", "
(: " ")
:
1.
2.
3.
4.
5. /

6.
7.
8.
9.

 


  -
No
1. . - ..
2. . - ..
3. .-
4. -.-
5. .-
6. .-
7. .-
8. -..-
9. ..-
10. ..-
11. ..-
12. ..-
13. .

  -
No
1. ...
2. ...
3. ..


  -
No
1. . .
2. .-
3. .-
4. .-
5. ..-
6. ..-
7. ..-
8. -..-
9. ..-
10. ..
11. ..
12. ..
13. ..
14. ..
15. ..
16. .
17. .
18. .

/
miordanova@tugab.bg

  -
No
1.. ... I 2019-.
   II 2018-.
   2019-.
   2019-.
2.. . .. I 2020-.
   II 2019-.
   III 2016-.
   2019-.
3.. - 2017-.
   I 2020-.
   II 2019-.
   III 2016-.
   2017-.
   2019-.
4.. - - - I 2020-.
   - II ( ) 2019-.
   -II 2019-.
   2019-.
   2017-.
   2019-.
   2015-.
   2017-.
5.. - I 2020-.
   II 2019-.
   III 2016-.
   2017-.

  -
No
1.. ... I 2019-.
2.. . .. I 2020-.
   II 2019-.
   III 2016-.
   2019-.
3.. - 2017-.
   I 2020-.
   II 2019-.
   III 2016-.
   2017-.
   2019-.
4.. - - - I 2017-.
   -II 2019-.
   2018-.
   2017-.
   2015-.
   2017-.
5.. - I 2020-.
   II 2019-.
   III 2016-.
6.. . - - I 2020-.
   II 2019-.
   - I 2020-.
   - II ( ) 2019-.
   -II 2019-.
   2019-.
   2017-.
   2017-.
7.. I 2020-.
   II 2019-.
   III 2016-.
   2016-.

 
No
1. . - .
2. I. - .
3. I. . .. .
4. I. ... .
5. I. - .
6. II. - .
7. II. . .. .
8. II. ... .
9. II. - .
10. III. - .
11. III. . .. .
12. III. - .
13. - I. - -.
14. - II ( ). - -.
15. -II. - -.
16.. - -.
17. . - -.
18. .- -.
19. . - .. .
20. . - -.
21. . - .
22. . - .
23. . - .
24. . . .. .
25. . - .. .
26. . - -.

 


>>