" "
(: " ")
:
1.
2.
3.
4.
5. /

6.
7.
8.
9.

 


  -
No
1. . - ..
2. . - ..
3. . - ..
4. .-
5. .-
6. -.-
7. .-
8. ..-
9. ..-
10. ..-
11. -.-
12. .
13. .

  -
No
1. . - ..
2. ..
3. ..
4. ..


  -
No
1. .

/
miordanova@tugab.bg

  -
No
1.. ... I 2017-.
   III 2016-.
2.. ... I 2017-.
3.. . .. III 2016-.
4.. - 2014-.
   2014-.
   2014-.
   2016-.
5.. - 2017-.
   I 2017-.
   III 2016-.
6.. - - - I 2017-.
   2017-.
7.. - I 2017-.
   III 2016-.

  -
No
1.. ... III 2016-.
2.. ... I 2017-.
3.. . .. III 2016-.
4.. - 2014-.
5.. - 2017-.
   I 2017-.
   III 2016-.
6.. - - - I 2017-.
   2017-.
7.. - I 2017-.
   III 2016-.
8.. . - 2017-.
   I 2017-.
   III 2016-.
9.. . - I 2017-.
   III 2016-.
10.. - - - I 2017-.
   2017-.
11.. I 2017-.
   III 2016-.

 
No
1. . - .
2. . - .
3. I. - .
4. I. ... .
5. I. ... .
6. I. - .
7. III. - .
8. III. . .. .
9. III. ... .
10. III. - .
11. . - .
12. . - .
13. - I. - -.
14.. - -.
15. .- .

 


>>