", "
(: " ")
:
1.
2.
3.
4.
5. /

6.
7.
8.
9.

 


  -
No
1. .-
2. . - ..
3. .-
4. .-
5. -..-
6. ..-
7. .
8. .
9. .
10. .

  -
No
1. ...
2. .-
3. ..
4. ..
5. ..
6. ..
7. ..
8. ..


  -
No
1. ...
2. . .
3. .-
4. .-
5. .-
6. .-
7. ..-
8. ..-
9. ..-
10. -..-
11. ..-
12. ..
13. ..
14. ..
15. ..
16. ..
17. .
18. .
19. .

/
miordanova@tugab.bg

  -
No
1.. - I 2024-.
   II 2023-.
   III 2016-.
   2017-.
2.. - .. - III 2020-.
   2023-.
   I 2024-.
   II 2023-.
   III 2016-.
   2020-.
   2023-.
   2023-.
3..- , 2023-.
   2021-.
   2020-.
   EN ISO/IEC 17025 2022-.
   2022-.
   2022-.
   2023-.
   - II 2023-.
   2022-.
   2023-.
   2023-.
   2022-.
   2023-.
   2022-.
   2023-.
   2023-.
   2023-.
   2020-.
   2021-.
   2020-.
   2020-.
   2023-.
   2021-.
   2020-.
   2021-.
   2024-.
   2023-.
4..- 2019-.
   2019-.
   2020-.
5.. - 2024-.
6.. . - - I 2024-.
   II 2023-.
   - I 2024-.
   - II ( ) 2023-.
   -II 2023-.
   2023-.
   2023-.
   2020-.
7...- , , 2022-.
   2021-.
   2022-.
   2023-.
   - 2022-.
   - 2022-.
   - 2022-.
   2023-.
   - I 2020-.
   - II 2020-.
   - 2020-.
   2020-.
   2022-.
   2023-.
   2023-.
   2024-.
8.. 2020-.
   - II 2020-.
   2020-.
   2023-.
9.. 2020-.

  -
No
1.. - I 2020-.
   II 2019-.
   III 2016-.
2.. - .. 2023-.
   I 2021-.
   II 2022-.
   III 2016-.
   2023-.
3.. - 2019-.
   2019-.
   2022-.
4.. - 2023-.
5.. . - - I 2023-.
   II 2020-.
   - I 2021-.
   - II ( ) 2023-.
   -II 2023-.
   2020-.
   2017-.
   2020-.
   2017-.
6...- 2023-.
   2024-.
7.. I 2021-.
   II 2020-.
   2023-.
8.. - I 2024-.
   - II ( ) 2023-.
   -II 2023-.
   2020-.
9.. 2023-.
10.. 2023-.
11.. II 2020-.
12.. 2022-.
   2021-.
   2021-.
   2024-.
13.. I 2024-.
   II 2023-.
   2021-.
14.. I 2024-.
   II 2023-.
   - I 2024-.
   - II ( ) 2022-.
   -II 2022-.
   2023-.
15.. I 2023-.
   II 2022-.
   2024-.

 
No
1., .- .
2. .- .
3. .- .
4., , ..- .
5. - III. - .. .
6. . - .. .
7. I. . - -.
8. I. . .. .
9. I. - .
10. II. . - -.
11. II. . .. .
12. II. - .
13. III. . .. .
14. III. - .
15. ..- .
16. .- .
17. EN ISO/IEC 17025.- .
18. . - .
19. .- .
20. - I. . - -.
21. - II ( ). . - -.
22. -II. . - -.
23.. . - -.
24...- -.
25. . . - -.
26. . - .
27.. - .. .
28. .- .
29. - II.- .
30. .- .
31. ..- .
32. . .
33. .- .
34. .- .
35. . . .. .
36. . - .. .
37. ..- .
38. .- .
39. .- .
40. - ..- .
41. .- .
42. .- .
43. - ..- .
44. - ..- .
45. .- .
46. .- .
47. ..- .
48. .- .
49. .- .
50. - I..- .
51. - II..- .
52. - ..- .
53. .- .
54. .- .
55. .- .
56. .- .
57. ..- .
58. . - .
59. .- .
60. ..- .
61. ..- .
62. - II. .
63...- .
64.. . - .
65.. .
66.. .
67.. .
68.. - .
69. . - .
70.. - .
71. .- .
72. .- .

 
No
1. - 2 .-.2023
2. - 2 .-.2022
3. - 2 .-.2021
4. - 2 .-.2017
5. - 2 .-.2016
6. - 2 .-.2014
7. - 2 .-.2013

No
1. - 3 .-.2023
2. - 3 .-.2022
3. - 3 .-.2021

No
1. - 4 .-.2023
2. - 4 .-.2022
3. - 4 .-.2021

No
1. - 4 . 1-.2023
2. - 4 . 1-.2022
3. - 4 . 1-.2021

No
1. - 4 . .-.2023
2. - 4 . .-.2022
3. - 4 . .-.2021

No
1. - .2. -.2017
2. - .2. -.2016

No
1. - .3. -.2017
2. - .3. -.2016
3. - .3. -.2012

No
1. - 2 . -.2023
2. - 2 . -.2022
3. - 2 . -.2021
4. - 2 . -.2020
5. - 2 . -.2019
6. - 2 . -.2018
7. - 2 . -.2017
8. - 2 . -.2016
9. - 2 . -.2015
10. - 2 . -.2014
11. - 2 . -.2013
12. - 2 . -.2012
13. - 2 . -.2011

No
1. - 3 . -.2023
2. - 3 . -.2022
3. - 3 . -.2021

No
1. - 4 . -.2023
2. - 4 . -.2022
3. - 4 . -.2021

No
1. - 4 . 1 -.2023
2. - 4 . 1 -.2022
3. - 4 . 1 -.2021

No
1. - 4 . . -.2023
2. - 4 . . -.2022
3. - 4 . . -.2021

No
1. -.2 -.2020
2. -.2 -.2019
3. -.2 -.2018
4. -.2 -.2017
5. -.2 -.2016
6. -.2 -.2015
7. -.2 -.2014
8. -.2 -.2013
9. -.2 -.2012

No
1. -.3 -.2020
2. -.3 -.2019
3. -.3 -.2018
4. -.3 -.2017
5. -.3 -.2016
6. -.3 -.2015
7. -.3 -.2014
8. -.3 -.2013
9. -.3 -.2012
10. -.3 -.2011


>>