" "
(: " ")
:
1.
2.
3.
4.
5. /

6.
7.
8.
9.

 


  -
No
1. . - ..
2. . - ..
3. . - ..
4. .-
5. .-
6. -.-
7. .-
8. ..-
9. -..-
10. ..-
11. .

  -
No
1. .-
2. ..
3. ..


  -
No
1. . - ..
2. ..-
3. ..
4. .
5. .

/
miordanova@tugab.bg

  -
No
1.. ... I 2017-.
   II 2017-.
   III 2016-.
   2016-.
2.. ... I 2017-.
3.. . .. II 2017-.
   III 2016-.
4.. - 2014-.
   2014-.
   2014-.
   2014-.
   - II ( ) 2017-.
   -II 2017-.
   2017-.
5.. - 2017-.
   I 2017-.
   II 2017-.
   III 2016-.
6.. - - - I 2017-.
   2017-.
   2016-.
7.. - I 2017-.
   II 2017-.
   III 2016-.
8.. . - 2017-.
9...- 2017-.

  -
No
1.. ... III 2016-.
2.. ... I 2017-.
3.. . .. III 2016-.
4.. - 2014-.
   2014-.
5.. - 2017-.
   I 2017-.
   II 2017-.
   III 2016-.
6.. - - - I 2017-.
   2017-.
   2016-.
7.. - I 2017-.
   III 2016-.
8.. . - 2017-.
   I 2017-.
   II 2017-.
   III 2016-.
   2016-.
   2017-.
9.. . - - - I 2017-.
   - II ( ) 2017-.
   -II 2017-.
   2017-.
10.. . - I 2017-.
   II 2017-.
   III 2016-.
11.. 2014-.
   2014-.
12.. I 2017-.
   II 2017-.
   III 2016-.
   2016-.

 
No
1. . - .
2. . - .
3. ..- .
4. I. - .
5. I. ... .
6. I. ... .
7. I. - .
8. II. - .
9. II. . .. .
10. II. ... .
11. II. - .
12. III. - .
13. III. . .. .
14. III. ... .
15. III. - .
16. . - .
17. . - .
18. . - .
19. - I. - -.
20. - II ( ). - .
21. -II. - .
22.. - -.
23. .- .
24. . ... .
25. . . - .
26. . - -.

 


>>