ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ЦВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Електроснабдяване и електрообзавеждане
Служебен тел.: (066 827)+349
Съдържание:
Публикации (20)


Публикации
Публикация: №1 Петков, Ц., Изследване на хармоничните съставящи на токовете на асинхронно електрозадвижване при управление със синусоидална широчинно-импулсна модулация. Известия на ТУ-Габрово, том 54’2017, с. 69-75. ISSN 1310-6686.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, том 54’2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №2 Цанков, П., М. Йовчев, Хр. Ибришимов, Ц. Петков, Е. Станев, Л. Димитров. Електроенергийно обследване на уличната осветителна уредба в град Габрово. Младежка национална конференция с международно участие Lighting 2016, София, 21-23.10.2016. pp. 78-83, ISBN: 978-619-160-705-1
Издателство: Младежка национална конференция с международно участие Lighting 2016, София, 21-23.10.2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №3 Петков, Ц., Изследване на ходографите на изобразяващите вектори на еднофазно-трифазно циклоконверторно електрозадвижване, Известия на ТУ-Габрово 2016 том 53 с. 74-79, ISSN 1310-6686.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №4 Петков Ц., Механични характеристики на електрозадвижване с еднофазно трифазен квазирезонансен циклоконвертор, Известия на ТУ-Габрово 2014
Издателство: Известия на ТУ-Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №5 Платиканов С., П. Цвятков, Ц. Петков, М. Йовчев, Изследване на параметрите на електромагнитна съвместимост на електрическите двигатели и трансформатори,Годишник на ТУ-София, Созопол 2013
Издателство: Годишник на ТУ-София, Созопол
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №6 Петков Ц., Синтез и изследване на токовете на електрозадвижваща система с еднофазнотрифазен циклоконвертор. Известия на ТУ-Габрово 2013
Издателство: Известия на ТУ-Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №7 Платиканов, С., П. Цвятков, Ц. Петков, М. Йовчев, Изследване на електромагнитната съвместимост на електрически двигатели и трансформатори, V Научна конференция ЕФ 2013, ЕФ на ТУ-София, Созопол, 2013
Издателство: ТУ-София
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №8 Велев, Г. Ц., П. К. Петров, Ц. Петков, Корозионни процеси при заземителните уредби и антикорозионна защита, Международна научна конференция UNITECH’12, Габрово, 16-17 Ноември 2012, ISSN 1313-230X, стр. I-69 – I-76
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’12, Габрово, 16-17 Ноември 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: In the paper inhere a classification of the corrosion processes in soil is made. The mechanism of different kinds of corrosion is explained in regard to the grounding installations. Technical means for prevention and corrosion protection of steel grounding electrodes have been stated.

Публикация: №9 Петков, Ц. Симулация на еднофазно-трифазно циклоконверторно електрозадвижване, ИЗВЕСТИЯ на ТУ Габрово, 2012
Издателство: ИЗВЕСТИЯ на ТУ Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №10 Петков Ц., Х. Андреев, Математически модел и система за мониторинг на електродвигател за постоянен ток, Известия на ТУ-Габрово Vol. 42’ 2011
Издателство: Известия на ТУ-Габрово Vol. 42’ 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №11 Petkov Ts., H. Andreev, Microcontroller Measuring System for Electromechanically Devices, RaDMI 2010 Serbia
Издателство: RaDMI 2010 Serbia
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №12 Петков Ц., Електрозадвижваща система с еднофазно-трифазен циклоконвертор, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, Варна 2008
Издателство: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, Варна 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №13 Петков Ц., Система за управление на еднофазно-трифазен циклоконвертор, УНИТЕХ 2008, Габрово
Издателство: УНИТЕХ 2008, Габрово
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Petkov Ts., L Genchev, Electro drive system with single-tree phase quasyresonance cycloconverter, ELMA 2008 Sofia
Издателство: ELMA 2008 Sofia
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Petkov Ts., Stady-state work regime of single-three phase cycloconverter drive, SIELA’2007, Plovdiv Bulgaria
Издателство: SIELA, Plovdiv 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Петков Ц., Установени режими на работа на еднофазно-трифазно квазирезонансно електрозадвижване, УНИТЕХ 2007, Габрово
Издателство: УНИТЕХ 2007, Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Петков Ц., Л. Генчев, Механични характеристики на асинхронен двигател с отчитането на насищането на магнитната верига УНИТЕХ 2007, Габрово
Издателство: Механични характеристики на асинхронен двигател с отчитането на насищането на магнитната верига
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Петков, Ц., Пусково спирачно устройство за подемно-транспортни машини и механизми, УНИТЕХ 2006, Габрово.
Издателство: УНИТЕХ 2006, Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Генчев,Л., Ц. Петков, Еднофазно-двуфазно циклоконверторно електрозадвижване, УНИТЕХ 2006 Габрово
Издателство: УНИТЕХ 2006 Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Genchev, L., Ts. Petkov, Frequency Method for Obtaining Low Velocities, ELMA 2005, Sofia;
Издателство: ELMA 2005, Sofia
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я