ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: БОНЧО ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Стопански факултет
Катедра: Математика и информатика
Кабинет(и): 6402
Служебен тел.: (066 827)+517
E-mail1:
E-mail2:
Съдържание:
Проекти (5)
Книги (4)
Публикации (22)
Интереси (4)
Докторанти (1)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Моделиране и управление на информационни бизнес процеси и потоци в условията на изграждането на съвременна управленска инфраструктура
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2 години
Позиция в проекта: Ръководител на проекта
Бр.заети: 7

Име на проект: №2 Приложение на информационни технологии за изследване и анализ на бизнес процеси в стопански организации
Година: 2006
Описание: Съобразно избраната тема вниманието при работата по договора e фокусирано върху следните проблеми: - категоризиране на различните видове стопански дейности според структурата и йерархията на фирмената организация; - разработване на методи за анализ и избор при вземане на решение в различни бизнес процеси.
Период: 2 години
Позиция в проекта: Ръководител на проекта
Бр.заети: 5

Име на проект: №3 Анализ, моделиране и управление на информационни бизнес процеси
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Процеса на успешно интегриране и приложение на възможностите предлагани от новите информационни технологии при реализирането на различни бизнес дейности, обезателно минава през етапа на моделиране начина на извършване на тези дейности в новата информационна среда. Единствено чрез моделиране на такива бизнес процеси, ще може да се избере подходяща методология за тяхната реализация, която в максимална степен ще удовлетворява изискванията на различните категории потребители, участващи в тези бизнес дейности.
Период: 2 год.
Позиция в проекта: Ръководител на проекта
Бр.заети: 5

Име на проект: №4 Анализ и моделиране на бизнес-информационни потоци
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 год.
Позиция в проекта: Ръководител на проекта
Бр.заети: 5

Име на проект: №5 Управление на информационните ресурси и технологии
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Управлението на дейностите свързани с използването на информационните технологии (ИТ), представлява неделима част от цялостното управление на една институция внедряваща такива технологии. То включва създаването и развитието на организационната структура, нормативната база и бизнес процесите на информационното обслужване, наблюдаване и ръководене на изпълнението и развитието на ИТ дейностите. Това гарантира, че ИТ услугите способстват за изпълнението и развитието на набелязаната бизнес стратегията и постигането на нейните цели. Всестранното проникване на ИТ в различни аспекти на извършваните бизнес дейности, изисква към управлението на ИТ да се обръща внимание, пропорционално на значимостта от изпълнението на тези дейности за цялостното функциониране и развитие на съответната организация. Тази необходимост се обуславя от фактори като: - решаващо значение на ИТ при осъществяване на операциите и постигане на целите на извършваните бизнес дейности; - ИТ имат стратегическо значение за растежа и развитието на организацията и въвеждането на различни иновации в нейното функциониране; - възникването на проблеми в доставката на ИТ услуги, може да доведе до сериозни рискове за репутацията на съответната институция, както и до съществени финансови загуби за нея.
Период: 1 год.
Позиция в проекта: Ръководител проект
Бр.заети: 5


Публикации
Публикация: №1 Александров, Б., Електронен бизнес и защита на информацията, Габрово, Университетско издателство "В. Априлов", Габрово, 2017, ISBN 978-954-683-561-1
Издателство: Университетско издателство "В. Априлов", Габрово
Изд.год.: 2017
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №2 Александров, Б., Електронен бизнес, Габрово, Университетско издателство "В. Априлов", Габрово, 2015, ISBN 978-954—683-537-6
Издателство: УИ "В. Априлов", Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №3 Иларионов Р., Б. Александров, Ръководство за лабораторни упражнения по Мултимедийни системи, TEMPUS S_JEP-11392-96, Габрово, 1999
Издателство: Габрово
Изд.год.: 1999
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Цеков Л., Р. Иларионов, Б. Александров, Ръководство за изпълнение и защита на дипломна работа, TEMPUS S_JEP-11392-96, Габрово, 1998
Издателство: Габрово
Изд.год.: 1998
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №5 Александров Б.; „Аутосорсинг – особенности, тенденции и насоки за развитие”; Списание на Технически Университет - София, филиал Пловдив; стр. 72-75
Издателство: Списание на Технически Университет - София, филиал Пловдив
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №6 Boncho Aleksandrov, Nina Sinygina, Gergana Kalpachka, ПЛАЩАНЕ В СИСТЕМИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПАЗАРУВАНЕ, МНК УНИТЕХ 2015, Габрово, 20-21 ноември 2015, том ІV, стр. 149-152, ISSN 1313-230X.
Издателство: МНК УНИТЕХ 2015, Габрово, 20-21 ноември 2015, том ІV, стр. 149-152, ISSN 1313-230X.
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Arabadzhiev, K., B. Aleksandrov, УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМА ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ОМЕКОТИТЕЛИ НА ВОДА, МНК УНИТЕХ 2015, Габрово, 20-21 ноември 2015, том І, стр. 447-453, ISSN 1313-230X.
Издателство: МНК УНИТЕХ 2015, Габрово, 20-21 ноември 2015, том І, стр. 447-453, ISSN 1313-230X
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Александров, Б.; Арабаджиев К. „Оптимизация на система за първично пречистване на водата в система за обработка на вода”, Международна научна конференция „Унитех’14“, Габрово, 21-22 ноември 2014 г., том І, стр. 321-324, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция „Унитех’14“, Габрово, 21-22 ноември 2014 г.
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Siniagina, N., B.Aleksandrov, “Design of fault-tolerant circuits with hardware redundancy”, Международна научна конференция „Унитех’14“, Габрово, 21-22 ноември 2014 г., том ІІ, стр. 274-277, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция „Унитех’14“, Габрово, 21-22 ноември 2014 г., том ІІ
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Александров Б.; „ИТ аутосорсинг – особенности, тенденции и насоки за развитие”; Списание на Технически Университет І София, филиал Пловдив; „Фундаментални науки и приложения” том 19, книга 2, ТУ – София, филиал Пловдив; стр. 55÷58.
Издателство: Journal of the Technical University – Sofia Plovdiv branch, Bulgaria, International Conference Engin
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The paper provides an overview of the trends in the development of strategy and implementation of IT outsourcing in public administration institutions. It presents the advantages and the risks to be borne in the process of transition to outsourcing and discusses the problem of security of data provided for processing

Публикация: №11 Александров Б; "Подобряване защитеността в хибридни криптографски системи"; Computer & Communication Envinieering, No1/2013; ISSN 1314-2291
Издателство: Computer & Communication Envinieering, No1/2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: В материала са представени и анализирани различни начини за подобряване защитеността на хибридни крптографски методи. Представени и разгледани са възможности като: ключово управляемо транспозициране на символите от всеки хибридно защитен блок от данни, както и добавяне на нови символи към него. Тези възможности са представени като допълнителни защитни обвивки на всеки криптиран блок от данни.

Публикация: №12 Йорданова, М., Б. Александров, ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ – ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И МЕТОДИ, Сборник от доклади на UNITECH'12, том 1, Габрово, I-526-I-531, ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник от доклади на UNITECH'12, том 1, Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Aleksandrov B, Siniagina N, Kochevski P.; “Secret Sharing Based on the Residue Theorem”; Journal of Communication and Computer; ISBN 1548-7709, David Publishing Company, US, vol. 9, 2012; pp.148-154, www.davidpublishing.com/jourals
Издателство: Journal of Communication and Computer, David Publishing Company, US, vol. 9
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: Shamir’s method is one of the methods most commonly used in secret sharing. Different characteristics of the method and its possibilities for reconstructing the secret are analyzed. A method for shared storage and reconstruction of secret information based on the residue theorem is proposed. By using the features of the theorem some of the shortcomings of Shamir’s scheme have been eliminated. The proposed method makes it possible to identify the cases in which the shared secret has been incorrectly reconstructed.
Web: www.davidpublishing.com/jourals

Публикация: №14 Aleksandrov B, Kochevski P.; “Using the Connectivity Matrix for Finding Separated Routes of Information Exchange in Computer Networks”; 13th International Conference, CompSysTech’12; Ruse, Bulgaria, ISBN: 978-1-4503-1193-9; pp. 322-327.
Издателство: 13th International Conference, CompSysTech’12; Ruse, Bulgaria
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The paper presents a new approach for finding optimal separate non-intersecting routes during data exchange in a communication network. This is achieved by maintaining a table, which contains information about the communication nodes that take part in the formation of parallel disjoint paths. An efficient algorithm is proposed, which is illustrated by a model computer network. Modification in finding parallel routes on the basis of the connectivity matrix, without reducing its rows and columns to zero, is suggested.

Публикация: №15 Александров Б. „Хибридни криптографски методи и средства за защита на информацията в компютърните мрежи и системи”; Международна научна конференция UNITECH’12; ноември, 2012г.; ТУ Габрово; том І, стр. 382-385
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’12, Университетестко Издателство: "В. Априлов", ТУ
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The paper justifies the necessity for developing new methods for cryptographic protection of information in the process of building the global information society. The characteristics of symmetric and asymmetric methods have been discussed, indicating their advantages and disadvantages. A hybrid method of protection, that combines the advantages of these two methods, has been proposed. Sequences of actions have been structured, which have to be carried out in using the proposed hybrid method for cryptographic data protectio

Публикация: №16 N. Siniagina, B. Aleksandrov, P. Kochevski; “Distributed secret on the basis of the linear correcting codes”; International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’2009; гр. Rousse, Bulgaria, ISSN 1313-8936, Avangard Print Rousse, pp
Издателство: Avangard Print Rousse
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Alexandrov B., Siniagina N.; “3D Structure of Block Cryptographic Ciphers”; International Scientific Conference Computer Science’2008; Kavala, Greece 18-19 September 2008; pp.791-797.
Издателство: Kavala, Greece
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: It is characteristic of the variety of block ciphers that they are very often structured like classic Feistel networks. The processed blocks are divided into equal separate parts which are processed through identical operations in several consecutive stages. A structure of this type has been described as 2D (dimension) construction in the paper. A development of block ciphers has been proposed, in which they have been treated as 3D constructions. This allows processing blocks with greater lengths, dividing them into a greater number of sub blocks, as well as performing wider ranges of modifications and processing operations.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №18 Aleksandrov B., Angelov M.; ”Dependence of information protection at the substitution cryptography on the appearance probabilities of key words symbols”; Международная научно-практическая конференция, Минск, 2008г.; ISBN 978-985-6754; Минский государствен
Издателство: Минский государственный высший радиотехнической колледж
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №19 Aleksandrov B.; ”Information security by pseudo random number generator”; Международная научно-практическая конференция, Минск, 2008г.; ISBN 978-985-6754; Минский государственный высший радиотехнической колледж; стр.9192.
Издателство: Минский государственный высший радиотехнической колледж
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Alexandrov B.; ”Protecting Information by Means of the Remainders Theorem”; Международная научно-практическая конференция; Минск, 2007г.; ISBN 978-985-6754; Минский государственный высший радиотехнической колледж; стр.3-7.
Издателство: Минский государственный высший радиотехнической колледж
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №21 Alexandrov B.; ”Method of Cryptographic protection of Information with Algorithm for LZ Compression”; V Белорусско-Российская научно-техническая конференция; Минск, 2007г.; ISBN 978-985-6754; Минский государственный университет информатики и радиоэлектрон
Издателство: Минский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №22 Ванкова, М., Александров Б. „Модел на информационна система за административно обслужване”, Международна научна конференция UNITECH’07, Габрово, том 3, стр.103-107
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’07,Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: A model of information system for performing specific functions in administrative service is presented in this report. The abilities of general networks and modifications and expansions joined to them, are used for molding of the processes in an information system


Интереси
Интерес:

Интерес: Моделиране на процеси в компютърните мрежи

Интерес: Компресиране и криптографска защита на информацията. Откриване и отстраняване на грешки при обмен и съхранение на информация. Методи за идентификация.

Интерес: Моделиране на бизнес процеси при изграждане информационно-управленска инфраструктура. Електронен бизнес.


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
ПЕТКО ВАСИЛЕВ КОЧЕВСКИ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Хибридни криптографски средства и системи за защита на информацията в компютърните мрежи и системи