ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: СТЕФАН ЦВЕТАНОВ ВЪЛКОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент
Катедра: Математика, информатика и природни науки
Кабинет(и): 1425
Служебен тел.: 066827321
E-mail1:

Съдържание:
Проекти (9)
Публикации (49)
Интереси (1)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Изготвяне на научна апаратура и елементи, закупуване на реактиви, консумативи и материали за специализирана апаратура.
Година: 2021
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Цели се закупуването на консумативи и помощни материали във връзка със сътрудничество межди Институт по електроника - БАН и Обединен Институт за Ядрени Изследвания.
Позиция в проекта: *
Бр.заети: 2

Име на проект: №2 High strength nano reinforced aluminium powder cored wire for arc based ALM
Година: 2019
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Проектът цели разработването на нямаща аналог нова алуминиева тръбна тел с композитно ядро, състоящо се от алуминиев прах с интегрирани въглеродни нано структури (AluNanoCore). Телта е предназначена за свободно гъвкаво генериране на олекотени изделия с високи якостни свойства по метода на нанасяне на адитивни слоеве (ALM)
Позиция в проекта: ръководител на проекта от българска страна
Бр.заети: 4

Име на проект: №3 Получаване и изследване на леки композитни материали чрез електронно-лъчеви технологии
Година: 2019
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Основна цел на проекта е да се получат знания за технологичните условия на получаване на повърхнинни сплави и покрития от леки композитни материали на основата на титан и алуминий чрез методите на електронно-лъчевите технологии. Предвижда се депозиране на легращи елементи от различни преходни метали на повърхността на основните материали (подложки) чрез PVD (Physical Vapor Deposition - Физично отлагане от газова фаза) методи.
Позиция в проекта: ръководител на проекта
Бр.заети: 3

Име на проект: №4 Покрития на основата на димантено-подобен въглерод за биомедицински приложения, получени чрез електронно-лъчева технология
Година: 2019
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: В настоящия проект се разработват иновативни покрития на основата на диамантено-подобен въглерод (DLC) върху силиций и имплантни материали (титан и неговите сплави, кобалт-хромови и хром-никелови стомани) с нисък коефициент на триене, подобрени механични, трибологични свойства и биосъвместимост, подходящи за биомедицински приложения.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 3

Име на проект: №5 Фазови превръщания, свързани с TRIP-ефекти във високолегирани железни и кобалтови супер сплав
Година: 2017
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: На базата на микроструктурни изследвания на TRIP-фазови превръщания в сплави на желязна и супер сплави на кобалтова основа, да се създаде модел на механизма на уякчаване, свързващ микроструктурните параметри на структурата и енергията на дефектите в подреждането с максималната склонност към фазообразуване, при прилаганите на външни деформационни въздействия. Ще се изследва влиянието на технологичните параметри на електроннолъчева обработка (кинетична енергия и време на въздействие на потока ускорени електрони върху сплавите) върху TRIP- ефектите.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 3

Име на проект: №6 Селективна повърхностна електроннолъчева обработка на леки метали
Година: 2017
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Изследвани са възможностите за получаване на интерметални повърхностни сплави в системата Ti-Al-Nb, както и подобряването на експлоатационните свойства на повърхността алуминиеви сплави чрез внедряването на наночастици от TiCN и AlN с помощта на електроннолъчевите технологии.
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 2

Име на проект: №7 Повърхностно модифициране с наночастици на алуминий и алуминиеви сплави чрез високоенергийни потоци
Година: 2016
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Настоящият проект има за цел да се получат модифицирани с наночастици от TiCN и AlN слоеве върху субстрат от алуминий и сплав AlSi12Cu2NiMg чрез селективно електроннолъчево претопяване с повишена твърдост и износоустойчивост и изясним процесите на зародишо- и структурообразуване при бърза кристализация.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 4

Име на проект: №8 Градиентно - функционални нанопокрития, получени чрез вакуумни технологии за биомедицински приложения
Година: 2016
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта е разработване на нова технология за получаване на нанокомпозитни метал-оксиднитридни покрития, притежаващи комплексни физикохимични, механични и медикобиологични свойства, обезпечаващи интегралното взаимодействие с тъканта и удължаващи живота на импланта в организма.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 6

Име на проект: №9 Изследване на енергийния трансфер при заваряване с концентрирани топлинни източници
Година: 2016
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Целите на проекта са получаване на нови фундаментални знания за механизма на взаимодействие на концентрирани енергийни източници с течната вана при електроннолъчево(ЕЛЗ) и плазмено (ПЗ) заваряване. За осъществяване на целите ще се приложат два подхода - експериментален и теоретичен чрез методите на математическо моделиране. Първият включва непосредствено измерване със съвременни техники (високо скоростна CCD камера, цифрово калориметриране и др.) на: температурата на плазмата, анодната и катодна области на дъгата; характеристиките на електронния сноп, в т.ч. диаметър и плътност на мощност; движението на течната фаза в заваръчната вана и динамиката на парогазовия канал; определяне на енергийните загуби и КПД.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 4


Публикации
Публикация: №1 Kotlarski G, Kaisheva D, Anchev A, Ormanova M, Stoyanov B, Dunchev V, Valkov S. Electron-Beam Welding of Titanium and Ti6Al4V Using Magnetron-Sputtered Nb, V, and Cu Fillers. Metals. 2024; 14(4):417. ISSN: 2075-4701
Издателство: Metals. 2024;
Изд.год.: 2024
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №2 Kotlarski G, Kaisheva D, Ormanova M, Stoyanov B, Dunchev V, Anchev A, Valkov S. Improved Joint Formation and Ductility during Electron-Beam Welding of Ti6Al4V and Al6082-T6 Dissimilar Alloys. Crystals. 2024; 14(4):373.ISSN: 2073-4352
Издателство: Crystals. 2024
Изд.год.: 2024
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №3 Valkov, S., D. Nedeva, Vl. Dunchev, F. Padikova, M. Ormanova, B. Stoyanov, N. Nedyalkov, Fabrication and Characterization of Ti/TiC Composite Layers by an Electron-Beam Surface Modification, journal Coatings, volume 13, Issue 5 (May 2023), article 951,IF 3.4, Q2
Издателство: Journal Coatings, MDPI
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №4 Padikova, F.; Nedeva, D.; Dunchev, V.; Stoyanov, B.; Ormanova, M.; Nedyalkov, N.; Valkov, S. Fabrication and Characterization of Titanium Borides by Electron Beam Surface Alloying. Coatings 2023, 13, 1941. https://doi.org/10.3390/coatings13111941
Издателство: Coatings, MDPI
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №5 Ormanova, M.; Stoyanov, B.; Nedyalkov, N.; Valkov, S. Impact of Beam Deflection Geometry on the Surface Architecture and Mechanical Properties of Electron-Beam-Modified TC4 Titanium Alloy. Materials 2023, 16, 5237. https://doi.org/10.3390/ ma16155237
Издателство: Materials, MDPI
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №6 M. Ormanova, G. Kotlarski, B. Stoyanov, S. Valkov, Surface modification of Ti6Al4V alloy by continuous electron beam, Journal of Physics: Conference Series 2487 (2023) 012037
Издателство: Institute of Physics (IOP Publishing Ltd.)
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №7 G Kotlarski , M Ormanova , S Valkov , A Andreeva , R Bezdushnyi , V Mateev , I Marinova and P Petrov, Influence of Transition Metal-Nitride Thin Films on the Electrical Contact Resistance of Copper Substrates, Journal of Physics: Conference Series 2487 (2023) 012033
Издателство: Institute of Physics (IOP Publishing Ltd.)
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №8 Kaisheva D, Anchev A, Dunchev V, Kotlarski G, Stoyanov B, Ormanova M, Valkov S. Electron-Beam Welding Cu and Al6082T6 Aluminum Alloys with Circular Beam Oscillations. Crystals. 2022; 12(12):1757.
Издателство: MDPI
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №9 Ormanova, M., Dechev, D., Ivanov, N., Mihai, G., Gospodinov, M., Valkov, S., Enachescu, M., Synthesis and Characterization of Ti-Ta-Shape Memory Surface Alloys Formed by the Electron-Beam Additive Technique. Coatings, 12, 5, MDPI, 2022, 678
Издателство: Coatings
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №10 Ormanova, M., Kotlarski, G., Valkov, S., Dechev, D., Ivanov, N., Petrov, P., Formation and characterization of CuO coatings deposited by reactive magnetron sputtering. Journal of Physics: Conference Series, 2240, 2022, 012010
Издателство: Journal of Physics: Conference Series
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №11 Rabadzhiyska, S., Kotlarski, G., Shipochka, M., Rafailov, P., Ormanova, M., Strijkova, V., Dimcheva, N., Valkov, S., Duplex Surface Modification of 304-L SS Substrates by an Electron-Beam Treatment and Subsequent Deposition of Diamond-like Carbon Coatings. Coatings, 12, MDPI, 2022, 401.
Издателство: Coatings
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №12 Rabadzhiyska, S., Ormanova, M., Valkov, S., Dechev, D., Terziyska, P., Petrov, P., Study of the structure, roughness and optical properties of HfO2 coatings deposited on microscopic glass substrates. Journal of Physics: Conference Series, 2240, 2022, 012011
Издателство: Journal of Physics: Conference Series
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №13 Valkov, S., Ormanova, M., Ivanov, N., Dechev, D., Bezdushnyi, R., Petrov, P., Duplex surface modification of tool steel - deposition of a WN film and subsequent electron-beam modification. Journal of Physics: Conference Series, 2240, 2022, 012043.
Издателство: Journal of Physics: Conference Series
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №14 Kotlarski, G., Valkov, S., Andreeva, A., Mateev, I., Marinova, I., Petrov, P., Electrical contact resistance of tungsten coatings deposited on Cu and Al conductors. Journal of Physics: Conference Series, 1859, 2021, 012063
Издателство: Journal of Physics: Conference Series
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №15 Rabadzhiyska, S., Ormanova, M., Valkov, S., Ivanov, N., Terziyska, P., Ivanov, K., Petrov, P., Study optical properties of the thin HfO2 coatings deposited by DC reactive magnetron sputtering. Journal of Physics: Conference Series, 1859, 2021, 012066
Издателство: Journal of Physics: Conference Series
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №16 Valkov, S., Dechev, D., Ivanov, N, Bezdushnyi, R., Ormanova, M., Petrov, P., Influence of Beam Power on Young’s Modulus and Friction Coefficient of Ti–Ta Alloys Formed by Electron-Beam Surface Alloying. Metals, 11, 8, 2021, 1246
Издателство: Metals
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №17 Valkov, S., Kotlarski, G., Ormanova, M., Doynov, N., Ossenbring, R., Petrov, P., Michailov, V., Crystallography and Mechanical Properties of Wire Arc Additively Manufactured Al5356 Components. Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences, 74, 6, 2021, 820-827
Издателство: Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №18 Valkov, S., Parshorov, S., Andreeva, A., Rabadzhiyska, S., Nikolova, M., Bezdushnyi, R., Petrov, P.. Influence of beam power on the surface architecture and corrosion behavior of electron-beam treated Co-Cr-Mo alloys. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 494-495, 2021, 46-52
Издателство: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №19 Valkov, S., Parshorov, S., Andreeva, A., Nikolova, M., Petrov, P.. Surface modification of Co-Cr-Mo alloys by electron-beam treatment. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1056, 2021, 12008
Издателство: IOP Publishing
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №20 Valkov, S., Ormanova, M., Bezdushnyi, R., Petrov, P.. Electron-beam surface alloying of Ti substrates with Ta films. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1056, 2021, 12006
Издателство: IOP Publishing
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №21 Petrov, M., Lovchinov, K., Valkov, S., Tyutyundzhiev, N.. Soot as electrode coating for supercapacitor prototypes. Journal of Physics: Conference Series, 1492, 2020, 012043
Издателство: Journal of Physics: Conference Series
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №22 Petrov, P., Tongov, M., Ormanova, M., Valkov, S.. STUDY OF THE PROCESSES IN THE ELECTROSTATIC PART OF THE ELECTRON-BEAM GENERATOR. Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences, 73, 9, 2020,1225-1228
Издателство: Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №23 Valkov, S., Ormanova, M., Petrov, P.. Electron-Beam Surface Treatment of Metals and Alloys: Techniques and Trends. Metals, 10, 9, 2020,1219
Издателство: Metals
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №24 Valkov, S., Petrov, P.. Formation and characterization of Al-Hf alloys by selective electron-beam surface alloying. Journal of Physics: Conference Series, 1492, 2020, 012042.
Издателство: Journal of Physics: Conference Series
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №25 Kolev, M., Valkov, S., Lazarova, R., Petrov, P., Dimitrova, R., Dyakova, V.. Tribological properties of aluminium reinforced by TiCN nanosized powder. Journal of Physics: Conference Series, 1492, 2020, 012066
Издателство: Journal of Physics: Conference Series
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №26 Nikolova, M., Valkov, S., Yankov, E., Petrov, P.. Composition, structure and adhesion of cathodic-arc and glow-discharge deposited TiN/TiO2 coatings: A case study. Journal of Physics: Conference Series, 1, 1492, 2020, 012037
Издателство: Journal of Physics: Conference Series
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №27 Nikolova, M., Nikolova, V., Ivanova, V., Valkov, S., Petrov, P., Apostolova, M.. Mechanical properties and in vitro biocompatibility evaluation of TiN/TiO2 coated Ti6Al4V alloy. Materials Today: Proceedings 33, 2020, 1781-1786
Издателство: Materials Today: Proceedings
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №28 Parshorov, S., Valkov, S., Petrov. P.. Martensitic transformations in Fe-Mn alloy with low stacking fault energy. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 878, 2020, 012052
Издателство: IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №29 Valkov, S., Bezdushnyi, R., Lazarova, R., Dimitrova, R., Petrov, P.. Surface modification of Al substrate with TiCN nanopowder by electron-beam treatment. AIP Conference Proceedings, 2075, 2019, 160017
Издателство: AIP Conference Proceedings
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №30 Valkov, S., Parshorov, S., Andreeva, A., Bezdushnyi, R., Nikolova, M., Dechev, D., Ivanov, N., Petrov, P.. Influence of Electron Beam Treatment of Co–Cr Alloy on the Growing Mechanism, Surface Topography, and Mechanical Properties of Deposited TiN/TiO2 Coatings. Coatings, 9, 2019, 513
Издателство: Coatings
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №31 Nikolova, M., Valkov, S., Iosub, R., Yankov, E., Petrov, P.. Electrochemical impedance spectroscopy of complex titanium nitride coating with thin surface oxide film deposited on pure titanium. Romanian Journal of Materials, 49, 1, 2019, 42-50
Издателство: Romanian Journal of Materials
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №32 Nikolova, M., Valkov, S., Parshorov, S., Yankov, E., Petrov, P.. Biomineralization of Titanium Alloy with Surface Micro- and Nanoscaled Modifications. Key Engineering Materials, 813, 2019, 165-170
Издателство: Key Engineering Materials
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №33 Nikolova, M., Nikolov, V., Valkov, S., Yankov, E., Zaharieva, V., Petrov, P.. Ethylene Oxide Sterilization of TiN/TiO2 Coated Titanium Implant Material. Key Engineering Materials, 813, 2019, 178-184
Издателство: Key Engineering Materials
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №34 Parshorov, S., Petrov, P., Valkov, S., Lazarova, R., Dimitrova, R.. Kinetics of deformation martensite formation in TRIP/transformation induced plasticity/steels. AIP Conference Proceedings, 2075, 2019, 160027
Издателство: AIP Conference Proceedings
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №35 Parshorov, S., Petrov, P., Valkov, S.. Non isothermal martensite transformations in TRIP/transformation induced plasticity/steels. AIP Conference Proceedings, 2075, 2019, 160026
Издателство: AIP Conference Proceedings
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №36 Petrov, P., Dechev, D., Ivanov, N., Hikov, T., Valkov, S., Nikolova, M.P., Yankov, E., Parshorov, S., Bezdushnyi, R., Andreeva, A.. Study of the influence of electron beam treatment of Ti5Al4V substrate on the mechanical properties and surface topography of multilayer TiN/TiO2 coatings. Vacuum, 154, 2018, 264-271
Издателство: Vacuum
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №37 Valkov, S., Ormanova, M., Petrov, P.. Surface Manufacturing of Materials by High Energy Fluxes. Advanced Surface Engineering Research, IntechOpen, 2018, 19, 69-87
Издателство: Advanced Surface Engineering Research, IntechOpen
Изд.год.: 2018
Вид: Глави от книга (чужд. издание)

Публикация: №38 Valkov, S., Bezdushnyi, R., Petrov, P.. Study of the influence of vanadium and niobium on the microstructure and crystallographic structure of Ti-Al-V and Ti-Al-Nb alloys formed by selective electron beam alloying. Journal of Physics: Conference Series, 992, 012053
Издателство: Journal of Physics: Conference Series
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №39 Valkov, S., Bezdushnyi, R., Petrov, P.. Synthesis, structure and mechanical properties of Ti-Al- Nb coatings formed by electron beam additive technique. Vacuum, 156, 2018, 140-145
Издателство: Vacuum
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №40 Valkov, S., Neov, D., Bezdushnyi, R., Beskrovnyi, A., Kozlenko, D., Petrov, P.. Study of the micro-structure, crystallographic structure and thermal stability of Al-Ti-Nb alloys produced by selective electron beam alloying. Journal of Surface Investigation, X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 12, 3, 2018, 436-441
Издателство: Journal of Surface Investigation, X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №41 Valkov, S., Nikolova, M., Yankov, E., Hikov, T., Bezdushnyi, R., Dechev, D., Ivanov, N., Petrov, P.. Comparison of the Phase Composition and Nanohardness of Gradient TiN/TiO2 Coatings on Ti5Al4V Alloy Deposited by Different PVD Methods. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 416, 2018, 012034
Издателство: IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №42 Kolev, M., Dimitrova, R., Parshorov, S., Valkov, S., Lazarova, R., Petrov, P.. Surface modification of an aluminum alloy by electron beam introducing TiCN nanoparticles. Journal of Physics: Conference Series, 992, 2018, 012042
Издателство: Journal of Physics: Conference Series
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №43 Lazarova, R., Dimitrova, R., Murdjeva, Y., Valkov, S., Petrov, P.. Layers obtained on aluminum by nanopowder deposition and subsequent electron beam scanning. Materials and Manufacturing Processes, 33, 2018, 1128-1132
Издателство: Materials and Manufacturing Processes
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №44 Nikolova, M., Yankov, E., Nikolov, D., Tonev, D., Zaharieva, V., Ormanova, M., Valkov, S., Hikov, T., Petrov, P.. Influence of the Chemical Composition, Structure and Heat Treatment on the Topography and Mechanical Properties of Ti5Al4V and Ti6Al4V after Electron Beam Surface Treatment. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 416, 2018, 012031
Издателство: IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №45 Nikolova, M.P., Genov, A., Valkov, S., Yankov, E., Dechev, D., Ivanov, N., Bezdushnyi, R., Petrov, P.. Application of TiN/TiO2 coatings on stainless steel: composition and mechanical reliability. Journal of Physics: Conference Series, 992, 2018, 012032
Издателство: Journal of Physics: Conference Series
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №46 Yankov, E., Nikolova, M., Dechev, D., Ivanov. N., Hikov, T., Valkov, S., Dimitrova, V., Yordanov, M., Petrov, P.. Changes in the Mechanical Properties of Ti Samples with ТiN and TiN/TiO2 Coatings Deposited by Different PVD Methods. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 416, 2018, 012062
Издателство: IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №47 Valkov, S., Petrov, P., Lazarova, R.. Comparative study of electron and laser beam surface alloying. Proceedings of SPIE, 10226, 2017, 102260I
Издателство: Proceedings of SPIE
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №48 S Valkov, D Neov, D Luytov, P Petrov. Neutron diffraction of titanium aluminides formed by continuous electron-beam treatment. Journal of Physics: Conference Series, 700, 2016, 012034
Издателство: Journal of Physics: Conference Series
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №49 S. Valkov, P. Petrov, R. Lazarova, R. Bezdushnyi, D. Dechev. Formation and characterization of Al–Ti–Nb alloys by electron-beam surface alloying. Applied Surface Science, 389, 2016, 768-774
Издателство: Applied Surface Science
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание


Интереси
Интерес: Electron-beam surface modification