ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Стопански факултет
Катедра: Математика, информатика и природни науки
Кабинет(и): 1419
Служебен тел.: 066 827308
E-mail1:

Съдържание:
Проекти (33)
Книги (5)
Публикации (56)
Учебни материали (2)


Завършени проекти
Име на проект: №1 " Съвременни инженерни решения за управление и опазване на околната среда - III етап"
Година: 2024
Уч. година: 2023
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта е да бъдат извършени научни изследвания в една от основните области, засегнати в Националната стратегия за устойчиво развитие на Република България - опазването на околната среда.
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 15

Име на проект: №2 "MountResilience - HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01" с наим. "Ускоряване на процеса на адаптация към климата с цел повишаване на устойчивостта в европейските планински региони"
Година: 2024
Уч. година: 2023
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Ускоряване на процеса на адаптация към климата с цел повишаване на устойчивостта в европейските планински региони
Позиция в проекта: изследовател
Бр.заети: 20

Име на проект: №3 " Съвременни инженерни решения за управление и опазване на околната среда - II етап"
Година: 2023
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Съвременни инженерни решения за управление и опазване на околната среда
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 17

Име на проект: №4 "Интегративен подход при решаване на екологични проблеми - фаза 1"
Година: 2023
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: В проекта са заложени различни задачи, за да се решават основни екологични проблеми
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 25

Име на проект: №5 Съвременни инженерни решения за управление и опазване на околната среда - I етап
Година: 2022
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Съвременни инженерни решения за управление и опазване на околната среда
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 17

Име на проект: №6 Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека
Година: 2022
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Мониторинг на околната среда (мониторинг на растителни видове, почви и пясъци); измерване на физични параметри на околната среда (шум, температура, налягане и др.); проследяване промяната в биологични обекти в следствие въздействие с различни физични фактори.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 32

Име на проект: №7 Изследване възможностите на инженерната екология за опазване на околната среда
Година: 2021
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: проекта има за цел да се извърши мониторинг на компоненти на околната среда
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 12

Име на проект: №8 Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека
Година: 2021
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Целите на проекта са Мониторинг на околната среда (мониторинг на растителни видове, почви и пясъци); измерване на физични параметри на околната среда (шум, температура, налягане и др.); проследяване промяната в биологични обекти в следствие въздействие с различни физични фактори.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 18

Име на проект: №9 „От атома до Космоса“ № РД -08-116/03.02.2020
Година: 2020
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Мониторинг на състоянието на екосистеми, чрез контрол на състоянието на техни специфични представители. Мониторинг на почви и растителност събрани от района на Природен парк „Шуменско плото”, Родопите и Стара планина
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 21

Име на проект: №10 "Изследване възможностите за опазване на околната среда - 3 етап"
Година: 2020
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта е да се направят научни изследвания в областта на опазване на околната среда.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 12

Име на проект: №11 „От атома до Космоса“ № РД -08-92/31.01.2019
Година: 2019
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Мониторинг на състоянието на екосистеми, чрез контрол на състоянието на техни специфични представители. Мониторинг на почви и растителност
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 27

Име на проект: №12 "Изследване възможностите за опазване на околната среда - етап 2" №1805С
Година: 2019
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основните задачи в проекта са свързани с научни изследвания в областта на опазване на околната среда.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 12

Име на проект: №13 "От Атома до Космоса" РД -08-142/08.02.2018
Година: 2018
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Научен проект, в който се разглеждат приложения на ядрено-физични методи за мониторинг на околната среда
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 29

Име на проект: №14 "Изследване възможностите за опазване на околната среда" договор № 1805С
Година: 2018
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта е да се направят научни изследвания в областта на опазване на околната среда.
Позиция в проекта: член на научен колектив
Бр.заети: 15

Име на проект: №15 "Изследване на физични характеристики на кондензираната материя и на космически обекти" № РД-08-80/03.02.2017г.
Година: 2017
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проектът включва изследвания основно в областта на физика на кондензираната материя и астрофизиката.
Позиция в проекта: член на научен колектив
Бр.заети: 16

Име на проект: №16 ” Изследване на физични процеси в микро- и макро-космоса” Договор № РД-10-577/ 2017 г.
Година: 2017
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проектът съдържа задачи, обхващащи две направления на съвременната физика: приложна физика и астрофизика. Той е свързан с решаване на следните проблеми и задачи: 1. Приложения на ядрено-физични методи за мониторинг на околната среда; 2.Изследване на звезди преди Главната последователност; 3.Изследване на променливи звезди; 4. Изследване на зависимост между планетните разстояния в различни гравитационни системи.
Позиция в проекта: член на колектив
Бр.заети: 20

Име на проект: №17 Изследване състоянието на компонентите на околната среда 1714С/2017
Година: 2017
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта е да бъдат извършени научни изследвания свързани със замърсяването на атмосферния въздух, определяне на биоиндикатори за замърсяване на околната среда, повишаване ефективността на механизмите на слънчеви колектори и др.
Позиция в проекта: член на научен колектив
Бр.заети: 16

Име на проект: №18 "Изследване на физични процеси в микро- и макро- космоса"РД-08-81/03.02.2016 г
Година: 2016
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Мониторинг на състоянието на екосистеми, чрез контрол на състоянието на техни специфични представители. Мониторинг на почви и растителност събрани от района на Природен парк „Шуменско плото”, Родопите и Стара планина
Позиция в проекта: член на научен колектив
Бр.заети: 20

Име на проект: №19 Опазване на околната среда и устойчиво развитие 1604С/ 2016
Година: 2016
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта е да бъдат извършени научни изследвания в една от основните области, засегнати в Националната стратегия за устойчиво развитие на Република България до 2020 г. - опазването на околната среда
Позиция в проекта: член на научен колектив
Бр.заети: 16

Име на проект: №20 "Съвременни образователни технологии" С1407/2015
Година: 2015
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №21 Изследване на физични процеси микро-, макро- и био-космоса № РД-08-285/12.03.2015 г
Година: 2015
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проектът съдържа задачи, обхващащи три направления на съвременната физика: физика на елементарните частици, приложна физика и астрофизика
Позиция в проекта: член на научен колектив
Бр.заети: 17

Име на проект: №22 „Съвременни образователни технологии“ С 1407 / 2014
Година: 2014
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №23 „Система за кариерно развитие на академичния състав в ТУ – Габрово”
Година: 2013
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово

Име на проект: №24 „Моделиране и оптимизиране на технологични процеси, чрез изследване на лазерно индуцирани температурни полета“ С 1308 / 2013
Година: 2013
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №25 Студентска мобилност програма Еразъм, Договор № 2012-ERA-MOB-38
Година: 2012
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - международен

Име на проект: №26 "Технология за лазерно рязане на ламели за статорни и роторни пакети на електродвигатели" С1212/2012
Година: 2012
Уч. година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 година

Име на проект: №27 Лятна школа 2012 "Innovative Lasertechnologien" IP-Nummer 2011-ERA-IP-6
Година: 2011
Период: 1 г.

Име на проект: №28 „Лазерна технологична система с лазер на CuBr”
Година: 2011
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Договор с фирма БИЗОН – Южна Корея

Име на проект: №29 „Оптимизация на процеса на лазерно маркиране на статорни пакети за електродвигатели” № С 1101 / 2011
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 12 м.
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №30 Лятна школа 2011 "Innovative Lasertechnologien" Интензивна Еразъм програма № 2010– ERA – IP - 2
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - международен
Период: 12 м.
Позиция в проекта: участник
Web: http://www.lasergab.org/

Име на проект: №31 Лятна школа 2010 "Innovative Lasertechnologien" Интензивна Еразъм програма № 2009 – ERA – IP- 4
Година: 2010
Уч. година: 2010
Вид проект: Научен проект - международен
Период: 12 м.
Позиция в проекта: участник
Web: http://www.lasergab.org/

Име на проект: №32 "Изследване на възможностите за реализиране на технология за лазерно рязане на ламели за статорни и роторни пакети на електродвигатели" Е 1001/ 2010
Година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 12 м.
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №33 "Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите" № BG051PO001-3.3.04/28
Година: 2009
Уч. година: 2011
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Период: 3г.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 40
Web: http://phdproject.uni-ruse.bg/


Публикации
Публикация: №1 Ангелов, Н., Пл. Данаилов, Д. Недева, Практикум по физика, ISBN 978-954-683-621-2, 2020г.
Издателство: УИ "Васил Априлов" Габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Физика: лабораторен практикум ISBN: 978-954-490-657-3 издателство ЕКС-ПРЕС Изд.год.: 2019 Вид: Учебна литература - Учебно пособие
Издателство: издателство ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2019
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Тетрадка за лабораторни упражнения по физика, Пл. Данаилов, Н. Ангелов, Д. Недева
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов" Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Данаилов Пл.,Н. Ангелов, Д. Недева, Хр. Денева Тетрадка за лабораторен практикум по физика ISBN: 978-954-490-297-1
Издателство: ЕКС-ПРЕС Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №5 15. Данаилов П., Н. Ангелов, Д. Недева Лабораторна тетрадка по физика, изд. „ЕКС-ПРЕС”, Габрово. 2010
Издателство: ЕКС-ПРЕС, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №6 Недева Д., Ф. Падикова, Н. Ангелов " Изследване на спектъра на светлинен източник при различни режими на работа" сп. "Механика на машините", ISSN 0861-9727, кн. 3, 2023г.
Издателство: сп. Механика на машините
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №7 Valkov, S., D. Nedeva, Vl. Dunchev, F. Padikova, M. Ormanova, B. Stoyanov, N. Nedyalkov, Fabrication and Characterization of Ti/TiC Composite Layers by an Electron-Beam Surface Modification, journal Coatings, volume 13, Issue 5 (May 2023), article 951,IF 3.4, Q2
Издателство: Journal Coatings, MDPI
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №8 Padikova F., D. Nedeva, B.Stoyanov, V.Dunchev, Maria Ormanova, G. Kotlarski, S.Valkov, SYNTHESES, STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF COMPOSITE LAYERS IN THE SYSTEM TI-B OBTAINED BY A SCANNING ELECTRON BEAM, pp 60-65, ISSN: 2815-4924
Издателство: Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Архангелова Н., С. Селим , Д. Недева , „Карти на разпределението на радионуклиди в почвени проби от Шуменско плато, България“, Унитех'23, ISSN 1313-230Х, стр. II-327 - II-332
Издателство: UNITECH
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Недева, Д., Ф. Падикова, Г. Котларски, „Методи за обработка на материали базирани на интензивни енергийни потоци“, Унитех'23, ISSN 1313-230Х, стр. II-333 - II-338
Издателство: UNITECH
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Архангелова, Н., С. Селим , Д. Недева, „Разпределение на радионуклиди в пясък събран от българското черноморие“, Унитех'23, ISSN 1313-230Х, стр. II-339 - II-343
Издателство: UNITECH
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Padikova, F.; Nedeva, D.; Dunchev, V.; Stoyanov, B.; Ormanova, M.; Nedyalkov, N.; Valkov, S. Fabrication and Characterization of Titanium Borides by Electron Beam Surface Alloying. Coatings 2023, 13, 1941. https://doi.org/10.3390/coatings13111941
Издателство: Coatings, MDPI
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Пълен текст:

Публикация: №13 Архангелова, Н., С. Селим, Д. Недева, Ж. Димитрова, Радиоактивност вAchilea millefolium L. събран от два региона в България Унитех'22
Издателство: UNITEH
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Архангелова Н., С. Селим , Д. Недева ,Ж. Димитрова Радиоактивност в три лечебни растения, събрани от региона на Шумен, България, Унитех'22
Издателство: UNITEH
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Падикова Ф., Д. Недева, Н. Ангелов " Използване на интерполационни и екстраполационни методи в лабораторния практикум по физика",UNITEH 2022,стр.II-373, ISSN 1313-230Х
Издателство: UNITEH
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Архангелова, Н., С. Селим, Хр. Христов, Д. Недева, Ж. Димитрова, Съдържание на радионуклиди в обикновена овчарска торбичка (Capsella Bursa-Pastoris L.), Унитех’21
Издателство: УИ "Васил Априлов" Габрово
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Недева, Д., Н. Ангелов, В. Тодорова-Лазарова, Ролята на самостоятелната подготовка по физика при задочна форма на обучение в техническите университети, Международна научна конференция УНИТЕХ’21. Габрово, 2021, том II, с. 276-280., ISSN 1313-230X
Издателство: УИ "Васил Априлов" Габрово
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Архангелова, Н., С. Селим, Хр. Христов, Б. Павлова, Д. Недева, Ж. Димитрова "Гама-спектроскопичен анализ на растителни проби събрани от Шуменско плато и Родопи" Унитех'20, стр. II-410 - II-413
Издателство: УИ "Васил Априлов" Габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Христов, Хр., Б. Павлова, С. Салим, Д. Недева, Ж. Димитрова, Н. Архангелова „Измерване на естествената радиоактивност на Синя жлъчка (Cichorium intybus L.), събрана от различни райони в България” 2019г.
Издателство: ШУ "Еп. К. Преславски"
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №20 Архангелова, Н., Д. Недева, Ж. Димитрова, Г. Йорданова „Фактор на трансфер на естествените радионуклиди в билки събрани от природен парк „Шуменско плато“”, УНИТЕХ’17, ISSN 1313-230Х, стр. III-258-261
Издателство: Университетско издателство "В. Априлов"-Габрово
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Архангелова, Н., Д. Недева, Ж. Димитрова, Г. Йорданова „Радионуклиди в лечебни растения събрани в района на природен парк „Шуменско плато“”, УНИТЕХ’17, ISSN 1313-230Х, стр. III-262-265
Издателство: Университетско издателство "В. Априлов"-Габрово
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Велев, В., Н. Архангелова, Д. Недева, А. Попов „Високотемпературно ориентационно изтегляне на частично кристални полиестерни влакна. Влияние на температурата”, УНИТЕХ’17, ISSN 1313-230Х, стр. III-266-270
Издателство: Университетско издателство "В. Априлов"-Габрово
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Архангелова, Н., Ж. Димитрова, Д. Недева, Нискофонови гама-спектрометрични измервания на Cichorium intybus L., събрана от Североизточна България 2017г.
Издателство: ШУ "Еп. К. Преславски"
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Велев, В., А. Попов, Н. Архангелова, Х. Христов, Р. Матева, Д. Недева „Ориентационно изтегляне на едноосно ориентиран полиетилентерефталат”, УНИТЕХ’16, ISSN 1313-230Х, стр. IV-332-335
Издателство: International Scientific Conference UNITECH`2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 Архангелова, Н., Д. Недева, Ж. Димитрова, Р. Матева „Естествена и техногенна радиоактивност в лечебните растения червена мъртва коприва, лечебно глухарче и средна звездица”, УНИТЕХ’16, ISSN 1313-230Х, стр. IV-336-340
Издателство: International Scientific Conference UNITECH`2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Архангелова, Н., Д. Недева, Ж. Димитрова, Р. Матева, Г. Йорданова „Радионуклиди в лечебното растение бял равнец”, УНИТЕХ’16, ISSN 1313-230Х, стр. IV-341-344
Издателство: International Scientific Conference UNITECH`2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Велев, В., А. Попов, Н. Архангелова, Х. Христов, Р. Матева, Д. Недева „Високотемпературно ориентационно изтегляне на частично кристални полиестерни влакна. Влияние на степента на удължение”, УНИТЕХ’16, ISSN 1313-230Х, стр. IV-362-366
Издателство: International Scientific Conference UNITECH`2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Синдраковска А., Д. Недева, С.Христов, Р. Великов „Проблемът „замърсяване на околната среда” и ролята на човека”, IV СНК „От атома до космоса”, 19-20.05.16г., Шумен, стр. 69-75
Издателство: ШУ "Еп. К. Преславски"
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №29 Великов Р., Д. Недева, С. Христов, А. Синдраковска „Американската совалка и нейният принос в космическата одисея”, IV СНК „От атома до космоса”, 19-20.05.16г., Шумен, стр.20-27
Издателство: ШУ "Еп. К. Преславски"
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №30 Недева, Д. "Дистанционно обучение - иновативен метод на преподаване във висшите училища", Научни трудове на Русенския университет - 2016, том 55, серия 6.4, ISSN 1311-3321
Издателство: Русенски университет "Ангел Кънчев"
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №31 Недева, Д. "Общ поглед върху връзката между информационните технологии и дистанционното обучение", Научни трудове на Русенския университет-2016, том 55, серия 6.4, ISSN 1311-3321
Издателство: Русенски университет "Ангел Кънчев"
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №32 Великов Р., Д. Недева, "Чернобил-близо 30 години след една от най-големите трагедии" III СНК "От Атома до Космоса", Шумен, 2015, ISSN 2367-5586, стр. 53-56
Издателство: конференция
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №33 Христов Св., Д. Недева, "Какво казва науката за Сътворението? Теория за големия взрив", III СНК "От Атма до Космоса", Шумен, 2015, ISSN 2367-5586, стр.13-17
Издателство: ШУ "Еп. К. Преславски"
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №34 Синдраковска А., Д. Недева, "Приложение на лазерите в медицината", III СНК "От Атома до Космоса", Шумен, 2015, ISSN 2367-5586, стр. 41-44
Издателство: ШУ "Еп. К. Преславски"
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №35 Uzunov N., H.Hristov, V. Velev, N. Arhangelova, V. Bozadzhiev, D. Nedeva, I. Penev Assessment of Trap Parameters Related with Thermoluminescence Peaks in BGO Single Crystals Doped with Vanadium, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), ISSN: 2277-3878, Vol. 4 Issue 1, March 2015, pp 12-15
Издателство: International Journal of Recent Technology and Engineering, Volume 4 Issue 1
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Web: http://www.ijrte.org/

Публикация: №36 Недева Д., Н. Ангелов, П. Данаилов Определяне на светлинния добив на светлинни източници в лабораторния практикум по физика сп. „Механика на машините” 113, год.XXIII кн.5, 2015, стр.62-65 ISSN 0861-9727
Издателство: сп. „Механика на машините”
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №37 Велев В, П. Кюркчиев, Н. Архангелова,Р. Матева, Н. Сотирова, Д. Недева, Х. Христов, „Калориметрични изследвания на модифицирани частично кристални полимерни обекти“, Унитех’15, 2015, ISSN 1313-230X, стр. IV 457-460
Издателство: International Scientific Conference UNITECH`2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №38 Архангелова Н., С. Салим, Р. Матева, Д. Недева, Ж. Димитрова, „Проследяване промяната в концентрацията на някои химични елементи в лечебни растения събрани от шуменското плато“, Унитех‘15, 2015, ISSN 1313-230X, стр. IV 454-456
Издателство: International Scientific Conference UNITECH`2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №39 Недева Д., Н. Ангелов, Класификация на лазерните източници, използвани в медицината, Международна научна конференция УНИТЕХ’15, 20-21 ноември 2015, Габрово
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’15, 20-21 ноември 2015, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №40 "Изследване на процеса лазерно заваряване на роторни и статорни пакети"
Издателство: ТУ - Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Дисертация

Публикация: №41 Nedeva D., L. Lazov "Тheoretical Calculations of Power Density Variation Ranges as a Function of Rate in Laser-Assisted Welding", Journal of the Technical University of Gabrovo, 2014, vol.50
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №42 Лазов Л., Д. Недева Числено пресмятане за необходимата плътност на мощността и време на въздействие при заваряване, Международна научна конференция Унитех’14, 21-22.11.2014г., ISSN 1313-230X, Габрово, Vol IV pp 341-345
Издателство: Международна научна конференция Унитех’14
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №43 Nedeva D., L.Lazov, E.Teirumnieka “Using Mathcad for Calculation of Laser Induced Temperature Fields”, VII International Conference Proceedings “Competence of Contemporary Specialist: The Unity of Theory and Practice” Kaunas, Lithuania, 26.04.2013
Издателство: VII International Conference Proceedings “Competence of Contemporary Specialist: The Unity of Theory
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №44 Недева Д. „Изследване параметрите на заваръчен шев с файбър лазер“ сп. „Машиностроене и машинознание” 19, год.VIII кн.2, 2013
Издателство: сп. „Машиностроене и машинознание” 19, год.VIII кн.2
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №45 Лазов Л., Д. Недева „Лазерно заваряване на статорни и роторни пакети на електродвигатели” , сп. „Машиностроене и машинознание” 2012, Варна, ISSN: 1312-8612
Издателство: Издателство на технически университет - Варна
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №46 Nedeva, D., L. Lazov, H. Deneva, Mathematical Simulation of Laser Welding Process of Lamellae Packages, XI International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, Nis, Serbia, 2012, pp. 286-289, ISBN 978-86-6125-072-9.
Издателство: XI International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, Nis, Serbia
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: An application of mathematical model has been used to analyze the process of laser welding of lamellas of stator and rotor packages of electric motors. Temperature fields are studied in relation to the influence of laser radiation on the substance by using numerical calculations of analytical equations describing the physical process. Calculations are based on Mathcad software. Conclusions are made concerning the influence of main technological parameters on welding process.

Публикация: №47 Deneva, Hr., L. Lazov, D. Nedeva, Engineering Prognostication and Optimization of Laser Cutting Process an Application of Software Product Temperaturfeld3D, XI International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, Nis, Serbia, 2012, pp. 398-401, ISBN 978-86-6125-072-9.
Издателство: XI International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, Nis, Serbia
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: An application and mathematical models have been used to analyze two process of laser cutting of electrical steel through melting and sublimation. By using numeric calculations of analytical equation for conductivity temperature fields are studied in relation to the influence of power density of laser radiation, cutting velocity and thermophysical and optical properties of the steel trade M330-50A. Results are used for determining the optimal working ranges of technological parameters in laser cutting of lamellas through methods of melting and sublimation with Fiber lasers in CW and pulsed mode.

Публикация: №48 Hristov H., Y. Baneva, D. Nedeva, N. Arhangelova, I. Penev, V. Velev, N. Uzunov “Thermoluminescence properties of Eu+Li co-doped Gd2O3 induced by UV light” 17th International School on Condensed Matter Physics, Varna Bulgaria, September 2nd – September 7nd , 2012
Издателство: Journal of Physics: Conference Series, IOP Publishing
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Web: iopscience.iop.org

Публикация: №49 Lazov L., N. Angelov, H. Deneva, D. Nedeva, Influence of Power Density and Speed on the Contrast with Laser Marking of Rotor and Stator Packages, UNITECH'11, Gabrovo, 2011, Volume III 532-535, ISSN 1313-230X
Издателство: UNITECH'11, vol. III, Gabrovo
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: The critical power density for melting and evaporation is experimentally determined. Working intervals of power density for different speeds are determined for two methods of marking, too.

Публикация: №50 Лазов Л., Н. Ангелов, Д. Недева „Фактори влияещи на процеса на лазерно рязане на ламели за роторни и статорни пакети на електродвигатели” , сп. „Машиностроене и машинознание” 2011, ISSN: 1312-8612
Издателство: Издателство на Технически университет - Варна
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №51 Недева Д., Н. Ангелов „Самостоятелната работа на студентите при изследване на трептящи процеси в лабораторния практикум по физика” XXXIX национална конференция по въпросите на обучението по физика, София 2011г,ISBN: 978-954-580-295-9
Издателство: Херон Прес ООД, София
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №52 Лазов Л., Д.Недева, „Лазерно заваряване.Принцип и методи”, научна конференция „Младежта на България, европейското ни развитие и иновативни постижения”, 14 Октомври 2011, БАН София ISSN: 1313-5589
Издателство: електронно издание
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №53 Лазов Л., Н. Ангелов, Х.Денева, Д. Недева, „Влияние на плътността на мощността и скоростта върху контраста при лазерно маркиране на роторни и статорни пакети”, Международна научна конференция Унитех’11., Габрово ISSN: 1313-230Х
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"-Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №54 73. Лазов Л., Н. Ангелов, Х. Денева, Д. Недева Изследване на зависимостта контраста на лазерната маркировката от плътността на мощността на лазерното лъчение за електротехническа стомана, Международна научна конференция УНИТЕХ’11. Габрово, 18-19 ноември 2011
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’11. Габрово, 18-19 ноември 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №55 66. Лазов Л., Н. Ангелов, Д. Недева Изследване на ролята на коефициента на препокриване при лазерно маркиране, сп. Машиностроене и машинознание, кн. 13, 2011, стр. 19-22, Варна, ISSN 1312-8612
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, кн. 13, 2011, стр. 19-22, Варна
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №56 Ангелов Н., Д. Недева, Пл. Данаилов, „Ролята на самостоятелната работа на студентите за повишаване качеството на учебния процес по физика”, XXXVIII национална конференция по въпросите на обучението по физика,Ловеч 2010 ISBN: 978-954-580-279-9
Издателство: Херон Прес ООД, София
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 0647,0,Физика (р. о., бакалавър)
Дисциплина 2: 2078,0,Виброанализ и защита от шум (р. о., бакалавър)