Съдържание:
Проекти (6)
Публикации (11)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Безконтактно идентифициране на пластмасови отпадъци с помощта на ултразвук
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 година
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 6

Име на проект: №2 Качествен анализ на редици от последователни триангулации
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 година
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 4

Име на проект: №3 Едномрежови и двумрежови подходи за подобряване на 3-D симплициални триангулации
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 година
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 5

Име на проект: №4 Съвременни образователни технологии 2014
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3 години
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 8

Име на проект: №5 Съвременни образователни технологии 2015
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3 години
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 17

Име на проект: №6 Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ-Габрово
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проект, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” и Европейски социален фонд
Позиция в проекта: участник


Публикации
Публикация: №1 СТОЙНОВА, Б., ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА СТУДЕНТИ, Научни трудове на съюза на учените в България – Пловдив, Series A. Public Sciences, Art and Culture, Vol. V, pp. 153, 2019, ISSN 1311-9400 (Print), ISSN 2534 – 9368 (Online)
Издателство: Научни трудове на съюза на учените в България – Пловдив, Series A. Public Sciences, Art and Culture, Vol. V, pp. 153
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №2 Стойнова, Б., ЗАДАЧА ЗА НАЗНАЧЕНИЯТА И РЕШАВАНЕТО Й С ПОМОЩТА НА СОФТУЕР, ТехКо‘2018, Технически колеж – Ловеч, 2018, ISSN 2535-079X
Издателство: TechCo'18, Lovech
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №3 Стойнова, Б., КАК ДА СПОДЕЛЯМЕ СИГУРНО ФАЙЛОВЕ В ИНТЕРНЕТ, ТехКо‘2018, Технически колеж – Ловеч, 2018, ISSN 2535-079X
Издателство: TechCo'18, Lovech
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №4 Стойнова, Б., МЕТОДИ НА ЛИНЕЙНАТА АЛГЕБРА С ПРОГРАМА ЗА КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА, ШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИИ. ОБРАЗОВАНИЕ. СИГУРНОСТ, 2018, ВЕЛИКО ТЪРНОВО,том 2, стр.204-207, ISSN 2535-0315 (Print), ISSN 3535-0323 (Online)
Издателство: ШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИИ. ОБРАЗОВАНИЕ. СИГУРНОСТ, 2018, ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Стойнова, Б., ПРИЛОЖЕНИЕ НА MS EXCEL ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ OT ЛИНЕЙНОTO ОПТИМИРАНЕ, UNITECH’17,pp. II410-II415, Технически университет- Габрово, 2017, ISSN 1313-230X
Издателство: UNITECH’17, Технически университет- Габрово
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Stoynova, B., Security of online exams in massive open online courses (MOOCs), First educonference for teachers and IT experts, Struga, Macedonia, 2015
Издателство: First educonference for teachers and IT experts, Struga, Macedonia, 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: http://www.friends-of-education.org/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0/

Публикация: №7 СТОЙНОВА, Б., ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ В ЕЛЕКТРОННА КАТЕДРА, Научна конференция „Дни на науката 2013 г.“, 30-31 октомври 2013 г, „Научни трудове на СУБ – Пловдив“, 2014
Издателство: Съюз на учените в България - Пловдив
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №8 D. Izvorska,B. Stoynova,Digital Libraries in Support of Web-based Training in Calculus,IJETCAS,New Delhi-110016,India,2013,issue 4, vol1, pp 121-124, ISSN(ONLINE):2279-0055,ISSN(PRINTED):2279-0047,(2013)
Издателство: International Association of Scientific Innovation and Research (IASIR)
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №9 Д.Изворска, Б.Стойнова,РОЛЬ ИКТ В ОБУЧЕНИИ КУРСУ «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА»,Заочная науково-практичная конференция"Реализация особистисно-компетентностного подхода при работа с детьми дошкольного и молодого школьного возрости", Киев, Украйна ,(2013), 75-82
Издателство: Заочная науково-практичная конференция"Реализация особистисно-компетентностного подхода при работа с детьми дошкольного и молодого школьного возрости", Киев, Украйна
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Показана е ролята на съвременните ИКТ в обучението по «Приложна математика» на студентите от специалности «Публична администрация» и «Социални дейности» в Технически университет - Габрово, България. Напрвен е сравнителен анализ на резултатите от обучението на студентите по традиционите методи на преподаване и посредством използването на смесено обучение, в което се прилагат някои аспекти на е-обучение.

Публикация: №10 Стойнова, Б., Иванов, К. Проблеми на подготовката за преминаване към Cloud computing за нуждите на информационното обслужване на административната структура на университетите в България,Научна конференция на РУ"Ангел Кънчев", Русе, 2012. Научни трудове, том 51, серия 6.1 "Математика, информатика и физика", ISSN 1311-3321.
Издателство: Русенски университет "Ангел Кънчев"
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №11 Д. Изворска, Б.Стойнова, ON - LINE тест по математике – преимущества и недостатки, Научно-практическа конференция,Mосковский государственный открытый университет имени”В.С.Черномыдрина”, Институт в г. Мaхачкала,( 2012),188-193
Издателство: Филиал Мос.Университет, Михачкала
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина