ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ДРАГОМИР СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Стопански факултет
Катедра: Математика, информатика и природни науки
Кабинет(и): 3205; 1426
Служебен тел.: (066 827)+224; 412
E-mail1:
E-mail2:
Факс/Skype: T: 0879 0033 98; 0878 65 0041
Web страница: http://www.tugab.bg/

Съдържание:
Обща информация
Проекти (28)
Книги (33)
Публикации (116)
Интереси (4)
Учебни материали (2)
Написани рецензии (47)
Зададени ДР (15)Обща информация
Образование
От 10.2017 до 07.2019 г. - Технически университет - Габрово, магистър инженер, специалност "Безопасност на труда"
От 04.2014 до 02.2016 г. - Университет по хранителни технологии - Пловдив, доктор по "Органична химия"
Защитен дисертационен труд на тема „Ултразвуков синтез на биоразградими пластификатори за пластмаси”
От 02.2013 до 02.2016 г. - Технически университет - Габрово, магистър инженер-еколог, специалност "Опазване на околната среда и устойчиво развитие"
От 11.2003 до 12.2004 г. - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” - магистър химик по медицинска химия
От 09.2002 до 09.2003 г. - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” - Учител по химия
От 10.1999 до 09.2003 г. - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” - бакалавър химик

Професионална дейност
От 12.2020 до момента - Технически университет – Габрово, катедра „Математика, информатика и природни науки” - доцент
От 11.2004 до 12.2020 - Технически университет – Габрово, катедра „Физика, Химия и екология” - асистент/ст. асистент/гл. асистент
https://www.tugab.bg/za-nas/fakultet-stopanski/katedra-matematika-informatika-i-prirodni-nauki

Допълнително образование и квалификация
21.12.2010-22.12.2010 - Institute for reference materials and measurements, JRC, TrainMiC, Bulgarian Institute of Metrology - Principles and Applications of Metrology in Chemistry
20.10.2010-22.10.2010 - Медексел груп ЕООД и ИА „Българска служба за акредитация” - Нови тенденции в акредитацията и развитието на органите за контрол съгласно БДС EN ISO/IEC 17020 И ръководство на EA IAF/ILAC A4. Контрол на електрически уред¬би и съоръжения. Физични фактори на средата.
8.10.2007-12.10.2007 г. - Национален център по опазване на общественото здраве към Министерство на Здравеопазването - София - Пробовземане на химични агенти във въздух на работното място във връзка със съвременните изисквания
17.09.2007-19.09.2007 г. - ИА Българска служба за акредитация - София - Органи за контрол в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2005; БДС EN ISO/IEC 19011:2004; Ръководства EA IAF/ILAC-A4 и ЕА-5/02: Критерии, правила и изисквания за акредитация и поддържане на акредитацията.
27.08.2007-02.09.2007 г. - Българска академия на науките, Институт по органична химия с център по фитохоимия, Център по приложна спектроскопия - Приложна спектроскопия, Инфрачервена спектроскопия, Раманова спектроскопия, Рентгеноструктурен анализ
2004 г. - Технически университет - Габрово
„Основи на стандартизацията, сертификацията, акредитацията и нотификацията”
„Международни, европейски и национални органи, отговорни за стандартизацията, акредитацията и нотификацията”
„Управление на качеството съгласно фамилията стандарти ISO 9000”
„Управление на околната среда съгласно фамилията стандарти ISO 14000”

Копмютърни умения
Test.bg Certified Professional - Компютърна грамотност
Test.bg Certified Professional - Microsoft Windows XP, Advanced User
-----
Microsoft Windows
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, Visio),
Internet-приложения
Corel Draw
ChemOffice, ISIS Draw, PASS
Специализиран софтуер за анализ на здравно състояние

Участия в конференции
Eleventh National Conference on Chemistry 2022- Sofia, Bulgaria
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH`2021, Gabrovo, Bulgaria
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH`2020, Gabrovo, Bulgaria
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH`2019, Gabrovo, Bulgaria
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH`2018, Gabrovo, Bulgaria
The 10th Conference on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry - Riga-Latvia, 9-11 October 2019
11`Chemical Conference, Plovdiv University 11-13 October, Plovdiv 2018 Bulgaria
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH`2017, Gabrovo, Bulgaria
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH`2016, Gabrovo, Bulgaria
4th International Symposium on Environmental Management – Towards Circular Economy, SEM2016. Zagreb, Croatia
The Fifth Edition of the International Conference “New Perspectives in Science Education”, 17-18 March 2016, Florence, Italy
Първа национална научна конференция по трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа, 15 май 2015 г., София
Международна научна конференция „УНИТЕХ`2015”, 20-21 Ноември 2015, Габрово
International Conference “New Perspectives in Science Education”, Florence, Italy 20-21 March 2015
III Международна научно техническа конференция Техника, Технологии, Образование, Сигурност, Велико Търново, 28-29 май 2015
6th Workshop on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry, Polytechnic Institute of Bragança, Portugal, 15-17 July 2015
Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014”, 24-25 октомври 2014, Пловдив
Международна научна конференция „УНИТЕХ`2014”, 21-22 ноември 2014 Габрово
Международна научна конференция „УНИТЕХ`2013”, 22-23 ноември 2013 Габрово
Международна научна конференция „УНИТЕХ`2012”, 15-16 ноември 2012 Габрово
Международна научна конференция „УНИТЕХ`2011”, 18-19 ноември 2011 Габрово
Международна научна конференция „УНИТЕХ`2010”, 19-20 ноември 2010, Габрово
Международна конференция “Пре¬подаване, учене и качество във висшето образование – 2009”, 19-20 юни 2009 Правец
Международна научна конференция УНИТЕХ`08, 21-22 ноември 2008, Габрово
Международна конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование 2008" 13-14 Юни 2008, Правец
Международна научно-практическа конференция "Съвременни измерения на дистанционното обучение" 15-16 Юни 2007, Правец
Международна научна конференция УНИТЕХ`07, Габрово, 2007
Международна научно-практическа конференция "Конкурентни стратегии във висшето образование" 16-17 Юни 2006 Правец
Международна научна конференция УНИТЕХ`06, 24-25 Ноември, Габрово, 2006
Международна научно-практическа конференция „Съвременното обучение по икономика и мениджмънт”, 17-18 Юни 2005, Правец
Международна научна конференция „УНИТЕХ`2005”, 24-25 ноември, Габрово, 2005
Балканска конференция на младите учени, 16-18 Юни 2005, Пловдив


Завършени проекти
Име на проект: №1 Проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ - 2019-2023
Година: 2023
Уч. година: 2023
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ - 2019-2023
Позиция в проекта: изследовател
Бр.заети: 50

Име на проект: №2 Проект № КП-06-Н64/6 от 15.12.2022 г. „Модели на антропогенното въздействие върху природната среда на ниво „речен басейн“ (ModАiNe)“, Национален фонд „Научни изследвания“ към МОН, 2022
Година: 2023
Уч. година: 2023
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проект № КП-06-Н64/6 от 15.12.2022 г. „Модели на антропогенното въздействие върху природната среда на ниво „речен басейн“ (ModАiNe)“, Национален фонд „Научни изследвания“ към МОН, 2022
Позиция в проекта: изследовател
Бр.заети: 20

Име на проект: №3 Проект № 2202С - 15.03.2023 - Съвременни инженерни решения за управление и опазване на околната среда - етап 2
Година: 2023
Уч. година: 2023
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Проект № 2202С - 15.03.2023 - Съвременни инженерни решения за управление и опазване на околната среда - етап 2
Позиция в проекта: Ръководител на проекта
Бр.заети: 10

Име на проект: №4 Приготвяне на стандартни разтвори на химични вещества
Година: 2023
Уч. година: 2023
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Приготвяне на стандартни разтвори на химични вещества
Позиция в проекта: Ръководител на проекта
Бр.заети: 1

Име на проект: №5 Съвременни инженерни решения за управление и опазване на околната среда - етап 1 (2022 г.)
Година: 2022
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта е да бъдат извършени научни изследвания в една от основните области, засегнати в Националната стратегия за устойчиво развитие на Република България - опазването на околната среда (извършване мониторинг на състоянието на компонентите на околната среда и опазване чистотата им).
Позиция в проекта: Ръководител на проекта
Бр.заети: 17

Име на проект: №6 Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“ - 2021-2023
Година: 2022
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“ - 2021-2023
Позиция в проекта: преподавател
Бр.заети: 20

Име на проект: №7 Проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ - 2019-2023
Година: 2022
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ - 2019-2023
Позиция в проекта: изследовател
Бр.заети: 50

Име на проект: №8 Приготвяне на стандартни разтвори на химични вещества
Година: 2022
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Приготвяне на стандартни разтвори на химични вещества
Позиция в проекта: Ръководител на проекта
Бр.заети: 1

Име на проект: №9 Проект № КП-06-Н64/6 от 15.12.2022 г. „Модели на антропогенното въздействие върху природната среда на ниво „речен басейн“ (ModАiNe)“, Национален фонд „Научни изследвания“ към МОН, 2022
Година: 2022
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Модели на антропогенното въздействие върху природната среда на ниво „речен басейн“
Позиция в проекта: изследовател
Бр.заети: 20

Име на проект: №10 Изследване възможностите на инженерната екология за опазване на околната среда
Година: 2021
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта е да бъдат извършени научни изследвания в една от основните области, засегнати вНационалната стратегия за устойчиво развитие на Република България - опазването на околната среда(извършване мониторинг на състоянието на компонентите на околната среда и опазване чистотатаим).
Позиция в проекта: Ръководител на проекта
Бр.заети: 12

Име на проект: №11 Приготвяне на стандартни разтвори на химични вещества
Година: 2021
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Приготвяне на стандартни разтвори на химични вещества
Позиция в проекта: Ръководител на проекта
Бр.заети: 1

Име на проект: №12 Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“ - 2021-2023
Година: 2021
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми и учебни програми с дигитално образователно съдържаниев областта на устойчивото управление и използване на природните ресурси
Позиция в проекта: преподавател
Бр.заети: 12

Име на проект: №13 Изследване възможностите за опазване на околната среда - 3етап
Година: 2020
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта е да бъдат извършени научни изследвания в една от основните области, засегнати в Националната стратегия за устойчиво развитие на Република България до 2020 г. - опазването на околната среда (извършване мониторинг на състоянието на компонентите на околната среда и опазване чистотата им).
Позиция в проекта: Ръководител на проекта
Бр.заети: 12

Име на проект: №14 Проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ - 2019-2023
Година: 2019
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проектът има за цел да изгради устойчив национален Център по компетентност, в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство. В рамките на отчетния период се изпълняват предвидените дейности по проекта, с оглед постигане на заложените индикатори.
Позиция в проекта: изследовател
Бр.заети: 12

Име на проект: №15 Изследване възможностите за опазване на околната среда - 2 етап
Година: 2019
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта е да бъдат извършени научни изследвания в една от основните области, засегнати в Националната стратегия за устойчиво развитие на Република България до 2020 г. - опазването на околната среда (извършване мониторинг на състоянието на компонентите на околната среда и опазване чистотата им).
Позиция в проекта: Ръководител на проекта
Бр.заети: 12

Име на проект: №16 Проучване, оценка, отстраняване и контрол на замърсителите на околната среда - етап 3
Година: 2014
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Проучване, оценка, отстраняване и контрол на замърсителите на околната среда - етап 3
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 4

Име на проект: №17 Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ-Габрово
Година: 2013
Уч. година: 2013
Период: 2013/2014
Позиция в проекта: преподавател

Име на проект: №18 Интегриране на безработни лица от област Габрово чрез обучения по професии, ключови компетентности и мотивация
Година: 2013
Уч. година: 2013
Описание: Предоставяне на възможност за придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции и подобряване на мотивацията за трудова активност на безработни лица от Бюрата по труда в Габрово, Севлиево и Трявна, за да се подпомогне тяхното по-лесно адаптиране и интегриране на пазара на труда в динамичната икономическа, демографска и социална среда.
Позиция в проекта: администратор и обучител
Бр.заети: 10

Име на проект: №19 Виртуална среда за онлайн прием на кандидат-студенти
Година: 2013
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Виртуална среда за онлайн прием на кандидат-студенти
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 3

Име на проект: №20 Подобряване условията на труд в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово
Година: 2012
Уч. година: 2012
Описание: Подобряване условията на труд в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово
Позиция в проекта: член на експертния екип
Бр.заети: 8

Име на проект: №21 Управление на здравословните и безопасни условия на труд в производството на пластмаси чрез извършване оценка на риска за здравето на работещите
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 година
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 5

Име на проект: №22 Лазерно обработени полимерни композиции, съдържащи отпадък от енергопроизводството
Година: 2010
Уч. година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Лазерно обработени полимерни композиции, съдържащи отпадък от енергопроизводството
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 4

Име на проект: №23 Chemistry is all around as
Година: 2009
Уч. година: 2010
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Пилотен проект по програма Леонардо да Винчи
Период: 1 година
Позиция в проекта: участник
Web: http://www.chemistry-is.eu/

Име на проект: №24 Изследване на нов нелинеен монокристал - магнезиев сулфит хексахидрат - МСХХ - (MgSO3.6H2O)
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Научен проект на СУ Св. Климент Охридски София
Период: 1 година
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №25 Дизайн, спектрално и структурно охарактеризиране на нови органични материали с нелинейно-оптични свойства и приложение във високите технологии
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Научен проект на СУ Св. Климент Охридски София
Период: 1 година
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №26 Получаване и охарактеризиране със съвременни инструментални методи на нови кодеинови производни с потенциална биологична активност
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2008-2009 г. (2 г.)
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 6

Име на проект: №27 Синтез и активност на оксидни каталитични системи за каталитични и фотокаталитично окисление на токсични органични съединения във водна среда
Година: 2005
Описание: Научноизследователски проект ВУХ-11-05 към Нацио¬налния фонд за научни изследвания към МОН съвместно с ПУ „П. Хилендарски” Пловдив, катедра „Физикохимия”, рък. на проекта доц. д-р Стоянка Христоскова
Период: 2005-2007
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №28 Предотвратяване и контрол на замърсяването от индустрията
Година: 2004
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: към УЦНИТ при Технически университет – Габрово
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 12


Публикации
Публикация: №1 Василев, Д., Технологични процеси и апарати, Унив. изд. "Васил Априлов" , Габрово, 2023, ISBN 978-954-683-682-3
Издателство: УИ В. Априлов, Габрово
Изд.год.: 2023
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №2 Василев, Д., Работен дневник за лабораторни упражнения по химия, Унив. изд. "Васил Априлов" , Габрово, 2023, ISBN 978-954-683-685-4
Издателство: УИ В. Априлов, Габрово
Изд.год.: 2023
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Василев, Д., Химични технологии за обработване на текстилни материали, Унив. изд. "Васил Априлов" , Габрово, 2022, ISBN 978-954-683-661-8
Издателство: УИ В. Априлов, Габрово
Изд.год.: 2022
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №4 Василев, Д., П. Стойчев, Химия, Унив. изд. "Васил Априлов" , Габрово, 2022, ISBN 978-954-683-663-2
Издателство: УИ В. Априлов, Габрово
Изд.год.: 2022
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №5 Василев, Д., П. Стойчев, Ръководство за лабораторни упражнения по химия, Унив. изд. "Васил Априлов" , Габрово, 2022, ISBN 978-954-683-662-5
Издателство: УИ В. Априлов, Габрово
Изд.год.: 2022
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №6 Василев, Д., Химия на околната среда, УИ В. Априлов, Габрово, 2021, ISBN: 978-954-683-637-3
Издателство: УИ В. Априлов, Габрово
Изд.год.: 2021
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №7 Василев, Д., Съвременни инженерни решения за синтез, модификация и приложение на органични съединения чрез приложение на ултразвукова и микровълнова енергия – монография, Университетско издателство „Васил Априлов“ – Габрово, 2020, ISBN: 978-954-683-619-9
Издателство: Унив. изд. "Васил Априлов" , Габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Монография

Публикация: №8 Василев, Д., М. Колева, П. Стойчев, Учебна тетрадка по химия, Унив. изд. "Васил Априлов" , Габрово, 2019, ISBN: 978-954-683-602-1
Издателство: Унив. изд. "Васил Априлов" , Габрово
Изд.год.: 2019
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №9 Василев, Д., М. Колева, П. Стойчев, Учебна тетрадка по химия, Унив. изд. "Васил Априлов" , Габрово, 2018, ISBN: 978-954-683-581-9
Издателство: Унив. изд. "Васил Априлов" , Габрово
Изд.год.: 2018
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №10 Василев. Д., Тестови задачи по химия, Кредо-3М, 2017, ISBN: 978-619-7100-25-9
Издателство: КРЕДО-3М
Изд.год.: 2017
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №11 Василев, Д., М. Колева, П. Стойчев, Учебна тетрадка по химия, Унив. изд. "Васил Априлов" , Габрово, 2018, ISBN: 978-954-683-581-9
Издателство: Унив. изд. "Васил Априлов" , Габрово
Изд.год.: 2017
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №12 Колева, М., П. Стойчев, Д. Василев. Ръководство за упражнения по химия. Университетско издателство “В. Априлов” – Габрово, 2016, 178 с., ISBN 978-954-683-517-8
Издателство: Университетско издателство “В. Априлов” – Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №13 Василев, Д., М. Колева, П. Стойчев, Лабораторен дневник по химия, Унив. изд. "Васил Априлов" , Габрово, 2015, ISBN: 978-954-683-526-0
Издателство: Унив. изд. "Васил Априлов"
Изд.год.: 2015
Вид: Учебна литература - Учебно пособие
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №14 Колева, М., П. Стойчев, Д. Василев, Ръководство за упражнения по химия, Университетско издателство „В. Априлов”, Габрово, 2014. ISBN: 978-954-683-517-8
Издателство: Университетско издателство „В. Априлов”- Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №15 Василев, Д., Ж. Димитрова, Здравословни и безопасни условия на труд, Издателство „Кредо-М”, 2014
Издателство: Издателство „Кредо-М”
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №16 Василев, Д., Тестове и задачи по химия, Издателство „Кредо-М”, 2014, ISBN: 978-619-7100-21-1
Издателство: Издателство „Кредо-М”
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебно пособие
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №17 Василев, Д., А. Цонева, М. Колева, П. Стойчев, Тетрадка за лабораторни упражнения по химия, Издателство „Екс-Прес”, Габрово, 2013, ISBN: 978-954-490-412-8
Издателство: Издателство „Екс-Прес”, Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебно пособие
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №18 Василев, Д., А. Цонева, М. Колева, П. Стойчев, Лабораторен дневник по химия, Унив. изд. „В. Априлов”, Габрово, 2011, ISBN: 978-954-683-459-1
Издателство: Унив. изд. „В. Априлов”, Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебно пособие
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №19 Василев, Д., А. Цонева, Г. Бояджийски, М. Колева, П. Стойчев, Тетрадка за лабораторни упражнения по химия, Екс-Прес”, Габрово, 2010, ISBN: 978-954-490-151-6
Издателство: „Екс-Прес”, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №20 Бояджийски Г. А., Д. С. Василев, А. П. Анчев. Методи и техники за подобряване на резултатите. УИ В. Априлов. Габрово 2008. ISBN 978-954-683-392-1
Издателство: УИ В. Априлов. Габрово 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №21 Василев, Д., А. Цонева, Сборник с тестове и логически задачи по химия, „Екс-Прес”, Габрово, 2008
Издателство: „Екс-Прес”, Габрово
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №22 Василев, Д., Г. Бояджийски, Ръководство по техника и технологии за каталитично пречистване на флуиди, „Екс-Прес”, Габрово, 2008
Издателство: „Екс-Прес”, Габрово
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №23 Бояджийски, Г., Д. Василев, А. Цонева, М. Колева, П. Стойчев, Лабораторна тетрадка по химия, Унив. изд. „В. Априлов”, Габрово, 2008, ISBN: 978-954-683-348-8.
Издателство: Унив. изд. „В. Априлов” 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №24 Василев, Д., А. Цонева, Г. Бояджийски, М. Колева, П. Стойчев, Тетрадка за лабораторни упражнения по химия, Унив. изд. „В. Априлов”, Габрово, 2007
Издателство: Унив. изд. „В. Априлов”, Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №25 Василев, Д., А. Цонева, Компендиум по химия, „Екс-Прес”, Габрово, 2007
Издателство: „Екс-Прес”, Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №26 Василев, Д., Количествени методи за химичен анализ, „Екс-Прес”, Габрово, 2007
Издателство: „Екс-Прес”, Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №27 Дончева, Р., Д. Василев, Първоначално обучение по здравословни и безопасни условия на труд, „Екс-Прес”, Габрово, 2007
Издателство: „Екс-Прес”, Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №28 Колева, М., Д. Василев, Ръководство за лабораторни упражнения по химия на околната среда, „Екс-Прес”, Габрово, 2007
Издателство: „Екс-Прес”, Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №29 Дончева, Р., Д. Василев, Оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето, „Екс-Прес”, Габрово, 2007
Издателство: „Екс-Прес”, Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №30 Василев, Д., Защита от рискове свързани с експозиция на азбест при работа, „Екс-Прес”, Габрово, 2007
Издателство: „Екс-Прес”, Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №31 Бояджийски Г. А., А. П. Анчев, Д. С. Василев, Стандартизация и системи за управление. УИ В. Априлов. Габрово 2007. ISBN 978-954-683-385-3.
Издателство: УИ В. Априлов. Габрово 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №32 Василев, Д., А. Цонева, Тестове и задачи по химия, „Екс-Прес”, Габрово, 2006
Издателство: „Екс-Прес”, Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №33 Бояджийски, Г., Д. Василев, А. Цонева, М. Колева, П. Стойчев, Лабораторна тетрадка по химия, Унив. изд. „В. Априлов”, Габрово, 2006, ISBN: 978-954-683-348-8
Издателство: Унив. изд. „В. Априлов”, Габрово, 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №34 Tcherkezova, Е., E. Zareva, V. Stoyanova, D. Vassilev, R. Georgieva. 2024, Identification of Urban Landscape Units Based on Sentinel-2a Satellite Imagery and Illegal Landfills: Case Study From Velingrad City (Bulgaria), Proceedings of 23rd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2023, ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7603-66-8, DOI 10.5593/sgem2023v/6.2,
Издателство: STEF92 Technology
Изд.год.: 2024
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №35 Petkova, N., K. Stefanov, M. Ognyanov, D. Mihaylova, D. Vassilev, 2024. Phytochemical Study of Comfrey (Symphylus officinale L.) Root Extracts, ENVIRONMENT. TECHNOLOGIES. RESOURCES. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, vol. 1, pp 295-299, https://doi.org/10.17770/etr2024vol1.7942
Издателство: Rezekne Academy of Technologies
Изд.год.: 2024
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The purpose of the present study was to determinate the biologically active substance in 95% ethanol and subsequent water extracts from Bulgarian comfrey (Symphylus officinale L.) roots and to evaluate their antioxidant potential. The antioxidant activity was evaluated by several reliable methods such as DPPH-, ABTS-, FRAP-, CUPRAC-, ORAC and HORAC-assays, as well as the total phenolic content. In addition, the total organic, fructose and sugar content were determined by spectrophotomeric and HPLC-RID methods. The level of fructans in ethanol extracts was 25.2 g/100g dry weight, as nystose and 1-kestose were only 0.1g/100g dry weight, and 0.3g/100g dry weight, respectively. The absence of fructooligosacharides in water extracts after the ethanol pretreatment was established. Inulin content was evaluated to be 25.2 g/100 g dry weight. In addition, total uronic content was established to be 2.0 g/100 g dw as its level dominated in water extracts – 1.7 g/100 g dw, respectively. The metabolite profile of roots revealed their potential application as radical scavengers due to the presence of polyphenols. Phenolic acids (neochlorogenic, p-coumaric and gallic acids) and flavonoids (quecetin, myrecitin and naringin) were the dominant polyphenols in comfrey extracts. Therefore, the root extracts of Symphylus officinale L. could be assumed as a rich source of biologically active substance, in particular dietary fiber with potential prebiotic effect, due to the presence of polysaccharide inulin and fructooligosacharides.

Публикация: №36 Vassilev, D., N. Petkova, M. Atanasova, P. Denev, Modern engineering techniques for the production of modified polysaccharides with biological activity, Innovation in woodworking industry and engineering design, 12 (1), 2023, 41–46, ISSN 1314-6149, e-ISSN 2367-6663
Издателство: Innovations in Woodworking and Engineering Design
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №37 Vassilev, D., N. Petkova, D. Yaneva, P. Denev, Sonochemical synthesis of fatty acids esters for plastic`s bio-additives with plasticizing effect, International Scientific Conference UNITECH’23, 17-18 November 2023, Gabrovo, pp II-259-262, ISSN: 1313-230X
Издателство: International scientific conference UNITECH`2023
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №38 Vassilev, D., Agroecological assessment of sewage sludge and its utilization, International Scientific Conference UNITECH’23, 17-18 November 2023, Gabrovo, pp II-263-267, ISSN: 1313-230X
Издателство: International scientific conference UNITECH`2023
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №39 Yaneva, D., K. Stefanov, D. Vassilev, Development of a Tryavna municipality program for environmental protection, International Scientific Conference UNITECH’23, 17-18 November 2023, Gabrovo, pp II-268-271, ISSN: 1313-230X
Издателство: International scientific conference UNITECH`2023
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №40 Stefanov, K., D. Yaneva, D. Vassilev, Development of a waste management program for the municipality of Gabrovo, International Scientific Conference UNITECH’23, 17-18 November 2023, Gabrovo, pp II-272-275, ISSN: 1313-230X
Издателство: International scientific conference UNITECH`2023
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №41 Василев, Д., Сравнителен анализ на методите за обследване на замърсяването на атмосферният въздух с програмните пакети Plume и SelamGis, “Устойчиво развитие“, 13 (3), 2023, стр. 23-33.
Издателство: International Journal „Sustainable Development”
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №42 Костова, Г, Д. Янева, Д. Василев, Изследване на морфологична изменчивост на „бялата мура“ на територията на НП „ПИРИН”, “Устойчиво развитие“, 13 (3), 2023, стр. 46-49, ISSN 1314-4138 (print), ISSN 2367-5454 (online)
Издателство: International Journal „Sustainable Development”
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №43 Vassilev, D., N. Petkova, M. Atanasova, M. Koleva, P. Denev, Sonochemical Synthesis of Laurate Sucrose Ester as Bio-Based Plasticizer and Bio-Additive for PVC, Biointerface Research in Applied Chemistry, 12 (6), 2022, 7394-7403, ISSN: 2069-5837
Издателство: Biointerface Research in Applied Chemistry
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №44 Arabadzhieva, R., I. Ivanov, D. Vassilev, N. Petkova, R. Mihov, I. Petrova, Microwave-assisted synthesis of lactose octaacetates and their application in a cosmetic hand gel, Proceedings of the 18th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, 2022, Prague, Czech Republic, pp 124-128, ISSN 2336-6796
Издателство: Proceedings of the 18th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №45 Vassilev, D., N. Petkova, M. Atanasova, P. Denev, Application of caprate aliphatic esters as bio-plasticizers and/or bio-additives in plastics, International scientific conference UNITECH`2022, 18-19 november 2022, Gabrovo, Bulgaria, pp II-289- II-294, ISSN: 1313-230X
Издателство: International scientific conference UNITECH`2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №46 Vassilev, D., N. Petkova, P. Denev, Application of sonochemistry for the synthesis of capric aliphatic esters, International scientific conference UNITECH`2022, 18-19 november 2022, Gabrovo, Bulgaria, pp II-285- II-288, ISSN: 1313-230X
Издателство: International Scientific Conference UNITECH`2022, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №47 Василев, Д., Н. Петкова, М. Колева, П. Денев, Получаване на биологично активни сукроестери на капринова киселина чрез „зелени технологии, Международно списание „Устойчиво развитие“, година XI, брой 2, 2021, 80-83, ISSN: 1314-4138, 2367-5454
Издателство: Международно списание „Устойчиво развитие“, година XI, брой 2, 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №48 D. Vassilev, N. Petkova, M. Koleva, P. Denev, New perspectives on application of carbohydrate fatty acids esters for plastics bio-additives with plasticizing effect, Proceedings of the 17th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Prague, Czech Republic, pp 141-144, ISBN 978-80-88307-07-5, ISSN 2336-6796
Издателство: Proceedings of the 17th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Prague, Czech Republic
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №49 Ivanka Hambarliyska, Nadezhda Petkova, Manol Ognyanov, Dragomir Vassilev, Chemical characterization and anticomplimentary activity of inulin isolated from cichorium intybus l. by green extraction techniques, Proceedings of the 17th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Prague, Czech Republic, pp 75-80, ISBN 978-80-88307-07-5, ISSN 2336-6796
Издателство: Proceedings of the 17th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Prague, Czech Republic
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №50 Василев, Д., Н. Петкова, М. Атанасова, М. Колева, П. Денев, Приложение на въглехидратните естери като съ-пластификатори и биоразградими добавки в пластмаси, Международна научна конференция “УНИТЕХ’21” – Габрово
Издателство: International Scientific Conference UNITECH`2021, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №51 Vassilev, D., N. Petkova, M. Koleva, P. Denev, Esterification of isopropyl alcohol with high fatty acids in the ultrasonic field, International Scientific Conference “UNITECH 2021” – Gabrovo. ISSN: 1313-230X,
Издателство: International Scientific Conference UNITECH`2021, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №52 Petkova, N., R. Arabadzhieva, I. Hambarliyska, D. Vassilev, G. Gencheva, Y. Tumbarski, T. Ignatova-Ivanova, S. Ibryamova, M. Koleva, P. Denev, Ultrasound-Assisted Synthesis of Antimicrobial Inulin and Sucrose Esters with 10-Undecylenic Acid, Biointerface Research in Applied Chemistry, 11 (4), 2021, 12055-12067, ISSN: 2069-5837
Издателство: Biointerface Research in Applied Chemistry
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №53 Vassilev, D., N. Petkova, M. Koleva, P. Denev, Optimization of ultrasound synthesis of sucrose esters by selection of a suitable catalyst and reaction conditions, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 56, 2, 2021, 268-274, ISSN: 1314-7471
Издателство: Journal of Chemical Technology and Metallurgy
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №54 Василев, Д., М. Атанасова, Измерване на шум на работно място при механично обработване на метали и оценка на риска за работещите от въздействието му, VI Международна конференция INDUSTRY 4.0 2021, Vol. 3/13. WINTER SESSION, стр. 312-314, ISSN (Print) - 2535-0153, ISSN (Online) - 2535-0161
Издателство: SCIENTIFIC-TECHNICAL UNION of MECHANICAL ENGINEERING
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №55 Petkova, N., R. Arabadzhieva, D. Vassilev, G. Gencheva, Y. Tumbarski, Ts. Ignatova-Ivanova, S. Ibryamova, M. Todorova, M. Koleva, P. Denev, Physicochemical Characterization And Antimicrobial Properties Of Inulin Acetate Obtained By Microwave-Assisted Synthesis, Journal of Renewable Materials, Vol. 1, 2020, ISSN online 2164-6341
Издателство: Journal of Renewable Materials
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №56 Vassilev, D., N. Petkova, Y. Tumbarski, M. Koleva, P. Denev, Application of the principles of "Green Chemistry" for the synthesis of 10-undecylenic aliphatic esters with antimicrobial activity, Journal of Renewable Materials, vol. 8 (6) 2020, pp 675-686, ISSN online 2164-6341
Издателство: Journal of Renewable Materials
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №57 Vassilev, D., N. Petkova, M. Koleva, P. Denev, Ultrasound-Assisted Method for the Synthesis of Tertiary Fatty Aliphatic Esters with Potential Antimicrobial Activity, Biointerface Research in Applied Chemistry, Volume 10, Issue 6, 2020, 6829 – 6836, ISSN: 2069-5837
Издателство: Biointerface Research in Applied Chemistry
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №58 Papazov, P., D. Vassilev, N. Valchev, P. Denev. Chemical and Lipid Composition of Wild Edible Mushrooms (Morchella esculenta) in Bulgaria, Year 2020, Book 2, pp 194-203, Oxidation Communications, ISSN: 0209-4541
Издателство: Oxidation Communications
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №59 Василев, Д., Н. Петкова, М. Колева, П. Денев, Синтез и модификация на органични съединения чрез приложение на ултразувкова и микровълнова енергия, Международна научна конференция УНИТЕХ 2020, II-305-II-312, ISSN: 1313-230X
Издателство: International Scientific Conference UNITECH`2020, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №60 Василев, Д., Н. Петкова, М. Колева, П. Денев, Приложение на сонохимията за синтез на изоамилови естери на висши мастни киселини, Международна научна конференция УНИТЕХ 2020, II-300-II-304, ISSN: 1313-230X
Издателство: International Scientific Conference UNITECH`2020, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №61 P. Papazov, D. Vassilev, P. Denev, Effect of different cooking methods on total phenolic contents and phenolic content profiles of Morchella esculenta mushrooms, Oxidation Communications 42, No 3, 377–384 (2019), ISSN 0209-4541
Издателство: Oxidation Communications
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №62 Vassilev, D., N. Petkova, M. Koleva, P. Denev, Aliphatic esters of oleic acid - elucidation of esterification process in ultrasound field, International Scientific Conference UNITECH`2019, Gabrovo, Bulgaria, ISSN: 1313-230X
Издателство: International Scientific Conference UNITECH`2019, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №63 Vassilev, D., N. Petkova, M. Koleva, P. Denev, Application of ultrasonic energy in GREEN chemistry and optimization of pre-esterification for production of sucrose palmitate, International Scientific Conference UNITECH`2019, Gabrovo, Bulgaria, pp III-270- III-274, ISSN: 1313-230X
Издателство: International Scientific Conference UNITECH`2019, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №64 Vassilev, D., Petkova, N., M. Koleva, P. Denev, Microwave synthesis of inulin acetate as potential bio-based additive for poly(vinyl chloride), Journal Of Renewable Materials, 6 (7), pp 707-714, 2018, ISSN 2164-6325
Издателство: Journal Of Renewable Materials
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The paper presents the findings of an experimental study on the microwave synthesis (MW) of inulin acetate and its possible application as bio-additive in poly(vinyl chloride) (PVC). The obtained inulin acetate has been identified and characterized by spectroscopic methods. Advantages of the MW compared with the conventional synthesis were defined. In order to evaluate possible application of the product as bio-based additive for polymers, effect of the inulin ester on PVC behavior and characteristics has been investigated by differential scanning calorimetry (DSC) and deformation upon extension. Experimental results show that in concentration range up to 30.0 wt. % the inulin ester influences positively the properties of PVC causing effect similar to plasticizing one. At concentration over 30 wt.% the ester shows more specific behavior, which will be further investigated. Conclusions about potential application of MW synthesized inulin acetate as bio-based additive for PVC have been drawn.
Web: https://www.ingentaconnect.com/content/tsp/jrm/2018/00000006/00000007/art00005
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №65 Vassilev, D., R. Boyanova, Monitoring of emissions of harmful substances in the manufacture of sanitary ceramics, International Scientific Conference UNITECH`2018, Gabrovo, ISSN: 1313-230X
Издателство: International Scientific Conference UNITECH`2018, Gabrovo
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №66 Vassilev, D., S. Stoyanova, Building of waste composting equipment in the Sevlievo municipality, International Scientific Conference UNITECH`2018, Gabrovo, ISSN: 1313-230X
Издателство: International Scientific Conference UNITECH`2018, Gabrovo
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №67 Petkova, N., G. Gencheva, D. Vassilev, M. Koleva, A. Krastanov, P. Denev, Microwave-Assisted Isolation and Acetylation of Inulin from Helianthus tuberosus L Tubers, Journal Of Renewable Materials, 6 (7), pp 671-679, 2018, ISSN 2164-6325
Издателство: Journal Of Renewable Materials
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) tubers are industrial crop considered as a promising source for inulin production. "Green" method was performed for accelerated inulin extraction from Helianthus tuberosus L. tubers by the application of microwave irradiation. Further pretreatment of the water extract with acetone and ethanol yielded inulin (20%) with purity 89% and degree of polymerization 18. Jerusalem artichoke inulin was characterized by FTIR and NMR spectroscopy. For the first time eco-friendly synthesis of acetylated Jerusalem artichoke inulin was performed by the reaction with acetic anhydride, without toxic solvent, but only with sodium acetate as catalyst under microwave irradiation for 60 s. The degree of acetylation (DA=2.1) and the structure of inulin esters were confirmed by 1H and 13C NMR. The suggested microwave acetylation shortens significantly the esterification reaction.
Web: https://www.ingentaconnect.com/content/tsp/jrm/2018/00000006/00000007/art00001
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №68 Petkova, N., D. Vassilev, R. Grudeva, I. Vasileva, M. Koleva, P. Denev, “GREEN” SYNTHESIS OF SURFACE ACTIVE SUCROSE ACETATES AND CHARACTERIZATION OF THEIR ANTIMICROBIAL PROPERTIES, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 31 (4) 2017, ISSN 1846-5153
Издателство: Chemical and Biochemical Engineering Quarterly
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: Sucrose octaacetate (octa-O-acetylsucrose) has been synthesized by esterification of sucrose with acetic anhydrides using ultrasound-assisted irradiation. This sucrose ester is white, water insoluble substance with bitter taste. The FT-IR and NMR spectra confirmed acetylation and revealed the hydrophobic incorporation in sucrose molecule. Furthermore, the formability, foam stability and emulsification and antimicrobial properties of octa-O-acetylsucrose were evaluated. Foams and 50 % (oil/water) model emulsions were prepared with 2% (w/w) octa-O-acetylsucrose. Obtained results demonstrate formation of emulsions and foams with high stability (50-70%). The antimicrobial activity of octa-O-acetylsucrose was studied against seventeen microorganisms (Gram-positive and Gram-negative bacteria, yeasts and fungi). Octa-O-acetylsucrose inhibited the growth of fungi Penicillium sp., Rhizopus sp. and Fusarium moniliforme at 5 mg/cm3 and yeasts Candida albicans at 1 mg/cm3. No inhibition against Gram-positive and Gram-negative bacteria was observed. Obtained results demonstrate the potential applications of octa-O-acetylsucrose as foaming agent, oil-in-water emulsion stabilizers and antifungal substance in pharmaceutical and cosmetic preparations.
Web: http://silverstripe.fkit.hr/cabeq/

Публикация: №69 Dragomir Vassilev, Nadezhda Petkova, Milena Koleva, and Panteley Denev, Ultrasound-Assisted Synthesis of Sucrose and Fructooligosaccharides Esters as Bio-Plasticizers, J. Renew. Mater., Vol. 4, No. 1, February 2016, pp 24-30, ISSN 26164-6325
Издателство: Journal of Renewable Materials, Vol. 4, No. 1
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: This article presents the results obtained by the ultrasound-assisted synthesis of sucrose and fructooligosaccharides (FOS) esters with fatty acids (palmitic and 10-undecylenic), the identifi cation of the products and the study of their possible application as plasticizers in plastics processing. Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and nuclear magnetic resonance (1H and 13C NMR) spectroscopy were used to identify the synthesized carbohydrate esters. The plasticizing effect of the sucrose palmitate applied in polyvinyl chloride (PVC) was evaluated by the glass transition temperatures; the decrease of the Tg with the increase of the ester content could be accepted as confi rmation of the esters’ plasticizing effect. The antimicrobial activity of the synthesized sucrose and FOS esters was evaluated; the results allowed us to conclude that the 10-undecynoyl esters of sucrose and fructooligosaccharides could be successfully applied as potential antimicrobial agents, as well. The sucrose palmitate plasticizing effect was evaluated by determining the glass transition temperatures of thin polyvinyl chloride fi lms on the basis of differential scanning calorimetry (DSC) and changes of mechanical properties. The results showed a decrease of the glass transition temperature with the increase of the ester content, which confi rmed the plasticizing effect of the obtained esters.

Публикация: №70 Milena Koleva, Lilyana Nacheva-Skopalik, Dragomir Vassilev, Compensation e-Learning in Fundamental Education, Proceedings of International Conference New Perspectives in Science Education, 17-18 of March 2016, Florence (Italy)
Издателство: International Conference New Perspectives in Science Education
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: One of the considerable disadvantages of Bulgarian educational system in the area of higher education is that it does not offer enough lifelong learning opportunities. In reply to the increasing need for more effective learning forms the Technical University of Gabrovo has developed sets of interactive learning materials designed for students following different bachelor and master degree courses. They have been elaborated within the project BG051PO001-4.3.04 funded by the European Social Fund. Some of the sets are based on the learning content of the general subjects in secondary school such as Mathematics, Physics, Chemistry. They are intended for the so called “compensation learning” whose aim is to eliminate the learning differences in the different types of secondary schools and to build the required volume of knowledge providing an equal entry level of knowledge to the first-year university students so that they can better cope with their academic studies. The present paper considers the development methodology and the results from experimental testing of the interactive learning course for “compensation e-learning” in Chemistry – a subject included in the curricula of all bachelor engineering degree courses offered at the University. Survey was carried out among the students attended the testing in order to study their opinion about the applied reaching approach. The results show that they highly appreciate such a learning course because of the opportunity for not limited in time and place autonomous self-study (something which extremely relieves part-time students), the learning content presented in easy to understand way, and its effectiveness in compensation of missing knowledge from secondary school. The last one, in turn, eases their academic studies.
Пълен текст:

Публикация: №71 Petkova, N., G. Gencheva, Y. Tumbarski, D. Vassilev, M. Koleva, P. Denev, ULTRASOUND-ASSISTED SYNTHESIS OF INULIN ESTERS WITH POTENTIAL ANTIMICROBIAL ACTIVITY, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH`2016, Gabrovo, Bulgaria, vol. I, pp I-408-I-412, ISSN: 1313-230X
Издателство: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH`2016, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Inulin esters were synthesized by transesterification reaction with methyl esters of three fatty acids (10-undecylenic, lauric and palmitic) under ultrasonic irradiation. The obtained esters were characterized by TLC and IR-FT spectroscopy. These inulin esters were examined for potential antimicrobial properties. The results from antibacterial assay showed that 1% inulin laurinate inhibited the growth of some food borne pathogenic bacteria - Escherichia coli, Salmonela and B. cereus. Inulin 10-undecylenate and laurinate were active against Candida albicans and Penicillium. Therefore, the current study revealed the potential of future application of synthesized inulin esters in food, pharmaceutical and cosmetic products as potential antimicrobial agents.

Публикация: №72 Vassilev, D., N. Petkova, M. Koleva, P. Denev, MORPHOLOGY OF POLYVINYLCHLORIDE CONTAINING SUCROSE PALMITATE AS BIO-PLASTICIZER, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH`2016, Gabrovo, Bulgaria, vol. I, pp I-374-I-378, ISSN: 1313-230X
Издателство: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH`2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The paper presents results obtained by experimental study of polyvinyl chloride (PVC) films containing sucrose palmitate as bio-plasticizer. Influence of the plasticizer’s concentration on morphology and tensile properties of the polymer has been investigated in order to prove its plasticizing effect. It has been established a specific nonhomogeneous structure, which changes along with the increase of the plasticizer content. The quantity of the plasticizer influences also the tensile properties of the polymer, whereas their values decrease while it is growing.

Публикация: №73 Petkova, N., D. Vassilev, R. Grudeva, I. Vasileva, M. Koleva, P. Denev, “GREEN” SYNTESIS OF SUCROSE ACETATES AND CHARACTERIZATION OF THEIR FOAMING AND EMULSIFYING PROPERTIES, 4th International Symposium on Environmental Management – Towards Circular Economy, SEM2016. Zagreb, Croatia, pp 116-119, ISBN: 978-953-6470-77-8
Издателство: 4th International Symposium on Environmental Management – Towards Circular Economy, SEM2016. Zagreb, Croatia
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Sucrose octaacetate (octa-O-acetylsucrose), known as a nail-biting and thumb-sucking deterrent in over-the-counter drug products, has been synthesized by esterification of sucrose with acetic anhydrides using the green chemistry approach – ultrasound-assisted irradiation at 45 kHz frequency. Sucrose esters have been characterized by the melting point, water activity (aw), TLC, FT IR and NMR spectroscopy. The obtained octa-O-acetylsucrose (78 % yields) present white substances with bitter taste, insoluble in water, but soluble in acetone, ethanol and methanol with melting point 82-84°С. The spectral analysis confirms the successful acetylation and reveals the presence of the hydrophobic incorporation in sucrose molecule. Furthermore, the formability, foam stability and emulsification properties of newly synthesized sucrose esters by ultrasound irradiation have been evaluated, as well. Foams and model emulsions of the direct type (oil/water) formed with 50 % oil have been prepared with 2% (w/w) octa-O-acetylsucrose. Preliminary results reveal promising foaming properties of sucrose acetyl esters as their foam stability after 20 min does not exceed 50%. The prepared emulsions show high stability in the range of 50-70 %. The results demonstrate that octa-O-acetylsucrose has potential applications as foam and oil/water (o/w) emulsion stabilizers in pharmaceutical and cosmetic preparations.

Публикация: №74 Василев, Д., Ж. Димитрова, Р. Дончева, Приложение на интерактивните он-лайн инструменти OiRA за оценка на риска на работни места, Първа национална научна конференция по трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа, 15 май 2015 г., стр. 451-462, МУ София
Издателство: МУ София
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №75 Дончева, Р., Ж. Димитрова, Д. Василев, Рискови фактори и оценка на здравното състояние на работещи в сферата на държавната администрация на база заболеваемостта с временна неработоспособност, Първа национална научна конференция по трудове медицина, работоспособност и безопасност при работа, 15 май 2015 г., София
Издателство: МУ София
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №76 Vassilev, D, G. Dimitrova, APPLICATION OF INTERACTIVE ONLINE TOOLS OiRA FOR RISK ASSESSMENT OF WASTEWATER TREATMENT, International journal for science, technics and innovations for the industry, Machines, technologies, materials, year IX, Issue 5, ISSN 1313-0226
Издателство: SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Economic activity "collection, disposal and treatment of waste water" is especially risky in terms of working conditions. A significant proportion of workers in this activity are regularly exposed to humidity and low temperatures. Particularly significant and causing serious damage to the health of employees impact of materials that can cause infectious diseases. Additional physical and psychological stress has and the fact that employees must comply with stringent quality standards. In order to facilitate the risk assessment process, the European Agency for Safety and Health at Work – Bilbao (EU-OSHA) has developed a comprehensive user-friendly free web application, OiRA (an interactive risk assessment online tool), which helps micro and small enterprises to perform an overall step-by-step risk assessment – from identifying and assessing risks at work, making and implementing decisions on preventive measures, to continuous monitoring and reporting.
Web: http://mech-ing.com/journal/Archive/2015/5-2015.pdf
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №77 Василев, Д. МИКРОВЪЛНОВ СИНТЕЗ НА 2-ПИПЕРИДОНО И 2-ПИРОЛИДОНОМОРФИНАНИ, Vol. 49’2015 (46-50), ISSN 1310-6686
Издателство: Списание Известия на Технически университет Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: The conventional technique of heat is slower and leads to degradation once the products. The use of microwaves not only reduces the reaction time from hours to minutes, but increased the yield and selectivity. These are the reasons microwave organic synthesis can be applied in industry.The microwave heat is very efficient source of energy and can be used to greatly reduce the reaction time of a series of organic reactions. In this work is studied referral codeinone in reactions of hetero-cyclization with 1,3-binucleophiles, with the participation of the α,β-unsaturated ketone system in its molecule.
Web: http://epubl.tugab.bg/home/cat_view/46-----
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №78 Koleva, M., Lilyana Nacheva-Skopalik, Dragomir Vassilev, Sustainable Development of Chemistry E-learning, International Conference “New Perspectives in Science Education”, Florence, Italy 20 - 21 March 2015, ISBN 978-88-6292-600-3
Издателство: Libreriauniversitaria.it.
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: One of the considerable disadvantages of Bulgarian educational system in the area of higher education is that it does not offer enough lifelong learning opportunities. In reply to the increasing need for more effective learning forms the Technical University of Gabrovo has developed sets of interactive learning materials designed for students following different bachelor and master degree courses. They have been elaborated within the project BG051PO001-4.3.04 funded by the European Social Fund. Some of the sets are based on the learning content of the general subjects in secondary school such as Mathematics, Physics, Chemistry. They are intended for the so called “compensation learning” whose aim is to eliminate the learning differences in the different types of secondary schools and to build the required volume of knowledge providing an equal entry level of knowledge to the first-year university students so that they can better cope with their academic studies. The present paper considers the development methodology and the results from experimental testing of the interactive learning course for “compensation e-learning” in Chemistry – a subject included in the curricula of all bachelor engineering degree courses offered at the University. Survey was carried out among the students attended the testing in order to study their opinion about the applied reaching approach. The results show that they highly appreciate such a learning course because of the opportunity for not limited in time and place autonomous self-study (something which extremely relieves part-time students), the learning content presented in easy to understand way, and its effectiveness in compensation of missing knowledge from secondary school. The last one, in turn, eases their academic studies.
Web: http://conference.pixel-online.net/NPSE/conferenceproceedings.php
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №79 Vassilev, D., M. Koleva, P. Denev, Ultrasonic synthesis and spectroscopy elucidatiоn of tert-butyl fatty acid esters, International Scientific Conference UNITECH`2015, 20-21 November 2015, Gabrovo, I-502-I-507, ISSN: 1313-230Х
Издателство: International Scientific Conference UNITECH`2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: An Ultrasonic-assisted synthesis of t-aliphatic esters by reacting t-butanol with oleic, capric, lauric, palmitic and undecylenic acids has been performed. The products obtained are characterized by the methods of IR and NMR spectroscopy. The impact of the ultrasonic irradiation on the reaction in relation to the reaction time and the yield of the resultant esters is analyzed in comparison with the conventional method. The results obtained by the spectral characterization and analysis have proved that the corresponding esters have been obtained by means of ultrasonic-assisted synthesis. It has also been established that the application of ultrasonic technology intensifies significantly compared to the conventional method of esterification - it shortens the reaction time and reduces the energy consumption while the process is carried out at room temperature instead of 67-70оС as it is in the conventional esterification. The yield of the resultant products increases between 2 and 10% in comparison with the conventional method.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №80 Petkova, N., D. Vassilev, M. Koleva, P. Denev, Ultrasound-assisted synthesis of undecylenoyl sucrose esters, International Scientific Conference UNITECH`2015, 20-21 November 2015, Gabrovo, I-517-I-521, ISSN: 1313-230Х
Издателство: International Scientific Conference UNITECH`2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Pharmacologically interesting sucrose undecylenic acid esters were synthesized by transesterification reaction with methyl ester of 10-undecylenic acid under conventional conditions and ultrasonic irradiation. The effect of catalyst (NaOCH3 and K2CO3), molar ratio of reactant and temperature of esterification on the esters yield was studied. The highest yield was obtained in DMSO with 13 mol % K2CO3 as a catalyst, temperature 45°С for 2 h under 45 kHz ultrasonic frequency. The structure of sucrose esters and the stability of terminal double bond in alkyl chain of undecylenoyl sucrose esters was confirmed by IR-FT and 1H NMR spectra.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №81 Василев, Д, П. Денев, М. Колева, УЛТРАЗВУКОВ СИНТЕЗ НА ЕСТЕРИ, НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2014”,НАУЧНИ ТРУДОВЕ, том 61, част II, 2014, стр. 84-90, ISSN: 1314-7102
Издателство: Университет по хранителни технологии - Пловдив
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: Esters are widely used in in-a-kind and are widely used in industry. The rapid increase in demand for esters in the food industry, cosmetics, pharmaceutical industry makes it imperative to find alternative ways of synthesis instead of reactions that have low yield, expensive, energy-intensive and long lasting. Also, longchain esters of higher fatty acids are used in industry as biodiesel. The Production process for the synthesis of esters is based on the chemical esterification of fatty acids with an alcohol in the presence of inorganic catalysts at high temperatures. However, these chemical processes are non-selective and consume large amount of energy. In this connection, the current situation of environmental degradation requires the development of efficient and environmentally friendly methods in terms of energy consumption and reduce waste. The synthesis of esters by means of ultrasound is also economical and efficient method for carrying out the esterification with wide practical application. The paper presents an overview on scientific research and state-of-the-art industrial technologies for ultrasonic synthesis of esters. Significant advantages of the method as the easy implementation of the reaction, energy-saving reaction conditions (room temperature, shorter reaction time), global process intensifying (higher product’ yield) are underlined.
Web: http://uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1080
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №82 Василев, Д., Получаване и охарактеризиране на NI-метал-оксидни системи за екологична катализа, Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 47’2014 (58-62)
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: One of the most reliable ways to destroy harmful compounds based on their catalytic oxidation involving catalysts for complete oxidation. Full oxidation of the organic matter is an irreversible process and therefore toxic substances using a suitable catalyst, are converted to innocuous products - CO2, and H2O. This article aims to preparation and characterization of the nickel oxide systems, with application to the purification of fluids (in particular water) by complete catalytic oxidation
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №83 Василев, Д., Приложение на Ni/Me оксидни системи за каталитично окисление на органични съединения, Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 47’2014 (63-67)
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: One of the most reliable and promising methods for the disposal of toxic compounds contained in effluents and gaseous emissions from various chemical industries based on heterogeneous catalytic reactions that can achieve complete oxidation of the substances. The purpose of this study development activity obtained nickel oxide systems for full heterogeneous catalytic oxidation of organic substances. To study the activity of the catalyst systems used are solutions of the phenol and salicylic acid as potential contaminants.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №84 Василев, Д, Ж. Димитрова, Оценяване на професионалните рискове в хуманното здравеопазване с помощта на интерактивния онлайн инструмент OIRA, Международна научна конференция „УНИТЕХ`2014”, 21-22 ноември 2014 Габрово, ISSN: 1313-230Х
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ`2014”
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Risk assessment is an important first step in the prevention of occupational accidents and diseases. OiRA, online interactive risk assessment facilitates this process. The project provides the resources and skills needed to enable micro and small enterprises to carry out their own risk assessment. Available free on the Internet, instruments OiRA are readily available and easy to use. OiRA offers a phased decision process of risk assessment, starting from identifying the risks in the workplace, then introduces the user to the process of implementing preventive measures and ends with the monitoring and reporting of risks.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №85 Василев, Д., П. Денев, М. Колева, Ултразвуков синтез на органични съединения, Международна научна конференция „УНИТЕХ`2014”, 21-22 ноември 2014 Габрово, ISSN: 1313-230Х
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ`2014”
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The chemical processes consummated large amount of energy. In this connection, the current situation of environmental degradation requires the development of efficient and environmentally friendly methods in terms of energy consumption and reduce waste. The synthesis of organic compounds by means of ultrasound is also economical and efficient method for carrying out the synthesis with wide practical application. Significant advantages of the method are that: the reaction is easy to implement; can be conducted at room temperature; necessary reaction times are short; not easy isolation products; high yields.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №86 Василев, Д., Ултразвуков синтез на биодизел от отпадъчни растителни масла, Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol.’48, 2014, 102-106, ISSN: 1310-6686
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Biodiesel is an alternative to conventional diesel fuel, which is produced by a process of transesterification of vegetable oils derived from oilseed crops (especially rapeseed, soybean, sunflower, palm, etc.). Or used, as well as animal fat, or green algae. Studies on transesterification of waste vegetable oil for biodiesel by ultrasound in Bulgaria in optimizing the process still in its early stages. At various stages of production and processing of waste vegetable oil, products that could be a starting material for the preparation of biodiesel. As waste vegetable oil (sunflower, canola, soybean, etc..) Is a promising feedstock for biodiesel production in the country, interest the possibility of obtaining ultrasonic, biodiesel from these products and the influence of the parameters of the transesterification process on the characteristics of resulting fuel.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №87 Василев, Д., Определяне на активния кислород в метал оксидни системи използвани като катализатори за екологична катализа, Международна научна конференция „УНИТЕХ`2013”, 22-23 ноември 2013 Габрово, ISSN: 1313-230Х
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ`2013”, 22-23 ноември 2013 Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Promising method of removing the toxic substances is derived from their oxidation with the participation of catalysts for complete oxidation. Full oxidation of the organic matter is an irreversible process and therefore toxic substances using a suitable catalyst, are converted to innocuous products - CO2, and H2O. For proper operation of the oxidation process is of great importance that the pH and the content of active oxygen. Great activity of the oxidized catalyst is to a great extent on the amount of active oxygen (in most cases, and a stoichiometric excess) contained in the catalyst
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №88 Василев, Д., Оценка на професионалния риск за работещите с източници на електромагнитни лъчения в здравеопазването, Международна научна конференция „УНИТЕХ`2013”, 22-23 ноември 2013 Габрово, ISSN: 1313-230Х
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ`2013”, 22-23 ноември 2013 Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Subject of this review are electromagnetic waves generated by currents with low and high frequency. When we talk about the impact of such currents has to be understood not contact their action, and that of the consequences of such an electromagnetic field in space. In this paper the authors suggest an example of the application of the methodology to assess the risk to the health and safety of workers at work with sources of electromagnetic fields. This example can be used by employers to assess the risks in the workplace, as well as from office-Regulations on Safety and Health at Work in the implementation of the regulations.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №89 Цонева А., А. П. Анчев, Д. Василев, Г. Бояджийски. Управление на външните процеси във фирма, притежаваща сертифицирана система за УК съгласно БДС EN ISO 9001:2008. “”. voUnitech 12l.3. p.85-90. ISSN 1313-230x.
Издателство: Unitech 12
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №90 Василев, Д., Ж. Димитрова, Оценка на професионалния риск от въздействие на химични агенти при производство на пластмасови изделия от ABS, Известия на ТУ Габрово, том 42`2011, pp 16-22, ISSN: 1310-6686
Издателство: Известия на ТУ Габрово, том 42`2011, (16-22)
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №91 Василев, Д., Ж. Димитрова, Оценка на професионалния риск от въздействие на шум, Известия на ТУ Габрово, том 42`2011, pp 23-27, ISSN: 1310-6686
Издателство: Известия на ТУ Габрово, том 42`2011, (23-27)
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №92 Василев, Д., Ж. Димитрова, Оценка на професионалния риск при експозиция на вибрации, Международна научна конференция „УНИТЕХ`2011”, 18-19 ноември 2011 Габрово
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ`2011”, 18-19 ноември 2011 Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The aim of this work is to develop and implement exemplary methodology for assessing the labour risk from the effect of vibration - hand-arm andwhole body. The authors offer an example of applying the methodology developed in grindingpolished production.
Web: http://unitech.tugab.bg/
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №93 Василев, Д., Ж. Димитрова, Оценка на професионалния риск от експозиция на прах в леярско производство, Международна научна конференция „УНИТЕХ`2011”, 18-19 ноември 2011 Габрово, ISSN: 1313-230Х
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ`2011”, 18-19 ноември 2011 Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: In this work we will examine the risk assessment in the preparation of molds, because of the problem situation in a similar process and the large interest of workers and employers regarding health and safety. The remaining jobs are valued similarly in that methodology. For this purpose, selected a few workers whose jobs were done measuring the concentration of inhalable and respirable fraction of dust.
Web: http://unitech.tugab.bg/
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №94 Koleva M., A. Anchev, A. Tsoneva, D. Vasilev, P. Stoychev, G. Boiadjiski, The educational conception for „lifelong learning” in Bulgaria, International scientific conference “UNITECH 10” vol.III, pp 316-321, ISSN: 1313-230Х
Издателство: International scientific conference “UNITECH 10", 2010 Gabrovo
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №95 Koleva M., A. Anchev, A. Tsoneva, D. Vasilev, P. Stoychev, G. Boiadjiski, EDUCATION IN CHEMISTRY IN THE CONTEXT OF LIFELONG LEARNING, “UNITECH 10” vol.3 стр.322-327 ISSN 1313-220x
Издателство: “UNITECH 10”
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №96 Бояджийски, Г., Д. Василев, А. Анчев, Новата версия на стандарта БДС EN ISO 9001:2008 – принципи и подходи за въвеждането му, Международна конференция Преподаване, учене и качество във висшето образование 2009, 19-20 юни 2009 Правец
Издателство: Международна конференция Преподаване, учене и качество във висшето образование 2009, 19-20 юни 200
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №97 Seidel,R., R.Bakalska,T.Kolev,D.Vassilev,H.Mayer-Figge,M.Spiteller,W.Sheldrick,B.Koleva,N-methylcodeinium iodide-Crystal structure and spectroscopic elucidation,Spectrochimica Acta PartAMolecular and Biomolecular Spectroscopy,73,2009,61–66,ISSN: 1386-1425
Издателство: Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 73 (2009) 61–66
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Web: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386142509000377

Публикация: №98 Бояджийски Г., А. Анчев, Д. Василев, Изследване функцията на качеството във висшето образование. Международна научно-практическа конференция, 13-14 Юни 2008, Правец. p.272-278 ISBN 978-954-9432-31-2.
Издателство: Международна научно-практическа конференция, 13-14 Юни 2008, Правец
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №99 Бояджийски, Г., Д. Василев, А. Анчев, Процедура за управление на обучаващия екип по проект от програма Леонардо Да Винчи, Международна конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование 2008" 13-14 Юни 2008, Правец
Издателство: Международна конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование 2008" 13-1
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №100 Bakalska, R., Ts. Kolev, D. Vasilev, H. Mayer-Figge, W.S. Sheldrick, B. Koleva, Linear-dichroic infrared spectroscopic elucidation of N- methylcodeinium iodide, International scientific conference UNITECH`08, 21-22 November, Gabrovo
Издателство: International scientific conference UNITECH`08, 21-22 November, Gabrovo
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №101 Лукянов, С., Д. Василев, Г. Ахмед, Г. Бояджийски, Метод за студено фосфатиране на метали, Международна научна конференция УНИТЕХ`08, 21-22 ноември, Габрово
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ`08, 21-22 ноември, Габрово
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №102 Василев, Д., М. Николова, Оценка на риска от въздействия на химични агенти върху здравето и безопасността на работещите в леярска фирма, Известия на Техническия Университет Габрово, том 34, 2007
Издателство: Известия на Техническия Университет Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №103 Бояджийски, Г., А. Анчев, Д. Василев, Видове системи за управление – ключ към европейските пазари, Международна научно-практическа конференция "Съвременни измерения на дистанционното обучение" 15-16 Юни 2007, Правец
Издателство: Международна научно-практическа конференция "Съвременни измерения на дистанционното обучение&qu
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №104 Василев, Д., Р. Дончева, Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите при ръчна работа с тежести, Международна научна конференция УНИТЕХ`07, Габрово, 2007
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ`07, Габрово, 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №105 Бояджийски Г., Д. Василев, А. Анчев. Оценяване и последваща оценка на доставчици, Международна научно-практическа конференция, 15-16 Юни 2007, Правец. p.245-250 ISBN 978-954-9432-23-7
Издателство: Международна научно-практическа конференция, 15-16 Юни 2007, Правец.
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №106 Christoskova, S., M. Stoyanova, D. Vasilev, Active Oxygen in Oxide Catalytic Systems for Environmental Catalysis, Monatshefte fur Chemie, 137, 2006, pp 1043-1051, ISSN: 0026-9247
Издателство: Monatshefte fur Chemie
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Web: http://www.springerlink.com/content/g6018235r2781510/

Публикация: №107 Христоскова, С., М. Стоянова, М. Георгиева, Д. Василев, Изследване влиянието на условията на синтезата върху каталитичното поведение на Ni-оксидна система, Научни трудове на Съюза на учените в България, Пловдив 2006
Издателство: Научни трудове на Съюза на учените в България, Пловдив
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №108 Бояджийски, Г., А. Анчев, Д. Василев, Измерване удовлетво¬реността на клиента, Международна научно-практическа конференция "Конкурентни стратегии във висшето образо¬вание" 16-17 Юни 2006, Правец
Издателство: Международна научно-практическа конференция "Конкурентни стратегии във висшето образо¬вание&quo
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №109 Бояджийски, Г., Д. Василев, А. Анчев, Методика за оценяване качеството на обучение, Международна научно-практическа конференция "Конкурентни стратегии във висшето образо¬вание" 16-17 Юни 2006, Правец
Издателство: Международна научно-практическа конференция "Конкурентни стратегии във висшето образо¬вание&quo
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №110 Василев, Д., А. Анчев, Мониторинг и управление на каталитично окисление в поточно-циркулационен реактор, Международна научна конференция УНИТЕХ`06, 24-25 Ноември, Габрово, 2006
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ`06, 24-25 Ноември, Габрово, 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №111 Василев, Д., А. Цонева, Тестът – обективен метод за проверка на знанията и уменията по химия във висшето училище, Международна научна конференция УНИТЕХ`06, 24-25 Ноември, Габрово, 2006
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ`06, 24-25 Ноември, Габрово, 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №112 Bakalska, R. I., V. B. Delchev , D. S. Vassilev, G. T. Delcheva, Stereoselective synthesis, Balkan conference of young scientists, 16-18 June 2005, Plovdiv, Series C, Techniques and technologies, vol. V, pp296
Издателство: Balkan conference of young scientists, 16-18 June 2005, Plovdiv
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №113 Бояджийски, Г. А., Д. С. Василев, А. П. Анчев, Анализ на риска от химични опасности – примерна процедура от система за управление на безопасност на храни, Балканска конференция на младите учени, 16-18 Юни 2005, Пловдив
Издателство: Балканска конференция на младите учени, 16-18 Юни 2005, Пловдив
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №114 Бояджийски, Г. А., Д. С. Василев, А. П. Анчев, Нови елементи за обучението на мениджъри във връзка с присъединяването на България към европейския съюз, Международна научно-практическа конференция, 17-18 Юни 2005, Правец
Издателство: Международна научно-практическа конференция „Съвременното обучение по икономика и мениджмънт”, 17-18
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №115 Василев, Д., А. П. Анчев, Мониторинг на температура и рН в реактор за екологичен катализ, Международна научна конференция УНИТЕХ`05, 24-25 Ноември, Габрово, 2005
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ`05
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №116 Христоскова, С., М. Стоянова, М. Георгиева, Н. Данова, Д. Василев, Синтезна бензоена киселина чрез каталитично окисление на C6H5CH2OH с NaOCl в присъствие на Ni-оксидна система, Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, 2005
Издателство: ПУ Паисий Хилендарски
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание


Интереси
Интерес: Аналитична химия, Органична химия, Физикохимия, Приложна спектроскопия

Интерес: Методи за идентифициране на замърсители в околната среда, техники за пречистване на отпадъчи води и газове

Интерес: Оценка на риска на работните места, оценка на работно оборудване, анализ на здравословното състояние, промоция на здравето, обучения по здравословни и безопасни условия на труд

Интерес: Системи за управление на качеството, околна среда, здравословни и безопасни условия на труд, Сертификация, акредитация, нотификация, верификация Акредитация и поддържане на системи за управление в органи за контрол и лаборатории


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 0675,0,Химия (р. о., бакалавър)
Дисциплина 2: 2741,0,Хигиена на трудовия процес и лични предпазни средства (р. о., бакалавър)


Написани рецензии на дипломни работи
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕЙКОВ
(фак.№:20458602):
РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
РАДКА СТОЯНОВА ВЕЛЧЕВА
(фак.№:20348610):
РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БИОЛОГИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ
ГАЛИНА ВАЛЕРИЕВА САВЧЕВА
(фак.№:20348605):
СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И САМООБУЧЕНИЕ ПО БДС EN ISO 15161
МИЛЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
(фак.№:20458601):
РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ
МАРИЯ РАДОСЛАВОВА ИВАНОВА
(фак.№:20348606):
СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И САМООБУЧЕНИЕ ПО НАССР
ХРИСТИЯНА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА
(фак.№:20658604):
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЯ
КАТЕРИНА МЛАДЕНОВА ГУЖЕВА
(фак.№:20658606):
ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО
Юлия Тодорова Йонкова
(фак.№:31559601):
Управление на био-отпадъците в регион Севлиево
Надя Василева Иванова
(фак.№:31559602):
Проучване акумулацията на живак в сладководните хидробионти в Черноморски басейнов район
Юлия Тодорова Йонкова
(фак.№:31559601):
Управление на био-отпадъците в регион Севлиево
Надя Василева Иванова
(фак.№:31559602):
Проучване акумулацията на живак в сладководните хидробионти в Черноморски басейнов район
Даниела Тотева Кръстева
(фак.№:31559603):
Туризъм в Централна Стара планина – възможности и перспектива
Захарина Томова Стоименова
(фак.№:31559604):
Технологии на пречистване на водите в АЕЦ „Козлодуй“
Нели Иванова Любенова
(фак.№:31659603):
Оптимизиране управлението на отпадъците в община Велико Търново
Анатоли Цветанов Ценов
(фак.№:31659601):
Оценка на радиационните параметри на околната среда в района на АЕЦ „Козлодуй“
Надежда Иванова Дончева
(фак.№:31659602):
Мониторинг на природните води в региона на гр. Габрово
Николай Генов Апостолов
(фак.№:31759602):
Изследване процеса на газификация на Община Севлиево
Галина Христова Иванова
(фак.№:31659606):
Оценка на риска за разпространението на токсични химични и радиоактивни вещества след авария
Нела Пенчева Христова-Симеонова
(фак.№:31859602):
Изследване предимствата на новата биологична пречиствателна станция на гр. Габрово
Бойко Гатев Христов
(фак.№:31759605):
Изследване на микрофилтър “DYNADISC” в пречиствателната станция за питейни води –Габрово
Раделина Заркова Ангелова
(фак.№:31859603):
Устойчиво развитие чрез прилагане на директивите за екологична оценка
Цветелина Недялкова Ганчева
(фак.№:31959601):
Изследване на приноса на инженерната екология за устойчиво развитие
Даниела Василева Банкова
(фак.№:31959602):
Определяне разсейването на емисии на опасни вещества при точкови и линейни замърсители
Галя Стефчова Мариновска
(фак.№:31859601):
Освобождаване на материали от регулаторен контрол в околната среда чрез система FRM-02"
Искра Владимирова Митова
(фак.№:31859606):
Влияние на водохимичния режим върху ресурса на атомните електроцентрали
Илиян Илиев Илиев
(фак.№:31965601):
СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ В ЕС И АДАПТИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ХРАНИТЕЛНО- ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ КЪМ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР
Галя Стефчова Мариновска
(фак.№:31859601):
Освобождаване на материали от регулаторен контрол в околната среда чрез система FRM-02
Цветелина Недялкова Ганчева
(фак.№:31959601):
Изследване на приноса на инженерната екология за устойчиво развитие
Даниела Василева Банкова
(фак.№:31959602):
Определяне разсейването на емисии на опасни вещества при точкови и линейни замърсители
Искра Владимирова Митова
(фак.№:31859606):
Влияние на водохимичния режим върху ресурса на атомните електроцентрали
Моника Николаева Захариева
(фак.№:31959603):
Управление на отпадъците на община Тетевен в програмния период 2021 -2027 г.
Ирена Йорданова Статкова
(фак.№:31959606):
Състояние на отпадъците в община Враца и програми за тяхното управление
Ивета Здравкова Десева
(фак.№:31859605):
Биологично пречистване в градска пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Севлиево
Евгени Николаев Петров
(фак.№:31859607):
Оценка на риска за околната среда в „Лукойл Нефтохим Бургас АД
Десислава Цветомирова Илчовска
(фак.№:32059602):
Екологичната оценка - инструмент за устойчиво развитие и влияние върху околната среда
Димитрина Веселинова Тинчева
(фак.№:31959605):
Възстановяване на територии, на които са извършвани дейности с отпадъци
Иванджелина Георгиева Николова
(фак.№:31859608):
Изследване състоянието на водните ресурси на България
Деница Борисова Христова
(фак.№:31959604):
Управление на отпадъци от опаковки
Севда Миткова Чаушева
(фак.№:32059603):
Развитие на водоснабдяването в Област Кърджали
Никол Николаева Василева
(фак.№:32059604):
Мониторинг на повърхностните води в региона на гр. Габрово
Илина Миткова Глутникова
(фак.№:32059605):
Последици от внедряването на кръгова икономика
Михаил Динков Михайлов
(фак.№:32059608):
Методи и средства за пречистване на отпадъчни води
Марияна Недкова Начева
(фак.№:32059607):
Актуални политики и добри практики за устойчиво развитие в Европа
Павел Николаев Николов
(фак.№:32059604):
Съвременни техники за обработка на водите за бита и индустрията
Бекир Февзи Бекир
(фак.№:32059605):
Програма за управление на дейностите по отпадъци в дружество за производство на пластмаси
Анатолий Тодоров Доцев
(фак.№:32121609):
Фирмена политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в „М+С Хидравлик“ АД
Назиле Рефикова Скендер
(фак.№:32159608):
Сравнителен анализ на методите за обследване на замърсяването на атмосферният въздух с програмните пакети Plume и SelamGis


Задания на дипломни работи /успешно защитени/
Денислав Момчилов Радоев
(фак.№:10918104):
Получаване и охарактеризиране на нови Ni-метал-оксидни системи за екологична катализа
Тихомир Цветанов Лалев
(фак.№:10918102):
Получаване и приложение на Ni/Me-оксидни катализатори за каталитично окисление на органични съединения
Андреан Божидаров Христов
(фак.№:10918119):
Ултразвуков синтез на биодизел от отпадъчни растителни масла
Йордан Петров Петров
(фак.№:10931405):
Избор на подходящо смазващо вещество на заготовки с отвори от материал – стомана 37Cr4
РАДОСТИНА БОЯНОВА БОЯНОВА
(фак.№:31759603):
Мониторинг на емисии на вредни вещества при производството на санитарна керамика
СТЕЛИЯНА МИНКОВА СТОЯНОВА
(фак.№:31759601):
Изграждане на съоръженние за компостиране на биоотпадъци и прилагане на модел за разделно събиране в община Севлиево
Добромира Венциславова Янева
(фак.№:32259605):
Програма за опазване на околната среда община Трявна
Екатерина Викторова Миладинска
(фак.№:32159609):
Агроекологична оценка на утайки от ПСОВ и тяхното оползотворяване
Гергана Владимирова Костова
(фак.№:32159610):
Изследване на генетичната изменчивост на бялата мура на територията на Национален парк „Пирин”
Кристиян Росенов Стефанов
(фак.№:32259604):
Програма за управление на отпадъците на община Габрово
Милена Иванова Николова
(фак.№:32159602):
Екологичната оценка като механизъм за устойчиво развитие и влияние върху околната среда
Петя Николаева Арменчевa
(фак.№:32259001):
Програма за управление и подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Горна Оряховица
Росица Станчева Георгиева
(фак.№:31759604):
План за опазване на околната среда на ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК
Цветан Любомиров Цонев
(фак.№:32159603):
Изследване на възможностите за селскостопанска дейност в рамките на екологичната мрежа „НАТУРА 2000“
Валерия Иванова Консулова
(фак.№:32159607):
Мониторинг на атмосферния въздух в град Велико Търново и анализ на нагласите и моделите на поведение на гражданите по отношение на качеството му