ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ФАТМЕ ФАХРИ ПАДИКОВА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Асистент, висше училище
Катедра: Математика, информатика и природни науки
Кабинет(и): 1423
Служебен тел.: 066827318
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (4)
Публикации (6)


Завършени проекти
Име на проект: №1 " Съвременни инженерни решения за управление и опазване на околната среда - II етап"
Година: 2023
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Проект №2202С/2023 " Съвременни инженерни решения за управление и опазване на околната среда - II етап"
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 17

Име на проект: №2 Съвременни инженерни решения за управление и опазване на околната среда- I етап
Година: 2022
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Съвременни инженерни решения за управление и опазване на околната среда
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 17

Име на проект: №3 Процеси и структурни състояния, свързани с високо демпфериране, във високолегирани специални супер сплави
Година: 2022
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проектът има за цел да изследва процеси и структурни състояния, свързани с високо демпфериране, във високолегирани специални супер сплави Ръководител на проекта: доц. д-р Стефан Вълков Водеща организация: Институт по електроника - БАН Партньорска организация: Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика "Акад. А. Балевски" - БАН
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 6

Име на проект: №4 "Изследване възможностите на инженерната екология за опазване на околната среда"
Година: 2021
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проектът има за цел да се извърши мониторинг на компоненти на околната среда
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 12


Публикации
Публикация: №1 Недева Д., Ф. Падикова, Н. Ангелов " Изследване на спектъра на светлинен източник при различни режими на работа" сп. "Механика на машините", ISSN 0861-9727, кн. 3, 2023г.
Издателство: сп. Механика на машините
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №2 Valkov, S., D. Nedeva, Vl. Dunchev, F. Padikova, M. Ormanova, B. Stoyanov, N. Nedyalkov, Fabrication and Characterization of Ti/TiC Composite Layers by an Electron-Beam Surface Modification, journal Coatings, volume 13, Issue 5 (May 2023), article 951,IF 3.4, Q2
Издателство: Journal Coatings, MDPI
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №3 Padikova F., D. Nedeva, B.Stoyanov, V.Dunchev, Maria Ormanova, G. Kotlarski, S.Valkov, SYNTHESES, STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF COMPOSITE LAYERS IN THE SYSTEM TI-B OBTAINED BY A SCANNING ELECTRON BEAM, pp 60-65, ISSN: 2815-4924
Издателство: Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №4 Недева, Д., Ф. Падикова, Г. Котларски, „Методи за обработка на материали базирани на интензивни енергийни потоци“, Унитех'23, ISSN 1313-230Х, стр. II-333 - II-338
Издателство: UNITECH
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Padikova, F.; Nedeva, D.; Dunchev, V.; Stoyanov, B.; Ormanova, M.; Nedyalkov, N.; Valkov, S. Fabrication and Characterization of Titanium Borides by Electron Beam Surface Alloying. Coatings 2023, 13, 1941. https://doi.org/10.3390/coatings13111941
Издателство: Coatings, MDPI
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Пълен текст:

Публикация: №6 Падикова Ф., Д. Недева, Н. Ангелов " Използване на интерполационни и екстраполационни методи в лабораторния практикум по физика",UNITEH 2022,стр.II-373, ISSN 1313-230Х
Издателство: UNITEH
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я