ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Ръководител, катедра
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Математически науки
Факултет: Стопански факултет
Катедра: Математика, информатика и природни науки
Кабинет(и): 1340
Служебен тел.: (066 827)+334
E-mail1:
Съдържание:
Обща информация
Проекти (9)
Книги (7)
Публикации (51)
Учебни материали (4)


Обща информация
Докторанти


Завършени проекти
Име на проект: №1 Mногомерни пирамидални и симплициални крайни елементи
Година: 2021
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Изследване на свойствата на многомерни симплициални крайни елементи. Изследване на свойствата на многомерни пирамидални крайни елементи. Разработване на преходни елементи за връзка между симплициални и хиперкубични крайни елементи. Пресмятане на скоростта на разходимост на редици от симплициални крайни елементи. Определяне на класове от инвариантни симплекси с приложение в триангулиране на n-мерни канонични области. Разработване на алгоритъм за установяване на пресичане на изпъкнали политопи в n-мерни Евклидови пространства. Пресмятане на скорост на разходимост на редици от пирамидални елементи. Получаване на симетрични групи от квадратурни формули за числено интегриране върху пирамидални елементи. Разработване на квадратурни формули за концентрация на масата при употреба на хибридни мрежи в четиримерно пространство. Очаквани резултати
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 5

Име на проект: №2 Последователни разделяния на канонични области в 4, 5 и 6-мерни евклидови пространства
Година: 2018
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Цел на настоящият проект е да се триангулират устойчиво канонични и идеални области в четири, пет и шестмерно евклидово пространство. За да се реализират основните цели на проекта ще бъдат извършени следните научни дейности. Приложение на дисипативен алгоритъм разработен от Петров и Тодоров [2] за оптимално триангулиране в многомерни пространства. Компютърна реализация на дисипативен алгоритъм в пет и шест-мерно евклидово пространство. Строги доказателства за устойчивост на получените триангулации.
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 5
Web: //

Име на проект: №3 Устойчиви последователни разделяния на 4D едносвър-зани области
Година: 2017
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Настоящият проект е посветен на методи за триангулиране на четиримерни политопи. Основната цел на проекта е да се намерят устойчиви редици от 4D симплициални триангулации на едносвързани области в четиримерно евклидово пространство.
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 5

Име на проект: №4 Модел на система за гласово управление
Година: 2015
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №5 Итерационни методи за решаване на нелинейни гранични задачи
Година: 2014
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: .
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 3

Име на проект: №6 Едномрежови и двумрежови подходи за подобряване на 3-D симплициални триангулации
Година: 2013
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №7 Качествен анализ на редици от последователни триангулации
Година: 2012
Уч. година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Проект
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 4

Име на проект: №8 Компютърни пресмятания с приложения в обучението и научните изследвания
Година: 2010
Уч. година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №9 Aвтоматизирано пресмятане на потока през повърхнини със сложна геометрия
Година: 2005
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово


Публикации
Публикация: №1 Т. Д. Тодоров, Учебник по висша математика втора част, Второ издание, ЕКС-ПРЕС, 2023, 165стр., ISBN 978-954-490-778-5.
Издателство: ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2023
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №2 Т. Д. Тодоров, Учебник по висша математика първа част, ЕКС-ПРЕС, 2023, 175стр.
Издателство: ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2023
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №3 Т. Д. Тодоров, Учебник по висша математика първа част, Второ издание, ЕКС-ПРЕС, 2022, 176стр., ISBN 978-954-490-751-8.
Издателство: ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2022
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №4 Т. Д. Тодоров, Учебник по висша математика втора част, ЕКС-ПРЕС, 2020, 178стр. ISBN 978-954-490-661-0
Издателство: ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2020
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №5 Т. Д. Тодоров, Учебник по висша математика първа част, ЕКС-ПРЕС, 2019, 188стр., ISBN 978-954-490-651-1.
Издателство: ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2019
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №6 Т. Тодоров, Учебник по висша математика трета част, ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2017.
Издателство: ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2017
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №7 Т. Д. Тодоров, Учебник по състезателна математика, Габрово принт, Габрово, 2014, ISBN 978-954-436-050-4.
Издателство: Габрово принт
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №8 Miroslav S. Petrov, Todor D. Todorov, Isoparametric numerical integration on enriched 4D simplicial elements, Applied Numerical Mathematics, Volume 183, 2023, Pages 221-235, ISSN 0168-9274, IF 2.8, Quartile 1 Scopus, Publisher Elsevier
Издателство: Applied Numerical Mathematics, Publisher Elsevier
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №9 Miroslav S. Petrov, Todor D. Todorov, Gage S. Walters, David M. Williams & Freddie D. Witherden. Enabling four-dimensional conformal hybrid meshing with cubic pyramids. Numerical Algorithms, Vol. 91, (2022) pp. 671–709 ISSN 1017-1398 IF 3.041, Quartile 1 Scopus, Publisher Springer
Издателство: Numerical Algorithms, Publisher Springer
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №10 M. S. Petrov, T. D. Todorov, Properties of the Multidimensional Finite Elements, Applied Mathematics and Computation, vol. 391, 2021, 125695. ISSN 0096-3003 IF 3.472 Quartile 1, Scopus, Publisher Elsevier
Издателство: Applied Mathematics and Computation
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №11 M. S. Petrov, T. D. Todorov, An algorithm for polytopes overlapping detection, O. Gervasi et al. (Eds.): ICCSA 2021, Lect. Notes in Comp. Science 12949, 2021, pp. 18-33. ISSN 0302-9743 IF 0.302, Quartile 4 Scopus, Publisher Springer
Издателство: Lect. Notes in Comp. Science
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №12 M. S. Petrov, T. D. Todorov, Properties of Multipyramidal Elements, O. Gervasi et al. (Eds.): ICCSA 2021, Lect. Notes in Comp. Science 12949, 2021, pp. 546-559. ISSN 0302-9743 IF 0.302, Quartile 4 Scopus, Publisher Springer
Издателство: Lect. Notes in Comp. Science
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №13 M. S. Petrov, T. D. Todorov, Quadrature formulae on 4D transitional finite elements, in Proceedings of the National Scientific Conference TechCo 2021, pp. 122-128. ISSN 2535-079X
Издателство: Proceedings of the National Scientific Conference TechCo 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №14 M. S. Petrov, T. D. Todorov, The 21-node 4D enriched finite element, in Proceedings of the National Scientific Conference TechCo 2021, pp. 129-134. ISSN 2535-079X
Издателство: Proceedings of the National Scientific Conference TechCo 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №15 M. S. Petrov, T. D. Todorov, The Abstract Angle between Pyramidal Finite Element Spaces, In Proceedings vol. II, International Scientific Conference, Unitex, 2020, pp. 270-274.
Издателство: ТУ-габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 M. S. Petrov, T. D. Todorov, Refinement Stability of Cubic Pyramidal Meshes, In Proceedings vol. II, International Scientific Conference, Unitex, 2020, pp. 265-269.
Издателство: TU-Gabrovo
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 V. Palade, M. S. Petrov, T. D. Todorov, Neural Network Approach for Solving a Nonlocal Boundary Value Problem, Neural Comput & Applic, vol. 32, 2020, pp. 14153–14171. ISSN 0941-0643 IF 4.774 Quartile 1, Scopus, Publisher Springer
Издателство: Neural Computing and Applications, Springer
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: This paper proposes a radial basis function (RBF) network-based method for solving a nonlinear second-order elliptic equation with Dirichlet boundary conditions. The nonlocal term involved in the differential equation needs a completely different approach from the up-to-now-known methods for solving boundary value problems by using neural networks. A numerical integration procedure is developed for computing the local L2-inner product. It is known that the non-variational methods are not effective in solving nonlocal problems. In this paper, the weak formulation of the nonlocal problem is reduced to the minimization of a nonlinear functional. Unlike many previous works, we use an integral objective functional for implementing the learning procedure. Well-distributed nodes are used as the centers of the RBF neural network. The weights of the RBF network are determined by a two-point step size gradient method. The neural network method proposed in this paper is an alternative to the finite-element method (FEM) for solving nonlocal boundary value problems in non-Lipschitz domains. A new variable learning rate strategy has been developed and implemented in order to avoid the divergence of the training process. A comparison between the proposed neural network approach and the FEM is illustrated by challenging examples, and the performance of both methods is thoroughly analyzed.

Публикация: №18 M. S. Petrov, T. D. Todorov, Refinement Strategies for 4D Regular Domains, Geom. Integrability & Quantization XX, Volume 253, 2019, pp. 239-245.
Издателство: Euclid
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 M. S. Petrov, T. D. Todorov, A Penteract Partition by means of the Optimal Subdivision of Cells, Scientific Publications of the State University of Novi Pazar, ser. A: Appl. Math. Inform. and Mech. vol. 11, issue 1, 2019, pp. 41-46.
Издателство: Scientific Publications of the state university of Novi Pazar
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №20 Todor D. Todorov and Georgi S. Tsanev, Two-Point Step Size Gradient Method for Solving a Deep Learning Problem, Computational Mathematics and Modeling, Vol. 30, No. 4, 2019, pp. 427-438.
Издателство: Springer
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №21 M. Petrov, T. D. Todorov, Refinement strategies related to cubic tetrahedral meshes, Published by Elsevier B.V. All rights reserved, Applied Numerical Mathematics, 137(2019)169–183.
Издателство: Published by Elsevier B.V. All rights reserved
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The paper deals with refinement techniques suitable for application of finite element multigrid methods with cubic trial functions. The 27-refinement strategy by Edelsbrunner and Grayson has not been studied from computational point of view up to now. This refinement strategy is said to be dark red refinement strategy (DRRS) by analogy with the red refinement strategy in the quadratic case. A detail analysis of DRRS is an aim of this paper. The dependence of the DRRS on the numbering of vertex nodes requires an algorithm development. Freudenthal partition of the cube has been widely used by researchers for obtaining hierarchical tetrahedral triangulations. In the cubic case, the refinement of the first Sommerville tetrahedron is of considerable practical importance. Since the DRRS generates one class of similarity only with a particular numbering of nodes, we have developed a detailed algorithm for proper implementation of this numbering. The situation is much more complicated when an arbitrary tetrahedron is refined. A large volume of computations are necessary in order to be established a correct numbering of the vertex nodes. If the best numbering of nodes is not chosen for all elements in all levels, the measure of degeneracy tends to infinity when the number of levels grows up unlimited. To avoid these difficulties a new canonical refinement strategy (CRS) is obtained. The CRS is superior compared to the 27-partition technique with respect to the degeneracy measure. It generates only regular tetrahedra and canonical simplices in all levels and for all mixed domains. These two tetrahedra are the most convenient from a computational point of view. Moreover, for all mixed domains the CRS essentially reduces the number of congruence classes. The new refinement strategy does not need an algorithm for correct numbering of the vertex nodes. The DRRS generates a very complicated refinement tree and a higher measure of degeneracy in combination with the face centered partition of the cube. On the contrary the Zrefinement strategy obtained by the authors is superior than the DRRS in regard to the number of congruence classes and the measure of degeneracy. Some results on boundary value problems in changing domains are discussed. The advantages of the CRS are demonstrated by solving an anisotropic diffusion problem in a shrinking domain. The behavior of discretization and truncation errors in approximate finite element solutions is illustrated by varying sequences of finite element triangulations.
Web: https://doi.org/10.1016/j.apnum.2018.11.006

Публикация: №22 M. S. Petrov, T. D. Todorov, Stable Subdivision of 4D Polytopes, Numerical Algorithms, Volume 79, Issue 2, October 2018, pp. 633–656.
Издателство: Numerical Algorithms, Springer
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №23 M. Petrov, T. D. Todorov, Successive Partitions of Ideal 4D-Domains, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, Tome 71, No 12,(IF 0.27, SJR 0.21, SNIP 0.332), 2018.
Издателство: Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: Freudental’s algorithm obtained way back in early forties have been traditionally used for simplicial triangulating of the hypercube. The main advantage of this algorithm is that it only generates one congruence class. Unfortunately, Freudental’s algorithm is not optimal with respect to the measure of degeneracy. The multigrid methods require the degeneracy measure to be as small as possible. The minimal subdivision in the 3-dimensional case and the uniform tesseract corner subdivision in the 4-dimensional case are optimal in regards the measure of degeneracy and multigrid applications. The question about the optimal refinement strategy in more dimensional cases is still an open problem. This paper deals with a penteract subdivision with degeneracy measure much better than one obtained by the Freudental algorithm.
Web: http://www.proceedings.bas.bg/

Публикация: №24 T. D. Todorov and G. S. Tsanev, Analysis of the Mean Field Approximation for Training the Deep Boltzmann Machine, Journal of the Technical University of Sofia, Plovdiv Branch, vol. 24, 2018, pp. 193-198.
Издателство: Journal of the Technical University of Sofia
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 T. D. Todorov, Dirichlet Problem for a Nonlocal p-Laplacian Elliptic Equation, Computers & Mathematics with Applications, Volume 76, Issue 6, 2018, pp. 1261-1274.
Издателство: Elsevier
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №26 T. D. Todorov, A Second Order Problem with Nonlocal Boundary Conditions, Scientific Publications of the state university of Novi Pazar, Ser. A: Appl. Math. Inform. and Mech., vol. 10, 2 (2018), pp. 71-74.
Издателство: Scientific Publications of the state university of Novi Pazar
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №27 T. D. Todorov and G. S. Tsanev, Two Hidden Layer Multiconnected Boltzmann Machine for Controlling Moving Objects, British Journal of Mathematics & Computer Science, vol. 19, issue 2, 2016, pp. 1-11. ISSN 2231-0851
Издателство: British Journal of Mathematics & Computer Science
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №28 R. T. Ilarionov, T. D. Todorov, G. S. Tsanev and S. Y. Yordanov, Finite element model of voice control system, in proceedings of The Congress on Numerical Methods in Engineering (CMN 2015), Lisbon, Portugal 27.06-02.07.2015, ISBN: 978-989-99410-0-7.
Издателство: in proceedings of The Congress on Numerical Methods in Engineering (CMN 2015), Lisbon, Portugal 27.06-02.07.2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №29 A. Srivastava, M. Kumar and T. D. Todorov, A ninth-order convergent method for solving steady state reaction-diffusion model, Computational Mathematics and Modeling, vol. 26, issue 4, 2015, pp. 593-603.
Издателство: Springer
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №30 T. D. Todorov, Nonlocal problem for a general second-order elliptic operator, Computers & Mathematics with Applications, vol. 69, issue 5, 2015, pp. 411-422.
Издателство: Computers & Mathematics with Applications
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №31 M. S. Petrov and T. D. Todorov, Barzilai-Borwein method for a nonlocal elliptic problem, Bulletin de la Société des Mathématiciens et des Informaticiens de Macédoine, vol 2, 2014, pp. 23–30, 0351-336X.
Издателство: Bulletin de la Société des Mathématiciens et des Informaticiens de Macédoine
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №32 T. D. Todorov, G. S. Tsanev, S. Y. Yordanov, Single voice command recognition by finite element analysis, IEEE 13th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training ITHET, York, England, 2014, IEEE Xplore, DOI:10.1109/ITHET.2014.7155712.
Издателство: IEEE 13th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training ITHET, York, England, 2014, IEEE Xplore, DOI:10.1109/ITHET.2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №33 R. T. Ilarionov, T. D. Todorov, G. S. Tsanev and S. Y. Yordanov, Signal processing techniques for medium recognition, Journal of the Technical University of Gabrovo, vol. 50, 2014 pp. 44-49.
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №34 T. D. Todorov, The optimal mesh refinement strategies for 3-D simplicial meshes, Computers & Mathematics with Applications, vol. 66, 7, 2013, pp. 1272–1283.
Издателство: Computers & Mathematics with Applications
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №35 M.Petrov, T.D.Todorov, OPTIMAL TRIANGULATIONS OF A BALL BY SIMPLICIAL FINITE ELEMENTS, Contemporary methods and technologies in scientific research, 2013, p305-311
Издателство: Contemporary methods and technologies in scientific research
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The object of interest in the present paper is an optimal ball partition. There are a lot of algorithms and various refinement strategies for a ball subdivision but we look for optimality with respect to the efficiency and degeneracy measures. The obtained results are with substantial applications in engineering practice since optimal sequences of hierarchical triangulation are directly applicable in the nonnested multigrid methods [1,7] for solving boundary and eigenvalue problems. Reducing the measure of degeneracy we improve the stability of the intergrid operators carrying out the prolongation and restriction procedures. We want to point out that any green closure techniques, adaptivity procedures and local refinement subdivisions for improving the measure of degeneracy are beyond the scope of the present investigation.

Публикация: №36 T. D. Todorov, Analysis of simplicial refinement strategies in spherical type domains, Journal of the Technical University - Sofia, vol. 19, book 2, 2013, pp. 321-324.
Издателство: Journal of the Technical University - Sofia
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №37 T. D. Todorov, Two-level reducing degeneracy measure method for 3-D Simplicial Meshes, Science & Technologies, vol. 3, No 3, 2013, pp. 1-5.
Издателство: Science & Technologies
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №38 T. D. Todorov, G. S. Tsanev and G. G. Simeonova, Stability Analysis of Sequences of Successive Tetrahedron Triangulations, in proceedings of The Third International Scientific Congress, vol. 7, Varna, Bulgaria, 2012, pp. 257-261.
Издателство: in proceedings of The Third International Scientific Congress, vol. 7, Varna, Bulgaria
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №39 T. D. Todorov, Analysis of the Full Isoparametric Multigrid Algorithm for a Second Order Elliptic Problem, The Open Numerical Methods Journal, vol. 3, 2011, pp. 7-11.
Издателство: The Open Numerical Methods Journal
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №40 T. D. Todorov, V. N. Kalichkova, Computing Determinants by LDLT-decomposition, Mathematical Forum, vol. 1, 2008, pp. 16-17.
Издателство: Mathematical Forum
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №41 T. D. Todorov, 3-D Consistent Boundary Flux Problem on Domains with Complex Geometry, The International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow vol. 17, № 5, 2007, pp. 522-532.
Издателство: The International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №42 M. Jung and T. D. Todorov, A Study of the Constant in the Strengthened Cauchy Inequality for 3D Elasticity Problems, Math. Balkanica, vol. 20, fasc. 2, 2006, pp. 219-238.
Издателство: Math. Balkanica
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №43 A. B. Andreev, T. D. Todorov, Isoparametric Finite Element Approximation for a Boundary Flux Problem, The International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, vol. 16, № 1, 2006, pp. 46-66.
Издателство: The International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №44 M. Jung and T. D. Todorov, Isoparametric Multigrid Method for Reaction-Diffusion Equations, Applied Numerical Mathematics, vol. 56, 2006, pp. 1570-1583
Издателство: Applied Numerical Mathematics
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №45 A. B. Andreev, M. S. Petrov and T. D. Todorov, An Optimal Order Numerical Quadrature Approximation of a Planar Isoparametric Eigenvalue Problem on Triangular Finite Element Meshes, Calcolo, vol. 42, 2, 2005, pp. 47-69. ISSN 0008-0624 Impact Factor 0.621, Quartile 2, Scopus, Publisher Springer
Издателство: Calcolo, Publisher Springer
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №46 A. B. Andreev, M. S. Petrov and T. D. Todorov, General Results for Lumped Mass Approximation of Planar Isoparametric Eigenvalue Problem on Triangular Meshes, Sib. Journal of Numerical Mathematics, 3, vol. 8, 2005, pp. 189-206. ISSN 0037-4466
Издателство: ib. Journal of Numerical Mathematics
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №47 T. D. Todorov, On an Intergrid Transfer Operator between Nonnested Isoparametric Spaces, Mathematics and Education in Mathematics, vol. 34, 2005, pp. 202-207. ISBN 954-8880-19-9 Zentralblatt
Издателство: Mathematics and Education in Mathematics
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №48 A. B. Andreev and T. D. Todorov, Superconvergence of the Gradient for Cubic Triangular Finite Elements, Sib. Journal of Numerical Mathematics, Vol. 8, № 2, 2005, pp. 89-100. ISSN 0037-4466, Zentralblatt
Издателство: Sib. Journal of Numerical Mathematics
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №49 T. D. Todorov, Convergence Analysis for Eigenvalue Approximations on Triangular Finite Element Meshes, Lect. Notes in Comp. Science, Springer Verlag, vol. 3401, 2005, pp. 558-565. ISSN 0302-9743 IF 0.402 Quartile 4, Scopus, Publisher Springer
Издателство: Lect. Notes in Comp. Science, Springer
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №50 A. B. Andreev and T. D. Todorov, Isoparametric Numerical Integration on Triangular Finite Element Meshes, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, №7, vol. 57, 2004, pp. 37-44. ISSN 1310-1331, Zentralblatt
Издателство: Bulgarian Academy of Sciences
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №51 A. B. Andreev and T. D. Todorov, Isoparametric Finite-Element Approximation of а Steklov Eigenvalue Problem, IMA Journal of Numerical Analysis, v. 24, № 2, 2004, pp. 309-322. ISSN 0272-4979 Impact Factor 0.883 Quartile 2, Scopus, Publisher Oxford University Press
Издателство: Oxford University Press
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 0065,0,Висша математика I (з. о., бакалавър)
Дисциплина 2: 0065,0,Висша математика I (р. о., бакалавър)
Дисциплина 3: 0066,0,Висша математика II (з. о., бакалавър)
Дисциплина 4: 0066,0,Висша математика II (р. о., бакалавър)