ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ПЛАМЕН БОРИСОВ ДАНАИЛОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Хоноруван преподавател, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Физически науки
Факултет: Стопански факултет
Катедра: Математика, информатика и природни науки
Кабинет(и): 1424
Служебен тел.: (066 827)+338
E-mail1:
E-mail2:

Съдържание:
Проекти (3)
Книги (9)
Публикации (46)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Изследване на променливотокови машини по отношение на шум и вибрации
Година: 2015
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: В промишлени условия контрола и диагностиката на различни електромеханични обекти е силно затруднен поради наличието на външни смущаващи фактори. Това налага получените сигнали от различни сензори да бъдат допълнително обработени по такъв начин, че тяхната достоверност в процеса на измерване да бъде запазена. Основната идея за подобряване на съотношението сигнал/шум в настоящата работа е като първо се записва сигнала във файл с разширение ***.wav и след това се обработва по предварително създаден за целта алгоритъм. Целта на предложения метод е попадналите смущения да бъдат максимално изключени от полезния сигнал предвид тяхното случайно разпределение във времето.
Позиция в проекта: 1
Бр.заети: 5

Име на проект: №2
Година: 2013
Описание: BG051PO001-4.3.04-0051 - "Разработване на електронни учебни материали по утвърдени изисквания за изравнително обучение на студенти в първи курс"- Физика

Име на проект: №3 Изследване, мониторинг и електромагнитна съвместимост на някой електроенергийни обекти
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3 години
Бр.заети: 6


Публикации
Публикация: №1 Ангелов, Н., Пл. Данаилов, Д. Недева, Практикум по физика, ISBN 978-954-683-621-2, 2020г.
Издателство: УИ "Васил Априлов" Габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Физика: лабораторен практикум ISBN: 978-954-490-657-3 издателство ЕКС-ПРЕС Изд.год.: 2019 Вид: Учебна литература - Учебно пособие
Издателство: издателство ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2019
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Тетрадка за лабораторни упражнения по физика, Пл. Данаилов, Н. Ангелов, Д. Недева
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов" Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Димитрина Демирева, Пламен Данаилов, Физика II : Съвременна физика , Габрово : Екс-прес, 2013 268 стр. ISBN: 978-954-490-366-4
Издателство: изд. ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №5 Данаилов Пл.,Н. Ангелов, Д. Недева, Хр. Денева Тетрадка за лабораторен практикум по физика ISBN: 978-954-490-297-1
Издателство: ЕКС-ПРЕС Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №6 16. Лазов Л., Д. Демирева, Н. Ангелов, П. Данаилов, Практикум за лабораторни упражнения по физика, изд. ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2011
Издателство: изд. ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №7 15. Данаилов П., Н. Ангелов, Д. Недева Лабораторна тетрадка по физика, изд. „ЕКС-ПРЕС”, Габрово. 2010
Издателство: ЕКС-ПРЕС, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №8 10. Стоянова П., …, Н. Петров Физика. Практикум за лабораторни упражнения, второ преработено издание, унив. изд. „Васил Априлов”, Габрово, 2005
Издателство: унив. изд. „Васил Априлов”
Изд.год.: 2005
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №9 6. Стоянова П., …, Н. Петров Физика. Практикум за лабораторни упражнения, унив. изд. “Васил Априлов”, Габрово, 2000
Издателство: унив. изд. “Васил Априлов”
Изд.год.: 2000
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №10 Цанков, П., М. Йовчев, П. Данаилов. Изследване на електрически и цветови характеристики на LED осветител с регулируема цветна температура. Международна научна конференция UNITECH 2018, Габрово, 16-17.11.2018, pp.72-77, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Totyo Iliev, Plamen Danailov, Method for Estimation the Threshold Frequencies of the Electrical Mashines, 15th International Conference on Electrical Mashines, Drives and Power Sistems (ELMA),Sofia, 2017 , 1-3 June, page497-499
Издателство: 15th International Conference on Electrical Mashines, Drives and Power Sistems (ELMA),Sofia, 2017 , 1-3 June
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Христов Х., В. Велев, Р. Матева, Пл. Данаилов, Облъчване на синтеризирани кристали с ултравиолетова светлина, УНИТЕХ2016, Габрово, 2016г, том IV стр. 329-331, ISSN 1313-230X
Издателство: УНИТЕХ2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Недева Д., Н. Ангелов, П. Данаилов Определяне на светлинния добив на светлинни източници в лабораторния практикум по физика сп. „Механика на машините” 113, год.XXIII кн.5, 2015, стр.62-65 ISSN 0861-9727
Издателство: сп. „Механика на машините”
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №14 Research on the opportunities for improving the signal-to-noise ratio of elekrtical signals
Издателство: Unitech
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 • Скопалик, Л. В., Пл. Данаилов, М. Колева. Интердисциплинарно обучение по информатика. Сборник с доклади на Международната научна конференция УНИТЕХ’2014, Габрово, 21-22 Ноември 2014, стр. 299-305, ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник с доклади на Международната научна конференция УНИТЕХ’2014, Габрово, 21-22 Ноември 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 . T. Iliev, P. Danailov.Optical Sensors for Control in Textile Industry. IASIR I ssue 8, Volume 1, pp. 13-16, May 2014
Издателство: IASIR I ssue
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №17 Пламен Данаилов, Изравнително обучение по физика като част от проекта BG051PO001-4.3.04-0051 в ТУ-Габрово, XLII Конференция по въпросите на обучението по физика, Стара Загора, 8-11 септември, стр.99-101
Издателство: XLII Конференция по въпросите на обучението по физика, Стара Загора, 8-11 септември
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №18 Пламен Данаилов, Резултати от прилагането на системата MOODLE+ в изравнителното обучение по физика, XLII Конференция по въпросите на обучението по физика, Стара Загора, 8-11 септември, стр.102-105
Издателство: XLII Конференция по въпросите на обучението по физика, Стара Загора, 8-11 септември
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №19 Пламен Данаилов, Тенденции в развитието, промените и усъвършенстването на учебните планове по физика , XLII Конференция по въпросите на обучението по физика, Стара Загора, 8-11 септември, стр.87-89
Издателство: XLII Конференция по въпросите на обучението по физика, Стара Загора, 8-11 септември
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №20 Контрол и диагностика в електромеханиката чрез оптоелектронни сензори
Издателство: ТУ-Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Дисертация

Публикация: №21 T. Iliev, P. Danailov , Vibration Diagnostics of Electrical Machines by means of Optoelec-tronic Sensors , International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sci-ences (IJETCAS), June-August 2013 issue 5, volume 1 , p. 70-73, ISSN 2279-0047
Издателство: International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sci-ences (IJETCAS), IN
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №22 Данаилов Пл. МЕТОД ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМА ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИБРАЦИОННИ СИГНАЛИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ, УНИТЕХ,Габрово, 16-17 ноември 2012г. ISSN 1313-230X
Издателство: УНИТЕХ,Габрово, 16-17 ноември 2012г.
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Илиев, Т., П. Данаилов, Приложение на оптоелектронен сензор за преместване при изследване преходните процеси на електрическите машини. Сборник доклади, Международна научна конференция ЕЛМА’2011, 21-23 октомври, Варна
Издателство: Международна научна конференция ЕЛМА’2011, 21-23 октомври, Варна
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Данаилов П.,Т. Илиев, Метод за сравняване параметрите на вибрационни сигнали получени в различни периоди на експлоатацията при електрическите машини. Сборник доклади, Международна научна конференция ЕЛМА’2011
Издателство: Сборник доклади, Международна научна конференция ЕЛМА’2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 Илиев Т. , Пламен Данаилов,Изследване нивото и честотните характеристики на вибрациите при преходни процеси в средно мощни асинхронни електродвигатели, XIV-ти Научен Симпозиум с международно участие “Метрология и Метрологично Осигуряване 2010
Издателство: XIV-ти Научен Симпозиум с международно участие “Метрология и Метрологично Осигуряване 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Данаилов П. , Тотьо Илиев, Безжичен мониторинг и вибродиагностика на асинхронни машини XIV-ти Научен Симпозиум с международно участие “Метрология и Метрологично Осигуряване 2010
Издателство: XIV-ти Научен Симпозиум с международно участие “Метрология и Метрологично Осигуряване 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Ангелов Н., Д. Недева, Пл. Данаилов, „Ролята на самостоятелната работа на студентите за повишаване качеството на учебния процес по физика”, XXXVIII национална конференция по въпросите на обучението по физика,Ловеч 2010 ISBN: 978-954-580-279-9
Издателство: Херон Прес ООД, София
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №28 Данаилов П. , Тотьо Илиев, Оптико-електронно устройство за измерване размерите на механични детайли по безконтактен метод, XIX-ти Научен Симпозиум с международно участие “Метрология и Метрологично Осигуряване 2009”
Издателство: XIX-ти Научен Симпозиум с международно участие “Метрология и Метрологично Осигуряване
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №29 Данаилов П., Оптоелектронен сензор за безконтактно измерване диаметъра на електро-механични обекти, XIX-ти Научен Симпозиум с международно участие “Метрология и Метрологично Осигуряване 2009
Издателство: XIX-ти Научен Симпозиум с международно участие “Метрология и Метрологично Осигуряване 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №30 Данаилов П. , Тотьо Илиев, Обратни връзки в оптоелектронен сензор за измерване диаметъра на електрически проводници в процеса на производство, XIX-ти Научен Симпозиум с международно участие “Метрология и Метрологично Осигуряване 2009
Издателство: XIX-ти Научен Симпозиум с международно участие “Метрология и Метрологично Осигуряване 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №31 Божилов Г., Тотьо Илиев, Пламен Данаилов, Безконтактно измерване на механичните параметри на електрически машини в динамичен режим, списание „Инженерни науки”, год. XLVI, 2009
Издателство: списание „Инженерни науки”, год. XLVI, 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №32 Илиев Т. , Пламен Данаилов, Оптоелектронен сензор за безконтактно измерване на вибрации на електро-механични обекти с повишена шумоустойчивост, XVIII-ти Научен Симпозиум с международно участие “Метрология и Метрологично Осигуряване 2008
Издателство: XVIII-ти Научен Симпозиум с международно участие “Метрология и Метрологично Осигуряване
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №33 Илиев Т. , Пламен Данаилов, Компютърна система за анализ големината на вибрациите при честотно управление на асинхронни двигатели, ELMA2008, октомври 2008г. София
Издателство: ELMA2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №34 Iliev T. , Plamen Danailov, A method of recording and analizing the spectral structure of electrical signals obtained by optical sensors for vibration measurement of electrical machines, XV-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technolo
Издателство: XV-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №35 Илиев Т. , Пламен Данаилов, Компютърно моделиране на оптоелектронен датчик за изследване на електрически машини, XVII-ти Научен Симпозиум с международно участие “Метрология и Метрологично Осигуряване 2007”, септември 2007 г. ,Созопол
Издателство: XVII-ти Научен Симпозиум с международно участие “Метрология и Метрологично Осигуряване
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №36 Илиев Т., П. Данаилов- Устройство за измерване на електромеханични параметри на електрически машини при несиметрично включване. ММО 2007 Созопол
Издателство: ;ММО 2007 Созопол
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №37 Илиев Т. , Пламен Данаилов, Електронен комутатор за несиметрично включване на електромеханични устройства, XVI национален научен симпозиум с международно участие - Метрология и метрологично осигуряване 2006 , септември 2006г. ,Созопол
Издателство: XVI национален научен симпозиум с международно участие - Метрология и метрологично осигуряване
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №38 Данаилов П. , Тотьо Илиев, Дигитализиране на графично представени резултати, с помощта на математическата програма Маткад11, Унитех, Габрово 2004г.
Издателство: Унитех, Габрово
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №39 Илиев Т. ,Пламен Данаилов, Компютърна система за вибродиагностика на електрически машини, Унитех, Габрово 2003г.
Издателство: Унитех, Габрово
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №40 Iliev T. , Plamen Danailov, An Optical Method of Electrical Machines Diagnostics, Journal of the University of Applied Sciences Mittweida Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochsule Mittweida (FH) , Nr. 10, page 96, Germany, Mittweida, 2002
Издателство: Journal of the University of Applied Sciences Mittweida Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochsule M
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №41 Iliev T. , Plamen Danailov, Electrical Machines Criterion for Defining Their Acceptability, Tenth International Conference on Electrical Machines, Drivers and Power Systems, volume II, page 94, Bulgaria, Sofia, Sept. 2002
Издателство: Tenth International Conference on Electrical Machines, Drivers and Power Systems,
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №42 Илиев Т. , Пламен Данаилов, Изследване на вибрациите на асинхронен двигател в преходен режим на работа, Известия ТУ- Габрово, том XXVI , стр.21, 2002г.
Издателство: Известия ТУ- Габрово
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №43 Iliev T. , Plamen Danailov, A System for Optical Vibrocheck of Electrikal Machines , Journal of the University of Applied Sciences Mittweida Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochsule Mittweida (FH) , Nr. 6 Band B 109, Germany, Mittweida, 2000
Издателство: Journal of the University of Applied Sciences Mittweida Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochsule M
Изд.год.: 2000
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №44 Iliev T. , Plamen Danailov, Noncontactless optical method for measurement of asynchronous motor slip, Ninth International Conference on Electrical Machines, Drivers and Technologies, page 378, Bulgaria, Varna, Sept. 1999
Издателство: Ninth International Conference on Electrical Machines, Drivers and Technologies
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №45 Iliev T. , Plamen Danailov, Laser diagnostic system for electrical machines, Ninth International Conference on Electrical Machines, Drivers and Technologies, page 125, Bulgaria, Varna, Sept. 1999
Издателство: Ninth International Conference on Electrical Machines, Drivers and Technologies
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №46 Илиев Т. , Пламен Данаилов, Оптичен метод за определяне на въздушната междина на асинхронни електрически машини, Научна конференция с международно участие – 35 години Технически университет Габрово, том I, стр.36, Габрово , октомври, 1999г.
Издателство: Научна конференция с международно участие – 35 години Технически университет Габрово
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я