Съдържание:
Проекти (9)
Книги (4)
Публикации (31)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Мониторинг на ефективността на електронно обучение
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3 год.

Име на проект: №2 BG051PO001-4.3.04-0051, РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ВИРТУАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ТУ-ГАБРОВО
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Период: 2 год.

Име на проект: №3 Влияние на глобалната конкурентноспобност, базирана на знанието, върху инвестиране в развитието на технологията на обучение в ТУ - Габрово
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2 год

Име на проект: №4 Внедряване на информационно-комуникационни иновации в технологията на обучението в ТУ – Габрово
Година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №5 Научно-експериментални изследвания за повишаване на ефективността и надеждността на захранващи системи за индукционни технологии
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №6 Моделиране и управление на информационни и бизнес процеси и потоци в условията на изграждането на съвременната управленска инфраструктура
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №7 Приложение на информационните технологии за изследване и анализ на бизнес процеси в стопански организации
Година: 2007
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №8 Приложение на информационните технологии за изследване и анализ на бизнес процеси в стопански организации
Година: 2006
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №9 Технология за запояване на твърдосплавни пластини за металорежещи инструменти
Година: 2006


Публикации
Публикация: №1 Р.Иванова, В.Василева, Примери и задачи по програмиране на С/С++, „ГАБРОВОПРИНТ” ЕООД, Габрово, 2008, ISBN: 978-954-436-018-4.
Издателство: „ГАБРОВОПРИНТ” ЕООД, Габрово, 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Василева В.Ст., Р.Г. Иванова, Ръководство за упражнения по програмиране и използване на компютри, II допълнено издание, УИ “В. Априлов”, Габрово, 2005, ISBN 954-683-206-5.
Издателство: УИ “В. Априлов”, Габрово, 2005
Изд.год.: 2005
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Цеков Л.И., Р.Г. Иванова, Програмиране и използване на компютри І, База от данни ACCESS, Габрово, 1998
Издателство: Габрово
Изд.год.: 1998
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Иванова Р.Г., Н.И. Ценкуловска, Програмиране и използване на изчислителни системи, Език за програмиране PASCAL, Габрово, 1996, ISBN 954-683-032-1
Издателство: Габрово
Изд.год.: 1996
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №5 Димова Д., Р.Иванова, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТТА ОТ УЧИТЕЛИ – ИНЖЕНЕРИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТТА НА «ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ», Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 49’2015 (87-100), ISSN 1310-6686
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 49’2015 (87-100)
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №6 Томчев П., Н.Ненов, Р.Иванова, Проточен бойлер с трансформаторен индукционен нагревател на мрежова честота, XXIII МНТК "АДП-2014", Созопол, юни 2014, "Научни известия" бр.4/153, стр.180-187, ISSN – 1310-3946
Издателство: XXIII МНТК "АДП-2014", "Научни известия" бр.4/153
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Иванова Р., Разработване на модул за електронно обучение, UNITECH 2014, Габрово, 21-22 ноември 2014, сборник доклади том IV, стр.IV-305-IV-309, ISSN 1313-230X
Издателство: UNITECH 2014, Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Иванова Р., Резултати от използването на модули за електронно обучение, UNITECH 2014, Габрово, 21-22 ноември 2014, сборник доклади том IV, стр.IV-310-IV-314, ISSN 1313-230X
Издателство: UNITECH 2014, Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Информатика - изравнително обучение за студенти, moodle курс към BG051РО001-4.3.04-0051, 2013
Издателство: BG051РО001-4.3.04-0051, Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - MOODLE - упражнения

Публикация: №10 Програмиране и използване на компютри, moodle лаб.упр. за р.об. и з.об., ТУ-Габрово, 2013
Издателство: ТУ-Габрово, 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - MOODLE - упражнения

Публикация: №11 Иванов П., Н.Ненов, Р.Иванова, Устройство за ремонт на циркуляри с твърдосплавни пластини, XXII МНТК "АДП-2013", Созопол, юни 2013, "Научни известия" бр.3/140, стр.143-148, ISSN – 1310-3946
Издателство: XXII МНТК "АДП-2013", Созопол, юни 2013, "Научни известия" бр.3/140
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Л. Начева-Скопалик, Р. Иванова, П. Стефанова, В. Тодорова-Лазарова, “Критерии за мониторинг на ефективността на електронно обучение”, Unitech’13, 22-23.11.2013, Габрово
Издателство: Unitech’13, 22-23.11.2013, Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Л. Начева-Скопалик, Р. Иванова, П. Стефанова, “Оценка на ефективността на електронно обучение”, Unitech’13, 22-23.11.2013, Габрово
Издателство: Unitech’13, 22-23.11.2013, Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Иванов П., Р.Иванова, Трансформаторен индукционен нагревател за вода, ИЗВЕСТИЯ на ТУ-Габрово, том 46’2013, стр.99-102, ISSN 1310-6686.
Издателство: ИЗВЕСТИЯ на ТУ-Габрово, том 46’2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №15 Л.Начева-Скопалик, Иванова Р., Тодорова-Лазарова В., СБОРНИК ОТ ЗАДАЧИ ПО ПРОГРАМИРАНЕ, Решени примери и задачи за самостоятелна работа, електронно издание, ТУ-Габрово, 2012, ISBN 978-954-683-465-2
Издателство: електронно издание, ТУ-Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - ELSE - упражнения

Публикация: №16 Томчев П., Н.Ненов, Р.Иванова, Трансформатор за индукционно нагряване на втулки за горещи сглобки, XXI МНТК "АДП-2012", Созопол, юни 2012, "Научни известия" бр.3/132, стр.121-128, ISSN – 1310-3946
Издателство: XXI МНТК "АДП-2012", Созопол, юни 2012, "Научни известия" бр.3/132
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Tomchev P., N. Nenov, R. Ivanova, INSTANTANEOUS WATER HEATER WITH INDUCTION HEATER OPERATING WITH GRID FREQUENCY, 12th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry”, RaDMI 2012, 13 - 17. September 2012, Vrnjacka Banja, Serbia, Vol 2, pp 1214-1218, ISBN 978-86-6075-036-7
Издателство: 12th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry”, RaDMI 2012, 13 - 17
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №18 Tomchev P., N. Nenov, R. Ivanova, SUBMERSIBLE INDUCTION WATER HEATER, 11th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry", RaDMI 2011, 15 - 18. September 2011, Soko Banja, Serbia, pp I272-I276, ISBN 978-86-6075-028-2.
Издателство: 11th International Conference, RaDMI 2011, Soko Banja, Serbia, Vol 2
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №19 Tomchev P.,N.Nenov, R.Ivanova, INSTALATION FOR INDUCTION HEATING FOR TESTING THERMO SENSORS, “8th International Scientific and Practical Conference “Environment, Technology, Resources”, Rezekne, Latvian, ISSN 1691-5402
Издателство: “8th International Scientific and Practical Conference, Rezekne, Latvian
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №20 Nenov N, P. Tomchev, R. Ivanova, TRANSISTORS INVERTER FOR INDUCTION MELTING PRECIOUS METALS, Kaunas, “Competence of Contemporary Specialist: the Unity of Theory and Practice”, 2011
Издателство: Kaunas, “Competence of Contemporary Specialist: the Unity of Theory and Practice”
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №21 Ненов Н.Хр., П.Т.Иванов, Р.Г.Иванова, Индукционна канална пещ, УНИТЕХ’10, Габрово, 19-20 ноември 2010, сборник доклади том I, ISSN 1313-230X, стр.I-232-I-235
Издателство: УНИТЕХ’10, Габрово, 19-20 ноември 2010, сборник доклади том I
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Nenov N., Tomchev P., Ivanova R., INDUCTION HEATING IN COOPERAGE, 10th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry" RaDMI 2010, 16 - 19. September 2010, Donji Milanovac, Serbia, pp. 1177-1180
Издателство: 10th International Conference RaDMI 2010, Donji Milanovac, Serbia
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №23 Ненов Н., П. Томчев, Р. Иванова, „Високочестотен източник за индукционно нагряване на банцигови ленти преди закаляване”, XIX Национална научно-техническа конференция с международно участие „Автоматизация на дискретното производство” (АДП 2010), юни 2010
Издателство: XIX ННТК АДП 2010, Созопол, Научни известия,година XVIII, брой 2/116, юни 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №24 Nenov N., Tomchev P., Ivanova R., HIGH-FREQUENCY TRANSISTOR INVERTER FOR SOLDERING OF HARD-ALLOY PLATES, 10th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry" RaDMI 2010, 16 - 19. September 2010, Donji Milanovac, Serbia
Издателство: 10th International Conference RaDMI 2010, Donji Milanovac, Serbia
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №25 Иванов П.Т., Р.Г.Иванова, Широчинно-импулсен регулатор с промяна на индуктивния филтър, УНИТЕХ’09, Габрово, 20-21 ноември 2009, сборник доклади том I, ISSN:1313-230X, стр. I-117-I-120
Издателство: УНИТЕХ’09, Габрово, 20-21 ноември 2009, сборник доклади том I
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Иванов П.Т., Р.Г.Иванова, Методика за оразмеряване на устройство за трансформаторно индукционно нагряване, УНИТЕХ’09, Габрово, 20-21 ноември 2009, сборник доклади том I, ISSN 1313-230X, стр. 113-116.
Издателство: УНИТЕХ’09, Габрово, 20-21 ноември 2009, сборник доклади том I
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Иванов П.Т., Р.Г.Иванова, Драйверно стъпало за MOS-транзистори с приложение във високочестотни преобразуватели, ИЗВЕСТИЯ на Техническия университет Габрово, ISSN 1310-6686, том 34’2007, стр.80-83.
Издателство: ИЗВЕСТИЯ на Техническия университет Габрово, том 34’2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №28 Иванов П.Т., Р.Г.Иванова, Високочестотен токозахранващ източник за индукционно нагряване на малогабаритни детайли в магнитна верига, УНИТЕХ’06, Габрово, 24-25 ноември 2006, сборник доклади том 1 стр.227-230
Издателство: УНИТЕХ’06, Габрово, 24-25 ноември 2006, сборник доклади том 1
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №29 П.Т.Иванов, Д.И.Илиев, Р.Г.Иванова, Регулируем източник за индукционно нагряване с ударно действие, Международна научна конференция “УНИТЕХ’01”, Габрово, 22-23 ноември 2001, сборник доклади том І, стр.130-134
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ’01”, Габрово, 22-23 ноември 2001, том І
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №30 П.Т.Иванов, Р.Г.Иванова, Специализирани маломощни източници за индукционно нагряване, The ninth scientific and applied science conference with International Participation ELECTRONICS ET’2000, 20-22 септември 2000, Созопол, том 4, стр.76-80
Издателство: The ninth scientific and applied science conference with International Participation ELECTRONICS ET’
Изд.год.: 2000
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №31 Иванов П.Т., Д.Т.Алексиев, Р.Г.Иванова, Проектиране на резонансни инвертори с последователен трептящ кръг, доклад на VII национална конференция “ЕТ’98”, Созопол, 23-25.9, 1998
Издателство: VII национална конференция “ЕТ’98”, Созопол, 23-25.9, 1998
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.