ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ТОДОРОВА-ЛАЗАРОВА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Стопански факултет
Катедра: Математика, информатика и природни науки
Кабинет(и): 1337
Служебен тел.: 066 827354
E-mail1:
E-mail2:
Съдържание:
Проекти (15)
Книги (3)
Публикации (15)
Учебни материали (2)
Зададени ДР (4)Завършени проекти
Име на проект: №1 Съвременни инженерни решения за управление и опазване на околната среда - II етап
Година: 2023
Уч. година: 2022

Име на проект: №2 Съвременни инженерни решения за управление и опазване на околната среда - I етап
Година: 2022
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №3 Mногомерни пирамидални и симплициални крайни елементи
Година: 2021
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Бр.заети: 5

Име на проект: №4 „Безконтактно предаване на информация от сензорни мрежи, управляващи енергийни потоци в сградна автоматизация и електротранспорта“
Година: 2020
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №5 „Методи и средства за конверсия на мотоциклет с двигател с вътрешно горене в електрически мотоциклет
Година: 2019
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №6 Съвременни образователни технологии, културно наследство и Web достъпност
Година: 2018
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №7 Изследване и оптимизиране на режещи инструменти, получени чрез инжекционно формоване
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №8 Мониторинг на ефективността на електронното обучение
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №9 РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ВИРТУАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ТУ-ГАБРОВО
Година: 2012
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: *
Позиция в проекта: *
Бр.заети: *

Име на проект: №10 „Технология за лазерно рязане на ламели за статорни и роторни пакети на електродвигатели”
Година: 2012
Уч. година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Позиция в проекта: *
Бр.заети: 19

Име на проект: №11 „КОМПЮТЪРНИ ПРЕСМЯТАНИЯ С ПРИЛОЖЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО И НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
Година: 2010
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово

Име на проект: №12 „СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА МАШИНОСТРОИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОТОТИПИРАНЕ В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕТО”
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №13 CAE DS Leonardo da Vinci (Cast Products and Mould Designer Skills at the European Context)
Година: 2007
Вид проект: Научен проект - международен
Web: http://webhotel2.tut.fi/projects/caeds/index.html

Име на проект: №14 "ТЕОРЕТИЧНО И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОФИЛНИ НОЖОВЕ"
Година: 2007
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №15 „АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТАЛНИ КОМПЛЕКТИ ЗА МАШИНИ С ЦПУ”
Година: 2006
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово


Публикации
Публикация: №1 Тодорова-Лазарова, В., Ръководство за лабораторни упражнения Microsoft Word, УИ "В. Априлов", Габрово, 2016, ISBN 978-954-683-551-2
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Тодорова-Лазарова, В., Л. Начева-Скопалик, Ръководство за лабораторни упражнения MICROSOFT EXCEL, Габрово, 2015, ISBN 978-954-638-540-6
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Начева-Скопалик, Л., В. Тодорова-Лазарова, Ръководство за лабораторни упражнения MATLAB, Габрово, 2015, ISBN 978-954-683-542-0
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Тодорова-Лазарова, В., П. Иванова, Приложение на Wolfram Mathematica в обучението по темата „Екстремум на функция на две променливи“. Международна научна конференция УНИТЕХ’22. Габрово, 2022, том II, с. 232-236., ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’22, Габрово
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: In this paper the development of educational content on the topic "Extrema of a function of two variables" is proposed. A mathematical method is applied to find the stationary points and local extrema. The sequence of mathematical operations is implemented by means of Wolfram Mathematica system.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №5 Недева, Д., Н. Ангелов, В. Тодорова-Лазарова, Ролята на самостоятелната подготовка по физика при задочна форма на обучение в техническите университети, Международна научна конференция УНИТЕХ’21. Габрово, 2021, том II, с. 276-280., ISSN 1313-230X
Издателство: УИ "Васил Априлов" Габрово
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Тодорова-Лазарова, В., STEM обучение с роботи Edison, Дванадесета Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество”, Пловдив, 2019, pp.75-84. ISSN 1314-0752.
Издателство: „Образованието и изследванията в информационното общество”
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: This article giving a reason the need for STEM education for children aged 4 to 16 years. An opportunity to implement such education through the use of programmable robots is considered. A clear choice of Edison programmable robot is made. The programming application are presented, through which the students advance smoothly from block to text programming. A solid base in Python language learning is created.
Web: http://hdl.handle.net/10525/3321

Публикация: №7 Л. Начева-Скопалик, Р. Иванова, П. Стефанова, В. Тодорова-Лазарова, “Критерии за мониторинг на ефективността на електронно обучение”, Unitech’13, 22-23.11.2013, Габрово
Издателство: Unitech’13, 22-23.11.2013, Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Л.Начева-Скопалик, Иванова Р., Тодорова-Лазарова В., СБОРНИК ОТ ЗАДАЧИ ПО ПРОГРАМИРАНЕ, Решени примери и задачи за самостоятелна работа, електронно издание, ТУ-Габрово, 2012, ISBN 978-954-683-465-2
Издателство: електронно издание, ТУ-Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - ELSE - упражнения

Публикация: №9 Todorova-Lazarova, V., S. Dinev, CAD/CAM Design of Clamped-Tip Profile Tool, AMO Journal, Issue3, Vol. 1, p. 106-112, 2010, ISSN 1313 - 8987
Издателство: Publishing house "St. Ivan Rilski"
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: This report presents a comprehensive CAD /CAM design clamped-tip prismatic blade profile. Profiling and the design of the insert are automated in an environment SolidWokrs. Control Program was created to production the profile of the insert on erosion-strand machine in an environment of FeatureCAM.

Публикация: №10 V. P. Todorova-Lazarova, System for computer –aided design and cutting rate determining of profile cutters, Машиностроителна техника и технологии, Варна, 2011, pp. 11-15, ISSN 1312-0859.
Издателство: ТО на НТС - Варна, Технически университет - Варна
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: The paper presents an approach to design an information system for profiling and designing of profile cutters. This system uniquely determines geometric and constructive tool dimensions depending on the shape and material of the work piece being machined. The developed system is based on classical designing methods which are significantly modified according to requirements of the basic media Excel and SolidWorks.
Пълен текст:

Публикация: №11 Тодорова-Лазарова, В., Параметрични модели на сглобяеми профилни ножове, Parametric model of clamped – tip profile tool, Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 40’ 2010, pp 37-41
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов" Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: This study aims to decrease the time for designing and creating documentation of group clamped-tip cutting tool. The relations between constant and variable parameters have been created which is put in data base. The methods for choice of insert according given profile and following generating of a model and working draft on tool-holder and assembly cutting tool for machining of batch detail have been developed. Developed parametric models reduce the process of cutting tool design, and creating control programs for their manufacture on CNC machine, as well. The methods developed allow for substantial enhancement of the following manufacture stages – insert profiling and creating CNC program for machining of inserts and tool-holders.

Публикация: №12 Христов, Хр. К. Киров, В. Тодорова-Лазарова, Единична сила на рязане при челно струговане, Международна научна конференция AMTECH’09, Пловдив, 2009, том15, стр. 133-140. ISSN 1310-8271
Издателство: Journal of Fundamental Sciences and Application, vol. 15, Plovdiv
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: A dynamometer system for measuring of cutting strengths in case of facing has been calibrated. The change of single cutting forces Fc and Ff of steel 45 and brass CuZn40Pb1 have been analyzed, depending on cutting speed, feeding, rake and back angle. The obtained dependences allow more precise simulation of the cutting tool load in case of turning on channel and profile surfaces.

Публикация: №13 Petrov, M., K. Kirov, V. Lazarova. CAD/CAM equipment for profile cutters testing, 9th International Conference RaDMI’09. Vrniacka Banja, Serbia, Vol1, p. 626-631. ISBN 978-86-6075-007-7
Издателство: Proceedings. Vol. 1 / 9th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry"
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: The paper presents an approach to solid modeling of monolithic profile cutters by creating models in SW environment with Excel parametrical tables. A prismatic cutter with inclined bases and a circular cutter with parallel bases have been designed. Strength and deformation analysis has been conducted in COSMOSWorks environment.

Публикация: №14 Киров, К., В. Лазарова, Хр. Христов, Екипировка за изпитване на профилни ножове, Международна научна конференция УНИТЕХ’07, Габрово, 2007, т. I, с. 365-370.
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов" Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: A device for profiling the cutting part of sectional profile cutters on a CNC-circular-grinding machine еnabling generating a control programme for grinding from the CAD-programme for three-dimensional parametric profile design has been developed. The profile is made of a standard triangular indexable insert chosen as the most suitable for small-dimensional parts. The equipment enables design and manufacturing of profile cutters for industrial needs and for experimental research aimed at determining the work efficiency of cutting tools.

Публикация: №15 Киров, К., В. Лазарова, Методика за автоматизирано проектиране на профилни ножове, Международна научна конференция УНИТЕХ’06. Габрово, 2006, том II, с. 129-134.,ISBN 954-683-352-5
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов" Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: We have developed a set of methods and a software for the automated design of prism and circular profile gutters in SolidWorks environment, related to a database, developed in Excel. On the grounds of type designs of prism and circular cutters and the specifications of the processed and instrumental materials a tree-dimensional model and work drawing of the tool are developed as well as mode of operation, considering the limits of the technological system.


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1:
Дисциплина 2: 0910,0,Информатика (з. о., бакалавър)


Задания на дипломни работи /успешно защитени/
Ивалина Петрова Трънкова
(фак.№:10301127):
АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА КРЪГЛИ ПРОФИЛНИ НОЖОВЕ
Николай Бориславов Начев
(фак.№:10701106):
Автоматизирано проектиране на червячна фреза
Фахридин Неджибов Салиев
(фак.№:10701117):
АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА МЕТЧИЦИ
Диана Васкова Узуновa
(фак.№:11451436):
Tехнологически процес за изработване на детайл „крак“