Съдържание:
Проекти (5)
Публикации (4)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Съвременни образователни технологии 2014
Година: 2014
Описание: Извършване на научни и научно-приложни изследвания в областта на компютърно-базираното обучение.
Период: 3 год.

Име на проект: №2 Съвременни образователни технологии 2015
Година: 2014
Описание: Извършване на научни и научно-приложни изследвания в областта на компютърно-базираното обучение.
Период: 3 год.

Име на проект: №3 Мониторинг на ефективността на електронно обучение
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Име на проект: №8 Мониторинг на ефективността на електронно обучение Година: 2013 Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово Период: 3 год.
Позиция в проекта: 3
Бр.заети: 4

Име на проект: №4 Влияние на глобалната конкурентоспособност, базирана на знанието, върху инвестиране в развитието на технологията на обучение в ТУ – Габрово
Година: 2011
Описание: Име на проект: №2 Влияние на глобалната конкурентоспособност, базирана на знанието, върху инвестиране в развитието на технологията на обучение в ТУ – Габрово. Година: 2011 Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово Период: 2 год.
Период: 2 год.

Име на проект: №5 Внедряване на информационно-комуникационни иновации в технологията на обучението в Технически Университет – Габрово
Година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 год.


Публикации
Публикация: №1 Л. Начева-Скопалик, Р. Иванова, П. Стефанова, В. Тодорова-Лазарова, “Критерии за мониторинг на ефективността на електронно обучение”, Unitech’13, 22-23.11.2013, Габрово
Издателство: Unitech’13, 22-23.11.2013, Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №2 Л. Начева-Скопалик, Р. Иванова, П. Стефанова, “Оценка на ефективността на електронно обучение”, Unitech’13, 22-23.11.2013, Габрово
Издателство: Unitech’13, 22-23.11.2013, Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №3 Капралов С. П. Стефанова, Приложение на MATLAB, MUPAD, MAPLE и LPSOLVE в обучението по линейно оптимиране, Математика и математическо образование, 2013, 394-398, ISSN 1313-3330
Издателство: Математика и математическо образование, Доклади на Четиридесет и втората пролетна конференция на Съюза на математиците в България, Боровец, 2-6 април 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №4 П. Стефанова, Първи стъпки в електронното обучение по висша математика,I V Национална конференция „Образованието в информационното общество”, 26-27 май 2011 г., Пловдив, 219-226 , ISSN 1314-0752
Издателство: Национална конференция "Образованието в информационното общество"
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: В доклада е представен опита на автора в използването на системата Moodle в обучението по математически дисциплини в Технически университет – Габрово. Статията е финансирана по проект «Влияние на глобалната конкурентноспособност, базирана на знанието, върху инвестиране в развитието на технологията на обучение в Технически университет –Габрово»