Съдържание:
Проекти (5)
Публикации (18)
Учебни материали (2)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Геометричен синтез и кинематичен анализ на Click-Clack механизми
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Геометричен синтез и кинематичен анализ на Click-Clack механизми
Позиция в проекта: 2
Бр.заети: 3

Име на проект: №2 НОВИ ПОДХОДИ ПРИ АПРОКСИМАЦИОННИЯ СИНТЕЗ НА БУТАЛНИ МАШИНИ И МАНИПУЛАТОРИ
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: НОВИ ПОДХОДИ ПРИ АПРОКСИМАЦИОННИЯ СИНТЕЗ НА БУТАЛНИ МАШИНИ И МАНИПУЛАТОРИ
Позиция в проекта: 2
Бр.заети: 3

Име на проект: №3 МЕТРИЧЕН СИНТЕЗ ПО ДИСКРЕТНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ХИПОЦИКЛОИДНИ КОМПРЕСОРИ
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: МЕТРИЧЕН СИНТЕЗ ПО ДИСКРЕТНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ХИПОЦИКЛОИДНИ КОМПРЕСОРИ
Позиция в проекта: 2
Бр.заети: 3

Име на проект: №4 ДИНАМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИПОЦИКЛОИДНИ БУТАЛНИ МАШИНИ
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: ДИНАМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИПОЦИКЛОИДНИ БУТАЛНИ МАШИНИ
Позиция в проекта: 2
Бр.заети: 3

Име на проект: №5 Структурен анализ и метричен синтез на епициклоидни бутални машини
Година: 2009


Публикации
Публикация: №1 Енчев Вл., Екологични аспекти на 3D принтирането, Международно списание "Устойчиво развитие" ,брой 2 , 2019 , с.45-49, ISSN 1314-4138.
Издателство: Международно списание "Устойчиво развитие"
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №2 Енчев Вл., Уравновесяване на инерционни сили в едноцилиндрови хипоциклоидни бутални машини, Известия на Технически Университет Габрово, бр.53'2016 (22-26), ISSN 1310-6686.
Издателство: Известия на Технически Университет Габрово, Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №3 Енчев Вл., Изследване на възможностите за подобряване характеристиките на системи за съхранение на енергия чрез сгъстен въздух, "Устойчиво развитие-лято 2016", Варна, 2016
Издателство: Устойчиво развитие-лято 2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Съвременните научни специалисти и инженери, работещи в областта на „зелените технологии” се сблъскват с проблем, свързан с непостоянството на възобновяемите енергийни източници. Този проблем измества фокуса на научните изследвания към развитието на технологиите за съхранение на получената от тях енергия. Статията е насочена към развитието на идеята за съхранение на енергия от слънцето и вятъра посредством сгъстен въздух и използването и в батерии за аварийно захранване (UPS) на производствените процеси в малки и средни предприятия. Разгледани са възможностите за ефективно съхранение на сгъстения въздух. Предложен е подход за избор на пневматични двигатели, с цел максимална ефективност при усвояването на енергията на въздуха под налягане. Направените изводи очертават пътя за реализация на евтина и достъпна система от този тип, базирана на елементи предлагани на пазара, а не екзотични и скъпи технически решения.

Публикация: №4 Маринов М.Й - Компютърно определяне на мощността при ексцентрични едноцилиндрови хипоциклоидни бутални машини - Варна 2012г
Издателство: Механика на машините BulKToMM
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №5 Енчев Вл., М. Маринов, АПРОКСИМАЦИОНЕН СИНТЕЗ НА ПЕТЗВЕНЕН ЗЪБНО-ЛОСТОВ МЕХАНИЗЪМ, УНИТЕХ’12, Габрово 2012
Издателство: УНИТЕХ’12
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Маринов М.Й. Геометричен и кинематичен анализ на ексцентрични едноцилиндрови хипоциклоидни бутални машини - Варна 2011г.
Издателство: Механика на машините BulKToMM
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №7 Енчев В Маринов М - Синтез на петзвенен зъбно-лостов механизъм по три зададени положения - Варна 2011г.
Издателство: Механика на машините BulKToMM
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №8 Маринов М., Вл. Енчев, Структурен анализ на съосни едноцилиндрови хипоциклоидни бутални машини, Механика на машините, 2010
Издателство: МЕХАНКА НА МАШИНИТЕ
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №9 В Енчев, М Маринов - Метричен синтез на петзвенен зъбно-лостов механизъм по зададени две дискретни положения - Варна 2010г.
Издателство: Механика на машините BulKToMM
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №10 В Енчев, М Маринов - Обобщен синтез на зъбно-лостов механизмъм за хипоциклоиден компресор- Варна 2010г.
Издателство: Механика на машините BulKToMM
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №11 Боева, В., Енчев, В., Изследване на проблемите на инженерното образование и стратегии за решаването им в условията на партньорство между висшите учебни заведения и бизнес организациите, Шеста научна конференция „Съвременни управленски практики”, Бургаски
Издателство: Шеста научна конференция „Съвременни управленски практики”, Бургаски свободен университет, 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Енчев Вл., ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИНЕМАТИЧНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ЗАКОНА НА ДВИЖЕНИЕ НА БУТАЛОТО В ХИПОЦИКЛОИДЕН КОМПРЕСОР, Сборник доклади Том 3, Бургас 2008 (200-204).
Издателство: Конференция на БСУ, Бургас
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Енчев Вл., Хипоциклоиден компресор с удължена фаза на засмукване, Известия на ТУ-Габрово, бр.36, 2008 (23-25), ISSN 1310-6686.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, бр.36, Габрово
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №14 Marinov M., V. Enchev, VECTOR-MATRIX SYNTHESIS OF A SPATIAL RSSR FOUR-BAR LINKAGE ON EXTREMELY REMOTE DISCRETE POSITIONS, RaDMI 2006, Petrovac (Montenegro)
Издателство: 6th International Conference RaDMI-2006, "Research and Development in Mechanical Industry", Petrovac (Montenegro)
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №15 Енчев Вл., Възможно приложение на епицикличен механизъм в бутален компресор, Механика на машините, бр.53, книга 4,Варна 2004 (3-6), ISSN 0861-9727
Издателство: МЕХАНИКА НА МАШИНИТЕ, бр.53, книга 4, Варна
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №16 Максимов Й.Т., Енчев В.Н. Динамични процеси в роторна спирачка за монофазен електродвигател. Механика на машините 40 (2002) 92-96
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №17 Максимов Й.Т., Енчев В.Н. Термомеханични напрежения в роторни спирачни системи. Част I: Теоретични постановки. Механика на машините 39 (2002) 15-20
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №18 Максимов Й.Т., Енчев В.Н. Термомеханични напрежения в роторни спирачни системи. Част II: Числен пример. Механика на машините 39 (2002) 21-25
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 1903,0,Инженеринг-I (з. о., бакалавър)
Дисциплина 2: 1903,0,Инженеринг-I (р. о., бакалавър)