ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: МИЛЕНА НАТКОВА КОЛЕВА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Химически науки
Факултет: Стопански факултет
Катедра: Математика, информатика и природни науки
Кабинет(и): 1328
Служебен тел.: (066 827)+321
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (9)
Книги (17)
Публикации (76)
Учебни материали (1)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Система за кариерно развитие на академичния състав на ТУ – Габрово
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Позиция в проекта: обучаем

Име на проект: №2 Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ-Габрово
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проект, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” и Европейски социален фонд
Период: 2012-2014
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №3 Безконтактно идентифициране на пластмасови отпадъци с помощта на ултразвук
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта да се разработи метод за безконтактно ултразвуково идентифициране на пластмаси и да се изследва приложимостта му за създаване на устройство за разделяне на смесени пластмасови отпадъци като: • се изследва поведението при въздействие с ултразвук на всички видове генерирани отпадъчни пластмаси, като се допълни базата от данни, създадена за вече изследваните такива; • се изследва и установи влиянието на плътността върху поведението при ултразвуково въздействие върху различните пластмаси; • се изследва и установи приложимостта на метода върху реални пластмасови отпадъци (изделия с различна структура, форма и размери).
Период: 1 год.
Позиция в проекта: Ръководител на проекта
Бр.заети: 6

Име на проект: №4 Chemistry is all around Network
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Проектът „Химията е навсякъде – мрежа” се реализира в рамките на програмата на ЕС „Учене през целия живот” - подпрограма Коменски, касаеща многостранни мрежи. Той е логично продължение на пилотния едногодишен проект „Химията е навсякъде около нас”, в рамките на програма на ЕС „Учене през целия живот” - подпрограма Леонардо да Винчи, който приключи успешно през 2011 год. Продължителността на проекта е 36 месеца - от 1/12/2011 до 30/11/2014. Проектът има за цел, използвайки възможностите на съвременните интернет-базирани компютърни технологии, да предложи съвременни подходи, методи и образователни инструменти, които: • да направят Химията по-привлекателна за обучаемите; • да мотивират учениците за изучаване на проблеми, свързани с присъствието на Химията и химичните процеси в ежедневния живот, като установят пряка практическа връзка между теорията и всекидневната практика; • да формират познания и умения посредством въпроси и откривателски подход, като по този начин превърнат учащите се в активни участници в учебния процес. Той е разработен от Департамента по инженерна химия на Университета в Генуа (Италия) и, освен него, включва още 12 партньорски университети и организации от 11 страни в Европейския съюз и Турция: INFOREF (Белгия), Институтът по химични технологии в Прага (Република Чехия), Технологичният институт на Йонийските острови в Закинтос (Гърция), Испанският съюз на центровете за образование и обучение (Испания), Технологичният институт в Лимърик (Ирландия), Политехническият институт в Браганса( Португалия), Частни центрове за професионално обучение TRANSFER Slovensko в Братислава (Словакия), Университета на Къръккале (Турция) и Частният университет за компютърни науки и мениджмънт WSINF в Лодз (Полша), PIXEL и CONNECTIS (Италия).
Период: 1.12.2011-30.11.2014
Позиция в проекта: manager
Web: http://chemistrynetwork.pixel-online.org/index.php

Име на проект: №5 Chemistry is all around us
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Проектът е пилотен, едногодишен и е посветен на проблемите в обучението по химия на всички нива на образователната система, включително и след завършване на образованието, по време на професионалната реализация и в реалния живот. Основната му цел е да се идентифицират и предложат най-добрите подходи и практики за учене през целия живот по научни проблеми, и по-конкретно в областта на химията. Координатор на проекта е Департамента по обща и индустриална химия от Университета на Генуа – Италия. Партньори по проекта са: Технически университет – Габрово (катедра „Химия и екология”); Института по химична технология – Прага, Р Чехия; Deutsche Angestellten-Akademie – Берлин, Германия; Технологичния институт на Йонийските острови – Гърция; Образователния факултет на Университета в Къръккале, Турция; Connectis, Италия; Pixel, Италия
Период: 2009 - 2010
Позиция в проекта: мениджър на проекта
Web: http://projects.pixel-online.org/chemistry/index.p

Име на проект: №6 Лазерно обработени полимерни композиции, съдържащи отпадък от енергопроизводството
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта е създаване и изследване на тънкослойни полимерни композиционни материали, съдържащи като пълнител отпадъчен прах от енергопроизводството, посредством лазерна обработката и изследване приложението на създадените композиции като фоторезисти или материали с изолационни свойства.
Период: 2 години
Позиция в проекта: ръководител на проекта
Бр.заети: 5

Име на проект: №7 Слоести композиционни материали с изолационни свойства, съдържащи отпадък от енергопроизводството
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта бе да се експериментира създаването на оптимизиран състав на композиционен полимерен материал с изолационни свойства, като за пълнител се използват следните отпадъци: - отпадъчен прах от електрофилтрите на ТЕЦ „Марица-Изток”; - стабилизирани сухи утайки от пречистването на отпадните води в региона на Габрово. За създаването на композиционния материал беше експериментирана технология на базата на лазерна обработка на алтернативно редуващи се слоеве от полимер и пълнител, която, според редица изследвания се оказва ефективна за постигане на висока адхезия между полимерната матрица и частиците на пълнителя.
Период: 1 год.
Позиция в проекта: Ръководител на проекта

Име на проект: №8 Cast Products and Mould Designer Skills at the European Context: Plastics for Injection Moulding
Година: 2008
Период: 3 год
Позиция в проекта: изследовател

Име на проект: №9 "Студентски и ученически практики"
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” и Европейски социален фонд
Период: 2013-2015
Позиция в проекта: академичен наставник


Публикации
Публикация: №1 Василев, Д., М. Колева, П. Стойчев, Учебна тетрадка по химия, Унив. изд. "Васил Априлов" , Габрово, 2018, ISBN: 978-954-683-581-9
Издателство: Унив. изд. "Васил Априлов" , Габрово
Изд.год.: 2017
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Василев, Д., М. Колева, П. Стойчев, Лабораторен дневник по химия, Унив. изд. "Васил Априлов" , Габрово, 2015, ISBN: 978-954-683-526-0
Издателство: Унив. изд. "Васил Априлов"
Изд.год.: 2015
Вид: Учебна литература - Учебно пособие
Пълен текст:

Публикация: №3 Колева, М., П. Стойчев, Д. Василев, Ръководство за упражнения по химия, Университетско издателство „В. Априлов”, Габрово, 2014. ISBN: 978-954-683-517-8
Издателство: Университетско издателство „В. Априлов”- Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Василев, Д., А. Цонева, М. Колева, П. Стойчев, Тетрадка за лабораторни упражнения по химия, Издателство „Екс-Прес”, Габрово, 2013, ISBN: 978-954-490-412-8
Издателство: Издателство „Екс-Прес”, Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебно пособие
Пълен текст:

Публикация: №5 Василев, Д., А. Цонева, М. Колева, П. Стойчев, Лабораторен дневник по химия, Унив. изд. „В. Априлов”, Габрово, 2011, ISBN: 978-954-683-459-1
Издателство: Унив. изд. „В. Априлов”, Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебно пособие
Пълен текст:

Публикация: №6 Василев, Д., А. Цонева, Г. Бояджийски, М. Колева, П. Стойчев, Тетрадка за лабораторни упражнения по химия, Екс-Прес”, Габрово, 2010, ISBN: 978-954-490-151-6
Издателство: „Екс-Прес”, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №7 Колева, М. Химични технологии в електротехниката и електрониката.Екс-прес, Габрово, 2009 (ISBN 978-954-490-098-4)
Издателство: Екс-прес, Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №8 Рашев, Г., Й. Атанасова, М. Колева, Хр. Христов. Конструиране на пластмасови изделия. Екс-прес, Габрово, 2009 (стр. 3 – 45) (ISBN 978-954-490-099-1
Издателство: Екс-прес, Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №9 Бояджийски, Г., М. Колева, П. Стойчев. Ръководство за лабораторни упражнения по химия. Университетско издателство “В. Априлов” – Габрово, 2009, 232 с., ISBN 978-954-490-069-4.
Издателство: Университетско издателство “В. Априлов” – Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №10 Колева, М. Обработване на отпадъци. Рециклиране на пластмаси. ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2008. (ISBN 978-954-8606-66-0)
Издателство: Екс-прес, Габрово
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №11 Бояджийски, Г., Д. Василев, А. Цонева, М. Колева, П. Стойчев, Лабораторна тетрадка по химия, Унив. изд. „В. Априлов”, Габрово, 2008, ISBN: 978-954-683-348-8.
Издателство: Унив. изд. „В. Априлов” 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №12 Nykanen, S., M. Koleva. Cast Products and Mould Designer Skills at the European Context - CAE DS : Plastics for Injection Moulding. Tampere Uniwersity of Technology, Finland, 2007
Издателство: Tampere Uniwersity of Technology, Finland
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебник (чуждестр. издание)
Web: http://webhotel.tut.fi/projects/caeds/intra/frame_mater.html (WEB - базиран учебник на английски език)

Публикация: №13 Василев, Д., А. Цонева, Г. Бояджийски, М. Колева, П. Стойчев, Тетрадка за лабораторни упражнения по химия, Унив. изд. „В. Априлов”, Габрово, 2007
Издателство: Унив. изд. „В. Априлов”, Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №14 Колева, М., Д. Василев, Ръководство за лабораторни упражнения по химия на околната среда, „Екс-Прес”, Габрово, 2007
Издателство: „Екс-Прес”, Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №15 Колева, М. Основи на химичните технологии в електрониката и електротехниката. УИ „В. Априлов”, Габрово, 2006 (ISBN954-683-340-1)
Издателство: УИ „В. Априлов”, Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №16 Бояджийски, Г., Д. Василев, А. Цонева, М. Колева, П. Стойчев, Лабораторна тетрадка по химия, Унив. изд. „В. Априлов”, Габрово, 2006, ISBN: 978-954-683-348-8
Издателство: Унив. изд. „В. Априлов”, Габрово, 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №17 Колева, М. Химични технологии на текстилните материали. Ръководство за лабораторни упражнения, Първа част. “Екс-прес”, Габрово, 2005. (ISBN 954-9442-18-7
Издателство: Екс-прес, Габрово
Изд.год.: 2005
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №18 Petkova, N., R. Arabadzhieva, D. Vassilev, G. Gencheva, Y. Tumbarski, Ts. Ignatova-Ivanova, S. Ibryamova, M. Todorova, M. Koleva, P. Denev, Physicochemical Characterization And Antimicrobial Properties Of Inulin Acetate Obtained By Microwave-Assisted Synthesis, Journal of Renewable Materials, Vol. 1, 2020, ISSN online 2164-6341
Издателство: Journal of Renewable Materials
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №19 Vassilev, D., N. Petkova, Y. Tumbarski, M. Koleva, P. Denev, Application of the principles of "Green Chemistry" for the synthesis of 10-undecylenic aliphatic esters with antimicrobial activity, Journal of Renewable Materials, vol. 8 (6) 2020, pp 675-686, ISSN online 2164-6341
Издателство: Journal of Renewable Materials
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №20 Vassilev, D., N. Petkova, M. Koleva, P. Denev, Ultrasound-Assisted Method for the Synthesis of Tertiary Fatty Aliphatic Esters with Potential Antimicrobial Activity, Biointerface Research in Applied Chemistry, Volume 10, Issue 6, 2020, 6829 – 6836, ISSN: 2069-5837
Издателство: Biointerface Research in Applied Chemistry
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №21 Василев, Д., М. Колева, П. Стойчев. Учебна тетрадка по химия. Унив. изд. „В. Априлов”, Габрово, 2019, ISBN: 978 – 954 – 683 –602– 1.
Издателство: Унив. изд. „В. Априлов”, Габрово
Изд.год.: 2019
Вид: Учебна литература - ELSE - упражнения

Публикация: №22 Vassilev, D., N. Petkova, M. Koleva, P. Denev, Aliphatic esters of oleic acid - elucidation of esterification process in ultrasound field, International Scientific Conference UNITECH`2019, Gabrovo, Bulgaria, ISSN: 1313-230X
Издателство: International Scientific Conference UNITECH`2019, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Vassilev, D., N. Petkova, M. Koleva, P. Denev, Application of ultrasonic energy in GREEN chemistry and optimization of pre-esterification for production of sucrose palmitate, International Scientific Conference UNITECH`2019, Gabrovo, Bulgaria, pp III-270- III-274, ISSN: 1313-230X
Издателство: International Scientific Conference UNITECH`2019, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Petkova, N., G. Gencheva, D. Vassilev, M. Koleva, A. Krastanov, P. Denev, Microwave-Assisted Isolation and Acetylation of Inulin from Helianthus tuberosus L Tubers, Journal Of Renewable Materials, 6 (7), pp 671-679, 2018, ISSN 2164-6325
Издателство: Journal Of Renewable Materials
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) tubers are industrial crop considered as a promising source for inulin production. "Green" method was performed for accelerated inulin extraction from Helianthus tuberosus L. tubers by the application of microwave irradiation. Further pretreatment of the water extract with acetone and ethanol yielded inulin (20%) with purity 89% and degree of polymerization 18. Jerusalem artichoke inulin was characterized by FTIR and NMR spectroscopy. For the first time eco-friendly synthesis of acetylated Jerusalem artichoke inulin was performed by the reaction with acetic anhydride, without toxic solvent, but only with sodium acetate as catalyst under microwave irradiation for 60 s. The degree of acetylation (DA=2.1) and the structure of inulin esters were confirmed by 1H and 13C NMR. The suggested microwave acetylation shortens significantly the esterification reaction.
Web: https://www.ingentaconnect.com/content/tsp/jrm/2018/00000006/00000007/art00001
Пълен текст:

Публикация: №25 Vassilev, D., Petkova, N., M. Koleva, P. Denev, Microwave synthesis of inulin acetate as potential bio-based additive for poly(vinyl chloride), Journal Of Renewable Materials, 6 (7), pp 707-714, 2018, ISSN 2164-6325
Издателство: Journal Of Renewable Materials
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The paper presents the findings of an experimental study on the microwave synthesis (MW) of inulin acetate and its possible application as bio-additive in poly(vinyl chloride) (PVC). The obtained inulin acetate has been identified and characterized by spectroscopic methods. Advantages of the MW compared with the conventional synthesis were defined. In order to evaluate possible application of the product as bio-based additive for polymers, effect of the inulin ester on PVC behavior and characteristics has been investigated by differential scanning calorimetry (DSC) and deformation upon extension. Experimental results show that in concentration range up to 30.0 wt. % the inulin ester influences positively the properties of PVC causing effect similar to plasticizing one. At concentration over 30 wt.% the ester shows more specific behavior, which will be further investigated. Conclusions about potential application of MW synthesized inulin acetate as bio-based additive for PVC have been drawn.
Web: https://www.ingentaconnect.com/content/tsp/jrm/2018/00000006/00000007/art00005
Пълен текст:

Публикация: №26 Petkova, N., D. Vassilev, R. Grudeva, I. Vasileva, M. Koleva, P. Denev, “GREEN” SYNTHESIS OF SURFACE ACTIVE SUCROSE ACETATES AND CHARACTERIZATION OF THEIR ANTIMICROBIAL PROPERTIES, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 31 (4) 2017, ISSN 1846-5153
Издателство: Chemical and Biochemical Engineering Quarterly
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: Sucrose octaacetate (octa-O-acetylsucrose) has been synthesized by esterification of sucrose with acetic anhydrides using ultrasound-assisted irradiation. This sucrose ester is white, water insoluble substance with bitter taste. The FT-IR and NMR spectra confirmed acetylation and revealed the hydrophobic incorporation in sucrose molecule. Furthermore, the formability, foam stability and emulsification and antimicrobial properties of octa-O-acetylsucrose were evaluated. Foams and 50 % (oil/water) model emulsions were prepared with 2% (w/w) octa-O-acetylsucrose. Obtained results demonstrate formation of emulsions and foams with high stability (50-70%). The antimicrobial activity of octa-O-acetylsucrose was studied against seventeen microorganisms (Gram-positive and Gram-negative bacteria, yeasts and fungi). Octa-O-acetylsucrose inhibited the growth of fungi Penicillium sp., Rhizopus sp. and Fusarium moniliforme at 5 mg/cm3 and yeasts Candida albicans at 1 mg/cm3. No inhibition against Gram-positive and Gram-negative bacteria was observed. Obtained results demonstrate the potential applications of octa-O-acetylsucrose as foaming agent, oil-in-water emulsion stabilizers and antifungal substance in pharmaceutical and cosmetic preparations.
Web: http://silverstripe.fkit.hr/cabeq/

Публикация: №27 Milena Koleva, Lilyana Nacheva-Skopalik, Dragomir Vassilev, Compensation e-Learning in Fundamental Education, Proceedings of International Conference New Perspectives in Science Education, 17-18 of March 2016, Florence (Italy)
Издателство: International Conference New Perspectives in Science Education
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: One of the considerable disadvantages of Bulgarian educational system in the area of higher education is that it does not offer enough lifelong learning opportunities. In reply to the increasing need for more effective learning forms the Technical University of Gabrovo has developed sets of interactive learning materials designed for students following different bachelor and master degree courses. They have been elaborated within the project BG051PO001-4.3.04 funded by the European Social Fund. Some of the sets are based on the learning content of the general subjects in secondary school such as Mathematics, Physics, Chemistry. They are intended for the so called “compensation learning” whose aim is to eliminate the learning differences in the different types of secondary schools and to build the required volume of knowledge providing an equal entry level of knowledge to the first-year university students so that they can better cope with their academic studies. The present paper considers the development methodology and the results from experimental testing of the interactive learning course for “compensation e-learning” in Chemistry – a subject included in the curricula of all bachelor engineering degree courses offered at the University. Survey was carried out among the students attended the testing in order to study their opinion about the applied reaching approach. The results show that they highly appreciate such a learning course because of the opportunity for not limited in time and place autonomous self-study (something which extremely relieves part-time students), the learning content presented in easy to understand way, and its effectiveness in compensation of missing knowledge from secondary school. The last one, in turn, eases their academic studies.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №28 Petkova, N., G. Gencheva, Y. Tumbarski, D. Vassilev, M. Koleva, P. Denev, ULTRASOUND-ASSISTED SYNTHESIS OF INULIN ESTERS WITH POTENTIAL ANTIMICROBIAL ACTIVITY, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH`2016, Gabrovo, Bulgaria, vol. I, pp I-408-I-412, ISSN: 1313-230X
Издателство: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH`2016, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Inulin esters were synthesized by transesterification reaction with methyl esters of three fatty acids (10-undecylenic, lauric and palmitic) under ultrasonic irradiation. The obtained esters were characterized by TLC and IR-FT spectroscopy. These inulin esters were examined for potential antimicrobial properties. The results from antibacterial assay showed that 1% inulin laurinate inhibited the growth of some food borne pathogenic bacteria - Escherichia coli, Salmonela and B. cereus. Inulin 10-undecylenate and laurinate were active against Candida albicans and Penicillium. Therefore, the current study revealed the potential of future application of synthesized inulin esters in food, pharmaceutical and cosmetic products as potential antimicrobial agents.

Публикация: №29 Vassilev, D., N. Petkova, M. Koleva, P. Denev, MORPHOLOGY OF POLYVINYLCHLORIDE CONTAINING SUCROSE PALMITATE AS BIO-PLASTICIZER, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH`2016, Gabrovo, Bulgaria, vol. I, pp I-374-I-378, ISSN: 1313-230X
Издателство: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE UNITECH`2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The paper presents results obtained by experimental study of polyvinyl chloride (PVC) films containing sucrose palmitate as bio-plasticizer. Influence of the plasticizer’s concentration on morphology and tensile properties of the polymer has been investigated in order to prove its plasticizing effect. It has been established a specific nonhomogeneous structure, which changes along with the increase of the plasticizer content. The quantity of the plasticizer influences also the tensile properties of the polymer, whereas their values decrease while it is growing.

Публикация: №30 Petkova, N., D. Vassilev, R. Grudeva, I. Vasileva, M. Koleva, P. Denev, “GREEN” SYNTESIS OF SUCROSE ACETATES AND CHARACTERIZATION OF THEIR FOAMING AND EMULSIFYING PROPERTIES, 4th International Symposium on Environmental Management – Towards Circular Economy, SEM2016. Zagreb, Croatia, pp 116-119, ISBN: 978-953-6470-77-8
Издателство: 4th International Symposium on Environmental Management – Towards Circular Economy, SEM2016. Zagreb, Croatia
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Sucrose octaacetate (octa-O-acetylsucrose), known as a nail-biting and thumb-sucking deterrent in over-the-counter drug products, has been synthesized by esterification of sucrose with acetic anhydrides using the green chemistry approach – ultrasound-assisted irradiation at 45 kHz frequency. Sucrose esters have been characterized by the melting point, water activity (aw), TLC, FT IR and NMR spectroscopy. The obtained octa-O-acetylsucrose (78 % yields) present white substances with bitter taste, insoluble in water, but soluble in acetone, ethanol and methanol with melting point 82-84°С. The spectral analysis confirms the successful acetylation and reveals the presence of the hydrophobic incorporation in sucrose molecule. Furthermore, the formability, foam stability and emulsification properties of newly synthesized sucrose esters by ultrasound irradiation have been evaluated, as well. Foams and model emulsions of the direct type (oil/water) formed with 50 % oil have been prepared with 2% (w/w) octa-O-acetylsucrose. Preliminary results reveal promising foaming properties of sucrose acetyl esters as their foam stability after 20 min does not exceed 50%. The prepared emulsions show high stability in the range of 50-70 %. The results demonstrate that octa-O-acetylsucrose has potential applications as foam and oil/water (o/w) emulsion stabilizers in pharmaceutical and cosmetic preparations.

Публикация: №31 Koleva, M., Lilyana Nacheva-Skopalik, Dragomir Vassilev, Sustainable Development of Chemistry E-learning, International Conference “New Perspectives in Science Education”, Florence, Italy 20 - 21 March 2015, ISBN 978-88-6292-600-3
Издателство: Libreriauniversitaria.it.
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: One of the considerable disadvantages of Bulgarian educational system in the area of higher education is that it does not offer enough lifelong learning opportunities. In reply to the increasing need for more effective learning forms the Technical University of Gabrovo has developed sets of interactive learning materials designed for students following different bachelor and master degree courses. They have been elaborated within the project BG051PO001-4.3.04 funded by the European Social Fund. Some of the sets are based on the learning content of the general subjects in secondary school such as Mathematics, Physics, Chemistry. They are intended for the so called “compensation learning” whose aim is to eliminate the learning differences in the different types of secondary schools and to build the required volume of knowledge providing an equal entry level of knowledge to the first-year university students so that they can better cope with their academic studies. The present paper considers the development methodology and the results from experimental testing of the interactive learning course for “compensation e-learning” in Chemistry – a subject included in the curricula of all bachelor engineering degree courses offered at the University. Survey was carried out among the students attended the testing in order to study their opinion about the applied reaching approach. The results show that they highly appreciate such a learning course because of the opportunity for not limited in time and place autonomous self-study (something which extremely relieves part-time students), the learning content presented in easy to understand way, and its effectiveness in compensation of missing knowledge from secondary school. The last one, in turn, eases their academic studies.
Web: http://conference.pixel-online.net/NPSE/conferenceproceedings.php
Пълен текст:

Публикация: №32 Vassilev, D., M. Koleva, P. Denev, Ultrasonic synthesis and spectroscopy elucidatiоn of tert-butyl fatty acid esters, International Scientific Conference UNITECH`2015, 20-21 November 2015, Gabrovo, I-502-I-507, ISSN: 1313-230Х
Издателство: International Scientific Conference UNITECH`2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: An Ultrasonic-assisted synthesis of t-aliphatic esters by reacting t-butanol with oleic, capric, lauric, palmitic and undecylenic acids has been performed. The products obtained are characterized by the methods of IR and NMR spectroscopy. The impact of the ultrasonic irradiation on the reaction in relation to the reaction time and the yield of the resultant esters is analyzed in comparison with the conventional method. The results obtained by the spectral characterization and analysis have proved that the corresponding esters have been obtained by means of ultrasonic-assisted synthesis. It has also been established that the application of ultrasonic technology intensifies significantly compared to the conventional method of esterification - it shortens the reaction time and reduces the energy consumption while the process is carried out at room temperature instead of 67-70оС as it is in the conventional esterification. The yield of the resultant products increases between 2 and 10% in comparison with the conventional method.
Пълен текст:

Публикация: №33 Petkova, N., D. Vassilev, M. Koleva, P. Denev, Ultrasound-assisted synthesis of undecylenoyl sucrose esters, International Scientific Conference UNITECH`2015, 20-21 November 2015, Gabrovo, I-517-I-521, ISSN: 1313-230Х
Издателство: International Scientific Conference UNITECH`2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Pharmacologically interesting sucrose undecylenic acid esters were synthesized by transesterification reaction with methyl ester of 10-undecylenic acid under conventional conditions and ultrasonic irradiation. The effect of catalyst (NaOCH3 and K2CO3), molar ratio of reactant and temperature of esterification on the esters yield was studied. The highest yield was obtained in DMSO with 13 mol % K2CO3 as a catalyst, temperature 45°С for 2 h under 45 kHz ultrasonic frequency. The structure of sucrose esters and the stability of terminal double bond in alkyl chain of undecylenoyl sucrose esters was confirmed by IR-FT and 1H NMR spectra.
Пълен текст:

Публикация: №34 Nacheva-Skopalik L., Koleva M., Teaching chemistry at technical university, Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, Volume 24 Number 2, 2015, pp 176-186
Издателство: Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст:

Публикация: №35 Василев, Д, П. Денев, М. Колева, УЛТРАЗВУКОВ СИНТЕЗ НА ЕСТЕРИ, НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2014”,НАУЧНИ ТРУДОВЕ, том 61, част II, 2014, стр. 84-90, ISSN: 1314-7102
Издателство: Университет по хранителни технологии - Пловдив
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: Esters are widely used in in-a-kind and are widely used in industry. The rapid increase in demand for esters in the food industry, cosmetics, pharmaceutical industry makes it imperative to find alternative ways of synthesis instead of reactions that have low yield, expensive, energy-intensive and long lasting. Also, longchain esters of higher fatty acids are used in industry as biodiesel. The Production process for the synthesis of esters is based on the chemical esterification of fatty acids with an alcohol in the presence of inorganic catalysts at high temperatures. However, these chemical processes are non-selective and consume large amount of energy. In this connection, the current situation of environmental degradation requires the development of efficient and environmentally friendly methods in terms of energy consumption and reduce waste. The synthesis of esters by means of ultrasound is also economical and efficient method for carrying out the esterification with wide practical application. The paper presents an overview on scientific research and state-of-the-art industrial technologies for ultrasonic synthesis of esters. Significant advantages of the method as the easy implementation of the reaction, energy-saving reaction conditions (room temperature, shorter reaction time), global process intensifying (higher product’ yield) are underlined.
Web: http://uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1080
Пълен текст:

Публикация: №36 • Koleva, M. Teaching Chemistry at School: Bulgarian Innovative Practice. Proceedings of International Conference “Successful Experiences and Good Practices in Chemistry Education, 21st May 2014, Braganca, Portugal, pp 73-83, ISBN978-972-745-168-5
Издателство: Proceedings of International Conference “Successful Experiences and Good Practices in Chemistry Educ
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №37 Koleva, M. Successful experience in Chemistry Teaching in Bulgaria: role of interactive teaching materials in teaching/learning process. Proceedings of International Conference “Successful Education Experiences and Didactic Guidelines in Science Teaching, 23-24 October 2014, Genoa, Italy, pp. 41-49,ISBN 978-88-97752-44-8.
Издателство: Proceedings of International Conference “Successful Education Experiences and Didactic Guidelines in
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №38 • Скопалик, Л. В., Пл. Данаилов, М. Колева. Интердисциплинарно обучение по информатика. Сборник с доклади на Международната научна конференция УНИТЕХ’2014, Габрово, 21-22 Ноември 2014, стр. 299-305, ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник с доклади на Международната научна конференция УНИТЕХ’2014, Габрово, 21-22 Ноември 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №39 Василев, Д., П. Денев, М. Колева, Ултразвуков синтез на органични съединения, Международна научна конференция „УНИТЕХ`2014”, 21-22 ноември 2014 Габрово, ISSN: 1313-230Х
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ`2014”
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The chemical processes consummated large amount of energy. In this connection, the current situation of environmental degradation requires the development of efficient and environmentally friendly methods in terms of energy consumption and reduce waste. The synthesis of organic compounds by means of ultrasound is also economical and efficient method for carrying out the synthesis with wide practical application. Significant advantages of the method are that: the reaction is easy to implement; can be conducted at room temperature; necessary reaction times are short; not easy isolation products; high yields.
Пълен текст:

Публикация: №40 Kirova, M., A. Tafrova-Grigorova, M. Koleva (2013). Chemistry Teachers’ Training: Bulgarian Reality, Proceedings of International Conference Initiatives in Chemistry Teacher Training, 29th November 2013, Limerick, Ireland, pp 26-30
Издателство: Proceedings of International Conference Initiatives in Chemistry Teacher Training, 29th November 201
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №41 Koleva, M., A. Tafrova-Grigorova, M. Kirova (2013). Innovative Teaching for Creative Learning: Teacher Training. Proceedings of International Conference on Training Issues of Chemistry Teachers, 26th June 2013, Gabrovo, Bulgaria, pp 13-24, ISBN 978-619-7100-02-0
Издателство: Proceedings of International Conference on Training Issues of Chemistry Teachers, 26th June 2013, Ga
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №42 1. Skopalik, L. Nacheva, M. Koleva. Evaluation of students’ opinion for enchansing their motivation in learning chemistry at technical university. Proceedings of International conference “ New perspectives in science education” , 8-9.03.2012, Florence, Italy, pp.23-28.
Издателство: Proceedings of International conference “ New perspectives in science education” , 8-9.03.2012, Flor
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №43 Koleva, M., L. Nacheva – Skopalik. Making Chemistry an attractive Subject for Lifelong Learning: Interactive approach in presenting educational content. Proceedings of International conference “ New perspectives in science education” , 8-9.03.2012, Florence, Italy, pp.29-34
Издателство: Proceedings of International conference “ New perspectives in science education” , 8-9.03.2012, Flor
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №44 Иларионов, Р., М. Колева, И. Симеонов, Х. Ибришимов, Д. Демирева. Безконтактно ултразвуково идентифициране на биоразградими пластмаси чрез метода на дискретно уейвлитно преобразуване. Сборник доклади от Международна научна конференция „УНИТЕХ’12”, Том I, 18 – 19 Ноември, 2012, Габрово, стр. II-385 – II-390, ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция „УНИТЕХ’12”, Том I, 18 – 19 Ноември, 2012, Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №45 Koleva,M., R. Ilarionov, I. Simeonov, N. Shopov, Ch. Ibrishimov. Method for non-contact ultrasonic identification of rubber and plastic wastes. Proceedings of International Scientific Conference TECHNOMER’2011, 10 – 11 November 2011, Chemnitz, Germany
Издателство: Proceedings of International Scientific Conference TECHNOMER’2011, 10 – 11 November 2011, Chemnitz,
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №46 Иларионов, Р., M. Колева, M., Н. Шопов, И. Симеонов, Хр. Ибришимов. Безконтактно ултразвуково идентифициране на полиметилметакрилат чрез метода на дискретното уейвлитно преобразуване.Сборник доклади, Международна научна конференция УНИТЕХ’11
Издателство: Сборник доклади, Международна научна конференция УНИТЕХ’11, 18-19 нември 2011, Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №47 Koleva, M., A. Zheglova, V. Vassilev, E. Fidancevska. Composites Containing Waste Materials. Advances in Composite Materials – Analysis of Natural and Man-made Materials: Chapter 1. InTech Open Access Publisher, Croatia, 2011, pp 3 –28
Издателство: InTech Open Access Publisher, Croatia
Изд.год.: 2011
Вид: Глави от книга (чужд. издание)

Публикация: №48 Koleva M., A. Anchev, A. Tsoneva, D. Vasilev, P. Stoychev, G. Boiadjiski, The educational conception for „lifelong learning” in Bulgaria, International scientific conference “UNITECH 10” vol.III, pp 316-321, ISSN: 1313-230Х
Издателство: International scientific conference “UNITECH 10", 2010 Gabrovo
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №49 Ilarionov, R., M. Koleva, N. Shopov, I. Simeonov. NON-CONTACT ULTRASOUND IDENTIFICATION OF WASTE PLASTICS BY WAWELET SYMPTOMS’ SPACES GENERATING. 2nd International conference “Hazardous and Industrial Waste Management”, 5-8 October, 2010, Chania – Cret
Издателство: 2nd International conference “Hazardous and Industrial Waste Management” - Chania – Crete
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №50 Ilarionov, R., M. Koleva, N. Shopov, I. Simeonov, D. Demireva. EFFECT OF MATERIAL STRUCTURE ON WAVE PROPAGATION IN NON-CONTACT ULTRASOUND IDENTIFICATION OF WASTE PLASTICS. 2nd International conference “Hazardous and Industrial Waste Management”, 5-8 Oc
Издателство: 2nd International conference “Hazardous and Industrial Waste Management”
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №51 Колева, М., Д. Демирева, Хр. Христов. Структура на обработени с импулсно лазерно въздействие полимерни системи НПЕС/БСК и НПЕС/УПС. Международна научна конференция УНИТЕХ’10, Габрово, 19-20 ноември 2010, том III, 502 – 506.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’10, Габрово,
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №52 Koleva M., A. Anchev, A. Tsoneva, D. Vasilev, P. Stoychev, G. Boiadjiski, EDUCATION IN CHEMISTRY IN THE CONTEXT OF LIFELONG LEARNING, “UNITECH 10” vol.3 стр.322-327 ISSN 1313-220x
Издателство: “UNITECH 10”
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №53 Koleva, M., A. Zheglova, V. Vassilev, Electro-physical characteristics of polymer composites with mechanically activated waste dust from power production, Proceedings of 12th International conference MTCM’2009, September 22-24, 2009, Varna, Bulgaria,
Издателство: 12th International conference MTCM’2009, September 22-24, 2009, Varna, Bulgaria
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №54 Колева, М., Д. Демирева, Структурни изменения в полимерни системи НПЕС/БСК в резултат на Nd:YAG импулсно лазерно въздействие. Сборник с доклади, том III, Международна научна конференция УНИТЕХ’09, 20-21 ноември 2009, Габрово, стр. 535-539.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’09, 20-21 ноември 2009, Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №55 Демирева, Д., М. Колева. Лазерна обработка на полимерни смеси НПЕС/УПС. Сборник с доклади, том III, Международна научна конференция Унитех’09, 20-21 ноември 2009, Габрово, стр. 644 - 647.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’09, 20-21 ноември 2009, Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №56 Колева, М., А. Жеглова, В. Василев. Полимерни композити с изолационни свойства, съдържащи отпадък от енергопроизводството.I. Eлектрофизични свойства на композити на базата на полимерна система НПЕС/УПС. Известия на Технически университет – Габрово, том 36
Издателство: Известия на Технически университет – Габрово,
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №57 Колева, М., А. Жеглова, В. Василев. Влияние на механичното активиране върху електрофизичните свойства на полимерни композити, съдържащи отпадни прахове от енергопроизводството. Известия на Технически университет – Габрово, том 36, 2008,
Издателство: Известия на Технически университет – Габрово
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №58 Koleva, M., Gr. Boyiadjiyski. Polymer composite material with abrasive features containing abrasive waste. Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, vol. 43, № 2, 2008
Издателство: Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №59 Koleva, M., V. Vassilev, G. Vasilev. Polymer composites containing waste dust from power production. I. Influence of particles’ mechanical activation on composition’s strength characteristics. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Vo
Издателство: Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №60 Koleva, M., V. Vassilev, G. Vasilev. Polymer composites containing waste dust from power production. II. Strength characteristics of composites based on UP/HIPS polymer system. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Vol.27, N 1, pp 47
Издателство: Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №61 Koleva, M.,N. Kathijotes, P. Dalias. Rehabilitation of mining areas using waste water sludge: does sludge influence soil permeability International Scientific Conference UNITEH’08,21-22 november 2008, Gabrovo, Bulgaria, Proceedings, vol.3, pp 485 – 48
Издателство: International Scientific Conference UNITEH’08 - Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №62 Колева, М., А. Жеглова, В. Василев и др. Якостни характеристики на полимерни композити с механично активиран отпадъчен прах от енергопроизводството. Сборник с доклади, том III, Международна научна конференция УНИТЕХ’08,ноември 2008, Габрово, стр.502-506
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’08
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №63 Fidancevska, E., D. Spaseska, M. Koleva et all., Obtaining of highly dense and porous Al2O3, International Scientific Conference UNITEH’08,21-22 november 2008, Gabrovo, Bulgaria, Proceedings, vol.3, pp 452 – 454
Издателство: International Scientific Conference UNITEH’08
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №64 Ангелова, Й., М. Колева. Влияние на условията на багрене на прежди В/ПАН върху поведението им при напречно плетене. Текстил и облекло, 4, 2007, стр. 23-27
Издателство: Текстил и облекло
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №65 Koleva, M., N. Kathijotes. Rehabilitation of mining areas using waste water sludge: evaluation of plant growth potential. Proceedings of International Scientific Conference UNITEH’07, november 2007, Gabrovo, Bulgaria, vol.2, pp 339 - 343. (ISSN 1313-230X)
Издателство: International Scientific Conference UNITEH’07, november 2007, Gabrovo
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №66 Koleva, M. Mechanical Behavior of SB/UP and SBR/UP Polymer Systems. UP/HIPS Polymer Systems. International scientific conference TECHNOMER’2007, 15–17 Nowember 2007, Chemnitz, Germany,
Издателство: International scientific conference TECHNOMER’2007, 15–17 Nowember 2007, Chemnitz, Germany
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №67 Жеглова, А., М. Колева, В. Василев, С. Бойчева, С. Първанов. Електрофизични характеристики на полимерни композити, съдържащи отпадни прахове от производството. Сборник доклади, Международна научна конференция УНИТЕХ’07 - Габрово, том 2, стр. 344 –
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’07 - Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №68 Koleva, M., A. Zheglova, V. Vassilev, E. Fidancevska, M. Milosevski, G. Vassilev. Strength characteristics of polymer composites with waste dust from power production. International Scientific Conference UNITEH’07,23-24 november 2007, Gabrovo, Bulgar
Издателство: International Scientific Conference UNITEH’07,23-24 november 2007, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №69 Koleva, M., G. Boijadjiyski. Influence of the Processing Parameters on the Strength Characteristics of the UP/SBR Polymer System. Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, 4, 2006, pp 407 – 412.
Издателство: Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №70 Колева, М. Мултифункционални биологично-активни хуминови мелиоранти и приложението им за опазване на околната среда. Международна научна конференция УНИТЕХ’06, Габрово, 24-25 ноември 2006, том 3, с. 329 - 333 (ISBN 954 – 683 – 324 -X)
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’06, Габрово, 24-25 ноември 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №71 Цветанов, Г., М. Колева. Установяване на вероятността за възникване на авария на химични инсталации в нефтопреработващата промишленост. Международна научна конференция УНИТЕХ’06, Габрово, 24-25 ноември 2006, том 3, с. 348 – 352 (ISBN 954 – 683 – 353 -3)
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’06, Габрово, 24-25 ноември 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №72 Колева, М. Оценка на атмосферното въздействие върху полиамидни материали със съдържание на полиамидни нишки. Текстил и облекло, 4, 2006, 10-14
Издателство: Текстил и облекло
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №73 Колева, М., Г.Бояджийски. Влияние на условията на смесване върху физикомеханичните показатели на полимерна система НПЕС/УПС. Известия на Технически университет – Габрово, том 32, 2005, 9 – 13
Издателство: Известия на Технически университет – Габрово
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №74 Koleva, M. Rubber waste/UP polymer systems for insulation materials. 6th International Scientific Conference “Advances in plastics technology” APT’05, 2005, Katowice, Poland. Conference papers (paper N 45).
Издателство: 6th International Scientific Conference “Advances in plastics technology” APT’05 - Katowice, Poland
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №75 Koleva, M. DSC and FTIR Characterization of UP/SBR and UP/HIPS Polymer Systems. International scientific conference TECHNOMER’2005, 10–12 Nowember 2005, Chemnitz, Germany (ISBN 3-00-017458-3).
Издателство: International scientific conference TECHNOMER’2005 - Chemnitz, Germany
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №76 Boijadjiyski, G., M Koleva. Testing of Polymer Blends by the Method of Differential Deformation Characteristics. Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, 39, 3 (2004), 305-316 .
Издателство: Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 2161,0,Техника и технологии за обработка на отпадъци (р. о., бакалавър)