Съдържание:
Проекти (15)
Книги (10)
Публикации (29)
Учебни материали (2)
Докторанти (3)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Оптимизация на процеса на лазерно маркиране на статорни пакети за електродвигатели
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №2 Изследване на възможностите за реализиране на технология за лазерно рязане на ламели за статорни и роторни пакети на електродвигатели
Година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №3 ЛЯТНА ШКОЛА 2011 "INNOVATIVE LASERTECHNOLOGIEN" ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ - УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
Година: 2010
Вид проект: Научен проект - международен
Период: 12м.
Позиция в проекта: координатор

Име на проект: №4 ЛЯТНА ШКОЛА 2010 "INNOVATIVE LASERTECHNOLOGIEN" ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ - УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - международен
Период: 12м.
Позиция в проекта: координатор

Име на проект: №5 Оптимизиране на технологични режими за лазерно маркиране на бутони от пластмаса ABC
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №6 Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово

Име на проект: №7 Технология за лазерно маркиране на клавиатури за PC
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №8 Повишаване квалификацията на преподавателския състав
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - международен

Име на проект: №9 Повишаване професионалната квалификация на работници в областта на високите технологии
Година: 2007
Вид проект: Научен проект - международен

Име на проект: №10 Умения за проектиране на леярски и инжекционно формовани продукти в европейски контекст
Година: 2006
Вид проект: Научен проект - международен

Име на проект: №11 Повишаване на компетенциите и уменията на студенти в областта на радиожурналистиката
Година: 2006
Вид проект: Научен проект - международен

Име на проект: №12 Повърхностна обработка на материали от машиностроенето и електрониката
Година: 2005
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №13 Усъвършенстване на професионалните умения при създаване на интернет –базирани мултимедийни приложения за обучение и реклама
Година: 2005
Вид проект: Научен проект - международен

Име на проект: №14 Разработка на физико-химичен модел на взаимодействие на лазерното лъчение с веществото
Година: 2004
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №15 Лазерно въздействие върху веществата и изследване на свойствата на полупроводниците
Година: 2003
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово


Публикации
Публикация: №1 16. Лазов Л., Д. Демирева, Н. Ангелов, П. Данаилов, Практикум за лабораторни упражнения по физика, изд. ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2011
Издателство: изд. ЕКС-ПРЕС
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Lazov L, Joachim Laemmel, Grundlagen der Fotovoltaik, (Strom aus der Strahlung der Sonne) 2010, Express-Verlag, ISBN 978-954-490-11-0, Seiten 160, Abbildungen 127, Tabelen 9
Издателство: Express Verlag
Изд.год.: 2010
Вид: Книга (бълг.издание)

Публикация: №3 Лазов Л., Електричество и магнетизъм,(Физика 3), Университетско издателство В. Априлов 2006, ISBN 954-683-332-0, 392 стр., 204 фиг., 5 таб.
Издателство: Университетско издателство В. Априлов
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №4 Ангелов Н., Л. Лазов, П. Стоянова, Тестови въпроси по физика: Механика и специална теория на относителността. Термодинамика и молекулна физика. Електричество и магнетизъм, изд. Алма Матер Интернационал, Габрово, 2003, стр. 144, ISBN 954-9577-94-5
Издателство: Алма Матер Интернационал, Габрово
Изд.год.: 2003
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №5 Лазов Л., Н. Петров, Б. Лемел, Механика. Специална теория на относителността (Физика 1), второ преработено и допълнено издание, изд Alma Mater International, 2002, стр. 145, ISBN 954-9577-92-9
Издателство: Alma Mater International, Gabrovo
Изд.год.: 2002
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №6 Ангелов Н., Л. Лазов, П. Стоянова, Тестови въпроси по физика: Трептения и вълни. Оптика. Квантова механика. Атомна и ядрена физика, изд. Алма Матер Интернационал, Габрово, 2002, стр. 102, ISBN 954-9577-95-3
Издателство: Алма Матер Интернационал, Габрово
Изд.год.: 2002
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №7 Лазов Л., Б. Лемел, Термодинамика. Молекулна физика и Статистическа физика, (Физика 2), изд. Alma Mater International, 2000, ISBN 954-9577-49-X, стр.122, фиг.41, таб.12
Издателство: Alma Mater International
Изд.год.: 2000
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №8 Lаеmmel B., L. Lazov Mikromechanik, Verlag Alma Mater International 2000, pp. 128, fig. 105, ISBN 954-9577-90-2
Издателство: Alma Mater International , Gabrovo
Изд.год.: 2000
Вид: Монография

Публикация: №9 Стоянова П., Л. Лазов и др., Физика. Практикум за лабораторни упражнения, унив. изд. “, 2000, стр.191, ISBN 954-683-092-5
Издателство: Васил Априлов, Габрово
Изд.год.: 2000
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №10 1. Лазов Л., Н. Петров, Б. Лемел, Физика 1: Механика. Специална теория на относителността, унив. изд. на ТУ – Габрово, Габрово, 1996
Издателство: унив. изд. на ТУ – Габрово
Изд.год.: 1996
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №11 Deneva, H., L. Lazov, E. Teirumnieka, A training module for study of the influence of some parameters in laser processing, 7th International Conference, Kaunas, 2013, pp. 68-74, ISSN 2029-4557.
Издателство: 7th International Conference, Kaunas
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: The paper proposes some aspects for study the temperature change onto the surface or in depth of the steel samples according to the speed and power density of the laser radiation. Cases of laser processing with industrial lasers are studied. Numerical calculations have been made with specialized software, which is based on the finite element method. The discussed tasks are part of the training module of a new Master’s Curriculum “Optoelectronics and Laser Technology”.

Публикация: №12 Lazov, L., H. Deneva, Investigation of Cutting Width from Laser Power and Velocity, Issue 4, Vol 1,, March – May, 2013, ISSN 2279-0047
Издателство: Issue 4, Vol 1, March – May, 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: For production of lamellae for rotor and stator packages, as well as for transformers by means of laser cutting it is necessary to do preparatory experimental research in order to optimize the process. Investigations of the influence of the variation of laser power radiation and cutting velocity over the geometry of the cut are presented. Series of experiments were made with laser system TruLaser 1030 on samples of electrical steel (types M250-35A and M530-50A). An assessment of experimental results is made taking into account the cut quality requirements in accordance with the standard for cutting of thin materials.

Публикация: №13 Nedeva, D., L. Lazov, H. Deneva, Mathematical Simulation of Laser Welding Process of Lamellae Packages, XI International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, Nis, Serbia, 2012, pp. 286-289, ISBN 978-86-6125-072-9.
Издателство: XI International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, Nis, Serbia
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: An application of mathematical model has been used to analyze the process of laser welding of lamellas of stator and rotor packages of electric motors. Temperature fields are studied in relation to the influence of laser radiation on the substance by using numerical calculations of analytical equations describing the physical process. Calculations are based on Mathcad software. Conclusions are made concerning the influence of main technological parameters on welding process.

Публикация: №14 Deneva, Hr., L. Lazov, D. Nedeva, Engineering Prognostication and Optimization of Laser Cutting Process an Application of Software Product Temperaturfeld3D, XI International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, Nis, Serbia, 2012, pp. 398-401, ISBN 978-86-6125-072-9.
Издателство: XI International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, Nis, Serbia
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: An application and mathematical models have been used to analyze two process of laser cutting of electrical steel through melting and sublimation. By using numeric calculations of analytical equation for conductivity temperature fields are studied in relation to the influence of power density of laser radiation, cutting velocity and thermophysical and optical properties of the steel trade M330-50A. Results are used for determining the optimal working ranges of technological parameters in laser cutting of lamellas through methods of melting and sublimation with Fiber lasers in CW and pulsed mode.

Публикация: №15 Лазов Л., Д. Недева „Лазерно заваряване на статорни и роторни пакети на електродвигатели” , сп. „Машиностроене и машинознание” 2012, Варна, ISSN: 1312-8612
Издателство: Издателство на технически университет - Варна
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №16 Лазов Л., Д.Недева, „Лазерно заваряване.Принцип и методи”, научна конференция „Младежта на България, европейското ни развитие и иновативни постижения”, 14 Октомври 2011, БАН София ISSN: 1313-5589
Издателство: електронно издание
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №17 Лазов Л., Н. Ангелов, Х.Денева, Д. Недева, „Влияние на плътността на мощността и скоростта върху контраста при лазерно маркиране на роторни и статорни пакети”, Международна научна конференция Унитех’11., Габрово ISSN: 1313-230Х
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"-Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Любомир Лазов, Христина Денева,РЯЗАНЕ НА ЛАМЕЛИ ЗА СТАТОРНИ И РОТОРНИ ПАКЕТИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ,МИИО АБ,София, 2011, стр. 153 - 158, ISSN 1313-5589
Издателство: Сборник доклади от МИИО АБ, БАН София
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: Докладът разглежда методи за рязане на ламели от тънки пластини за статорни и роторни пакети. Описани са стадиите на щанцовия метод, през които се осъществява процеса на рязане, както и неговите недостатъци. Разгледана е нова технология за рязане на материали с помощта на лазерен източник. Посочени са предимствата на иновативната технология пред традиционните методи на рязане.

Публикация: №19 Lazov L., N. Angelov, H. Deneva, D. Nedeva, Influence of Power Density and Speed on the Contrast with Laser Marking of Rotor and Stator Packages, UNITECH'11, Gabrovo, 2011, Volume III 532-535, ISSN 1313-230X
Издателство: UNITECH'11, vol. III, Gabrovo
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: The critical power density for melting and evaporation is experimentally determined. Working intervals of power density for different speeds are determined for two methods of marking, too.

Публикация: №20 Лазов Л., Хp. Денева, РЯЗАНЕ НА SI – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА СТОМАНА С FIBER ЛАЗЕР, ЕЛМА 2011, Варна, стр. 152-154, ISSN 1313-4965
Издателство: ЕЛМА 2011, Варна
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Results from contour cutting of lamellas for rotor and stator packages for electric motors are presented here. The experiments are held with Fiber laser 1,5 kW of thin sheet electric steel with 0,5 mm thickness. Comparative analysis of cutting quality by conventional methods for punching of lamellas, laser cutting with both a CO2 laser and Fiber laser , is made. An assessment for laser technology efficiency has been made as well.

Публикация: №21 Lazov L., Hr. Deneva, DIDACTICAL FORMS AND PRINCIPLES IN THE USE OF AN INTERACTIVE BOARD IN THE TEACHING PROCESS, VI Balkan Education and Science Congress, Skopje, Makedonja, 2011, volum 2 стр. 1099-1103, ISBN 978-9989-823-33-6
Издателство: Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Pedagogy "St. Kliment Ohridski" - Skopje Re
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: The paper examines some didactical aspects manifested during the work with an interactive board (Active Board) in the educational process. It shows advantages and disadvantages when using interactive boards. Different forms of working with interactive boards have also been suggested.

Публикация: №22 Лазов Л., Н. Ангелов, Д. Недева „Фактори влияещи на процеса на лазерно рязане на ламели за роторни и статорни пакети на електродвигатели” , сп. „Машиностроене и машинознание” 2011, ISSN: 1312-8612
Издателство: Издателство на Технически университет - Варна
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №23 Lazov L., Hr. Deneva, Didactical forms and principles in the use of an interactive board in the teaching process, VI International Balkan Congress for Education and Science, THE MODERN SOCIETY AND EDUCATION, Skopje, Republic of Macedonia, 29.IX – 1.X. 11g
Издателство: VI International Balkan Congress for Education and Science, THE MODERN SOCIETY AND EDUCATION, Skopje
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №24 Lasov L., On the possibility for laser cutting of lamellas for stator and rotor packets,10th International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI 2010 16 - 19. September 2010, Donji Milanovac, Serbia
Издателство: 10th International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI 2010 16 - 19. S
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №25 Petrova D., L. Lazov, New technologies approach to e-learning and succesful presentation, 39th IGIP Symposium, Joint International IGIP-SEFI Annual Conference 2010, 19th - 22nd September2010, Trnava, Slovakia, ISBN 978-2-87352-003-8
Издателство: 39th IGIP Symposium, Joint International IGIP-SEFI Annual Conference 2010, 19th - 22nd September2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №26 Lazov L., N. Angelov Optimization of Lazer Marking Process with the Help of Simulation Models, XLV Internatiomal Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 23-26 June, Ohrid, Macedonia
Издателство: XLV Internatiomal Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technol
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №27 Lazov L., N. Angelov 3D Graphic of Lazer Inducion Temperature Fields, XLV Internatiomal Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 23-26 June, Ohrid, Macedonia
Издателство: XLV Internatiomal Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Techno
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №28 5. Лазов Л., Н. Ангелов, Д. Платиканова, Приложение на новите медии в обучението по физика в Технически университет - Габрово, Известия на Съюза на учените - Русе, том 5, серия 5, Русе, 2004, стр. 50-54
Издателство: Известия на Съюза на учените - Русе, том 5, серия 5, Русе
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №29 Angelov N., D. Demireva, L. Lazov Thematic Test for Checking the Learning on Physics of The Students in High Technical Schools during the Semester, Referate des 32 Symposiums der Internationalen Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik , Karlsruhe
Издателство: 32 Symposiums der Internationalen Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik , Karlsruhe , 15-18.09.2003
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 0648,0,Физика I - з. о.
Дисциплина 2: 0648,0,Физика I - р. о.


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ ДИПЛОМИРАН
ХРИСТИНА ИВАНОВА ДЕНЕВА ДИПЛОМИРАН Изследване на процеса лазерно рязане на ламели за роторни и статорни пакети
ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА ДИПЛОМИРАН Изследване на процеса лазерно заваряване на роторни и статорни пакети