КАТЕДРА
"ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА"
(Факултет: "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА")
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Обща информация
2. Допълнителна информация
3. Ръководител катедра
4. Преподаватели на катедрата
5. Организатор учебна работа / Технически организатор

6. Преподаватели водещи лекции
7. Преподаватели водещи упражнения
8. Водени дисциплини от катедрата
9. Учебни планове на катедрата

 Обща информация

Ръководител катедра
КРАСИМИР МАРИНОВ ИВАНОВ

 Преподаватели - на щат
 Преподаватели - хонорувани

 Преподаватели - работили в катедрата
Организатор учебна работа / Технически организатор
Румяна Пенчева
rpencheva@tugab.bg

 Преподаватели - лекции
No Преподаватели Водени дисциплини От прием
1.проф. хон. ЕВТИМ РУЙЧОВ КЪРЦЕЛИН Експертни анализи на трудови злополуки 2023-маг.
   Средства за автоматизация 2021-маг.
   Техническа експлоатация и обезопасяване в енергетиката 2023-маг.
2.доц. д-р ГЕОРГИ ЦОНЕВ ВЕЛЕВ Анализ, оценка и управление на риска - курсов проект 2021-бак.
   Анализ,оценка и управление на риска 2021-бак.
   Електрическа част на електрически централи и подстанции - проект 2019-бак.
   Електроенергетика 2011-бак.
   Електроенергетика 2018-маг.
   Електротехника 2020-маг.
   Електротехника I 2020-маг.
   Електротехника II 2020-маг.
   Заземителни и мълниезащитни уредби 2023-маг.
   Заземителни и мълниезащитни уредби 2021-бак.
   Компютърни методи в безопасността на труда 2020-маг.
   Култура на безопасност в производството 2023-маг.
   Преддипломна практика 2023-маг.
   Теоретична електротехника - I 2023-маг.
   Теоретична електротехника - II 2023-маг.
   Теоретична електротехника - специализиран курс 2023-бак.
   Теоретична електротехника 2023-бак.
   Теоретична електротехника 2023-маг.
   Теоретична електротехника (специализиран курс) 2023-маг.
   Теоретична електротехника I 2016-бак.
   Теоретична електротехника II 2016-бак.
   Техническа безопасност 2023-бак.
   Установяване, разследване и регистрация на трудови злополуки 2020-бак.
3.доц.д-р КРАСИМИР МАРИНОВ ИВАНОВ Автоматизирани технически устройства 2008-маг.
   Електрическа част на електрически централи и подстанции - проект 2021-бак.
   Електрическа част на електрически централи и подстанции - проект 2007-маг.
   Електрическа част на електрически централи и подстанции 2008-маг.
   Електрическа част на електрически централи и подстанции 2021-бак.
   Електрически мрежи и системи - курсов проект 2009-бак.
   Електрически мрежи и системи 2022-бак.
   Електрически мрежи и системи 2023-маг.
   Електроенергетика 2020-маг.
   Къси съединения 2021-бак.
   Обезопасяване на енергообзавеждането - курсов проект 2020-бак.
   Обезопасяване на енергообзавеждането 2021-бак.
   Преддипломна практика 2019-маг.
   Теоретична електротехника - изравнително обучение- 4.3.04 2013-бак.
   Техника на високите напрежения 2022-бак.
   Технически устройства в безопасността на труда 2023-маг.
   Трудово правни въпроси 2019-маг.
4.гл.ас.д-р ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ Електроматериалознание 2023-маг.
   Електроматериалознание 2024-бак.
   Електромеханични и безконтактни средства за защита на машини и съоръжения 2021-бак.
   Електротехника и електроника 2023-бак.
   Електротехника и електроника 2023-маг.
   Електротехнически материали 2020-маг.
   Материалознание 2020-маг.
   Методи и средства за защита в ТБ 2020-бак.
   Производствена практика I 2022-бак.
   Учебна практика 2023-бак.
5.гл. ас. д-р НЕДЮ ДИЯНОВ НЕДЕВ Електрически измервания 2023-бак.
   Електрически измервания 2023-маг.
   Измерване на неелектричeски величини 2020-бак.
   Измерване на неелектрически величини 2022-бак.
   Преддипломна практика 2020-бак.
   Производствена практика II 2021-бак.
   Производствени бедствия, аварии и евакуация 2022-бак.
   Противопожарни изисквания и защита в производствените обекти 2021-бак.
   Техническо обезопасяване на промишлени обекти с взривоопасно производство 2020-бак.
   Учебна практика 2024-бак.
6.хон.преп ЕВТИМ РУЙЧОВ КЪРЦЕЛИН Техническа експлоатация на машини и съоръжения - курсов проект 2021-бак.
   Техническа експлоатация на машини и съоръжения 2021-бак.
7.хон.преп НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА СТАНЕВА Трудово правни въпроси 2021-маг.
8.хон.преп ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ГЕНЧЕВ Пожарна безопасност и спасително дело - проект 2023-маг.
   Пожарна безопасност и спасително дело 2023-маг.
9.хон.преп СВЕТЛА СТЕФАНОВА САВЧЕВА Психология на инженерния труд 2021-бак.
   Психология на труда 2020-маг.
   Трудова психология 2023-маг.
10.хон.преп СТЕФАН ХРИСТОВ ШИВАРОВ Промишлена хигиена и професионални заболявания 2020-маг.
   Условия на труд и професионални заболявания 2023-маг.
11.хон.преп ЦВЯТКО КОЛЕВ ВЪРБОВ Електротехника и електроника 2023-бак.
   Електротехника и електроника 2023-маг.
   Методика на обучение и повишаване на квалификацията 2023-маг.
   Производствена практика I 2020-бак.
   Производствена практика II 2019-бак.
   Учебна практика 2021-бак.

 Преподаватели - упражнения
No Преподаватели Водени дисциплини От прием
1.доц. д-р ГЕОРГИ ЦОНЕВ ВЕЛЕВ Анализ, оценка и управление на риска - курсов проект 2021-бак.
   Анализ,оценка и управление на риска 2021-бак.
   Безопасност на труда - II 2012-маг.
   Електрическа част на електрически централи и подстанции - проект 2019-бак.
   Електрическа част на електрически централи и подстанции - проект 2008-маг.
   Електрическа част на електрически централи и подстанции 2008-маг.
   Електрическа част на електрически централи и подстанции 2019-бак.
   Електрически мрежи и системи 2016-бак.
   Електрически мрежи и системи 2022-маг.
   Електроенергетика 2011-бак.
   Електроенергетика 2008-маг.
   Заземителни и мълниезащитни уредби 2021-бак.
   Измервания и контрол в безопасността на труда 2012-маг.
   Теоретична електротехника - специализиран курс 2022-бак.
   Теоретична електротехника 2023-бак.
   Теоретична електротехника 2023-маг.
   Теоретична електротехника (специализиран курс) 2023-маг.
   Теоретична електротехника I 2016-бак.
   Теоретична електротехника II 2016-бак.
   Техника на високите напрежения 2019-бак.
   Техническа безопасност 2023-бак.
   Установяване, разследване и регистрация на трудови злополуки 2020-бак.
2.доц. д-р КРАСИМИР МАРИНОВ ИВАНОВ Електрическа част на електрически централи и подстанции - проект 2018-бак.
   Електрическа част на електрически централи и подстанции 2021-бак.
   Електрически мрежи и системи - курсов проект 2009-бак.
   Електрически мрежи и системи 2022-бак.
   Къси съединения 2021-бак.
   Обезопасяване на енергообзавеждането - курсов проект 2020-бак.
   Техника на високите напрежения 2016-бак.
   Технически устройства в безопасността на труда 2023-маг.
3.гл. ас. д-р ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ Електрическа част на електрически централи и подстанции 2018-бак.
   Електрически мрежи и системи 2022-бак.
   Електроматериалознание 2023-маг.
   Електроматериалознание 2023-бак.
   Електромеханични и безконтактни средства за защита на машини и съоръжения 2021-бак.
   Електротехника и електроника 2023-маг.
   Електротехнически материали 2009-бак.
   Материалознание 2009-бак.
   Методи и средства за защита в ТБ 2020-бак.
   Производствена практика I 2022-бак.
   Теоретична електротехника 2022-бак.
   Теоретична електротехника II 2016-бак.
   Техника на високите напрежения 2015-бак.
   Техническа експлоатация на машини и съоръжения 2021-бак.
   Учебна практика 2023-бак.
4.гл. ас. д-р НЕДЮ ДИЯНОВ НЕДЕВ Електрически измервания 2023-бак.
   Електрически измервания 2023-маг.
   Измерване на електрически и неелектрически величини в ТБ 2022-бак.
   Измерване на неелектричeски величини 2022-бак.
   Измерване на неелектрически величини 2022-бак.
   Преддипломна практика 2020-бак.
   Производствена практика II 2021-бак.
   Производствени бедствия, аварии и евакуация 2022-бак.
   Противопожарни изисквания и защита в производствените обекти 2021-бак.
   Системи за мониторинг на работната среда 2020-бак.
   Теоретична електротехника - специализиран курс 2018-бак.
   Теоретична електротехника 2023-бак.
   Теоретична електротехника I 2016-бак.
   Теоретична електротехника II 2015-бак.
   Техническо обезопасяване на промишлени обекти с взривоопасно производство 2020-бак.
   Учебна практика 2024-бак.
5.хон.преп ЕВТИМ РУЙЧОВ КЪРЦЕЛИН Техническа експлоатация на машини и съоръжения - курсов проект 2021-бак.
   Техническа експлоатация на машини и съоръжения 2021-бак.
6.хон.преп ПАНАЙОТ ИВАНОВ ЯНКОВ Електрическа част на електрически централи и подстанции 2018-бак.
   Електрически мрежи и системи 2013-бак.
   Теоретична електротехника 2020-бак.
   Техника на високите напрежения 2013-бак.
7.хон.преп СВЕТЛА СТЕФАНОВА САВЧЕВА Психология на инженерния труд 2021-бак.
8.хон.преп ЦВЯТКО КОЛЕВ ВЪРБОВ Безопасност на труда 2023-маг.
   Безопасност на труда - II 2018-маг.
   Електрически измервания 2008-бак.
   Електроматериалознание 2022-бак.
   Електроника и електротехника 2016-бак.
   Електротехника 2009-бак.
   Електротехника и електроника 2021-бак.
   Електротехника и електроника 2010-маг.
   Индустриална безопасност 2019-бак.
   Основи на електротехниката 2015-бак.
   Производствена практика I 2020-бак.
   Производствена практика II 2019-бак.
   Теоретична електротехника 2021-бак.
   Теоретична електротехника I 2016-бак.
   Теоретична електротехника II 2016-бак.
   Техническа безопасност 2021-бак.
   Технически устройства в безопасността на труда 2023-маг.
   Учебна практика 2021-бак.
9.гл. ас. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ КОЛЕВ Електрически измервания 2004-бак.
10.ас. ДЕСИСЛАВ ИВАНОВ ИЛИЕВ Теоретична електротехника - специализиран курс 2023-бак.
   Теоретична електротехника 2023-бак.
   Техническа безопасност 2023-бак.
11.ас. НИКОЛАЙ РАДОСЛАВОВ ИЛИЕВ Електроматериалознание 2024-бак.
   Електротехника и електроника 2023-бак.
   Теоретична електротехника 2021-бак.
   Техника на високите напрежения 2022-бак.
   Техническа безопасност 2023-бак.

 Дисциплини
No Дисциплина Водещ преподавател ОК степен
1.Автоматизирани технически устройствадоц.д-р КРАСИМИР МАРИНОВ ИВАНОВмаг.
2.Анализ, оценка и управление на риска - курсов проектдоц. д-р ГЕОРГИ ЦОНЕВ ВЕЛЕВбак.
3.Анализ,оценка и управление на рискадоц. д-р ГЕОРГИ ЦОНЕВ ВЕЛЕВбак.
4.Експертни анализи на трудови злополукипроф. хон. ЕВТИМ РУЙЧОВ КЪРЦЕЛИНмаг.
5.Електрическа част на електрически централи и подстанции - проектдоц. д-р ГЕОРГИ ЦОНЕВ ВЕЛЕВбак.
6.Електрическа част на електрически централи и подстанции - проектдоц. д-р КРАСИМИР МАРИНОВ ИВАНОВбак.
7.Електрическа част на електрически централи и подстанции - проектдоц.д-р КРАСИМИР МАРИНОВ ИВАНОВмаг.
8.Електрическа част на електрически централи и подстанциидоц. д-р КРАСИМИР МАРИНОВ ИВАНОВбак.
9.Електрическа част на електрически централи и подстанциидоц.д-р КРАСИМИР МАРИНОВ ИВАНОВмаг.
10.Електрически измерваниягл. ас. д-р НЕДЮ ДИЯНОВ НЕДЕВбак.
11.Електрически измерваниягл.ас.д-р НЕДЮ ДИЯНОВ НЕДЕВмаг.
12.Електрически мрежи и системи - курсов проектдоц. д-р КРАСИМИР МАРИНОВ ИВАНОВбак.
13.Електрически мрежи и системидоц. д-р КРАСИМИР МАРИНОВ ИВАНОВбак.
14.Електрически мрежи и системидоц.д-р КРАСИМИР МАРИНОВ ИВАНОВмаг.
15.Електроенергетикадоц. д-р ГЕОРГИ ЦОНЕВ ВЕЛЕВбак.
16.Електроенергетикадоц.д-р ГЕОРГИ ЦОНЕВ ВЕЛЕВмаг.
17.Електроенергетикадоц.д-р КРАСИМИР МАРИНОВ ИВАНОВмаг.
18.Електроматериалознаниегл.ас.д-р ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВмаг.
19.Електроматериалознаниегл. ас. д-р ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВбак.
20.Електроматериалознаниегл.ас.д-р ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВмаг.
21.Електроматериалознаниегл. ас. д-р ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВбак.
22.Електромеханични и безконтактни средства за защита на машини и съоръжениягл. ас. д-р ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВбак.
23.Електротехникадоц.д-р ГЕОРГИ ЦОНЕВ ВЕЛЕВмаг.
24.Електротехника Iдоц.д-р ГЕОРГИ ЦОНЕВ ВЕЛЕВмаг.
25.Електротехника IIдоц.д-р ГЕОРГИ ЦОНЕВ ВЕЛЕВмаг.
26.Електротехника и електроникагл. ас. д-р ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВбак.
27.Електротехника и електроникагл.ас.д-р ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВмаг.
28.Електротехника и електроникахон.преп ЦВЯТКО КОЛЕВ ВЪРБОВбак.
29.Електротехника и електроникахон.преп ЦВЯТКО КОЛЕВ ВЪРБОВмаг.
30.Електротехнически материалигл.ас.д-р ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВмаг.
31.Заземителни и мълниезащитни уредбидоц. д-р ГЕОРГИ ЦОНЕВ ВЕЛЕВбак.
32.Заземителни и мълниезащитни уредбидоц.д-р ГЕОРГИ ЦОНЕВ ВЕЛЕВмаг.
33.Измерване на неелектричeски величинигл. ас. д-р НЕДЮ ДИЯНОВ НЕДЕВбак.
34.Измерване на неелектрически величинигл. ас. д-р НЕДЮ ДИЯНОВ НЕДЕВбак.
35.Компютърни методи в безопасността на трудадоц.д-р ГЕОРГИ ЦОНЕВ ВЕЛЕВмаг.
36.Култура на безопасност в производствотодоц.д-р ГЕОРГИ ЦОНЕВ ВЕЛЕВмаг.
37.Къси съединениядоц. д-р КРАСИМИР МАРИНОВ ИВАНОВбак.
38.Материалознаниегл.ас.д-р ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВмаг.
39.Методи и средства за защита в ТБгл. ас. д-р ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВбак.
40.Методика на обучение и повишаване на квалификациятахон.преп ЦВЯТКО КОЛЕВ ВЪРБОВмаг.
41.Обезопасяване на енергообзавеждането - курсов проектдоц. д-р КРАСИМИР МАРИНОВ ИВАНОВбак.
42.Обезопасяване на енергообзавежданетодоц. д-р КРАСИМИР МАРИНОВ ИВАНОВбак.
43.Пожарна безопасност и спасително дело - проектхон.преп ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ГЕНЧЕВмаг.
44.Пожарна безопасност и спасително делохон.преп ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ГЕНЧЕВмаг.
45.Преддипломна практикадоц.д-р ГЕОРГИ ЦОНЕВ ВЕЛЕВмаг.
46.Преддипломна практикадоц.д-р КРАСИМИР МАРИНОВ ИВАНОВмаг.
47.Преддипломна практикагл. ас. д-р НЕДЮ ДИЯНОВ НЕДЕВбак.
48.Производствена практика Iгл. ас. д-р ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВбак.
49.Производствена практика Iхон.преп ЦВЯТКО КОЛЕВ ВЪРБОВбак.
50.Производствена практика IIгл. ас. д-р НЕДЮ ДИЯНОВ НЕДЕВбак.
51.Производствена практика IIхон.преп ЦВЯТКО КОЛЕВ ВЪРБОВбак.
52.Производствени бедствия, аварии и евакуациягл. ас. д-р НЕДЮ ДИЯНОВ НЕДЕВбак.
53.Промишлена хигиена и професионални заболяванияхон.преп СТЕФАН ХРИСТОВ ШИВАРОВмаг.
54.Противопожарни изисквания и защита в производствените обектигл. ас. д-р НЕДЮ ДИЯНОВ НЕДЕВбак.
55.Психология на инженерния трудхон.преп СВЕТЛА СТЕФАНОВА САВЧЕВАбак.
56.Психология на трудахон.преп СВЕТЛА СТЕФАНОВА САВЧЕВАмаг.
57.Средства за автоматизацияпроф. хон. ЕВТИМ РУЙЧОВ КЪРЦЕЛИНмаг.
58.Теоретична електротехника - Iдоц.д-р ГЕОРГИ ЦОНЕВ ВЕЛЕВмаг.
59.Теоретична електротехника - IIдоц.д-р ГЕОРГИ ЦОНЕВ ВЕЛЕВмаг.
60.Теоретична електротехника - изравнително обучение- 4.3.04доц. д-р КРАСИМИР МАРИНОВ ИВАНОВбак.
61.Теоретична електротехника - специализиран курсдоц. д-р ГЕОРГИ ЦОНЕВ ВЕЛЕВбак.
62.Теоретична електротехникадоц. д-р ГЕОРГИ ЦОНЕВ ВЕЛЕВбак.
63.Теоретична електротехникадоц.д-р ГЕОРГИ ЦОНЕВ ВЕЛЕВмаг.
64.Теоретична електротехника (специализиран курс)доц.д-р ГЕОРГИ ЦОНЕВ ВЕЛЕВмаг.
65.Теоретична електротехника Iдоц. д-р ГЕОРГИ ЦОНЕВ ВЕЛЕВбак.
66.Теоретична електротехника IIдоц. д-р ГЕОРГИ ЦОНЕВ ВЕЛЕВбак.
67.Техника на високите напрежениядоц. д-р КРАСИМИР МАРИНОВ ИВАНОВбак.
68.Техническа безопасностдоц. д-р ГЕОРГИ ЦОНЕВ ВЕЛЕВбак.
69.Техническа експлоатация и обезопасяване в енергетикатапроф. хон. ЕВТИМ РУЙЧОВ КЪРЦЕЛИНмаг.
70.Техническа експлоатация на машини и съоръжения - курсов проектхон.преп ЕВТИМ РУЙЧОВ КЪРЦЕЛИНбак.
71.Техническа експлоатация на машини и съоръженияхон.преп ЕВТИМ РУЙЧОВ КЪРЦЕЛИНбак.
72.Технически устройства в безопасността на трудадоц.д-р КРАСИМИР МАРИНОВ ИВАНОВмаг.
73.Техническо обезопасяване на промишлени обекти с взривоопасно производствогл. ас. д-р НЕДЮ ДИЯНОВ НЕДЕВбак.
74.Трудова психологияхон.преп СВЕТЛА СТЕФАНОВА САВЧЕВАмаг.
75.Трудово правни въпросидоц.д-р КРАСИМИР МАРИНОВ ИВАНОВмаг.
76.Трудово правни въпросихон.преп НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА СТАНЕВАмаг.
77.Условия на труд и професионални заболяванияхон.преп СТЕФАН ХРИСТОВ ШИВАРОВмаг.
78.Установяване, разследване и регистрация на трудови злополукидоц. д-р ГЕОРГИ ЦОНЕВ ВЕЛЕВбак.
79.Учебна практикагл. ас. д-р ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВбак.
80.Учебна практикагл. ас. д-р НЕДЮ ДИЯНОВ НЕДЕВбак.
81.Учебна практикахон.преп ЦВЯТКО КОЛЕВ ВЪРБОВбак.

 Учебни планове
No Специалност ОК Степен Прием
1.ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТБакалавър-ред.2024
2.ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТБакалавър-ред.2023
3.ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТБакалавър-ред.2022
4.ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТБакалавър-ред.2021
5.ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТБакалавър-ред.2020
6.ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТБакалавър-ред.2019

No Специалност ОК Степен Прием
1.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 3 СЕМ.Магистър-ред.2023
2.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 3 СЕМ.Магистър-ред.2022
3.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 3 СЕМ.Магистър-ред.2021
4.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 3 СЕМ.Магистър-ред.2017
5.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 3 СЕМ.Магистър-ред.2016

No Специалност ОК Степен Прием
1.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 5 СЕМ.Магистър-ред.2023
2.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 5 СЕМ.Магистър-ред.2022
3.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 5 СЕМ.Магистър-ред.2021

No Специалност ОК Степен Прием
1.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 2 СЕМ.Магистър-ред.2023
2.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 2 СЕМ.Магистър-ред.2022
3.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 2 СЕМ.Магистър-ред.2021

No Специалност ОК Степен Прием
1.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 4 СЕМ. К.Магистър-ред.2023
2.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 4 СЕМ. К.Магистър-ред.2022
3.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 4 СЕМ. К.Магистър-ред.2021

No Специалност ОК Степен Прием
1.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - П.3С.Магистър -зад.2017
2.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - П.3С.Магистър -зад.2016

No Специалност ОК Степен Прием
1.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 3 СЕМ.Магистър -зад.2023
2.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 3 СЕМ.Магистър -зад.2022
3.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 3 СЕМ.Магистър -зад.2021
4.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 3 СЕМ.Магистър -зад.2020
5.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 3 СЕМ.Магистър -зад.2019
6.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 3 СЕМ.Магистър -зад.2018
7.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 3 СЕМ.Магистър -зад.2017
8.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 3 СЕМ.Магистър -зад.2016
9.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 3 СЕМ.Магистър -зад.2015
10.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 3 СЕМ.Магистър -зад.2014
11.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 3 СЕМ.Магистър -зад.2013
12.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 3 СЕМ.Магистър -зад.2012
13.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 3 СЕМ.Магистър -зад.2011
14.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 3 СЕМ.Магистър -зад.2010
15.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 3 СЕМ.Магистър -зад.2009
16.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 3 СЕМ.Магистър -зад.2008
17.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 3 СЕМ.Магистър -зад.2007
18.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 3 СЕМ.Магистър -зад.2006
19.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 3 СЕМ.Магистър -зад.2005

No Специалност ОК Степен Прием
1.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 5 СЕМ.Магистър -зад.2023
2.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 5 СЕМ.Магистър -зад.2022
3.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 5 СЕМ.Магистър -зад.2021
4.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 5 СЕМ.Магистър -зад.2008

No Специалност ОК Степен Прием
1.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 2 СЕМ.Магистър -зад.2023
2.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 2 СЕМ.Магистър -зад.2022
3.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 2 СЕМ.Магистър -зад.2021

No Специалност ОК Степен Прием
1.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 4 СЕМ. К.Магистър -зад.2023
2.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 4 СЕМ. К.Магистър -зад.2022
3.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - 4 СЕМ. К.Магистър -зад.2021

No Специалност ОК Степен Прием
1.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - П.2С.Магистър -зад.2009

No Специалност ОК Степен Прием
1.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - П.3С.Магистър -зад.2020
2.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - П.3С.Магистър -зад.2019
3.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - П.3С.Магистър -зад.2018
4.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - П.3С.Магистър -зад.2017
5.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - П.3С.Магистър -зад.2016
6.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - П.3С.Магистър -зад.2015
7.БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА - П.3С.Магистър -зад.2014


Печат>>