ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ГЕОРГИ ЦОНЕВ ВЕЛЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Основи на електрот. и електроенергетиката
Кабинет(и): 1205
Служебен тел.: (066 827)+376
E-mail1:
E-mail2:
Факс/Skype: Skype:g_velev

Съдържание:
Проекти (12)
Книги (14)
Публикации (106)
Написани рецензии (29)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Изследване на електромагнитна съвместимост и загуби
Година: 2017
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Изследване на електромагнитна съвместимост и загуби
Позиция в проекта: УЧАСТНИК
Бр.заети: 8

Име на проект: №2 Електромагнитна съвместимост и изследване на загуби
Година: 2016
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Проектът има за цел моделирането и анализа ма цялостни заземителни уредби посредством специализирани програмни продукти. Ще бъдат разработени математически модели на заземителни уредби въз основа на методики за определянето на съпротивлението на заземителни уредби при еднородна почва и при еквивалентен двуслоен модел па почвата. Целта на изследванията се свежда до верификация и усъвършенстване на отделните методики с цел прилагането им в проектантската практика с гарантирана инженерна точност. Ще бъде осъществен анализ на параметрите на частични разряди и диелектричните загуби, чрез който би могло да се определи работоспособността на различни електроенергийни обекти (електрически машини - трансформатори и двигатели). Ще се продължат изследванията свързани с мониторинг на фотоволтаични системи присъединени към електрическата мрежа, изследвания свързани с електромагнитна съвместимост и качеството на електрическата електроенергия подавана към електроразпределителната мрежа, за да се намерят оптималните места и параметрите на филтрите и разпределената генерация. Целта на изследванията свързани с електрическите уредби на различни консуматори е да се определи разпределението на товарите по фазите, което е най-несиметрично и води до допълнителни загуби. Ще бъде разработен симулационен модел на хибридна система за генериране на електроенергия и термична енергия и на тази база да ще се оптимизира работата й Системата се състои от комбинирана термо- и електроцентрала, фотоволтаичен масив и масив от Li-Ion батерии за складиране на излишната електроенергия. Ще се изследва възможността за осъществяване на автономно снабдяваме с електрическа и термична енергия на новопостроен малък квартал.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 10

Име на проект: №3 Електромагнитна съвместимост и изследване на загуби
Година: 2015
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Електромагнитна съвместимост и изследване на загуби
Позиция в проекта: УЧАСТНИК
Бр.заети: 8

Име на проект: №4 Оценка на рисковете за безопасност на потребителите при използване на автомобилни предпазители
Година: 2015
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Оценка на рисковете за безопасност на потребителите при използване на автомобилни предпазители
Позиция в проекта: рЪКОВОДИТЕЛ/УЧАСТНИК
Бр.заети: 1

Име на проект: №5 Проверка на защитното заземяване на 5 броя ветрогенератора от ветропарк - връх Бузлуджа
Година: 2015
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проверка на защитното заземяване на 5 броя ветрогенератора от ветропарк - връх Бузлуджа
Позиция в проекта: РЪКОВОДИТЕЛ
Бр.заети: 2

Име на проект: №6 Изследване и електромагнитна съвместимост на електроенергийни обекти в SMART GRID
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3 години
Позиция в проекта: уастник

Име на проект: №7 Modeling and analysis of conductive concrete encased grounding electrodes, DAAD PROJECTUniversity of Stuttgart, Stuttgart, Germany
Година: 2010
Вид проект: Научен проект - международен
Период: 3 месеца
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №8 Изследване, мониторинг и електромагнитна съвместимост на някой електроенергийни обекти
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3 години
Позиция в проекта: 2009 - 2010 - участник; 2011 - ръководител

Име на проект: №9 Изследване, мониторинг и електромагнитна съвместимост на някой електроенергийни обекти
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 година
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №10 Изследване, диагностика и електромагнитна съвместимост на електроенергийни обекти
Година: 2007
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 година
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №11 Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ-Габрово
Година: 2007
Описание: дейности: 9.1. "Разработване на електронни учебни материали по утвърдени изисквания за изравнително обучение на студенти в първи курс" и дейност 10.1. "Изравнително обучение на студенти в първи курс"
Период: 6 години
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №12 Разработка и изследване на вертикални заземители с проводима обмазка в райони с интензивно влияние на блуждаещи токове
Година: 2006
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 3


Публикации
Публикация: №1 Цв. К. Върбов, Г. Ц. Велев, П. К. Петров, Д. П. Петров, Практикум по електротехника и електроника, Университетско издателство „Васил Априлов“, Габрово, 2021, ISBN 978-954-683-651-9
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов“, Габрово, 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 П. Петров, Г. Велев, К. Иванов – Техническа безопасност – лекционен курс и тренировъчни тестове, Университетско издателство „Васил Априлов“, Габрово, 2021, ISBN 978-954-683-644-1
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов“, Габрово, 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №3 П. Петров, Г. Велев, К. Иванов – Долекарска помощ – теория и тренинг, Първо издание – Кредо-3М, Габрово, 2021, ISBN 978-619-7100-49-5
Издателство: Кредо-3М, Габрово, 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 П. Петров, Г. Велев – Теоретична електротехника – избрани лекции и приложения, Първо издание – Кредо-3М, Габрово, 2019, ISBN 978-619-7100-30-3
Издателство: Кредо-3М, Габрово
Изд.год.: 2019
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №5 Кърцелин, Е. Р., Н. Минеков, К. Иванов, А. Зъбчев, Г. Велев, А. Фоанене, Оптимизационни задачи в електроенергетиката, ИК“Св. Иван Рилски“, гр. София, 2018, ISBN 978-954-353-363-3
Издателство: ИК“Св. Иван Рилски“, гр. София
Изд.год.: 2018
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №6 Кърцелин, Е., П. Петров, К. Иванов, Г. Велев, Експертни анализи на трудови злополуки - методическо ръководство за самостоятелна работа, ИК "Св. Иван Рилски", София, 2016, ISBN 978-954-353-303-9
Издателство: ИК "Св. Иван Рилски" при МГУ - София, гр. София
Изд.год.: 2016
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №7 Cozma, V, C. Popescu, Z. Nenova, G. Velev, ”Masurari si control in securitatea muncii”, editura “Sitech”, Craiova, 2015, ISBN: 978-606-11-4390-0
Издателство: editura “Sitech”
Изд.год.: 2015
Вид: Книга (чужд.издание)

Публикация: №8 Ненова, З., Г. Велев. Измервания и контрол в безопасността на труда. Габрово, Габрово Принт, 2015.
Издателство: Габрово Принт
Изд.год.: 2015
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №9 Петров Д., А. Жеглова, Цв. Върбов, Г. Велев. Електротехника и електроника, ръководство за лабораторни упражнения, Университетско издателство “Васил Априлов”, 2012.
Издателство: Университетско издателство “Васил Априлов”
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №10 П. Петров, Г. Велев – Техническа безопасност – Анализ на трудови злополуки и тренировъчни тестове – „Габрово Принт”- ЕООД, Габрово, 2011, ISBN 978-954-436-028-3
Издателство: „Габрово Принт”- ЕООД, Габрово, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №11 Иванов, И. В., П. К. Петров, Г. Ц. Велев, Н. Е. Витков - Техническа Безопасност - учебник, ИК „Кинг”, София, 2011, ISBN 978-954-9518-66-5
Издателство: ИК „Кинг”, София, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №12 Ненова З. П., Г. Ц. Велев - Измервания и контрол в безопасността на труда - „Габрово Принт”- ЕООД, 2008, ISBN: 978-954-436-024-5
Издателство: „Габрово Принт”- ЕООД, 2008,
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №13 Иванов К. М., П. К. Петров, Г. Ц. Велев – Електрически мрежи и системи, ръководство за лабораторни упражнения, второ издание - „Габрово Принт”- ЕООД, 2008, ISBN: 954-9770-82-6
Издателство: „Габрово Принт”- ЕООД, 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №14 Иванов К. М., П. М. Узунов, Г. Ц. Велев – Електрическа част на електроцентрали и подстанции, ръководство за лабораторни упражнения – „Габрово Принт”- ЕООД, 2008, ISBN: 978-954-436-013-9
Издателство: „Габрово Принт”- ЕООД, 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №15 Иванов, К. M., Н. Минеков, Г. Велев, К. Радлов, За някои проблеми и задачи при прехода за обслужване на електрообзавеждането по фактическо състояние, Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’22”, 27 – 28 Октомври 2022, София, ISSN 1314-4537, стр. 117 – 121
Издателство: Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’22”, 27 – 28 Октомври 2022, София
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №16 Иванов, К. M., П. К. Петров, Г. Ц. Велев, Ц. К. Върбов, Определяне на максималната мощност на централи от възобновляеми енергоизточници в мрежи 35 kV, Международна научна конференция UNITECH’22, Габрово, 18-19 ноември 2022, ISSN 1313-230X, том I, стр. I82 – I87// Ivanov, K. M., P. K. Petrov, G. Ts. Velev, Ts. K. Varbov, Determination of the Maximum Power of Power Plants from Renewable Energy Sources in 35 kV Networks, International Scientific Conference UNITECH’22, Gabrovo
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’22, Габрово, 18-19 ноември 2022 // International Scientific Conference UNITECH’22, Gabrovo, 18-19 November 2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Петров, П. К., К. M. Иванов, Г. Ц. Велев, Бърз анализ на опасности от статично електричество, Международна научна конференция UNITECH’22, Габрово, 18-19 ноември 2022, ISSN 1313-230X, том I, стр. I79 – I82// Petrov, P. K., K. M. Ivanov,G. Ts. Velev, Quick Analysis of the Danger from Static Electricity, International Scientific Conference UNITECH’22, Gabrovo, 18-19 November 2022, ISSN 1313-230X, Vol. 1, pp. I79 – I82
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’22, Габрово, 18-19 ноември 2022 // International Scientific Conference UNITECH’22, Gabrovo, 18-19 November 2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Иванов, К. М., П. К. Петров, Ц. К. Върбов, Г. Ц. Велев, Индуктирани напрежения от електрическите линии на жп транспорта, Международна научна конференция UNITECH’21, Габрово, 19-20 ноември 2021, ISSN 1313-230X, стр. I72 – I77//Ivanov, K. M., P. K. Petrov, Ts. K. Varbov, G. Ts. Vеlev., Induced Voltages from Electric Lines of Railway Transport, International Scientific Conference UNITECH’21, Gabrovo, 19-20 November 2021, ISSN 1313-230X, pp. I72 – I77
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’21, Габрово, 19-20 ноември 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Петров, P. K., К. М. Иванов, Г. Ц. Велев, Ц. К. Върбов, Изследване и анализ на индуктирани напрежения от градския транспорт, Международна научна конференция UNITECH’21, Габрово, 19-20 ноември 2021, ISSN 1313-230X, стр. I98 – I101// Petrov, P. K., K. M. Ivanov, G. Ts. Vеlev, Ts. K. Varbov, Research and Analysis of Induced Voltages from Urban Electric Transport, International Scientific Conference UNITECH’21, Gabrovo, 19-20 November 2021, ISSN 1313-230X, pp. I98 – I101
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’21, Габрово, 19-20 ноември 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Кърцелин, Е. Р., Г. Ц. Велев, Н. С. Минеков, Ц. К. Върбов, Р. А. Александров, Математически модели за определяне на консумираната и генерирана реактивна мощност от елементи на електроснабдителните системи на промишлени обекти, Международна научна конференция UNITECH’21, Габрово, 19-20 ноември 2021, ISSN 1313-230X, стр. I102 – I106// Kartselin, E. R., G. Ts. Velev, N. S. Minekov, Ts. K. Varbov, R. A. Alexandrov, Mathematical Models for Determining the Consumed and Generated Reactive Power fro
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’21, Габрово, 19-20 ноември 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Velev, G. Ts., P. K. Petrov, A. Tudorache, A. Tătar, Study of Reliability and Efficiency of Automotive Fuses Samples, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, No. 4/2021, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 107 – 111 (5p.)
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, No. 4/2021, Romania
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №22 Nicoleta-Maria Mihut, A. M. Tatar, G. Ts. Velev, Pulsed Laser Deposition Method Used in the Deposition of Thin Layers on the Surface of Metallic Materials, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, No. 4/2021, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 88 – 93 (5p.)
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, No. 4/2021, Romania
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №23 Tаtar, Adina,; N. Mihut; D. Pasculescu; G. Velev, Considerations Regarding the Use of Nanotechnologies in the Energy Sector, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, No. 2/2021, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 169 – 173 (5p.)
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, No. 4/2021, Romania
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №24 Petrov, P. K., G. Ts. Velev, K. M. Ivanov, Approach for preliminary determination of the type and number of vertical rods in grounding installations, II International Conference Essays of Mining Science and Practice, Dnipro, Ukraine, April 22-24, E3S Web of Conferences, Vol. 168/00013(2020), https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016800013, 2020 (Scopus);
Издателство: II International Conference Essays of Mining Science and Practice, Dnipro, Ukraine
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016800013

Публикация: №25 Petrov, P. K., G. Ts. Velev, K. M. Ivanov, Ts. K. Varbov, Determination of the Electrical Field Intensity Affecting a Person Situated under the Phase Conductor of a High Voltage Power line, 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering Ruse, Bulgaria, November 12-14, IEEE Xplore: 17 December 2020, DOI:10.1109/EEAE49144.2020.9279061, 2020
Издателство: 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering Ruse, Bulgaria, November 12-14, IEEE Xplore: 17 December 2020, DOI:10.1109/EEAE49144.2020.9279061
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Ivanov, K.I., Ts. K. Varbov, P. K. Petrov, G. Ts. Velev, Influence of Led Bulbs on Electromagnetic Compatibility Parameters, 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering Ruse, Bulgaria, November 12-14, IEEE Xplore: 17 December 2020, DOI: 10.1109/EEAE49144.2020.9279086, 2020
Издателство: 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering Ruse, Bulgaria, November 12-14, IEEE Xplore: 17 December 2020, DOI: 10.1109/EEAE49144.2020.9279086
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Tаtar, A., N. Mihuт, G. Velev, Material processing technologies, (M) Fiabilitate si Durabilitate - Fiability & Durability, Editura “Academica Brancusi”, Targu Jiu, ISSN 1844 – 640X (ISSN 2344 – 3669), May 2020, Issue 1, pp. 174 – 179
Издателство: (M) Fiabilitate si Durabilitate - Fiability & Durability, Editura “Academica Brâncuşi”, Târgu Jiu
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №28 Велев, Г. Ц., К. М. Иванов, П. К. Петров, Е. Р. Кърцелин, Определяне на допустимите дължини на кабели 6 kV, Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София, ISSN 1314-4537, стр. 25 – 31
Издателство: Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София, ISSN 1314-4537
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №29 Иванов, К. М., Г. Ц. Велев, П. К. Петров, Е. Р. Кърцелин, Определяне на допустимите времена на изключване на кабели 6 kV, Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София, ISSN 1314-4537, стр. 32 – 38
Издателство: Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №30 Върбов, Ц. К., Г. Ц. Велев, Оптимизиране на разстоянието между редовете при фотоволтаични системи за повишаване на годишното производство на електрическа енергия чрез използване на PVGIS-CMSAF, Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София, ISSN 1314-4537, стр. 75 – 81
Издателство: Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №31 Иванов, К. М., Г. Ц. Велев, П. К. Петров, Ц. Т. Наумов, Влияние на зарядните станции за електроавтомобили върху разпределителната мрежа, Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София, ISSN 1314-4537, стр. 82 – 86
Издателство: Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №32 Велев, Г. Ц., П. К. Петров, К. М. Иванов, Е. Р. Кърцелин, Развитие на катедра „Основи на електротехниката и електроенергетиката“ при ТУ-Габрово през нейната 55 годишна история, Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София, ISSN 1314-4537, стр. 93 – 99
Издателство: Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №33 Adina TАTAR, Georgi VELEV, Nicoleta MIHUТ, Energy Processes in a Power Plant, (M) Fiabilitate si Durabilitate - Fiability & Durability, Editura “Academica Brаncuсi”, Tаrgu Jiu, ISSN 1844 – 640X (ISSN 2344 – 3669), July 2020, Issue 2 pp. 47 – 50 (4p)
Издателство: (M) Fiabilitate si Durabilitate - Fiability & Durability, Editura “Academica Brâncuşi”, Târgu Jiu, ISSN 1844 – 640X (ISSN 2344 – 3669), July 2020, Issue 2
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №34 Adriana Tudorache, Georgi Tsonev Velev, Daniela Cirtina, Greening of Slag and Ash Deposits, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, No. 4/2020, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 103 – 107 (5p)
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, No. 4/2020, Romania
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №35 izvorska, D., Velev G., Avdeeva, M., GOOD PRACTICES IN LANGUAGE TRAINING AT THE TECHNICAL UNIVERSITY OF GABROVO, Journal of Mining and geological sciences, University of mining and geology " St. Ivan Rilski", Sofia, vol. 62, nom.4,pp 117-120, ISSN 2682-9525 (prrint), ISSN 2683-0027(online),(2019)
Издателство: Journal of Mining and geological sciences, University of mining and geology " St. Ivan Rilski", Sofia, vol. 62, nom.4
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: With the development of new technologies, the role of information and knowledge at all levels and in all spheres of social development is increasing. Foreign language proficiency is a prerequisite for young people’s success and professionalism and allows them to employ and explore the information available to the global community, to communicate with colleagues in profession from different countries. The objective of this paper is to share some best practices applied in language training at the Technical University of Gabrovo related to: student mobility under the Erasmus + Programme, language support and training of students according to the requirements of modern society, preparatory courses for foreign prospective students and language training for ethnic Bulgarians living abroad.
Пълен текст:

Публикация: №36 Янков, П. И., П. К. Петров, Г. Ц. Велев, Ц. К. Върбов, Източници на токови хармоници в електрическите инсталации на жилищни и обществени сгради, Международна научна конференция UNITECH’19, Габрово, 15-16 Ноември 2019, ISSN 1313-230X, стр. I94 – I99
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’19, Габрово, 15-16 Ноември 2019
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №37 Иванов, К. И., Г. Ц. Велев, П. Петров, Изследване на фотоволтаична централа, присъединена на страна 20 kv, Международна научна конференция UNITECH’19, Габрово, 15-16 Ноември 2019, ISSN 1313-230X, стр. I130 – I135
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’19, Габрово, 15-16 Ноември 2019
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №38 Petrov, P. K., G. Ts. Velev, K. M. Ivanov., A method for dimensioning the lightning protection of photovoltaic modules, placed on the roofs of buildings, University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Journal of Mining and Geological Sciences, Vol. 62, Nr. 3, ISSN 2682-9525 (print), ISSN 2683-0027 (online), pp. 113 – 116
Издателство: University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Journal of Mining and Geological Sciences, Vol. 62, Nr 3
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №39 Ohrmandzhiev, K. H., M. Cruceru, G. Ts. Velev, A. Tudorache, Modeling of Electrohydraulic Drive System with an Integrated Heat Exchanger in Dynamic Mode, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, No. 3/2019, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 33 – 38;
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, No. 3/2019, Romania
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №40 Bruno, V., A. Lucica, B. Barbara, D. Bogdan, G. Alexandra, M. Karen, C. Joanna, M. Lazaro, P. L. Georgeta, P. Georgeta, S. Claudia, N. Wagner, G. Ts. Velev, C. Mihai, Comparison between the Properties of Building Materials Manufactured from Bottom Ash and Fly Ash Part II. Results and Discussions, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, No. 3/2019, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 46 – 52
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, No. 3/2018, Romania
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №41 Tudorache, A., G. Ts. Velev, Types of Engines, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, No. 3/2019, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 120 – 124
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, No. 3/2019, Romania
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №42 Ivanov, K. M., Ts. K. Varbov, G. Тs. Velev, P. I. Yankov, Study of the electromagnetic compatibility parameters of LED lighting sources, 8th International Multidisciplinary Scientific Symposium, Universitaria Simpro 2018, 11-13 October 2018, Petroşani, Romania, ISSN–L 1842 – 4449, ISSN 2344 – 4754, pp. 587 – 592;
Издателство: 8th International Multidisciplinary Scientific Symposium, Universitaria Simpro 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №43 Velev, G. Ts., K. M. Ivanov, P. K. Petrov, A. Foanene, Grounding Resistance Measurments and Control for Wind generators, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2018, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 13-17
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2018, Romania
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №44 Kartselin, E. R., G. Ts. Velev, P. K. Petrov, K. M. Ivanov, N. S. Minekov, A. Zabchev, Expert Investigation on the Causes for Occurrence of a Big Fire in an Administrative Building, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2018, Romania, ISSN 1842-4856, pp.36-41
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2018, Romania
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №45 Foanene, A., G. Ts. Velev, J. Timmerberg, K. H. Ormandzhiev, F. Renken, Development of Wind Power In Europe, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2018, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 114-118;
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2018, Romania
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №46 Timmerberg, J., A. Foanene, F. Renken, G. Ts. Velev, K. M. Ivanov, Development of Electricity Production in Europe, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2018, Romania, ISSN 1842-4856, pp.25-29
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2018, Romania
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №47 Иванов, К. И., Г. Ц. Велев, П. И. Янков, Е. Р. Кърцелин, Н. Минеков, Параметри на токови хармонични в индустрията, Международна научна конференция UNITECH’18, Габрово, 15-16 Ноември 2018,, стр. I98 - I103;
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’18, Габрово
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №48 Иванов, К. И., Г. Ц. Велев, П. И. Янков, Е. Р. Кърцелин, Н. Минеков, Изследване на някой параметри на електромагнитна съвместимост в индустриална фирма, Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’18”, 15-16 Ноември 2018, София, ISSN 1314-4537, стр. 15-20;
Издателство: Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’18
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №49 Велев, Г. Ц., K. M. Иванов, Е. Р. Кърцелин, Намаляване на загубите на мощност и енергия в разпределителните силови трансформатори чрез регулиране на работното им напрежение, Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’18”, 15-16 Ноември 2018, София, ISSN 1314-4537, стр. 89 – 94
Издателство: Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’18”, 15-16 Ноември 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №50 Кърцелин, Е. Р., А. Зъбчев, Н. Минеков, И. Лалов, К. М. Иванов, Г. Ц. Велев, Проблеми и задачи за определяне качеството на устройствата за релейна защита, Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’18”, 15-16 Ноември 2018, София, ISSN 1314-4537, стр. 95 – 104
Издателство: Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’18
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №51 Petkov V., N. Madzharov, G. Velev, S. Stankov, Communication system for wireless power transmitters, International scientific conference Unitech 17, 17 - 18 NOVEMBER 2017, GABROVO,ISSN 1313-230X, pp. 272-279.
Издателство: International scientific conference Unitech 17, 17 - 18 NOVEMBER 2017, GABROVO
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №52 Madzharov N., L. Petkov, G. Velev, V. Rankovska, Methods for single uncontacted transmission of energy and managing signals, International scientific conference Unitech 17, 17 - 18 NOVEMBER 2017, GABROVO,ISSN 1313-230X, pp. 261-266.
Издателство: International scientific conference Unitech 17, 17 - 18 NOVEMBER 2017, GABROVO
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №53 Kr.M.Ivanov, Cv.K.Varbov, G.C.Velev: CALCULATION OF THE LOSS OF POWERAND ACTIVE ENERGY IN POWER LINES WITH GENERATING SOURCES FROM RENEWABLE ENERGY'', conference''ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES'', 15.06.2017 at Rezekne
Издателство: conference''ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES'', 15.06.2017 at Rezekne
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Определяне на загубите на мощност и електроенергия в разпределителни мрежи с разпределена генерация.
Пълен текст:

Публикация: №54 Petrov, P. K., G. Ts. Velev, Mathematical Model of Residual Discharge of Capacitive Electrical Equipment through the Human Body in Regard with Safety, International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology, Vol. 4, Issue 10, October 2017, DOI 10.17148/IARJSET.2017.41014, ISSN(Print) 2394-1588. ISSN(Online) 2393-8021, IF:4.821, pp.88 – 91
Издателство: International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology, Vol.4
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №55 Кърцелин, Е. Р., А. Зъбчев, Н. Минеков, П. Петров, К. Иванов, Г. Велев, Експертно разследване на аварии в електроенергетиката, Международна научна конференция UNITECH’17, Габрово, 17-18 Ноември 2017, ISSN 1313-230X, стр. I-89 – I-95
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’17, Габрово, 17-18 Ноември 2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №56 Kartselin, E., A. Zabchev, N. Minekov, P. Petrov, K. Ivanov, G. Velev, Problems and Tasks for Assessing the Quality of Relay Protection Devices, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2017, Romania, ISSN 1842-4856, pp.46 – 52
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2017, Romania
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №57 Tatar, A., G. Velev, A. Foanene, Eolian Turbine or Other Negative Energy Source, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2017, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 96 – 101
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2017, Romania
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №58 Foanene, A., G. Ts. Velev, A. M. Tatar, Air Quality and Dispersion of Atmospheric Pollutants, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2017, Romania, ISSN 1842-4856, pp.108 – 112
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2017, Romania
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №59 Velev, G. Ts., K. M. Ivanov, A. Foanene, Power Transformers Voltage Optimization in Order to Minimize Active Power and Energy Losses and Maximize Efficiency, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2017, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 36 – 41
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2017, Romania
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №60 Velev, G. Ts., Oil and Dry Type Distribution Transformers – Optimization of their Efficiency and Power Losses, Plenary paper, National Scientific Conference with International Participation “Confereng 2017”, 08-th – 09-th of December, 2017, „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Romania
Издателство: National Scientific Conference with International Participation “Confereng 2017”, 08-th – 09-th of December, 2017, „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Romania
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №61 Иванов, К. М., Н. Минеков, Г. Велев, А. Зъбчев, Основни характеристики и област на приложение на използвани източници на реактивна мощност за компенсиране на реактивни товари, Международна научна конференция UNITECH’16, Габрово, 18-19 Ноември 2016, ISSN 1313-230X, стр. I-152 – I-157
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’16
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №62 К.М.Иванов, П.К.Петров, Г.Велев - Електрически мрежи и системи – практикум- „Габрово Принт”-ЕООД, 2016г.
Издателство: „Габрово Принт”-ЕООД
Изд.год.: 2016
Вид: Учебна литература - ELSE - упражнения
Абстракт: Практикум по Електрически мрежи и системи

Публикация: №63 Velev, G. Ts., A. Foanene, K. M. Ivanov, Energy and Environment, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2016, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 46 – 51
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №64 K. Ivanov, G. Velev, Tzvetan Naumov, Power Quality and energy efficiency in low voltage electrical power system of the Technical University of Gabrovo, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: Power Quality and energy efficiency in low voltage electrical power system of the Technical University of Gabrovo

Публикация: №65 Ivanov, K. M., G. Ts. Velev, Ts. T. Naumov, Power Quality and Energy Efficiency in Low Voltage Electrical Power System of the Technical University of Gabrovo, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 4/2015, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 18 – 23
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: This paper presents power quality study performed on the distribution low voltage building power system of Technical University of Gabrovo. The study includes measured waveforms, trends and parameters of the electromagnetic compatibility. The results are analyzed and compared with standards for evaluating the quality of power in the electrical distribution power systems of buildings

Публикация: №66 Velev, G. Ts., P. K. Petrov, Voltage Based Solutions of Transients in Linear Electrical Circuits Using the Laplace Transformation, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 4/2015, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 24 – 29
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The paper inhere presents the implementation of voltage based solutions of transients using the Laplace transformation in the study course of “Basic principles of electrical engineering II”. The proposed approach is intended to expand and improve the knowledge, the skills, and the understanding of students regarding finding the solutions of transients in linear electrical circuits in the Laplace domain.

Публикация: №67 Ivanov, K., E. Kartselin, D. Gospodinov, G. Velev, R. Аleksandrov, A. Zabchev, Selective fast protection of special designe induction motors, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2014, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 133 – 137
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The paper suggests a solution for selective protection of special design induction motors against dynamic overloading.

Публикация: №68 Kartselin, E., K. Ivanov, D. Gospodinov, A. Zabchev, R. Aleksandrov, G. Velev, Results regarding the operation of devices for remote control of induction motors in special design, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2014, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 161 – 167
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The paper presents normative requirements and operating results regarding some new solutions for improving the performance of devices for remote control of special design induction motors.

Публикация: №69 Petrov, P. K., V. Gluhov, G. Velev, K. Ivanov, R. Aleksandrov - SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS AND SAFETY CULTURE ASSESSMENT, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, Vol.4, 2014, Romania, ISSN 1842-4856
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, Vol.4, 2014, Romani
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS AND SAFETY CULTURE ASSESSMENT

Публикация: №70 Petrov, P. K., V. Gluhov, G. Velev, K. Ivanov, R. Aleksandrov - STRONG SAFETY CULTURE AS A MEANS FOR PREVENTION, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , 2014, Romania,Vol.4, ISSN 1842-4856
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , 2014, Romania,Vol.
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина
Абстракт: STRONG SAFETY CULTURE AS A MEANS FOR PREVENTION

Публикация: №71 Кърцелин Е., Д. Господинов, Г. Ц. Велев., Р. Александров, Състояние и тенденции в развитието на комутационни апарати в руднично взривозащитено изпълнение за работа в подземни въглищни рудници, Международна научна конференция UNITECH’13, Габрово, 22-23 Ноември 2013, ISSN 1313-230X, стр. I-111 – I-120
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’13, Габрово, 22-23 Ноември 2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The paper provides information regarding the current state and some new tendencies and functional options in the development of contemporary explosion proof switchgear for operation in the underground coal mines.

Публикация: №72 Vladimirov, A., E. Kartselin, G. Ts. Velev, V. Cozma, Condition assessment of power transformers trough monitoring of partial discharges and gasses dissolved in insulating oil, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2013, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 44 - 49
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2013, Romani
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №73 Петров, П. К., Г. Ц. Велев, К. Иванов, А. Зъбчев, Р. Александров, Дългосрочно изследване на устойчивостта на параметрите на заземители с електропроводима бетонна обмазка – Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, електрификация и автоматизация на мините, том 56, ISSN 1312-1820, 2013г., стр. 120 – стр. 124
Издателство: Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, електриф
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Настоящата статия е естествено продължение на изследванията на съвместно разработени в ТУ – Габрово и МГУ”Св. Иван Рилски” електропроводящи бетони, използвани за намаляване на съпротивлението на заземяване и електрокорозионна защита на заземителите в проблемни райони. На базата на текущи измервания на съпротивлението на заземяване за реални физически модели на такива заземители и тяхното сравняване със стойности измерени при монтажа на образците от преди почти 5 години са направени заключения относно устойчивостта на техните параметри във времето.

Публикация: №74 Petrov, P., E. Kartselin, D. Gospodinov, V. Cozma, G. Ts. Velev, N. Minekov, Some new solutions for increasing the safety of use of electricity in underground coal mines, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2013, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 39 - 43
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2013, Romani
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The safety regulations regarding the safe use of electricity in underground coal mines illustrate big disproportions between the requirements that have to be met by the explosion proof electrical power equipment and the different kinds of cables, used r in underground mines’ electrical power supplying systems. The present paper presents some new solutions for increasing the level of safety of electricity use in underground coal mines.

Публикация: №75 Иванов Красимир Маринов, Георги Цонев Велев, Цвятко Колев Върбов: ИЗСЛЕДВАНЕ НА МРЕЖИ НА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ С ПРИСЪЕДИНЕНИ ЦЕНТРАЛИ ОТ ВЪЗОБНОВЛЯЕМИ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ, 28-29.09.2012, гр.СОЗОПОЛ, IV научна конференция 28-29.09.2012 „ЕФ 2012”
Издателство: 28-29.09.2012, гр.СОЗОПОЛ, IV научна конференция 28-29.09.2012 „ЕФ 2012”
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: ИЗСЛЕДВАНЕ НА МРЕЖИ НА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ С ПРИСЪЕДИНЕНИ ЦЕНТРАЛИ ОТ ВЪЗОБНОВЛЯЕМИ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ

Публикация: №76 Петров Д., Жеглова А., Върбов Цв., Велев г., "Електротехника и електроника", Университетско издателство "Васил Априлов", 2012, ISBN 978-954-683-3, Габрово
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов",
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - ELSE - упражнения

Публикация: №77 Велев, Г., Анализ на методики за изчисляване съпротивлението на конвенционални заземителни уредби при еднородна почва. Част I – Актуално състояние на проблема, сп. „Енергетика”, НЕК ЕАД, брой 4, Юли - Август 2012, ISSN 0324-1521, стр. 30 – 36
Издателство: сп. „Енергетика”, НЕК ЕАД
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: В настоящата публикация са представени две утвърдени методики за изчисляване на съпро-тивлението на заземителни уредби със сложна конфигурация при еднороден модел на почвата. Разгледани са различни случаи и е изследвано влиянието на броя на вертикалните заземители и площта заемана от заземителната уредба върху точността при пресмятането на съпро-тивлението на заземяване. Направени са заключения относно точността и приложимостта на отделните методики в практиката за оразмеряване на заземителни уредби в разпределителните уредби на електрическите подстанции и електроцентрали.

Публикация: №78 Велев, Г., Анализ на методики за изчисляване съпротивлението на конвенционални заземителни уредби при еднородна почва. Част II – Компютърен анализ и верификация, сп. „Енергетика”, НЕК ЕАД, брой 5, Септември - Октомври 2012, ISSN 0324-1521, стр. 26 – 32
Издателство: сп. „Енергетика”, НЕК ЕАД
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Настоящата статия е продължение на публикация [1], в която са представени подробно две методики за изчисляване на съпротивлението на заземяване на заземителни уредби със сложна конфигурация при еднороден модел на почвата и е изложено актуалното състояние на проблема относно тяхната точност. За да се определи еднозначно приложимостта на двете методики за нуждите на проектирането са разгледани множество случаи и е изследвано влиянието на различни фактори и величини върху точността при изчисляване на еквивалентното съпротивление на заземителните уредби. Верификацията на резултатите е извършена чрез компютърни симулации използвайки специализирания програмен продукт за оразмеряване на заземителни уредби CYME SYMGrd.

Публикация: №79 Велев, Г. Ц., Верификация на методика за изчисляване съпротивлението на заземителни уредби при двуслоен модел на почвата, IV Научна конференция ЕФ2012 - Дни на науката на ТУ-София, Созопол, 28 Септември – 1 Октомври, Том 1, 2012, стр. 49 - 60
Издателство: IV Научна конференция ЕФ2012 - Дни на науката на ТУ-София, Созопол, 28 Септември – 1 Октомври
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: В доклада е представена подробно методика за изчисляване на съп-ротивлението на конвенционални заземителни уредби при двуслоен модел на почвата. За оценка на приложимостта на методиката при проектирането на заземителни уредби са разгледани множество случаи на нейното използване при различна конфигурация на заземителната уредба и различно разположение на заземителния контур в дълбочина, спрямо двата еквивалентни почвени слоя. Верификацията на методиката е извършена, чрез софтуерни симулации със специализиран програмен продукт за оразмеряване на конвенционални заземителни уредби и сравняване на резултатите.

Публикация: №80 Велев, Г. Ц., Корекция на коефициентите на екраниране на заземители чрез софтуерни симулации, IV Научна конференция ЕФ2012 - Дни на науката на ТУ-София, Созопол, 28 Септември – 1 Октомври, Том 1, 2012, стр. 114 - 125
Издателство: IV Научна конференция ЕФ2012 - Дни на науката на ТУ-София, Созопол, 28 Септември – 1 Октомври
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: В доклада са представени и реализирани два подхода за числено определяне на коефициентите на екраниране(използване) на заземителите, нужни при изчисляване на съпротивлението на комплексни заземителни уредби, със-тоящи се от заземителна мрежа и групов вертикален заземител. В резултат на направените софтуерни симулации и изчисления са коригирани използваните досега в българската практика стойности на коефициентите на екраниране на заземителите с цел повишаване на точността при изчисляване на еквивалентното съпротивление на заземяване.

Публикация: №81 Велев, Г. Ц., Верификация на двуслойни модели на почвата при проектиране на заземителни уредби с помощта на метода на крайните елементи, Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, електрификация и автоматизация на мините, том 55, 2012, ISSN 1312-1820, стр. 32 – 36
Издателство: Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: В докладът е извършено изследване на достоверността на три двуслойни почвени модела, съставени чрез графоаналитичния метод на Sundey и два независими програмни продукта. Верификацията е осъществена чрез симулации на единични заземители чрез метода на крайните елементи, използвайки програмния продукт ANSYS и сравнявайки резултатите, получени за съпротивлението на заземяване с данни от физически измервания за заземители със същите размери. Направени са заключения относно целесъобразността от използването на двуслойни почвени модели при проектирането на заземителни уредби с конвенционални заземители и такива, положени в слой електропроводящ материал.

Публикация: №82 Велев, Г. Ц., Някои акценти при избора, монтажа и експлоатацията на дефектнотоковите защити. Демонстрационен физически модел за симулиране на функционалността им, Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, електрификация и автоматизация на мините, том 55, 2012, ISSN 1312-1820, стр. 37 – 44
Издателство: Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, електриф
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Дефектнотоковите защити (ДТЗ) навлизат все повече при изграждането и реконструкцията на електрическите инсталации на сградите за ниско нап-режение в нашата страна, като едно съвременно и надеждно средство за защита на хората от индиректен, а в някои случаи и от директен допир до тоководещи части под напрежение. Често обаче са случаите, при които ДТЗ не са подбрани и монтирани правилно, в следствие на което те сработват безпричинно или пък е нарушена тяхната чувствителност. Докладът подробно разглежда най-важните особености, които трябва да се взимат под внимание при избора и монтажа на ДТЗ, така че да се гарантира тяхната правилна работа и надеждност. Разработен е и физически модел за симулиране на функционалността на ДТЗ при различните видове електрически мрежи – TN-S, TN-C-S, TT и IT.

Публикация: №83 Велев, Г. Ц., П. К. Петров, Ц. Петков, Корозионни процеси при заземителните уредби и антикорозионна защита, Международна научна конференция UNITECH’12, Габрово, 16-17 Ноември 2012, ISSN 1313-230X, стр. I-69 – I-76
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’12, Габрово, 16-17 Ноември 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: In the paper inhere a classification of the corrosion processes in soil is made. The mechanism of different kinds of corrosion is explained in regard to the grounding installations. Technical means for prevention and corrosion protection of steel grounding electrodes have been stated.

Публикация: №84 Кърцелин Е., Д. Господинов, Г. Велев, А. Зъбчев, Г. Костов, Алгоритъм за изчисляване на тока на несиметрични къси съединения при еднократна напречна несиметрия, Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, електрификация и автоматизация на мините, том 55, 2012, ISSN 1312-1820, стр. 45 – 47
Издателство: Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, електри
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Представена е обобщена формула и алгоритъм за изчисляване на несиметрични къси съединения при еднократна напречна несиметрия.

Публикация: №85 Кърцелин Е., А. Владимиров, Г. Велев, А. Зъбчев, Метрологични изисквания към системите за мониторинг и диагностика на силови трансформатори, Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, електрификация и автоматизация на мините, том 55, 2012, ISSN 1312-1820, стр. 26 - 31
Издателство: Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, електриф
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Изследвано е влиянието на първичните датчици за измерване за измерване на тока и напрежението при определяне на импеданса на късо съединение на силов трансформатор в експлоатация.

Публикация: №86 Кърцелин Е. Р., Й. Младенова, Д. Господинов, Г. Ц. Велев, А. Зъбчев, Н. Минеков, Определяне на взаимната индуктивност между жилата на многожилните кабели, Международна научна конференция UNITECH’12, Габрово, 16-17 Ноември 2012, ISSN 1313-230X, стр. I-137 – I-145
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’12, Габрово, 16-17 Ноември 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The paper inhere discusses the danger for arising of faults as a result of the induced EMF(electro-motive force) in the control and grounding leads of multi-core cables. Analytical expressions have been deduced for calculation of the induced EMF and respective currents flowing through the control and grounding leads that could cause faults in the control and automation systems.

Публикация: №87 Кърцелин Е. Р., А. Владимиров, А. Зъбчев, Г. Ц. Велев, Н. Минеков, Оценка на влагосъдържанието в хартиено-маслената изолация на силовите трансформатори в експлоатация, Международна научна конференция UNITECH’12, Габрово, 16-17 Ноември 2012, ISSN 1313-230X, стр. I-146 – I-154
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’12, Габрово, 16-17 Ноември 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Разглежда се разпределението на влагата в изолационната система на силовите трансформатори, влиянието й върху диелектричните характеристики и срока на експлоатация, използвани методи и технически средства за определяне на влагосъдържанието.

Публикация: №88 Кърцелин Е., Й. Маринова, А. Зъбчев, Г. Велев, Н. Илиев, Н. Минеков, Основни методи за осигуряване на електромагнитна съвместимост в електроенергетиката – Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, електрификация и автоматизация на мините, том 55, ISSN 1312-1820, 2012г., стр. 52 – стр. 57
Издателство: Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, електриф
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Анализирани са основни пътища за разпространение на промишлени смущения и са представени основните методи за осигуряване на електромагнитна съвместимост в електроенергетиката.

Публикация: №89 Velev, G. Ts., A. Weinlеder, S. Tenbohlen, P. K. Petrov – Verification of analytical expressions for calculation of the resistance to ground of single conductive concrete encased grounding electrodes by FEM - 17-th International Symposium on High
Издателство: 17-th International Symposium on High Voltage Engineering ISH 2011, 2011, Hannover, Germany, Book of
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Grounding grids are essential for the normal and safe operation of all electrical power systems and networks. For safety reasons, grounding resistance is often estimated by means of analytical or numerical methods via potential distribution calculations along the soil structure. During the last two years of research, mathematical expressions for calculating the resistance to ground of conductive concrete encased vertical and horizontal grounding electrodes have been deduced assuming that the soil structure is isotropic and uniform. All derived mathematical expressions, are compared and validated with results obtained by FEM modeling, realized using the commercial software product ANSYS. Since the Numeric modeling for all types of single conductive concrete encased electrodes is performed without any simplifications, the obtained FEM resistance results have been used as relevant and accurate basis for reliable comparative analysis. It has been concluded in general that the presented inhere mathematical expressions have the necessary accuracy to be implemented in software products and methods for design of nonconventional grounding installations involving conductive concrete encased electrodes

Публикация: №90 Velev, G. Ts., A. Weinleder, S. Tenbohlen, P. K. Petrov – A new approach for analysis of nonconventional grounding installations by means of FEM - 17-th International Symposium on High Voltage Engineering ISH 2011, 2011, Hannover, Germany, Book of abstrac
Издателство: 17-th International Symposium on High Voltage Engineering ISH 2011, 2011, Hannover, Germany, Book of
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Grounding installations with electrodes encased in current-conductive medium (in most of the cases concrete with current-conductive ingredients inside) are more and more often met for application in high voltage electrical power facilities, such as power substations and power plants, where the soil resistivity has inadmissibly high values or there is an increased risk of electrochemical electrode corrosion. Since the conventional grounding installations analysis and design are performed easily by analytical calculations or via specialized commercial software products, the same is not valid for grounding installations with conductive medium incased electrodes. In such cases the FEM implementation is an excellent approach for modeling and design of this nonconventional type of grounding installations regardless of the engaged electrodes type, their configuration and geometry. Furthermore, using FEM it is easy to investigate the respective grounding installation behavior in fault situations e.g. calculation and graphical interpretation of earth surface voltage distribution, maximum step- and touch-voltages calculations in case of short circuits etc. The procedures and studies presented inhere are performed for single conductive concrete encased electrodes but the same approach is suitable for design of overall grounding installations involving conductive concrete encased electrodes

Публикация: №91 Кърцелин, Е. Р., Н. Лаков, Р. Исталианов, Л. Георгиев, Г. Велев – Определяне на вероятността за възникване на експлозии и пожари в електротехническите системи на обекти в газовата промишленост - Национална научно-техническа конференция с международно учас
Издателство: Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: В доклада е представена методика за опрееляне на вероятността за възникване на пожари и експлозии в електротехническите систен=ми на обекти в газовата промишленост

Публикация: №92 Велев, Г. Ц., П. К. Петров – Експериментално определяне специфичното обемно съпротивление на почвените слоеве в дълбочина чрез използване на еталонен електрод – Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, ел
Издателство: Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, електриф
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Двуслойното моделиране на почвата е стандартна практика при проектирането на заземителни уредби в развитите страни. Съставянето на достоверни многослойни почвени модели води до увеличаване на точността и прецизността при оразмеряване на заземителните уредби, а също така и до намаляване на преразхода на метал при тяхното реализиране, тъй като се отчита слоестата структура и изменението на специфичното обемно съпротивление на почвата в дълбочина. В настоящата статия са представени резултати от експериментално определяне на двуслойния профил на почвата в дълбочина посредством използването на еталонен електрод, прилагайки метода на контролния заземител за конкретен терен. Точността на получения двуслоен почвен модел е верифицирана чрез сравнителен анализ с резултати получени от утвърдени методики и програмни продукти

Публикация: №93 Петров, П. К., Г. Ц. Велев – Нов метод за определяне степента на корозия на стоманени заземители чрез използване на индуктивни датчици – Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, електрификация и автоматиз
Издателство: Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, електриф
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: При наличие на интензивна корозия, сечението на стоманените заземителни електроди намалява. Това води до несъответствие с изискванията на нормативните уредби за минимално сечение. Всичко това показва актуалността на проблема за следене на развитието на процеса на корозия в електродите на заземителните уредби. В тази статия е показан метод за следене степента на корозията, чрез използване на индуктивни датчици. Изведени са аналитични зависимости за определяне дълбочината на корозия, чрез следене индуктивността на предлагания датчик. Предлагания метод не изисква големи финансови разходи и е реализуем за всички заземителни устройства изпълнени със стоманени електроди

Публикация: №94 Исталианов, Р., Г. Ц. Велев – Експериментално изследване на плаваща помпена уредба „Бенковски” №3 на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД – Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, електрификация и автоматизация на мините, 2
Издателство: Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, електриф
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №95 Кърцелин, Е. Р., Р. Исталианов, Н. Лаков, Г. Велев – Функционална зависимост между асиметрията по ток и напрежение в електроразпределителните мрежи – Международна научна конференция UNITECH’11, Габрово, 18-19 Ноември 2007, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’11, Габрово, 18-19 Ноември 2007
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: In the paper is elaborated analytical expression in order to be determined the functional dependence between the asymmetry of currents and voltage in the electrical distribution networks

Публикация: №96 Велев, Г. Ц., П. К. Петров, Р. Г. Исталианов – Програмен продукт за оразмеряване на заземителни уредби със заземители в проводящ бетон – Международна научна конференция UNITECH’11, Габрово, 18-19 Ноември 2011, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’11, Габрово, 18-19 Ноември 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The paper represents a new software product for dimensioning of grounding installations involving conductive concrete encased electrodes. That new software is made on the basis of mathematical expressions for calculation of the resistance to ground of single concrete encased grounding electrodes. These expressions are deduced by the authors in their previous studies at this field

Публикация: №97 Велев, Г. Ц., Повишаване на ефективността на защитното заземяване в условията на откритите рудници, Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“, специалност 02.04.15-„Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли)“, присъдена от ВАК, научна комисия 07, протокол №5/7.10.2010г., диплома №34590/8.12.2010г.
Издателство: ВАК
Изд.год.: 2010
Вид: Дисертация

Публикация: №98 Велев, Г. Ц., П. К. Петров - Математическо моделиране и анализ на заземители с проводима бетонна обмазка– Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, електрификация и автоматизация на мините, 2010, ISSN 1312
Издателство: Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, електриф
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: През последните две години на базата на сътрудничеството между Технически университет – Габрово и МГУ „Св. Иван Рилски” са разработени и изследвани физически заземители с проводима бетонна обмазка за приложение при откритите рудници в нашата страна, основно с цел защита на металния електрод от агресивна среда и интензивна електрокорозия както и за намаляване на съпротивлението на заземяване в зони с високи стойности на специфичното обемно съпротивление на почвата. Всичко това налага пълно математическо моделиране на този вид нетрадиционни за инженерната практика заземители. Изведените и публикувани в тази статия изчислителни зависимости за изчисляване съпротивлението на единични хоризонтални и вертикални заземителни електроди в слой проводящ бетон ще дадат възможност за бързото навлизане на този тип заземители в българската практика и до разработването на цялостни методики и програмни продукти за оразмеряване на заземителни уредби от този тип

Публикация: №99 Велев, Г. Ц., П. К. Петров, - A new method for in depth resistivity determination of multilayer soils, - Известия на ТУ-Габрово, Tом 37, Габрово, 2009, ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, Tом 37, Габрово, 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: The design of grounding installations is performed after a series of measurements and calculations, resulting in defining soil resistivity value, needed for further design work. This paper presents a novel method for experimental in depth resistivity determination of multilayer soils, by means of measuring instruments of frequent use. Exactly measured and calculated soil resistivity in such cases helps designers to achieve the most economical grounding installations, with regard of the kind, geometrical dimensions and installation depth of the grounding electrode rods

Публикация: №100 Велев, Г. Ц., - Физическо моделиране и статистически анализ на експлоатационните параметри на заземители с проводима бетонна обмазка за приложение в минната индустрия – Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механиз
Издателство: Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, електриф
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Представеният доклад дава яснота относно целесъобразността от използването на проводими бетони за обмазване на вертикалните и хоризонтални заземителни електроди, участващи като съставни в заземителните инсталации за приложение в условията на откритите рудници в нашата страна с цел намаляване съпротивлението на заземяване и защита на електрод от корозия. На базата на физическо моделиране на заземители с проводима бетонна обмазка, статистическа информация получена чрез полеви измервания на техните експлоатационни параметри и последващата обработка на резултатите са направени изводи относно приложимостта и икономическия ефект, който предлаганите заземители ще имат при тяхното прилагане в практиката.

Публикация: №101 Petrov, P. K. Georgi T. Velev, K. M. Ivanov, -UTILIZATION OF DATA ACQUISITION SYSTEMS FOR MONITORING AND ANALYSIS OF FAULT SITUATIONS IN EFFECTIVELIY GROUNDED STAR - CONNECTED ELECTRICAL POWER NETWORKS, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Ta
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 2/2009, Romani
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: This paper submits expanding the capabilities of DATA acquisition systems, installed in (industrial) power substations. The system for monitoring could be used for different kinds of faults registration, as an example: grounding resistance aggravation, one phase to frame faults, one phase to earth faults, short- circuits, and non-symmetrical loads. For each case, the grounding current could be defined using the analytical expressions, suggested bellow, when the grounding resistance value is known. When current is known, the permissible RMS voltage value could be easily defined

Публикация: №102 Петров П. К., Г. Ц. Велев – Увеличаване на експлоатационния период на заземители в зони с интензивно влияние на блуждаещи токове – Международна научна конференция UNITECH’07, Габрово, 23-24 ноември 2007, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’07, Габрово, 23-24 ноември 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The corrosion protection of metallic equipment and machinery, buried in earth and affected by stray currents is associated with: covering the metal surfaces in contact with soil with insulating materials as well as using of cathode protection. The use of cathode protection for wide surface areas in contact with the soil is quite expensive and almost not applicable in practice. The present paper surveys a new method for increasing the exploitation life of grounding electrodes by means of their covering with double layer conductive coatings. The use of conductive coatings besides its positive effect upon the protection from stray currents, significantly improves the electrical resistance of the grounding electrodes, which has crucial importance for practice

Публикация: №103 Петров П. К., Г. Ц. Велев - Изследване на проводими обмазки, допринасящи за намаляване съпротивлението на заземители – Международна научна конференция UNITECH’07, Габрово, 23-24 ноември 2007, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’07, Габрово, 23-24 ноември 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: A new method has been proposed for protection of grounding electrodes buried and influenced by chemically aggressive soils by means of conductive coating with concrete base as connecting agent. Various components and substances have been used in the process of experimental investigation. Results concerning the conductive coating resistivity have been presented under dry and wet conditions. The conclusions made give answers about the applicability of the different conductive coatings and the rate of grounding electrodes’ protection. The research in the respective field is performed according to departmental contract and the results are applicable in practice

Публикация: №104 Петров П. К., Г. Ц. Велев - Подобряване съпротивлението на заземители чрез използване на проводима обмазка - Списание „Безопасност на труда и трудова медицина”, ЕСКАРГО - София, брой 4, 2007, ISNN 1311-2740
Издателство: Списание „Безопасност на труда и трудова медицина”, ЕСКАРГО - София, брой 4, 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: В статията се разглежда възможността за монтиране на заземителите в проводима обмазка със специфично обемно съпротивление много по-малко от това на почвата. Ефектът на такова мероприятие е в две посоки: значително подобряване съпротивлението на заземителя и защита на електрода от влияние на агресивни почви. Посочена е и технологичната последователност за монтаж на вертикални и хоризонтални заземители

Публикация: №105 Петров П. К., Г. Ц. Велев - Изследване на вертикален заземител с проводима обмазка - Известия на ТУ-Габрово, Tом 34, Габрово, 2007, ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, Tом 34, Габрово, 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Един от начините за увеличаване живота на заземители, монтирани в химически агресивни почви или намиращи се под влияние на блуждаещи токове се състои в обмазването на металния електрод с проводима обмазка . Настоящото изследване има за цел да отговори на въпроса за целесъобразността на използването на такива заземители в почви с различно специфично съпротивление , да се направи оценка на нивото на подобряване на съответни технически параметри и да се направи обосновка за оптималната дебелина на обмазания слой в зависимост от условията и монтажа

Публикация: №106 Ivanov K.M., G. Ts. Velev - The Bulgarian Electricity market - 2-nd International Colloquium - Future challenges in restructured electricity markets, FHD/DAAD- 6.12.2004, Darmstadt
Издателство: 2-nd International Colloquium - Future challenges in restructured electricity markets, FHD/DAAD- 6.
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина


Написани рецензии на дипломни работи
Никола Иванов Николов
(фак.№:20806165):
Проектиране на топлофикационна електрическа централа
Цветомир Пламенов Игнатов
(фак.№:21006117):
Изследване на уреди и апарати в режим на готовност
Ивелина Райкова Любчева
(фак.№:21291602):
Безопасни условия на труд и оценка на риска в професионална гимназия по енергетика и електроника
Диян Георгиев Димов
(фак.№:21291613):
Рискове, свързани със ЗБУТ на работещите в „Мини Марица изток”ЕАД
Снежана Асенова Петрова
(фак.№:21291616):
“Оценка на риска на пътна връзка „Прелок”-виадукт с. Елешница”
Зорница Радославова Терзиева
(фак.№:21091615):
Оценка на риска при работа във фирма „Марина”ООД гр. София
Красимир Минков Диков
(фак.№:21291614):
Оценка на риска и пожароизвестителна система на енергоремонтна работилница
Росица Йорданова Гуркова-Такова
(фак.№:21291619):
Разработка на авариен план за защита при радиационна авария
Красимир Иванов Александров
(фак.№:21036617):
Изследване на водни електрически микроцентрали
Тихомир Благоев Митов
(фак.№:21336613):
Изследване на някои въпроси свързани с разпределената генерация
Мевсин Раим Шериф
(фак.№:21291621):
Някои въпроси на електробезопасността
Владимир Александров Борисов
(фак.№:21291609):
Знаци по безопасност на труда и изследване на вибрации
Венцислаав Иванов Лодкаджиев
(фак.№:20936417):
Диагностика на силов трансформатор и трансформаторно масло
Иван Дамянов Георгиев
(фак.№:21336603):
Изследване и модернизиране на електропровод 110 kV
Луко Стоянов Самунков
(фак.№:21236601):
Диагностика на изолация на електроенергийни обекти
Виолин Петков Йоцов
(фак.№:21136625):
Изследване на мрежи средно напрежение с разпределена генерация
Николай Славомиров Савков
(фак.№:21236609):
Изследване на електрически мрежи
Желязко Георгиев Черкезов
(фак.№:21291604):
Изследване на електромагнитната съвместимост във връзка с електробезопасността
Радослав Атанасов Точев
(фак.№:20536439):
Изследване на фотоволтаична централа средно напрежение
Евгения Веселинова Вачева-Колева
(фак.№:21191601):
Оценка на риска и мълниезащита на молитвен дом
Васил Стефанов Негенцов
(фак.№:21106010):
Изследване на мрежа средно напрежение
Тихомир Благоев Митов
(фак.№:20906108):
Изследване на възможностите на мрежи с разпределена генерация за регулиране на напрежението
Иван Дамянов Георгиев
(фак.№:20836425):
Оразмеряване на мълниезащитно въже с оптичен кабел
Делчо Иванов Божков
(фак.№:20836433):
Хибридна система от възобновяеми източници до 30 kW
Боян Ламбрев Михов
(фак.№:21136633):
Проект на електроснабдителна подстанция 110/20 kV
Господин Тодоров Господинов
(фак.№:21136607):
Диагностика на трансформатор чрез изследване на трансформаторното масло
Петър Тончев Лалов
(фак.№:21091610):
Здравословни и безопасни условия на труд и оценка на риска във „Витравел”-АД, гр. Луковит
Галина Василева Йорданова
(фак.№:21191608):
Мълниезащита на индустриален обект
Хамза Неджатин Реджеб
(фак.№:21091602):
Анализ на техническите параметри на мобилните мрежи и условия за безопасна работа