Съдържание:
Проекти (4)
Книги (2)
Публикации (22)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Получаване и изследване на керамични материали за нелинейни кондензатори
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2
Позиция в проекта: РЪКОВОДИТЕЛ
Бр.заети: 7

Име на проект: №2 Синтез и изследване на керамика на основата на бариев титанат с висок коефициент на нелинейност
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 6

Име на проект: №3 Проект BG051PO001-4.3.04-0051- Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционно обучение в ТУ-Габрово
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: 9.3. Разработване на електронни учебни материали по модули от учебна програма на факултет ЕЕ

Име на проект: №4 Синтез и изследване на керамика на основата на бариев титанат с различни легиращи добавки
Година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Цел на настоящата работа е синтезирането и изследване на керамични материали на базата на бариев титанат с висока диелектрична проницаемост и голям коефициент на нелинейност.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 6


Публикации
Публикация: №1 Венков Г.И., А.Жеглова. Електроматериалознание - ръководство за лабораторни упражнения п. УИ "Васил Априлов", Габрово, 2015, с. 80
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"
Изд.год.: 2015
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Петров Д., А. Жеглова, Цв. Върбов, Г. Велев. Електротехника и електроника, ръководство за лабораторни упражнения, Университетско издателство “Васил Априлов”, 2012.
Издателство: Университетско издателство “Васил Априлов”
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Колев, В., А.Жеглова, И.Лазаров. Изследване на сегнетокерамика на основата на бариев титанат с легираща добавка калаен диоксид. Годишник на Технически университет - София,Том 67, Книга 1, стр.15-21, София, 2017.
Издателство: Технически университет - София
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №4 Жеглова, А., И.Лазаров. Изследване влиянието на дибисмутов триоксид върху свойствата на керамика от бариево - стронциев титанат. Международна научна конференция Унитех 2016, Габрово, 2016, с.I101-I105.ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция Унитех 2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Жеглова А., В.Попова, И.Лазаров. Изследване нелинейните свойства на сегнетокерамични материали. Унитех 2015, Габрово, 20-21 ноември 2015, том I с.84-88.ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция Унитех 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №6 Kolev V., A. Zheglova, I.Lazarov. Derivation and analysis of ceramics materials based on BaTiO3 by using standard ceramic technology. Електротехника и Електроника, Vol.50, №5-6, 2015, pp.12-17, ISSN 0861-4717
Издателство: Списание Е+Е
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст:

Публикация: №7 Колев., В. И.Лазаров, А.Жеглова. Влияние на легиращите добавки върху характеристиките на сегнетокерамични материали. Годишник на ТУ-София, том 64, книга 3, стр.15-22, ISSN 1311-0829
Издателство: Годишник на Технически университет - София
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст:

Публикация: №8 Жеглова А ., И. Лазаров. Изследване температурните зависимости на относителната диелектрична проницаемост на сегнетокерамични материали. Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе, том 53, серия 3.1, 2014, стр.76-81.
Издателство: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Изследвана е сегнетокерамика на основата на вариев титанат с различни лигиращи добовки. Снети са температурните зависимости на относителната диелектрична проницаемост. Определена е температурата на Кюри.

Публикация: №9 Жеглова А., Лазаров И. Електротехнически материали - електронно учебно пособие.
Издателство: електронно издание
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - MOODLE - упражнения
Абстракт: Разработен е електронен модул от курса по "Електротехнически материали"-електроизолационни материали. Разработени са 10 лекции, лабораторни упражнения и контролни тестове.

Публикация: №10 Жеглова А., И. Лазаров, П. Христов, Получаване и изследване на нелинейна керамика за вариконди, Унитех 2013 - сборник доклади, Габрово, 22-23 ноември 2013, стр. I 358-361. ISSN 1313-230Х
Издателство: Унитех 2013 - сборник доклади
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Петров Д., Жеглова А., Върбов Цв., Велев г., "Електротехника и електроника", Университетско издателство "Васил Априлов", 2012, ISBN 978-954-683-3, Габрово
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов",
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - ELSE - упражнения

Публикация: №12 Жеглова А., Лазаров И. Изследване процес на синтез на легиран бариев титанат. Унитех 2012-сборник доклади,1313-230Х,16-17 ноември,2011,Габрово,стр.II367- II.370
Издателство: Унитех 2012-сборник доклади
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Изследвани са керамични материали на основота на бариев титанат. За понижаване температурата на синтез са използвани различни легиращи добавки. Определено е влиянието но добавките върху електрическите и физически характеристики на керамичните материали

Публикация: №13 Жеглова А., Лазаров И. Получаване и изследване на нелинейна керамика за вариконди. Унитех 2011-сборник доклади,1313-230Х,18-19 ноември,2011,Габрово,стр.III-521- III526.
Издателство: Унитех 2011-сборник доклади
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Koleva, M., A. Zheglova, V. Vassilev, E. Fidancevska. Composites Containing Waste Materials. Advances in Composite Materials – Analysis of Natural and Man-made Materials: Chapter 1. InTech Open Access Publisher, Croatia, 2011, pp 3 –28
Издателство: InTech Open Access Publisher, Croatia
Изд.год.: 2011
Вид: Глави от книга (чужд. издание)

Публикация: №15 Василев В., Илиев И., Жеглова А., Пасивни компоненти за електрониката,2-кондензатори,, Идателство "ЕКОПРОГРЕС", ISBN 978-954-9447-82-8, 2010,, София.
Издателство: Идателство "ЕКОПРОГРЕС
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - ELSE - лекции

Публикация: №16 Жеглова А., Материалознание, Университетско издателство "В.Априлов", ISBN 978-954-683-442-3 , 2010, Габрово
Издателство: Университетско издателство "В.Априлов
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - ELSE - лекции
Абстракт: Лекционен курс по дисциплините "Електротехнически материали", "Електроматериалознание" и "Материалознание"

Публикация: №17 Koleva, M., A. Zheglova, V. Vassilev, Electro-physical characteristics of polymer composites with mechanically activated waste dust from power production, Proceedings of 12th International conference MTCM’2009, September 22-24, 2009, Varna, Bulgaria,
Издателство: 12th International conference MTCM’2009, September 22-24, 2009, Varna, Bulgaria
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Колева, М., А. Жеглова, В. Василев. Полимерни композити с изолационни свойства, съдържащи отпадък от енергопроизводството.I. Eлектрофизични свойства на композити на базата на полимерна система НПЕС/УПС. Известия на Технически университет – Габрово, том 36
Издателство: Известия на Технически университет – Габрово,
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №19 Колева, М., А. Жеглова, В. Василев. Влияние на механичното активиране върху електрофизичните свойства на полимерни композити, съдържащи отпадни прахове от енергопроизводството. Известия на Технически университет – Габрово, том 36, 2008,
Издателство: Известия на Технически университет – Габрово
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №20 Колева, М., А. Жеглова, В. Василев и др. Якостни характеристики на полимерни композити с механично активиран отпадъчен прах от енергопроизводството. Сборник с доклади, том III, Международна научна конференция УНИТЕХ’08,ноември 2008, Габрово, стр.502-506
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’08
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Жеглова, А., М. Колева, В. Василев, С. Бойчева, С. Първанов. Електрофизични характеристики на полимерни композити, съдържащи отпадни прахове от производството. Сборник доклади, Международна научна конференция УНИТЕХ’07 - Габрово, том 2, стр. 344 –
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’07 - Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Koleva, M., A. Zheglova, V. Vassilev, E. Fidancevska, M. Milosevski, G. Vassilev. Strength characteristics of polymer composites with waste dust from power production. International Scientific Conference UNITEH’07,23-24 november 2007, Gabrovo, Bulgar
Издателство: International Scientific Conference UNITEH’07,23-24 november 2007, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я