ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: НЕДЮ ДИЯНОВ НЕДЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Основи на електрот. и електроенергетиката
Кабинет(и): 1420; 1210
Служебен тел.: (066 827)+538 ; 425
E-mail1:

Съдържание:
Обща информация
Проекти (6)
Публикации (27)


Обща информация
Образование
Завършва ВВУАПВО - "П.Волов" гр.Шумен през 2001г. специалност "Комуникационна Техника и Технологий".
От 12.2011г. до 09.2014 г. докторант в катедра АИУТ при Технически Университет – Габрово по научна специалност 02.21.02. „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника”. Тема на дисертационния труд „Керамични и слойни сензори за влажност и температура”. През 09.2014 г. след успешна зашита на дисертационния труд, придобива образователната и научна степен "доктор".

Професионална дейност
Професионалната си дейност започва през 2010г. като асистент в катедра „Основи на Електротехниката и Електроенергетиката”при ТУ-Габрово. През 2015 г. заема академичната длъжност главен асистент в същата катедра.

Преподавани Дисциплини
Електрически измервания-лаб. упражнения
Измерване на не електрически величини-лаб. упражнения
Теоретична електротехника I и II - сем.упражнения
Безопасност на труда при работа в затворени пространства
Техническо обезопасяване на обекти с взривоопасно производство
Противопожарни изисквания и защита на производствените обекти


Завършени проекти
Име на проект: №1 Сензорни системи за измерване и контрол на параметрите на околната среда
Година: 2022
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Разработване и изследване на сензорни системи за измерване и контрол на параметрите на околната среда
Позиция в проекта: член на колектив
Бр.заети: 9

Име на проект: №2 Сензори и сензорни системи за измерване и контрол на параметрите на въздушната среда
Година: 2019
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Разработване на сензори и сензорни системи за измерване и контрол на параметрите на въздушната среда
Позиция в проекта: член на колектив
Бр.заети: 7

Име на проект: №3 No Е-1410 „Средства и методи за измерване и контрол на параметри на въздушната среда”
Година: 2014
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №4 Проект № BG051PO001-3.3.06-0008 „ Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии” – РУ ”А.Кънчев”
Година: 2013
Период: 24 м.
Позиция в проекта: участник - докторант, пост докторант

Име на проект: №5 No Е- 1306 “Измерване и контрол на параметри на въздушната среда”
Година: 2013
Период: 12 м.
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №6 No E 1213 “Измерване и контрол на параметри на Въздушната Среда”
Година: 2012
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: вътрешен
Позиция в проекта: п
Бр.заети: 3


Публикации
Публикация: №1 Недев, Н, З. Ненова, С. Кожухаров,Т. Ненов. Изследване на влиянието на температурата върху характеристиките на сензорни елементи за влажност на основата на Ti-Si-O-Ce-Zn-Cu тънки слоеве. Международна научна конференция UNITECH’22, Габрово, 18-19 ноември 2022. Сборник доклади, Габрово, 2022, Том I, с. I-346 - I-349. ISSN 1313-230.
Издателство: UNITECH'2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №2 Недев.Н, З.Ненова, С.Кожухаров, Т.Ненов, Сензорни елементи за влажност на основата на Ti-Si-O повърхностни слоеве, легирани с Ce, Zn и V. Международна научна конференция UNITECH’21, Габрово, 19-20 ноември 2021. Сборник доклади, Габрово, 2021, Том I, с.I 292-I 297, ISSN 1313-230.
Издателство: Международна научна конференция UNITECH'21
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №3 Ненова, З., Н. Недев, С.Кожухаров, Т.Ненов. Сензорни елементи за влажност на базата на повърхностни слоеве SiO2, легиран с V. Междонародна научна конференция УНИТЕХ’2020, Габрово, 2020., Сборник доклади, Том I, с.I-352 - I-355.ISSN 1313-230X
Издателство: Междонародна научна конференция УНИТЕХ’2020
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №4 Nenova, Z., T. Nenov, S. Kozhukharov, N. Nedev. Humidity sensing elements based on Si-Bi-O surface layers prepared via a sol-gel method. IEEE Sensors Journal, 2018, Vol. 18, no. 17, pp. 6946-6953, ISSN: 1530-437X (IF 2.617 - Web of Science)
Издателство: IEEE Sensors Journal, 2018, Vol. 18, no. 17
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №5 Nenova, Z., N. Nedev, S. Kozhukharov, T. Nenov. Humidity Sensors Based on Doped Titania-Silica Surface Layers. 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), June 3-6, 2018, Bourgas, 2018, pp. 1-4, IEEE Xplore (SCOPUS), Electronic ISBN: 978-1-5386-3419-6, doi: 10.1109/SIELA.2018.8447168
Издателство: 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), June 3-6, 2018, Bourgas, IEEE Xplore
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Недев Н., З.Ненова, Компютърно базирана система за измерване на влажност и температура, Известия на ТУ-Габрово, 2018, Том 56, с.103-106.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №7 Nedev N., Z. Nenova Arduino-based System for Humidity Measurement, XXVII International Scientific Symposium "METROLOGY AND METROLOGY ASSURANCE 2017", Sozopol, 2017, Proceedings, pp.79-82 ISSN 1313-9126
Издателство: XXVII International Scientific Symposium "METROLOGY AND METROLOGY ASSURANCE 2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Недев Н., З. Ненова „Компютърно базирана система за измерване на влажност и температура” Междонародна научна конференция УНИТЕХ’17, Габрово, 2017., Сборник доклади, Том II, с.328-332 ISSN 1313-230X
Издателство: Междонародна научна конференция УНИТЕХ’17
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Недев Н, З. Ненова, Т. Ненов, Чувствителен елемент за влажност на основата на пиезотрансформатор с пръстеновидна изолационна междина, XXVI Национален научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2016”, Созопол, 2016, Сборник доклади, с.143-148
Издателство: XXVI Национален научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2016”
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Nenova Z., S. Kozhukharov, N. Nedev, T.Nenov, Humidity sensing properties of sensors based on Ti-Zr-Ce-O surface layers prepared via sol-gel method, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE- 2016, vol. 55, book 10.1, Ruse, 2016, pp.34-39, ISSN 1311-3321
Издателство: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE- 2016, vol. 55, book 10.1, Ruse
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №11 Nenova Z., N. Nedev, S. Kozhukharov, T.Nenov, Humidity sensing elements based on Ti-Si-Zr-Ce-O surface layers prepared via a sol-gel method, Proceedings Of International scientific conference UNITEH 2016, vol.1, Gabrovo, 2016, pp.I 306-310, ISSN 1313-230X
Издателство: Proceedings Of International scientific conference UNITEH 2016, vol.1, Gabrovo
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Nenova, Z., S. Kozhukharov , T. Nenov, N. Nedev, M. Machkova. Combined influence of titania and silica precursors on the properties of thin film humidity sensing elements prepared via a sol-gel method. Sensors and Actuators B, 224 (2016), pp.143-150. ISSN: 0925-4005, (IF 5.401)
Издателство: Sensors and Actuators B: Chemical
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Web: http://www.journals.elsevier.com/sensors-and-actuators-b-chemical

Публикация: №13 Kozhukharov, S., Z.Nenova, N. Nedev, T.Nenov. Sintering temperature effect on the characteristics of Ce-doped Ti-Si-Zr-O surface layers of humidity sensing elements. Annual proceedings of “Angel Kanchev” University of Rousse, (Bulgaria), 2015, 54, (10.1), pp.25 – 31.
Издателство: Annual proceedings of “Angel Kanchev” University of Rousse, (Bulgaria), 2015, 54, (10.1)
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №14 Kozhukharov, S., Z. Nenova, T.Nenov, N. Nedev, M. Machkova. Humidity sensing elements based on cerium doped titania-silica thin films prepared via a sol–gel method. Sensors and Actuators B: Chemical, Sensors and Actuators B, 210 (2015), pp.676–684. (IF 4.758)
Издателство: Sensors and Actuators B
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №15 Nenova, Z., N. Nedev, T.Nenov. Humidity Sensing Elements Based on Piezoelectric Transformers. Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - SFITES 2015. Proceeding, 2015.
Издателство: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - SFITES 2015. Proceedings
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №16 Ненова, З., Н. Недев, С. Иванов. Сензорен модул за включване на термистори. XXV Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2015”, Созопол. Сборник доклади, 2015.
Издателство: XXV Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2015”, Созопол. Сборник доклади
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Nedev N, Z. Nenova, T. Nenov Impact of the Isolation Gap Position on the Voltage Gain Characteristics of Disc-shaped Piezoelectric Transformers, Proc.Of ICEST2014 vol.2, Nis, Serbia, 2014 pp.454-457, ISBN: 978-86-6125-109-2
Издателство: Proc.Of ICEST2014 vol.2, Nis, Serbia
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №18 Nenova Z., N.Nedev, T.Nenov, Optimization of the parameters of disc-shaped piezoelectric transformers. Journal of the Technical University of Gabrovo, 2014, No 50, pp.38-43.
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo, No 50
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №19 Недев Н., С.Иванов, З.Ненова. Сензорен модул за измерване на влажност. Mеждународна научна конференция „УНИТЕХ ’14”, 21-22 ноември 2014, Габрово, Сборник доклади, 2014, Сборник доклади, 2014, Том I, с.I-298 – I-302.
Издателство: Mеждународна научна конференция „УНИТЕХ ’14”, 21-22 ноември 2014, Габрово, Сборник доклади, 2014, Сборник доклади, Том I
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Nedev N, Z. Nenova, S. Ivanov, Virtual Instruments for Humidity and Temperature Measurements, papers of ITHET2014 (SCOPUS) , York, UK, 2014,pp.1-6
Издателство: papers of Information Technology Based Higher Education and Training -ITHET 2014, SCOPUS
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7155674

Публикация: №21 Иванов С., Н. Недев, Система за измерване на амплитудно-честотните характеристики на пиезотрансформатори, International Conference Automatics and Informatics’2013, October 3-7, 2013, Sofia, Bulgaria, Proceedings, pp.I-263-I-265, ISSN1313-1850
Издателство: International Conference Automatics and Informatics’2013, October 3-7, 2013, Sofia, Bulgaria, Proce
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Недев Н. Изследване на влиянието на изолационната междина между електродите върху коефициента на преобразуване на дисков пиезоелектрически трансформатор, Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘13”, 22-23 ноември 2012г., Габрово. Сборник доклади. Том I, с.I-310- I-313., ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘13”, 22-23 ноември 2013г., Габрово. Сборник доклади. Том I
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Nenova, Z.P., S.V.Kozhukharov, T.G.Nenov, N.D.Nedev, M.S.Machkova. Characterization of Humidity Sensors with Ce-modified Silica Films Prepared via Sol-gel Method. Bulgarian Chemical Communications, 2013, Vol.45, Special Edition A, pp.11–16 (IF 0.320)
Издателство: Bulgarian Chemical Communications, 2013, Vol.45, Special Edition A
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №24 Георгиев Г., Недев Н., Христов П., Виртуални инструменти в обучението по електрически измервания. Международна научна конференция „УНИТЕХ‘12“ , 16-17 ноември 2012г., Габрово. Сборник доклади. Том I, с. I-169 – I-172. ISSN: 1313-230Х.
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ‘12“, Габрово, Сборник доклади, Том I
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 Nenova, Z., T.Nenov, S.Kozhukharov, N.Nedev. Humidity sensing element besed on Ce-doped SiO2 films prepared via sol-gel method. 9th Summer School - Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering Sozopol '2012 , 07.09.12 – 09.09.12, Sozopol, Bulgaria. Proceedings, 2012, pp.74-79.
Издателство: 9th Summer School - Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering Sozopol '2012 , 07.09.12 – 09.09.12, Sozopol, Bulgaria. Proceedings
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Недев Н., З. Ненова, Т. Ненов,ПИЕЗОТРАНСФОРМАТОРЕН ЧУВСТВИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ВЛАЖНОСТ, UNITEH'12 Сборник доклади. том I, Габрово, 2012, стр. I-583-586, ISSN 1313-230Х
Издателство: UNITEH'12 Сборник доклади, том I
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Nenova Z., S. Kozhukharov, T. Nenov, N. Nedev, M. Machkova, "Development of sensing elements for humidity by deposition by deposition of Ce-doped SiO2 films prepared via a sol-gel method", Annual proceedings of “Angel Kanchev” University of Rousse, (Bulgaria), 51, (9.1), 2012, pp. 15 – 19
Издателство: Annual proceedings of “Angel Kanchev” University of Rousse, (Bulgaria), 51, (9.1), 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание