ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ПЕТЪР КОЛЕВ ПЕТРОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Основи на електрот. и електроенергетиката
Кабинет(и): 1206
Служебен тел.: (066 827)+313
Съдържание:
Книги (15)
Публикации (73)


Публикации
Публикация: №1 Цв. К. Върбов, Г. Ц. Велев, П. К. Петров, Д. П. Петров, Практикум по електротехника и електроника, Университетско издателство „Васил Априлов“, Габрово, 2021, ISBN 978-954-683-651-9
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов“, Габрово, 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 П. Петров, Г. Велев, К. Иванов – Техническа безопасност – лекционен курс и тренировъчни тестове, Университетско издателство „Васил Априлов“, Габрово, 2021, ISBN 978-954-683-644-1
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов“, Габрово, 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №3 П. Петров, Г. Велев, К. Иванов – Долекарска помощ – теория и тренинг, Първо издание – Кредо-3М, Габрово, 2021, ISBN 978-619-7100-49-5
Издателство: Кредо-3М, Габрово, 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 П.Петров - ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА - решения, технологии, проблеми, Кредо - 3М, Габрово - 2020
Издателство: Издателство КРЕДО- 3М, Габрово - 2020 г.
Изд.год.: 2020
Вид: Монография

Публикация: №5 П. Петров, Г. Велев – Теоретична електротехника – избрани лекции и приложения, Първо издание – Кредо-3М, Габрово, 2019, ISBN 978-619-7100-30-3
Издателство: Кредо-3М, Габрово
Изд.год.: 2019
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №6 П.Петров - ОБЩА И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Издателство: Кредо- 3М - Габрово, 2018 г.
Изд.год.: 2018
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №7 Кърцелин, Е., П. Петров, К. Иванов, Г. Велев, Експертни анализи на трудови злополуки - методическо ръководство за самостоятелна работа, ИК "Св. Иван Рилски", София, 2016, ISBN 978-954-353-303-9
Издателство: ИК "Св. Иван Рилски" при МГУ - София, гр. София
Изд.год.: 2016
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №8 П. Петров, М. Пенев. "Първи стъпки в методика на обучението"
Издателство: Университетско издателство "В. Априлов"
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №9 под ред.П.М.Узунов ТЕ
Издателство: Габрово Принт
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)
Абстракт: Теоретична електротехника 2 част

Публикация: №10 П. Петров, Г. Велев – Техническа безопасност – Анализ на трудови злополуки и тренировъчни тестове – „Габрово Принт”- ЕООД, Габрово, 2011, ISBN 978-954-436-028-3
Издателство: „Габрово Принт”- ЕООД, Габрово, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №11 Иванов, И. В., П. К. Петров, Г. Ц. Велев, Н. Е. Витков - Техническа Безопасност - учебник, ИК „Кинг”, София, 2011, ISBN 978-954-9518-66-5
Издателство: ИК „Кинг”, София, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №12 Иванов К. М., П. К. Петров, Г. Ц. Велев – Електрически мрежи и системи, ръководство за лабораторни упражнения, второ издание - „Габрово Принт”- ЕООД, 2008, ISBN: 954-9770-82-6
Издателство: „Габрово Принт”- ЕООД, 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №13 Петров П. К., К. М. Иванов, Методически изисквания за организация и превенция на охраната на труда в учебните заведения, "Габрово Принт" ЕАД, Габрово, 2008, ISBN: 978-954-436-014-6
Издателство: "Габрово Принт" ЕАД, Габрово
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №14 Душков, В. Д., П. К. Петров, К. М. Иванов, Професионални заболявания и трудова медицина - кратък курс, "Габрово Принт"ЕАД, Габрово, 2008, ISBN 978-954-436-009-2
Издателство: "Габрово Принт"ЕАД, Габрово
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №15 П.Петров - Диагностика на педагогическия колектив
Издателство: Габрово Принт-2000 г.
Изд.год.: 2000
Вид: Монография

Публикация: №16 Иванов, К. M., П. К. Петров, Г. Ц. Велев, Ц. К. Върбов, Определяне на максималната мощност на централи от възобновляеми енергоизточници в мрежи 35 kV, Международна научна конференция UNITECH’22, Габрово, 18-19 ноември 2022, ISSN 1313-230X, том I, стр. I82 – I87// Ivanov, K. M., P. K. Petrov, G. Ts. Velev, Ts. K. Varbov, Determination of the Maximum Power of Power Plants from Renewable Energy Sources in 35 kV Networks, International Scientific Conference UNITECH’22, Gabrovo
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’22, Габрово, 18-19 ноември 2022 // International Scientific Conference UNITECH’22, Gabrovo, 18-19 November 2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Петров, П. К., К. M. Иванов, Г. Ц. Велев, Бърз анализ на опасности от статично електричество, Международна научна конференция UNITECH’22, Габрово, 18-19 ноември 2022, ISSN 1313-230X, том I, стр. I79 – I82// Petrov, P. K., K. M. Ivanov,G. Ts. Velev, Quick Analysis of the Danger from Static Electricity, International Scientific Conference UNITECH’22, Gabrovo, 18-19 November 2022, ISSN 1313-230X, Vol. 1, pp. I79 – I82
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’22, Габрово, 18-19 ноември 2022 // International Scientific Conference UNITECH’22, Gabrovo, 18-19 November 2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Иванов, К. М., П. К. Петров, Ц. К. Върбов, Г. Ц. Велев, Индуктирани напрежения от електрическите линии на жп транспорта, Международна научна конференция UNITECH’21, Габрово, 19-20 ноември 2021, ISSN 1313-230X, стр. I72 – I77//Ivanov, K. M., P. K. Petrov, Ts. K. Varbov, G. Ts. Vеlev., Induced Voltages from Electric Lines of Railway Transport, International Scientific Conference UNITECH’21, Gabrovo, 19-20 November 2021, ISSN 1313-230X, pp. I72 – I77
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’21, Габрово, 19-20 ноември 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Петров, P. K., К. М. Иванов, Г. Ц. Велев, Ц. К. Върбов, Изследване и анализ на индуктирани напрежения от градския транспорт, Международна научна конференция UNITECH’21, Габрово, 19-20 ноември 2021, ISSN 1313-230X, стр. I98 – I101// Petrov, P. K., K. M. Ivanov, G. Ts. Vеlev, Ts. K. Varbov, Research and Analysis of Induced Voltages from Urban Electric Transport, International Scientific Conference UNITECH’21, Gabrovo, 19-20 November 2021, ISSN 1313-230X, pp. I98 – I101
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’21, Габрово, 19-20 ноември 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Velev, G. Ts., P. K. Petrov, A. Tudorache, A. Tătar, Study of Reliability and Efficiency of Automotive Fuses Samples, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, No. 4/2021, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 107 – 111 (5p.)
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, No. 4/2021, Romania
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №21 Petrov, P. K., G. Ts. Velev, K. M. Ivanov, Approach for preliminary determination of the type and number of vertical rods in grounding installations, II International Conference Essays of Mining Science and Practice, Dnipro, Ukraine, April 22-24, E3S Web of Conferences, Vol. 168/00013(2020), https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016800013, 2020 (Scopus);
Издателство: II International Conference Essays of Mining Science and Practice, Dnipro, Ukraine
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016800013

Публикация: №22 Petrov, P. K., G. Ts. Velev, K. M. Ivanov, Ts. K. Varbov, Determination of the Electrical Field Intensity Affecting a Person Situated under the Phase Conductor of a High Voltage Power line, 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering Ruse, Bulgaria, November 12-14, IEEE Xplore: 17 December 2020, DOI:10.1109/EEAE49144.2020.9279061, 2020
Издателство: 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering Ruse, Bulgaria, November 12-14, IEEE Xplore: 17 December 2020, DOI:10.1109/EEAE49144.2020.9279061
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Ivanov, K.I., Ts. K. Varbov, P. K. Petrov, G. Ts. Velev, Influence of Led Bulbs on Electromagnetic Compatibility Parameters, 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering Ruse, Bulgaria, November 12-14, IEEE Xplore: 17 December 2020, DOI: 10.1109/EEAE49144.2020.9279086, 2020
Издателство: 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering Ruse, Bulgaria, November 12-14, IEEE Xplore: 17 December 2020, DOI: 10.1109/EEAE49144.2020.9279086
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Велев, Г. Ц., К. М. Иванов, П. К. Петров, Е. Р. Кърцелин, Определяне на допустимите дължини на кабели 6 kV, Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София, ISSN 1314-4537, стр. 25 – 31
Издателство: Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София, ISSN 1314-4537
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №25 Иванов, К. М., Г. Ц. Велев, П. К. Петров, Е. Р. Кърцелин, Определяне на допустимите времена на изключване на кабели 6 kV, Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София, ISSN 1314-4537, стр. 32 – 38
Издателство: Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №26 Иванов, К. М., Г. Ц. Велев, П. К. Петров, Ц. Т. Наумов, Влияние на зарядните станции за електроавтомобили върху разпределителната мрежа, Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София, ISSN 1314-4537, стр. 82 – 86
Издателство: Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №27 Велев, Г. Ц., П. К. Петров, К. М. Иванов, Е. Р. Кърцелин, Развитие на катедра „Основи на електротехниката и електроенергетиката“ при ТУ-Габрово през нейната 55 годишна история, Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София, ISSN 1314-4537, стр. 93 – 99
Издателство: Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №28 Янков, П. И., П. К. Петров, Г. Ц. Велев, Ц. К. Върбов, Източници на токови хармоници в електрическите инсталации на жилищни и обществени сгради, Международна научна конференция UNITECH’19, Габрово, 15-16 Ноември 2019, ISSN 1313-230X, стр. I94 – I99
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’19, Габрово, 15-16 Ноември 2019
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №29 Иванов, К. И., Г. Ц. Велев, П. Петров, Изследване на фотоволтаична централа, присъединена на страна 20 kv, Международна научна конференция UNITECH’19, Габрово, 15-16 Ноември 2019, ISSN 1313-230X, стр. I130 – I135
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’19, Габрово, 15-16 Ноември 2019
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №30 Petrov, P. K., G. Ts. Velev, K. M. Ivanov., A method for dimensioning the lightning protection of photovoltaic modules, placed on the roofs of buildings, University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Journal of Mining and Geological Sciences, Vol. 62, Nr. 3, ISSN 2682-9525 (print), ISSN 2683-0027 (online), pp. 113 – 116
Издателство: University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Journal of Mining and Geological Sciences, Vol. 62, Nr 3
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №31 Петров, П., J. Маркова, МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊАТА И ВЕШТИНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРЕКУ ПРОЕКТИРАЊЕ НА РЕАЛНИ СИТУАЦИИ
Издателство: Македонско сестринсто, 2019, Битола, брой 8
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №32 Петров, П., J. Маркова, МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТ ‒ ОСНОВА ЗА НЕОПХОДНАТА МЕДИЦИНСКО-СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА ВОЗРАСНИ ЛИЦА
Издателство: Македонско сестринсто, 2019, Битола, брой 8
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №33 Петров, П., J. Маркова, Методологија за проценка на ризикот при здравствена нега во домашни услови, Македонско сестринсто, брой 7, Битола, 2018,с. 21-27
Издателство: Македонско сестринсто, брой 7, Битола, 2018,с. 21-27
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №34 Петров, П., J. Маркова, Методологија за проценка на ризикот при здравствена нега во домашни услови
Издателство: Македонско сестринсто, брой 7, Битола, 2018,с. 21-27
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №35 Петров, П., J. Маркова, Интеракции меѓу потребите и интересите како средство за зголемување на ефикастноста на обуката на социјалнитеасистенти
Издателство: Македонско сестринсто, 2018, Битола, брой 7
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №36 Velev, G. Ts., K. M. Ivanov, P. K. Petrov, A. Foanene, Grounding Resistance Measurments and Control for Wind generators, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2018, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 13-17
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2018, Romania
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №37 Kartselin, E. R., G. Ts. Velev, P. K. Petrov, K. M. Ivanov, N. S. Minekov, A. Zabchev, Expert Investigation on the Causes for Occurrence of a Big Fire in an Administrative Building, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2018, Romania, ISSN 1842-4856, pp.36-41
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2018, Romania
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №38 Y. Stefanov, K. Ivanov, P. Petrov: A study for an optimization of a hybrid renewable energy system as a part of decentralized power supply
Издателство: International Journal of Smart Grid and Clean Energy, V6, Nr3, 2017, 141-148, ISSN 2315-4462
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: Study for an optimization of a hybrid renewable energy system as a part of decentralized power supply
Web: www.ijsgce.com
Пълен текст:

Публикация: №39 Petrov, P. K., G. Ts. Velev, Mathematical Model of Residual Discharge of Capacitive Electrical Equipment through the Human Body in Regard with Safety, International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology, Vol. 4, Issue 10, October 2017, DOI 10.17148/IARJSET.2017.41014, ISSN(Print) 2394-1588. ISSN(Online) 2393-8021, IF:4.821, pp.88 – 91
Издателство: International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology, Vol.4
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №40 Кърцелин, Е. Р., А. Зъбчев, Н. Минеков, П. Петров, К. Иванов, Г. Велев, Експертно разследване на аварии в електроенергетиката, Международна научна конференция UNITECH’17, Габрово, 17-18 Ноември 2017, ISSN 1313-230X, стр. I-89 – I-95
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’17, Габрово, 17-18 Ноември 2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №41 Kartselin, E., A. Zabchev, N. Minekov, P. Petrov, K. Ivanov, G. Velev, Problems and Tasks for Assessing the Quality of Relay Protection Devices, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2017, Romania, ISSN 1842-4856, pp.46 – 52
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2017, Romania
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №42 К.М.Иванов, П.К.Петров, Г.Велев - Електрически мрежи и системи – практикум- „Габрово Принт”-ЕООД, 2016г.
Издателство: „Габрово Принт”-ЕООД
Изд.год.: 2016
Вид: Учебна литература - ELSE - упражнения
Абстракт: Практикум по Електрически мрежи и системи

Публикация: №43 Velev, G. Ts., P. K. Petrov, Voltage Based Solutions of Transients in Linear Electrical Circuits Using the Laplace Transformation, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 4/2015, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 24 – 29
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The paper inhere presents the implementation of voltage based solutions of transients using the Laplace transformation in the study course of “Basic principles of electrical engineering II”. The proposed approach is intended to expand and improve the knowledge, the skills, and the understanding of students regarding finding the solutions of transients in linear electrical circuits in the Laplace domain.

Публикация: №44 Petrov, P. K., V. Gluhov, G. Velev, K. Ivanov, R. Aleksandrov - SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS AND SAFETY CULTURE ASSESSMENT, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, Vol.4, 2014, Romania, ISSN 1842-4856
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, Vol.4, 2014, Romani
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS AND SAFETY CULTURE ASSESSMENT

Публикация: №45 Petrov, P. K., V. Gluhov, G. Velev, K. Ivanov, R. Aleksandrov - STRONG SAFETY CULTURE AS A MEANS FOR PREVENTION, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , 2014, Romania,Vol.4, ISSN 1842-4856
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , 2014, Romania,Vol.
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина
Абстракт: STRONG SAFETY CULTURE AS A MEANS FOR PREVENTION

Публикация: №46 Петров, П. К., Г. Ц. Велев, К. Иванов, А. Зъбчев, Р. Александров, Дългосрочно изследване на устойчивостта на параметрите на заземители с електропроводима бетонна обмазка – Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, електрификация и автоматизация на мините, том 56, ISSN 1312-1820, 2013г., стр. 120 – стр. 124
Издателство: Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, електриф
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Настоящата статия е естествено продължение на изследванията на съвместно разработени в ТУ – Габрово и МГУ”Св. Иван Рилски” електропроводящи бетони, използвани за намаляване на съпротивлението на заземяване и електрокорозионна защита на заземителите в проблемни райони. На базата на текущи измервания на съпротивлението на заземяване за реални физически модели на такива заземители и тяхното сравняване със стойности измерени при монтажа на образците от преди почти 5 години са направени заключения относно устойчивостта на техните параметри във времето.

Публикация: №47 Petrov, P., E. Kartselin, D. Gospodinov, V. Cozma, G. Ts. Velev, N. Minekov, Some new solutions for increasing the safety of use of electricity in underground coal mines, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2013, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 39 - 43
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2013, Romani
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The safety regulations regarding the safe use of electricity in underground coal mines illustrate big disproportions between the requirements that have to be met by the explosion proof electrical power equipment and the different kinds of cables, used r in underground mines’ electrical power supplying systems. The present paper presents some new solutions for increasing the level of safety of electricity use in underground coal mines.

Публикация: №48 Велев, Г. Ц., П. К. Петров, Ц. Петков, Корозионни процеси при заземителните уредби и антикорозионна защита, Международна научна конференция UNITECH’12, Габрово, 16-17 Ноември 2012, ISSN 1313-230X, стр. I-69 – I-76
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’12, Габрово, 16-17 Ноември 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: In the paper inhere a classification of the corrosion processes in soil is made. The mechanism of different kinds of corrosion is explained in regard to the grounding installations. Technical means for prevention and corrosion protection of steel grounding electrodes have been stated.

Публикация: №49 Велев, Г. Ц., П. К. Петров, Р. Г. Исталианов – Програмен продукт за оразмеряване на заземителни уредби със заземители в проводящ бетон – Международна научна конференция UNITECH’11, Габрово, 18-19 Ноември 2011, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’11, Габрово, 18-19 Ноември 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The paper represents a new software product for dimensioning of grounding installations involving conductive concrete encased electrodes. That new software is made on the basis of mathematical expressions for calculation of the resistance to ground of single concrete encased grounding electrodes. These expressions are deduced by the authors in their previous studies at this field

Публикация: №50 Velev, G. Ts., A. Weinlеder, S. Tenbohlen, P. K. Petrov – Verification of analytical expressions for calculation of the resistance to ground of single conductive concrete encased grounding electrodes by FEM - 17-th International Symposium on High
Издателство: 17-th International Symposium on High Voltage Engineering ISH 2011, 2011, Hannover, Germany, Book of
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Grounding grids are essential for the normal and safe operation of all electrical power systems and networks. For safety reasons, grounding resistance is often estimated by means of analytical or numerical methods via potential distribution calculations along the soil structure. During the last two years of research, mathematical expressions for calculating the resistance to ground of conductive concrete encased vertical and horizontal grounding electrodes have been deduced assuming that the soil structure is isotropic and uniform. All derived mathematical expressions, are compared and validated with results obtained by FEM modeling, realized using the commercial software product ANSYS. Since the Numeric modeling for all types of single conductive concrete encased electrodes is performed without any simplifications, the obtained FEM resistance results have been used as relevant and accurate basis for reliable comparative analysis. It has been concluded in general that the presented inhere mathematical expressions have the necessary accuracy to be implemented in software products and methods for design of nonconventional grounding installations involving conductive concrete encased electrodes

Публикация: №51 Velev, G. Ts., A. Weinleder, S. Tenbohlen, P. K. Petrov – A new approach for analysis of nonconventional grounding installations by means of FEM - 17-th International Symposium on High Voltage Engineering ISH 2011, 2011, Hannover, Germany, Book of abstrac
Издателство: 17-th International Symposium on High Voltage Engineering ISH 2011, 2011, Hannover, Germany, Book of
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Grounding installations with electrodes encased in current-conductive medium (in most of the cases concrete with current-conductive ingredients inside) are more and more often met for application in high voltage electrical power facilities, such as power substations and power plants, where the soil resistivity has inadmissibly high values or there is an increased risk of electrochemical electrode corrosion. Since the conventional grounding installations analysis and design are performed easily by analytical calculations or via specialized commercial software products, the same is not valid for grounding installations with conductive medium incased electrodes. In such cases the FEM implementation is an excellent approach for modeling and design of this nonconventional type of grounding installations regardless of the engaged electrodes type, their configuration and geometry. Furthermore, using FEM it is easy to investigate the respective grounding installation behavior in fault situations e.g. calculation and graphical interpretation of earth surface voltage distribution, maximum step- and touch-voltages calculations in case of short circuits etc. The procedures and studies presented inhere are performed for single conductive concrete encased electrodes but the same approach is suitable for design of overall grounding installations involving conductive concrete encased electrodes

Публикация: №52 Велев, Г. Ц., П. К. Петров – Експериментално определяне специфичното обемно съпротивление на почвените слоеве в дълбочина чрез използване на еталонен електрод – Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, ел
Издателство: Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, електриф
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Двуслойното моделиране на почвата е стандартна практика при проектирането на заземителни уредби в развитите страни. Съставянето на достоверни многослойни почвени модели води до увеличаване на точността и прецизността при оразмеряване на заземителните уредби, а също така и до намаляване на преразхода на метал при тяхното реализиране, тъй като се отчита слоестата структура и изменението на специфичното обемно съпротивление на почвата в дълбочина. В настоящата статия са представени резултати от експериментално определяне на двуслойния профил на почвата в дълбочина посредством използването на еталонен електрод, прилагайки метода на контролния заземител за конкретен терен. Точността на получения двуслоен почвен модел е верифицирана чрез сравнителен анализ с резултати получени от утвърдени методики и програмни продукти

Публикация: №53 Петров, П. К., Г. Ц. Велев – Нов метод за определяне степента на корозия на стоманени заземители чрез използване на индуктивни датчици – Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, електрификация и автоматиз
Издателство: Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, електриф
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: При наличие на интензивна корозия, сечението на стоманените заземителни електроди намалява. Това води до несъответствие с изискванията на нормативните уредби за минимално сечение. Всичко това показва актуалността на проблема за следене на развитието на процеса на корозия в електродите на заземителните уредби. В тази статия е показан метод за следене степента на корозията, чрез използване на индуктивни датчици. Изведени са аналитични зависимости за определяне дълбочината на корозия, чрез следене индуктивността на предлагания датчик. Предлагания метод не изисква големи финансови разходи и е реализуем за всички заземителни устройства изпълнени със стоманени електроди

Публикация: №54 Велев, Г. Ц., П. К. Петров - Математическо моделиране и анализ на заземители с проводима бетонна обмазка– Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, електрификация и автоматизация на мините, 2010, ISSN 1312
Издателство: Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, електриф
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: През последните две години на базата на сътрудничеството между Технически университет – Габрово и МГУ „Св. Иван Рилски” са разработени и изследвани физически заземители с проводима бетонна обмазка за приложение при откритите рудници в нашата страна, основно с цел защита на металния електрод от агресивна среда и интензивна електрокорозия както и за намаляване на съпротивлението на заземяване в зони с високи стойности на специфичното обемно съпротивление на почвата. Всичко това налага пълно математическо моделиране на този вид нетрадиционни за инженерната практика заземители. Изведените и публикувани в тази статия изчислителни зависимости за изчисляване съпротивлението на единични хоризонтални и вертикални заземителни електроди в слой проводящ бетон ще дадат възможност за бързото навлизане на този тип заземители в българската практика и до разработването на цялостни методики и програмни продукти за оразмеряване на заземителни уредби от този тип

Публикация: №55 Велев, Г. Ц., П. К. Петров, - A new method for in depth resistivity determination of multilayer soils, - Известия на ТУ-Габрово, Tом 37, Габрово, 2009, ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, Tом 37, Габрово, 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: The design of grounding installations is performed after a series of measurements and calculations, resulting in defining soil resistivity value, needed for further design work. This paper presents a novel method for experimental in depth resistivity determination of multilayer soils, by means of measuring instruments of frequent use. Exactly measured and calculated soil resistivity in such cases helps designers to achieve the most economical grounding installations, with regard of the kind, geometrical dimensions and installation depth of the grounding electrode rods

Публикация: №56 Petrov, P. K. Georgi T. Velev, K. M. Ivanov, -UTILIZATION OF DATA ACQUISITION SYSTEMS FOR MONITORING AND ANALYSIS OF FAULT SITUATIONS IN EFFECTIVELIY GROUNDED STAR - CONNECTED ELECTRICAL POWER NETWORKS, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Ta
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 2/2009, Romani
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: This paper submits expanding the capabilities of DATA acquisition systems, installed in (industrial) power substations. The system for monitoring could be used for different kinds of faults registration, as an example: grounding resistance aggravation, one phase to frame faults, one phase to earth faults, short- circuits, and non-symmetrical loads. For each case, the grounding current could be defined using the analytical expressions, suggested bellow, when the grounding resistance value is known. When current is known, the permissible RMS voltage value could be easily defined

Публикация: №57 Петров П.К., Цв. Върбов, Подход за експериментално определяне на коефициента на пулсации на светлинния поток, Безопасност и трудова медицина бр.5/2007
Издателство: Безопасност и трудова медицина бр.5/2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: определяне на коефициента на пулсации на светлинния поток

Публикация: №58 Петров П. К., Г. Ц. Велев – Увеличаване на експлоатационния период на заземители в зони с интензивно влияние на блуждаещи токове – Международна научна конференция UNITECH’07, Габрово, 23-24 ноември 2007, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’07, Габрово, 23-24 ноември 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The corrosion protection of metallic equipment and machinery, buried in earth and affected by stray currents is associated with: covering the metal surfaces in contact with soil with insulating materials as well as using of cathode protection. The use of cathode protection for wide surface areas in contact with the soil is quite expensive and almost not applicable in practice. The present paper surveys a new method for increasing the exploitation life of grounding electrodes by means of their covering with double layer conductive coatings. The use of conductive coatings besides its positive effect upon the protection from stray currents, significantly improves the electrical resistance of the grounding electrodes, which has crucial importance for practice

Публикация: №59 Петров П. К., Г. Ц. Велев - Изследване на проводими обмазки, допринасящи за намаляване съпротивлението на заземители – Международна научна конференция UNITECH’07, Габрово, 23-24 ноември 2007, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’07, Габрово, 23-24 ноември 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: A new method has been proposed for protection of grounding electrodes buried and influenced by chemically aggressive soils by means of conductive coating with concrete base as connecting agent. Various components and substances have been used in the process of experimental investigation. Results concerning the conductive coating resistivity have been presented under dry and wet conditions. The conclusions made give answers about the applicability of the different conductive coatings and the rate of grounding electrodes’ protection. The research in the respective field is performed according to departmental contract and the results are applicable in practice

Публикация: №60 Петров П. К., Г. Ц. Велев - Подобряване съпротивлението на заземители чрез използване на проводима обмазка - Списание „Безопасност на труда и трудова медицина”, ЕСКАРГО - София, брой 4, 2007, ISNN 1311-2740
Издателство: Списание „Безопасност на труда и трудова медицина”, ЕСКАРГО - София, брой 4, 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: В статията се разглежда възможността за монтиране на заземителите в проводима обмазка със специфично обемно съпротивление много по-малко от това на почвата. Ефектът на такова мероприятие е в две посоки: значително подобряване съпротивлението на заземителя и защита на електрода от влияние на агресивни почви. Посочена е и технологичната последователност за монтаж на вертикални и хоризонтални заземители

Публикация: №61 Петров П. К., Г. Ц. Велев - Изследване на вертикален заземител с проводима обмазка - Известия на ТУ-Габрово, Tом 34, Габрово, 2007, ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, Tом 34, Габрово, 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Един от начините за увеличаване живота на заземители, монтирани в химически агресивни почви или намиращи се под влияние на блуждаещи токове се състои в обмазването на металния електрод с проводима обмазка . Настоящото изследване има за цел да отговори на въпроса за целесъобразността на използването на такива заземители в почви с различно специфично съпротивление , да се направи оценка на нивото на подобряване на съответни технически параметри и да се направи обосновка за оптималната дебелина на обмазания слой в зависимост от условията и монтажа

Публикация: №62 36. Петров П., Л. Лазов, Н. Ангелов Системен подход при организацията на междупредметните връзки по физика във ВТУЗ, Международна научна конференция Унитех’06, Габрово, 24-25 ноември 2006, том I, стр. 487-491
Издателство: Международна научна конференция Унитех’06, Габрово, 24-25 ноември 2006, том I
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №63 Петров П., Цв. Върбов, Изследване на демфериращото действие на металната рамка при фотоволтаични модули, Международна научна конференция “УНИТЕХ 04” гр. Габрово 18 – 19 ноември 2004 г., Сборник доклади
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ 04” гр. Габрово 18 – 19 ноември 2004 г.
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №64 Петров П., Цв. Върбов, Метод за оразмеряване на мълниезащитата на фотоволтаични модули, Известия на Техническия университет – Габрово, том ХХVІІ, 2003 (57-59)
Издателство: Известия на Техническия университет – Габрово, том ХХVІІ, 2003
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: оразмеряване на мълниезащита

Публикация: №65 Петров П., Цв. Върбов, ЗАЩИТА НА ФОТОВОЛТАИЧНИ МОДУЛИ ОТ ПОРАЖЕНИЕ ВСЛЕДСТВИЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА ИНДУКЦИЯ ПРЕДИЗВИКАНА ОТ МЪЛНИИ,Известия на Техническия университет – Габрово, том ХХVІІ, 2003 (60-62)
Издателство: Известия на Техническия университет – Габрово, том ХХVІІ, 2003
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: ЗАЩИТА НА ФОТОВОЛТАИЧНИ МОДУЛИ ОТ ПОРАЖЕНИЕ ВСЛЕДСТВИЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА ИНДУКЦИЯ

Публикация: №66 П. Петров, Д. Изворска, Специфични особености при подготовка на учебни пособия за дистанционно обучение в техническото висше училище, Годишник на ТУ – гр.Варна, (2001), 968 – 972.
Издателство: Годишник на ТУ – гр.Варна,
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №67 П. Петров, Д. Изворска, Една форма за индивидуализация и диференциация на обучението по математика, Годишник на ТУ – гр.Варна , (2001), 973 – 976.
Издателство: Годишник на ТУ – гр.Варна
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №68 Петров П.К.- Педагогически технологии при обучението по теоретична електротехника във висшите учебни заведения
Издателство: автореферат на дисертация за присъждане на научна образователна степен “доктор”, София , 1999 г.
Изд.год.: 1999
Вид: Дисертация

Публикация: №69 Петров П.К. - Система за оценка педагогическата пригодност на кандидат-студенти
Издателство: сп. Педагогика 8/9 - 1999.
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №70 Петров П.К. - Един нетрадиционен подход в обучението
Издателство: сп. Педагогика 10 – 1999
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №71 Петров П.К. - Място и перспектива на задочното обучение във висшето учебно заведение
Издателство: сп. Стратегии на образователната и научна политика – 4 /1999
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №72 Петров П., Цв. Върбов, Разработка на конструкция на бавноходов микродвигател с обтъркалващ се магнитен пръстен, ЮНС-95, ВВВУ “Георги Бенковски”, Сборник доклади, с. 34-40, 1995.
Издателство: ЮНС-95, ВВВУ “Георги Бенковски”, Сборник доклади, с. 34-40
Изд.год.: 1995
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: Разработка на конструкция на бавноходов микродвигател с обтъркалващ се магнитен пръстен

Публикация: №73 Петров П. К. - Разработка волнового электродвигателя с неподвижным генератором волновой деформации и методик его теоретического и практического исследовани
Издателство: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук , Харьков, 1993 г
Изд.год.: 1993
Вид: Дисертация