ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: КРАСИМИР МАРИНОВ ИВАНОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Ръководител, катедра
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Основи на електрот. и електроенергетиката
Кабинет(и): 1231
Служебен тел.: (066 827)+307
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (6)
Книги (9)
Публикации (73)
Учебни материали (6)
Зададени ДР (8)

Докторанти (4)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Съвременни приложения на Smart Grid в електропреносната и електроразпределителната мрежа и влиянието им върху режимите на работа на ЕЕС
Година: 2016
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Осъществен е преглед и е разгледано развитието на „smart grid“ в световен мащаб. Даден е обзор на съвременните технологии, използвани в концепцията интелигентна мрежа с описание на функционалността и приложението им. Разгледани са интелегентните сензори и електромери, които намират приложение в „smart grid”. За въвеждане на тази концепцията е необходимо паралелно развитие на информационната и комуникационна мрежа. Дадени са технологии за управление и автоматизация, които ще разширяват обхвата си на приложение в интелегентните разпределителни и преносни мрежи. Направен е преглед на силовата електроника, използвана в разпределената генерация и възможностите за регулиране в мрежата. Описани са средствата и начините за акумулиране на електроенергия и техните възможности за регулиране на режимите в електрическата мрежа. Превръщането на електрическата мрежа в интелигентна е дълъг процес. За осъществяването на тази концепция ще трябва да се преодолеят някои посочени бариери, описани са и вариантните решения. Дадени са подходящи интелигентни решения за отделните типове ВЕИ при интегрирането им в интелигентната мрежа с цел по-голяма ефективност. Разгледани са някои оптимизационни и управленски техники, които ще се използват за оценка и управление на режимите на ЕЕС. Самодиагностиката и реализацията на правилните решения са важна част от „smart grid”. Разработката завършва с препоръки за реализирането на концепцията в национален мащаб.
Позиция в проекта: 1
Бр.заети: 4

Име на проект: №2 Електромагнитна съвместимост и загуби
Година: 2015
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Електромагнитна съвместимост на електроенергийни обекти с разпределена генерация
Период: 3г.
Бр.заети: 8

Име на проект: №3 Интегриране на разпръснатите малки генерации в електроразпределителната мрежа към електроенергийната система
Година: 2015
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Интегриране на разпръснатите малки генерации в електроразпределителната мрежа към електроенергийната система на страната, проблеми и пътища за решения
Позиция в проекта: 1
Бр.заети: 4

Име на проект: №4 Изследване на влиянието на някой показатели на комунално-битовия сектор върху загубите на мощност и енергия и качеството на електроенергия в електрическите мрежи в района на обл.Плевен
Година: 2015
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Изследва се влиянието на някой показатели на комунално-битовия сектор върху загубите на мощност и енергия и качеството на електроенергия в електрическите мрежи
Позиция в проекта: практика
Бр.заети: 3

Име на проект: №5 Оценка на състоянието на двигатели и силови кабели средно напрежениое в Асарел Медет Панагюрище
Година: 2014
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Оценка на състоянието на двигатели и силови кабели средно напрежениое в Асарел Медет Панагюрище
Позиция в проекта: практика
Бр.заети: 2

Име на проект: №6 ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО И РЕСУРСА НА ИЗОЛАЦИЯТА НА СТАТОРНИТЕ НАМОТКИ НА ХИДРОАГРЕГАТ ХГ – 2 И ХГ - 3 ПРИ ВЕЦ „БАТАК
Година: 2012
Описание: ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО И РЕСУРСА НА електрическата ИЗОЛАЦИЯ НА СТАТОРНИТЕ НАМОТКИ НА ХИДРОгенератор
Период: 6 месеца
Бр.заети: 2


Публикации
Публикация: №1 П. Петров, Г. Велев, К. Иванов – Долекарска помощ – теория и тренинг, Първо издание – Кредо-3М, Габрово, 2021, ISBN 978-619-7100-49-5
Издателство: Кредо-3М, Габрово, 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Кърцелин, Е. Р., Н. Минеков, К. Иванов, А. Зъбчев, Г. Велев, А. Фоанене, Оптимизационни задачи в електроенергетиката, ИК“Св. Иван Рилски“, гр. София, 2018, ISBN 978-954-353-363-3
Издателство: ИК“Св. Иван Рилски“, гр. София
Изд.год.: 2018
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Кърцелин, Е. Р., К. Иванов, Р. Александров, Н. Минеков, Ц. Върбов, Компютърно моделиране на асинхронни двигатели, ИК“Св. Иван Рилски“, гр. София, 2018, ISBN 978-954-353-365-7
Издателство: ИК“Св. Иван Рилски“, гр. София
Изд.год.: 2018
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Кърцелин, Е., П. Петров, К. Иванов, Г. Велев, Експертни анализи на трудови злополуки - методическо ръководство за самостоятелна работа, ИК "Св. Иван Рилски", София, 2016, ISBN 978-954-353-303-9
Издателство: ИК "Св. Иван Рилски" при МГУ - София, гр. София
Изд.год.: 2016
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №5 под ред.П.М.Узунов ТЕ
Издателство: Габрово Принт
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)
Абстракт: Теоретична електротехника 2 част

Публикация: №6 Иванов К. М., П. К. Петров, Г. Ц. Велев – Електрически мрежи и системи, ръководство за лабораторни упражнения, второ издание - „Габрово Принт”- ЕООД, 2008, ISBN: 954-9770-82-6
Издателство: „Габрово Принт”- ЕООД, 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №7 Иванов К. М., П. М. Узунов, Г. Ц. Велев – Електрическа част на електроцентрали и подстанции, ръководство за лабораторни упражнения – „Габрово Принт”- ЕООД, 2008, ISBN: 978-954-436-013-9
Издателство: „Габрово Принт”- ЕООД, 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №8 Петров П. К., К. М. Иванов, Методически изисквания за организация и превенция на охраната на труда в учебните заведения, "Габрово Принт" ЕАД, Габрово, 2008, ISBN: 978-954-436-014-6
Издателство: "Габрово Принт" ЕАД, Габрово
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №9 Душков, В. Д., П. К. Петров, К. М. Иванов, Професионални заболявания и трудова медицина - кратък курс, "Габрово Принт"ЕАД, Габрово, 2008, ISBN 978-954-436-009-2
Издателство: "Габрово Принт"ЕАД, Габрово
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №10 Иванов, К. M., Н. Минеков, Г. Велев, К. Радлов, За някои проблеми и задачи при прехода за обслужване на електрообзавеждането по фактическо състояние, Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’22”, 27 – 28 Октомври 2022, София, ISSN 1314-4537, стр. 117 – 121
Издателство: Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’22”, 27 – 28 Октомври 2022, София
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №11 Иванов, К. M., П. К. Петров, Г. Ц. Велев, Ц. К. Върбов, Определяне на максималната мощност на централи от възобновляеми енергоизточници в мрежи 35 kV, Международна научна конференция UNITECH’22, Габрово, 18-19 ноември 2022, ISSN 1313-230X, том I, стр. I82 – I87// Ivanov, K. M., P. K. Petrov, G. Ts. Velev, Ts. K. Varbov, Determination of the Maximum Power of Power Plants from Renewable Energy Sources in 35 kV Networks, International Scientific Conference UNITECH’22, Gabrovo
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’22, Габрово, 18-19 ноември 2022 // International Scientific Conference UNITECH’22, Gabrovo, 18-19 November 2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Петров, П. К., К. M. Иванов, Г. Ц. Велев, Бърз анализ на опасности от статично електричество, Международна научна конференция UNITECH’22, Габрово, 18-19 ноември 2022, ISSN 1313-230X, том I, стр. I79 – I82// Petrov, P. K., K. M. Ivanov,G. Ts. Velev, Quick Analysis of the Danger from Static Electricity, International Scientific Conference UNITECH’22, Gabrovo, 18-19 November 2022, ISSN 1313-230X, Vol. 1, pp. I79 – I82
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’22, Габрово, 18-19 ноември 2022 // International Scientific Conference UNITECH’22, Gabrovo, 18-19 November 2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Иванов, К. М., П. К. Петров, Ц. К. Върбов, Г. Ц. Велев, Индуктирани напрежения от електрическите линии на жп транспорта, Международна научна конференция UNITECH’21, Габрово, 19-20 ноември 2021, ISSN 1313-230X, стр. I72 – I77//Ivanov, K. M., P. K. Petrov, Ts. K. Varbov, G. Ts. Vеlev., Induced Voltages from Electric Lines of Railway Transport, International Scientific Conference UNITECH’21, Gabrovo, 19-20 November 2021, ISSN 1313-230X, pp. I72 – I77
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’21, Габрово, 19-20 ноември 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Петров, P. K., К. М. Иванов, Г. Ц. Велев, Ц. К. Върбов, Изследване и анализ на индуктирани напрежения от градския транспорт, Международна научна конференция UNITECH’21, Габрово, 19-20 ноември 2021, ISSN 1313-230X, стр. I98 – I101// Petrov, P. K., K. M. Ivanov, G. Ts. Vеlev, Ts. K. Varbov, Research and Analysis of Induced Voltages from Urban Electric Transport, International Scientific Conference UNITECH’21, Gabrovo, 19-20 November 2021, ISSN 1313-230X, pp. I98 – I101
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’21, Габрово, 19-20 ноември 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Petrov, P. K., G. Ts. Velev, K. M. Ivanov, Approach for preliminary determination of the type and number of vertical rods in grounding installations, II International Conference Essays of Mining Science and Practice, Dnipro, Ukraine, April 22-24, E3S Web of Conferences, Vol. 168/00013(2020), https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016800013, 2020 (Scopus);
Издателство: II International Conference Essays of Mining Science and Practice, Dnipro, Ukraine
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016800013

Публикация: №16 Petrov, P. K., G. Ts. Velev, K. M. Ivanov, Ts. K. Varbov, Determination of the Electrical Field Intensity Affecting a Person Situated under the Phase Conductor of a High Voltage Power line, 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering Ruse, Bulgaria, November 12-14, IEEE Xplore: 17 December 2020, DOI:10.1109/EEAE49144.2020.9279061, 2020
Издателство: 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering Ruse, Bulgaria, November 12-14, IEEE Xplore: 17 December 2020, DOI:10.1109/EEAE49144.2020.9279061
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Ivanov, K.I., Ts. K. Varbov, P. K. Petrov, G. Ts. Velev, Influence of Led Bulbs on Electromagnetic Compatibility Parameters, 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering Ruse, Bulgaria, November 12-14, IEEE Xplore: 17 December 2020, DOI: 10.1109/EEAE49144.2020.9279086, 2020
Издателство: 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering Ruse, Bulgaria, November 12-14, IEEE Xplore: 17 December 2020, DOI: 10.1109/EEAE49144.2020.9279086
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Велев, Г. Ц., К. М. Иванов, П. К. Петров, Е. Р. Кърцелин, Определяне на допустимите дължини на кабели 6 kV, Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София, ISSN 1314-4537, стр. 25 – 31
Издателство: Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София, ISSN 1314-4537
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №19 Иванов, К. М., Г. Ц. Велев, П. К. Петров, Е. Р. Кърцелин, Определяне на допустимите времена на изключване на кабели 6 kV, Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София, ISSN 1314-4537, стр. 32 – 38
Издателство: Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №20 Иванов, К. М., Г. Ц. Велев, П. К. Петров, Ц. Т. Наумов, Влияние на зарядните станции за електроавтомобили върху разпределителната мрежа, Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София, ISSN 1314-4537, стр. 82 – 86
Издателство: Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №21 Велев, Г. Ц., П. К. Петров, К. М. Иванов, Е. Р. Кърцелин, Развитие на катедра „Основи на електротехниката и електроенергетиката“ при ТУ-Габрово през нейната 55 годишна история, Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София, ISSN 1314-4537, стр. 93 – 99
Издателство: Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №22 Иванов, К. И., Г. Ц. Велев, П. Петров, Изследване на фотоволтаична централа, присъединена на страна 20 kv, Международна научна конференция UNITECH’19, Габрово, 15-16 Ноември 2019, ISSN 1313-230X, стр. I130 – I135
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’19, Габрово, 15-16 Ноември 2019
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Petrov, P. K., G. Ts. Velev, K. M. Ivanov., A method for dimensioning the lightning protection of photovoltaic modules, placed on the roofs of buildings, University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Journal of Mining and Geological Sciences, Vol. 62, Nr. 3, ISSN 2682-9525 (print), ISSN 2683-0027 (online), pp. 113 – 116
Издателство: University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Journal of Mining and Geological Sciences, Vol. 62, Nr 3
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №24 Велев, Г. Ц., K. M. Иванов, Е. Р. Кърцелин, Намаляване на загубите на мощност и енергия в разпределителните силови трансформатори чрез регулиране на работното им напрежение, Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’18”, 15-16 Ноември 2018, София, ISSN 1314-4537, стр. 89 – 94
Издателство: Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’18”, 15-16 Ноември 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 Кърцелин, Е. Р., А. Зъбчев, Н. Минеков, И. Лалов, К. М. Иванов, Г. Ц. Велев, Проблеми и задачи за определяне качеството на устройствата за релейна защита, Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’18”, 15-16 Ноември 2018, София, ISSN 1314-4537, стр. 95 – 104
Издателство: Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’18
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Върбов Цв., Кр. Маринов, П.Янков, М. Кручеру Влияние на промишлени осветители върху параметри на електромагнитна съвместимост Международна научна конференция„УНИТЕХ ‘18” 16-17 Ноември 2018, Габрово Том I с.110-115 ISSN1313-230X
Издателство: Международна научна конференция„УНИТЕХ ‘18”
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Изследване на хармоничните „замърсявания“ в електрическите уредби за осветление, предизвиквани от използването на различни осветителни тела в индустрията.

Публикация: №27 Ivanov, K. M., Ts. K. Varbov, G. Тs. Velev, P. I. Yankov, Study of the electromagnetic compatibility parameters of LED lighting sources, 8th International Multidisciplinary Scientific Symposium, Universitaria Simpro 2018, 11-13 October 2018, Petroşani, Romania, ISSN–L 1842 – 4449, ISSN 2344 – 4754, pp. 587 – 592;
Издателство: 8th International Multidisciplinary Scientific Symposium, Universitaria Simpro 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №28 Velev, G. Ts., K. M. Ivanov, P. K. Petrov, A. Foanene, Grounding Resistance Measurments and Control for Wind generators, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2018, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 13-17
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2018, Romania
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №29 Kartselin, E. R., G. Ts. Velev, P. K. Petrov, K. M. Ivanov, N. S. Minekov, A. Zabchev, Expert Investigation on the Causes for Occurrence of a Big Fire in an Administrative Building, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2018, Romania, ISSN 1842-4856, pp.36-41
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2018, Romania
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №30 Timmerberg, J., A. Foanene, F. Renken, G. Ts. Velev, K. M. Ivanov, Development of Electricity Production in Europe, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2018, Romania, ISSN 1842-4856, pp.25-29
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2018, Romania
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №31 Иванов, К. И., Г. Ц. Велев, П. И. Янков, Е. Р. Кърцелин, Н. Минеков, Параметри на токови хармонични в индустрията, Международна научна конференция UNITECH’18, Габрово, 15-16 Ноември 2018,, стр. I98 - I103;
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’18, Габрово
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №32 Иванов, К. И., Г. Ц. Велев, П. И. Янков, Е. Р. Кърцелин, Н. Минеков, Изследване на някой параметри на електромагнитна съвместимост в индустриална фирма, Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’18”, 15-16 Ноември 2018, София, ISSN 1314-4537, стр. 15-20;
Издателство: Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’18
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №33 Kr.M.Ivanov, Cv.K.Varbov, G.C.Velev: CALCULATION OF THE LOSS OF POWERAND ACTIVE ENERGY IN POWER LINES WITH GENERATING SOURCES FROM RENEWABLE ENERGY'', conference''ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES'', 15.06.2017 at Rezekne
Издателство: conference''ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES'', 15.06.2017 at Rezekne
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Определяне на загубите на мощност и електроенергия в разпределителни мрежи с разпределена генерация.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №34 Y. Stefanov, K. Ivanov, P. Petrov: A study for an optimization of a hybrid renewable energy system as a part of decentralized power supply
Издателство: International Journal of Smart Grid and Clean Energy, V6, Nr3, 2017, 141-148, ISSN 2315-4462
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: Study for an optimization of a hybrid renewable energy system as a part of decentralized power supply
Web: www.ijsgce.com
Пълен текст:

Публикация: №35 Явор Стефанов, Кр.М.Иванов Х.Хинц: ОПТИМИЗАЦИЯ НА ХИБРИДНА ЕЛЕКТРО-ТЕРМИЧНА СИСТЕМА, Унитех-2017, Габрово, 17-18.11.2017, т.1, 51-56
Издателство: Унитех-2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: ОПТИМИЗАЦИЯ НА ХИБРИДНА ЕЛЕКТРО-ТЕРМИЧНА СИСТЕМА
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №36 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХАРМОНИЦИ ПРИ КОМПАКТНИ ЛУМИНЕСЦЕНТНИ ЛАМПИ И СВЕДОДИОДНИ ЛАМПИ
Издателство: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 17-18 November 2017, GABROVO
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The report presents the results of measurements conducted for the presence of harmonics current of compact fluorescent light bulbs and LED bulbs. Readings were analyzed according to standard Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase. A connection has been established between harmonics current and flickering of the light stream.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №37 Кърцелин, Е. Р., А. Зъбчев, Н. Минеков, П. Петров, К. Иванов, Г. Велев, Експертно разследване на аварии в електроенергетиката, Международна научна конференция UNITECH’17, Габрово, 17-18 Ноември 2017, ISSN 1313-230X, стр. I-89 – I-95
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’17, Габрово, 17-18 Ноември 2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №38 Kartselin, E., A. Zabchev, N. Minekov, P. Petrov, K. Ivanov, G. Velev, Problems and Tasks for Assessing the Quality of Relay Protection Devices, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2017, Romania, ISSN 1842-4856, pp.46 – 52
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2017, Romania
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №39 Velev, G. Ts., K. M. Ivanov, A. Foanene, Power Transformers Voltage Optimization in Order to Minimize Active Power and Energy Losses and Maximize Efficiency, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2017, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 36 – 41
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2017, Romania
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №40 Velev, G. Ts., A. Foanene, K. M. Ivanov, Energy and Environment, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2016, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 46 – 51
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №41 Иванов, К. М., П. Янков: ТЕРМОДИАГНОСТИКА НА ТРАНСФОРМАТОРИ
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’16, Габрово, 18-19 Ноември 2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: ТЕРМОДИАГНОСТИКА НА силови ТРАНСФОРМАТОРИ

Публикация: №42 Цв.Върбов, Кр.М.Иванов: ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ НА МОЩНОСТ И АКТИВНА ЕНЕРГИЯ В ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ И В ТРАНСФОРМАТОРИ ПРИ ФОТОВОЛТАИЧНИ МРЕЖИ СВЪРЗАНИ КЪМ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’16, Габрово, 18-19 Ноември 2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ НА МОЩНОСТ И АКТИВНА ЕНЕРГИЯ В ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ И В ТРАНСФОРМАТОРИ ПРИ ФОТОВОЛТАИЧНИ МРЕЖИ СВЪРЗАНИ КЪМ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА

Публикация: №43 Иванов, К. М., Н. Минеков, Г. Велев, А. Зъбчев, Основни характеристики и област на приложение на използвани източници на реактивна мощност за компенсиране на реактивни товари, Международна научна конференция UNITECH’16, Габрово, 18-19 Ноември 2016, ISSN 1313-230X, стр. I-152 – I-157
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’16
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №44 К.М.Иванов, П.К.Петров, Г.Велев - Електрически мрежи и системи – практикум- „Габрово Принт”-ЕООД, 2016г.
Издателство: „Габрово Принт”-ЕООД
Изд.год.: 2016
Вид: Учебна литература - ELSE - упражнения
Абстракт: Практикум по Електрически мрежи и системи

Публикация: №45 K. Ivanov, G. Velev, Tzvetan Naumov, Power Quality and energy efficiency in low voltage electrical power system of the Technical University of Gabrovo, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: Power Quality and energy efficiency in low voltage electrical power system of the Technical University of Gabrovo

Публикация: №46 Върбов Цв., Кр. Маринов, Паритет между себестойност и възвращаемост на фотоволтаична система, Международна научна конференция, 20 – 21 Ноември 2015, Габрово
Издателство: Технически университет – Габрово, Международна научна конференция, 20 – 21 Ноември 2015, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Изследвания свързани с паритет между себестойност и възвращаемост на фотоволтаична система

Публикация: №47 Кр.М.Иванов; Иван Йотов: ИЗСЛЕДВАНЕ НА МРЕЖИ 20 kV С РАЗПРЕДЕЛЕНА ГЕНЕРАЦИЯ, Int. Sc.Conf. УНИТЕХ 2015, Gab
Издателство: Конференция
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №48 Krasimir Marinov Ivanov, Ivaylo Stoyanov, Krasimir Alexandrov, Tzvetan Naumov: А Study of Some Parameters of the Quality of Electric Energy Distributed in Close Proximity to Small Hydropower Plants, Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - SFITES 2015, 05.2015
Издателство: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - SFITES 2015, 05.2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №49 Ivanov, K. M., G. Ts. Velev, Ts. T. Naumov, Power Quality and Energy Efficiency in Low Voltage Electrical Power System of the Technical University of Gabrovo, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 4/2015, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 18 – 23
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: This paper presents power quality study performed on the distribution low voltage building power system of Technical University of Gabrovo. The study includes measured waveforms, trends and parameters of the electromagnetic compatibility. The results are analyzed and compared with standards for evaluating the quality of power in the electrical distribution power systems of buildings

Публикация: №50 Ivanov, K., E. Kartselin, D. Gospodinov, G. Velev, R. Аleksandrov, A. Zabchev, Selective fast protection of special designe induction motors, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2014, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 133 – 137
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The paper suggests a solution for selective protection of special design induction motors against dynamic overloading.

Публикация: №51 Kartselin, E., K. Ivanov, D. Gospodinov, A. Zabchev, R. Aleksandrov, G. Velev, Results regarding the operation of devices for remote control of induction motors in special design, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2014, Romania, ISSN 1842-4856, pp. 161 – 167
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The paper presents normative requirements and operating results regarding some new solutions for improving the performance of devices for remote control of special design induction motors.

Публикация: №52 Лазаров И., К. Маринов, П. Христов. Влияние на легиращите добавки върху коефициента на нелинейност на сегнетокерамични материали. УНИТЕХ 2014,Габрово, 21-22 Ноември 2014, томI, стр 119-122
Издателство: Унитех 2014 - сборник доклади
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №53 Ivanov K. М., Iv.M.Stojanov: STUDY OF 6 KV NETWORKS WITH DISTRIBUTED GENERATION Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, Vol.4, 2014, Romania, ISSN 1842-4856
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, Vol.4, 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, Vol.4, 2014

Публикация: №54 Ivanov K. М., Iv.M.Stojanov: Measurements of Electromagnetic Compatibility in Distributed Power Generation, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, Vol.4, 2014, Romania, ISSN 1842-4856
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, Vol.4, 2014, Romani
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Measurements of Electromagnetic Compatibility in Distributed Power Generation

Публикация: №55 Иванов Кр.М., Д.Господинов, Н.Минеков, Ев. Кърцелин: ПРИЛОЖИМОСТ НА ФИЛТРОВИТЕ ЗАЩИТИ В СХЕМИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА АСИНХРОННИ ДВИГАТЕЛИ В СПЕЦИАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, Международна научна конференция UNITECH’14, Габрово, 21-22 Ноември 2014, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’14, Габрово, 21-22 Ноември 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: ПРИЛОЖИМОСТ НА ФИЛТРОВИТЕ ЗАЩИТИ В СХЕМИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА АСИНХРОННИ ДВИГАТЕЛИ В СПЕЦИАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Публикация: №56 Иванов Кр.М., Н.Д. Маджаров: Изследване на някои параметри на електромагнитна съвместимост на индуктивен предавател на мощност, Международна научна конференция UNITECH’14, Габрово, 21-22 Ноември 2014, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’14, Габрово, 21-22 Ноември 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Изследване на някои параметри на електромагнитна съвместимост на индуктивен предавател на мощност

Публикация: №57 Petrov, P. K., V. Gluhov, G. Velev, K. Ivanov, R. Aleksandrov - SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS AND SAFETY CULTURE ASSESSMENT, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, Vol.4, 2014, Romania, ISSN 1842-4856
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, Vol.4, 2014, Romani
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS AND SAFETY CULTURE ASSESSMENT

Публикация: №58 Petrov, P. K., V. Gluhov, G. Velev, K. Ivanov, R. Aleksandrov - STRONG SAFETY CULTURE AS A MEANS FOR PREVENTION, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , 2014, Romania,Vol.4, ISSN 1842-4856
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , 2014, Romania,Vol.
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина
Абстракт: STRONG SAFETY CULTURE AS A MEANS FOR PREVENTION

Публикация: №59 Петров, П. К., Г. Ц. Велев, К. Иванов, А. Зъбчев, Р. Александров, Дългосрочно изследване на устойчивостта на параметрите на заземители с електропроводима бетонна обмазка – Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, електрификация и автоматизация на мините, том 56, ISSN 1312-1820, 2013г., стр. 120 – стр. 124
Издателство: Годишник на Минно-геоложкия Университет „Св. Иван Рилски” – София, Свитък III: Механизация, електриф
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Настоящата статия е естествено продължение на изследванията на съвместно разработени в ТУ – Габрово и МГУ”Св. Иван Рилски” електропроводящи бетони, използвани за намаляване на съпротивлението на заземяване и електрокорозионна защита на заземителите в проблемни райони. На базата на текущи измервания на съпротивлението на заземяване за реални физически модели на такива заземители и тяхното сравняване със стойности измерени при монтажа на образците от преди почти 5 години са направени заключения относно устойчивостта на техните параметри във времето.

Публикация: №60 Върбов Цв., Кр. Маринов, Мониторинг на основни величини от работата на домашна фотоволтаична система, научна конференция Техническия университет – Габрово – Плевен 2013г.
Издателство: Техническия университет – Габрово – Плевен 2013г.
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: Мониторинг на основни величини от работата на фотоволтаична система

Публикация: №61 Иванов Красимир Маринов, Георги Цонев Велев, Цвятко Колев Върбов: ИЗСЛЕДВАНЕ НА МРЕЖИ НА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ С ПРИСЪЕДИНЕНИ ЦЕНТРАЛИ ОТ ВЪЗОБНОВЛЯЕМИ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ, 28-29.09.2012, гр.СОЗОПОЛ, IV научна конференция 28-29.09.2012 „ЕФ 2012”
Издателство: 28-29.09.2012, гр.СОЗОПОЛ, IV научна конференция 28-29.09.2012 „ЕФ 2012”
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: ИЗСЛЕДВАНЕ НА МРЕЖИ НА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ С ПРИСЪЕДИНЕНИ ЦЕНТРАЛИ ОТ ВЪЗОБНОВЛЯЕМИ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ

Публикация: №62 Ивайло М.Стоянов, Красимир М.ИВАНОВ:, Със силата на вятъра. Каква е ситуацията у нас с мрежите средно напрежение с присъединени вятърни централи, Ютилитис, стр.50-53, Октомври 2011г.
Издателство: spisanie Ютилитис, стр.50-53, Октомври 2011г.
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Със силата на вятъра. Каква е ситуацията у нас с мрежите средно напрежение с присъединени вятърни централи

Публикация: №63 Uzunov, P., K. Marinov, P. Hristov. Modeling and Analysis of the Electric Field of Spherical Electrodes, University Publishing House "V. Aprilov" , Gabrovo, 2010, pp. I 65-69. ISSN 1313-230X
Издателство: University Publishing House "V. Aprilov" - Gabrovo, 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №64 Petrov, P. K. Georgi T. Velev, K. M. Ivanov, -UTILIZATION OF DATA ACQUISITION SYSTEMS FOR MONITORING AND ANALYSIS OF FAULT SITUATIONS IN EFFECTIVELIY GROUNDED STAR - CONNECTED ELECTRICAL POWER NETWORKS, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Ta
Издателство: Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 2/2009, Romani
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: This paper submits expanding the capabilities of DATA acquisition systems, installed in (industrial) power substations. The system for monitoring could be used for different kinds of faults registration, as an example: grounding resistance aggravation, one phase to frame faults, one phase to earth faults, short- circuits, and non-symmetrical loads. For each case, the grounding current could be defined using the analytical expressions, suggested bellow, when the grounding resistance value is known. When current is known, the permissible RMS voltage value could be easily defined

Публикация: №65 Върбов Цв., Кр. Маринов,Система за мониторинг и изследване на работата на фотоволтаична система, свързана към мрежата ниско напрежение, Известия на Техническия университет – Габрово, том 37, 2009 (87-90)
Издателство: Известия на Техническия университет – Габрово, том 37, 2009 (87-90)
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Система за мониторинг и изследване на работата на фотоволтаична система

Публикация: №66 Т. Илиев, К. Маринов, Ст. Баташки; Totjo Iliev, St. Bataschki, K. Marinov- EINE METHODE ZUR BESTIMMUNG DER EFFEKTIVITAT DER ISOLATION VON ELEKTRISCHEN MASCHINEN 2007; Nr.5 2007 ISSN1437 Mithmda str. 1-2;
Издателство: Nr.5 2007 ISSN1437 Mithmda str. 1-2
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №67 Varbov Cv., Kr. Ivanov, Wirkungsgradoptimierung von photovoltischen anlagen, 7th International Scientific Conference SATERRA, 2007.
Издателство: International Scientific Conference SATERRA, Mittweida
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №68 Върбов Цв., Подобряване ефективността на работа на последователно свързани фотоволтаични клетки и модули, Известия на Техническия университет – Габрово, том 33, 2006 (73-76)
Издателство: Известия на Техническия университет – Габрово, том 33, 2006 (73-76)
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: посочен e метод за подбор на фотоволтаични клетки и модули с цел повишаване на к.п.д. при изготвяне на фотоволтаични модули, както и при изграждане на фотоволтаични масиви от определен брой фотоволтаични модули свързани в подходяща конфигурация.

Публикация: №69 Върбов Цв., Кр. Маринов, Изследване на влиянието на товаровия график и съпротивлението на контура фаза-нула върху работата на фотоволтаична система свързана към електроразпределителната мрежа,Международна научна конференция “УНИТЕХ 06” гр. Габрово 24 – 25 ноември 2006, Сборник доклади.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ 06” гр. Габрово 24 – 25 ноември 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Изследване на влиянието на товаровия график и съпротивлението на контура фаза-нула върху работата на фотоволтаична система свързана към електроразпределителната мрежа

Публикация: №70 Върбов Цв., Кр. Маринов Инженерен метод за оценка на икономическата ефективност на фотоволтаични ситеми свързани към електроразпределителната мрежа ниско напрежение, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2004” 3 – 4 юни 2004г., Сборник доклади.
Издателство: Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2004” 3 – 4 юни 2004г.
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: оценка на икономическата ефективност на фотоволтаични ситеми свързани към електроразпределителната мрежа ниско напрежение

Публикация: №71 Ivanov K.M., G. Ts. Velev - The Bulgarian Electricity market - 2-nd International Colloquium - Future challenges in restructured electricity markets, FHD/DAAD- 6.12.2004, Darmstadt
Издателство: 2-nd International Colloquium - Future challenges in restructured electricity markets, FHD/DAAD- 6.
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №72 Върбов Цв., Кр. Маринов, Защита от атмосферни и комутационни пренапрежения на електронната апаратура във фотоволтаични системи свързани към електроразпределителната мрежа, Международна научна конференция “УНИТЕХ 04” гр. Габрово 20 – 21 ноември 2003 г., с. І96-99, Сборник доклади.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ 04” гр. Габрово 20 – 21 ноември 2003 г., с. І96-99
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №73 Върбов Цв., Кр. Маринов, Преобразуване на постояннотоковата енергия от фотоволтаични модули в променливотокова чрез инвертор трето поколение, Международна научна конференция “УНИТЕХ’01”, Габрово, 2001г. Сборник доклади, Том1, с. 54-59.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ’01”, Габрово, 2001г. Сборник доклади, Том1, с. 54-59.
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Преобразуване на постояннотоковата енергия от фотоволтаични модули в променливотокова


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 0111,0,Електрически мрежи и системи (р. о., бакалавър)
Дисциплина 2: 0557,0,Техника на високите напрежения - р. о.
Дисциплина 3: 0557,0,Техника на високите напрежения (р. о., бакалавър)
Дисциплина 4: 0634,1,Електрическа част на електрически централи и подстанции - проект - р. о.
Дисциплина 5: 1685,0,Електрическа част на електрически централи и подстанции (р. о., бакалавър)
Дисциплина 6: 2193,0,Къси съединения (р. о., бакалавър)


Задания на дипломни работи /успешно защитени/
Луко Сапунков
(фак.№:21236601):
„Диагностика на изолация на електроенергийни обекти”
Николай Славомиров Савков
(фак.№:21236609):
„Изследване на електрически мрежи”
Тихомир Благоев Митов
(фак.№:21336613):
Изследване на някой въпроси свързани с разпределената генерация
Владимир Александров Борисов
(фак.№:21291609):
Знаци по БТ и изследване на вибрации
Иван Дамянов Георгиев
(фак.№:21336603):
Изследване и модернизиране на електропровод 110 kV
Венцислав Иванов Лодкаджиев
(фак.№:20936417):
Диагностика на силов трансформатор и трансформаторно масло
Желязко Георгиев Черкезов
(фак.№:21291604):
Изследване на електромагнитна съвместимост във връзка с електробезопасността
Мевсин Раим Шериф
(фак.№:21291621):
Някои въпроси на електробезопасността

Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
ИВАЙЛО МАРИНОВ СТОЯНОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Някои проблеми в електроразпределителните мрежи свързани с разпределена генерация
ПАНАЙОТ ИВАНОВ ЯНКОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Контрол и диагностика на електроенергийни обекти
ЯВОР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ ДИПЛОМИРАН Анализ на електрически и термични системи за акумулиране на енергия в децентрализирани енергийни източници
ДИНКО КОЛЕВ ГОСПОДИНОВ ДИПЛОМИРАН Изследване на защитни устройства за асинхронни двигатели в специално изпълнение