ФАКУЛТЕТ
"ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА"
 Обща информация

Декан: проф. д-р инж. Звездица Петрова Ненова
Тел.: +359 66 827 396; +359 66 827 376
E-mail: nenova@tugab.bg

Зам. -декан УД: доц. д-р инж. Доброслав Данаилов Данков
Тел.:  +359 66 801 396; +359 66 801 305
E-mail: dankov@tugab.bg

Зам. декан НИД и КП: доц. д-р инж. Тотьо Илиев Илиев
Тел.:  +359 66 801 396; +359 66 801 243
E-mail:  totyo_iliev@abv.bg


Факултетна канцелария

инж. Цветанка Илиева Тодорова - началник
Тел.:  +359 66 827 216
E-mail: todorova@tugab.bg

Силвия Христова Денчева - инспектор
Тел.:  +359 66 827 216

E-mail: sisid@tugab.bg


Факултет "Електротехника и електроника" е създаден с Постановление на Министерския съвет на Република България No 276 от 22.07.1983 г.

Обучението по електротехнически специалности в Технически университет – Габрово се провежда още от неговото откриване през 1964 г. Първоначално се обучават студенти по специалността "Електрически машини и апарати". През 1967 г. започва редовно обучение по специалността "Полупроводникова и промишлена електроника". До края на 2016 г. във факултета са завършили своето образование над 9200 инженери.

Във факултета са акредиритани 12 докторски програми за обучение по образователна и научна степен "доктор".

Срокът на обучение за получаване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" е четири години (осем семестъра), а за получаване на образователно-квалификационна степен "магистър" - три семестъра (за завършили бакалавърска степен по същата специалност) и пет семестъра (за завършили бакалавърска степен по друга специалност и завършилите образователно-квалификационна степен професионален бакалавър). Срокът на обучение за получаване на образователна и научна степен "доктор" след завършване на образователно-квалификационна степен "магистър" е три години.

Факултетът разполага със съвременна материална база. На базата на сключени договори за сътрудничество с редица чуждестранни университети се извършва международен обмен на студенти и преподаватели. Студентите могат да провеждат част от обучението си или да разработват дипломни работи в чуждестранни университети. 

В структурата на факултета има шест катедри.

Катедри
No Катедра
1.АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА
2.ЕЛЕКТРОНИКА
3.ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ
4.КОМПЮТЬРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ
5.КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
6.ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА