ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ЗВЕЗДИЦА ПЕТРОВА НЕНОВА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Декан
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Основи на електрот. и електроенергетиката
Кабинет(и): 1205, 3113
Служебен тел.: (066 827)+376, 396
E-mail1:

Съдържание:
Проекти (33)
Книги (15)
Публикации (135)
Докторанти (3)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Договор № 2210 Е Сензорни системи за измерване и контрол на параметри на околната среда
Година: 2022
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Сензорни системи за измерване и контрол на параметри на околната среда
Позиция в проекта: Член на колектив
Бр.заети: 5

Име на проект: №2 Програма ERASMUS+, Училища за творци: Включване на 3D дизайн и програ-миране в обучението в средните училища с цел насърчаване креативността и ангажираността на учениците с науката, технологиите, и
Година: 2020
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: 3D дизайн и програмиране в обучението в средните училища
Позиция в проекта: Член на колектив
Бр.заети: 6

Име на проект: №3 Договор № 1905Е Сензори и сензорни системи за измерване и контрол на параметри на въздушната среда
Година: 2019
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Сензори и сензорни системи за измерване и контрол на параметри на въздушната среда
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 6

Име на проект: №4 Проект No BG05M20P001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"
Година: 2018
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии
Позиция в проекта: Член на колектив
Бр.заети: 50

Име на проект: №5 Програма ERASMUS+, Разработване на иновативни подходи за професионално образование с цел стимулиране на кариерната реализация и обучението в сферата на науката, технологиите, инженерството..(DISCOVER)
Година: 2017
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Разработване на иновативни подходи за професионално образование
Позиция в проекта: Член на колектив
Бр.заети: 6

Име на проект: №6 Програма ERASMUS+, Стратегическо партньорство в областта на мехатрониката за иновативен и интелигентен растеж на европейските малки и средни предприятия (MechMate) (Проект No 2016-1-PL01-KA2
Година: 2016
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Проектът MechMate е насочен към проблемите на мениджърите и работещите в МСП (техници, административен персонал), както и на студентите и преподавателите по отношение на мехатрониката и липсата на средства за обучение за улесняване на въвеждането на новаторската мехатроника в МСП в Европа. Основната цел на проекта е да осигури интерактивно обучение по мехатроника и да подпомогне въвеждането на усъвършенствани мехатронни технологии в производствени МСП в цяла Европа. По този начин реализацията на проекта ще повиши нивото на иновативност на МСП и ще доведе до значително по-висока конкурентоспособност на европейския и световния пазар. Основни целеви групи са: управители на МСП от производствения сектор; работници в МСП (техници, административен персонал); студенти и ученици от професионални училища;преподаватели/консултанти в областта на мехатрониката; ръководители на отдели (производство, логистика и др.) в производствени МСП.MechMate ще бъде разработен в тясно сътрудничество с пет партньора от четири европейски държави - Полша, България, Естония и Гърция. Всички партньори се включиха в настоящия проект, поради набелязаното от техните експерти значение за разработването на учебни програми и съответни иновативни инструменти за обучение за подобряване и повишаване на компетенциите на служителите на МСП в областта на технологиите и системите за индустриална мехатроника. Всички партньори имат необходимия опит не само в съответната професионална област, но и в транснационалното сътрудничество по различни проекти и програми на ЕС. Това ще допринесе за създаването на работещо и успешно партньорство в рамките и след реализацията на проекта. Интелектуални резултати, които се планират са: Анализна съвременното състоянието в областта на мехатрониката; Учебнапрограма и планове на MechMate; MechMate методология; MechMate обучаващи курсове; MechMate ръководство за МСП. Всички интелектуални продукти ще бъдат базирани на интерактивна уеб базирана платформа. Проектът ще има голямо въздействие върху начина на управление на иновациите в европейските производствени МСП. Въздействието на проекта върху тях ще бъде под формата на обучение по мехатроника на техните мениджъри и служители. По-голямата иновативност на техните работници ще бъде допълнително въздействие. Освен това повишената конкурентоспособност на техните дейности ще повиши нивото на конкурентоспособност на европейските производствени МСП.
Позиция в проекта: разработчик
Бр.заети: 6

Име на проект: №7 Договор № E 1509/2015г. Методи и средства за измерване и контрол на влажност и газови замърсявания на въздушната среда
Година: 2015
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 г.

Име на проект: №8 Програма Леонардо да Винчи. Автоматизация и роботизация за нова реиндустриализираща се Европа (ARIALE) (Проект No 2013-1-PL1-LEO05-37568)
Година: 2014
Период: 2г. 2014-2016
Бр.заети: 10 от ТУ-Габрово

Име на проект: №9 Договор № E 1410/2014г. Измерване и контрол на параметри на въздушната среда
Година: 2014
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 г.

Име на проект: №10 Договор № E-1306/2013г. Методи и средства за измерване и контрол на параметри на въздушната среда
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 г.
Позиция в проекта: Ръководител

Име на проект: №11 Договор № E-1213/2012г. Измерване и контрол на параметри на въздушната среда
Година: 2012

Име на проект: №12 Програма Интелигентна Енергия Европа (IEE), Проект „A School panel for High Energy Efficiency Products” (Договор № IEE/09/912/SI2.558315 – SHEEP)
Година: 2010
Период: 2010-2013

Име на проект: №13 Програма Леонардо да Винчи на ЕС, Проект „Development of curricula and innovative training tools for industrial automation systems for people employed in SMEs” (Договор № 2009-BG1-LEO05-01640)
Година: 2009
Период: 2009-2013

Име на проект: №14 Договор № Е-902/2009г. Разработване и изследване на интелигентни сензори и разпределени системи за събиране и обработка на данни от тях
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3 г.

Име на проект: №15 Договор № Е-802/2008г. Разработване и изследване на интелигентни сензори и разпределени системи за събиране и обработка на данни от тях
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №16 Договор ДО 02-148/2008. Сензори за влажност на базата на нови металоокисни и оксихалогенидни материали с наноструктура (НФНИ)
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Период: 2008-2013
Бр.заети: 6 от ТУ - Габрово

Име на проект: №17 Договор № I-2/2005г. Интелигентни средства и системи за измерване на базата на сензори с наноструктура
Година: 2005
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3 г.

Име на проект: №18 Договор № I-10/2004г. Виртуален инструментариум за измерване на неелектрически величини
Година: 2004
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №19 Договор № I-4/2004г. Съвременни методи за управление и елементна база на системите за автоматизация
Година: 2004
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №20 Договор № I-5/2003г. Лазерно въздействие върху веществата и изследване на свойствата на полупроводникови материали
Година: 2003
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №21 Договор № I-9/2003г. Изследване на композиционни електроизолационни материали на основата на епоксидни и ненаситени полиестерни смоли с пълнител с гипсфазер
Година: 2003
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №22 Договор № I-3/2003г. Съвременни методи за управление и елементна база на системите за автоматизация
Година: 2003
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №23 Договор № II-11/2002г. Лазерно въздействие върху веществата и изследване на свойствата на полупроводникови материали
Година: 2002

Име на проект: №24 Договор № II-9/2002г. Получаване и изследване на композиционни електроизолационни материали на основата на епоксидни смоли. Фотоволтаични системи, свързани към електроразпределителна мрежа
Година: 2002
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №25 Договор № II-4/2002г. Съвременни методи за управление и елементна база на системите за автоматизация
Година: 2002
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №26 Договор № II-8/2001г. Измервателни схеми на включване на керамични и дебелослойни сензори за температура и влажност
Година: 2001
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №27 Програма Леонардо да Винчи на ЕС, Пилотен проект “The Company of the Future through on-and-off-the-job-Training” (Договор № BG/99/2/07073/PI/II.1.1.a/CONT)
Година: 1999
Период: 1999-2001

Име на проект: №28 Договор No ТН-637/96г. „Разработване и изследване на сензори на базата на керамични материали за контрол на околната среда” (НФНИ)
Година: 1997
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Период: 1997-1999

Име на проект: №29 Договор No ТН-210/92 „Числени методи за полеви синтез на микродвигатели по функционални характеристики” (НФНИ)
Година: 1992
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Период: 1992-1994

Име на проект: №30 Договор No 14813А „Датчици на основата на поликристални полупроводникови и диелектрични материали” (НФНИ)
Година: 1988
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Период: 1988-1990

Име на проект: №31 Договор No Б 01/87 „Система за програмно управление на копирапарат за плазмено рязане”
Година: 1987
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1г.

Име на проект: №32 Договор No 8528 „Технология за експлоатация на устройство за безразрушителен контрол”
Година: 1985
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Период: 1985-1987

Име на проект: №33 Договор No 8318 „Унифицирана микропроцесорна система за управление на силови електронни устройства”
Година: 1983
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Период: 1983-1986


Публикации
Публикация: №1 Ненова, З., Г. Велев. Измервания и контрол в безопасността на труда. Габрово, Габрово Принт, 2015.
Издателство: Габрово Принт
Изд.год.: 2015
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №2 Cozma, V, C. Popescu, Z. Nenova, G. Velev, ”Masurari si control in securitatea muncii”, editura “Sitech”, Craiova, 2015, ISBN: 978-606-11-4390-0
Издателство: editura “Sitech”
Изд.год.: 2015
Вид: Книга (чужд.издание)

Публикация: №3 Ненова, З. Електрически измервания. Виртуални лабораторни упражнения. Габрово, Екс-Прес, 2013.
Издателство: Габрово, Екс-Прес
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Ненова, З. Измерване на неелектрически величини. Виртуални лабораторни упражнения. Габрово, Екс-Прес, 2013.
Издателство: Габрово, Екс-Прес
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №5 Ненова, З., С.Иванов, Т.Ненов. Сензори в индустриалната автоматизация. Габрово, Екс-Прес, 2011.
Издателство: Габрово, Екс-Прес
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №6 Nenova, Z., S.Ivanov, T.Nenov. Sensors in industrial automation. Gabrovo, Ex-Press, 2011.
Издателство: Gabrovo, Ex-Press
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №7 Nenova, Z., S.Ivanov, T.Nenov. Sensoren in der industriellen Automatisierung. Ex-Press, 2011.
Издателство: Gabrovo, Ex-Press
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №8 Nenova, Z., S.Ivanov, T.Nenov. Andurid Toostusautomaatikas. Tallinn, 2011
Издателство: Tallinn, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебник (чуждестр. издание)

Публикация: №9 Nenova, Z., S.Ivanov, T.Nenov. I sensori nell’automazione industriale. Ex-Press, 2011.
Издателство: Gabrovo, Ex-Press
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №10 Ненова З. П., Г. Ц. Велев - Измервания и контрол в безопасността на труда - „Габрово Принт”- ЕООД, 2008, ISBN: 978-954-436-024-5
Издателство: „Габрово Принт”- ЕООД, 2008,
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №11 Ненова, З. Виртуален инструментариум на основата на LabVIEW. Габрово, Алма Матер Интернационал, 2002.
Издателство: Габрово, Алма Матер Интернационал
Изд.год.: 2002
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №12 Nenova, Z., B.Mäule. Measurement and Control. Part One: Measurement. Gabrovo, Alma Mater International, 2001.
Издателство: Gabrovo, Alma Mater International
Изд.год.: 2001
Вид: Книга (бълг.издание)

Публикация: №13 Ненова, З. Технически средства на системите за автоматизация. Ръководство за лабораторни упражнения. Габрово, Университетско издателство “Васил Априлов”, 1999.
Издателство: Габрово, Университетско издателство “Васил Априлов”
Изд.год.: 1999
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №14 Ненова, З. PC-базирани системи за събиране на данни и управление. Габрово, „Колонел”, 1997.
Издателство: Габрово, „Колонел”
Изд.год.: 1997
Вид: Книга (бълг.издание)

Публикация: №15 Ненова, З. Технически средства на системите за автоматизация. Лекционни записки. Модул II. Габрово, „Колонел”, 1997.
Издателство: Габрово, „Колонел”
Изд.год.: 1997
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №16 Недев, Н, З. Ненова, С. Кожухаров,Т. Ненов. Изследване на влиянието на температурата върху характеристиките на сензорни елементи за влажност на основата на Ti-Si-O-Ce-Zn-Cu тънки слоеве. Международна научна конференция UNITECH’22, Габрово, 18-19 ноември 2022. Сборник доклади, Габрово, 2022, Том I, с. I-346 - I-349. ISSN 1313-230.
Издателство: UNITECH'2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Недев.Н, З.Ненова, С.Кожухаров, Т.Ненов, Сензорни елементи за влажност на основата на Ti-Si-O повърхностни слоеве, легирани с Ce, Zn и V. Международна научна конференция UNITECH’21, Габрово, 19-20 ноември 2021. Сборник доклади, Габрово, 2021, Том I, с.I 292-I 297, ISSN 1313-230.
Издателство: Международна научна конференция UNITECH'21
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Ненова, З., Н. Недев, С.Кожухаров, Т.Ненов. Сензорни елементи за влажност на базата на повърхностни слоеве SiO2, легиран с V. Междонародна научна конференция УНИТЕХ’2020, Габрово, 2020., Сборник доклади, Том I, с.I-352 - I-355.ISSN 1313-230X
Издателство: Междонародна научна конференция УНИТЕХ’2020
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Nenova, Z. Impedance characteristics of humidity sensing elements on V-doped TiO2. Journal of the Technical University of Gabrovo, 2019, Vol.59, pp.109-112.
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №20 Nenova, Z., T. Nenov, S. Kozhukharov, N. Nedev. Humidity sensing elements based on Si-Bi-O surface layers prepared via a sol-gel method. IEEE Sensors Journal, 2018, Vol. 18, no. 17, pp. 6946-6953, ISSN: 1530-437X (IF 2.617 - Web of Science)
Издателство: IEEE Sensors Journal, 2018, Vol. 18, no. 17
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №21 Nenova, Z., N. Nedev, S. Kozhukharov, T. Nenov. Humidity Sensors Based on Doped Titania-Silica Surface Layers. 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), June 3-6, 2018, Bourgas, 2018, pp. 1-4, IEEE Xplore (SCOPUS), Electronic ISBN: 978-1-5386-3419-6, doi: 10.1109/SIELA.2018.8447168
Издателство: 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies (SIELA), June 3-6, 2018, Bourgas, IEEE Xplore
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Недев Н., З.Ненова, Компютърно базирана система за измерване на влажност и температура, Известия на ТУ-Габрово, 2018, Том 56, с.103-106.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №23 СТОЯНОВ, С., Ф. РАШИДОВА, З. НЕНОВА, СТРАТЕГИИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ОПТИМАЛНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ, 'ИЗВЕСТИЯ НА ТУ-ГАБРОВО', с. , 2017.
Издателство: Известия, ТУ - Габрово
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: This paper presents an integrated approach to building a system for management of the learning process in universities and new strategies for establishing the optimal schedule of classes. The system provides 12 databanks, strategies, methods and algorithms that include everything needed for optimal compiling of the learning process schedules. Only the bank for assessment of the economic indicators is not included. Ten strategies for establishing the optimal schedule of classes and 23 target functions are presented.

Публикация: №24 Nedev N., Z. Nenova Arduino-based System for Humidity Measurement, XXVII International Scientific Symposium "METROLOGY AND METROLOGY ASSURANCE 2017", Sozopol, 2017, Proceedings, pp.79-82 ISSN 1313-9126
Издателство: XXVII International Scientific Symposium "METROLOGY AND METROLOGY ASSURANCE 2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 Недев Н., З. Ненова „Компютърно базирана система за измерване на влажност и температура” Междонародна научна конференция УНИТЕХ’17, Габрово, 2017., Сборник доклади, Том II, с.328-332 ISSN 1313-230X
Издателство: Междонародна научна конференция УНИТЕХ’17
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Недев Н, З. Ненова, Т. Ненов, Чувствителен елемент за влажност на основата на пиезотрансформатор с пръстеновидна изолационна междина, XXVI Национален научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2016”, Созопол, 2016, Сборник доклади, с.143-148
Издателство: XXVI Национален научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2016”
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Nenova Z., S. Kozhukharov, N. Nedev, T.Nenov, Humidity sensing properties of sensors based on Ti-Zr-Ce-O surface layers prepared via sol-gel method, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE- 2016, vol. 55, book 10.1, Ruse, 2016, pp.34-39, ISSN 1311-3321
Издателство: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE- 2016, vol. 55, book 10.1, Ruse
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №28 Nenova Z., N. Nedev, S. Kozhukharov, T.Nenov, Humidity sensing elements based on Ti-Si-Zr-Ce-O surface layers prepared via a sol-gel method, Proceedings Of International scientific conference UNITEH 2016, vol.1, Gabrovo, 2016, pp.I 306-310, ISSN 1313-230X
Издателство: Proceedings Of International scientific conference UNITEH 2016, vol.1, Gabrovo
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №29 Nenova, Z., S. Kozhukharov , T. Nenov, N. Nedev, M. Machkova. Combined influence of titania and silica precursors on the properties of thin film humidity sensing elements prepared via a sol-gel method. Sensors and Actuators B, 224 (2016), pp.143-150. ISSN: 0925-4005, (IF 5.401)
Издателство: Sensors and Actuators B: Chemical
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Web: http://www.journals.elsevier.com/sensors-and-actuators-b-chemical

Публикация: №30 Ненова З., Георгиев Г., Иванов С., Компютърно базирана система за мониторинг на параметри на параметри на въздушната среда в затворени помещения. Научни трудове на Русенския университет, 9-10 октомври 2015г., Русе. ISSN:1311-3321, Том 54, серия 3.1, с.186-190.
Издателство: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2015, Том 54, серия 3.1
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №31 Kozhukharov, S., Z.Nenova, N. Nedev, T.Nenov. Sintering temperature effect on the characteristics of Ce-doped Ti-Si-Zr-O surface layers of humidity sensing elements. Annual proceedings of “Angel Kanchev” University of Rousse, (Bulgaria), 2015, 54, (10.1), pp.25 – 31.
Издателство: Annual proceedings of “Angel Kanchev” University of Rousse, (Bulgaria), 2015, 54, (10.1)
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №32 Kozhukharov, S., Z. Nenova, T.Nenov, N. Nedev, M. Machkova. Humidity sensing elements based on cerium doped titania-silica thin films prepared via a sol–gel method. Sensors and Actuators B: Chemical, Sensors and Actuators B, 210 (2015), pp.676–684. (IF 4.758)
Издателство: Sensors and Actuators B
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №33 Nenova, Z., N. Nedev, T.Nenov. Humidity Sensing Elements Based on Piezoelectric Transformers. Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - SFITES 2015. Proceeding, 2015.
Издателство: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - SFITES 2015. Proceedings
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №34 Ненова, З., Н. Недев, С. Иванов. Сензорен модул за включване на термистори. XXV Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2015”, Созопол. Сборник доклади, 2015.
Издателство: XXV Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2015”, Созопол. Сборник доклади
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №35 Nenova, Z, T. Nenov, S. Kozhukharov, M. Machkova. Humidity Sensing Elements Based on Zn-doped TiO2 Films Prepared via a Sol-gel Method. Materials Science (Medziagotyra), Vol. 21, No. 2, 2015, pp. 191-197(IF 0.522)
Издателство: Materials Science (Medziagotyra)
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №36 Георгиев Г., Иванов С., Ненова З., Виртуални инструменти за измерване на концентрацията на въглероден окис и ацеталдехид в затворени помещения. Научни трудове на Русенския университет, Том 52, серия 3.1, 2013г., с.141-146. ISSN: 1311-3321.
Издателство: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2013, Том 52, серия 3.1
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №37 Georgiev G., Nenova Z., Ivanov S., Artificial Neural Network-Based Classification of Volatile Organic Compounds for Indoor Air Quality Control. XLIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2014, 25 – 27 June, Nis, Serbia. Vol. 2, pp.425-428. ISBN: 978-86-6125-109-2.
Издателство: "XLIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies", ICEST 2014, Serbia, Niš
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №38 Nedev N, Z. Nenova, T. Nenov Impact of the Isolation Gap Position on the Voltage Gain Characteristics of Disc-shaped Piezoelectric Transformers, Proc.Of ICEST2014 vol.2, Nis, Serbia, 2014 pp.454-457, ISBN: 978-86-6125-109-2
Издателство: Proc.Of ICEST2014 vol.2, Nis, Serbia
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №39 Nenova Z., N.Nedev, T.Nenov, Optimization of the parameters of disc-shaped piezoelectric transformers. Journal of the Technical University of Gabrovo, 2014, No 50, pp.38-43.
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo, No 50
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №40 Георгиев, Г., З. Ненова. Разпознаване и определяне на концентрацията на летливи органични съединения във въздушна среда. Научни трудове на Русенския университет, 2014, том 53, серия 3.1, с. 82-87.
Издателство: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 3.1
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №41 Недев Н., С.Иванов, З.Ненова. Сензорен модул за измерване на влажност. Mеждународна научна конференция „УНИТЕХ ’14”, 21-22 ноември 2014, Габрово, Сборник доклади, 2014, Сборник доклади, 2014, Том I, с.I-298 – I-302.
Издателство: Mеждународна научна конференция „УНИТЕХ ’14”, 21-22 ноември 2014, Габрово, Сборник доклади, 2014, Сборник доклади, Том I
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №42 Nedev N, Z. Nenova, S. Ivanov, Virtual Instruments for Humidity and Temperature Measurements, papers of ITHET2014 (SCOPUS) , York, UK, 2014,pp.1-6
Издателство: papers of Information Technology Based Higher Education and Training -ITHET 2014, SCOPUS
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7155674

Публикация: №43 Nenova, Z.P., S.V.Kozhukharov, T.G.Nenov, N.D.Nedev, M.S.Machkova. Characterization of Humidity Sensors with Ce-modified Silica Films Prepared via Sol-gel Method. Bulgarian Chemical Communications, 2013, Vol.45, Special Edition A, pp.11–16 (IF 0.320)
Издателство: Bulgarian Chemical Communications, 2013, Vol.45, Special Edition A
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №44 Nenov, T., Z. Nenova. Multi-Objective Optimization of the Parameters of TiO2-based Ceramic Humidity Sensors. Ceramics International, 39 (2013), pp. 4465-4473. (IF 1.751)
Издателство: Ceramics International, 39 (2013)
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №45 S Kozhukharov, Z Nenova, T Nenov, S Ivanov, M Machkova, Elucidation of the contribution of modified titania films over the performance of thin film humidity sensors, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 2013, pp.142-146
Издателство: Journal of Chemical Technology and Metallurgy
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №46 Nenova, Z., T. Nenov, S. Kozhukharov, M. Machkova. Impedance characteristics of thin films humidity sensing elements based on Bi-doped TiO2. Annual proceedings of “Angel Kanchev” University of Rousse, 2013, 52, (10.1), pp.42-46.
Издателство: Annual proceedings of “Angel Kanchev” University of Rousse, 52, (10.1)
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №47 Ненова, З. Изследване на импедансните характеристики на тънкослойни чувствителни елементи за влажност на основата на TiO2, легиран с Na. Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘13”, 22-23 ноември 2013г., Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2013, Том I, с. I-294– I-298.
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘13”, 22-23 ноември 2013г., Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2013, Том I
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №48 Ненова, З., Г.Димчев. Разпознаване на газове с помощта на изкуствени невронни мрежи. Известия на ТУ – Габрово, 2013, No 45, с.45-50.
Издателство: Известия на ТУ – Габрово, No 45
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №49 Kozhukharov, S., Z. Nenova, T.Nenov, M. Machkova, V.Kazhukharov. Influence of Ce(III)/Ce(IV) - supplements on the characteristics of humidity sensors with TiO2 films prepared via a sol-gel method. Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, 52, 2, 2013, p.71-78. (IF 0.432)
Издателство: Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, 52, 2
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №50 Georgieva, B. C., Z. P.Nenova, I. L. Podolesheva, J. T. Pirov, T. G. Nenov. Investigation of humidity sensors based on Sn-O-Te films by impedance spectroscopy. Bulgarian Chemical Communications, 2013, Vol. 45, Special Issue B, pp. 63-67. (IF 0.320)
Издателство: Bulgarian Chemical Communications, Vol. 45, Special Issue B (Междунар. спис.)
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №51 Nenova, Z., G.Dimchev. Compensation of the Impact of Disturbing Factors on Gas Sensor Characteristics, Acta Polytechnica Hungarica, 2013, Vol.10, No 3, pp.97-111. (IF 0.471)
Издателство: Acta Polytechnica Hungarica, Vol.10, No 3
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №52 Kozhukharov, S., Z. Nenova, T.Nenov, S.Ivanov, M. Machkova. Elucidation of the contribution of modified titania films over the performance of thin film humidity sensors. Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 48, 2, 2013, pp.142-146.
Издателство: Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 48, 2
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №53 Nenova, Z., T.Nenov, S.Kozhukharov, N.Nedev. Humidity sensing element besed on Ce-doped SiO2 films prepared via sol-gel method. 9th Summer School - Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering Sozopol '2012 , 07.09.12 – 09.09.12, Sozopol, Bulgaria. Proceedings, 2012, pp.74-79.
Издателство: 9th Summer School - Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering Sozopol '2012 , 07.09.12 – 09.09.12, Sozopol, Bulgaria. Proceedings
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №54 Георгиев, Г., З. Ненова. Контрол на качеството на въздушната среда в затворени помещения. Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2012, Том 51, серия 1.2, с.212-216.
Издателство: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2012, Том 51, серия 1.2
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №55 Nenova Z., S. Kozhukharov, T. Nenov, N. Nedev, M. Machkova, "Development of sensing elements for humidity by deposition by deposition of Ce-doped SiO2 films prepared via a sol-gel method", Annual proceedings of “Angel Kanchev” University of Rousse, (Bulgaria), 51, (9.1), 2012, pp. 15 – 19
Издателство: Annual proceedings of “Angel Kanchev” University of Rousse, (Bulgaria), 51, (9.1), 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №56 Георгиев Г., Ненова З., Контрол на замърсители на въздушната среда в затворени помещения. Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘12“ , 16-17 ноември 2012г., Габрово. Сборник доклади. Том II, с. II-371 – II-376. ISSN: 1313-230Х.
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘12“, Габрово, Сборник доклади, Том I
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №57 Недев Н., З. Ненова, Т. Ненов,ПИЕЗОТРАНСФОРМАТОРЕН ЧУВСТВИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ВЛАЖНОСТ, UNITEH'12 Сборник доклади. том I, Габрово, 2012, стр. I-583-586, ISSN 1313-230Х
Издателство: UNITEH'12 Сборник доклади, том I
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №58 Nenov, Т., S. Kozhukharov, Z. Nenova, M. Machkova. Impact of dopants on the characteristics of thin-film humidity sensor elements. SENSOR+TEST Confereces 2011, 7-9 June 2011, Sensor 2011 – 15th International Conference on Sensors and Measurement Technolo
Издателство: SENSOR+TEST Confereces 2011, 7-9 June 2011, Sensor 2011 – 15th International Conference on Sensors a
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №59 Nenova, Z., G. Dimchev. Compensation of the impact of temperature and humidity on gas sensors. XLVI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2011, Serbia, Niš, June 29 – July 1,
Издателство: XLVI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2011, Serbia, Niš, June 29 – July 1, 2011. Proceedings of Papers, 2011, Vol.
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №60 Димчев, Г., З.Ненова, Т.Ненов. Изграждане на безжична сензорна мрежа за мониторинг на газови замърсявания. Автоматика и информатика, 2011, No 4, с.18-22.
Издателство: Автоматика и информатика, No 4
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №61 Ненова, З., С.Иванов, Т.Ненов. Сензори в индустриалната автоматизация. Електронни обучаващи материали: www.automatic-project.eu (Модул 2) - Лекции
Издателство: www.automatic-project.eu
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - ELSE - лекции

Публикация: №62 Ненова, З., С.Иванов, Т.Ненов. Сензори в индустриалната автоматизация. Електронни обучаващи материали: www.automatic-project.eu (Модул 2) - Упражнения
Издателство: www.automatic-project.eu
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - ELSE - упражнения

Публикация: №63 Ненова, З., С.Иванов, Т.Ненов. Сензори в индустриалната автоматизация. Електронни обучаващи материали: www.automatic-project.eu (Модул 2) - Тестове за самооценка
Издателство: www.automatic-project.eu
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - ELSE - упражнения

Публикация: №64 Иванов, С., З. Ненова. Сензорен модул за контрол на газове. Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘10”, 19-20 ноември 2010г., Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2010, Том I, с. I-524 – I-527.
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘10”, 19-20 ноември 2010г., Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2010, Том I
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №65 Kozhukharov, S., Z. Nenova T. Nenov, S. Ivanov. Influence of dopants on the performance of humidity sensitive elements, prepared by deposition of TiO2 via sol-gel method. Научни трудове на Русенския университет, 2010, Том 49, серия 9.1, с.33-35
Издателство: Научни трудове на Русенския университет, 2010, Том 49, серия 9.1, с.33-35
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №66 Димчев, Г., З. Ненова, Т. Ненов. Безжична сензорна мрежа за мониторинг на състоянието на въздушна среда. Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘10”, 19-20 ноември 2010г., Габрово. Сборник доклади. Том I, с.I-518 – I-523
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘10”, 19-20 ноември 2010г., Габрово. Сборник доклади. Том I,
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №67 Ненова, З, С. Иванов. Виртуален инструментариум за измерване и контрол на основата на сензори с интерфейс I2C. Автоматика и информатика, 2010, No 1, с.39-42.
Издателство: Автоматика и информатика
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №68 Георгиев, Г., Рашидов, А., Ненова, З. Система за измерване и контрол на параметри на работната среда. Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘10”, 19-20 ноември 2010г., Габрово. Сборник доклади. Том I, с. I-502 – I-506. ISSN: 1313-230Х.
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘10”, Габрово, Сборник доклади, Том I
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The present paper proposes a Web-based system for measurement and control of working environment parameters: temperature, humidity, air movement speed and illumination. It includes EXPERT type modules. The data obtained from the sensors are stored in data bases, which allows for monitoring of these parameters, data processing and parameter control in a predefined ranges.
Пълен текст:

Публикация: №69 Simeonov S., G. Tcvetanov, M. Nencheva. Lost motion of tooth gearings of asymmetric tooth profile 10th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry”, RaDMI 2010, ISBN 978-86-6075-017-6
Издателство: 10th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry”, RaDMI 2010,
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №70 Ненова, З., Т. Ненов, С. Кожухаров. Слойни чувствителни елементи за влажност. Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘10”, 19-20 ноември 2010г., Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2010, Том I, с. I-512 – I-517.
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘10”, 19-20 ноември 2010г., Габрово.
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №71 Z. P. Nenova and T. G. Nenov, “Linearisation circuit of the thermistor connection,” IEEE Trans. Instrum. Meas., vol. 58, No. 2, pp. 441–449, Feb. 2009
Издателство: IEEE Trans. Instrum. Meas., vol. 58, No. 2, pp. 441–449, Feb. 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №72 Ненова, З., С. Иванов. Система за измерване на температура на базата на сензори с SPI интерфейс. XIX национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2009”, септември 2009, Созопол. Сборник доклади, София, “СОФТТРЕЙД”, 2009, с.405-409.
Издателство: XIX национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2009”, септември 2009, Созопол. Сборник доклади, София, “СОФТТРЕЙД”
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №73 Ненова, З., С. Иванов. Компютърно базирана система за измерване на температура на базата на сензори с цифрови интерфейси. Международна научна конференция УНИТЕХ’09, 20-21 ноември 2009, Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2009, Том I, с.I-193 – I-196.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’09, 20-21 ноември 2009, Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2009, Том I
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №74 Ненова, З. Интернет-базирана измервателна система. Автоматика и информатика, 2007, No 4, с.20 -24.
Издателство: Автоматика и информатика, No 4
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №75 Ненова, З., С. Иванов. Виртуални инструменти за измерване и контрол. Автоматика и информатика, 2006, No 2, с.27-30.
Издателство: Автоматика и информатика, No 2
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №76 Ненова, З. Система за събиране на данни на основата на USB-модул. Международна научна конференция “УНИТЕХ ‘06”, 24-25 ноември 2006, Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2006, Том I, с.I-431 - I-436.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ ‘06”, 24-25 ноември 2006, Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2006, Том I
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №77 Ненова, З. Измервателни честотни преобразуватели в компютърно базирани системи. Електротехника и електроника, 2006, No 9-10, с.56-61.
Издателство: Електротехника и електроника
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №78 Ненова, З., Д. Пенев. Виртуален практикум по цифрови схеми и устройства. Международна научна конференция “УНИТЕХ ‘05”, 24-25 ноември 2005, Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2005, Том I, с.I-330 – I-334.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ ‘05”, 24-25 ноември 2005, Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2005, Том I
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №79 Nenova, Z., S. Ivanov. Virtual Instruments for Data Acquisition and Control, Manufacturing Technology, Journal for Science, Research and Production, Vol.X, Number special, December 2005, pp.139-142.
Издателство: Journal for Science, Research and Production, Vol.X, Number special, December 2005
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №80 Ненова, З. Виртуален практикум за измерване на електрически величини. Стандартизация, метрология, сертификация, 2004, No 4, с.27-31.
Издателство: Стандартизация, метрология, сертификация, No 4
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №81 Ненова, З., Н.Милков. Виртуален практикум за измерване на неелектрически величини. Стандартизация, метрология, сертификация, 2004, No 12, с.19-27.
Издателство: Стандартизация, метрология, сертификация, No 12
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №82 Ненова, З., Н. Милков. Виртуален инструментариум при измерване на неелектрически величини. Международна научна конференция “УНИТЕХ ‘04”, 18-19 ноември 2004, Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2004, Том I, с.I-77 – I-80.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ ‘04”, 18-19 ноември 2004, Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2004, Том I
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №83 Ненова, З., Т. Ненов. Виртуални инструменти за измерване и контрол на температура и влажност. XIV Научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2004”, 14-18 септември 2004г., Созопол. Сборник доклади. София, “СОФТТРЕЙД”, 2004, с.194-199.
Издателство: XIV Научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2004”, 14-18 септември 2004г., Созопол. Сборник доклади. София, “СОФТТРЕЙД”
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №84 Ненов, Т., З. Ненова. Керамични и слойни термистори на базата на двуванадиев петоокис. XIII-ти Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване ‘2003”, 16-20 септември 2003г., Созопол. Сборник доклади, София, “СОФТТРЕЙД”, 2003, с.186-190.
Издателство: XIII-ти Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване ‘2003”, 16-20 септември 2003г., Созопол. Сборник доклади, София, “СОФТТРЕЙД”
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №85 Ненова, З., Т. Ненов. Измервателни схеми на включване на сензори за влажност. Международна конференция “УНИТЕХ ‘03”, 20-21 ноември 2003г., Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2003, Том I, с.I-85 – I-89.
Издателство: Международна конференция “УНИТЕХ ‘03”, 20-21 ноември 2003г., Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2003, Том I
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №86 Nenov T. and Z.Nenova. Multifunctional temperature sensor. Proceedings 23rd International Conference on Microelectronics (MIEL 2002), Yugoslavia, Nis, 12-15 May 2002. Proceedings, Vol.1, pp.257-260.
Издателство: Proceedings 23rd International Conference on Microelectronics (MIEL 2002), Yugoslavia, Nis, 12-15 May 2002. Proceedings, Vol.1
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №87 Ненова, З., Я. Раянов, Т. Ненов. Температурен сензор на базата на термистор. Международна конференция “УНИТЕХ ‘02”, 21-22 ноември 2002г., Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2002, Том I, с.168-171.
Издателство: Международна конференция “УНИТЕХ ‘02”, 21-22 ноември 2002г., Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2002, Том I
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №88 Nenova, Z. Virtual Instrumentation in Measurement Technology Training. Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, 2002, Nо 9, pp.122-127.
Издателство: Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, Nо 9
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №89 Ненова, З. Линеаризирана схема на включване на термистори. Международна научна конференция “УНИТЕХ ‘01”, 22-23 ноември 2001г., Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2001, Том I, с.224-229.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ ‘01”, 22-23 ноември 2001г., Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2001, Том I
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №90 Ненова, З., Т. Ненов, Н. Занков. Измервателни преобразуватели на влажност. Международна научна конференция “УНИТЕХ ‘01”, 22-23 ноември 2001г., Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2001, Том I, с.230-235.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ ‘01”, 22-23 ноември 2001г., Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2001, Том I
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №91 Nenova, Z. Linearization Circuit of Thermistor Connection. Journal of the University of Applied Sciences Mittweida. No 10, 2000, pp.127-131.
Издателство: Journal of the University of Applied Sciences Mittweida
Изд.год.: 2000
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №92 Nenov, T., Z. Nenova. Kapazitive keramische Sensoren zur Kontrolle der Umweltfeuchtigkeit. Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, 1999, No 3, p.269-275.
Издателство: Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, No 3
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №93 Ненова, З., Н.Занков, Т.Ненов, Р.Вълчев. Многофункционална платка за компютърно базирани информационно-измервателни и управляващи системи. Автоматика и информатика, 1999, No 1-2, с. 60-64.
Издателство: Автоматика и информатика, 1999, No 1-2
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №94 Nenov, T., Z. Nenova. Humidity sensor using TiO2-Bi2O3 ceramics. 9th International Conference for Sensors, Transducers&Systems, SENSOR’99, May 18-20, 1999, Nürnberg. Proceedings, Vol.2, p.641-646.
Издателство: 9th International Conference for Sensors, Transducers&Systems, SENSOR’99, May 18-20, 1999, Nürnberg. Proceedings, Vol.2
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №95 Ненова, З., С.Даскалов, П.Зоровски. Многофункционална платка за събиране на данни и управление на базата на персонални компютри тип IBM PC/XT/AT. Електротехника и електроника, 1998, No 3-4, с.39-43.
Издателство: Електротехника и електроника, 1998, No 3-4
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №96 Ненова, З., С. Манев. Програмна система за обработка на данни в информационно-измервателни системи. Автоматика и информатика, 1998, No 1, с.32-37.
Издателство: Автоматика и информатика, 1998, No 1
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №97 Ненова, З., Я.Раянов. Комбиниран метод за цифрово осцилографиране. VIII-ми Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване ‘98”, 14-18 септември 1998, Созопол. Сборник доклади, с.147-152.
Издателство: Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване ‘98”, 14-18 септември 1998, Созопол. Сборник доклади
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №98 Ненов, Т., З.Ненова. Влияние на легиращи примеси върху характеристиките на керамични сензори за влажност. VIII-ми Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване ‘98”, 14-18 септември 1998, Созопол. Сборник доклади, с.327-332.
Издателство: VIII-ми Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване ‘98”, 14-18 септември 1998, Созопол. Сборник доклади
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №99 Ненова, З., Г.Иванов. Компютърно базирани информационно-измервателни и управляващи системи. Национална конференция „Автоматика и информатика ‘98”, 20-22 октомври 1998г., София, Сборник доклади. София, 1998, Том 1, с.40-43.
Издателство: Национална конференция „Автоматика и информатика ‘98”, 20-22 октомври 1998г., София, Сборник доклади. София, 1998, Том 1
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №100 Ненова, З., К. Кръстев. Модул за отдалечено събиране на данни и управление. Национална конференция „Автоматика и информатика ‘98”, 20-22 октомври 1998г., София, Сборник доклади. София, 1998, Том 1, с.48-51.
Издателство: Национална конференция „Автоматика и информатика ‘98”, 20-22 октомври 1998г., София, Сборник доклади. София, 1998, Том 1
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №101 Ненова, З. Статични характеристики на керамични преобразуватели на влажност. Първа научна конференция с международно участие “Електротехника и електроника ‘98”, 3-5 декември 1998, Габрово. Сборник научни трудове. Габрово, 1998, с.242-247.
Издателство: Първа научна конференция с международно участие “Електротехника и електроника ‘98”, 3-5 декември 1998, Габрово. Сборник научни трудове. Габрово, 1998
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №102 Nenova, Z. Keramische Temperatursensoren auf der Basis von Vanadium-Pentoxyd. Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, 1998, No 5, p.35-41.
Издателство: Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, No 5
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №103 Nenov, T., Z. Nenova. PbO-Einfluss auf die Parameter und Charakteristiken der keramischen Feuchtigkeitssensoren. Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, 1998, No 6, p.59-65.
Издателство: Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, 1998, No 6
Изд.год.: 1998
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №104 Nenov, T., Z. Nenova. Sensing haracteristics and parameters of ceramic humidity sensors doped with graphite. 8th International Congress for Sensors, Transducers&Systems, SENSOR’97, May 13-15, 1997, Nürnberg. Proceedings, Vol. 3, p.285-289.
Издателство: 8th International Congress for Sensors, Transducers&Systems, SENSOR’97, May 13-15, 1997, Nürnberg. Proceedings, Vol. 3
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №105 Nenova, Z. Modelling and Forecasting of the Environmental Parameters' Change trough a Time Series Analysis. Journal of The Mittweida University of Technology and Economics (FH), Vol. III, IV/1997, p.73-80.
Издателство: Journal of The Mittweida University of Technology and Economics (FH), Vol. III, IV/1997
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №106 Nenov, T., Z. Nenova. Thick Film Humidity Sensors on the Basis of Oxide Materials for Environmental Control. Journal of The Mittweida University of Technology and Economics (FH), Vol. III, V/1997, p.169-173.
Издателство: Journal of The Mittweida University of Technology and Economics (FH), Vol. III, V/1997
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №107 Ненова, З. Програмни модули за разпознаване на образи в информационно-измервателни и управляващи сиситеми на базата на персонални компютри тип IBM PC/XT/AT. Известия на ТУ – Габрово. Габрово, 1997, Том XXI, с.155-163.
Издателство: Известия на ТУ – Габрово. Габрово, 1997, Том XXI
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №108 Ненова, З., Я.Раянов. Компютърно базиран цифров осцилоскоп. Научни трудове на ВВОВУ “Васил Левски”. В. Търново, 1997, Кн. No 53, с.51-58.
Издателство: Научни трудове на ВВОВУ “Васил Левски”. В. Търново, 1997, Кн. No 53
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №109 Ненова, З., Т. Ненов. Сензор за налягане с честотен изход на базата на пиезотрансформаторен първичен преобразувател. Юбилейна научна сесия с международно участие на ВВОВУ „В.Левски” - В.Търново, 19-20 юни 1997. Кн. 53, с. 59-65.
Издателство: Юбилейна научна сесия с международно участие на ВВОВУ „В.Левски” - В.Търново, 19-20 юни 1997. Кн. 53
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №110 Ненов, Т., Е. Цветанов, З. Ненова. Модулен програматор за различни типове програмируеми интегрални схеми. Юбилейна научна сесия с международно участие на ВВОВУ „В.Левски” - В.Търново, 19-20 юни 1997. Кн.53, с. 45-50.
Издателство: Юбилейна научна сесия с международно участие на ВВОВУ „В.Левски” - В.Търново, 19-20 юни 1997. Кн.53
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №111 Ненова, З., Т.Ненов. Влагомер-термометър на базата на керамични сензори. Юбилейна научна конференция Сливен ’97, ТУ - София, филиал Сливен, 17-19 юли 1997. Сборник доклади. Сливен, 1998, Том 1, с.15-20.
Издателство: Юбилейна научна конференция Сливен ’97, ТУ - София, филиал Сливен, 17-19 юли 1997. Сборник доклади. Сливен, 1998, Том 1
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №112 Ненова, З., Д. Дончев. Програмна система за събиране на данни и управление на базата на персонални компютри тип IBM PC/AT. Юбилейна научна конференция Сливен ’97, ТУ - София, филиал Сливен, 17-19 юли 1997. Сборник доклади. Сливен, 1998, Том 1, с.9-14.
Издателство: Юбилейна научна конференция Сливен ’97, ТУ - София, филиал Сливен, 17-19 юли 1997. Сборник доклади. Сливен, 1998, Том 1
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №113 Ненова, З., П.Зоровки, И.Бончев, К.Кръстев. Мултифункционален модул за включване на сензори към персонални компютри тип IBM PC/XT/AT. Национална конференция с международно участие „Автоматика и информатика ‘96”, 9-11 октомври 1996г. Сборник научни трудове. София, 1996, с.343-346.
Издателство: Национална конференция с международно участие „Автоматика и информатика ‘96”, 9-11 октомври 1996г. Сборник научни трудове. София, 1996
Изд.год.: 1996
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №114 Ненова, З., Г. Трендафилов. Инвариантни линеаризирани системи за измерване и контрол на влажност, Техническа мисъл, 1996, No 3, с.10-17.
Издателство: Техническа мисъл, 1996, No 3
Изд.год.: 1996
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №115 Ненова, З.П. Многочестотна система за автоматизиран вихротоков безразрушителен контрол на материали и изделия. Национална конференция с международно участие “Автоматика и информатика '95”, 7-9 ноември 1995, Нуачно направление “Сензори и технически устройства”. Сборник научни трудове. София, 1995, с.315-318.
Издателство: Национална конференция с международно участие “Автоматика и информатика '95”, 7-9 ноември 1995, Нуачно направление “Сензори и технически устройства”. Сборник научни трудове. София, 1995
Изд.год.: 1995
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №116 Ненов Т., З. Ненова. Сензори за влажност на основата на керамични полупроводникови и диелектрични материали. Национална конференция с международно участие „Автоматика и информатика’95”, 7-9 ноември 1995, Научно направление „Сензори и технически устройства”, Сборник научни трудове, София, 1995, с.327-330.
Издателство: Национална конференция с международно участие „Автоматика и информатика’95”, 7-9 ноември 1995, Научно направление „Сензори и технически устройства”, Сборник научни трудове, София, 1995
Изд.год.: 1995
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №117 Ненова, З.П. Измервателни преобразуватели с честотен изход в компютърно ориентирани системи. Научна конференция с международно участие, 7-8 декември 1995 – Габрово. Научно направление „Уредостроене, метрология и измервателна техника”. Сборник доклади. Габрово, 1995, Том II, с.37-44.
Издателство: Научна конференция с международно участие, 7-8 декември 1995 – Габрово. Научно направление „Уредостроене, метрология и измервателна техника”. Сборник доклади. Габрово, 1995, Том II
Изд.год.: 1995
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №118 Ненов, Т., З. Ненова. Керамични сензори за влажност на основата на цинков окис. Национална конференция с международно участие, 7-8 декември 1995 - Габрово, Научно направление „Уредостроене, метрология и измервателна техника”, Сборник доклади, Габрово, 1995, Том II, с.45-52.
Издателство: Национална конференция с международно участие, 7-8 декември 1995 - Габрово, Научно направление „Уредостроене, метрология и измервателна техника”, Сборник доклади, Габрово, 1995, Том II
Изд.год.: 1995
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №119 Трендафилов, Г., З. Ненова. Структурно-алгоритмичен метод за линеаризиране на функцията на преобразуване на измервателни преобразуватели. Известия на ТУ-Габрово. Габрово, 1995, Том XVIII, с.126-132.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово. Габрово, 1995, Том XVIII
Изд.год.: 1995
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №120 Маевский С.М., З.П. Ненова, А.И. Кабакчиев, Т.Г. Ненов. Вихротоково устройство за безразрушителен контрол. Патент BG No50692, MPK G 01 N 27/90, 1995.
Издателство: Патент BG No50692, MPK G 01 N 27/90, 1995
Изд.год.: 1995
Вид: Друга

Публикация: №121 Ненова, З., Т.Ненов, С.Стоянов. Оценка на размерите на дефекти при вихротоков безразрушителен контрол. Стандартизация и метрология, 1992, №6-7, с.42-45.
Издателство: Стандартизация и метрология, №6-7
Изд.год.: 1992
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №122 Ненова З.П. , Т.Г.Ненов. Приложение на стохастичните модели на временни редове във вихротоковата дефектоскопия, Техническа мисъл, 1992, №1, с.10-16.
Издателство: Техническа мисъл, №1
Изд.год.: 1992
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №123 Ненов Т.Г., С.П. Йорданов, З.П.Ненова, Чувствителни елементи за датчици на влажност на основта на окисни материали. Научна конференция на ТУ - Габрово, 23-25.10.1991г. Направление "Електроника и комуникационна техника". Сборник доклади, Габрово, 1991, с.63-67.
Издателство: Научна конференция на ТУ - Габрово, 23-25.10.1991г. Направление "Електроника и комуникационна техника". Сборник доклади, Габрово, 1991
Изд.год.: 1991
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №124 Ненова, З.П. Идентификация дефектов в информационно-измерительных системах вихретокового неразрушающего контроля. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Киев, 1990.
Издателство: Автореферат, Киев, КПИ
Изд.год.: 1990
Вид: Друга

Публикация: №125 Ненов Т.Г., З.П. Ненова, А.Х. Бомбев, Генератор на синусоидални сигнали с пиезоелектрични преобразувателни елементи. Електротехника и електроника, 1990, №11, с.16-18.
Издателство: Електротехника и електроника, №11
Изд.год.: 1990
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №126 Ненов Т.Г., З.П, Ненова. Аналитично описание на волт-амперната характеристика на превключващи елементи на основата на ванадиев двуокис. Научни трудове на ВНВУ - "В.Левски" - Велико Търново, Кн. 18, В.Търново, 1990, с 240-244.
Издателство: Научни трудове на ВНВУ - "В.Левски" - Велико Търново, Кн. 18, В.Търново, 1990
Изд.год.: 1990
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №127 Ненова З.П., Т.Г. Ненов, А.Х. Бомбев. Многочестотен генератор на синусоидални сигнали. AC BG No 48443, МПК Н 03 В 25/00, G 01 N 27/90.
Издателство: Авторско свидетелство AC BG No 48443, МПК Н 03 В 25/00, G 01 N 27/90
Изд.год.: 1990
Вид: Друга

Публикация: №128 Ненова З.П., Т.Г. Ненов. Многочестотно вихротоково устройство за безразрушителен контрол. АС BG No 48419, МПК G 01 N 27/29, G 0l R 33/12, G 01 R 19/06.
Издателство: Авторско свидетелство АС BG No 48419, МПК G 01 N 27/29, G 0l R 33/12, G 01 R 19/06
Изд.год.: 1989
Вид: Друга

Публикация: №129 Ненова, З.П., Т.Г.Ненов. Модул за многочестотно възбуждане на вихротокови преобразуватели. V Научно-техническа конференция „Лабораторен контрол на качеството ‘89” 29.05.-1.06.1989, Златни пясъци, Деп. В ЦНТБ, No НД 142/90, 7с.
Издателство: V Научно-техническа конференция „Лабораторен контрол на качеството ‘89” 29.05.-1.06.1989, Златни пясъци, Деп. В ЦНТБ, No НД 142/90
Изд.год.: 1989
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №130 Ненова, З.П. Приложение на анализа на временни редове по Бокс-Дженкинс във вихротоковата дефектоскопия. V Научно-техническа конференция „Лабораторен контрол на качеството ‘89” 29.05.-1.06.1989, Златни пясъци, Деп. В ЦНТБ, No НД 143/90, 12с.
Издателство: V Научно-техническа конференция „Лабораторен контрол на качеството ‘89” 29.05.-1.06.1989, Златни пясъци, Деп. В ЦНТБ, No НД 143/90
Изд.год.: 1989
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №131 Ненова, З.П., В.П.Тодоров, Т.Г.Ненов. Разпознаване на дефекти в системи за вихротоков контрол на изделия. V Научно-техническа конференция „Лабораторен контрол на качеството ‘89” 29.05.-1.06.1989, Златни пясъци, Деп. В ЦНТБ, No НД 144/90, 19с.
Издателство: V Научно-техническа конференция „Лабораторен контрол на качеството ‘89” 29.05.-1.06.1989, Златни пясъци, Деп. В ЦНТБ, No НД 144/90
Изд.год.: 1989
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №132 Ненова З.П. , В. П. Тодоров, Т.Г. Ненов, Вихротоков безразрушителен контрол с приложение на стъпков дискриминантен анализ. Електропромишленост и приборостроене, 1989, N-9, с. 18-21.
Издателство: Електропромишленост и приборостроене, 1989, Nо 9
Изд.год.: 1989
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №133 Маевский, С.М., В.П.Тодоров, З.П. Ненова. Вторична обработка на сигнали при вихротоков безразрушителен контрол на материали и изделия. Научна конференция, посветена на 25-та годишнина на ВМЕИ – Габрово, 11-13.10.1989г. Направление електротехника. Сборник доклади, 1989, с.61-65.
Издателство: Научна конференция, посветена на 25-та годишнина на ВМЕИ – Габрово, 11-13.10.1989г. Направление електротехника. Сборник доклади, 1989
Изд.год.: 1989
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №134 Тодоров, В.П., З.П.Ненова., Н.М.Макаров. Безразрушителен контрол на цилиндрични изделия. Научно-техническа конференция с международно участие „Механизация и автоматизация на контрола на качеството в машиностроенето – МАКК ‘87”, Ст.Загора, 16-17.10.1987г., Деп. В ЦНТБ, No НД 28/88, 10с.
Издателство: Научно-техническа конференция с международно участие „Механизация и автоматизация на контрола на качеството в машиностроенето – МАКК ‘87”, Ст.Загора, 16-17.10.1987г., Деп. В ЦНТБ, No НД 28/88
Изд.год.: 1987
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №135 Ненов Т.Г., Е.Л. Скопалик, З.П. Ненова. Керамические тактильные сенсоры. ROBCON 3. Selected papers of the Third international conference on control problems of industrial robots, Sofia, 1986, p.130-136.
Издателство: Selected papers of the Third international conference on control problems of industrial robots, Sofia, 1986
Изд.год.: 1986
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
ГЕОРГИ ДИМЧЕВ ГЕОРГИЕВ ДИПЛОМИРАН Система за измерване и контрол на параметри на въздушната среда
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Система за мониторинг на параметри на въздушната среда в затворени помещения
НЕДЮ ДИЯНОВ НЕДЕВ ДИПЛОМИРАН Керамични и слойни сензори за влажност и температура