ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Основи на електрот. и електроенергетиката
Кабинет(и): 1207
Служебен тел.: (066 827)+322
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (8)
Публикации (26)
Зададени ДР (20)Завършени проекти
Име на проект: №1 Сензорни системи за измерване и контрол на параметрите на околната среда
Година: 2022
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Сензорни системи за измерване и контрол на параметри на околната среда
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 5

Име на проект: №2 Сензори и сензорни системи за измерване и контрол на параметри на въздушната среда
Година: 2019
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Разработени са материали на основата на легиран бариев титанат
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 5

Име на проект: №3 BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „ Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“
Година: 2018
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" (ЦК ИМЕЕСТ) чрез обединяване усилията на седем водещи научни организации и университети в България за повишаване нивото на провежданите от тях научни изследвания и успешната комерсиализация на получените резултати в приоритетна за българската икономика област „Мехатроника и чисти технологии“, определена в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 (ИСИС).
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 32

Име на проект: №4 Сензори и сензорни системи за мониторинг на параметри на въздушната среда и контрол на хранителни продукти
Година: 2017
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: В проекта са разработени материали на основата на легиран бариев титанат.
Позиция в проекта: участни
Бр.заети: 5

Име на проект: №5 Синтез и изследване на керамика на основата на бариев титанат с различни легиращи добавки
Година: 2016
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Цел на настоящата работа е синтезирането и изследване на керамични материали на базата бариев титанат с висока диелектрична проницаемост и голям коефициент на нелинейност.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 6

Име на проект: №6 Синтез и изследване на керамика на основата на бариев титанат с висок коефициент на нелинейност
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №7 Получаване и изследване на керамични материали за нелинейни кондензатори
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2 години
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №8 Проект BG051PO001-4.3.04-0051- Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционно обучение в ТУ-Габрово
Година: 2007
Описание: Дейности 9.3. Разработване на електронни учебни материали по модули от учебна програма на факултет ЕЕ
Период: 6 години
Позиция в проекта: участник


Публикации
Публикация: №1 Лазаров И.,Синтез и свойства на керамика от Ba0.9Ca0.1TiO3.V - та национална конференция с международно участие TechCo 2021, 2-3 Юни, Ловеч, 2021, стр. 46-49, ISSN 2535-079X
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов" - Габрово
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №2 Лазаров И., Влияние на температурата на изпичане върху диелектричните свойства на легиран с калаен диоксид бариев титанат. МНК УНИТЕХ, 20-21 Ноември 2020, Габрово.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №3 Лазаров., И. Синтез и свойства на сегнетокерамика от бариев титанат. Научна конференция TechCo Ловеч 2019, Ловеч, 2019, с. 62-66, ISSN 2535-079X
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов" - Габрово
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №4 Лазаров., И. Диелектрични свойства на сегнетокерамика от твърди разтвори на бариев титанат-бариев станат. Международна научна конференция UNITECH 2019,Габрово, 2019. стр.I 63-I 65, ISSN 1313-230X
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов" - Габрово
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Колев В, Лазаров И, Жеглова А. Изследване влиянието на калаен диоксид върху свойствата на синтезиран бариев титанат. Годишник наТехнически университет – София, 2018; 68(1):15-22
Издателство: Годишник на Технически университет - София
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №6 Lazarov I., A. Zheglova. Influence of the Doping Additives on the Properties of the Synthesizes Barium Titanate. 53rd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, June 28-30, 2018, Sozopol, Proceedings, pp.183-187.
Издателство: 53rd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Лазаров, И. Изследване фазовите преходи на легирана бариево-стронциева керамика, получена при двукратен синтез. Международна научна конференция УНИТЕХ’2018, Габрово, 16-17 ноември 2018. Сборник доклади, 2018, с.I-68 – I-71.
Издателство: Международна научна конференция Унитех
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Лазаров, И. Сравнителни характеристики на легирана бариево-стронциева керамика, получена при еднократен и двукратен синтез. Научна конференция TechCo – Ловеч, 20-21 Април 2018. Сборник доклади, 2018, с.64-68.
Издателство: Научна конференция TechCo – Ловеч
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №9 Лазаров И. Изследване фазовите преходи на сегнетокерамика бариев титанат – бариев станат. В: Международна научна конференция Унитех, ТомI,2017,с.144-147.
Издателство: Международна научна конференция Уните
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Колев, В., А.Жеглова, И.Лазаров. Изследване на сегнетокерамика на основата на бариев титанат с легираща добавка калаен диоксид. Годишник на Технически университет - София,Том 67, Книга 1, стр.15-21, София, 2017.
Издателство: Технически университет - София
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №11 Лазаров, И., Изследване диелектричните свойства на керамични кондензатори получени от бариево - стронциев титанат. Научни трудове на Русенски университет Ангел Кънчев, Русе, том 53, серия 3.1, 2016, с.26-30. ISSN 1311 - 3321
Издателство: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев"
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №12 Жеглова, А., И.Лазаров. Изследване влиянието на дибисмутов триоксид върху свойствата на керамика от бариево - стронциев титанат. Международна научна конференция Унитех 2016, Габрово, 2016, с.I101-I105.ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция Унитех 2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Lazarov I, Zheglova A. Nonlinear Properties of Barium Titanate Ceramics. Journal of Engineering Studies and Research 2016;22(3):51-57.
Издателство: Journal of Engineering Studies and Research
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №14 Жеглова А., В.Попова, И.Лазаров. Изследване нелинейните свойства на сегнетокерамични материали. Унитех 2015, Габрово, 20-21 ноември 2015, том I с.84-88.ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция Унитех 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №15 Лазаров И., П.Христов. Изследване фазовите преходи на бариев титанат легиран с различни количества борна киселина. Унитех 2015, Габрово, 20-21 ноември 2015, том I с.163-166. ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция Унитех 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №16 Kolev V., A. Zheglova, I.Lazarov. Derivation and analysis of ceramics materials based on BaTiO3 by using standard ceramic technology. Електротехника и Електроника, Vol.50, №5-6, 2015, pp.12-17, ISSN 0861-4717
Издателство: Списание Е+Е
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №17 Лазаров И., Изследване диелектричните характеристики на сегнетокерамични кондензатори. Научни трудове на РУ”Ангел Кънчев”. Русе, 9-10 октомври, 2015, с.131-136, ISSN 1311-3321
Издателство: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №18 Колев., В. И.Лазаров, А.Жеглова. Влияние на легиращите добавки върху характеристиките на сегнетокерамични материали. Годишник на ТУ-София, том 64, книга 3, стр.15-22, ISSN 1311-0829
Издателство: Годишник на Технически университет - София
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №19 Лазаров И., К. Маринов, П. Христов. Влияние на легиращите добавки върху коефициента на нелинейност на сегнетокерамични материали. УНИТЕХ 2014,Габрово, 21-22 Ноември 2014, томI, стр 119-122
Издателство: Унитех 2014 - сборник доклади
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Лазаров И., Получаване и изследване на сегнетокерамични материали на основата на синтезиран бариев титанат BaTiO3, с различни количества борна киселина H3BO3 . Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе, том 53, серия 3.1, 2014, стр.70-75.
Издателство: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №21 Жеглова А ., И. Лазаров. Изследване температурните зависимости на относителната диелектрична проницаемост на сегнетокерамични материали. Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе, том 53, серия 3.1, 2014, стр.76-81.
Издателство: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Изследвана е сегнетокерамика на основата на вариев титанат с различни лигиращи добовки. Снети са температурните зависимости на относителната диелектрична проницаемост. Определена е температурата на Кюри.

Публикация: №22 Жеглова А., Лазаров И. Електротехнически материали - електронно учебно пособие.
Издателство: електронно издание
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - MOODLE - упражнения
Абстракт: Разработен е електронен модул от курса по "Електротехнически материали"-електроизолационни материали. Разработени са 10 лекции, лабораторни упражнения и контролни тестове.

Публикация: №23 Жеглова А., И. Лазаров, П. Христов, Получаване и изследване на нелинейна керамика за вариконди, Унитех 2013 - сборник доклади, Габрово, 22-23 ноември 2013, стр. I 358-361. ISSN 1313-230Х
Издателство: Унитех 2013 - сборник доклади
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Жеглова А., Лазаров И. Изследване процес на синтез на легиран бариев титанат. Унитех 2012-сборник доклади,1313-230Х,16-17 ноември,2011,Габрово,стр.II367- II.370
Издателство: Унитех 2012-сборник доклади
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Изследвани са керамични материали на основота на бариев титанат. За понижаване температурата на синтез са използвани различни легиращи добавки. Определено е влиянието но добавките върху електрическите и физически характеристики на керамичните материали

Публикация: №25 Жеглова А., Лазаров И. Получаване и изследване на нелинейна керамика за вариконди. Унитех 2011-сборник доклади,1313-230Х,18-19 ноември,2011,Габрово,стр.III-521- III526.
Издателство: Унитех 2011-сборник доклади
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Лазаров И., П. Цанков, Модернизация на осветителната уредба в спортна зала "Дан Колов" гр. Севлиево, Унитех 2010, 19–20 ноември 2010, Габрово
Издателство: Унитех 2010, ТУ-Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Задания на дипломни работи /успешно защитени/
Милен Георгиев Кардашлиев
(фак.№:20436407):
"МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПОДСТАНЦИЯ 110/20 KV С КОМПЛЕКТНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА"
Валентин Димов Петров
(фак.№:20706119):
АВТОМАТИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДИЗЕЛОВ ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ
Цветомир Колев Димитров
(фак.№:20636405):
"ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЦИФРОВА РЕЛЕЙНА ЗАЩИТА RFI421"
Матей Сашков Йорданов
(фак.№:20906144):
НАДЕЖДНОСТ НА ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА
Илиян Лазаров Шуманов
(фак.№:20806153):
ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА КЕРАМИЧНИ КОНДЕНЗАТОРИ ОТ ЛЕГИРАН БАРИЕВ ТИТАНАТ
Живко Стоянов Бонев
(фак.№:20906110):
ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕГНЕТОКЕРАМИКА ЗА НЕЛИНЕЙНИ КОНДЕНЗАТОРИ
Данаил Емилов Вълов
(фак.№:20806109):
ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕГНЕТОКЕРАМИЧНИ МАТЕРИАЛИ
Валентин Димов Петров
(фак.№:21136617):
КОМПЕНСИРАНЕ РЕАКТИВНАТА МОЩНОСТ НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ В MATLAB
Матей Сашков Йорданов
(фак.№:21306009):
Изследване на товарови графици на градски трафопост
Христо Тодоров Шкембов
(фак.№:20906145):
Изследване на сегнетокерамични кондензатори получени от двойно синтезирани прахове
Калоян Петров Хесапчиев
(фак.№:21006131):
Изследване консумираната активна и реактивна мощност на еднофазен трансформатор в MATLAB при различни товари
Живко Стоянов Бонев
(фак.№:21736601):
Изследване потреблението на активна и реактивна мощност на група асинхронни двигатели в програмна среда MATLAB
Стоян Славчев Стоянов
(фак.№:21206161):
Изследване консумираната активна и реактивна мощност на трифазен трансформатор в MATLAB при различни товари
Даян Пламенов Любенов
(фак.№:21432109):
Изследване характеристики на асинхронен двигател при понижено напрежение в програмна среда MATLAB
Самуил Добринов Велков
(фак.№:21532122):
Изпитване на електрическата изолация на кабели за ниско напрежение
Малина Петрова Нецова
(фак.№:21532135):
Проектиране и реализация на система за управление на мембранна помпа за резервно водоснабдяване
Емил Димов Русанов
(фак.№:21806002):
Изследване електропотреблението на индукционна пещ
Георги Станимиров Банкин
(фак.№:21806117):
Конфигуриране и настройка на релейна защита RFI 421
Цветомир Валентинов Карантилски
(фак.№:21836409):
Изпитване на кабелна електропроводна линия за средно напрежение
Стефани Ангелова Славчева
(фак.№:21906136):
Мониторинг на фотоволтаична система