ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ЦВЯТКО КОЛЕВ ВЪРБОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Основи на електрот. и електроенергетиката
Кабинет(и): 1207
Служебен тел.: (066 827)+562
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (4)
Книги (4)
Публикации (50)
Написани рецензии (3)
Зададени ДР (2)Завършени проекти
Име на проект: №1 Изследване и електромагнитна съвместимост на електроенергийни обекти в SMART GRID”
Година: 2012
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №2 Изследване, мониторинг и електромагнитна съвместимост на някой електроенергийни обекти
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №3 Изследване, диагностика и електромагнитна съвместимост на електроенергийни обекти
Година: 2007
Уч. година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №4 Изследване, мониторинг и електромагнитна съвместимост на някой електроенергийни обекти
Уч. година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1
Позиция в проекта: участник


Публикации
Публикация: №1 Цв. К. Върбов, Г. Ц. Велев, П. К. Петров, Д. П. Петров, Практикум по електротехника и електроника, Университетско издателство „Васил Априлов“, Габрово, 2021, ISBN 978-954-683-651-9
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов“, Габрово, 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Кърцелин, Е. Р., К. Иванов, Р. Александров, Н. Минеков, Ц. Върбов, Компютърно моделиране на асинхронни двигатели, ИК“Св. Иван Рилски“, гр. София, 2018, ISBN 978-954-353-365-7
Издателство: ИК“Св. Иван Рилски“, гр. София
Изд.год.: 2018
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Петров Д., А. Жеглова, Цв. Върбов, Г. Велев. Електротехника и електроника, ръководство за лабораторни упражнения, Университетско издателство “Васил Априлов”, 2012.
Издателство: Университетско издателство “Васил Априлов”
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Петров Д., М. Консулова, Г. Трендафилов, Ст. Каварджиков, Цв. Върбов, Електротехника и електроника, ръководство за лабораторни упражнения, Университетско издателство “Васил Априлов”, Габрово, 1999.
Издателство: Университетско издателство “Васил Априлов”, Габрово
Изд.год.: 1999
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №5 Иванов, К. M., П. К. Петров, Г. Ц. Велев, Ц. К. Върбов, Определяне на максималната мощност на централи от възобновляеми енергоизточници в мрежи 35 kV, Международна научна конференция UNITECH’22, Габрово, 18-19 ноември 2022, ISSN 1313-230X, том I, стр. I82 – I87// Ivanov, K. M., P. K. Petrov, G. Ts. Velev, Ts. K. Varbov, Determination of the Maximum Power of Power Plants from Renewable Energy Sources in 35 kV Networks, International Scientific Conference UNITECH’22, Gabrovo
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’22, Габрово, 18-19 ноември 2022 // International Scientific Conference UNITECH’22, Gabrovo, 18-19 November 2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Иванов, К. М., П. К. Петров, Ц. К. Върбов, Г. Ц. Велев, Индуктирани напрежения от електрическите линии на жп транспорта, Международна научна конференция UNITECH’21, Габрово, 19-20 ноември 2021, ISSN 1313-230X, стр. I72 – I77//Ivanov, K. M., P. K. Petrov, Ts. K. Varbov, G. Ts. Vеlev., Induced Voltages from Electric Lines of Railway Transport, International Scientific Conference UNITECH’21, Gabrovo, 19-20 November 2021, ISSN 1313-230X, pp. I72 – I77
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’21, Габрово, 19-20 ноември 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Петров, P. K., К. М. Иванов, Г. Ц. Велев, Ц. К. Върбов, Изследване и анализ на индуктирани напрежения от градския транспорт, Международна научна конференция UNITECH’21, Габрово, 19-20 ноември 2021, ISSN 1313-230X, стр. I98 – I101// Petrov, P. K., K. M. Ivanov, G. Ts. Vеlev, Ts. K. Varbov, Research and Analysis of Induced Voltages from Urban Electric Transport, International Scientific Conference UNITECH’21, Gabrovo, 19-20 November 2021, ISSN 1313-230X, pp. I98 – I101
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’21, Габрово, 19-20 ноември 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Кърцелин, Е. Р., Г. Ц. Велев, Н. С. Минеков, Ц. К. Върбов, Р. А. Александров, Математически модели за определяне на консумираната и генерирана реактивна мощност от елементи на електроснабдителните системи на промишлени обекти, Международна научна конференция UNITECH’21, Габрово, 19-20 ноември 2021, ISSN 1313-230X, стр. I102 – I106// Kartselin, E. R., G. Ts. Velev, N. S. Minekov, Ts. K. Varbov, R. A. Alexandrov, Mathematical Models for Determining the Consumed and Generated Reactive Power fro
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’21, Габрово, 19-20 ноември 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Petrov, P. K., G. Ts. Velev, K. M. Ivanov, Ts. K. Varbov, Determination of the Electrical Field Intensity Affecting a Person Situated under the Phase Conductor of a High Voltage Power line, 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering Ruse, Bulgaria, November 12-14, IEEE Xplore: 17 December 2020, DOI:10.1109/EEAE49144.2020.9279061, 2020
Издателство: 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering Ruse, Bulgaria, November 12-14, IEEE Xplore: 17 December 2020, DOI:10.1109/EEAE49144.2020.9279061
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Ivanov, K.I., Ts. K. Varbov, P. K. Petrov, G. Ts. Velev, Influence of Led Bulbs on Electromagnetic Compatibility Parameters, 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering Ruse, Bulgaria, November 12-14, IEEE Xplore: 17 December 2020, DOI: 10.1109/EEAE49144.2020.9279086, 2020
Издателство: 2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering Ruse, Bulgaria, November 12-14, IEEE Xplore: 17 December 2020, DOI: 10.1109/EEAE49144.2020.9279086
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Върбов, Ц. К., Г. Ц. Велев, Оптимизиране на разстоянието между редовете при фотоволтаични системи за повишаване на годишното производство на електрическа енергия чрез използване на PVGIS-CMSAF, Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София, ISSN 1314-4537, стр. 75 – 81
Издателство: Национална научно-техническа конференция с международно участие за автоматизация в минната индустрия и металургията “БУЛКАМК’20”, 19 – 20 Ноември 2020, София
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №12 Янков, П. И., П. К. Петров, Г. Ц. Велев, Ц. К. Върбов, Източници на токови хармоници в електрическите инсталации на жилищни и обществени сгради, Международна научна конференция UNITECH’19, Габрово, 15-16 Ноември 2019, ISSN 1313-230X, стр. I94 – I99
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’19, Габрово, 15-16 Ноември 2019
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Ivanov, K. M., Ts. K. Varbov, G. Тs. Velev, P. I. Yankov, Study of the electromagnetic compatibility parameters of LED lighting sources, 8th International Multidisciplinary Scientific Symposium, Universitaria Simpro 2018, 11-13 October 2018, Petroşani, Romania, ISSN–L 1842 – 4449, ISSN 2344 – 4754, pp. 587 – 592;
Издателство: 8th International Multidisciplinary Scientific Symposium, Universitaria Simpro 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №14 Върбов Цв., Кр. Маринов, П.Янков, М. Кручеру Влияние на промишлени осветители върху параметри на електромагнитна съвместимост Международна научна конференция„УНИТЕХ ‘18” 16-17 Ноември 2018, Габрово Том I с.110-115 ISSN1313-230X
Издателство: Международна научна конференция„УНИТЕХ ‘18”
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Изследване на хармоничните „замърсявания“ в електрическите уредби за осветление, предизвиквани от използването на различни осветителни тела в индустрията.

Публикация: №15 Kr.M.Ivanov, Cv.K.Varbov, G.C.Velev: CALCULATION OF THE LOSS OF POWERAND ACTIVE ENERGY IN POWER LINES WITH GENERATING SOURCES FROM RENEWABLE ENERGY'', conference''ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES'', 15.06.2017 at Rezekne
Издателство: conference''ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES'', 15.06.2017 at Rezekne
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Определяне на загубите на мощност и електроенергия в разпределителни мрежи с разпределена генерация.
Пълен текст:

Публикация: №16 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХАРМОНИЦИ ПРИ КОМПАКТНИ ЛУМИНЕСЦЕНТНИ ЛАМПИ И СВЕДОДИОДНИ ЛАМПИ
Издателство: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 17-18 November 2017, GABROVO
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The report presents the results of measurements conducted for the presence of harmonics current of compact fluorescent light bulbs and LED bulbs. Readings were analyzed according to standard Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase. A connection has been established between harmonics current and flickering of the light stream.
Пълен текст:

Публикация: №17 Изследване на влиянието на ориентацията на фотоволтаичните модули върху годишното производство на електрическа енергия при фотоволтаични системи чрез използване на PVGIS-CMSAF
Издателство: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 17-18 November 2017, GABROVO
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Изследване на влиянието на ориентацията на фотоволтаичните модули върху годишното производство на електрическа енергия при фотоволтаични системи чрез използване на PVGIS-CMSAF. Таблици за влиянието на азимута и наклона на фотоволтаичните модули върху произведената електрическа енергия и за бързо определяне на ефективността на работа на фотоволтаична система при фотоволтаични модули с ориентация различна от оптималната.

Публикация: №18 Research of influence of orientation of photovoltaic modules on production of electric energy from photovoltaic systems using information system PVGIS-CMSAF
Издателство: Annals of “Constantin Brancusi” University of Targu Jiu
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The report explores the impact of the azimuth angle and tilt of photovoltaic modules on annual electricity generation. The information system PVGIS-CMSAF was used to obtain the annual electricity production at different orientation of photovoltaic modules. The influence of the orientation of the photovoltaic modules on the annual electricity generation is shown in the tables and figures.

Публикация: №19 Върбов Цв., Охлаждане на фотоволтаична система с водна мъгла, Международна научна конференция, 18 – 19 Ноември 2016, Габрово
Издателство: Технически университет – Габрово, Международна научна конференция, 18 – 19 Ноември 2016, Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Охлаждане на фотоволтаичните модули на фотоволтаична система с водна мъгла с цел подобряване ня ефективността на работа и производство на топлинна енергия

Публикация: №20 Цв.Върбов, Кр.М.Иванов: ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ НА МОЩНОСТ И АКТИВНА ЕНЕРГИЯ В ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ И В ТРАНСФОРМАТОРИ ПРИ ФОТОВОЛТАИЧНИ МРЕЖИ СВЪРЗАНИ КЪМ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’16, Габрово, 18-19 Ноември 2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ НА МОЩНОСТ И АКТИВНА ЕНЕРГИЯ В ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ И В ТРАНСФОРМАТОРИ ПРИ ФОТОВОЛТАИЧНИ МРЕЖИ СВЪРЗАНИ КЪМ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА

Публикация: №21 Върбов Цв., Кр. Маринов, Паритет между себестойност и възвращаемост на фотоволтаична система, Международна научна конференция, 20 – 21 Ноември 2015, Габрово
Издателство: Технически университет – Габрово, Международна научна конференция, 20 – 21 Ноември 2015, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Изследвания свързани с паритет между себестойност и възвращаемост на фотоволтаична система

Публикация: №22 Върбов Цв., Определяне на параметри от заместващата схема на фотоволтаичен модул въз основа на каталожни данни, Международна научна конференция, 20 – 21 Ноември 2015, Габрово
Издателство: Технически университет – Габрово, Международна научна конференция, 20 – 21 Ноември 2015, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Определяне на параметри от заместващата схема на фотоволтаичен модул въз основа на каталожни данни

Публикация: №23 Върбов Цв. , Изследване на температурния коефициент tc на фотоволтаични модули, Международна научна конференция, “УНИТЕХ 2014” гр. Габрово,21 – 22 Ноември 2014 г., Сборник доклади, Том І
Издателство: Международна научна конференция, “УНИТЕХ 2014” гр. Габрово,21 – 22 Ноември 2014 г.
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Изследване на температурния коефициент tc на фотоволтаични модули

Публикация: №24 Върбов Цв., Кр. Маринов, Мониторинг на основни величини от работата на домашна фотоволтаична система, научна конференция Техническия университет – Габрово – Плевен 2013г.
Издателство: Техническия университет – Габрово – Плевен 2013г.
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: Мониторинг на основни величини от работата на фотоволтаична система

Публикация: №25 Върбов Цв., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ И ДЕФЕКТНОТОКОВИ ЗАЩИТИ, Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘13”, 22-23 ноември 2013г., Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2013, Том I
Издателство: Технически университет – Габрово, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 22 – 23 November 2013, GABROVO
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ И ДЕФЕКТНОТОКОВИ ЗАЩИТИ

Публикация: №26 Върбов Цв., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА С ЦЕЛ ПРОИЗВОДСТВО НО ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ, Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘13”, 22-23 ноември 2013г., Габрово. Сборник доклади, Габрово, 2013, Том I
Издателство: Технически университет – Габрово, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 22 – 23 November 2013, GABROVO
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА С ЦЕЛ ПРОИЗВОДСТВО НО ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

Публикация: №27 Върбов Цв., МОНИТОРИНГ НА РЕЖИМА НА РАБОТАТА НА ФОТОВОЛТАИЧНИ МОДУЛИ ЧРЕЗ DATA LOGGER К8047, IV научна конференция 28-29.09.2012 „ЕФ 2012” , гр.СОЗОПОЛ, Техническия университет – София
Издателство: IV научна конференция 28-29.09.2012 „ЕФ 2012” , гр.СОЗОПОЛ, Техническия университет – София
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина
Абстракт: МОНИТОРИНГ НА РЕЖИМА НА РАБОТАТА НА ФОТОВОЛТАИЧНИ МОДУЛИ

Публикация: №28 Иванов Красимир Маринов, Георги Цонев Велев, Цвятко Колев Върбов: ИЗСЛЕДВАНЕ НА МРЕЖИ НА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ С ПРИСЪЕДИНЕНИ ЦЕНТРАЛИ ОТ ВЪЗОБНОВЛЯЕМИ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ, 28-29.09.2012, гр.СОЗОПОЛ, IV научна конференция 28-29.09.2012 „ЕФ 2012”
Издателство: 28-29.09.2012, гр.СОЗОПОЛ, IV научна конференция 28-29.09.2012 „ЕФ 2012”
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: ИЗСЛЕДВАНЕ НА МРЕЖИ НА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ С ПРИСЪЕДИНЕНИ ЦЕНТРАЛИ ОТ ВЪЗОБНОВЛЯЕМИ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ

Публикация: №29 Върбов Цв., Кр. Маринов,Система за мониторинг и изследване на работата на фотоволтаична система, свързана към мрежата ниско напрежение, Известия на Техническия университет – Габрово, том 37, 2009 (87-90)
Издателство: Известия на Техническия университет – Габрово, том 37, 2009 (87-90)
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Система за мониторинг и изследване на работата на фотоволтаична система

Публикация: №30 Узунов П., Цв. Върбов, B. Vusini, Приложение на метода на крайните елементи за изследване на индуктирани от мълнии напрежения във фотоволтаични модули, Международна научна конференция “УНИТЕХ 07” гр. Габрово 23 – 24 ноември 2007 г.,Сборник доклади
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ 07” гр. Габрово 23 – 24 ноември 2007 г.
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: изследване на индуктирани от мълнии напрежения във фотоволтаични модули

Публикация: №31 Varbov Cv., Kr. Ivanov, Wirkungsgradoptimierung von photovoltischen anlagen, 7th International Scientific Conference SATERRA, 2007.
Издателство: International Scientific Conference SATERRA, Mittweida
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №32 Петров П.К., Цв. Върбов, Подход за експериментално определяне на коефициента на пулсации на светлинния поток, Безопасност и трудова медицина бр.5/2007
Издателство: Безопасност и трудова медицина бр.5/2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: определяне на коефициента на пулсации на светлинния поток

Публикация: №33 Върбов Цв., Подобряване ефективността на работа на последователно свързани фотоволтаични клетки и модули, Известия на Техническия университет – Габрово, том 33, 2006 (73-76)
Издателство: Известия на Техническия университет – Габрово, том 33, 2006 (73-76)
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: посочен e метод за подбор на фотоволтаични клетки и модули с цел повишаване на к.п.д. при изготвяне на фотоволтаични модули, както и при изграждане на фотоволтаични масиви от определен брой фотоволтаични модули свързани в подходяща конфигурация.

Публикация: №34 Върбов Цв., Кр. Маринов, Изследване на влиянието на товаровия график и съпротивлението на контура фаза-нула върху работата на фотоволтаична система свързана към електроразпределителната мрежа,Международна научна конференция “УНИТЕХ 06” гр. Габрово 24 – 25 ноември 2006, Сборник доклади.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ 06” гр. Габрово 24 – 25 ноември 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Изследване на влиянието на товаровия график и съпротивлението на контура фаза-нула върху работата на фотоволтаична система свързана към електроразпределителната мрежа

Публикация: №35 Върбов Цв., Изследване на електромагнитна съвместимост на инвертор от фотоволтаична система свързана към електроразпределителната мрежа, Международна научна конференция “УНИТЕХ 06” гр. Габрово 24 – 25 ноември 2006 г., Сборник доклади.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ 06” гр. Габрово 24 – 25 ноември 2006 г.
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Изследване на електромагнитна съвместимост на инвертор от фотоволтаична система свързана към електроразпределителната мрежа

Публикация: №36 Върбов Цв., Метод за изчисляване на индуктираните напрежения вследствие на електромагнитна индукция предизвикана от мълнии, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2004” 3–4 юни 2004 г., Сборник доклади.
Издателство: Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2004” 3–4 юни 2004 г.
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №37 Върбов Цв., Кр. Маринов Инженерен метод за оценка на икономическата ефективност на фотоволтаични ситеми свързани към електроразпределителната мрежа ниско напрежение, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2004” 3 – 4 юни 2004г., Сборник доклади.
Издателство: Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2004” 3 – 4 юни 2004г.
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: оценка на икономическата ефективност на фотоволтаични ситеми свързани към електроразпределителната мрежа ниско напрежение

Публикация: №38 Петров П., Цв. Върбов, Изследване на демфериращото действие на металната рамка при фотоволтаични модули, Международна научна конференция “УНИТЕХ 04” гр. Габрово 18 – 19 ноември 2004 г., Сборник доклади
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ 04” гр. Габрово 18 – 19 ноември 2004 г.
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №39 Върбов Цв., Подход за експериментално изследване на индуктираните от мълнии напрежения във фотоволтаични модули, Международна научна конференция “УНИТЕХ 04” гр. Габрово 18 – 19 ноември 2004 г., Сборник доклади.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ 04” гр. Габрово 18 – 19 ноември 2004 г.
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: експериментално изследване на индуктираните от мълнии напрежения във фотоволтаични модули

Публикация: №40 Петров П., Цв. Върбов, Метод за оразмеряване на мълниезащитата на фотоволтаични модули, Известия на Техническия университет – Габрово, том ХХVІІ, 2003 (57-59)
Издателство: Известия на Техническия университет – Габрово, том ХХVІІ, 2003
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: оразмеряване на мълниезащита

Публикация: №41 Върбов Цв., Идеен проект на фотоволтаична система свързана към електроразпределителната мрежа монтирана на югозападната фасада на корпус №1, Международна научна конференция “УНИТЕХ 03” гр. Габрово 20 – 21 ноември 2003 г., с. І100-102, Сборник доклади.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ 03” гр. Габрово 20 – 21 ноември 2003 г., с. І100-102
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: фотоволтаична система свързана към електроразпределителната мрежа

Публикация: №42 Върбов Цв., Кр. Маринов, Защита от атмосферни и комутационни пренапрежения на електронната апаратура във фотоволтаични системи свързани към електроразпределителната мрежа, Международна научна конференция “УНИТЕХ 04” гр. Габрово 20 – 21 ноември 2003 г., с. І96-99, Сборник доклади.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ 04” гр. Габрово 20 – 21 ноември 2003 г., с. І96-99
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №43 Петров П., Цв. Върбов, ЗАЩИТА НА ФОТОВОЛТАИЧНИ МОДУЛИ ОТ ПОРАЖЕНИЕ ВСЛЕДСТВИЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА ИНДУКЦИЯ ПРЕДИЗВИКАНА ОТ МЪЛНИИ,Известия на Техническия университет – Габрово, том ХХVІІ, 2003 (60-62)
Издателство: Известия на Техническия университет – Габрово, том ХХVІІ, 2003
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: ЗАЩИТА НА ФОТОВОЛТАИЧНИ МОДУЛИ ОТ ПОРАЖЕНИЕ ВСЛЕДСТВИЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА ИНДУКЦИЯ

Публикация: №44 Върбов Цв., Преобразувател на постояннотоковата енергия в променливотокова, участващ в PV система “АС Модул”, свързан към електрическата мрежа, Международна научна конференция “УНИТЕХ’02”, Габрово, 2002г. Сборник доклади, с. 55-58.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ’02”, Габрово, 2002г. Сборник доклади, с. 55-58.
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Преобразувател на постояннотоковата енергия в променливотокова

Публикация: №45 Върбов Цв., Определяне на оптимален ъгъл на наклон на фотоволтаични модули обърнати на юг, Международна научна конференция “УНИТЕХ’02”, Габрово, 2002г. Сборник доклади, с. 59-62.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ’02”, Габрово, 2002г. Сборник доклади, с. 59-62.
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Определяне на оптимален ъгъл на наклон на фотоволтаични модули

Публикация: №46 Върбов Цв., Фотоволтаична система свързана към захранващата мрежа “АС модул”, Международна научна конференция “УНИТЕХ’01”, Габрово, 2001г. Сборник доклади, Том1, с. 60-65.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ’01”, Габрово, 2001г. Сборник доклади, Том1, с. 60-65.
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Фотоволтаична система свързана към захранващата мрежа “АС модул”

Публикация: №47 Върбов Цв., Кр. Маринов, Преобразуване на постояннотоковата енергия от фотоволтаични модули в променливотокова чрез инвертор трето поколение, Международна научна конференция “УНИТЕХ’01”, Габрово, 2001г. Сборник доклади, Том1, с. 54-59.
Издателство: Международна научна конференция “УНИТЕХ’01”, Габрово, 2001г. Сборник доклади, Том1, с. 54-59.
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Преобразуване на постояннотоковата енергия от фотоволтаични модули в променливотокова

Публикация: №48 Върбов Цв., Преобразувател за измерване чрез цифров честотомер на оборотите на въртене на вала на двигател, Научна конференция с международно участие ТУ-Габрово 14-15 Октомври, 1999г. Сборник доклади, том1, с.45-50
Издателство: Научна конференция с международно участие ТУ-Габрово 14-15 Октомври, 1999г. Сборник доклади, том1, с
Изд.год.: 1999
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Преобразувател за измерване чрез цифров честотомер на оборотите на въртене на вала на двигател

Публикация: №49 Петров П., Цв. Върбов, Разработка на конструкция на бавноходов микродвигател с обтъркалващ се магнитен пръстен, ЮНС-95, ВВВУ “Георги Бенковски”, Сборник доклади, с. 34-40, 1995.
Издателство: ЮНС-95, ВВВУ “Георги Бенковски”, Сборник доклади, с. 34-40
Изд.год.: 1995
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: Разработка на конструкция на бавноходов микродвигател с обтъркалващ се магнитен пръстен

Публикация: №50 Върбов Цв., Регулиране на пусковия момент на трифазен асинхронен двигател с накъсосъединен роторчрез пусков резистор, Научна конференция на ТУ - Габрово 1992г. ,Направление “Електротехника и електроенергетика”
Издателство: Научна конференция, ВМЕИ Габрово 1992г. Направление “Електротехника и електроенергетика”
Изд.год.: 1992
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: Регулиране на пусковия момент на трифазен асинхронен двигател с накъсосъединен роторчрез пусков резистор


Написани рецензии на дипломни работи
Петър Стойков Стойков
(фак.№:10846419):
Проектиране на фоноволтаична система свързана с електрическата мрежа
Банко Стоянов Бахнев
(фак.№:20936411):
Разработване на физически модел за определяне на точката на максимална мощност на фотоволтаичен панел
Живко иванов Русев
(фак.№:20936433):
Изследване на вибрации на електроенергийни обекти


Задания на дипломни работи /успешно защитени/
Пламен Димов Петров
(фак.№:21091611):
Безопасност на труда при експлоатация на газови съоръжения
Делчо Иванов Божиков
(фак.№:20836433):
Хибридна система от възобновяеми източници до 30 kW