""
(: " ")
:
1.
2.
3.
4.
5. /

6.
7.
8.
9.

 


  -
No
1. .-
2. .-
3. .-
4. .-
5. .-
6. ..-
7. ..-
8. ..-
9. -..-

  -
No
1. ..
2. ..
3. ..
4. ..
5. ..


  -
No
1. . .
2. . .
3. . .
4. . .
5. . .
6. . .
7. . .
8. . .
9. . .
10. . .
11. . .
12. . .
13. .-
14. .-
15. .-
16. .-
17. .-
18. ..
19. ..
20. ..
21. ..
22. .

/
nestorova@tugab.bg

  -
No
1..- 2018-.
   2023-.
   2022-.
   2022-.
   2023-.
   2023-.
   2023-.
   - 2015-.
   2023-.
   2021-.
   2020-.
   2020-.
   2023-.
   - II 2021-.
   2018-.
   2011-.
   2020-.
   2023-.
   2021-.
   - 2020-.
   2023-.
   2020-.
2..- 2023-.
   2023-.
   2023-.
   2009-.
   2018-.
   2022-.
   2018-.
   2023-.
   2020-.
   2023-.
   2021-.
   - 2020-.
   2023-.
   2023-.
   2023-.
   2023-.
   2021-.
   2021-.
   2011-.
   2012-.
   2019-.
   - 2023-.
   2023-.
   2019-.
   2013-.
3.. - 2010-.
   2023-.
   2019-.
   2015-.
   2016-.
   2023-.
   , 2023-.
   2023-.
   2020-.
   2016-.
   2022-.
   2022-.
   2022-.
   2009-.
   2022-.
   I 2020-.
   2019-.
   - 2014-.
   2023-.
   2013-.
   2011-.
   2021-.
   2021-.
   2009-.
   2023-.
   2023-.
   startup 2022-.
   2021-.
   2020-.
   2021-.
   2023-.
   2016-.
   2009-.
4..- 2020-.
   2023-.
   2021-.
   2021-.
   2021-.
   2017-.
   2019-.
   - I 2013-.
   - II 2013-.
   2019-.
   2021-.
   2023-.
   2022-.
   2020-.
   2023-.
   2023-.
   2023-.
   2024-.
   2023-.
   2022-.
   2022-.
   2020-.
   2020-.
   2015-.
   2015-.
   2022-.
   2015-.
   - 2023-.
   2023-.
   - 2022-.
   2022-.
   - 2020-.
   2023-.
   2020-.
   2020-.
   2021-.
   2020-.
   2024-.
   2020-.
5..- 2015-.
   2014-.
   2022-.
   2023-.
   2021-.
   2023-.
   2023-.
   - I 2022-.
   2023-.
   2023-.
   2019-.
   2016-.
   2023-.
   2014-.
   2021-.
   2022-.
   2020-.
   2022-.
   2009-.
   - 2012-.
   2016-.
   2022-.
6.. . - 2020-.
   2023-.
   2023-.
   2023-.
   2022-.
   2016-.
   2017-.
   2023-.
   2022-.
   I 2024-.
7...- 2020-.
   2016-.
   2021-.
   2021-.
   2022-.
   - 2023-.
   2023-.
   2023-.
   2021-.
   2022-.
   2023-.
   2023-.
   2022-.
   2018-.
   2018-.
   2016-.
   I 2022-.
   II 2023-.
   - 2010-.
8.. . - 2007-.
   2011-.
   2009-.
   2020-.
   2018-.
   2017-.
   2011-.
   2015-.
   2012-.
   2018-.
   2022-.
   - I 2015-.
   - II 2014-.
   2023-.
   2013-.
   II 2014-.
   2018-.
   2022-.
   2011-.
   ( ) 2022-.
   e 2011-.
   2023-.
   2022-.
   2009-.
   II 2016-.
   2020-.
   2016-.
   2023-.
   2023-.
   2015-.
   2011-.
   2016-.
   2015-.
   2023-.
9...- - 2023-.
   2021-.
   2017-.
   2023-.
   2020-.
   2020-.
   2013-.
   - 2021-.
   2018-.
   2020-.
   ( ) 2021-.
   II 2016-.
   2020-.
   2016-.
   2021-.
   2020-.
   2019-.
   2020-.
   2011-.
   2020-.
   2016-.
   2023-.
   2022-.
   - II 2009-.
   2022-.
   2011-.
   I 2022-.
   II 2021-.
   2023-.
   - 2023-.
   2023-.
   2010-.
   2022-.
   2017-.
   2015-.
10.. 2020-.
   2014-.
   2018-.
   2018-.
   2011-.
   2019-.
   2018-.
   2011-.
   2011-.
   2012-.
   2009-.
   2011-.
   2011-.
   2012-.
   2009-.
   2020-.
   2018-.
   2017-.
   2011-.
   2017-.
   2018-.
   2017-.
   2018-.
   2014-.
   2018-.
   2018-.
   2015-.
   2010-.
   2015-.
   2013-.
   2012-.
   - 2020-.
   2020-.
   2009-.
   2016-.
   - 2011-.
   2011-.
   2015-.
   2017-.
   - 2012-.
   2018-.
   2018-.
   2012-.
   - 2012-.
   2015-.
11.. 2017-.
   I 2017-.
12.. 2024-.
   I 2016-.
   II 2016-.
13.. 2014-.
   2009-.
   2011-.
   2010-.
   2015-.
   2018-.
   2013-.
   2012-.
   2020-.
   2013-.

  -
No
1.. - 2022-.
   2022-.
   2023-.
   2009-.
   - 2015-.
   2021-.
   - II 2021-.
   2011-.
   2013-.
2.. - 2009-.
   2017-.
   2020-.
   2021-.
   2023-.
   2023-.
   2023-.
   2021-.
3.. - 2010-.
   2009-.
   2016-.
   2016-.
   2022-.
   2008-.
   2010-.
   I 2020-.
   2019-.
   2013-.
   2013-.
   2021-.
   2023-.
   startup 2022-.
   2021-.
   2013-.
   2021-.
   2022-.
   2009-.
4.. - 2020-.
   2015-.
   2023-.
   2023-.
   2020-.
   2020-.
   2015-.
   2015-.
   2017-.
   2023-.
   2020-.
5.. - 2009-.
   2014-.
   2009-.
   2009-.
   2021-.
   - II 2009-.
   2023-.
   2023-.
   - I 2022-.
   2019-.
   2009-.
   2021-.
   2013-.
   2022-.
   2022-.
   2009-.
   2009-.
   - 2012-.
6.. . - 2020-.
   2015-.
   2022-.
   2021-.
   2020-.
   2023-.
   2022-.
   2022-.
   2018-.
   2016-.
   2017-.
   ( ) 2020-.
   2022-.
   I 2024-.
   2016-.
   2016-.
7...- 2013-.
   2016-.
   2013-.
   2009-.
   2021-.
   2021-.
   2022-.
   2009-.
   2013-.
   2022-.
   2013-.
   2022-.
   2022-.
   2018-.
   2016-.
   2013-.
   2016-.
   2009-.
   I 2022-.
   II 2023-.
   - 2010-.
8.. . - 2007-.
   2011-.
   2009-.
   2020-.
   2017-.
   2013-.
   2022-.
   - I 2015-.
   - II 2014-.
   2013-.
   2010-.
   ( ) 2022-.
   2022-.
   2009-.
   2013-.
   II 2016-.
   2014-.
   2011-.
   2015-.
   2013-.
9...- - 2023-.
   2021-.
   2017-.
   2023-.
   2007-.
   2020-.
   2013-.
   - 2021-.
   2020-.
   ( ) 2021-.
   II 2016-.
   2011-.
   2020-.
   2011-.
   2016-.
   2011-.
   2022-.
   - II 2009-.
   2011-.
   I 2022-.
   II 2021-.
   2021-.
   2010-.
   2022-.
   2017-.
   2012-.
10.. 2008-.
   2013-.
   2017-.
   2011-.
   2013-.
11.. 2017-.
   2019-.
   2017-.
   2018-.
   2017-.
   I 2017-.
12.. 2013-.
   2023-.
   2021-.
   2013-.
   2017-.
   - I 2013-.
   - II 2013-.
   2010-.
   2008-.
   2013-.
   2023-.
   2022-.
   2023-.
   2024-.
   2011-.
   2014-.
   2014-.
   2023-.
   2020-.
   2021-.
   2024-.
   I 2016-.
   II 2016-.
13.. 2014-.
   2009-.
   2011-.
   2010-.
   2015-.
   2016-.
   2013-.

 
No
1. . - .
2. . . - .
3. . . - .
4. ..- .
5. . . - -.
6. ..- -.
7. . . - -.
8. .- .
9. .- .
10. . . - .
11. .- .
12. . .
13. .- .
14. ..- .
15. . . - .
16. . .
17. . . - .
18. . .
19. .- .
20. .- .
21.. .
22.. .
23.. .
24. . - .
25. .- .
26. .- .
27. . - .
28. . - .
29. .- .
30. . . - .
31. ..- .
32. ..- .
33. . .
34.. . - -.
35. . .
36. . .
37. . . - .
38. . .
39. . .
40. .- .
41. . . - -.
42. ..- -.
43. .- .
44. . - .
45. .- .
46. ..- .
47. .- .
48. , .- .
49. . . - -.
50. . - .
51. . .
52. . - .
53. .- .
54. - I. - .
55. - II. - .
56. .- .
57. - . . - -.
58.. . - -.
59...- -.
60. ( ). . - -.
61. II. . - -.
62. .- .
63. . .
64. .- .
65. . - .
66. .- .
67. ..- .
68. .- .
69. ..- -.
70. . .
71. . - .
72. .- .
73.. - .
74. . . - .
75. ..- .
76. ..- -.
77. . . - -.
78. . - .
79. . . - .
80.. . - .
81. . . - .
82.. .
83.. .
84.. - .
85..- .
86.. - .
87..- .
88. . .
89. .- .
90. - . - .
91. . .
92. . - .
93. .- .
94. . .
95.. - .
96..- .
97. .- .
98. . - .
99. .- .
100. . .
101. . .
102. - ..- .
103. ..- .
104. .- .
105. .- .
106. . .
107. .- .
108. .- .
109. . - .
110. . - .
111. .- .
112. .- .
113. .- .
114. .- .
115. . .
116. ..- .
117. ..- .
118. .- .
119. ..- -.
120. . - .
121. . . - -.
122. ..- -.
123. . .
124. . - .
125. . - .
126. . .
127. . .
128. . .
129. . . - .
130. ..- .
131. . .
132. . .
133. . - .
134. .- .
135. . - .
136. .- .
137. .- .
138.. . - -.
139. . . - -.
140. ..- -.
141. ..- -.
142. . . - -.
143. - I. - .
144. - I. . - .
145. - II. - .
146. - II. . - .
147. - II. . - -.
148. . .
149. . .
150. .- .
151. . - .
152. .- .
153. . - .
154. .- .
155. .- .
156. . .
157. ..- .
158. . . - .
159. ..- .
160. ..- -.
161. . - .
162. .- .
163. . .
164. .- .
165. . - .
166. . - .
167. . . - .
168. . .
169. . .
170. . - .
171. . - .
172. ..- .
173. . .
174. . .
175. . .
176. . . - .
177. ..- .
178. . . - -.
179. I. - .
180. I. . - -.
181. II. . - .
182. II. . - -.
183. . - .
184. .- .
185. . - .
186. . .
187. ..- -.
188. . . - .
189. -.- .
190. .- .
191. -.- .
192. -.- .
193. .- .
194. - .- .
195. .- .
196.. - .
197..- .
198. .- .
199. .- .
200. ..- .
201. - . .
202. - ..- -.
203. . .
204. ..- -.
205. . - .
206. . . - -.
207..- .
208.. - .
209..- .
210. . - .
211. . - .
212. .- .
213. ..- .
214. . . - .
215. . - .
216. . . - .
217. ..- .
218. . . - .
219. . .
220. . - .
221. .- .
222. . . - -.
223. .- .
224. .- .
225. . - .
226. .- .
227. . - .
228. . - .
229. .- .
230. . . - .
231. - .- .
232. . - .
233. .- .
234. . - .
235. .- .
236. ( ). . - .
237. . .
238. . .
239. . .
240. . - .
241. .- .
242. .- .
243.e ..- .
244. startup. - .
245. - . .
246. . .
247. . - .
248. .- .
249. . - .
250. .- .
251. . .
252. . .
253. - .- .
254. .- .
255. - . .
256. . .
257. . .
258. . - .
259. . - .
260. . - .
261. . . - -.
262. -.- .
263. .- .
264. . .
265. .- .
266. . - .
267. .- .
268. . . - .
269. ..- .
270. . . - .
271. .- .
272. . - .
273. - . .
274. . - .
275. .- .
276. ..- .
277. . .
278. . .
279. . - .
280. . . - .
281. . - .
282. I. .
283. I. .
284. I. . - .
285. I. . - .
286. II. .
287. II. . - .
288. II. . - .
289.- . - .
290.- . . - .
291.. . - .
292...- .
293.. . - -.
294. ..- .
295. . .
296. ..- .
297. . . - .
298. ..- .
299. . . - .
300. ..- .
301. .- .
302. ..- .
303. .- .
304. . - .

 
No
1. -.2024
2. -.2023
3. -.2022
4. -.2021
5. -.2020
6. -.2019
7. -.2018
8. -.2017
9. -.2016
10. -.2015
11. -.2014
12. -.2013
13. -.2012
14. -.2011
15. -.2010
16. -.2009
17. -.2008
18. -.2007
19. -.2006
20. -.2005
21. -.2004
22. -.2003
23. -.2002

No
1. -.2024
2. -.2023
3. -.2022
4. -.2021
5. -.2020
6. -.2019
7. -.2018
8. -.2017
9. -.2016
10. -.2015
11. -.2014
12. -.2013
13. -.2012
14. -.2011
15. -.2010
16. -.2009
17. -.2008
18. -.2007
19. -.2006
20. -.2005
21. -.2004
22. -.2003
23. -.2002

No
1.-.2005
2.-.2004
3.-.2003
4.-.2002

No
1. -.2024
2. -.2023
3. -.2022
4. -.2021
5. -.2020
6. -.2019
7. -.2018
8. -.2017
9. -.2016
10. -.2015
11. -.2014
12. -.2013
13. -.2012
14. -.2011
15. -.2010
16. -.2009
17. -.2008
18. -.2007
19. -.2006
20. -.2005
21. -.2004
22. -.2003
23. -.2002

No
1. -.2024
2. -.2023
3. -.2022
4. -.2021
5. -.2020
6. -.2019
7. -.2018
8. -.2017
9. -.2016
10. -.2015
11. -.2014
12. -.2013
13. -.2012
14. -.2011
15. -.2010
16. -.2009
17. -.2008
18. -.2007
19. -.2006
20. -.2005
21. -.2004
22. -.2003
23. -.2002

No
1. -.2005
2. -.2004
3. -.2003

No
1.- - 3-.2011
2.- - 3-.2005
3.- - 3-.2004
4.- - 3-.2003

No
1.- - 4-.2005

No
1. - 2-.2018
2. - 2-.2017
3. - 2-.2016
4. - 2-.2015
5. - 2-.2014
6. - 2-.2013
7. - 2-.2012

No
1. -.2005
2. -.2003
3. -.2002

No
1. -.2005
2. -.2002

No
1. - 2 .-.2023
2. - 2 .-.2022
3. - 2 .-.2021
4. - 2 .-.2019
5. - 2 .-.2018
6. - 2 .-.2017
7. - 2 .-.2015
8. - 2 .-.2014
9. - 2 .-.2013
10. - 2 .-.2012
11. - 2 .-.2011
12. - 2 .-.2010
13. - 2 .-.2009

No
1. - 3 .-.2023
2. - 3 .-.2022
3. - 3 .-.2021

No
1. - 4 .-.2023
2. - 4 .-.2022
3. - 4 .-.2021

No
1. - 4 . .-.2023
2. - 4 . .-.2022
3. - 4 . .-.2021

No
1. - 2 . -.2023
2. - 2 . -.2022
3. - 2 . -.2021

No
1. - 3 .-.2023
2. - 3 .-.2022
3. - 3 .-.2021

No
1. - 4 .-.2023
2. - 4 .-.2022
3. - 4 .-.2021

No
1. - 5 .-.2023
2. - 5 .-.2022
3. - 5 .-.2021

No
1. - 4 . .-.2023
2. - 4 . .-.2022
3. - 4 . .-.2021

No
1. - 2 . -.2023
2. - 2 . -.2022
3. - 2 . -.2021

No
1. - 3 .-.2023
2. - 3 .-.2022
3. - 3 .-.2021

No
1. - 4 .-.2023
2. - 4 .-.2022
3. - 4 .-.2021

No
1. - 5 .-.2023
2. - 5 .-.2022
3. - 5 .-.2021

No
1. - 4 . .-.2023
2. - 4 . .-.2022
3. - 4 . .-.2021

No
1. -.2005
2. -.2004

No
1. -.2005
2. -.2003

No
1. - 2 .-.2023
2. - 2 .-.2022
3. - 2 .-.2021
4. - 2 .-.2020
5. - 2 .-.2019
6. - 2 .-.2018
7. - 2 .-.2017
8. - 2 .-.2016
9. - 2 .-.2015
10. - 2 .-.2014
11. - 2 .-.2013
12. - 2 .-.2012

No
1. - 3 .-.2023
2. - 3 .-.2022
3. - 3 .-.2021

No
1. - 4 .-.2023
2. - 4 .-.2022
3. - 4 .-.2021

No
1. - 4 . .-.2023
2. - 4 . .-.2022
3. - 4 . .-.2021

No
1. -.2005

No
1. -.2005

No
1., -.2005
2., -.2004

No
1., -.2005

No
1. - 2 .-.2023
2. - 2 .-.2022

No
1. - 3 .-.2023
2. - 3 .-.2022

No
1. - 4 .-.2023
2. - 4 .-.2022

No
1. - 5 .-.2023
2. - 5 .-.2022

No
1. - 4 . .-.2023
2. - 4 . .-.2022

No
1. -.2018
2. -.2017
3. -.2016
4. -.2015
5. -.2014
6. -.2013
7. -.2012

No
1. - 2 .-.2020
2. - 2 .-.2019

No
1. - 2 .-.2020
2. - 2 .-.2019

No
1. - 3 .-.2023
2. - 3 .-.2022
3. - 3 .-.2021
4. - 3 .-.2006

No
1. - 4 .-.2023
2. - 4 .-.2022
3. - 4 .-.2021

No
1. - 4 . .-.2023
2. - 4 . .-.2022
3. - 4 . .-.2021

No
1. - 2 .-.2023
2. - 2 .-.2022
3. - 2 .-.2021
4. - 2 .-.2020
5. - 2 .-.2019
6. - 2 .-.2006

No
1. -.2008
2. -.2007

No
1. -.2008
2. -.2007

No
1. -.2008
2. -.2007

No
1. -.2008
2. -.2007

No
1. -.2008
2. -.2007

No
1. -.2008
2. -.2007

No
1. -.2008
2. -.2007

No
1. - 3 .-.2023
2. - 3 .-.2022
3. - 3 .-.2021
4. - 3 .-.2008
5. - 3 .-.2007

No
1. - 4 .-.2023
2. - 4 .-.2022
3. - 4 .-.2021
4. - 4 .-.2008
5. - 4 .-.2007

No
1. - 4 . .-.2023
2. - 4 . .-.2022
3. - 4 . .-.2021

No
1. - 2 .-.2023
2. - 2 .-.2022
3. - 2 .-.2021
4. - 2 .-.2020
5. - 2 .-.2019
6. - 2 .-.2018
7. - 2 .-.2017
8. - 2 .-.2008
9. - 2 .-.2007

No
1. // - .1. -.2017
2. // - .1. -.2012

No
1. // - .1. -.2017
2. // - .1. -.2012

No
1. - 2 . . -.2020
2. - 2 . . -.2019

No
1. - 2 . . -.2020
2. - 2 . . -.2019

No
1. - .1. -.2020
2. - .1. -.2019
3. - .1. -.2017
4. - .1. -.2015
5. - .1. -.2014
6. - .1. -.2013
7. - .1. -.2012
8. - .1. -.2011

No
1. - .2. -.2020
2. - .2. -.2017
3. - .2. -.2015
4. - .2. -.2014
5. - .2. -.2013
6. - .2. -.2012
7. - .2. -.2011

No
1. - 2 . -.2023
2. - 2 . -.2022
3. - 2 . -.2021

No
1. - 3 . -.2023
2. - 3 . -.2022
3. - 3 . -.2021

No
1. - 4 . -.2023
2. - 4 . -.2022
3. - 4 . -.2021

No
1. - 5 . -.2023
2. - 5 . -.2022
3. - 5 . -.2021

No
1. - 4 . . -.2023
2. - 4 . . -.2022
3. - 4 . . -.2021

No
1. - 2 . -.2023
2. - 2 . -.2022
3. - 2 . -.2021

No
1. - 3 . -.2023
2. - 3 . -.2022
3. - 3 . -.2021

No
1. - 4 . -.2023
2. - 4 . -.2022
3. - 4 . -.2021

No
1. - 5 . -.2023
2. - 5 . -.2022
3. - 5 . -.2021

No
1. - 4 . . -.2023
2. - 4 . . -.2022
3. - 4 . . -.2021

No
1. - 2 . -.2023
2. - 2 . -.2022
3. - 2 . -.2021
4. - 2 . -.2020
5. - 2 . -.2019
6. - 2 . -.2018
7. - 2 . -.2017
8. - 2 . -.2016
9. - 2 . -.2015
10. - 2 . -.2014
11. - 2 . -.2013
12. - 2 . -.2012

No
1. - 3 . -.2023
2. - 3 . -.2022
3. - 3 . -.2021

No
1. - 4 . -.2023
2. - 4 . -.2022
3. - 4 . -.2021

No
1. - 4 . . -.2023
2. - 4 . . -.2022
3. - 4 . . -.2021

No
1. -.2006
2. -.2005
3. -.2004
4. -.2003
5. -.2002

No
1. -.2005
2. -.2004
3. -.2003
4. -.2002

No
1. - 2 . -.2023
2. - 2 . -.2022
3. - 2 . -.2021
4. - 2 . -.2020
5. - 2 . -.2019
6. - 2 . -.2018
7. - 2 . -.2017
8. - 2 . -.2016
9. - 2 . -.2015
10. - 2 . -.2014
11. - 2 . -.2013
12. - 2 . -.2012
13. - 2 . -.2011
14. - 2 . -.2010
15. - 2 . -.2009
16. - 2 . -.2006

No
1. - 3 . -.2023
2. - 3 . -.2022
3. - 3 . -.2021

No
1. - 4 . -.2023
2. - 4 . -.2022
3. - 4 . -.2021

No
1. - 4 . . -.2023
2. - 4 . . -.2022
3. - 4 . . -.2021

No
1.- - 3 -.2011
2.- - 3 -.2010
3.- - 3 -.2009
4.- - 3 -.2008
5.- - 3 -.2007
6.- - 3 -.2006
7.- - 3 -.2005
8.- - 3 -.2004
9.- - 3 -.2003

No
1.- - 4 -.2011
2.- - 4 -.2010
3.- - 4 -.2009
4.- - 4 -.2008
5.- - 4 -.2007
6.- - 4 -.2006
7.- - 4 -.2005
8.- - 4 -.2004
9.- - 4 -.2003

No
1. - 2 -.2020
2. - 2 -.2018
3. - 2 -.2017
4. - 2 -.2016
5. - 2 -.2015
6. - 2 -.2014
7. - 2 -.2013
8. - 2 -.2012

No
1. - 2 . -.2023
2. - 2 . -.2022

No
1. - 3 . -.2023
2. - 3 . -.2022

No
1. - 4 . -.2023
2. - 4 . -.2022

No
1. - 5 . -.2023
2. - 5 . -.2022

No
1. - 4 . . -.2023
2. - 4 . . -.2022

No
1. -.2018
2. -.2017
3. -.2016
4. -.2015
5. -.2014
6. -.2013
7. -.2012

No
1. -.2005
2. -.2004
3. -.2003

No
1. -.2005
2. -.2004
3. -.2003
4. -.2002

No
1. - 2 . -.2020
2. - 2 . -.2019

No
1. -.2006
2. -.2005

No
1. -.2005
2. -.2002

No
1. -.2006

No
1. - 2 . -.2020
2. - 2 . -.2019

No
1., -.2006
2., -.2005
3., -.2004

No
1., -.2005
2., -.2004

No
1., -.2006

No
1. -.2006
2. -.2005
3. -.2004

No
1. -.2005

No
1. - 3 . -.2023
2. - 3 . -.2022
3. - 3 . -.2021
4. - 3 . -.2006

No
1. - 4 . -.2023
2. - 4 . -.2022
3. - 4 . -.2021

No
1. - 4 . . -.2023
2. - 4 . . -.2022
3. - 4 . . -.2021

No
1. - 2 . -.2023
2. - 2 . -.2022
3. - 2 . -.2021
4. - 2 . -.2020
5. - 2 . -.2019
6. - 2 . -.2006

No
1. - .1. -.2011
2. - .1. -.2010
3. - .1. -.2009

No
1. // - .1. -.2019
2. // - .1. -.2018
3. // - .1. -.2017
4. // - .1. -.2016
5. // - .1. -.2015
6. // - .1. -.2014
7. // - .1. -.2013
8. // - .1. -.2012

No
1. // - .1. -.2019
2. // - .1. -.2018
3. // - .1. -.2017
4. // - .1. -.2016
5. // - .1. -.2015
6. // - .1. -.2014
7. // - .1. -.2013
8. // - .1. -.2012

No
1. - 1 . . -.2020
2. - 1 . . -.2019

No
1. - 2 . . -.2020
2. - 2 . . -.2019

No
1. - 1 . . -.2020
2. - 1 . . -.2019

No
1. - 2 . . -.2020
2. - 2 . . -.2019

No
1. - .1. -.2020
2. - .1. -.2019
3. - .1. -.2018
4. - .1. -.2017
5. - .1. -.2015
6. - .1. -.2014
7. - .1. -.2013
8. - .1. -.2012
9. - .1. -.2011

No
1. - .2. -.2020
2. - .2. -.2019
3. - .2. -.2018
4. - .2. -.2017
5. - .2. -.2015
6. - .2. -.2014
7. - .2. -.2013
8. - .2. -.2012
9. - .2. -.2011

No
1. - 4. . -.2018
2. - 4. . -.2016
3. - 4. . -.2015


>>