Съдържание:
Проекти (8)
Книги (10)
Публикации (16)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Разработване на управленски мотивационен модел за постигане на интелигентен растеж
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 година
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 9

Име на проект: №2 Изследване на мотивационната среда в организацията за постигане на интелигентен растеж в контекста на стратегия «Европа 2020»
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2014
Бр.заети: 3

Име на проект: №3 Изследване на влиянието на интелектуалните активи върху повишаване ефективността на организациите
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2013
Бр.заети: 3

Име на проект: №4 Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ-Габрово, 2012
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - международен
Период: 2012-2014
Позиция в проекта: функционален експерт за магистърска програма \"Упра
Бр.заети: 8

Име на проект: №5 Управление на здравословните и безопасни условия на труд в производството на пластмаси чрез извършване оценка на риска за здравето на работещите
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 година
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 5

Име на проект: №6 РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТА НА НОВИТЕ СТРУКТУРНИ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2 години
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 14

Име на проект: №7 Програма "Обучение през целия живот 2007-2013"., Подпрограма "ЕРАЗЪМ"
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Преподавателска мобилност с цел преподаване през учебната 2009/2010 г. във Вилнюски технически университет, Литва по програма ЕРАЗЪМ
Позиция в проекта: участник в преподавателска мобилност

Име на проект: №8 Изследване на конкурентноспособността и насоките за развитие на малките и средни производствени предприятия
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Бр.заети: 4


Публикации
Публикация: №1 Гонгалова Е., А. Николова А., Д.Димова, Управление на проекти, част 1, Университетско издателство”В.Априлов”, Габрово, 2013
Издателство: Университетско издателство”В.Априлов”, Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №2 Николова, А. В. Боева. Основи на маркетинга. Изд. "ЕКС-ПРЕС", Габрово, 2013
Издателство: "ЕКС-ПРЕС", Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №3 Гонгалова,Е., А.Николова, Д.Димова. Управление на проектния риск. Габрово, 2012.
Издателство: Университетско издателство "В.Априлов", ТУ-Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебник (чуждестр. издание)

Публикация: №4 Айнаджиев А., А.Николова, Икономика на индустриалното предприятие. Издателство”Екс-прес”, Трето издание, Габрово, 2008.
Издателство: Издателство”Екс-прес”, Габрово.
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №5 Николова, А.Г., Управление на проекти, Издателство”Екс-прес”, Габрово, 2007.
Издателство: Издателство”Екс-прес”, Габрово,
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №6 Анюта Николова, Венелин Алев, Веряна Боева, Маркетингови инструменти в бизнеса, Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово, 2007, стр. 8- 18, 76 – 85
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №7 Николова, А.Г., Производствен мениджмънт. Тезиси. Задачи. Казуси. Въпроси.”, Издателство”Екс-прес”, Трето издание, 2007.
Издателство: Издателство”Екс-прес”, Габрово .
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №8 Николова А., Управление на възнагражденията, “Екс-Прес”, Габрово, 2006
Издателство: Издателство “Екс-Прес”, Габрово,
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №9 Николова, А.Г., Ив. Ст. Мановски, Маркетингови проучвания, Издателство”Екс-прес”, 2006.
Издателство: Издателство”Екс-прес”,
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №10 Николова, А.Г., Ив.Мановски, Основи на маркетинга, Изд.”Екс-пресс”, Габрово, 2006.
Издателство: Изд.”Екс-пресс”, Габрово,
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №11 Николова, А. Въведение в управлението на проекти - електронно издание на курс лекции в MOODLE, Изд. ТУ-Габрово, 2014
Издателство: ТУ-Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - MOODLE - лекции

Публикация: №12 Панайотова, Св., А. Николова, Процесите на промяна в регионите и общините – методични въпроси, 3 научно-приложна конференция с международно участие „Образование, наука, икономика и технологии в глобализиращия се свят”, Бургас, 2007, т.3, кн. 1, с. 256-
Издателство: 3 научно-приложна конференция с международно участие „Образование, наука, икономика и технологии в
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Панайотова, Св., А. Николова. Потребителската удовлетвореност и лоялност – основни фактори за успеха на фирмата. Сп.Управление и устойчиво развитие. Кн.3-4, ЛТУ-София, 2009, с.139-144. ISSN 1311-4506
Издателство: Сп.Управление и устойчиво развитие. Кн.3-4, ЛТУ-София,
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №14 Панайотова, Св., А. Николова. Computer systems-precondition for raising the attendance level of users. 1st International Conference “Application of New Technologies in Management” ANTiM’09, 8-11 February, Vrnjačka Banja, Serbia, 2009, p.574-577.
Издателство: 1st International Conference “Application of New Technologies in Management” ANTiM’09, Vrnja&#26
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №15 Николова А., Димова В., Методика экономической оценки иновационных продуктов, научный журнал СЕРВИС плюс, Москва, 2008
Издателство: научный журнал СЕРВИС плюс, Москва,
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №16 Николова, А., Пенчева, А., Рашкова, И. Осъзнаването на междукултурните различия в бизнес-средата – ключов фактор за осъществяване на успешни бизнес-контакти. МНК “Съвременни проблеми в теорията и практиката на управлението на предприятието. Варна, 2006
Издателство: МНК “Съвременни проблеми в теорията и практиката на управлението на предприятието. Варна,
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я