ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ВЕРЯНА ТОДОРОВА БОЕВА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Ръководител, катедра
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Икономически науки
Факултет: Стопански факултет
Катедра: Мениджмънт
Кабинет(и): 6000A2
Служебен тел.: (066 827)+553
E-mail1:
E-mail2:
Съдържание:
Проекти (7)
Книги (5)
Публикации (33)
Интереси (3)
Учебни материали (1)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Изследване на риска при проекти за създаване на продукти в сферата на икономика на знанието и разработване на методика за оценяване и управление на проектния риск
Година: 2014

Име на проект: №2 Изследване на приложимостта на виртуално-клетъчните производствени системи в българските индустриални предприятия
Година: 2012

Име на проект: №3 Създаване на центрове по предприемачество към висшите училища в България
Година: 2009

Име на проект: №4 Одит в управлението
Година: 2009

Име на проект: №5 «Създаване на центрове по предприемачество към висшите училища в България», Министерство на икономиката и енергетиката при ТУ – Габрово, 2008г.
Година: 2008

Име на проект: №6 Изследване на конкурентноспособността и насоките за развитие на малките и средни производствени предприятия”, като участник в творческия колектив
Година: 2008

Име на проект: №7 Държавна политика за стимулиране на предприемачеството – международен сравнителен анализ
Година: 2007


Публикации
Публикация: №1 Боева, В., Маркетинг на образователните услуги на висшите училища – опит за теоретични и практически решения, ISBN 978-619-160-137-0 изд. Авангард Прима, София, 2013 – 246 стр.
Издателство: изд. Авангард Прима, София
Изд.год.: 2013
Вид: Монография

Публикация: №2 Боева В., Ръководство за семинарни упражнения по маркетинг, Университетско издателство „Васил Априлов”, ISBN 978-954- 683-494-2, Габрово, 2013
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов” - Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Николова, А. В. Боева. Основи на маркетинга. Изд. "ЕКС-ПРЕС", Габрово, 2013
Издателство: "ЕКС-ПРЕС", Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №4 Веряна Боева, Нели Николова, Стратегическо управление, Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово, 2007, стр. 59- 102,
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №5 Анюта Николова, Венелин Алев, Веряна Боева, Маркетингови инструменти в бизнеса, Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово, 2007, стр. 8- 18, 76 – 85
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №6 Боева, В. Концепция за дигитални маркетингови комуникации на индустриалния пазар
Издателство: Международна конференция ISCME 2020, ТУ- София,
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Боева, В., Конфликти и конкуренция в бизнес логистичните канали
Издателство: Международна научна конференция на тема КОНФЛИКТЪТ И НЕГОВОТО РАЗРЕШАВАНЕ – ЮРИДИЧЕСКИ, ИСТОРИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ 29 ноември 2019 г. ВТУ, Издателство „Фабер“, Велико Търново,
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Боева, В., Стратегически решения при иновацията на интегрирана информационна логистична система
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ, Габрово, 2019
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Боева, В., Подходи за пазарно развитие на фирми, действащи на индустриални пазари
Издателство: Международна научно-практическа конференция "Власт, управление и обществено развитие", НБУ – София, 2017 г.
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Boeva, V., Requirements of the Contemporary Marketing Environment to Distributive Solutions of the Industries Companies
Издателство: 6-th International Conference “Economics and Management-based on New Technologies” EMoNT 2016, Vrnjacka Banja, Serbia, June 2016,
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №11 Боева, В., Партньорство между научни организации и бизнес организации от сектор машиностроене - проблеми и предизвикателства
Издателство: Национална научна конференция "Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление", УНСС, София
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №12 Боева, В., Идентифициране на маркетинговите рискове при управлението на проекти
Издателство: УНИТЕХ - Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Боева, В., Влияние на комуникациите на висшето училище върху кандидат студентския избор
Издателство: Международна конференция "Посткризисно управление в бизнеса" - ХТМУ - София, 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Боева В., Лидерство в управлението на проекти - фактори на успеха, Международна научно-практическа конференция "Лидерството - време е за промени", НБУ - София, 2015, ISBN 978 954 535 898 2, стр.297-308
Издателство: Международна научно-практическа конференция "Лидерството - време е за промени", НБУ - София, 2015 ISBN
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Боева В., Маркетинг при управлението на проекти - факткори на успеха, Десета юбилейна международна научна конференция на младите учени "Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи хза решения", София, 2014
Издателство: Десета юбилейна международна научна конференция на младите учени "Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи хза решения"
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: В хода на планирането и изпълнението на всеки проект екипът трябва да отдели нужното внимание и на маркетинга на проекта. Маркетингът на един проект следва да се разглежда най-малко в два аспекта: като съвкупност от маркетинговите дейности, свързани с целите на проекта и като управление на взаимоотношенията и комуникациите между всички заинтересовани от проекта страни. Практиката показва, че пренебрегването на втория аспект често води до затруднения при изпълнението на изискванията за време / качество / обхват / ресурси от организацията, управляваща проекта. Ключови думи: управление на проекти, маркетинг

Публикация: №16 Боева В.,Маркетинг в управлението на проекти за приложението на виртуално клетъчни производствени системи в машиностроителни организации, 14 Международна конференция RaDMI-2014, 18-21 септември 2014, Топола, Сърбия
Издателство: 14th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI-2014, 18-21 September 2014, Topola, Serbia
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №17 Боева, В., Партньорството на техническите университети - европейски предизвикателства и тенденции, Известия на Технически университет – Габрово, ISSN 1310-6686, бр. 45, 2013, с.93-96
Издателство: Известия на Технически университет – Габрово, ISSN 1310-6686, бр. 45
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №18 Боева, В., Изследване на възможностите за внедряване на виртуално клетъчни производствени системи в стопански организации в сектор Машиностроене - Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие” – Лесотехнически университет, ISSN 1311-4506 – София, 2013 (под печат)
Издателство: Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие” – Лесотехнически университет, IS
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Боева, В., Експлораторно маркетингово изследване на тема „Оценка на релевантността на факторите, влияещи върху кандидат студентския избор”, ХІ Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг ‘13”, ISSN 1310- 3946, ISSN 1314-6327, 2013, с. 548-556
Издателство: ХІ Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг ‘13”
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Боева, В., Форми за активизиране на партньорската дейност между университетите и бизнеса – поуки от чуждестранния опит – международна научна конференция „Знанието – традиции, иноваци, перспективи”, Бургаски свободен университет, 14-15 юни, Бургас, 2013
Издателство: Международна научна конференция „Знанието – традиции, иноваци, перспективи”, Бургаски свободен уни
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Боева, В., Оценка на ефективността на комуникационната политика посредством използването на маркетингов одит в практиката на малките и средни стопански организации в областта на промишленото производство в регион Габрово, Известия на Технически университет – Габрово, ISSN 1310- 6686, бр. 43, 2012 г., раздел 5, с.96-100
Издателство: Известия на Технически университет – Габрово, бр. 43, 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №22 Боева В., Дисертационен труд на тема „Целеви форми на съвременно партньорство на български технически висши училища”, УНСС, София, 2011
Издателство: УНСС, София
Изд.год.: 2011
Вид: Дисертация

Публикация: №23 Боева, В. Дейностен аспект на партньорството на техническия университет , Панорама на труда, 2010, №4, с. 27-41, ISSN 132-395.
Издателство: сп. Панорама на труда, 2010, №4
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №24 Боева, В. Предприемаческият университет в контекста на партньорството., Икономически алтернативи, 2011, №2, (под печат) , ISSN 1312-5281.
Издателство: сп. Икономически алтернативи, УНСС - София
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №25 Боева, В., Партньорство – природа, механизъм и индикаторна рамка на целевите му форми във висшите технически училища, сб. „Докторантски етюди”, 2010г., С., 38 стр.
Издателство: сб. „Докторантски етюди” УНСС – София, 2010г
Изд.год.: 2010
Вид: Студия

Публикация: №26 Боева, В., Влияние на процесите на глобализация и европейска интеграция върху пазара на образователни услуги в България, сп. “Икономика и управление” на Стопанския факултет при ЮЗУ “Н. Рилски”, 2009, ISSN 1312-594Х, с. 121-127
Издателство: сп. “Икономика и управление” на Стопанския факултет при ЮЗУ “Н. Рилски”
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №27 Боева, В., Изследване на конкурентоспособността на малкия и среден бизнес в регион Габрово – теоретико- методологически проблеми, Шеста научна конференция „Съвременни управленски практики”, Бургаски свободен университет, 2009
Издателство: Шеста научна конференция „Съвременни управленски практики”, Бургаски свободен университет, 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Боева, В., Енчев, В., Изследване на проблемите на инженерното образование и стратегии за решаването им в условията на партньорство между висшите учебни заведения и бизнес организациите, Шеста научна конференция „Съвременни управленски практики”, Бургаски
Издателство: Шеста научна конференция „Съвременни управленски практики”, Бургаски свободен университет, 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №29 Боева, В., Изследване на взаимодействието между висшите училища и бизнес организациите при подготовката и мотивирането на бъдещи предприемачи, Международна научна конференция „Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образовани
Издателство: Международна научна конференция „Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшет
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №30 Боева, В., Изследване на мотивацията за предприемаческа дейност при абсолвенти от технически университети, Седма международна научно-приложна конференция „Стратегически насоки в бизнеса през ХХІ век и качеството на висшето образование”, Варна, 2008, стр.
Издателство: Седма международна научно-приложна конференция „Стратегически насоки в бизнеса през ХХІ век и качест
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №31 Боева, В., Комуникационна политика в сферата на висшето образование, Научна конференция Съвременни управленски практики V, Бургас, 2007
Издателство: Научна конференция Съвременни управленски практики V, Бургас, 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №32 Боева, В., Качествени методи за изследване на мотивацията на кандидат студентите при избора на висше училище, Шеста международна научно-приложна конференция „Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията, Варна, 2006
Издателство: Шеста международна научно-приложна конференция „Съвременни проблеми в теорията и практиката на управ
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №33 Боева, В., Избор на маркетингова стратегия на висше учебно заведение за пазара на техническо висше образование, Научна конференция Съвременни управленски практики ІV, Бургас, 2006
Издателство: Научна конференция Съвременни управленски практики ІV, Бургас, 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Интереси
Интерес: Маркетинг

Интерес: Маркетингови проучвания

Интерес: Маркетинг извън сферата на материалното производство


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 0231,0,Маркетинг (р. о., бакалавър)