ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА ДИМОВА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Икономически науки
Факултет: Стопански факултет
Катедра: Мениджмънт
Кабинет(и): 6104
Служебен тел.: (066 827)+541
E-mail1:
Съдържание:
Обща информация
Проекти (24)
Книги (6)
Публикации (35)


Обща информация
Списък публикации
http://umis.tugab.bg/prep/upload/317/Spisakpublikatziidd[1].doc

Списък проекти
http://umis.tugab.bg/prep/upload/317/Spisakproektidd[1].doc


Завършени проекти
Име на проект: №1 Програма “Обучение през целия живот”,Подпрограма ЕРАЗЪМ+,Студентска и преподавателска мобилност,01.06.2014 г.– 30.09.2015 г.
Година: 2014
Описание: Преподавателска мобилност през учебната 2014-2015 г. в Mykolas Romeris University, Vilnius, Литва, по програма ERASMUS+. 03/02/2015г. - 06/02/2015г
Период: 01.06.2014 г.– 30.09.2015 г.
Позиция в проекта: преподавателска мобилност

Име на проект: №2 Изследване на риска при проекти за създаване на продукти в сферата на икономиката на знанието и разработване на методика за оценяване и управление на проектния риск, 2014 г.
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: 2000 лв. Д О Г О В О Р № С - 1402 / 20.03.2014
Период: 2014-2015
Позиция в проекта: ръководител на екип

Име на проект: №3 Изследване на риска при проекти за създаване на продукти в сферата на икономиката на знанието и разработване на методика за оценяване и управление на проектния риск, 2015 г.
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: 2200 лв. Д О Г О В О Р № С - 1402 / 23.03.2015
Период: 2014-2015
Позиция в проекта: ръководител на екип

Име на проект: №4 Програма “Обучение през целия живот” ,Подпрограма ЕРАЗЪМ, Студентска и преподавателска мобилност,01.08.2013 – 30.09.2014 г.
Година: 2013
Описание: Преподавателска мобилност през учебната 2013-2014 г. в Технологичния университет на Каунас, Литва, по програма ERASMUS.
Позиция в проекта: преподавателска мобилност

Име на проект: №5 Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ-Габрово, 2012
Година: 2012
Период: 2012-2014
Позиция в проекта: Функционален експерт по дейност 10.1

Име на проект: №6 Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ-Габрово, 2013
Година: 2012
Период: 2012-2014
Позиция в проекта: Функционален експерт по дейност 10.1

Име на проект: №7 Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ-Габрово, 2014
Година: 2012
Период: 2012-2014
Позиция в проекта: Функционален експерт по дейност 10.1

Име на проект: №8 Изследване на приложимостта на виртуално-клетъчните производствени системи в българските индустриални предприятия, 2013
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: 2000 лв. Д О Г О В О Р № С - 1205 / 26.03.2013
Период: 2012-2013
Позиция в проекта: ръководител на екип
Бр.заети: 6

Име на проект: №9 Изследване на приложимостта на виртуално-клетъчните производствени системи в българските индустриални предприятия,2012
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: 2000 лв. Д О Г О В О Р № С - 1205 / 17.04.2012 г.
Период: 2012-2013
Позиция в проекта: ръководител на екип
Бр.заети: 8

Име на проект: №10 Програма “Обучение през целия живот”, 2007 г. – 2013 г., Подпрограма ЕРАЗЪМ, Студентска и преподавателска мобилност, 01.08.2012 г. – 30.09.2013 г.
Година: 2012
Описание: Преподавателска мобилност през учебната 2010-2011 г. в Технологичния университет на Каунас, Литва, по програма ERASMUS.
Позиция в проекта: участник в препод. мобилност

Име на проект: №11 Програма “Обучение през целия живот” 2007 г. – 2013 г., Подпрограма ЕРАЗЪМ, 01.08.2011г. – 30.09.2012 г.
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Преподавателска мобилност през учебната 2011-2012 г. във Вилнюски технически университет, Литва, по програма ERASMUS. Преподавателска мобилност през учебната 2011-2012 г. в Технологичния университет на Каунас, Литва, по програма ERASMUS.
Период: 01.08.2011 – 30.09.2012 г.
Позиция в проекта: участник в препод. мобилност

Име на проект: №12 Програма “Обучение през целия живот” 2007 г. – 2013 г., Подпрограма ЕРАЗЪМ, 01.08.2010 – 30.09.2011 г.
Година: 2010
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Преподавателска мобилност през учебната 2010-2011 г. във Вилнюски технически университет, Литва, по програма ERASMUS. Преподавателска мобилност през учебната 2010-2011 г. в Технологичния университет на Каунас, Литва, по програма ERASMUS.
Период: 01.08.2010 – 30.09.2011 г.
Позиция в проекта: участник в препод. мобилност

Име на проект: №13 Одитът в управлението – методика и техники за одитиране, 2010
Година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: 2000 лв. Д О Г О В О Р № С 1004/ 2010
Период: 2010-2011
Позиция в проекта: ръководител на екип
Бр.заети: 9

Име на проект: №14 Одитът в управлението – методика и техники за одитиране, 2011
Година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: 2400 лв. Д О Г О В О Р № С 1004 /2011
Период: 2010-2011
Позиция в проекта: ръководител на екип
Бр.заети: 8

Име на проект: №15 Развитие на иновациите и конкурентноспособността на производствените предприятия в контекста на новите структурни инструменти на европейския съюз, 2009
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2009
Позиция в проекта: член на екип
Бр.заети: 10

Име на проект: №16 Програма “Обучение през целия живот” 2007 г. – 2013 г., Подпрограма ЕРАЗЪМ
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Преподавателска мобилност през учебната 2009-2010 г. във Вилнюски технически университет, Литва, по програма ERASMUS. Преподавателска мобилност през учебната 2009-2010 г. в Технологичния университет на Каунас, Литва, по програма ERASMUS.
Период: 08.2009 – 09.2010
Позиция в проекта: участник в препод. мобилност

Име на проект: №17 Програма “Обучение през целия живот” 2007 г. – 2013 г., Подпрограма ЕРАЗЪМ
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Преподавателска мобилност през учебната 2008-2009 г. във Вилнюски технически университет, Литва, по програма ERASMUS. Преподавателска мобилност през учебната 2008-2009 г. в Технологичния университет на Каунас, Литва, по програма ERASMUS.
Период: 08.2008– 09.2009
Позиция в проекта: участник в препод. мобилност

Име на проект: №18 Изследване на конкурентноспособността и насоките за развитие на малките и средни производствени предприятия
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2008
Позиция в проекта: член на екип
Бр.заети: 9

Име на проект: №19 Програма “Обучение през целия живот” 2007 г. – 2013 г., Подпрограма ЕРАЗЪМ
Година: 2007
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Преподавателска мобилност през учебната 2007-2008 г. във Вилнюски технически университет, Литва, по програма ERASMUS.
Период: 10.2007 – 09.2008
Позиция в проекта: участник в преподав. мобилност

Име на проект: №20 Изследване на типови микромеханични компоненти и избор на нови материали в технологичните процеси за изработването им,Българо-украинска програма за научни изследвания на МОН България и МОН Украйна
Година: 2006
Вид проект: Научен проект - международен
Период: юни 2006-май 2008
Позиция в проекта: член на екип
Бр.заети: 9 от ТУ-Габрово

Име на проект: №21 Исследование типовых микромеханических компонентов и выбор новых материалах в технологических процессах для их выработки,по договор на Националния технически университет на Украйна „КПИ”
Година: 2006
Вид проект: Научен проект - международен
Период: май 2006 - май 2008
Позиция в проекта: участник в екип
Бр.заети: 3 от ТУ-Габрово

Име на проект: №22 Статистически и маркетингов анализ и прогнозиране на потреблението на образователни услуги, предоставяни от висшите училища
Година: 2005
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2005-2007
Позиция в проекта: ръководител на екип
Бр.заети: 9

Име на проект: №23 Статистически и маркетингов анализ и прогнозиране на потреблението на образователни услуги, предоставяни от висшите училища
Година: 2005
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2005-2007
Позиция в проекта: ръководител на екип
Бр.заети: 9

Име на проект: №24 Програма “Обучение през целия живот” 2002-2006 г., Подпрограма ЕРАЗЪМ
Година: 2002
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Преподавателска мобилност през учебната 2006-2007 г. във Вилнюски технически университет, Литва, по програма ERASMUS. Преподавателска мобилност през учебната 2006-2007 г. в Рижски технически университет, Латвия, по програма ERASMUS.
Период: 09.2002 – 10.2006
Позиция в проекта: участник в преподав. мобилност


Публикации
Публикация: №1 Гонгалова Е., А. Николова А., Д.Димова, Управление на проекти, част 1, Университетско издателство”В.Априлов”, Габрово, 2013
Издателство: Университетско издателство”В.Априлов”, Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №2 Гонгалова,Е., А.Николова, Д.Димова. Управление на проектния риск. Габрово, 2012.
Издателство: Университетско издателство "В.Априлов", ТУ-Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебник (чуждестр. издание)

Публикация: №3 Нейкова, Р., Димова Д., Одитът в управлението: Философия, концепции. Одит на качеството – съвременни методи и подходи за подобряването на одита на качеството във фирмата, ISBN 978-954-490-296-4, Издателство „ЕКС-ПРЕС”, Габрово, 2011, стр 18-57.
Издателство: Издателство „ЕКС-ПРЕС” , Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Монография

Публикация: №4 Димова Д., Статистика. Сборник от задачи., ISBN 978-954-683-446-1, Университетско издателство „ВасилАприлов”, Габрово, 2010, стр.54
Издателство: Университетско издателство „ВасилАприлов”, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №5 Димова Д.,Статистически методи в управлението на производството, Учебник, ISBN 978-954-490-048-9, Изд.”ЕКС-ПРЕС”, ГАБРОВО, 2009, 400
Издателство: Изд.”ЕКС-ПРЕС”, ГАБРОВО
Изд.год.: 2009
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №6 Къртунов, С., Димова Д., ”Логистика”, ISBN 978-954-683-377-8, Университетско издателство “В.Априлов”, Габрово, 2008, стр. 236
Издателство: Университетско издателство “В.Априлов”
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №7 Димова Д.Д., СТАТИСТИКА сборник от решени задачи и задачи за самостоятелна работа , Университетско издателство “В. Априлов” – Габрово, 2018, 97, ISBN: 978-954-683-587-1
Издателство: , Университетско издателство “В. Априлов” – Габрово
Изд.год.: 2018
Вид: Учебна литература - ELSE - упражнения

Публикация: №8 Dimova, D., Naydenov, P., Supplier selection methodology,(2018),ISBN: 978-1-941763-82-7, WMSCI 2018 - 22nd World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Proceedings, 2, pp. 1-6. Orlando, Florida, USA
Издателство: WMSCI 2018 - 22nd World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Proceedings, 2, pp. 1-6. Orlando, Florida, USA
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина
Абстракт: ISBN: 978-1-941763-80-3 (Collection) ISBN: 978-1-941763-82-7 (Volume II)

Публикация: №9 Димова Д., Р.Иванова, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТТА ОТ УЧИТЕЛИ – ИНЖЕНЕРИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТТА НА «ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ», Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 49’2015 (87-100), ISSN 1310-6686
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 49’2015 (87-100)
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №10 Димова, Д., П. Найденов, Risk management in creating products in the field of the knowledge economy, Conf. Proceedings of 4th International conference “Economics and management – based on new technologies”, 2014, EMoNT, Vrnjacka Banja, Serbia, 12-15 June 2014, ISBN: 978-86-6075-045-9.
Издателство: 4th International conference “Economics and management – based on new technologies”, EMoNT 2014, Vrn
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №11 Тотев, Х., Алтернативни методи на финансиране на дефицита в бюджета като заем от банка вместо облигационен заем и защо да го предпочетем. Икономика и мениджмънт на иновациите - съвременни теории и практики. Десета международна научно - приложна конференция на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията, България, Варна 2014, ISBN 978-619-7026-08-5.
Издателство: Десета международна научно - приложна конференция на Асоциацията на преподавателите по икономика и у
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Найденов, П., Д. Димова, Основни модули на алгоритъм за практическо прилагане на виртуално клетъчни производствени системи, XII International conference “Research and Development in Mechanical Industry”, RADMI 2012, 13-17 септември 2012, Врънечка баня, Р. Сръбска, ISBN 978-86-6075-037-4
Издателство: Conf. proceedings of XII International conference “Research and Development in Mechanical Industry”,
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №13 Найденов, П., Д. Димова, Основни задачи по прилагането на виртуално клетъчни производствени системи, V International Conference “Science and Higher Education in Function of Sustainable Development”, 04-05 октомври, Ужице, Р. Сръбска, ISBN 978-86-83573-26-4
Издателство: Conf. proceedings of V International Conference “Science and Higher Education in Function of Sustain
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №14 Димова, Д., П. Найденов, Проучване на условията за приложимост и на потребностите на българските индустриални предприятия от въвеждане на виртуално-клетъчни производствени системи, III Международен научен конгрес на ТУ-Варна, Варна, 04-06 октомври 2012, Vol. VІ, ISBN 978-954-20-0555-1
Издателство: III Международен научен конгрес на ТУ-Варна, Варна, 04-06 октомври 2012, Vol. VІ
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Георгиева,Д., Д .Димова, Одит в управлението на индустриалното предприятие, Научна конференция с международно участие "АДП"- 2010, юни 2010, Научни известия, год., брой, ІSSN 1310-3946
Издателство: Издателство на ТУ - София
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Димова Д., Георгиева Д., „Одит в управлението на индустриалното предприятие”, Научни известия, Година XVIII, Брой 2/116, Юни 2010, ISSN – 13 10 – 3946, стр. 512-516
Издателство: Научни известия, Година XVIII, Брой 2/116
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №17 Петрова Д., Димова Д.,Развитие на нови стратегии и визии в дадено индустриално предприятие”, Международна научна конференция „Мениджмънт на иновациите”, Варна, юли 2010, ISBN 978-954-635-004-6, стр.125-128
Издателство: Международна научна конференция „Мениджмънт на иновациите”, Варна, юли 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Петрова Д., Д. Димова, Повишаване на ефективността на влагания капитал, чрез избор на инвестиционни цели и стратегии с малък риск
Издателство: VIII International scientific conference “Management and engineering’09” Созопол, 17-19 юни 2010, Из
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Investment objectives and strategies are designed to provide the highest possible return on investment at minimum risk. They are part of the strategic orientation of business as a whole and is largely determined by the market, innovation, production and other functional strategies, and the total volume of resources available. An alternative method for integrating risk assessment in the total investment is accounted by its discount rate. Главната цел на всяка инвестиция е да се вложат средства в такъв бизнес, който в бъдеще ще донесе добри печалби, ще повиши ефективността на производствения процес. Инвестиционните цели и стратегии са предназначени да осигурят възможно най-висока възвръщаемост на вложените средства при минимален риск. Това е осъществимо, когато изборът на инвестиционна стратегия е основан на прецизни методи за оценка на риска. Представената методика е един възможен подход за оценяване и срав-няване на риска при различни инвестиционни проекти.

Публикация: №19 Панайотова, Св., Д. Димова, Иновационно приложение на възобновяемата суровина бамбук, Осемнадесета национална научно-техническа конференция с международно участие "Автоматизация на дискретното производство" 2009, Созопол, 2009, с. 446-451, ISSN
Издателство: Осемнадесета национална научно-техническа конференция с международно участие "Автоматизация на
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №20 Димова, Д., Св. Панайотова, Осигуряването на информация - предпоставка за планиране на дистрибуционния процес на фирмата, Девета международна конференция "Авангардни материали и обработки", Кранево, 2009, с. 451-455, ISSN 13 13-4264
Издателство: Девета международна конференция "Авангардни материали и обработки", Кранево
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Димова Д., „Един подход за оценяване производителността на фирмата”, сп.”Управление и устойчиво развитие”, бр.1, ISSN 1311-4506, София, 2009
Издателство: сп.”Управление и устойчиво развитие”, бр.1
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №22 Димова Д., ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ МОДЕЛИ В ИНОВАЦИОННОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, 2009, Научни известия, год.17, брой 3/113, ISSN1310-3946, стр. 207-212
Издателство: Научни известия, год.17, брой 3/113
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №23 Dimova D., ”APPLICATION OF LOGISTIC PROBABILISTIC MODELS TO INNOVATION ENTREPRENEURSHIP ”, RaDMI 2009, Врънечка баня, Р Сърбия, септември 16-19, 2009, 750-755, ISВN 978-86-6075-008-4
Издателство: RaDMI 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №24 Димова Д., „Един подход за прилагане на статистически методи за оценяване на надеждността, като фактор за конкурентноспособност на фирмата”, Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, Год. ХV, бр.03/106, Септември 2008, ISSN 1310-3946, С
Издателство: Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, Год. ХV, бр.03/106
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №25 Димова Д., „Статистическо моделиране на ефективността на ресурсите в производството”, Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, Год. ХV, бр.01/104, Септември 2008, ISSN 1310-3946, София, 2008, стр. 86-88
Издателство: Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, Год. ХV, бр.01/104
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №26 Димова Д., „Индексен анализ на показатели, влияещи върху конкурентоспособността на фирмата”, Годишник „Научни трудове на СУБ-Пловдив”, том 11, серия Б, ISSN 1311-9192, Пловдив, 2008
Издателство: Годишник „Научни трудове на СУБ-Пловдив”, том 11, серия Б
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №27 Димова Д., „Един подход за изследване на динамиката на средната себестойност и средната цена на продукт за група предприятия”, Годишник „Научни трудове на СУБ-Пловдив”, том 11, серия Б, ISSN 1311-9192, Пловдив, 2008, 134-138
Издателство: Годишник „Научни трудове на СУБ-Пловдив”, том 11, серия Б
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №28 Димова Д., ”Применение статистического исследования сезонности и прогнозирования обема спроса, как фактор в обеспечении конкурентоспособности”, 1st International Conference SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT&am
Издателство: 1st International Conference SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - S
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №29 Димова Д., „Заработная плата и занятост в обрабатывающей промышлености Республики Болгарии: состояние, структурный анализ и анализ динамики”, Международна научна конференция «Актуальные вопросы социоэкономики в XXI веке», УДК 331.2, Москва, март 14-1
Издателство: Международна научна конференция «Актуальные вопросы социоэкономики в XXI веке», УДК 331.2
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №30 Dimova D., „APPLICATION OF FULL FACTOR EXPERIMENT IN THE DETERMINATION OF INDICATORS INFLUENCING A COMPANY’S COMPETITIVENESS”, 49th International Scientific Conference “The Problems of development of National Economy and Entrepreneurship” ISBN 978-9984-3
Издателство: 49th International Scientific Conference “The Problems of development of National Economy and Entrep
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №31 Димова Д. Приложение на статистически методи в управлението на качеството, Шести международен симпозиум „Икономика и бизнес”-2007, ISBN 978-954-9368-27-7, Слънчев бряг, септември 10-14, 2007, стр. 174-190
Издателство: Шести международен симпозиум „Икономика и бизнес”-2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №32 D. Dimova, „APPLICATION OF STATISTICAL METHODS IN THE QUALITY MANAGEMENT OF A MACHINE-BUILDING ENTERPRISE”, Седма Международна научна конференция RaDMI 2007, ISBN 978-86-83803-22-4, Белград, Република Сърбия, септември 16-20, 2007, стр. 386-390
Издателство: Седма Международна научна конференция RaDMI 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №33 Димова Д., „Приложение на регресионния и корелационен анализ при изследване на зависимостта между производството на иновационни продукти и на оборудване за тяхното производство”, Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, Год. ХІІІ, бр
Издателство: Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене, Год. ХІІІ, бр.02/85
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №34 Димова Д., Къртунов С. „Методи за математическо и статистическо моделиране при симулиране на технологични процеси”, Научни публикации 2006-Икономика, Пети международен симпозиум „Икономика и бизнес”-2006, ISBN 954-9368-17-3, Слънчев бряг, септември 11-15,
Издателство: Научни публикации 2006-Икономика, Пети международен симпозиум „Икономика и бизнес”-2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №35 Kartunov S., D. Dimova, “A STATISTICAL MODEL OF MANUFACTURING PROCESS FOR DEPOSITION OF THICK LAYERS OVER SUBSTRATES AND FUNCTIONAL MICROCOMPONENTS”, Шеста Международна научна конференция RaDMI 2006, ISBN 86-83803-21-X, Будва, Черна гора, септември 13-1
Издателство: Шеста Международна научна конференция RaDMI 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина