ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ИВАН НИКОЛАЕВ СЪБЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент
Научна степен: Доктор (научно-образователна), (2011) Социални, стопански и правни науки
Факултет: Стопански факултет
Катедра: Мениджмънт
Кабинет(и): 1104
Служебен тел.: (066 827)+385
E-mail1:
Месторождение: гр. Дряново
Постоянен aдрес: гр. Дряново, ул. "Васил Левски" № 38

Съдържание:
Публикации (2)
Водени дисциплини (1)


Публикации
Публикация: №1 Златева-Петкова, Цанка, Иван Събев. РОЛЯТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА УПРАВЛЕНСКОТО СЧЕТОВОДСТВО В СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО, МНК УНИТЕХ`18, Габрово, стр. 119-125, 2018, ISSN 1313-230X
Издателство: МНК УНИТЕХ`18
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №2 Събев, Иван, Цанка Златева-Петкова. БЮДЖЕТИРАНЕТО НА ПРИХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ТЯХНОТО ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ, МНК УНИТЕХ`18, Габрово, 2018, стр. 15-20, ISSN 1313-230X
Издателство: МНК УНИТЕХ`18
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я


Водени дисциплини
Дисциплина:
Резюме: ~~>Цел на курса: Основната цел на курса е насочена към предаване на студентите на базови знания и умения от теоретико-методологичен и практико-приложен аспект в областта на управлението на финансово-стопанската дейност на предприятието. В резултат на неговото усвояване се формират умения за успешно прилагане на управленски подходи, вземане на управленски решения и овладяване на практическите начини при решаване на конкретни финансово-стопански операции. ~~>Съдържание на курса: Учебният материал по дисциплината е разделен в два модула и обхваща основните аспекти при управлението на предприятието: организационна структура на предприятието; процес на управление; работа, роля и управленски функции на ръководителите; управленски умения; подходи и видове управленски решения; точно и рационално извършване на изчислителна работа при планирането и анализа на осъществяваните финансово-кредитни и производствено-стопански операции. ~~>Препоръчителна литература: 1. Асенов, Ан., Дилков, Цв., Емилова, Ир. Основи на управлението. Свищов, АИ „Ценов“, 2016. 2. Асенов, Ан., Сирашки, Хр., Емилова, Ир. и др. Мениджмънт. Свищов, АИ „Ценов“, 2015. 3. Атанасова, М. Мениджмънт на човешките ресурси – теория и практика. София, Изд. „Авангард Прима“, 2015. 4. Боева, В., Николова, Н. Стратегическо управление. Габрово, УИ „В. Априлов“, 2016. 5. Дончев, Юл., Василев, Й. Финансова математика. Свищов, 1995. 6. Йовкова, Й., Петков, Б. Финансова математика. София, Изд. „Нова звезда“, 2005. 7. Каменов, К. Основи на управлението. Велико Търново, Изд. „Фабер“, 2013. 8. Славкова, М., Ценова, Зл. Финансова математика. София, Издателство – ТУ, 2012. 9. Харизанова, М., Миронова, Н. Основи на управлението. София, Изд. „Авангард Прима“, 2015. 10. Янкова, Т. Приложна математика. Пловдив, ИУ „Паисий Хилендарски“, 2014. ~~>Методи за преподаване: Семинарни упражнения, решаване на индивидуални задачи, консултации. ~~>Език на който се преподава: Български
Учебна програма: Учебна практика.doc