ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ПЕТРОВА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Стопански факултет
Катедра: Мениджмънт
Кабинет(и): 6000 A-3 /1124
Служебен тел.: (066 827)+530
E-mail1:
E-mail2:
Месторождение: Габрово
Постоянен aдрес: 5300 Габрово, ул. "Ангел Кънчев", ет. 5
Факс/Skype: -
Web страница: -

Съдържание:
Проекти (25)
Книги (8)
Публикации (84)
Интереси (4)
Водени дисциплини (5)
Учебни материали (5)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Моделиране на решения за конкурентоспособност на МСП в Централен Северен Район - политики и стратегии 2020
Година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта „Моделиране на решения за конкурентоспособност на МСП в Централен Северен Район - политики и стратегии 2020” бе да се явяви, като продължение на направените до момента изследвания по Договорите С1203/2012 г., С1303/2013 г. и С1403/2014 г., С1503/2015 г.. Творческият колектив от 16 научни работника работи в насока изследователски анализ и моделиране на технически и управленски решения за конкурентоспособност на МСП от ЦСР на Р. България. Основа на изследванията бе актуалното състояние, стратегията за устойчивост и развитие, както и взаимообвързаността между образование, индустрия и администрация в регионален, държавен и европейски аспект. Резултати от изпълнение на Договор № Д1636С “Моделиране на решения за конкурентоспособност в областта на мехатрониката на МСП в Централен Северен Район - политики и стратегии 2020” 1. Разработен е топологичен модел на идеална металорежеща машина. 2. Разработена и апробиране е методика за оценка на технологичността и прогресивността за изделия от мехатрониката. 3. Реализиран е схемен вариант на иновативно решение на стерио-аудио усилвател с 80W изходна мощност. 4. Направен е модел за реализация на Digital Single Market. 5. Разработена е методология за използване на брандингът, като фактор за конкурентоспособност. 6. Направена е нова класификация на триковете на търговските вериги за реализиране на дейност. 7. Защитена е докторска дисертация от Марина Панко в ВСУ „Черноризец Храбър”, като е подпомогната научната и публикационна дейност. 8. Направени са публикации в национални списания – 2 броя, 5 доклада в национални и университетски конференции. Резултатите от изпълнението на проекта се прилагат в учебния процес за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” по дисциплините: - инвестиции и инвестиционни проекти; - управление на иновациите; - реинженеринг; - управление на разходите; - иновации в малкия и среден бизнес; - иновационен мениджмънт в индустриалното предприятие; - национални и европейски иновационни политики; Специалности: СУ, ИМ, УБ, УЧР, ИИМИ; Мехатроника. Европейската промишленост допринася за производството, работните места, иновациите, износа и е взаимосвързана със сектора на услугите, като ЦСР не прави изключение. В действителност много услуги като транспорт, здравеопазване, информационни и комуникационни технологии, разчитат на конкурентноспособна промишленост за производството на използваните от тях машини и оборудване. Научни дейности: - Политики на ЕС 2020. - Стратегия за развитие 2020 и хоризонт 2050. - Взаимовръзка между администрация, управление, индустрия и образование. - Изследване влиянието на иновативното развитие върху конкурентните позиции на предприятията в ЦСР, на национално ниво и на ниво ЕС. - Определяне на характерните особености в иновационната политика на производстве-ното предприятие, формулиране на взаимната връзка и влияние на факторите на конку-рентноспособността и конкурентното предимство на Общия европейски пазар. - Анализ на особеностите в управлението на фирмите в ЕС и иновативността им. - Изследване на промишлените зони и технологичните паркове, използващи иновативни проекти с цел повишаване на конкурентноспособността си. Иновативни решения в областта на мехатрониката - технически решения и разработки в регион Габрово, България и Резекне, Латвия. - Изследване приложимостта на измерване на пазарният риск на проект и възможностите за повишаване на конкурентноспособността на МСП от ЦСР посредством внедряване на новите производствени технологии за производство от областта на мехатрониката. - Анализ и изследване на значимостта на иновациите като Европейски, национални и регионални политики. - Анализиране състоянието на малките и средните предприятия (МСП) в Българияи теци от ЦСР, идентифициране на основни проблеми пред тяхното развитие и формулиране на препоръки за преодоляването им. - Да се направен критичен анализ на традиционните подходи за финансово-икономическа оценка на планираните иновации и обосновка необходимостта от използването им в малките и средните индустриални предприятия. В сравнителен план да се изследва подходът на реалните опции, като средство за вземане на решение и използването му в разработването на обобщен подход за финансово-икономическа оценка на планираните иновации и свързаните с тях дейности. - Формулиране и предложение за препоръки свързани с повишаване на качеството на оценяване на планираните иновации. - Да се анализира патентната активност на регионално и национално ниво. Очаквани резултати: - Обзор и анализ на политиките на ЕС 2020. - Анализ на Стратегия за развитие 2020 и хоризонт 2050 - предложения и решения. - Разработване и моделиране на решения за по-добра връзка и приемственост между администрация, управление, индустрия и образование. - Изследване и анализ на влиянието на иновативното развитие върху кон-курентните позиции на предприятията в ЦСР, на национално ниво и на ниво ЕС. - Определяне на характерните особености в иновационната политика на МСП, формулиране на взаимната връзка и влияние на факторите на конкурентноспособността и конкурентното предимство на Общия европейски пазар. - Анализ на особеностите в управлението на фирмите в ЕС и иновативността им. - Изследване на промишлените зони и технологичните паркове, използващи иновативни проекти с цел повишаване на конкурентноспособността си. - Изследване приложимостта на измерване на пазарният риск на проект и възможностите за повишаване на конкурентноспособността на предприятията посредством внедряване на новите производствени технологии за производство на изделия. - Анализ и изследване на значимостта на иновациите като Европейски, национални и регионални политики. - Анализ на състоянието на малките и средните предприятия (МСП) в България в областта на мехатрониката, идентифициране на основни проблеми пред тяхното развитие и формулиране на препоръки за преодоляването им. - Критичен анализ на традиционните подходи за финансово-икономическа оценка на планираните иновации и обосновка необходимостта от използването им в малките и средните индустриални предприятия. В сравнителен план да се изследва подходът на реалните опции, като средство за вземане на решение и използването му в разработ-ването на обобщен подход за финансово-икономическа оценка на планираните инова-ции и свързаните с тях дейности. - Формулирани предложения за препоръки свързани с повишаване на качеството на оценяване на планираните иновации в МСП от ЦСР. - Патентна активност на регионално и национално ниво. ПРИЛОЖИМОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ В ПРАКТИКАТА И В УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС 1. Представеният проект е с практическа насоченост, като се очакват научни и практически резултати, които биха могли да намерят приложение в регионално, национално и трансгранично сътрудничество за валидизация на резултатите. 2. В учебния процес по изучаваните дисциплини (Мехатроника, Технология на машиностроенето, Индустриална електроника, Индустриална собственост и патентна политика, Защита на интелектуалната собственост, Мениджмънт на иновациите и индустриалната собственост, Иновационен мениджмънт, Иновациите в малките и средни предприятия, Управление на иновациите, Национални европейски иновационни политики, Анализ и управление на конкурентоспособростта) за специалностите от трите факултета на ТУ-Габрово, като студентите ще получат проверен инструментариум, илюстриращ практическото приложение на изучаваните методи, а също и умения необходими в бъдещата им професионална реализация. 3. Научно развитие на преподавателският състав, участие на студенти и изследователи в научноизследователската и публикационна дейности за придобиване на знания, умения и навици. 4. Разширяване обхвата на изследванията и приобшаване на колеги – експерти външни за университета (ЕК, Ужгород - Украйна, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”) 5. Ще се направи връзката между образование, бизнес, иновации. Това е единственият проект отговарящ по тематика на новосъздаденият Център по компетнтност в ТУ – Габрово и преуритет на Община Габрово за 2016 г.. Беше направено по проекта: - Обзор и анализ на политиките на ЕС 2020. - Анализ на Стратегия за развитие 2020 и хоризонт 2050 - предложения и решения. - Разработено и моделирано решение за по-добра връзка и приемственост между администрация, управление, индустрия и образование. - Изследване и анализ на влиянието на иновативното развитие върху кон-курентните позиции на предприятията в ЦСР, на национално ниво и на ниво ЕС. - Определени са характерните особености в иновационната политика на МСП, формулирана е взаимната връзка и влиянието на факторите на конкурентноспособност-та и конкурентното предимство на Общия европейски пазар. - Анализ на особеностите в управлението на фирмите в ЕС и иновативността им. - Изследване на промишлените зони и технологичните паркове, използващи иновативни проекти с цел повишаване на конкурентноспособността си. - Изследване приложимостта на измерване на пазарният риск на проект и възможностите за повишаване на конкурентноспособността на предприятията посредством внедряване на новите производствени технологии за производство на изделия. - Анализ и изследване на значимостта на иновациите като Европейски, национални и регионални политики. - Анализ на състоянието на малките и средните предприятия (МСП) в България в областта на мехатрониката, идентифициране на основни проблеми пред тяхното развитие и формулиране на препоръки за преодоляването им. - Формулирани са предложения за препоръки свързани с повишаване на качеството на оценяване на планираните иновации в МСП от ЦСР. - Патентна активност на регионално и национално ниво.
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 16

Име на проект: №2 Европейски политики и стратегии 2020 – администрация, управление, индустрия, образование
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта „Европейски политики и стратегии 2020 – администрация, управление, индустрия, образование” е да продължи направените до момента изследвания по Договорите С1203 от 2012 г.,С1303 от 2013 г. и С1403 от 2014, като се прибавят към него и нови такива, като същевременно използва и неусвоените парични средства в размер на 769.69 лв. (Седемстотин шестдесет и девет лева и шестдесет и девет стотинки) от предходната финансова година 2014. Научният колектив ще работи в насока изследователски анализ на актуалното състояние на практиката и изследване в областта на политиките на ЕС и стратегията за развитие до 2020 г. в областите: администрация, управление, индустрия, образование в Р. България и Европа. Научни дейности: - Политики на ЕС 2020. - Стратегия за развитие 2020 и хоризонт 2050. - Връзка между администрация, управление, индустрия и образование. - Изследване влиянието на иновативното развитие върху конкурентните позиции на предприятията в региона, на национално ниво и на ниво ЕС. - Определяне на характерните особености в иновационната политика на производственото предприятие, формулиране на взаимната връзка и влияние на факторите на конкурентноспособността и конкурентното предимство на Общия европейски пазар. - Анализ на особеностите в управлението на фирмите в ЕС и иновативността им. - Изследване на промишлените зони и технологичните паркове, използващи иновативни проекти с цел повишаване на конкурентноспособността си. Иновативни решения в областта на мехатрониката - технически решения и разработки. - Изследване приложимостта на измерване на пазарният риск на проект и възможностите за повишаване на конкурентноспособността на предприятията посредством внедряване на новите производствени технологии за производство на изделия. - Анализ и изследване на значимостта на иновациите като Европейски, национални и регионални политики. - Анализиране състоянието на малките и средните предприятия (МСП) в България, идентифициране на основни проблеми пред тяхното развитие и формулиране на препоръки за преодоляването им. - Да се направен критичен анализ на традиционните подходи за финансово-икономическа оценка на планираните иновации и обосновка необходимостта от използването им в малките и средните индустриални предприятия. В сравнителен план да се изследва подходът на реалните опции, като средство за вземане на решение и използването му в разработването на обобщен подход за финансово-икономическа оценка на планираните иновации и свързаните с тях дейности. - Формулиране и предложение за препоръки свързани с повишаване на качеството на оценяване на планираните иновации. Очаквани резултати: - Обзор и анализ на политиките на ЕС 2020. - Анализ на Стратегия за развитие 2020 и хоризонт 2050 - предложения и решения. - Разработване на решения за по-добра връзка и приемственост между администрация, управление, индустрия и образование. - Изследване и анализ на влиянието на иновативното развитие върху конкурентните позиции на предприятията в региона, на национално ниво и на ниво ЕС. - Определяне на характерните особености в иновационната политика на производственото предприятие, формулиране на взаимната връзка и влияние на факторите на конкурентноспособността и конкурентното предимство на Общия европейски пазар. - Анализ на особеностите в управлението на фирмите в ЕС и иновативността им. - Изследване на промишлените зони и технологичните паркове, използващи иновативни проекти с цел повишаване на конкурентноспособността си. - Изследване приложимостта на измерване на пазарният риск на проект и възможностите за повишаване на конкурентноспособността на предприятията посредством внедряване на новите производствени технологии за производство на изделия. - Анализ и изследване на значимостта на иновациите като Европейски, национални и регионални политики. - Анализ на състоянието на малките и средните предприятия (МСП) в България, идентифициране на основни проблеми пред тяхното развитие и формулиране на препоръки за преодоляването им. - Критичен анализ на традиционните подходи за финансово-икономическа оценка на планираните иновации и обосновка необходимостта от използването им в малките и средните индустриални предприятия. В сравнителен план да се изследва подходът на реалните опции, като средство за вземане на решение и използването му в разработването на обобщен подход за финансово-икономическа оценка на планираните иновации и свързаните с тях дейности. - Формулиране на предложения за препоръки свързани с повишаване на качеството на оценяване на планираните иновации. - Подготовка на документация (плакат, покана, макетен файл) за учредяване и провеждане на Международна Научно-техническа Конференция "Бизнес администрация - Индустрия - Образование" на ТУ - Габрово на 22.05.2015 г. Резултати от изпълнение на Договор № С1503 „Европейски политики и стратегии 2020 – администрация, управление, индустрия, образование” 1. Направено и разработено е решение за връзка между образование – бизнес -администрация. 2. Направена е методология за диагностициране на ефективността на туризма в България и Украйна. 3. Подписани са 4 институционални споразумения за сътрудничество и обмен на кадри: изследователи, студенти и преподаватели в Ужгород, Украйна (2); Вилнюс колегия (Литва), Университета за приложни науки, Шау Ляй (Литва). 4. Веселин Христов бе на обучение в Технологична академия, Резекне, Латвия за един семестър. 5. Изнесена бе лекция от проф. Тимерберг от JADE университет за приложни науки пред студентите от специалностите СУ и ИМ на тема: Европейски политики и стратегии – индустрия и образование. В резултат на сътрудничеството и добрата комуникация и работа между творческият колектив на договора и колегите от JADE (Германия) бе предложено на университетско ниво да се разработи програма за съвместно обучение на студентите от специалност „Индустриален мениджмънт”. 6. Направени са публикации в международни списания – 1 броя, национални списания – 2 броя, 3 доклада в национални и университетски конференции. Резултатите от изпълнението на проекта се прилагат в учебния процес за ОКС бакалавър и магистър по дисциплини: - инвестиции и инвестиционни проекти; - управление на иновациите; - иновации в малкия и среден бизнес; - иновационен мениджмънт в индустриалното предприятие; - национални и европейски иновационни политики; - индустриални клъстери; - анализ и оценка на конкурентноспособността; Специалности: СУ, ИМ, УБ, УЧР, ИИМИ; Мехатроника.
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 12

Име на проект: №3 Иновационен и инвестиционен мениджмънт на МСП е ЕС - политики, образование, бизнес
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проект „Иновационен и инвестиционен мениджмънт на МСП е ЕС - политики, образование, бизнес” е да продължи направените изследвания по Договорите С1203 от 2012 г. и С1303 от 2013 г., като се усвоят неусвоените парични средства и да се прехвърлят към последващ проект на работният колектив. Научният колектив основавайки се на изследователския анализ на актуалното състояние на практиката разработи проблемите в иновационният и инввестиционен мениджмънт на малките и средни предприятия в ЕС, направи връзка между политики, образование, бизнес. Резултати от изпълнение на Договор № С1403 „Иновационен и инвестиционен мениджмънт на малки и средни предприятия в ЕС - политики, образование, бизнес” 1. Класифицирани са особеностите в управлението на фирмите в ЕС и иновативността им. 2. Разработена и апробирана методика за анализ на пазарния риск и възможностите за повишаване на конкурентоспособността на предприятията посредством внедряване на нови производствени технологии. 3. Формулирани и предложени са препоръки за повишаване на качеството на иновациите в МСП. 4. Предложени са и реализирани две иновативни решения на дипломанти членове на творческия колектив – Танита Чанкова и Румяна Радкова - „Изграждане на фотоволтаична система - „Фонтан” в Корпус 6 на Технически университет – Габрово”. 5. Реализиран е иновативен модел на тестер за еднопрехони транзистори от Рени Желева. 6. Обмен на студенти от Латвия, като са разработени лабораторни стендове (установки) за нуждите на Катедра „Мениджмънт” в „Мехатроника” АД по дисциплината „Основи на електротехниката”. Разработените и реализирани стендове за измервания са в лабораторията по „Индустриална електотехника” (6018) – 4 броя. 7. Подписано е двустранно споразумение по програмата ERASMUS между ТУ – Габрово и JADE (Германия) и е осъществен обмен на преподавателски състав по програмата ERASMUS. 8. Осъществена е мобилност с цел провеждане на практика и обучение в Резекне (Латвия) на членове от работния колектив – Виктория Радева, Боян Боев, Стефан Станев, Гатьо Метев, Моника Койчева, Никола Бинтев. 9. Реализиран е изложбен кът на територията на катедра „Мениджмънт” в корпус 6 (Партийна школа), като са реализирани две тематични експозиции: Връзка – образование и бизнес; ЕС – политики, образование, възможности. 10. Направени са публикации в международни списания – 2 броя, национални списания – 3 броя, 31 доклада в национални и университетски конференции. Резултатите от изпълнението на проекта се прилагат в учебния процес за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” по дисциплините: - инвестиции и инвестиционни проекти; - теория на системите и организационно проектиране; - управление на иновациите; - реинженеринг; - иновации в малкия и среден бизнес; - иновационен мениджмънт в индустриалното предприятие; - национални и европейски иновационни политики; - анализ и оценка на конкурентноспособността; - индустриална електротехника. Специалности: СУ, ИМ, УБ, УЧР, ИИМИ. Европейската промишленост допринася за производството, работните места, иновациите и износа и е взаимосвързана със сектора на услугите. В действителност много услуги като транспорт, здравеопазване, информационни и комуникационни технологии, разчитат на конкурентноспособна промишленост за производството на използваните от тях машини и оборудване. Показателите на европейската промишленост от гледна точка на износа се дължат в голяма степен на нейната конкурентноaспособност, повлияна от бизнес средата, която на свой ред е създадена от регулаторната рамка на национално и европейско равнище: създаване на единен пазар; изключително ефективна политика на конкуренция; промишлена политика позволяваща на индустрията да претърпи необходимите процеси на приспособяване. Осигуряването на нови решения за клиентите и запазването на водещата позиция в иновациите изисква защита на свързаната с тях интелектуална собственост, която играе ролята на стимул за инвестиране в иновациите на продуктите и процесите. Промишлеността на ЕС е сериозно засегната от настоящата икономическа криза, разкриваща редица структурни недостатъци. Промишлеността, съвместно с държавните власти, трябва да предприеме необходимите структурни реформи по политически и социално приемлив начин. Редица други дългосрочни предизвикателства са част от политическата програма: глобализация; демографски промени; климат и енергетика. Теоретични изследвания - направени са в следните области теоретични изследвания: 1. Анализирана е и изследвана значимостта на иновациите като Европейски, национални и регионални политики 2014-2020-2050. 2. Анализирано е състоянието на малките и средните предприятия (МСП) в България и са идентифицирани основните проблеми пред тяхното развитие, формулирани са препоръки за преодоляването им. 3. Направен е критичен анализ на традиционните подходи за финансово-икономическа оценка на планираните иновации и да се обоснове необходимостта от използването им в малките и средните индустриални предприятия. 4. В сравнителен план е изследван подходът на реалните опции като средство за вземане на решение и използването му в разработването на обобщен подход за финансово-икономическа оценка на планираните иновации и свързаните с тях дейности. 5. Формулирани са и предложени препоръки за повишаване на качеството на оценяване на планираните иновации и свързаните с тях дейности в малките и средните индустриални предприятия. 6. Създадена е възможност за методическо обективизиране на иновационните идеи както и разработване на критерии, които ще позволят да се диференцират ясно рисковите фактори, свързани със спецификата на иновационните идеи; 7. В сферата на иновациите, като фактор на конкурентноспособността, чрез редуциране на риска при трансформиране на иновационните идеи на пазара чрез ако стопанският риск при реализиране на иновационната идея се разгледа като инвестиционен проблем, при който предприятието, с неговите ограничени ресурси, трябва да реализира идеята, то тогава успехът на инвестициите се установява твърде късно. Техническата осъществимост на иновационните идеи, политическото им налагане в предприятието и преди всичко възприемането й на пазара при крайните клиенти са необходимите предпоставки, които определят сумарно икономическата ефективност, 8. Оценката на всички иновационни идеи е предпоставка за очакваното пазарно възприемане. Това обстоятелство, особено на ценово чувствителни пазари, има нарастващо влияние, когато от гледна точка на цялото се съблюдават не само разходите за реализация, а също така и тези за потреблението и извеждане от експлоатация при крайния потребител. 9. Докладвани са резултатите на национални и международни форуми свързани с тематиката: Иновационен и инвестиционен мениджмънт на МСП в ЕС - политики, образование, бизнес". Формулирани са: 1. Релевантни критерии за селекция на идеи за иновации или модернизация. 2. Методи за оценка на иновациите, базирани на разходите по жизнения им цикъл. 3. Методическо подпомагане на производствените предприятия за обхващане на зависимости между показателите, влияещи върху организацията на производството, персонала и управленските решения. 4. Подпомагане на авторският колектив за академичното му израстване в Технически университет – Габрово при научноизследователската им дейност, с цел подготовка за успешно развитие по ЗРАС. 5. Приложени са иновативни методи при дипломно проектиране на двама диполоманта от Катедра „Мениджмънт”, като разработките им бяха насочени в изграждане на автономна фотоволтаична система за „Фонтан” в Корпус 6 „Партийна школа” на Технически университет – Габрово. Съоръжението функционира самостоятелно, като радва всички – студенти, преподаватели, служители и гости. Експериментални изследвания: - Изследвано е влиянието на иновативното развитие върху конкурентните позиции на предприятията в региона, на национално ниво и на ниво ЕС. - Определени са характерните особености в иновационната политика на производственото предприятие, формулирана е взаимната връзка и влияние на факторите на конкурентноспособността и конкурентното предимство на Общия европейски пазар. - Изяснявани са особеностите в управлението на фирмите в ЕС и иновативността им. - Изследвани са промишлените зони и технологичните паркове, използващи иновативни проекти с цел повишаване на конкурентноспособността. - Изследвана е приложимостта на измерване на пазарният риск на проекта и възможностите за повишаване на конкурентноспособността на предприятията посредством внедряване на новите производствени технологии за производство на изделия. - Направен е анализ и изследване на значимостта на иновациите като Европейски, национални и регионални политики. - Анализирано е състоянието на малките и средните предприятия (МСП) в България, идентифицирани са основни проблеми пред тяхното развитие и са формулирани препоръки за преодоляването им. - Направен е критичен анализ на традиционните подходи за финансово-икономическа оценка на планираните иновации и е обоснована необходимостта от използването им в малките и средните индустриални предприятия. В сравнителен план се изследва подходът на реалните опции като средство за вземане на решение и използването му в разработването на обобщен подход за финансово-икономическа оценка на планираните иновации и свързаните с тях дейности. - Формулирани са и предложени препоръки за повишаване на качеството на оценяване на планираните иновации и свързаните с тях дейности в малките и средните индустриални предприятия. - С дипломните работи на двама диполоманта от Катедра „Мениджмънт” се изгражди автономна фотоволтаична система за „Фонтан” в Корпус 6 „Партийна школа” на Технически университет – Габрово. Съоръжението функционира самостоятелно, като радва всички – студенти, преподаватели, служители и гости.
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 16

Име на проект: №4 Иновациите – европейски, национални и регионални политики за повишаване на конкурентоспособността
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: I. ТЕМА: “Иновациите – Европейски, национални и регионални политики за повишаване на конкурентоспособността” II. СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ Европейската промишленост допринася за производството, работните места, иновациите и износа и е взаимосвързана със сектора на услугите. В действителност много услуги като транспорт, здравеопазване, информационни и комуникационни технологии, разчитат на конкурентноспособна промишленост за производството на използваните от тях машини и оборудване. Показателите на европейската промишленост от гледна точка на износа се дължат в голяма степен на нейната конкурентноaспособност, повлияна от бизнес средата, която на свой ред е създадена от регулаторната рамка на национално и европейско равнище: създаване на единен пазар; изключително ефективна политика на конкуренция; промишлена политика позволяваща на индустрията да претърпи необходимите процеси на приспособяване. Осигуряването на нови решения за клиентите и запазването на водещата позиция в иновациите изисква защита на свързаната с тях интелектуална собственост, която играе ролята на стимул за инвестиране в иновациите на продуктите и процесите. Промишлеността на ЕС е сериозно засегната от настоящата икономическа криза, разкриваща редица структурни недостатъци. Промишлеността, съвместно с държавните власти, трябва да предприеме необходимите структурни реформи по политически и социално приемлив начин. Европейският съюз притежава изключителен потенциал за иновации. Европа има установени традиции в създаването на революционни открития; тя е богата на творчески личности и може да черпи от културното си многообразие. Положила е основите на един от най-големите единни пазари в света, в който иновативните продукти и услуги могат да се търгуват в широк мащаб. В исторически план Европа има силен и отговорен публичен сектор, който трябва да се използва рационално. Европейската комисия формулира, влияе върху й, където е възможно, прилага политики и програми с цел повишаване на иновативността на Европа. Иновациите се възприемат напълно и към тях се прилага комплексен подход, което допринася за по-добра конкурентоспособност, устойчивост и разкриване на нови работни места. През последните години иновативното развитие на българската икономика изостава в сравнение с европейките страни. Иновационният индекс, разработен от Европейската комисия (ЕК), поставя България на 26-то място от 33 страни. Показателите, формиращи иновационният индекс, са разделени в пет категории, като най-важните от тях са: дял на завършващите висше образование; образователно ниво на младите хора; разходи за иновации; дял на заетите във високотехнологични производства и услуги; брой на научните проекти, научноизследователски програми, финансирани от бизнеса и др. Иновационният капацитет е една от слабите страни на българските предприятия, което изисква да се насочат усилията в областта на научноизследователската дейност в предприятията с цел повишаване иновационният потенциал на българската икономика. Иновативните предприятия в България са концентрирани във въвеждането на продуктови иновации и значително по-малко в процесни иновации или в иновации от смесен тип. Фирмите въвеждат продукти, които са нови само за тях (15%) или само за българският пазар (12%). Те са ориентирани към завоюване на пазарни ниши на вътрешният пазар, чрез обновяване на продуктовата си гама, и имат потребност преди всичко от подобряване на бизнес средата и от улеснен достъп до технически, финансов и човешки ресурс. Фирмите, които се стремят към завладяване на нови позиции на международните пазари, чрез нови продукти са едва 5% от малките и средни предприятия. Те имат необходимост от добре развита научноизследователска и развойна структура, от надеждни канали за трансфер на технологии вътре в страната и в чужбина. Важно значение за успешното развитие на иновациите има иновационното сътрудничество, но иновационните проекти в страната се изпълняват предимно със собствени сили. Основните причини за това са липсата на сътрудничество между бизнеса и научноизследователските организации, липса на стимули за комерсиализиране на научната дейност, неразвита инфраструктура за трансфер на технологии. Технологичната база на малките и средни предприятия не е на достатъчно високо ниво. За 25% от предприятията липсата на модерно оборудване и технологии за производство пречи на тяхната конкурентноспособност. Едва 7 % от тях закупуват патенти, лицензи и търговски марки на вътрешните и международни пазари. Агресивната политика по отношение на закупуване на патенти, лицензи и търговски марки от чужбина е един от важните фактори за успешно развитие на фирмите в новите страни от ЕС. Основните причини за слабото присъствие на малките и средни предприятия на международния технологичен пазар са липсата на знания, ноу-хау и финансови инструменти, недостатъчната защита на интелектуалната собственост, липсата на активно търсене от страна на предприятията и др. Целта на предлагания проект е да се яви продължение на направените изследвания по Договор С1203 от 2012 г., основавайки се на изследователския анализ на актуалното състояние на практиката, да се разработят проблемите за оценка на иновационните идеи още в ранен стадии на тяхното концептиране и с теоретично-практически инструментариум, да се селектират най-перспективните идеи и адекватни дейности по организацията и внедряването на идеята в производството, чрез разработване на фирмени стратегии, водещи до повишаване конкурентноспособността и развитие на дейността на промишлените предприятия, както в региона, така и в национален и Европейски мащаб. Във връзка с поставената цел могат да се конкретизират следните задачи: 1) Определяне на обекта и предмета на изследването. 2) Изследване на влиянието на иновативното развитие върху конкурентните позиции на предприятията в региона, на национално ниво и на ниво ЕС. 3) Определяне на характерните особености в иновационната политика на производственото предприятие, формулиране на взаимната връзка и влияние на факторите на конкурентноспособността и конкурентното предимство на Общия европейски пазар. 4) Изясняване на особеностите в управлението на фирмите в ЕС и иновативността им. 5) Изследване на промишлените зони и технологичните паркове, използващи иновативни проекти с цел повишаване на конкурентноспособността. 6) Изследване приложимостта на измерване на пазарният риск на проекта и възможностите за повишаване на конкурентноспособността на предприятията посредством внедряване на новите производствени технологии за производство на изделия, обработка и съхранение на информация, чрез архивиране на разпределена база от данни. 7) Анализиране и изследване на значимостта на иновациите като Европейски, национални и регионални политики. 8) Да се анализира състоянието на малките и средните предприятия в България, да се идентифицират основни проблеми пред тяхното развитие и да се формулират препоръки за преодоляването им. 9) Да се направи критичен анализ на традиционните подходи за финансово-икономическа оценка на планираните иновации и да се обоснове необходимостта от използването им в малките и средните индустриални предприятия. В сравнителен план да се изследва подходът на реалните опции като средство за вземане на решение и използването му в разработването на обобщен подход за финансово-икономическа оценка на планираните иновации и свързаните с тях дейности. 10) Да се апробира в практиката приложимостта на предложения подход за финансово-икономическа оценка на иновационната дейност. 11) Да се формулират и предложат препоръки за повишаване на качеството на оценяване на планираните иновации и свързаните с тях дейности в малките и средните индустриални предприятия. По обективни причини извън задачите на настоящия проект са проблемите на изследване влиянието на правата върху интелектуалната собственост върху конкурентните позиции на предприятията, изследване влиянието на въвеждането на европейски стандарти за опазване на околната среда върху конкурентните позиции на предприятията; изследване влиянието на въвеждането на европейски стандарти за енергийна ефективност върху конкурентноспособността на предприятията и българската икономика. За тяхното решаване е необходим широк екип от специалисти от Университета, Общината и регионалните бизнес структури. III. ОЧАКВАНИ НАУЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ А. Научни приноси: 1. В сферата на иновациите, като фактор на конкурентноспособността, чрез реду-циране на риска при трансформиране на иновационните идеи на пазара чрез: създаване на възможност за методическо обективизиране на иновационните идеи както и разработване на критерии, които ще позволят да се диференцират ясно рисковите фактори, свързани със спецификата на иновационните идеи; ако стопанският риск при реализиране на иновационната идея се разгледа като инвестиционен проблем, при който предприятието, с неговите ограничени ресурси, трябва да реализира идеята, то тогава успехът на инвестициите се установява твърде късно. Техническата осъществимост на иновационните идеи, политическото им налагане в предприятието и преди всичко възприемането й на пазара при крайните клиенти са необходимите предпоставки, които определят сумарно икономическата ефективност; оценката на всички иновационни идеи е предпоставка за очакваното пазарно възприемане. Това обстоятелство, особено на ценово чувствителни пазари, има нарастващо влияние, когато от гледна точка на цялото се съблюдават не само разходите за реализация, а също така и тези за потреблението и извеждане от експлоатация при крайния потребител. 2. В сферата на организацията и управлението, като фактор за конкурентни позиции: методическо подпомагане за обхващане на влиянието на вътрешните фактори върху резултативните показатели за производителност, разходи и др. в различните времеви хоризонти; предложение на комплекс от научни методи за усъвършенстване на фирмената система на планиране по управленски равнища и функционални области на дейност; предприемаческите стратегии в контекста на структурните инструменти на ЕС и отражението им върху конкурентоспособността. 3. В сферата на развитие на конкурентноспособността, чрез въвеждане на иновативни продукти в производствените предприятия, методика за оценяване на конкурентноспособността на предприятията на база система от показатели за конкурентноспособност. Б. Практическите резултати: 1. Релевантни критерии за селекция на идеи за иновации или модернизация. 2. Методи за оценка на иновациите, базирани на разходите по жизнения им цикъл. 3. Методическо подпомагане на производствените предприятия за обхващане на зависимости между показателите, влияещи върху организацията на производството, персонала и управленските решения. 4. Подпомагане на авторският колектив за академичното му израстване в Технически университет – Габрово при научноизследователската им дейност, с цел подготовка за успешно развитие по ЗРАС. IV. ПРИЛОЖИМОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ В ПРАКТИКАТА И В УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС 1. Представеният проект е с практическа насоченост и се очакват научни и практически резултати, които биха намерили приложение в регионално, национално и трансгранично сътрудничество за валидизация на резултатите. 2. В учебния процес по изучаваните дисциплини (Иновационен мениджмънт, Иновациите в малките и средни предприятия, …) в специалностите от трите факултета на ТУ-Габрово студентите ще получат проверен инструментариум, който да илюстрира практическото приложение на изучаваните методи, а също и умения, необходими в бъдещата им професионална реализация. 3. Научно развитие на преподавателският състав, участие на студенти и изследователи в научноизследователската и публикационна дейности за придобиване на знания, умения и навици. V. СПИСЪК И ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАБОТНИЯТ КОЛЕКТИВ Ръководител: доц. д-р инж. Десислава Иванова Петрова Членове: 1. гл.ас. Даниела Николова Георгиева 2. ас. д-р Христо Иванов Тотев 3. Виктория Христова Радева - 3 курс “СУ”, фак.№ 31013107 4. Християн Христов Митев - 3 курс “СУ”, фак.№ 31013117 5. Симона Росенова Великова - 3 курс “СУ”, фак.№ 31013116 6. Бетина Даринова Рачева - 3 курс “СУ”, фак.№ 31013105 7. Велиян Огнянов Сенков – 2 курс „ИМ”, фак.№ 31110114 8. Добромира Георгиева Михайлова – 3 курс “СУ”, фак.№31043416 9. д-р Павлина Стоянова Николова - International Relations Officer, Brussels, Belgium, Directorate General for Maritime Affairs Резултати от изпълнение на Договор № С 1303 „Иновациите – европейски, национални и регионални политики за повишаване на конкурентоспособността” 1. Разработен е модел за оценка на риска с цел повишаване на конкурентноспособността на предприятието. 2. Формулирани са релевантни критерии за селекция на идеи за иновации и модернизация. 3. Създаден е модел за оценка на иновациите, базиран на разходите по жизнения им цикъл. 4. Направени са публикации в международни списания – 4 броя, национални списания – 6 броя, 14 доклада на университетски конференции. 5. Участие в организационния и научен комитет на МНТК „3Е – 2013 Energy, Environment and Efficiency” – Галац, Румъния. Резултатите от изпълнението на проекта се прилагат в учебния процес за ОКС бакалавър и магистър по дисциплините: - инвестиции и инвестиционни проекти; - методи и оценка на инвестиционни проекти; - теория на системите и организационно проектиране; - реинженеринг; - контролинг; - организационно изграждане на териториални единици; - иновационен мениджмънт в индустриалното предприятие; - управление на фирма. Специалности: СУ, ИМ, ПА, УБ, УЧР, ИИМИ; МУ.
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 10

Име на проект: №5 Иновациите - Европейски, национални и регионални политики
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: “Иновациите – Европейски, национални и регионални политики” Европейската промишленост допринася за производството, работните места, иновациите и износа и е взаимосвързана със сектора на услугите. В действителност много услуги като транспорт, здравеопазване, информационни и комуникационни технологии, разчитат на конкурентноспособна промишленост за производството на използваните от тях машини и оборудване. Резултати от изпълнение на Договор № С1203 „Иновациите – европейски, национални и регионални политики” 1. Направени са публикации в национални списания – 2 броя, 4 доклада на международни конференции и 4 университетски. 2. Извършен е анализ на българската икономика относно националните приоритети за иновационно развитие на Р. България. 3. Разработен и апробиран е модел за анализ пазарния риск и преодоляване на финансовата криза от 2011 г.. 4. Участие в Международна научно-приложна лятна школа „Laser-Gab”, Бургас – сертификат за участие и член на организационния комитет. Резултатите от изпълнението на проекта се прилагат в учебния процес за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” по дисциплините: - инвестиции и инвестиционни проекти; - теория на системите и организационно проектиране; - реинженеринг; - управление при рискови ситуации; - контролинг; - организационно изграждане на териториални единици; - управление на иновациите; - управление на фирма. Специалности: СУ, ПА; МУ. Показателите на европейската промишленост от гледна точка на износа се дължат в голяма степен на нейната конкурентноaспособност, повлияна от бизнес средата, която на свой ред е създадена от регулаторната рамка на национално и европейско равнище:  създаване на единен пазар  изключително ефективна политика на конкуренция  промишлена политика позволяваща на промишлеността да претърпи необходимите процеси на приспособяване. Осигуряването на нови решения за клиентите и запазването на водещата позиция в иновациите изискват защита на свързаната с тях интелектуална собственост, която играе ролята на стимул за инвестиране в иновациите на продуктите и процесите. Промишлеността на ЕС е сериозно засегната от настоящата икономическа криза, разкриваща редица структурни недостатъци. Промишлеността, съвместно с държавните власти, трябва да предприеме необходимите структурни реформи по политически и социално приемлив начин. Редица други дългосрочни предизвикателства са част от политическата програма:  глобализация  демографски промени  климат и енергетика Проблемът за повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия придобива изключително голямо значение в условията на пълноправно членство на страната в ЕС. Предприемането на целенасочени мерки и формиране на фирмени стратегии, съобразени със стандартите на европейския пазар, имат решаващо значение за справянето с натиска на пазарните сили в ЕС. Областите на въздействие върху конкурентните позиции на предприятията са многообразни, като приоритетно значение имат мерките в такива сфери като иновативно развитие, създаване на клъстери, въвеждане на европейски стандарти за опазване на околната среда и енергийна ефективност, усъвършенстване на мениджмънта и маркетинговите стратегии, подобряване на качеството на човешките ресурси, внедряването на иновациите. Фирмите, които се стремят към завладяване на нови позиции на международните пазари, чрез нови продукти са едва 5% от малките и средни предприятия. Те имат необходимост от добре развита научноизследователска и развойна структура, от надеждни канали за трансфер на технологии вътре в страната и в чужбина. Важно значение за успешното развитие на иновациите има иновационното сътрудничество, но иновационните проекти в страната се изпълняват предимно със собствени сили. Основните причини за това са липсата на сътрудничество между бизнеса и научноизследователските организации, липса на стимули за комерсиализиране на научната дейност, неразвита инфраструктура за трансфер на технологии. Технологичната база на малките и средни предприятия не е на достатъчно високо ниво. За 25% от предприятията липсата на модерно оборудване и технологии за производство пречи на тяхната конкурентноспособност. Едва 7 % от тях закупуват патенти, лицензи и търговски марки на вътрешните и международни пазари. Агресивната политика по отношение на закупуване на патенти, лицензи и търговски марки от чужбина е един от важните фактори за успешно развитие на фирмите в новите страни от ЕС. Основните причини за слабото присъствие на малките и средни предприятия на международния технологичен пазар са липсата на знания, ноу-хау и финансови инструменти, недостатъчната защита на интелектуалната собственост, липсата на активно търсене от страна на предприятията и др. Перспективите за развитие на иновативните малки и средни предприятия показват, че те имат намерение да инвестират приоритетно в:  Технологично обновление на производството;  Внедряване на стандартите и изискванията на ЕС;  Разработване на нови продукти, технологии и услуги. Устойчив и отговорен бизнес Устойчивото развитие има икономически, екологични и социални измерения и е първостепенна цел на Европейския съюз. Конкурентноспособността и устойчивостта са взаимно подсилващи се понятия. Корпоративната социална отговорност (КСО) е необходим и естествен партньор в стремежа за по-конкурентноспособна Европа. Отговорното бизнес поведение е важно за изграждане на доверие към пазарната икономика, отвореността на търговията и глобализацията. Права върху интелектуалната собственост Друг фактор за конкурентноспособност са правата върху интелектуалната собственост. Ориентирането към производства, които се основават на знанието води до увеличаване на значението на защитата на нематериалните активи, като източник на предимства пред конкурентите. Правата върху интелектуална собственост са изключителни права предоставени от държавата, които включват правомощията на титуляра да е единствен ползвател в търговския оборот на правото върху промишлен дизайн, търговска марка, литературна или артистична творба, нови сортове растения и породи животни, изобретения и полезни модели и др. Оценка на риска за повишаване на конкурентноспособността ма предприятието Все още в българските производствени предприятия съществува неразбиране на основните въпроси, свързани с риска от иновационни, организационни и управленски решения – същност на риска, технология на управление на риска, фактори определящи риска, идентификация на риска. по тези причини немалко проекти на са получили финансиране от националните и европейски фондове и програми и не са успели да внедрят иновативните си продукти в промишлените предприятия. Посочените фактори са характерни за всяка бизнес структура изискват научноизследователска дейност, която може да определи влиянието им върху конкурентно-способността по определени процедури на систематизирана методика и да разкрие посоките за развитие на дейността на стопанската единица. С това може да се определи необходимостта от настоящата тема (Иновациите – Европейски, национални и регионални политики), както и с възможността след получаването на научния продукт да се оферира на реална бизнес организация за проект по оперативните програми за България на Европейския съюз. Подход за реализация на проекта – в разработката на тази тема ще изхождаме от факта, че конкурентноспособността сама по себе си не представлява чиста научна област, а е по-скоро приложна наука, в която постигнатите знания задължително трябва да бъдат практически прилагани. Това налага обособяване на изследванията в теоретична и практическа част както следва:  Определяне взаимовръзките между теоретичните постановки, практическите потребности, формулирането на проблемите и изследователските дефицити;  Обосноваване на горепосочените зависимости за разширяване (развитие) на теоретичните постановки и намиране на възможните решения;  Приложение на взаимозависимостите, чрез проверка на изследователските решения, интерпретация на получените резултати и обобщаването им, във връзка с приложението на същите в специфични производствени организации. Целта на предлагания проект е, основавайки се на изследователския анализ на актуалното състояние на практиката, да се разработят проблемите за оценка на иновационните идеи още в ранен стадии на тяхното концептиране и с теоретично-практически инструментариум, да се селектират най-перспективните идеи и адекватни дейности по организацията и внедряването на идеята в производството, чрез разработване на фирмени стратегии, водещи до повишаване конкурентноспособността и развитие на дейността на промишлените предприятия, както в региона, така и в национален и Европейски мащаб. Научни приноси: 1. В сферата на иновациите, като фактор на конкурентноспособността, чрез реду-циране на риска при трансформиране на иновационните идеи на пазара чрез:  създаване на възможност за методическо обективизиране на иновационните идеи както и разработване на критерии, които ще позволят да се диференцират ясно рисковите фактори, свързани със спецификата на иновационните идеи;  проектиране и изследване на иновативно задвижващо устройство за автомат за пакетиране на течности;  създаване на разпределени бази от данни за архивиране с цел повишаване на сигурността на информацията, бързата й обработка;  ако стопанският риск при реализиране на иновационната идея се разгледа като инвестиционен проблем, при който предприятието, с неговите ограничени ресурси, трябва да реализира идеята, то тогава успехът на инвестициите се установява твърде късно. Техническата осъществимост на иновационните идеи, политическото им налагане в предприятието и преди всичко възприемането й на пазара при крайните клиенти са необходимите предпоставки, които определят сумарно икономическата ефективност,  оценката на всички иновационни идеи е предпоставка за очакваното пазарно възприемане. Това обстоятелство, особено на ценово чувствителни пазари, има нарастващо влияние, когато от гледна точка на цялото се съблюдават не само разходите за реализация, а също така и тези за потреблението и извеждане от експлоатация при крайния потребител. 2. В сферата на организацията и управлението, като фактор за конкурентни позиции:  методическо подпомагане за обхващане на влиянието на вътрешните фактори върху резултативните показатели за производителност, разходи и др. в различните времеви хоризонти;  предложение на комплекс от научни методи за усъвършенстване на фирмената система на планиране по управленски равнища и функционални области на дейност.  Предприемаческите стратегии в контекста на структурните инструменти на ЕС и отражението им върху конкурентоспособността. 3. В сферата на развитие на конкурентноспособността, чрез въвеждане на иновативни продукти в производствените предприятия, методика за оценяване на конкурентноспособността на предприятията на база система от показатели за конкурентноспособност. Практическите резултати: 1. Релевантни критерии за селекция на идеи за иновации или модернизация. 2. Методи за оценка на иновациите, базирани на разходите по жизнения им цикъл. 3. Методическо подпомагане на производствените предприятия за обхващане на зависимости между показателите, влияещи върху организацията на производството, персонала и управленските решения. ПРИЛОЖИМОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ В ПРАКТИКАТА И В УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС 1. Представеният проект е с практическа насоченост и се очакват научни и практически резултати, които биха намерили приложение в регионално, национално и трансгранично сътрудничество за валидизация на резултатите. 2. В учебния процес по изучаваните дисциплини в специалностите от трите факултета на ТУ-Габрово студентите ще получат проверен инструментариум, който да илюстрира практическото приложение на изучаваните методи, а също и умения, необходими в бъдещата им професионална реализация. 3. Научно развитие на творческия колектив в научноизследователската и публикационна дейности за придобиване на знания, умения и навици. СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАБОТНИЯТ КОЛЕКТИВ Ръководител: доц. д-р инж. Десислава Иванова Петрова Членове: 1. гл.ас. Даниела Николова Георгиева 2. ас. д-р Христо Иванов Тотев 3. Гергана Петкова Тодорова - 4 курс “СУ”, фак.№ 30813103 4. Гергана Димитрова Пенчева - 4 курс “СУ”, фак.№ 30813104 5. Росица Иванчева Петкова - 4 курс “СУ”, фак.№ 30813107 6. Екатерина Колева - 4 курс “СУ”, фак.№ 30813133 7. Добромира Георгиева Михайлова – 2 курс “СУ”, фак.№31043416 8. д-р Павлина Стоянова Николова - International Relations Officer, Brussels, Belgium, Directorate General for Maritime Affairs Резултати от изпълнение на Договор № С1203 „Иновациите – европейски, национални и регионални политики” 1. Направени са публикации в национални списания – 2 броя, 4 доклада на международни конференции и 4 университетски. 2. Извършен е анализ на българската икономика относно националните приоритети за иновационно развитие на Р. България. 3. Разработен и апробиран е модел за анализ пазарния риск и преодоляване на финансовата криза от 2011 г.. 4. Участие в Международна научно-приложна лятна школа „Laser-Gab”, Бургас – сертификат за участие и член на организационния комитет. Резултатите от изпълнението на проекта се прилагат в учебния процес за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” по дисциплините: - инвестиции и инвестиционни проекти; - теория на системите и организационно проектиране; - реинженеринг; - управление при рискови ситуации; - контролинг; - организационно изграждане на териториални единици; - управление на иновациите; - управление на фирма. Специалности: СУ, ПА; МУ.
Позиция в проекта: Ръководител договор С1203
Бр.заети: 9

Име на проект: №6 Erasmus Sommerschule "Innovative Lasertechnologien"
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Hat vom 16.07. bis 27.07.2012 als Lektor an der Schulung in Lasertechnologien im Rahmen der Erasmus Sommerschule an der Technischen Universitaet Gabrovo teilgenommen. Erasmus Programm IP - Nummer: 2011 - ERA - IP - 6
Период: 3 години
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 30

Име на проект: №7 "Оценка на инвестиционни решения в продуктови иновации и внедряването им за повишаване на конкурентноспособността на производствените предприятия в контекста на регионалната и Европейска политика 2020
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: “Оценка на инвестиционните решения в продуктови иновации и внедряването им за повишаване на конкурентноспособността на производствените предприятия в контекста на регионалната и Европейска политика 2020” Европейската промишленост допринася за производството, работните места, иновациите и износа и е взаимосвързана със сектора на услугите. В действителност много услуги като транспорт, здравеопазване, информационни и комуникационни технологии, разчитат на конкурентноспособна промишленост за производството на използваните от тях машини и оборудване. Показателите на европейската промишленост от гледна точка на износа се дължат в голяма степен на нейната конкурентноaспособност, повлияна от бизнес средата, която на свой ред е създадена от регулаторната рамка на национално и европейско равнище: - създаване на единен пазар - изключително ефективна политика на конкуренция; - промишлена политика позволяваща на промишлеността да претърпи необходимите процеси на приспособяване. Осигуряването на нови решения за клиентите и запазването на водещата позиция в иновациите изискват защита на свързаната с тях интелектуална собственост, която играе ролята на стимул за инвестиране в иновациите на продуктите и процесите. Промишлеността на ЕС е сериозно засегната от настоящата икономическа криза, разкриваща редица структурни недостатъци. Промишлеността, съвместно с държавните власти, трябва да предприеме необходимите структурни реформи по политически и социално приемлив начин. Редица други дългосрочни предизвикателства са част от политическата програма: глобализация, демографски промени, климат и енергетика Проблемът за повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия придобива изключително голямо значение в условията на пълноправно членство на страната в ЕС. Предприемането на целенасочени мерки и формиране на фирмени стратегии, съобразени със стандартите на европейския пазар, имат решаващо значение за справянето с натиска на пазарните сили в ЕС. Областите на въздействие върху конкурентните позиции на предприятията са многообразни, като приоритетно значение имат мерките в такива сфери като иновативно развитие, създаване на клъстери, въвеждане на европейски стандарти за опазване на околната среда и енергийна ефективност, усъвършенстване на мениджмънта и маркетинговите стратегии, подобряване на качеството на човешките ресурси, внедряването на иновациите. Резултати от изпълнение на Договор № C1105 „Оценка на инвестиционни решения в продуктови иновации и внедряването им за повишаване на конкурентоспособността на производствените предприятия в контекста на регионалната и европейска политика 2020”. 1. Направени са публикации в международни списания – 2 броя, 12 доклада на международни конференции и 1 университетска. 2. Отчислени са с право на защита докт. Надежда Петкова (Катедра МЕТЧ) и докт. Биргюл Мюмюнова (Катедра КСТ). 3. Разработен е иновативен модел на малтийски механизъм за пакетиране на течности по дисертационния труд на редовната докторантка Надежда Петкова. 4. Направен е модел за архивиране и обработка на резултатите, чрез архивиране на разпределена база от данни. 5. Извършен е анализ на българската икономика относно показателя производителност с цел повишаване на конкурентноспособността й. 6. Разработен е модел на устройство за борба с насекоми от Ива Савчева. 7. Издаден е учебник „Управление на фирма – мениджмънт и инвестиции”, ISBN 978-952-490-249-0, 267 стр. с автор доц. д-р инж. Десислава Иванова Петрова. 8. Установено е сътрудничество с ЕК, в лицето на външния експерт д-р Павлина Николова, като сътрудничеството продължава и в момента 2016 г. Резултатите от изпълнението на проекта се прилагат в учебния процес за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” по дисциплините: - инвестиции и инвестиционни проекти; - теория на системите и организационно проектиране; - реинженеринг; - контролинг; - организационно изграждане на териториални единици; - управление при рискови ситуации; - управление на фирма. Специалности: СУ, ИМ, ПА, МУ.
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 14

Име на проект: №8 "Higher productivity of labor and competitive power on firm used motivation of staff through involvement in concept oriented change processes and reengineering"
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Програма „Учене през целия живот” / секторна програма ЕРАЗЪМ Проект 2010-ЕРА-МОБ-35; 01.06.2010 – 30.09.2011 г. - преподавателска мобилност. ESC Rennes School of Business, Rennes France, 21.02-01.03.2011 на тема: 1.Fabrication Technologies and Economic Aspects for Components in Microtechnology (Икономически аспекти на производствените технологии за компоненти произведени на основата на микротехнологиите) – presentation. Components and subsystem in microtechnology are fabricated by various technologies as CMOS, bulk- and surface-micromachining, thinfilm based techniques and LIGA. For different basic device functions as electronics, mechanics or optics different technologies are suited. The fabrication cost factors have been analyzed and evaluated due to function, process complexity, production volume and investment. The variety of Microtechnologies can be divided by device function and fabrication technology. The fabrication costs strongly depend on chip area and investment costs. Due to the device function the technology suited is determined and from that the wafer fabrication costs follow. Therefore the chip area required and the costs of processed wafers are the determinants of microcomponent costs. Thus two main-streams in technology development due to economic boundaries are being established: monolithic integration in silicon for high production volumes (e.g. smart sensors) and various adopted large area production technologies for rather large chip sizes due to physical requirements of device function. 2.Higher productivity of labor and competitive power on firm used motivation of staff through involvement in concept oriented change processes (Повишение на производителността на труда и конкурентноспособността на фирмата, чрез мотивация на персонала при усложнения в процесите на промяна на определящата идея (понятие, обща представа) – presentation. As new technology and research and development fields are becoming more sophisticated, firms are playing even more important role in processes of strategy planning, development and measuring the performance. The paper presents state – of – the – art methods and techniques for measuring intangible asset at the firms, following the best practices and benchmarking of the firms leaders.
Позиция в проекта: лектор

Име на проект: №9 „Развитие на иновациите и конкурентноспособността на производствените предприятия в контекста на новите структурни инструменти на Европейския Съюз”
Година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Договор № С-902/27.02.2009г. на УЦНИТ при ТУ – Габрово за 2010 г. на тема: „Развитие на иновациите и конкурентноспособността на производствените предприятия в контекста на новите структурни инструменти на Европейския Съюз”, като участник в творческия колектив.
Период: 2 години
Позиция в проекта: участник в колектива

Име на проект: №10 "Economic Aspects on Microtechnology - Fabrication Technologies"
Година: 2010
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Програма „Учене през целия живот” / секторна програма ЕРАЗЪМ Проект 2009-ЕРА-МОБ-35; 01.06.2009 – 30.09.2010 г. - преподавателска мобилност. CAMPUS 02, Graz, Austria 13.03-22.03.2010 на тема: Economic Aspects on Microtechnology - Fabrication Technologies (Производствените технологии по микротехника и тяхната икономическа ефективност) и Higher productivity of labor and competitive power on firm used motivation of staff through involvement in concept oriented change processes and reengineering(Повишаването на производителността на труда и конкурентноспособността на фирмата, чрез мотивация на персонала при усложнения в процесите на промяна на определящата идея и реинженеринг).
Период: 13.03-22.03.2010
Позиция в проекта: лектор в CAMPUS02,Graz,Austria

Име на проект: №11 „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”
Година: 2009
Описание: Проект по Договор № BG051PО001-3.3.04/28 от 28.08.2009г. на тема: „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”, като бенефициент и постдокторант. 2009-2010 г.
Период: 2 години
Позиция в проекта: бенефициент и постдокторант

Име на проект: №12 „Развитие на иновациите и конкурентноспособността на производствените предприятия в контекста на новите структурни инструменти на Европейския Съюз”
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Договор № С-902/27.02.2009г. на УЦНИТ при ТУ – Габрово за 2009г. на тема: „Развитие на иновациите и конкурентноспособността на производствените предприятия в контекста на новите структурни инструменти на Европейския Съюз”, като участник в творческия колектив.
Период: 2 години
Позиция в проекта: укастник в творческия колектив

Име на проект: №13 „Fabrication Technologies and Economic Aspects for Components in Microtechnology"
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Програма „Учене през целия живот” / секторна програма ЕРАЗЪМ Проект 2009-ЕРА-МОБ-35, 01.06.2009 – 30.09.2010 г. - преподавателска мобилност. Lodz, Poland 05-15.06.2009 на тема: „Fabrication Technologies and Economic Aspects for Components in Microtechnology (Икономически аспекти на производствените технологии за компоненти произведени на основата на микротехнологиите)” и „Higher productivity of labor and competitive power on firm used motivation of staff through involvement in concept oriented change processes (Повишаване на производителността на труда и конкурентноспособността на фирмата, чрез мотивация на персонала при усложнения в процесите на промяна на определящата идея)”. 10 часа лекции.
Позиция в проекта: лектор в ТУ - Лодз, Полша

Име на проект: №14 „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проект по Договор № BG051PО001-3.3.04/28 от 28.08.2009г. на тема: „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”, като бенефициент и постдокторант. 2009-2010 г.
Период: 2 години
Позиция в проекта: бенефициент и постдокторант

Име на проект: №15 “Entwicklung der ingenieurpaedagogischen Faehigkeiten”
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: EU Program “Lifelong Learning - Leonardo da Vinci - Mobility № 2008-1-BG1-LEO03-00367 – Graz 2008 zum Thema “Entwicklung der ingenieurpaedagogischen Faehigkeiten” an der Paedagogischen Hochschule Steiermark, Graz, Oesterreich, като участник в творческия колектив.
Период: 1 година
Позиция в проекта: участник в творческия колектив

Име на проект: №16 „Гражданският контрол за прозрачна и достъпна местна власт”, изпълняван по Оперативна програма „Административен капацитет” и съфинансиран от ЕС чрез Европейския Социален Фонд
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проект „Гражданският контрол за прозрачна и достъпна местна власт”, изпълняван по Оперативна програма „Административен капацитет” и съфинансиран от ЕС чрез Европейския Социален Фонд по договор 08-12-92-С/ 27.08.2008, като участник в творческия колектив през 2009г.
Период: 1 година
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №17 „Изследване на конкурентноспособността и насоките за развитие на малките и средни производствени предприятия”
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 година
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №18 „Държавна политика за стимулиране на предприемачеството – международен сравнителен анализ (ЕС, България, Русия, САЩ, Канада и Австралия)”
Година: 2007
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 година
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №19 „Изследване на типови микромеханични компоненти и избор на нови материали в технологичните процеси за тяхното изработване”
Година: 2006
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Международен проект „Изследване на типови микромеханични компоненти и избор на нови материали в технологичните процеси за тяхното изработване”, Българо-украински международен проект на МОН на Р.България и Министерството на образованието и науката на Украйна, между ТУ-Габрово и Националния технически университет на Украйна „КПИ”, Договор № 9107-141/19.06.2006 г., по Фонд „Научни изследвания”, за период от 2 години, като участник в творческия колектив.
Период: 2 години
Позиция в проекта: участник - редовен докторант

Име на проект: №20 „Изследване на типови микромеханични компоненти и избор на нови материали в технологичните процеси за тяхното изработване”
Година: 2006
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Международен проект по Договор № 236/2006 г. на Националния технически университет на Украйна „КПИ”, като участник в творческия колектив /в подкрепа на Договор № 9107-141/19.06.2006 г. по Българо-украинския международен проект/.
Период: 2 години
Позиция в проекта: участник - редовен докторант

Име на проект: №21 „Изследване на типови микромеханични компоненти и избор на нови материали в технологичните процеси за тяхното изработване”
Година: 2006
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Договор М-716/2006 на УЦНИТ при ТУ-Габрово , за 2006-2008 г., /в подкрепа на Договор № 9107-141/19.06.2006 г. по Българо-украинския международен проект/, „Изследване на типови микромеханични компоненти и избор на нови материали в технологичните процеси за тяхното изработване”, като е разработила методика за работа с базата от данни на системата за автоматизирано проектиране на изделия от микротехниката "МИКРОСИС", като участник в творческия колектив.
Период: 1 година
Позиция в проекта: участник редовен докторант

Име на проект: №22 „Изследване на типови микромеханични компоненти и избор на нови материали в технологичните процеси за тяхното изработване”
Година: 2006
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Международен проект „Изследване на типови микромеханични компоненти и избор на нови материали в технологичните процеси за тяхното изработване”, Българо-украински международен проект на МОН на Р.България и Министерството на образованието и науката на Украйна, между ТУ-Габрово и Националния технически университет на Украйна „КПИ”, Договор № 9107-141/19.06.2006 г., по Фонд „Научни изследвания”, за период от 2 години, като участник в творческия колектив.
Позиция в проекта: участник-редовен докторант

Име на проект: №23 „Изследване на типови микромеханични компоненти и избор на нови материали в технологичните процеси за тяхното изработване”
Година: 2006
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Международен проект по Договор № 236/2006 г. на Националния технически университет на Украйна „КПИ”, като участник в творческия колектив /в подкрепа на Договор № 9107-141/19.06.2006 г. по Българо-украинския международен проект/.
Позиция в проекта: участник-редовен докторант

Име на проект: №24 „Изследване на типови микромеханични компоненти и избор на нови материали в технологичните процеси за тяхното изработване”
Година: 2006
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Договор М-716/2006 на УЦНИТ при ТУ-Габрово , за 2006-2008 г., /в подкрепа на Договор № 9107-141/19.06.2006 г. по Българо-украинския международен проект/, „Изследване на типови микромеханични компоненти и избор на нови материали в технологичните процеси за тяхното изработване”, като е разработила базата от данни на системата за автоматизирано проектиране на микромеханични елементи и микромеханични компоненти "МИКРОСИС", като участник в творческия колектив.
Позиция в проекта: участник-редовен докторант

Име на проект: №25 „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проект по Договор № BG051PО001-3.3.04/28 от 28.08.2009г. на тема: „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”, като бенефициент и постдокторант. 2009-2010 г.
Период: 2 години
Позиция в проекта: бенефициент и постдокторант


Публикации
Публикация: №1 Petrova, D., Innovation management, Monograph, Университетско издателство „Васил Априлов” Габрово, 2020, ISBN 978-954-683-615-1, стр. 265
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов” Габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Монография

Публикация: №2 Петрова, Д., Инвестиции. Управление на инвестиционни проекти, Книга, Университетско издателство „Васил Априлов” Габрово, 2020, ISBN 978-954-683-616-8, стр. 180
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов” Габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Книга (бълг.издание)

Публикация: №3 Петрова, Д., Стопанско управление, Книга, Университетско издателство „Васил Априлов” Габрово, 2020, ISBN 978-954-683-614-4, стр. 247.
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов” Габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Книга (бълг.издание)

Публикация: №4 Петрова Д., Управление на фирма – мениджмънт и инвестиции, Учебник - Монография, Издателство „ЕКС – ПРЕС” – Габрово 2011, ISBN 978-954-490-249-0
Издателство: Издателство „ЕКС – ПРЕС” – Габрово 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Монография
Абстракт: В настоящето издание на „УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМА” авторът си поставя за цел да предостави на читателите основни познания в областта на фирменото управление и проблемите, които стоят в тази област - организационни, икономически, правни, социални - в условията на бързо-променяща се бизнессреда у нас. В тази връзка изданието може да бъде използвано с успех за подобряване на организацията и управлението на фирмите (предприятията), за обучение на за студенти (бакалавър, магистър) и специализанти от инженерните и икономически специалности на университетите в Република България. Включени са модули посветени на основните икономически и социални аспекти в дейността на фирмите, правните форми, в които те функционират и трудовоправните взаимоотношения вътре в тях. Фирмата е разгледана, като отворена социално-икономическа система. Внимание е отделено на изясняване на същността на целите на предприятието, тяхното формулиране, класифициране и изпълнение. Разгледани са основните инструменти на управлението – планиране, счетоводно отчитане, управление на човешки ресурси. Отделено е място и на управлението на фирмите в условия на инфлация и на особеностите на корпоративната форма на управление. Изложени са основните характеристики на бизнескомуникациите и управлението им. Един от модулите е посветен на същността и съдържанието на Европейският съюз и особеностите в управлението на фирмите, произтичащи от членството на Република България в ЕС. Представени са насоките на програмата за развитие на ЕС през 2009–2014г. Представена е теорията и анализа на инвестициите, като основа на растеж и богатство, инвестиционните решения, инвестиционния процес, рискът и възвращаемостта на инвестициите, разработването на инвестиционен проект и примерни бизнес планове и инвестиционни проекти.

Публикация: №5 Петрова Д., Управление на фирма – теория и практики, Учебник
Издателство: Издателство „ЕКС – ПРЕС” – Габрово 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)
Абстракт: Учебникът по „УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМА – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКИ” е предназначен за студенти (бакалавър, магистър) и специализанти от инженерните и икономически специалности на Технически университет – Габрово. Целта, която си поставя авторът, е да предостави на обучаващите се основни познания в областта на фирменото управление и проблемите, които стоят в тази област - организационни, икономически, правни, социални - в условията на бързо-променяща се бизнес среда у нас. В тази връзка настоящият учебник може да бъде ползван с успех за подобряване на организацията и управлението на предприятията. Включени са модули от лекции и приложения посветени на основните икономически и социални аспекти в дейността на фирмите (предприятията), правните форми, в които те функционират и трудовоправните взаимоотношения вътре в тях. Фирмата е разгледана, като отворена социално-икономическа система. Внимание е отделено на изясняване на същността на целите на предприятието, тяхното формулиране, класифициране и изпълнение. Разгледани са основните инструменти на управлението – планиране, счетоводно отчитане, управление на човешки ресурси. Отделено е място и на управлението на фирмите в условия на инфлация и на особеностите на корпоративната форма на управление. Изложени са основните характеристики на бизнескомуникациите и управлението им. Един от модулите е посветен на същността и съдържанието на Европейският съюз и особеностите в управлението на фирмите, произтичащи от членството на Република България в ЕС. Представени са насоките на програмата за развитие на ЕС през 2009 – 2014г., Председателят на Европейската комисия – Жозе Мануел Дурал Барозу. Включен е модул представящ малката фирма в България. Разгледани са теорията и анализа на инвестициите, като основа на растеж и богатство, инвестиционните решения, инвестиционния процес, рискът и възвръщаемостта на инвестициите, разработването на инвестиционен проект и примерни бизнес планове и инвестиционни проекти. В приложенията са представени следните примерни формуляри на документи изисквани при постъпване на работа във всяка фирма – европейско CV (на български и английски език), трудови и други договори, длъжностни характеристики и мотивационни писма.

Публикация: №6 Гонгалова Е., Д. Петрова, Теория на системите и организационно проектиране, Монография
Издателство: Издателство „ЕКС – ПРЕС” – Габрово 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Монография
Абстракт: доц. д-р инж. Десислава Иванова Петрова е автор на Раздел втори – Основи на теорията на производството; Раздел трети – Предприятието като стопанска система; Раздел четвърти – Организационно проектиране; Раздел пети – Организационна структура на предприятието; Раздел осми – Производство; Раздел десети – Пласментната организация. Раздел дванадесети – Общи устройствени решения на предприятието.

Публикация: №7 Орхаева М., Д. Петрова, Управление на фирма, Учебник, Издателство „ЕКС – ПРЕС” – Габрово 2008
Издателство: Издателство „ЕКС – ПРЕС” – Габрово 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)
Абстракт: Учебникът по „УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМА – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКИ” е предназначен за студенти (бакалавър, магистър) и специализанти от инженерните и икономически специалности на Технически университет – Габрово. Целта, която си поставя авторите, е да предостави на обучаващите се основни по-знания в областта на фирменото управление и проблемите, които стоят в тази област - организационни, икономически, правни, социални - в условията на бързо-променяща се бизнес среда у нас. В тази връзка настоящият учебник може да бъде ползван с успех за подобряване на организацията и управлението на предприятията от начинаещи или напреднали бизнесмени. В учебника са включени цикли от лекции посветени на основните икономически и социални аспекти в дейността на фирмите, правните форми, в които те функционират и трудовоправните взаимоотношения вътре в тях. Фирмата е разгледана, като отворена социално-икономическа система. Специално внимание е отделено на изясняване на същността на целите на предприятието, тяхното формулиране, класифициране и изпълнение. Разгледани са основните инструменти на управлението – планиране, счетоводно отчитане, управление на човешки ресурси. Отделено е място и на управлението на фирмите в условия на инфлация и на особеностите на корпоративната форма на управление. Изложени са основните характеристики на бизнескомуникациите и тяхното управление. На края са разгледани и същността и съдържанието на Европейския съюз и особеностите в управлението на фирмите, които произтичат от това. Отделните части са написани както следва: доц. д-р Мария Орхаева - гл. 1, без т.7.4.6; гл. 2 и гл. 3. доц. д-р инж. Десислава Петрова - гл. 1 т.7.4.6; гл. 4 и гл. 5.

Публикация: №8 Гонгалова Е., Д. Петрова, Инвестиции и инвестиционни проекти – I част, Учебник, Издателство „ЕКС – ПРЕС” – Габрово 2008
Издателство: Издателство „ЕКС – ПРЕС” – Габрово 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)
Абстракт: Финансирането на проектите най-общо представлява инвестиране на парични средства необходими за тяхното реализиране. Тези средства могат да имат най-разнообразен източник: собствени средства на предприятието (амортизационни отчисления, неразпределена печалба и т.н.), привлечени средства (банкови и други кредити), международни организации и институции, държавата и т.н. Много разпространена форма е т.нар. съфинансиране, което се изразява в партньорство на две или повече институции: предприятия, финансови институции и други, във финансовото осигуряване на реализацията на определен проект. Финансирането на проекти се различава от традиционното кредитиране. То може да бъде осъществявано не само от търговските банки (ТБ). Като участници в схемите за проектно финансиране могат да участват още инвестиционни банки (ИБ), инвестиционни фондове и компании, пенсионни фондове, специализирани фондове на международни и регионални организации, лизингови компании и др. Кредитиране по дефиниция се осъществява от ТБ. Само в определени случаи обаче, когато финансирането на определен проект се осъществява в преобладаващата си част с банков кредит, може да се говори за банково (с кредити) проектно финансиране. При това банковите кредити, като начин за инвестиране на средства за реализацията на проекти, се отпускат при стриктно определени условия. От гледна точка на банките кредитите за финансиране на инвестиционни проекти (ИП) са твърде рискови, поради което те имат право на по-висока лихва и премия за риска. Този риск се поема от банките само при достатъчно надеждни гаранции за неговата ефективност. В не малко случаи те действат като предприемачи и активно се намесват при разработването и реализацията на проекта, а не рядко и в управлението на вече въведения в експлоатация обект. Често, особено големи ТБ, още в договорите за кредитиране на изграждането на определен инвестиционен обект, си запазват правото да превърнат в акции на фирмата управляваща проекта, изцяло или голяма част от сумата на отпуснатите кредити. Това е дало основание проектното кредитиране да се определя като един от инструментите за срастване на промишления и банков капитал. Обикновено традиционен инвеститор на проекти е самата компания или корпорация, която го реализира. През втората половина на миналия век обаче, като трайна тенденция в промишленоразвитите страни, се утвърди практиката при финансирането на ИП да се използва широка гама от източници, в това число и държавни. Последните по-рядко се предоставят като пряко финансиране – субсидии, кредити – и по-често под формата на държавни гаранции при получаване на кредити, данъчни облекчения и др.п. Финансирането на големи ИП обикновено се осъществява от големи финансови обединения (постоянни или създавани специално за реализацията на определен проект – консорциуми) или от международни институции и икономически формирования. Настоящата разработка е предназначена за подготовката на студенти от Технически университет – Габрово, по дисциплината „Инвестиции и инвестиционни проекти” (ИИП).

Публикация: №9 Petrova, D., Aspects of efficiency from the implementation of the “MICROSYS” automated system, International Scientific Journal “Innovations”, Year VIII, Issue 1/2020, Sofia: Sci. Techn. Union of Mech. Eng., Nat. Sci. Techn. Soc. Automation In Discrete Productions, ISSN 2603-3763 (print), ISSN 2603-3771 (web), pp. 14-17
Издателство: International Scientific Journal “Innovations”, Year VIII, Issue 1/2020, Sofia: Sci. Techn. Union of Mech. Eng., Nat. Sci. Techn. Soc. Automation In Discrete Productions
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №10 Petrova, D., V., Marcinkeviciene, Industry 4.0 in Bulgaria – Overview, Analysis, Application Approaches, International scientific – practical conference “Innovations in publishing, printing and multimedia technologies 2020”, Conference proceedings, Kauno kolegia, Kaunas 2020, Lithuania, ISSN 2029-4638, pp. 61-72, http://ojs.kaunokolegija.lt/index.php/TMPK
Издателство: International scientific – practical conference “Innovations in publishing, printing and multimedia technologies 2020”, Conference proceedings, Kauno kolegia, Kaunas 2020, Lithuania
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Web: http://ojs.kaunokolegija.lt/index.php/TMPK

Публикация: №11 Petrova, D., L., Lazov, Higher Education in the Republic of Bulgaria at the Crossroad – Problems and Measures to Prevent Them, “Society. Integration. Education” Proceedings of the International Scientific Conference, Volume II, Higher Education, May 22th-23th, 2020, Rezekne, Rezekne Academy of Technologies, 2020, ISSN 1691-5887, ISSN 2256-0629, pp. 214-226, http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol2.5158
Издателство: “Society. Integration. Education” Proceedings of the International Scientific Conference, Volume II, Higher Education
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Web: http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol2.5158

Публикация: №12 Panayotova, S., D. Petrova, Republic of Bulgaria-Transit Country for Refugees, Trakia Journal of Sciences, Vol. 18, Suppl.1, pp. 460-466, 2020, ISSN 1313-3551 (online), doi: 10.15547/tjs.2020.s.01.075 (Web of science)
Издателство: Trakia Journal of Sciences, Vol. 18, Suppl.1
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Web: doi: 10.15547/tjs.2020.s.01.075 (Web of science)

Публикация: №13 Petrova, D., An Alternative Approach to Reducing Aging of Innovative Industrial Products in Terms of Industry 4.0, Environment. Technology. Recourses – Proceeding of the 13-th International Scientific and Practical Conference, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia, 2021, ISSN 1691-5402
Издателство: Environment. Technology. Recourses – Proceeding of the 13-th International Scientific and Practical Conference, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia, 2021
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №14 Petrova, D., Intelligent, Innovative and Sustainable Industry in Bulgaria – Prospekts and Challenges, Environment. Technology. Recourses – Proceeding of the 12-th International Scientific and Practical Conference, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia, 2019, ISSN 1691-5402, p. 210-215
Издателство: Environment. Technology. Recourses – Proceeding of the 12-th International Scientific and Practical Conference, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, Latvia, 2019
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №15 Петрова, Д., Б., Влахова, Икономическо развитие на Европейският съюз и Република България по време на дигитална трансформация, Международна научна конференция „УНИТЕХ’19”: сборник доклади 15-16.11.2019, Габрово, Част III, p. 61-66, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ’19”: сборник доклади 15-16.11.2019, Габрово, Част III
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Petrova, D., Fourth Industrial Revolution - Digital economy and skills of the future in Europian Union, Международна научна конференция „УНИТЕХ’19”: сборник доклади 15-16.11.2019, Габрово, Част III, p. 67-72, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ’19”: сборник доклади 15-16.11.2019, Габрово, Част III
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Petrova, D., V., Marcinkeviciene, Cyber – Physical Systems and “Industry 4.0”, International scientific – practical conference “Innovations in publishing, printing and multimedia technologies 2019”, Conference proceedings, Kauno kolegia, Kaunas 2019, Lithuania, ISSN 2029-4638, p. 73 – 80
Издателство: International scientific – practical conference “Innovations in publishing, printing and multimedia technologies 2019”, Conference proceedings, Kauno kolegia, Kaunas 2019, Lithuania
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №18 Petrova, D., Technological Parks and Zones, Business Incubators and Clusters in Bulgaria at the Base of Industrial Competitiveness, International Scientific Journal “Innovations”, Year VII, Issue 1/2019, Sofia: Sci. Techn. Union of Mech. Eng., Nat. Sci. Techn. Soc. Automation In Discrete Productions, ISSN 2603-3763 (print), ISSN 2603-3771 (online), р. 18-20
Издателство: International Scientific Journal “Innovations”, Year VII, Issue 1/2019, Sofia: Sci. Techn. Union of Mech. Eng., Nat. Sci. Techn. Soc. Automation In Discrete Productions
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №19 Петрова, Д., Св., Панайотова, Европа 2020 – дигитализация и последствия върху пазара на труда, Сб. доклади Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, 25-26 октомври 2018, научно направление „Мениджмънт на ресурсите за сигурност и отбрана”, том 2, Издателски комплекс НВУ „Васил Левски”, 2018, ISSN 2367-7465, p. 141-150
Издателство: Сб. доклади Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, 25-26.10.2018, научно направление „Мениджмънт на ресурсите за сигурност и отбрана”, том 2, Издателски комплекс „Васил Левски”, 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №20 Petrova, D., V., Marcinkeviciene, Reflections on the Bulgarian Presidency of the EU in 2018 in the media, Scientific-practical conference "Innovations in publishing, printing and multimedia technologies 2018", 19 April 2018, Kauno Kolegija, Kaunas, Lithuania, ISSN 2029-4638, pp. 97-105.
Издателство: Scientific-practical conference "Innovations in publishing, printing and multimedia technologies 2018", 19 April 2018, Kauno Kolegija, Kaunas, Lithuania
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №21 Петрова, Д., Жертви на търговси трикове, Кръгла маса с международно участие "Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж", 21.10.2016 г., Свищов, Том II, ISBN 978-954-23-1151-5, pp. 117-123.
Издателство: Кръгла маса с международно участие "Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж"
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №22 Petrova, D., Development of liberal education in Bulgaria - tool mastery of key competencies in education, ISPC "Engineering - pedagogical education: problems and ways of development", Minsk State Higher Radioengineering College, 14 - 15 May, 2015, Minsk, ISBN 978-985-526-249-8, pp. 24-25
Издателство: ISPC "Engineering - pedagogical education: problems and ways of development", Minsk State Higher Radioengineering College
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: The purpose of this report is to analyze the development and guidelines for the organization of education in Bulgaria, the technical universities in the country and in particular the Technical University - Gabrovo. To show their relationship with business, national and European educational policy. Technical University - Gabrovo will meet the market demand, the priority of national and European educational policy and education worldwide. 21st century brings new challenges to education and requires that we work to meet the needs of time and quality education. Along with businesses we can reach the level required to meet today's challenges: mobile technologies, e-learning and innovative teaching methods praise and didactic.

Публикация: №23 Petrova, D., Quality and quantity of engineering education in Technical university of Gabrovo, ISPC "Engineering - pedagogical education: problems and ways of development", Minsk State Higher Radioengineering College, 14 - 15 May, 2015, Minsk, ISBN 978-985-526-249-8, pp. 172-174.
Издателство: ISPC "Engineering - pedagogical education: problems and ways of development", Minsk State Higher Radioengineering College
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: The purpose of this report is to analyze the development and guidelines for the organization of the partnership of technical universities in Bulgaria and in particular the University - Gabrovo. To show their relationship with business and national educational policy 2020. Technical University - Gabrovo will meet the market demand, the priority of the national education policy and education worldwide. 21st century brings new challenges to education and requires knowledge of new technologies, which in turn affects the quality of the learning process. Improving the quality of education leads to further qualifications and development of human resources (teachers) in the field of science.

Публикация: №24 Domysche – Medianik, A., M. Panko, D. Petrova, Role of strategic marketing in the management system of tourism enterprises: Ukraine experience, XХIV ISTC “ADP - 2015”, Base - Technical university of Sofia Sozopol, 18 – 21 June 2015, Education on TU – Sofia, Year XХIV, June 2015, ISSN – 1310 – 3946, pр.
Издателство: XХIV ISTC “ADP - 2015”, Base - Technical university of Sofia Sozopol, 18 – 21 June 2015, Education on TU – Sofia, Year XХIII, 9/172, June 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: The article is devoted to the theoretical and methodological review of the concepts "strategic marketing", "strategic planning" and "management system". It reveals the place and role of strategic marketing planning process in the tourist business management. The experience of Ukraine in the management of the tourism industry is represented and the stages of strategic planning of marketing activities by the tourism enterprise are analyzed. It is given the rationalization for the sequence of actions which ensure its success in the tourism market of Ukraine under conditions of uncertainty and dynamics of environmental factors. The main problematic strategic marketing issues are outlined and the corresponding solutions are proposed. Based on the results of the given study, it can be concluded that the strategic planning of marketing activity in the system of management of tourism enterprises in Ukraine is quite difficult and requires development of theoretically and practically feasible and effective tools which will effectively address the set goals and objectives. The use of strategic planning can create a number of advantages in operation of tourism enterprises, such as adaptation to changes in the environment; formulation and implementation of successful and effective marketing strategies; coordination of various structural units; increasing the level of control at the tourism enterprises.

Публикация: №25 Almashiy, Y., V. Kalashnikova, M. Panko, D. Petrova, Methods of diagnosis of complex effectiveness of tourist enterprises, XХIV ISTC “ADP - 2015”, Base - Technical university of Sofia Sozopol, 18 – 21 June 2015, Education on TU – Sofia, Year XХIV, June 2015, ISSN – 1310 – 3946
Издателство: XХIV ISTC “ADP - 2015”, Base - Technical university of Sofia Sozopol, 18 – 21 June 2015, Education on TU – Sofia, Year XХIII, 9/172, June 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: The authors explained the necessity to study the effectiveness of tourism at the regional level, because in the current economic conditions, management and establishment of tourism in Transcarpathian region forming the fundamental principles of development of tourism is an important task. Simulation of complex efficiency of tourism held by the author as an example of regional indicators of the tourism industry. On the basis of the results of economic and mathematical modeling will be able to build an effective institutional mechanism to increase the efficiency of the integrated tourism companies in the region to recovery of the tourism industry in Transcarpathian region. The paper studies the conceptual framework and practical approaches to develop recommendations to improve the effectiveness of integrated tourism companies. Because tourism creates multiplier effects in the economy of the region and he depends on a number of activities, it is important to investigate its effectiveness in combination micro and meso level parameters. Through theoretical analysis of the nature of tourism and features of modern tourism in the region determined that the main principles to improve its efficiency is the formation of the unity of economic, social and environmental aspects of the businesses of this type of activity. Comprehensive diagnostic efficiency of tourism enterprises an instrument for enhancing economic performance of tourism business both at micro and meso level on. The author based synthesis approach proposed modified definition of "tourism" as a process of business for profit oriented to meet the needs of tourists by creating high-quality tourism products aimed at ekorozvytok and ensuring socio-cultural and educational revitalization in a globalized society. The author of the modern tendencies in the development of tourism in Ukraine and Transcarpathian region. In particular, the efficiency of tourism enterprises in Ukraine and Transcarpathia in 2010 compared to 2009 decreased. In Transcarpathia higher rate of decline than in Ukraine 5 times. Productivity in tourism in Ukraine and Transcarpathia in 2010 compared to 2009 decreased. In Ukraine the rate of decline is higher than 1.1 times in Transcarpathia. The study developed a comprehensive model of efficiency of tourism enterprises in the region using multivariate linear regressions on which to conclude increase positive impact of working capital, optimizing receivable, accounts payable, inventory turnover, the ability to increase liquidity in the profitability of tourism enterprises. Thus, a high level of independence from lenders, which affects the recovery of solvency, the result is directly related to the financial sustainability of tourism enterprises and achieved through obtaining a high level of income. The authors rightly arrangements improve the performance of tourism enterprises at the micro and meso level on the basis of appropriate diagnostic indicators. In particular, the main measures to support the effectiveness of the tourism enterprises include micro-level (for public companies, private corporations, limited partnerships and private enterprises covering control the vertical structure of assets, current assets management policy, raising of capital, productivity, financial analysis type stability) and ensure appropriate action at the meso level (creation of a regional system of tourist business centers to manage tourism enterprises; direction of tourism businesses in the region to new types of multifunctional tourist products and services, expanding educational and socio-cultural aspects of tourism development through health, intellectual , the entertainment industry, the introduction of environmental innovation in tourism due to the greening of businesses in the tourist area of ecological tours, promotion of eco-tourism).

Публикация: №26 Петрова, Д., М., Пантев, Концепция за съвременна конкуренция в условията на глобален пазар, XХIII МНТК „Автоматизация на дискретното производство АДП-2014”, База Созопол на ТУ – София, 19 – 22 юни 2014, Издателство на ТУ – София, Година XХII, Брой 4/153, Юни 2014, ISSN – 1310 – 3946, pр. 519-522.
Издателство: XХIII МНТК „Автоматизация на дискретното производство АДП-2014”, База Созопол на ТУ – София, 19 – 22
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Представени са основните характеристики на теорията за конкуренцията в условията на съвременния световен (глобален) пазар и ролята й за стимулирането на стопанската активност. В тази връзка се очертава и ролята на специфичните особености на управлението на националните стопанства на отделните страни в изграждането на конкурентоспособна икономика и в частност на конкурентоспособно индустриално производство.

Публикация: №27 Петрова, Д., Постигане на конкурентоспособност чрез иновационно ориентиран модел, XХIII МНТК „Автоматизация на дискретното производство АДП-2014”, База Созопол на ТУ – София, 19 – 22 юни 2014, Издателство на ТУ – София, Година XХII, Брой 4/153, Юни 2014, ISSN – 1310 – 3946, pр. 523-527.
Издателство: XХIII МНТК „Автоматизация на дискретното производство АДП-2014”, База Созопол на ТУ – София, 19 – 22
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Характерно за съвременното развитие на науката и техниката е глобализацията на образованието, на научните изследвания и на създаването на нови технологии, на инвестиране на огромни средства за решаване на научни и инженерни проекти; на формиране на големи интердисциплинарни изследователски екипи; на стремеж към приватизация на приложните научни изследвания и към по-дълго запазване на резултатите от тях. Разгледано е технологичното развитие на индустрията при съществуващите условия и главният фактор, който може да трансформира пазарният механизъм в йерархия и организации.

Публикация: №28 Petrova, D., N., Nenov, S., Kartunov, The budget deficit in Bulgaria today, , „Research and Development in Mechanical Industry“ RaDMI 2014, 18-21 September 2014, Topola, Serbia, SaTCIP Ltd., ISBN 978-86-6075-047-3, Volume 1, pp. 545-548
Издателство: „Research and Development in Mechanical Industry“ RaDMI 2014, 18-21 September 2014, Topola, Serbia,
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: This is a current overview of the risk budget deficit in the Republic of Bulgaria to the EU exceed the permitted 3% of GDP because the government has set very high income and expenses for the Treasury. Secure is the author's thesis that we should keep the deficit within 3%, and very difficult to escape from the review of the budget by the end of the current 2014.
Web: www.amm

Публикация: №29 Petrova, D., Bulgaria’s banking system now, „Research and Development in Mechanical Industry“ RaDMI 2014, 18-21 September 2014, Topola, Serbia, SaTCIP Ltd., ISBN 978-86-6075-047-3, Volume 1, pp. 549-551
Издателство: „Research and Development in Mechanical Industry“ RaDMI 2014, 18-21 September 2014, Topola, Serbia,
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: In this article an attempt is made to date reading of the financial and banking system to date. Formulated a message of success based on the agreement between the politicians. It passes through: new BNB Governor, update the state budget and Bank agree with investors of Corporate Commercial Bank (CCB). This is a necessary condition for the deficit may be up to 3% of GDP.
Web: www.amm

Публикация: №30 Petrova, D., Analysis of Trends and Opportunities for Technological Development of Bulgarian Enterprises (Анализ на възможностите и тенденциите за технологично развитие на българските предприятия), Proceedings of the International Conference Danube Black Sea, 3E – Energy, Environment & Efficiency, September 18-21, 2013 Galati, Romania, ISBN, pp. 413-417
Издателство: Proceedings of the International Conference Danube Black Sea, 3E – Energy, Environment & Efficie
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: The aim of this analysis was to evaluate the impact of technology innovation and the development of the main economic activities, as well as professional and qualification structure to support the development and implementation of an information system to assess the competence of the workforce in industries. This report analyzes and assess the impact of technology innovation and the development of the main economic activities on professional and qualification structure. All this makes it necessary to support the development and implementation of an information system to assess the competence of the workforce in sectors in Bulgaria. It is the perception of adequate, effective and shortest way to dramatically improve the carbon profile of the economy, which will facilitate its increased efficiency, productivity and competitiveness.

Публикация: №31 Petrova, D., Introduction to the Analysis of Business Processes - Definitions and Scope (Въведение в анализа на бизнес процесите – дефиниции и обхват), Proceedings of the International Conference Danube Black Sea, 3E – Energy, Environment & Efficiency, September 18-21, 2013 Galati, Romania, ISBN 978-606-8348-82-7, pp. 409-412
Издателство: Proceedings of the International Conference Danube Black Sea, 3E – Energy, Environment & Efficie
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: This report examines an author's interpretation of the theme: "Definitions and Scope of business process analysis and modeling opportunities for them." Represented an attempt to methods of business process modeling. Business process modeling is a technique for documenting themselves, where each element of the business process is represented by graphical symbols. This can be achieved by simple circuit with a pencil and paper or software tool. The resulting graph is a representation of the business process and is known as business process modeling.

Публикация: №32 Petrova, D., Corporate Culture and Its Role in Human Resource Management (Корпоративната култура и нейната роля в управлението на човешките ресурси), „Research and Development in Mechanical Industry“ RaDMI 2013, 12-15 September 2013, Kopaonik, Serbia, SaTCIP Ltd., ISBN 978-86-6075-042-8, Volume I, pp. 511-515
Издателство: „Research and Development in Mechanical Industry“ RaDMI 2013, 12-15 September 2013, Kopaonik, Serbia
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The company culture is essential for the prosperity of businesses and constructive element of company policy. This paper presents a study of the influence of company culture on activity of management of human resources in company. Recommendations for increasing the influence of corporate culture on the activity of management of human resources are given. Company culture is a set of rules, beliefs, myths, in the course of the history of the company that is constantly evolving and is shared by her staff It is the product of individual and community human consciousness and culture is an expression of the economic agents. Investing in programs for human resources development is still underdeveloped practice among Bulgarian business and the level of investment in this area is low. Costs of a continuing professional education are only 0.4% of labor costs. In micro only (smallest factory) one of every 23 employees took part in a course for continuing professional education, over two-thirds of companies not providing training to its staff in any form. Training program there in less than one tenth of the companies and the remaining 90% did not see a need for development of similar programs.

Публикация: №33 Petrova, D., GAP Analysis and Assessment of Investment Risk in the Country (GAP анализ и оценка на инвестиционния риск в страната), „Research and Development in Mechanical Industry“ RaDMI 2013, 12-15 September 2013, Kopaonik, Serbia, SaTCIP Ltd., ISBN 978-86-6075-042-8, Volume I, pp. 515-521
Издателство: „Research and Development in Mechanical Industry“ RaDMI 2013, 12-15 September 2013, Kopaonik, Serbia
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The purpose of this report is to analyze the differences in estimating the country risk. The study of one and the same investment risk may be based on different indicators, with different weight or be classified using individual factors as contributing to the risk at different levels. In order to achieve rapid initial orientation to the country risk is presented a simplified alternative for the assessment by applying a complex of the basic 6 risk groups. In cases where there are multiple measurements of risk in the country, the most easily accessible is it to be done by specialized rating agency of the country relating to its debt. These ratings determine more risk of financial failure than capital risk, but it is influenced by many factors that determine the risk capital - for example, the stability of the country's currency, its budget and trade balances and its political stability. While ratings provide a convenient measure of country risk, there is a cost associated with it, using it as the sole measure. First, agencies are often slow to assessments when it comes to responding to changes in baseline risk. Second, those who focus on the main risk may obscure other risks that can also greatly affect the capital markets. What are the alternatives in this case? There are risk assessments in countries that have developed from certain services and much more in-depth risk assessments. Eurasia Group, for example, is assessed to determine the rank of the growing markets, which ranges from 0 to 100, where 0 represents no risk and 100 is the biggest risk. Alternatively, country risk can be determined by the method used by the bottom-up monitoring of the main economic indicators in each country. This course requires substantially more information than other approaches.

Публикация: №34 Петрова, Д., Стратегия на България по отношение Европа 2020 за устойчив растеж, XХII МНТК „Автоматизация на дискретното производство АДП-2013”, База Созопол на ТУ – София, 31 май – 3 юни 2013, Издателство на ТУ – София, Година XХI, Брой 3/140, Юни 2013, ISSN – 1310 – 3946, pр. 483-489
Издателство: XХII МНТК „Автоматизация на дискретното производство АДП-2013”, База Созопол на ТУ – София, 31 май –
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: "Европа 2020" е многостранна стратегия за устойчив растеж и работни места за следващото десетилетие, чиято цел е да помогне на Европа да излезе по-силна от най-тежката икономическа криза в света от 30-те години на ХХ век насам. Икономическата политика е насочена към устойчив растеж и повече работни места в ЕС. Целта е да се стабилизира икономиката в краткосрочен план и да се повиши потенциалният растеж в средносрочен план, както и да се намери отговор на дългосрочни предизвикателства като застаряването на населението и глобализацията. В действащата криза обхванала цял свят всяка една държава се налага да използва мерки, с които да намали въздействието й в своята икономика. ЕС също възложи няколко мерки, с които да ограничи въздействието на кризата в Еврозоната и същевременно да стимулира пазара, което е обект на настоящия доклад. Три са приоритетите, които трябва да са в сърцето на „Европа 2020“ интелигентен растеж, устойчив растеж и приобщаващ растеж. Преходът на повечето развиващи се и развити нации към стопанства, използващи знанието, води до нарастващо осъзнаване, че “знанието” е основен двигател за иконо-мически растеж и производителност. Организациите, работещи със знание имат нарастващ принос в преструктурирането на икономиката и реализиране на устойчива конкурентоспособност на организациите в процеса на евроинте-грация и глобализация. В момента България се намира на 26-то място по усвояване на пари от Евро фондовете. За периода 2007 - 2013г. страната ни разполага с 15,6 млрд. лева по 7 Оперативни програми. 70% от евро парите са усвоени от различни мерки като например: 112, 321 и 211, разгледани в настоящият доклад. Голяма част от парите са вече разпределени в секторите „Транспорт” и „Околна среда”. По програма „Конкурентоспособност” парите се усвояват по-бавно, поради трудното финансиране от страна на фирмите в условия на финансова кризата. България ще следва германския модел на устойчиво развитие, основан на иновации и насърчаването на производства с висока добавена стойност. Германия е стратегически партньор и пример за България не само заради тенденцията на постоянно увеличаване на инвестициите и на размера на двустранния стокообмен, а преди всичко със следвания модел на устойчиво развитие, основан на иновации и развитието на производства с висока добавена стойност. Корпоративната социална култура, която носят германските компании в България също дава добър пример, който страната ни ще следва. Пътят, по който България ще изгради своето бъдеще, е в насърчаването на инвестициите в образованието, научната и развойната дейност и изграждането на реална връзка между образователните институции и бизнеса. „България има своята Национална програма „България 2020“ и част от нея е Националната иновационна стратегия. Основна цел на стратегията е повишаването на конкурентоспособността на българската икономика чрез въвеждането на доказали своята приложимост модели на развитие. Работи се активно за изготвяне на закон за иновациите в България. Като този процес ще бъде насърчен и със създаването на Национален иновационен борд, който да формира стратегиите за развитие на различните сектори на националната икономика и да обедини усилията на БАН, Селскостопанска академия, браншовите организации, държавните институции и университети. В своята дейност бордът ще бъде подпомаган от Национален иновационен фонд, чието финансиране ще е включено в рамките на държавния бюджет. На България предстои да изготви две нови оперативни програми - „Наука и иновации за конкурентоспособност“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“, които да следват и да стимулират фирмите да използват актуални научни разработки в своята производствена дейност и в обучението на служителите си. Добрите традиции на професионалното обучение у нас също ще даде своя принос за насърчаването на сътрудничеството между образователните институции и бизнеса. Работи се по, който да регламентира въвеждането на дуалната система на обучение и квалификация в рамките на средното образование. Иновациите са двигател на социалното икономическо развитие и създаването на благоприятна среда за внедряването на постиженията на науката в икономиката дава гаранция за стабилното развитие на обществото.

Публикация: №35 Петрова, Д., „Европа 2020” - влиянието на технологиите и иновациите върху конкурентоспособността, XХII МНТК „Автоматизация на дискретното производство АДП-2013”, База Созопол на ТУ – София, 31 май – 3 юни 2013, Издателство на ТУ – София, Година XХI, Брой 3/140, Юни 2013, ISSN – 1310 – 3946, pр. 490-496.
Издателство: XХII МНТК „Автоматизация на дискретното производство АДП-2013”, База Созопол на ТУ – София, 31 май –
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Представена е трактовка за влиянието на технологиите и ино-вациите върху конкурентоспособността, според Стратегията „Европа 2020” и инициативата „Съюз за иновации“. Разгледан е пътя за постигане на устойчив и интелигентен растеж, чрез увеличаване на инвестициите, прена-сочване на научноизследователската и развойна дейност (НИРД) и иновации-те към основните предизвикателства пред обществото и укрепване на връз-ките от граничните изследвания до пазарната реализация. Количественото определяне на въздействието върху икономиката, конку-рентоспособността и обществото за по-добрите резултати в науката, техноло-гиите и нововъведенията вследствие на „Хоризонт 2020“ следва да окажат по-голямо въздействие надолу по веригата в/у икономиката и конкурентоспособ-ността. До 2030г. програмата може да даде следните допълнителни резултати спрямо базовия вариант - запазване на обичайната практика: „Хоризонт 2020“ ще стимулира икономическия растеж на Европа, като ще доведе до увеличение с още 0,53 % на БВП; ще се повиши конкурентоспособността на Европа, благодарение на което нейният износ ще се увеличи с 0,79 %, а вносът ще намалее с 0,1 %; тя ще създаде нови работни места за европейски граждани, така че заетостта ще се увеличи с 0,21 % [4, 5, 6]. Вариантите с повторна национализация и прекратяване биха дали по-слаби резултати до 2030 г.отколкото базовия вариант (ЗОП): повторната национализа-ция би намалила БВП с 0,04 %, а износа с 0,06 %, като не поражда никакви последици за вноса, но би довела до загуба на работни места в размер на 0,01 %; прекратяването би довело до намаление на БВП с 0,39% и на износа с 0,58 %, увеличение на вноса с 0,05 % и загуба на 0,19 % от работните места. Действителната добавена стойност от варианта с „Хоризонт 2020“ се уста-новява, като положителните резултати от него се съпоставят с отрицателните последици от варианта с прекратяването: до 2030 г. се очаква той да доведе до допълнително увеличение на БВП с 0,92 %, на износа с 1,37% и на заетостта с 0,40 %, а вносът да се намали с – 0,15 %. Вариантът ЗОП+ би позволил известно съгласуване на целите и донякъде опростяване, което да окаже положително въздействие в/у административната тежест, достъпността и обхвата, както и структурни ефекти, лостови ефекти и иновационно въздействие, а надолу по веригата — икономическо, социално и екологично въздействие, а също и върху политиката на ЕС. При варианта с повторната ренационализация би било по-трудно европей-ските програми за научни изследвания и иновации да бъдат насочени към общоприети цели, като съществува опасност да не бъдат постигнати необходи-мата критична маса и високо равнище. Качеството на логиката за интервенция-та, степента на гъвкавост, достъпност и обхват, както и степента на изграждане на триъгълника на знанието и по-широката хоризонтална координация на поли-тиката теоретично могат да се повишат по-лесно на национално или регионално равнище, но не и в този случай. Това би застрашило възвръщаемостта на инве-стициите в научни изследвания, т.к. ще бъде намалено въздействието в/у наука-та, технологиите и иновациите, което ще доведе до по-малък ефект за икономи-ката, конкурентоспособността, обществото, околната среда и политиката на ЕС.

Публикация: №36 Petrova, D., Innovation Strategy of the Republic of Bulgaria and Measures for Its Implementation, Иновационна стратегия на Република България и мерки за нейната реализация, Nacionnalnu konferenciju sa međunarodnim učeŝćem “Menadžment, sport I turizam” MASTA 2013, 20-21 decembar 2013, Banja Luka, Republika Srpska (Bosna I Hercegovina), ISBN 978-99955-22-58-2, pp. 208-212
Издателство: Nacionnalnu konferenciju sa međunarodnim učeŝćem “Menad&#382
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: An attempt was made to present the Innovation Strategy of the Republic of Bulgaria and the financial and non-financial measures in its implementation. Problems are formulated at national level and the main activities to be undertaken. A short review of the National Innovation Fund. Presented is an innovative strategy of Bulgaria. Formulated are the financial and non-financial measures in its implementation and the problems at the national level. It specifies the actions to be taken to the strategic management of innovation processes in Bulgaria. Is presented and analyzed National Innovation Fund, with its strategic objective, beneficiaries, financing, evaluation criteria and implementation stages.

Публикация: №37 Petrova, D., S., Kartunov, Change Management – Marketing Strategies and Planning, Управление на промените – маркетингови стратегии и планиране, Nacionnalnu konferenciju sa međunarodnim učeŝćem “Menadžment, sport I turizam” MASTA 2013, 20-21 decembar 2013, Banja Luka, Republika Srpska (Bosna I Hercegovina), ISBN 978-99955-22-58-2, pp. 213-216
Издателство: Nacionnalnu konferenciju sa međunarodnim učeŝćem “Menad&#382
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Marketing strategies are defined as approaches through which arranged bind and coordinate their efforts to achieve the objectives of the business organization. They cover the election and the consistent implementation of specific solutions for business management. As a rule, the business organization has at its disposal various means (marketing tools) that it can mobilize to reach your goals. If you do not make a strict selection and arrangement downstream “targets – tools”, the whole business or risk management process to develop chaotic, uncoordinated, and in some cases a clearly duplication, and sometimes miss important countries in the preparation of decision. In such a situation the risk is big of misalignment of the instruments with the aim. Such a situation could be called non-strategic, undirected approach to management. As for the process of change management - changes can be implemented in systems, policies, organizational patterns in human behavior and activities. With market dynamics, emerging techniques and technologies, change management is required as an important element of strategic management. Problems associated with the onset of the economic crisis demonstrated the need for change management.

Публикация: №38 Petrova, D., Innovation, Business, Education – Regional, National and European Policies 2020 (Иновации, бизнес, образование – регионални, национални и европейски политики 2020), Rezekne 2013, Latvia, Rezekne Higher Education Institution, Faculty of Engineering, Scientific Institute for Regional Studies, Environment. Technology. Resources, Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference June 20-22, 2013, Volume 3, ISSN 1691-5402, pp 50-56.
Издателство: Rezekne 2013, Latvia, Rezekne Higher Education Institution, Faculty of Engineering, Scientific Insti
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: This report examines the choice of innovation strategy, which is based on an analysis of the innovation capacity of the region in: innovation, business and education. Set is a set of features that facilitate and support innovation. The purpose of the analysis is to identify the main features and to what extent they have.

Публикация: №39 Petrova, D., Analysis of SMEs in Bulgaria – Assessment of Their Innovation Activities (Анализ на малките и средни предприятия в България – оценка на иновационната им дейност), Rezekne 2013, Latvia, Rezekne Higher Education Institution, Faculty of Engineering, Scientific Institute for Regional Studies, Environment. Technology. Resources, Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference June 20-22, 2013, Volume 3, ISSN 1691-5402, pp 46-49
Издателство: Rezekne 2013, Latvia, Rezekne Higher Education Institution, Faculty of Engineering, Scientific Insti
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The main thesis of the report is that the vast choice of planned innovation is given by combining traditional financial and economic assessment approaches innovation, namely through the net present value (NPV). The aim is to analyze the situation of SMEs in Bulgaria, to identify the problems facing their development and to formulate recommendations to address them.

Публикация: №40 Петрова Д., Финансовите пазари и кризата през 2011, XХI МНТК „Автоматизация на дискретното производство АДП-2012”, База Созопол на ТУ – София, 20 – 23 юни 2012, Издателство на ТУ – София, Година XХ, Брой 3/132, Юни 2012, ISSN – 1310 – 3946, pр. 467-471
Издателство: XХI МНТК „Автоматизация на дискретното производство АДП-2012”, База Созопол на ТУ – София, 20 – 23 ю
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Представен е един поглед върху финансовите пазари и кризата през лятото на 2011 г.. Направен е опит за анализ на дълговата криза в Европа. Разгледани са колебанията на фондовите борси, очакванията и колебанията на макроикономическите показатели, финансовото състояние на държавите от еврозоната и решенията от срещите на върха между Германия и Франция.

Публикация: №41 Петрова Д., Иновационната политика на България, като част от Евро-пространството и ЕС, XХI МНТК „Автоматизация на дискретното производство АДП-2012”, База Созопол на ТУ – София, 20 – 23 юни 2012, Издателство на ТУ – София, Година XХ, Брой 3/132, Юни 2012, ISSN – 1310 – 3946, pр. 472-477
Издателство: XХI МНТК „Автоматизация на дискретното производство АДП-2012”, База Созопол на ТУ – София, 20 – 23 ю
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Прилаганата правителствена иновационна политика и финансовите инструменти за нейното изпълнение през периода 2007 – 2013 г. ще имат решаващ ефект върху дългосрочната структура и конкурентоспособността на българската икономика. Целта на настоящата разработка е да направи обзор на основните политики и финансови инструменти на ЕС в подкрепа на иновациите и как те се трансформират на национално равнище.

Публикация: №42 Petrova, D., H. Deneva, Regional Innovation Policy and Application of Innovative Technologies for Laser Cutting in Companies of Gabrovo and Its Region, „Research and Development in Mechanical Industry“ RaDMI 2012, 14-17 September 2012, Vrnjačka Banja, Serbia, SaTCIP Ltd., Technical-Mechanical School in Trstenik, ISBN 978-86-6075-036-7, Volume I, pp. 266-271
Издателство: „Research and Development in Mechanical Industry“ RaDMI 2012, 14-17 September 2012, Vrnjačk
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The paper presents regional innovation policy and application of innovative technologies for laser cutting and welding in companies from Gabrovo and its region. In this topic we will discuss briefly the types of lasers suitable for cutting sheet material, their usage suitable for laser cutting of electrical steel with a thickness of 0.5 mm. Of course we will introduce you to what is required for a quality cut . Then, using software, we will follow the changes of temperature in the material over time with laser cutting of electrical steel by melting and evaporation. For this purpose, we will introduce the software called Temperaturfeld3D. In the so-called dynamic model we can predict how deep the zone of evaporation is, according to the input process parameters of the material and the laser source.

Публикация: №43 Petrova, D., Europe 2020 and Transfer on Innovation in Bulgaria, „Research and Development in Mechanical Industry“ RaDMI 2012, 14-17 September 2012, Vrnjačka Banja, Serbia, SaTCIP Ltd., Technical-Mechanical School in Trstenik, ISBN 978-86-6075-036-7, Volume I, pp. 261-265
Издателство: „Research and Development in Mechanical Industry“ RaDMI 2012, 14-17 September 2012, Vrnjačk
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: This article presents a development strategy for 2020 of the European Union and the Republic of Bulgaria, as part of this area of free movement of people, capital, goods and services innovation. Presented is the priority for introducing innovations in technology through transfer of knowledge and discover the science and universities and their production companies. In particular, research was conducted for innovation policy in Gabrovo and its region in field on innovative laser technology for cutting, welding and marking.

Публикация: №44 Petrova D., S. Dimitrova, Decision-making innovation based on marketing logistic information for increasing the competitiveness of the company, Kauno Kolegija, STUOLAIKINIO SPECIALISTO KOMPETENCIOJOS: TEORIJOS IR PRAKTIKOS DERME, 5-osios Tarpta, ISSN 2029-4557
Издателство: Kauno Kolegija, STUOLAIKINIO SPECIALISTO KOMPETENCIOJOS: TEORIJOS IR PRAKTIKOS DERME, 5-osios Tarpta
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: This paper present one decision on innovation in firms with decision-making based on marketing logistic information for increasing the competitiveness of the company. In order to survive in existing markets, companies should, with their current or increased product amounts, employ methods to defeat competition. The study defines the issue of logistic and marketing assumptions used in taking decisions related to either the survival in existing markets or conquering of new ones. Furthermore, the paper presents a model to be used in the selection of new market locations and potential appearance on them. As this should be a permanent process, the suggestion made is to create a new concept of information systems aimed at decision making on these issues. Decision making by the top management of a company, based on the use of marketing and logistic information in extending the existing markets or conquering new ones for specific products, should have the following benefits: - provision of more information per unit of time on competition and their products, - adequate cost-effective satisfaction of information needs, - faster trend recognition in the environment defined, - optimal decision-making for maximum performance purposes, - facilitated increases in the overall productivity of an enterprise (or a company), - product price reduction, - delivery date reduction and - increases or decreases in the extent of product marketing.

Публикация: №45 Petrova D., S. Dimitrova, Europe 2020 – The New Strategy for Smart, Susinable and Inclusive Growth and Bulgarian Industrial Competitiveness, Rezekne 2011, Latvia, Rezekne Higher Education Institution, Faculty of engineering, Latgale Sustainable Developmen
Издателство: Rezekne 2011, Latvia, Rezekne Higher Education Institution, Faculty of engineering, Latgale Sustaina
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: This paper present European standards and one decision on innovation European industry contributes to output, jobs, innovation and exports and is interrelated with service industries. Indeed, many service industries such as transport, health and Information and Communication Technologies (ICT) depend on competitive industry to produce the equipment and hardware which they use. Innovation and Innovation Union - The European Commission's "Innovation Union" has been presented. It sets out a strategic approach to innovation. This Europe 2020 flagship will boost Europe’s research and innovation performance by speeding up the process from ideas to markets. The Commission proposes a series of actions to put innovation at the heart of EU economy and society for the benefit of companies and citizens. The new "Innovation partnerships" will generate breakthroughs in areas of concern for the citizens such as climate change, energy efficiency and healthy living. The success will depend on the commitment of all actors involved in innovation cycle. Bulgaria is a part of EU and your future is future of Europe.
Web: www.scopus.com

Публикация: №46 Петрова Д., С. Димитрова, Динамика на производителността в българската промишленост в условията на глобализиращата се икономика, XХ МНТК „Автоматизация на дискретното производство АДП-2011”, База Созопол на ТУ – София, 22 – 25 юни 2011, Издателство на ТУ
Издателство: XХ МНТК „Автоматизация на дискретното производство АДП-2011”, База Созопол на ТУ – София, 22 – 25 юн
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: In this article we examine the structural changes and dynamics of productivity in the industry of Bulgaria. Performance is based on the competitiveness of industrial enterprises. To assess the extent and approaches that should be made for an increase is necessary to make analysis using statistical methods from the scope of sections and subsections and to track key trends and their causes.

Публикация: №47 Петрова Д., Н. Петкова, Иновативни решения на движението на поточната линия за оптимизация на производствения процес на пакетиране на течности, XХ МНТК „Автоматизация на дискретното производство АДП-2011”, База Созопол на ТУ – София, 22 – 25 юни 2011, Изд
Издателство: XХ МНТК „Автоматизация на дискретното производство АДП-2011”, База Созопол на ТУ – София, 22 – 25 юн
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: This report examined the types of production lines. An analysis of assembly form of organization of the production process. The question is economic impact of the introduction of assembly line organization and the particular organization of automated manufacturing.

Публикация: №48 Петрова Д., С. Димитрова, Фактори и ограничения при стратегическото управление на фирмените иновации, XХ МНТК „Автоматизация на дискретното производство АДП-2011”, База Созопол на ТУ – София, 22 – 25 юни 2011, Издателство на ТУ – София, Година XIХ, Брой 4
Издателство: XХ МНТК „Автоматизация на дискретното производство АДП-2011”, База Созопол на ТУ – София, 22 – 25 юн
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: The overall strategy provides important information about: basic and enduring goals of the company, the main directions in which it is necessary to concentrate efforts and to seek ways of achieving the objectives, the means by which it was intended to achieve in key strategic areas. Innovation strategy is a powerful means by which a company can apply any of the scenarios forward joint strategies. It represents a link between common and innovative strategies, the question "Who and how strategic decisions taken in the company?" and the life cycle of demand, technologies and products in the industry.

Публикация: №49 Петрова Д., Европейска политика 2020 за устойчив растеж, XХ МНТК „Автоматизация на дискретното производство АДП-2011”, База Созопол на ТУ – София, 22 – 25 юни 2011, Издателство на ТУ – София, Година XIХ, Брой 4/124, Юни 2011, ISSN – 1310 – 3946, pр. 571-5
Издателство: XХ МНТК „Автоматизация на дискретното производство АДП-2011”, База Созопол на ТУ – София, 22 – 25 юн
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Europe 2020 is a multifaceted strategy for sustainable growth and jobs for the next decade, which aims to help Europe to emerge stronger from its worst economic crisis in the world of 30 years of the twentieth century. Economic policy is geared towards sustainable growth and more jobs in the EU. The aim is to stabilize the economy in the short term and to increase potential growth in the medium term and to address the long-term challenges such as aging population andglobalization.

Публикация: №50 Петрова Д., Европейската политика 2020 и Пакта „ЕВРО ПЛЮС”, XХ МНТК „Автоматизация на дискретното производство АДП-2011”, База Созопол на ТУ – София, 22 – 25 юни 2011, Издателство на ТУ – София, Година XIХ, Брой 4/124, Юни 2011, ISSN – 1310 – 3946, pр. 57
Издателство: XХ МНТК „Автоматизация на дискретното производство АДП-2011”, База Созопол на ТУ – София, 22 – 25 юн
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Europe 2020 is a multifaceted strategy for sustainable growth and jobs for the next decade, which aims to help Europe to emerge stronger from its worst economic crisis in the world of 30 years of the twentieth century. Economic policies are proposed and implemented at national and European level. Of course, economic policy is primarily a national responsibility, although the Treaty states that it should be seen as a matter of common interest and coordinate within the Council. Some Member States have integrated their economies even further by adopting the single currency, now used by more than half of EU citizens.

Публикация: №51 Петрова Д., Н. Петкова, Сравнителен анализ на малтийските механизми за повишаване на ефективността му в производствения процес на пакетиране на течности в контекста на европейските изисквания, XХ МНТК „Автоматизация на дискретното производство АДП-2011”,
Издателство: XХ МНТК „Автоматизация на дискретното производство АДП-2011”, База Созопол на ТУ – София, 22 – 25 юн
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: The report makes a comparative analysis of the Maltese mechanisms with straight and curved channels. Used to increase efficiency in the manufacturing process of packaging of liquids in the context of European requirements.

Публикация: №52 Петрова Д., С. Димитрова, Предприемачество и IT технологии, аутсорсинг – възможности в България, XХ МНТК „Автоматизация на дискретното производство АДП-2011”, База Созопол на ТУ – София, 22 – 25 юни 2011, Издателство на ТУ – София, Година XIХ, Брой 4/124,
Издателство: XХ МНТК „Автоматизация на дискретното производство АДП-2011”, База Созопол на ТУ – София, 22 – 25 юн
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Developments in information technology (IT) in conditions of economic globalization, outsourcing is undergoing a dynamic and progressive development. According to the predictions of many analysts to be deployed in several larger scale, becoming one of the key factors for competitiveness. Presents the trends of outsourcing and an attempt was made to examine the positive and negative sides in Bulgaria. The question is also an opportunity for successful entrepreneurship.

Публикация: №53 Петрова Д., С. Димитрова, Аутсорсинг или инсорсинг – новите възможности пред съвременният мениджмънт, XХ МНТК „Автоматизация на дискретното производство АДП-2011”, База Созопол на ТУ – София, 22 – 25 юни 2011, Издателство на ТУ – София, Година XIХ, Брой 4
Издателство: XХ МНТК „Автоматизация на дискретното производство АДП-2011”, База Созопол на ТУ – София, 22 – 25 юн
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: This report discusses the risks of outsourcing on the structure of government organization and implementation phases of outsourcing. Made a preliminary feasibility assessment, development and practice of outsourcing in Bulgaria.

Публикация: №54 Петрова Д., Интегриране на рисковият компонент в оценката на инвестиционен риск
Издателство: VIII International scientific conference “Management and engineering’09” Созопол, 17-19 юни 2010, Из
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Investment objectives related to nature and purpose of investment. In terms of invest-ment activity itself investment objectives and strategies can be considered as strategic decision in the conduct of the investment process, present materialization of invest-ments in real assets. This article was presented diversification of financial assets, as traditionally recommended tool for managing portfolio risk. Идеалният начин за намаляване на портфейлният риск се основава на съчетание на финансови активи със съвършено негативна корелация. Те гарантират взаимно неутрализиране на положителната и отрицателна динамика на възвръщаемостта при отделните портфейлни активи и минимализират отклонението от очакваната средна възвръщаемост на портфейла. Ето защо, диверсификацията на финансовите активи е традиционно препоръчвано средство за възпиране на портфейлният риск. Корелацията между очакваната възвръщаемост на финансовите активи може да се пренебрегне само ако инвеститорът разнообрази своят портфейл така, че включи в състава му всички ЦК, който се котират на финансовият пазар. Тогава се заличава напълно специфичният риск (несистематичен или корпоративен). Това е рискът характеризиран за отделни финансови активи или за различни стопански дейности.

Публикация: №55 Петрова Д., Д. Димова, Повишаване на ефективността на влагания капитал, чрез избор на инвестиционни цели и стратегии с малък риск
Издателство: VIII International scientific conference “Management and engineering’09” Созопол, 17-19 юни 2010, Из
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Investment objectives and strategies are designed to provide the highest possible return on investment at minimum risk. They are part of the strategic orientation of business as a whole and is largely determined by the market, innovation, production and other functional strategies, and the total volume of resources available. An alternative method for integrating risk assessment in the total investment is accounted by its discount rate. Главната цел на всяка инвестиция е да се вложат средства в такъв бизнес, който в бъдеще ще донесе добри печалби, ще повиши ефективността на производствения процес. Инвестиционните цели и стратегии са предназначени да осигурят възможно най-висока възвръщаемост на вложените средства при минимален риск. Това е осъществимо, когато изборът на инвестиционна стратегия е основан на прецизни методи за оценка на риска. Представената методика е един възможен подход за оценяване и срав-няване на риска при различни инвестиционни проекти.

Публикация: №56 Petrova D., EFFICIENCY OF INVESTMENTS, 39th IGIP Symposium, Joint International IGIP-SEFI Annual Conference 2010,19th - 22ndSeptember 2010, ISBN 978-2-87352-003-8
Издателство: 39th IGIP Symposium, Joint International IGIP-SEFI Annual Conference 2010,19th - 22ndSeptember 2010,
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: The purpose of this paper is to present efficiency of investments. Besides that, answers to certain questions of investments efficiency, due to practical impossibility to grasp all relevant interdependences investments alternatives, present approximation with different reliability interval. Criteria of investing define conditions of allocating available financial potentials. By that are in largest level determined stability and tempo of company development. Disrespect of economic criteria of investing culminates weaknesses from year to year; lowers concurrent ability of a company etc. largest number for evaluation of efficiency of investments is of partial character. Criteria rest on calculation of nominal values use data from one, representative year, project life span. As such they can not give adequate information’s about effects in entire period of investment exploitation, also in time information for eventual, improvement of investment. Criteria rest on calculation of discount value respecting that one dinar available now and one dinar available in several years make two different economic goods. Considering that investments cause quality and quantity changes in economy of a company is necessary existence of one complex criteria who would have a character of criteria function with application of certain criteria as specific limitations or additional indicators.
Web: www.scopus.com

Публикация: №57 Петрова Д., Модел на реинженеринг на индустриално предприятие (фирма)
Издателство: XIХ ННТК с международно участие „АДП 2010”, База Созопол на ТУ – София, 10 – 13 юни 2010, Издателств
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: При разработването на модела на бъдещето реинженирано инду-стриално предприятие (фирма) на основата на решението за провеждане на реинженеринга е необходимо да се: конкретизира целта на производствено-стопанската дейност на новото реинженирано предприятие (фирма); изясни в детайли как функционира бизнеса в сегашния момент; конкретизират специ-фичните условия на пазара в сегашния момент; дефинират тенденциите в бъдещото развитие на очакваните взаимоотношения между реинженираното предприятие и пазара. Реинженерингът обогатява компанията по начин, кой-то ще продължи да дава ефект и в бъдеще, докато сътрудниците са мотиви-рани, насърчавани да използват изобретателността и творческите си въз-можности, подкрепени от висшето ръководство на предприятието, и стим-улирани и възнаграждавани за техните усилия. Всяко индустриално предприятие (фирма) представлява сложен организъм, който се променя с времето (остарява, преструктурира се, фалира, възражда се и пр.). Във всеки конкретен момент видимото състоянието на индустриалното предприятие изразява само малка част от истината за него - голямата част е скрита в сложни детайли. За да се извършат необходимите коренни промени в предприятието (фирмата) трябва да се познава добре текущото и отчасти миналото състояние на неговата дейност. Този процес на връщане към миналото и задълбоченото осмисляне на настоящата дейност на фирмата, като изходна позиция при разработването на модел на съществуващото индустриално предприятие (фирма) се нарича “обратен инженеринг”. Резултатите от тази дейност по-нататък се използват като основа за осъществяване на реинженеринга.

Публикация: №58 Петрова Д., Измерване на пазарният риск на инвестиционен проект
Издателство: XIХ ННТК с международно участие „АДП 2010”, База Созопол на ТУ – София, 10 – 13 юни 2010, Издателств
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Портфейлната теория е свързана с изучаване принципите на основата на които да се формира портфейл от инвестиции. Той е набор внимателно подбрани инвестиции с определена възвръщаемост и определен риск. Комбинирането на инвестициите в един портфейл се прави, защото се търси определена възвръщаемост при определен риск и на практика индивидуалните характеристики на инвестициите не се повтарят еднозначно в портфейла. Измерването на пазарният риск на инвестиционен проект, чрез коефициент β (бета). Портфейлна теория на Марковиц и определяне на риска на инвестиционен проект. Приложение на теоремата на Джон Тобин за прерастването на инвестиционните решения във финансови, разкриване на същността и значението й. Трябва да се инвестира в портфейли по ефективния фронт, като точното място се определя от склонността към риск на инвеститора. Тази теория има един основен недостатък, че не предвижда включване на безрискови активи в портфейла. С цел преодоляване на този недостатък теорията се доразвива в следващият 3-ти етап. Рискът на комбинирания портфейл е в линейна зависимост от относителния дял на стойността на безрисковия актив в стойността на комбинирания портфейл и от риска на портфейла от рискови активи, измерен чрез дисперсията. Моделът за оценка на капиталовите активи е основен за вземана на решение за инвестиране, за формиране на инвестиционен портфейл.

Публикация: №59 Петрова Д., Димова Д.,Развитие на нови стратегии и визии в дадено индустриално предприятие”, Международна научна конференция „Мениджмънт на иновациите”, Варна, юли 2010, ISBN 978-954-635-004-6, стр.125-128
Издателство: Международна научна конференция „Мениджмънт на иновациите”, Варна, юли 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №60 Petrova D., L. Lazov, New technologies approach to e-learning and succesful presentation, 39th IGIP Symposium, Joint International IGIP-SEFI Annual Conference 2010, 19th - 22nd September2010, Trnava, Slovakia, ISBN 978-2-87352-003-8
Издателство: 39th IGIP Symposium, Joint International IGIP-SEFI Annual Conference 2010, 19th - 22nd September2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №61 Георгиева Д., Д .Петрова, Иновацията - главен инструмент в предприемаческите стратегии, в контекста на новите структурни инструменти на Европейският съюз,ХVІІІ ННТК с международно участие "АДП 2009" , База Созопол на ТУ София, 30 май - 01юни 2009, Издателство на ТУ - София,Година ХVІ, Брой 2 /112, май 2009, І SSN- 1310-3946
Издателство: Издателство на ТУ - София
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №62 Kartunov S., D. Petrova, Educations-development innovation of program "Nano - Microsystems and electronics technique", 26th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, 2009, pp. 103-104, ISBN: 978-390254402-5
Издателство: Source Type: Conference Proceeding Original language: English Document Type: Conference Paper Volume Editors: Eichlseder W.
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №63 Къртунов С., Д. Петрова, Промишлените зони и технологичните паркове, използващи иновативни проекти с цел повишаване на конкурентноспособността им – описание на проектните анализи
Издателство: XVIII ННТК с международно участие „АДП 2009”, База Созопол на ТУ–София, 30 май – 01 юни 2009, Издате
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Настоящата разработка разглежда промишлените зони и технологичните паркове с техните производства, който са на основата на иновативни проекти. Направено е описание на проектните анализи на инвестиционните проекти. Описанията следват обща структура, за да улеснят работата на ползвателя и също така да насърчат стандартизацията на процедурите за анализ и отпечатване, както и да облекчат комуникацията между лицата, които предлагат проекти, и лицата, които ги оценяват. Приложени са резултати от експерименталната проверка, които са обработени статистически и в графичен вид. Дадени са положителните резултати от разработката.

Публикация: №64 Petrova D., Fabrication Technologies and Economic Aspects for Components in Microtechnology
Издателство: VII International scientific conference “Management and engineering’09” Созопол, 22-24 юни 2009, Изд
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Components and subsystem in microtechnology are fabricated by various technologies as CMOS, bulk- and surface-micromachining, thinfilb based techniques and LIGA. For different basic device functions as electronics, mechanics or optics different technologies are suited. The fabrication cost factors have been analyzed and evaluated due to function, process complexity, production volume and investment.

Публикация: №65 Petrova D., Competitive power m used innovation project database for automated design “MICROSYS” and its using in teaching by microtechnic
Издателство: 38th IGIP Symposium – Q2 of E2, Quality and Quantity of Engineering Education, September 6-9, 2009,
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: Full paper present Relational model on CAD/CAM system “MICROSYS” – here the data can be combined in different ways by using relations (relational tables), by reducing the need for reservation in comparison with the hierarchical model. Regarding the preceding two models the access is defined by a solid structure, but in this model type – only by the data values in tow dimensional tables, where the elements and the relations between them are represented. It is developed a principally new DB model for components of MSE, for whose management are used well-known from the practice approaches and software based on developed library structures of components. For the automated design of micromechanical components for products in MSE is chosen relational DB model and SQL language. It is presented a DBMS structure of principle and process of development and production of mmC in DBMS. This is new product for more competitive power on firm which produces micromechanical components and new line in educative work of student by Microtechnic in department “Management and Marketing” and “Micromechanical Engineering”.

Публикация: №66 Petrova D., Higher productivity of labor and competitive power on firm used motivation of staff through involvement in concept oriented change processes
Издателство: 38th IGIP Symposium – Q2 of E2, Quality and Quantity of Engineering Education, September 6-9, 2009,
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: As new technology and research and development fields are becoming more sophisticated, firms are playing even more important role in processes of strategy planning, development and measuring the performance. The paper presents state – of – the – art methods and techniques for measuring intangible asset at the firms, following the best practices and benchmarking of the firms leaders. Measurement framework is critical to linking organizational objectives to the business unit and individual levels by ensuring everyone understands how each unit and individual contributes to the outcomes. The end result is a scorecard that provides a strategic framework, alignment, and balanced measures that link to critical success factors. Key measurement frameworks include balanced scorecards and set of measures. Ideally, measures should be reflected in a balanced, cascading scorecard. A balanced scorecard helps to align measures with key strategies, enable progress tracking, and connect current strategic and tactical improvement activities. The paper studied measurement and its impact on the firm strategy planning and implementation. It is a best practice not to make the list too long, as it is very costly and timely if there are too many metrics. Once the objectives have identified, measures of how well the current processes, services and strategy are performing were defined. Detailed list of metrics were developed, and then cut down the list of key steps for those that will have the important impact for the firm. On concept oriented organizational changes the active employment of staff primarily helps to resolve organizational, technical and strategic problems in s competent manner. Even when this involvement is not capable of solving all problems, in view of motivation, and has definite limits, it can and should be used in due time as an acceptance generator in the change processes. In this way the acceptance new structures by some of the employees can be achieved.

Публикация: №67 Kartunov S., D. Petrova, Educations – development innovation of program „Nano-microsystems and electronics technique“
Издателство: DANUBIA – ADRIA 26th Symposium on Advances in Experimental Mechanics, September 23rd – 26th, 2009 Mo
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: Components, subsystems and systems for various applications as automotive electronics, information systems, measurement and automation systems, medical and life science are tending to be fabricated by microtechnology. The variety of components fabricated by Microtechnologies can be divided into different classes by their basic function [2-10]. The variety of Microtechnologies can be divided by device function and fabrication technology. The fabrication costs strongly depend on chip area and investment costs. Due to the device function the technology suited is determined and from that the wafer fabrication costs follow. Therefore the chip area required and the costs of processed wafers are the determinants of microcomponent costs. New methodology of education based on the provi-ding of creative thinking experience, found and solve the manufactory tasks will allow to prepare the claimed high quality specialist.
Web: www.scopus.com

Публикация: №68 Петрова Д., Автореферат на дисертационен труд на тема: „База от данни за автоматизирано проектиране на микромеханични компоненти за изделия в микросистемната техника”, Габрово, 2008
Издателство: Техничеси университет - Габрово, 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Студия
Абстракт: Starting with the design of micromechanical components (mmC) next to the simulation by means of appropriate models and finally to their manufacturing by utilization of certain technologies, is obtained information, which can be managed, structured in a data management system. Reducing the excess of data, the more efficient data exchange and information between the different working areas, repeated usage of the micromechanical components (mmC), as well as the objective granting of access right to documents, design and descriptive data, are the basic actions for a more effective process of design and production. It is developed a principally new DB model for components of MSE, for whose management are used wellknown from the practice approaches and software based on developed library structures of components. For the automated design of micromechanical components for products in MSE is chosen relational DB model and SQL language. It is presented a DMS structure of principle and process of development and production of mmC in DMS. Relational model – here the data can be combined in different ways by using relations. Regarding the preceding two models the access is defined by a solid structure, but in this model type – only by the data values in tow dimensional tables, where the elements and the relations between them are represented. The table columns corresponds to data fields, and the rows – to a given piece of data. In every table should be defined an attribute (column) as a key, uniquely identifying the pertaining rows. In a inquiry a search in the tables is performed and a common table is organized. For the relational DB made in Microsoft Access 2003. The classification of basic technologies for MSE is the root of the DB related to the technical preparation module. This classification is also a base for development of the technological preparation module – in the choice of manufacturing technique and defining the sequence of the technological process. The module is linked with processing techniques DB for the MSE components, parameters of the materials and processes and there is a possibility for addition of new techniques. The technological processes for production of mmC are defined in the technological preparation block in a constant relationship with the engineering block, leading to optimization of the initial parameters. The selection of equipment module operates with libraries – equipment, with input technical data for operation and technological potentialities. The work ends with fitting of the results, visualization and printing. В дисертационният труд са изложени методите и средствата за донадграждане и обновление на специализираната автоматизирана система „МИКРОСИС” за проекти-ране на микромеханични компоненти (ММК) и избор на технологични процеси (ТП) за тях в микросистемната техника (МСТ), чрез обобщени и представени в табличен вид (удобен за по-нататъшна работа и обработка) класификации на микрокомпонен-тите (МК) – микросензори, изпълнителни микромеханизми (актуатори) и микромеха-нични елементи (ММЕ), и чрез кодиране на проектираните обекти и използваните технологични процеси (ТП). Специфичните характеристики на микросистемите в сравнение с традиционните (макросистеми) се базират основно на техните размери. При избора на метод за авто-матизирано проектиране на микрокомпоненти (МК) са взети под внимание начините за тяхното производство и експлоатация. Типовите технологии се използват обикно-венно за производството им. При прилагане на такива технологии едновременно се обработват голямо количество елементи, като ръчна намеса не е необходима или е ограничена до минимум. Използваното производствено оборудване е скъпо, т.к. се налагат изисквания за висока точност. Икономически е изгодно микросистемите да се произвеждат в големи количества. Микросистемната технология е непригодна за про-изводство на опитни образци, защото се нарушава схемата на масово производство по типова технология. За разлика от традиционните системи, при микросистемите въз-можността за ремонт е ограничена. Затова главната цел при разработването се състои в получаването на напълно функционираща система при първа реализация. Разви-тието при производството на микросистеми е в посока на намаляване разходите за материали и оборудване, количеството технологични операции и подобряване на функционалните им свойства (точност, работен диапазон, чувствителност и др.) при едновременно повишаване на надеждността. С увеличаване сложността на микросис-темите, етапа на проектиране заема все по-важна роля в процеса на производство. Разработваната автоматизирана система “МИКРОСИС” обхваща всички етапи на проектиране – геометрично моделиране, инженерен анализ и определяне на техно-логичен процес за изработване. Обект на проектиране са най-малките единици на микросистемите.

Публикация: №69 Петрова Д., Базата от данни на системата „МИКРОСИС” за автоматизирано проектиране на ММК за изделия от МСТ като част от съвременното развитие на технологията
Издателство: VI International Scientific Conference “Management and Engineering’ 08”, 19–21 June 2008, Sofia, Sci
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: This article examines a model of database for microengineering components which employ popular approaches based on developed library structures of components. The underlying strategy of database make up of microcomponents is founded on the principle that a certain components is not to be regarded as an isolated unit, but as un integral part of a system which determines all relevant parameter requirements of component under design. Also in the article is example a computer aided design system for microcomponents and their related manufacturing processes in microengineering as a part of modera development in the technology.

Публикация: №70 Petrova D., Risk Management in Draft Phases of Budgeting the Project
Издателство: XVII ННТК с международно участие „АДП – 2008”, УСОБ на ТУ–София, Семково, 18-20.09.2008, Сборник док
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: The target of this work is to show the importance of risk management in draft phasis of budgeting the project, so that real estimate of the budget can be made, and with that be planed through monitoring the changes in projects, costs estimates, budget uncertanaty and project risk analisis.

Публикация: №71 Petrova D., Actual Concepts for Realization of Investment Projects, Актуальные проблемы социоэкономики в XXI веке, Москва 2008, Сборник с доклада, УДК 330.322, Лицензия ИД № 04205 от 06.03.2001г., Изд. № 254, стр. 264-269
Издателство: Актуальные про-блемы социоэкономики в XXI веке, Москва 2008, Федеральное Государственное Образовател
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: Project otganization is very important for the managing system, since it has direct influence on the successful project realization. Characteristics of initial organizational forms are different, and mainly come up to: centralization, decentralization and functionallity. Bearning in mind that project management differs from business system management, the very organization applied in project management must also differ, instead of being one-sided, it requires systematic and interdisciplinary approach to its definition. Systematic approach to project consideration enables the development of theories and organization of projects using the knowledge in the fields of business economy, operational studies, information technologies, probability, ect. Organization of investment project is very complex, specially that success of realization complete project depends on it. Therefore it is very important to make a good decisions in choosing the contractor, project organizing concept and type of contract form.

Публикация: №72 Петрова Д., Икономически аспекти за ефективност на производство на микромеханични компоненти (ММК) и изделия, чиято изработка е базирана на микротехнологиите и ефекта от внедряването на автоматизираната система „МИКРОСИС”
Издателство: АДП–2007, УСОБ на ТУ–София, Семково,18-20.10.2007, Научни известия на Научно техническия съюз (НТС)
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Ефектът от внедряването на базата от данни е намаляване на производствените разходи и времето за проектиране, което ще доведе до намаляване себестойността на продкта. Това налага производствено-технологичен анализ и стратегия за по-нататъшна дейност и развитие на проекта: Автоматизирана система за конструктивно и технологично проектиране на микрокомпоненти и изделия от микротехниката "МИКРОСИС".

Публикация: №73 Петрова Д., Базата от данни за автоматизирано проектиране на микромеханични компоненти за изделия в микросистемната техника на системата „МИКРОСИС” като продуктова иновация
Издателство: АДП–2007, УСОБ на ТУ– София, Семково, 18-20.10.2007, Научни известия на Научно техническия съюз по
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Разработената база от данни на системата "МИКРОСИС", като продуктова иновация на пазара на стоки и услуги - представлява нов софтуерен продукт, които улеснява работата на проектантите на микромеханични компоненти , на потребители на тези компоненти и не на последно място и за обучение на студенти по Микротехника. Чрез нея постигаме интелектуализация на труда, подобряване на условията на труд, повишаване на образователното равнище и културата, по-пълно задоволяване на потребителите и като краен резултат - повишаване на жизнения стандарт.

Публикация: №74 Къртунов С., Д. Петрова, Описание на компонент тип греда в базата от данни на системата за автоматизирано проектиране „МИКРОСИС” на компоненти от микротехниката
Издателство: МИУ 2004, 14–15 май 2004, Пловдив, Академично издателство на Аграрния университет Пловдив, 2005
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: Представен е пример от базата от данни на системата за автоматизирано проектиране на микромеханични компоненти "МИКРОСИС" на компоненти от микротехниката. Базата от данни обединява различни категории, като в центърът й стоят описанието на поведението, както и приложението на микромеханичните компоненти. Съответстващите на тях данни за проектиране и характеризиране се класифицират в категориите "Проект", "Разработка", "Технология", "Производство", "Моделиране", "Симулиране". An exmple of the microtechnique components from the database of the CAD system MOCROSYS is given. The database combines different categories. The attention is directed towards the description of the functioning and using of the micromechanical components. The corresponding design and characterizing data are classified into following categories: "Project", "Design", "Technology", "Manufacturing", "Modeling" & "Simulation".

Публикация: №75 Петрова Д., Алгоритъм за работа с базата от данни на системата „МИКРОСИС” за автоматизирано проектиране на микромеханични компоненти за изделия в микротехниката
Издателство: Дни на механиката - Варна, 10–12.09.2005, Варна, 51 Механика на машините – година XII, книга 2, 2005
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Представен е алгоритъм за работа на системата за управление на данни, в който са обединени различни категории като: "проект", "разработка", "технология", "производство/обезпечаване на качеството", "моделиране", "симулиране", които са от значение за проектирането и производството на микромеханични компоненти. Във всички категории възникват документи, следователно са налице документи от най-различен вид и най-различни типове масиви от данни. В базата от данни те се залагат двойчно като Large Object Files. Чрез генерирани от потребителя връзки към всяка категория се класифицират различните документи. При това от една страна съществува възможност, към данните от една категория да се класифицират повече документи, а от друга страна един документ може да се свърже с данни от различни категории.

Публикация: №76 Къртунов С., Д. Петрова, Методика за работа с базата от данни на системата за автоматизирано проектиране на микромеханични компоненти за изделия в микротехниката „МИКРОСИС”
Издателство: АДП–2005, 09–12.09.2005, Созопол, Научни известия на Научно техническия съюз по машиностроене – годи
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Представена е методика за работа със системата за управление на данни, обединяваща в една система различни категории, които са от значение за проектирането и производството на микромеханични компоненти. Разработен е принципно нов модел база от данни за компоненти от микротехниката, за управлението на който се използват известни от практиката подходи и програмно осигуряване на база разработени библиотечни структури от компоненти.

Публикация: №77 Къртунов С., Д. Петрова, Категории в системата за управление на базата от данни за автоматизирано проектиране на микромеханични компоненти за изделия в микротехниката
Издателство: Дни на механиката-Варна, 07-09.09.2003, 49 Механика на машини-те – година XII, книга 2, 2004, Издате
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Представена е система за управление на данни, обединяваща в една система различните категории, коуто са от значение за проектирането и производството на микромеханични компоненти. В жентърът стоят описанието на поведението, както и приложението на ММК. Съответстващите на тях данни за проектиране и характеризиране се класифицират в категориите "проект", "разработка", "технология", "производство/обезпечаване на качеството", "моделиране" , "симулиране". A database management system is presented, combining in one system the different categories, which are of importance for the design and manufacturing of micromechanical components. In the center stands the behavior description, as well as the application of mmC and systems. Corresponding to them data for design and description are classified in the categories "project", "development", "technology", "production/quality provision", "modeling", "simulation".

Публикация: №78 Стоянов С., Д. Петрова, Класифициране на компонентите в базата от данни на системата „МИКРОСИС” за автоматизирано проектиране на микромеханични компоненти
Издателство: Годишна студентска научна сесия, 29–30 април 2004, Варна, Годишник на Техническия университет във Ва
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: Представена е класификация на компонентите в базата от данни на системата "МИКРОСИС" за автоматизирано проектиране на микромеханични компоненти. Класификацията е въз основа моделът на формата на проектирания микромеханичен компонент.

Публикация: №79 Kartunov S., D. Petrova, Verwaltung der Dokumenten in der Basis von Daten im Automatisierungssystem “Mikrosis”–fur Projektierung von mikromechanischen Kompo-nenten für Erzeugnisse in der Mikrotechnik
Издателство: „Research and Development in Mechanical Industry“ RaDMI 2004, 31. August - 04. September 2004, Zlati
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: In diesem Artikel ist ein System fur Verwaltung der Datein fur Projektierung von mikromechanischen Komponenten fur Erzeugnisse in der Mikrotechnik "MIKROSIS" dargestellt. Das System umfasst verschiedene Kategorien, wie z.B. "Projekt", "Ausarbeitung", "Technologie", "Herstellung", "Sicherung der Qualitat", "Modellierung', "Simulation", die eine Bedeutung fur die Projektierung and Herstellung von mikromechanischen Komponenten (MMK) haben.

Публикация: №80 Къртунов С., Д. Петрова, Описание на компонент тип мембрана в базата от данни на системата за автоматизирано проектиране „МИКРОСИС”
Издателство: UNITECH–04,18–19 November 2004, Gabrovo,Proceedings,volume I
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Here is present an example by database for automated design of micromechanical components for products microsystem engineering "Microsys", the dependency between the process of development and production of micromechanical components in the frame of a microsystem with mechanism for optimization with feedback. In the center stands the behavior description, as well as the application of micromechanical components and systems. Corresponding to them data for design and description are classified in the categories "project", "development", "technology", "production/quality provision", "modeling", "simulation". The automated system for design of microsystem components and namely of micromechanical components uses relational database models. The model of the database is based upon a micromechanical components classifier, the mathematical models of their design and the technological processes for their formation. This paper presents the basic principals and stages of the design of relational databases, and their application in the system for automated design of micromechanical components "MICROSYS".

Публикация: №81 Къртунов С., Д. Петрова, Относно примерите на микромеханични компоненти тип греда и мембрана в базата от данни на системата за автоматизирано проектиране „МИКРОСИС” на изделия от микротехниката
Издателство: АДП 2004, 21–22 октомври 2004, София, Научни известия на Научно техническия съюз по машиностроене –
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Представен е анализ на примерите в базата от данни на системата за автоматизирано проектиране на микромеханични компоненти "МИКРОСИС". Базата от данни обединява различни категории, като в центърът й стоят описанието на поведението, както и приложението на микромеханичните компоненти. Съответстващите на тях данни за проектиране и харалктеризиране се класифицират в категориите "Проект", "Разработка", "Технология", "Производство", "Моделиране", "Симулиране". Системата за автоматизирано проектиране "МИКРОСИС" използва релационен тип база от данни.

Публикация: №82 Kartunov S., D. Petrova, Database management system for automated design of micromechanical components for products in microsystem engineering, „Research and Development in Mechanical Industry“ RaDMI 2003, 19-23 September 2003, Herceg Novi, Serbia and Mon
Издателство: „Research and Development in Mechanical Industry“ RaDMI 2003, 19-23 September 2003, Herceg Novi, Ser
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: A database management system is presented, combining in one system the different categories, which are importance for the design and manufacturing of micromechanical components.

Публикация: №83 Къртунов С., Д. Петрова, База от данни за автоматизирано проектиране на микромеханични компоненти за изделия в микросистемната техника, АМТЕХ 2003, Варна, 03–05 Октомври 2003, Списание „Машиностроителна техника и технологии” 3’ 2003, Издание на ТО на НТС
Издателство: АМТЕХ 2003, Варна, 03–05 Октомври 2003, Списание „Машиностроителна техника и технологии” 3’ 2003, Из
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: This article examines a model of database for microengineering components which employ popular practical approaches and based on developed library structures of components. The underlying strategy of database make up of microcomponents is founded on the principle that a certain components is not to be regarded as an isolated unit, but us an integral part of a system which determines all relevant parameter requirement of component under design. Also in the article is examined a computer aided design system for microcomponents and their related manufacturing processes in microengineering.

Публикация: №84 Къртунов С., Д. Петрова, Относно видовете модели на базата от данни приложени в микротехниката, UNITECH–03, 20–21 November 2003, Gabrovo, Proceedings, volume I, ISBN 954-683-167-0, pp. 316-321
Издателство: UNITECH–03, 20–21 November 2003, Gabrovo, Proceedings, volume I, ISBN 954-683-167-0, pp. 316-321
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The model types of the standard database are presented - Hierarchical model, Network model, Relational model, Target oriented and Semantic. Using examples from the field of Microsystem engineering helps to observe all operations including relation data. The aim is to select the most appropriate model of database for automated design of micromechanical components for products in Microsystem engineering.


Интереси
Интерес: Иновации и инвестиции в българските предприятия - практики, перспективи за развитие. Инвестиционно проектиране и иновации в България.

Интерес: Европейски, национални и регионални политики - конкурентоспособност, образование, индустрия, администрация.

Интерес: Малки и средни предприятия в България, Каонкурентоспособност и иновации. Управление на фирма.

Интерес: Художествена фотография, дизайн, живопис, изкуство.


Водени дисциплини
Дисциплина:
Резюме: Импулсите за развитието на организационно-икономическата теория водят началото си от най-старите разсъждения по теорията на производството на Жак Тюрго и Йохан Хайнрих фон Тюнен и достигат до съвремието с растящите потребности от развитие на производствените системи, създаването на нови производства, изграждане на малки иновативни „spin off”предприятия по примера на тези в Силиконовата долина. Проблемът стои със своята актуалност вече повече от столетие. Това практически го превърна в самостоятелна наука, с която всеки икономист се сблъсква в ежедневието си. Целта на настоящата дисциплина е да обхване всички аспекти на организационното проектиране, като в основата на това залегне общата теория на стопанските системи. Така в учебния материал са обхванати организационното проектиране на основните системи на предприятието: - Производство; - Снабдяване; - Пласмент; - Човешкия фактор; - Логистика; - Финансово стопанство; - Организационни структури и - Вътрешно-нормативна уредба. Всички тези проекти са в основата на добрата организационна практика на предприятието,поставено в условията на висока динамиката в икономическите фактори и растяща глобализация. „ТЕОРИЯ НА СИСТЕМИТЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” - конспект 1. Предприятието като система – въведение в теория на системите. 2. Производствени фактори. 3. Мениджмънта като център за вземане на решения. 4. Целеполагане - формиране на целите, система от цели. 5. Планиране в предприятието. 6. Организационна структура на предприятията - Видове организационни структури. 7. Централизирана и децентрализирана организация. 8. Стил на ръководство и организационна структура. 9. Форми на управление. 10. Организация на процесите и човешкият фактор в системата на предприятието. Качествено ниво. Трудово възнаграждение. 11. Измерване на труда. 12. Планиране и подбор на персонала. 13. Активи в системата на предприятието - Материални дълготрайни активи. Нематериални дълготрайни активи. Финансови дълготрайни активи. 14. Организационно проектиране на предприятието. 15. Избор на правна форма и форми на обединение на фирмите. 16. Избор на местоположение и вътрешна нормативна уредба. 17. Проектиране на снабдяването. Значение на функцията снабдяване. 18. Проектиране на снабдяването - планиране на потребностите; анализ на факторите, определящи снабдяването; оптимизиране на поръчките. Методи на поръчка. 19. Проектиране на производството - Основи на теорията на производството и на производствените разходи. 20. Проектиране на производствения процес – критерии, съгласуване на отделните функционални области, компенсиране на сезонни колебания. 21. Технологични методи – видове, партиди, интегрирани системи. 22. Специфика при производство на услуги. 23. Проектиране на пласмента. Планиране на пласмента – задачи, условия, факторът време, процес на пласмента. 24. Проучване на пазара и определяне на пласментната политика. Дистрибуционна система. 25. Проектиране на финансовото стопанство – основни постановки, набавяне на капитал, форми на финансиране, вътрешно финансиране, външно финансиране. 26. Проектиране на надзора. Контрол. Проверка. Ревизия. 27. Измерване на човешкия труд, правила за планиране и подбор на персонала. 28. Проектиране на необходимите дълготрайни материални активи и нематериални дълготрайни активи. 29. Проектиране на необходимите финансови активи и оборотни средства. 30. Подготовка на вътрешни нормативни документи - пазарно поведение, финансова дисциплина, организационен правилник, организационното проектиране в светлината на вещното право. 31. Основни правила за рационализиране на производствения процес. 32. Проектиране на разходите – постоянни, променливи, общи, единични. 33. Ценово планиране. 34. Проектиране на логистиката в предприятието (организационната единица). ЛИТЕРАТУРА: А. Основна 1. Гонгалова Е., Д. Петрова, Теория на системите и организационно проектиране, Монография, Издателство „ЕКС – ПРЕС” – Габрово 2010, ISBN 978-954-490-107-3, 168 стр.. 2. Петрова Д., Управление на фирма – теория и практики, Учебник, Издателство „ЕКС – ПРЕС” – Габрово 2010, ISBN 978-954-490-112-7, 411 стр. 3. Петрова Д., Управление на фирма – мениджмънт и инвестиции, Учебник, Издателство „ЕКС – ПРЕС” – Габрово 2011, ISBN 978-954-490-249-0, 267 стр.. Б. Допълнителна 1. Хаджиев, К., Стратегии за организационна промяна в бизнеса, Годишник на департамент “Икономика и бизнес администрация”, Издание на Нов български университет, 2003. 2. Генов, Ил. Диагностика и проектиране на системата за управление в стопанските организации, София, 1988 3. Стоянов, В., и колектив, Организационно проектиране в стопанските единици,1997

Дисциплина: 2247,0,Инвестиционен мениджмънт (р. о., бакалавър)
Резюме: Дисциплината “Инвестиционен мениджмънт’’ има за цел да запознае студентите с теоретичните постановки и практическото управление инвестициите. Тази дисциплина изисква предварителна подготовка на студентите по приложна математика, познаване статистическите методи, финанси, количествени методи в икономиката и управлението. Дисциплината има теоретично-приложен характер и студентите, завършили успешно курса на следване, ще могат да прилагат знанията си при подготовка на инвестиционни проекти, както и за управление на проекти от различно естество. Тази дисциплина е предпоставка за изучаване на дисциплината финансов мениджмънт, управление на риска, бизнес планиране, управление на проекти, иновационен мениджмънт. Съдържанието на курса обхваща два модула: - функции и дейности на инвестиционния мениджмънт; - оценка и избор на инвестиционни решения. „ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ” - конспект 1. Инвестиции - понятие и структура. 2. Мениджмънт на инвестициите - същност и съдържание. 3. Елементи на управленския процес. 4. Избор на инвестиционна стратегия. 5. Инвестиционни решения. 6. Финансов и икономически анализ. 7. Определяне на кръга от разходи и ползи. 8. Остойностяване на очакваните ползи и разходи от проекта. 9. Определяне на нормата на дисконтиране. 10. Прилагане на методологията на анализа за оценка на ефективността. 11. Същност и организация на инвестиционния процес. 12. Инвестиционно проектиране – основни фази и етапи: иницииране; планиране; реализация; завършване. 13. Методология на процеса на избор на инвестиционни решения: метод на нетната настояща стойност; метод на вътрешната норма на възвръщаемост; метод на модифицираната вътрешна норма на възвръщаемост; метод на коефициента “приходи-разходи”; метод на индекса на рентабилност; анюитетен метод; метод на срока на сконтираното откупуване; метод на нетната бъдеща стойност; методи за оценка и селекция на малки инвестиционни проекти. 14. Финансиране на проекта: финансиране за сметка на облигации; финансиране чрез банков кредит; финансиране за сметка на обикновени акции; финансиране за сметка на неразпределена печалба на фирмата майка. 15. Метод за получаване на разходните норми на необходимите ресурси. 16. Схема на изчисляване на стойността на работите и проекта. 17. Изчисляване на бюджета на проект. ЛИТЕРАТУРА: А. Основна 1. Гонгалова, Е., Д.Петрова, Инвестиции и инвестиционни проекти, Изд.Експрес, Габрово, 2008. 2. Георгиев, Ив., Основи на инвестирането, С., УИ „Стопанство”, 1999. 3. Георгиев, Ив., Цв. Цветков, Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции, София, УИ „Стопанство”, 1997. 4. Главева, Маргарита, Инвестиции-практическо пособие, ЕА-Плевен, 2009 5. Орешарски, Пл, Инвестиции, ЕА-Плевен, 2009 6. Матеев, Мирослав, Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: теория и практика, Сиела, София, 2012 Б. Допълнителна 1. Луканов, К., ”Финансово управление на фирмата”, Пловдив, 1994. 2. Мак Форън Дезмънт, ”Ръководство за управление на финансите на фирмата”, София, 1991. 3. Петров, Г., ”Основи на финансите на фирмата”, София, 1995. 4. Тимчев, М., ”Финансово-стопански анализ”, София, 1999. 5. Орешарски Пламен, ”Финансов анализ и управление на инвестициите”, София, 1992. 6. Петров Георги, ”Основи на финансите на фирмата”, София, 1995. 7. Тимчев Марко,”Финансово-стопански анализ”, София, 1999. 8. Матеев М., “Основи на инвестиционния мениджмънт”, “Абагар”, В. Търново, 1998. 9. Георгиев Ив., „Основи на инвестирането”, изд. „Стопанство”, София 1999. 10. Драганов, Хр., Управление на риска, Тракия-М, 2008.

Дисциплина: 2178,0,Теория на системите и организационно проектиране (р. о., бакалавър)
Резюме: Импулсите за развитието на организационно-икономическата теория водят началото си от най-старите разсъждения по теорията на производството на Жак Тюрго и Йохан Хайнрих фон Тюнен и достигат до съвремието с растящите потребности от развитие на производствените системи, създаването на нови производства, изграждане на малки иновативни „spin off”предприятия по примера на тези в Силиконовата долина. Проблемът стои със своята актуалност вече повече от столетие. Това практически го превърна в самостоятелна наука, с която всеки икономист се сблъсква в ежедневието си. Целта на настоящата дисциплина е да обхване всички аспекти на организационното проектиране, като в основата на това залегне общата теория на стопанските системи. Така в учебния материал са обхванати организационното проектиране на основните системи на предприятието: - Производство; - Снабдяване; - Пласмент; - Човешкия фактор; - Логистика; - Финансово стопанство; - Организационни структури и - Вътрешно-нормативна уредба. Всички тези проекти са в основата на добрата организационна практика на предприятието,поставено в условията на висока динамиката в икономическите фактори и растяща глобализация. Конспект по дисциплината - „ТЕОРИЯ НА СИСТЕМИТЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” 1. Предприятието като система – въведение в теория на системите. 2. Производствени фактори. 3. Мениджмънта като център за вземане на решения. 4. Целеполагане - формиране на целите, система от цели. 5. Планиране в предприятието. 6. Организационна структура на предприятията - Видове организационни структури. 7. Централизирана и децентрализирана организация. 8. Стил на ръководство и организационна структура. 9. Форми на управление. 10. Организация на процесите и човешкият фактор в системата на предприятието. Качествено ниво. Трудово възнаграждение. 11. Измерване на труда. 12. Планиране и подбор на персонала. 13. Активи в системата на предприятието - Материални дълготрайни активи. Нематериални дълготрайни активи. Финансови дълготрайни активи. 14. Организационно проектиране на предприятието. 15. Избор на правна форма и форми на обединение на фирмите. 16. Избор на местоположение и вътрешна нормативна уредба. 17. Проектиране на снабдяването. Значение на функцията снабдяване. 18. Проектиране на снабдяването - планиране на потребностите; анализ на факторите, определящи снабдяването; оптимизиране на поръчките. Методи на поръчка. 19. Проектиране на производството - Основи на теорията на производството и на производствените разходи. 20. Проектиране на производствения процес – критерии, съгласуване на отделните функционални области, компенсиране на сезонни колебания. 21. Технологични методи – видове, партиди, интегрирани системи. 22. Специфика при производство на услуги. 23. Проектиране на пласмента. Планиране на пласмента – задачи, условия, факторът време, процес на пласмента. 24. Проучване на пазара и определяне на пласментната политика. Дистрибуционна система. 25. Проектиране на финансовото стопанство – основни постановки, набавяне на капитал, форми на финансиране, вътрешно финансиране, външно финансиране. 26. Проектиране на надзора. Контрол. Проверка. Ревизия. 27. Измерване на човешкия труд, правила за планиране и подбор на персонала. 28. Проектиране на необходимите дълготрайни материални активи и нематериални дълготрайни активи. 29. Проектиране на необходимите финансови активи и оборотни средства. 30. Подготовка на вътрешни нормативни документи - пазарно поведение, финансова дисциплина, организационен правилник, организационното проектиране в светлината на вещното право. 31. Основни правила за рационализиране на производствения процес. 32. Проектиране на разходите – постоянни, променливи, общи, единични. 33. Ценово планиране. 34. Проектиране на логистиката в предприятието (организационната единица). ЛИТЕРАТУРА: А. Основна 1. Гонгалова Е., Д. Петрова, Теория на системите и организационно проектиране, Монография, Издателство „ЕКС – ПРЕС” – Габрово 2010, ISBN 978-954-490-107-3, 168 стр.. 2. Петрова Д., Управление на фирма – теория и практики, Учебник, Издателство „ЕКС – ПРЕС” – Габрово 2010, ISBN 978-954-490-112-7, 411 стр. 3. Петрова Д., Управление на фирма – мениджмънт и инвестиции, Учебник, Издателство „ЕКС – ПРЕС” – Габрово 2011, ISBN 978-954-490-249-0, 267 стр.. Б. Допълнителна 1. Хаджиев, К., Стратегии за организационна промяна в бизнеса, Годишник на департамент “Икономика и бизнес администрация”, Издание на Нов български университет, 2003. 2. Генов, Ил. Диагностика и проектиране на системата за управление в стопанските организации, София, 1988 3. Стоянов, В., и колектив, Организационно проектиране в стопанските единици,1997

Дисциплина: 1869,0,Иновационен мениджмьнт (р. о., бакалавър)
Резюме: Създаването на нови продукти и услуги, разработването и въвеждането на нови производствени и управленски технологии се превръща в основен фактор за повишаване конкурентноспособността на стопанските субекти. Процесите на обновяване в предприятието се отличават от рутинните процеси, протичащи в него. Те изискват специфични знания и умения. Курсът “Иновационен мениджмънт” е тясно свързан с теорията и практиката на общия мениджмънт на предприятието, производствения мениджмънт, логистиката, стратегическия мениджмънт, финансовия мениджмънт, с икономиката и организацията на предприятието, маркетинга и др. Обучението по учебната дисциплина “Иновационен мениджмънт” цели студентите да придобият знания и умения, необходими при приемането на широк спектър решения във връзка с управлението и организацията на разработването и внедряването на иновациите в предприятието. Учебната програма на дисциплината е съобразена с посочените цели. Дисциплината успешно се вписва в образователните цели на бакалавърска програма “Индустриален мениджмънт” за придобиване на компетенции с профилиран характер. Конспект по дисциплината - „ИНОВАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ” 1. ВЪВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНОВАЦИИТЕ, ИНОВАЦИОННИЯ МЕНИДЖМЪНТ - ИНОВАТИКА. СЪЩНОСТ НА ИНОВАЦИОННИЯ МЕНИДЖМЪНТ 2. ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО - ИНОВАЦИИ И ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО. ИНФОРМАЦИОННА И КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА И ИКОНОМИКА НАЗНАНИЕТО 3. ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТТА НА ИНОВАЦИИТЕ - НАЦИОНАЛНА ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ и НАЦИОНАЛНА ИНОВАЦИОННА СИСТЕМА. ФИНАНСИРАНЕ НА ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ. ЕВРОПЕЙСКА ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА 4. СЪЩНОСТ НА ИНОВАЦИИТЕ - Откритие и изобретение. Научно-техническо пренасяне и дифузия на иновациите. Особености на съвременните иновации 5. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНОВАЦИИТЕ - В зависимост от степента на радикалност и от дълбочината на промените (системни иновации, вторични иновации, псевдоиновации); В зависимост от веществената форма на разглеждания обект; Според сферата на функционално приложение (продуктови, процесни, сервизни); Според сферата, в която се реализира иновацията - производство или управление; В зависимост от веществената форма на разглеждания обект; Според дълбочината на извършваните от тях изменения; В зависимост от източника на идеи; В зависимост от пазарната ситуация и от избраната стратегия (реактивна и стратегическа иновация) 6. ИНОВАЦИОНЕН ПРОЦЕС - Линеен модел на иновационния процес. Нелинейни модели на иновационния процес 7. ЦИКЛИЧНОСТ В РАЗВИТИЕТО НА НТП И ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНОВАЦИЯТА. ЖИЗНЕН ЦИКЬЛ НА ИНОВАЦИЯТА 8. ГЕНЕРИРАНЕ НА ИНОВАЦИОННИ ИДЕИ 9. ИЗТОЧНИЦИ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ИНОВАЦИОННИ ИДЕИ 10. МЕТОДИ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ИНОВАЦИОННИ ИДЕИ: Метод на мозъчната атака; Метод на асоциациите и аналогията; Метод на пробите и грешките; Метод на контролните въпроси; Синектичен метод; Морфологичен анализ; Метод „Делфи" и др. 11. ФУНКЦИОНАЛНО-СТОЙНОСТЕН AHAffИ3 - Същност на функционално-стойностния анализ. Основни цели и задачи на ФСА в инженерната дейност. Същност на функционалния подход. Същност и видове функции. Етапи на ФСА 12. ЗАТВОРЕН И ОТВОРЕН ИНОВАЦИОНЕН МОДЕЛ - ЗАТВОРЕНИ ИНОВАЦИИ. ОТВОРЕНИ ИНОВАЦИИ 13. ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ И СЪЩНОСТ НА ПРЕДПРИЕIИАЧЕСТВОТО. ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ МОДЕЛ. ФАКТОРИ, СПОМАГАЩИ ЗА В3ЕМАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКО РЕШЕНИЕ 14. ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ - ПОНЯТИЕ ЗА ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ. СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ. ОСНОВНИ ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ 15. ПЛАНИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ - PA3PAБОTВAHE НА ПРОГРАМА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ПРОДУКТ. ГОДИШЕН ИНОВАЦИОНЕН ПЛАН. ПЛАНИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ. ИНОВАЦИОННИ ПРОЕКТИ - Същност на иновационния проект. Видове и съдържание на иновационните проекти. Методи за оценка на ефективността на иновационните проекти 16. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В МАЛКИ, СРЕДНИ И ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ - РОЛЯ И ПРЕДИМСТВА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП). ДЕФИНИРАНЕ НА РАЗМЕРА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. ОСОБЕНОСТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНОВАЦИИТЕ НА МАЛКИ, СРЕДНИ И ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ИНОВАТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. БАРИЕРИ ПРЕД ИНОВАЦИОННОТО РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. ИКТ И РОЛЯТА ИМ ЗА ИНОВАЦИОННОТО РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 17. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪЗДАВАНЕТО, РАЗРАБОТВАНЕТО И ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ- НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА НА ПОДГОТОВКА НА ПРОИЗВОДСТВО НА НОВИ ИЗДЕЛИЯ - Конструкторска подготовка на производството. Технологична подготовка на производството 18. ОСОБЕНОСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ. ТЕХНОЛОГИЧЕН ОДИТ - СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ ИНОВАТИВНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 19. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА НА ПОДГОТОВКА НА ПРОИЗВОДСТВО НА НОВИ ИЗДЕЛИЯ - Конструкторска подготовка на производството. Технологична подготовка на производството ЛИТЕРАТУРА: А. Основна 1. Агов, А. и колектив, Иновациите европейски, национални и регионални политики, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, ISBN 978-954-9456-12-7, 2008. 2. Ангелов А., Основи на мениджмънта, С., 2006. 3. Гонгалова Е., Д. Петрова, Теория на системите и организационно проектиране Габрово, Издателство ЕКС-ПРЕС, 2010, ISBN 978-954-490-107-3. 4. Дракър, П., Иновации и предприемачество, С., 2002. 5. Петрова Д., Управление на фирма – мениджмънт и инвестиции, Учебник, Издателство „ЕКС – ПРЕС” – Габрово 2011, ISBN 978-954-490-249-0, 267 стр.. 6. Национална стратегическа референтна рамка на Република България за програмен период 2007-2013г., Министерство на финансите, 2007. 7. Танева, Н., Иновационен мениджмънт, Кинг, София, 2011 Б. Допълнителна 1. Георгиев Ив., Цв. Цветков, Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции, София, 1997 2. Каменов К., Мениджмънт. Теория. В.Търново, 1995 3. Петров, М. и кол., Иновациите – политика и практика, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”,С., 2004

Дисциплина:
Резюме: Създаването на нови продукти и услуги, разработването и въвеждането на нови производствени и управленски технологии се превръща в основен фактор за повишаване конкурентноспособността на стопанските субекти. Процесите на обновяване в предприятието се отличават от рутинните процеси, протичащи в него. Те изискват специфични знания и умения. Курсът “Управление на иновациите” е тясно свързан с теорията и практиката на общия мениджмънт на предприятието, производствения мениджмънт, логистиката, стратегическия мениджмънт, финансовия мениджмънт, с икономиката и организацията на предприятието, маркетинга и др. Обучението по учебната дисциплина “Управление на иновациите” цели студентите да придобият знания и умения, необходими при приемането на широк спектър решения във връзка с управлението и организацията на разработването и внедряването на иновациите в предприятието. Учебната програма на дисциплината е съобразена с посочените цели. Дисциплината успешно се вписва в образователните цели на бакалавърска програма “Стопанско управление” за придобиване на компетенции с профилиран характер. ЛИТЕРАТУРА: А. Основна 1. Агов, А. и колектив, Иновациите европейски, национални и регионални политики, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, ISBN 978-954-9456-12-7, 2008. 2. Ангелов А., Основи на мениджмънта, С., 2006. 3. Гонгалова Е., Д. Петрова, Теория на системите и организационно проектиране Габрово, Издателство ЕКС-ПРЕС, 2010, ISBN 978-954-490-107-3. 4. Дракър, П., Иновации и предприемачество, С., 2002. 5. Петрова Д., Управление на фирма – мениджмънт и инвестиции, Учебник, Издателство „ЕКС – ПРЕС” – Габрово 2011, ISBN 978-954-490-249-0, 267 стр.. 6. Национална стратегическа референтна рамка на Република България за програмен период 2007-2013г., Министерство на финансите, 2007. 7. Танева, Н., Иновационен мениджмънт, Кинг, София, 2011 Б. Допълнителна 1. Георгиев Ив., Цв. Цветков, Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции, София, 1997 2. Каменов К., Мениджмънт. Теория. В.Търново, 1995 3. Петров, М. и кол., Иновациите – политика и практика, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”,С., 2004


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 1599,0,Стопанско управление (р. о., бакалавър)
Дисциплина 2: 1869,0,Иновационен мениджмьнт (з. о., бакалавър)
Дисциплина 3: 2146,0,Контролинг (р. о., бакалавър)
Дисциплина 4: 2178,0,Теория на системите и организационно проектиране (р. о., бакалавър)
Дисциплина 5: 2247,0,Инвестиционен мениджмънт (р. о., бакалавър)