ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: АЛДЕНИЗ ЕНВЕРОВ РАШИДОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Автоматика,информационна и управляваща техника
Кабинет(и): 3412
Служебен тел.: (066 827)+276
E-mail1:
E-mail2:
Факс/Skype: aldeniz_rashidov
Web страница: www.adeniz.eu

Съдържание:
Обща информация
Проекти (32)
Книги (6)
Публикации (93)
Интереси (1)
Водени дисциплини (3)
Учебни материали (10)
Написани рецензии (10)
Зададени ДР (23)

Докторанти (5)


Обща информация
Образование
Образователна степен магистър през 1996 г. Технически университет - Габрово, специалност "Системи и управление".
Образователна и научна степен "доктор" през 2006 г. по специалност 02.21.07 - "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление"
Научно звание "Доцент" през 2010 г. по научна специалност 02.21.07 "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (Бази от данни в индустриални системи)
Виж НАЦИД

Професионална дейност
Професионалната си дейност започва като асистент в Технически университет – Габрово през 1999 г.
по научната специалност - 02.21.02 - Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника в катедра АИУТ.
От 2003 г. до 2006 г. е на длъжност старши асистент
От 2006 г. до 2010 г. е главен асистент.
От април 2010 г.. в съответствие със ЗНСНЗ е на длъжност Доцент.
Настоящи длъжности в ТУ-Габрово:
От май 2010 г. до сега, в съответствие със ЗРАСРБ - академична длъжност Доцент.
От април 2005 г. до сега е ръководител на сектор Информационно осигуряване към ТУ-Габрово.
От април 2012 г. до сега е директор на Център за електронно и дистанционно обучение към ТУ-Габрово

Членства в професионални организации:
От януари 2024г. Старши член (Senior Member) на IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), IEEE Computer Society, IEEE Robotics & automation Society
От 2002г. Член на Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов"

Дисертации
Защитава дисертация през 2006г. на тема "Интелигентни методи за търсене и обработка на данни в университетска инфомрационна система"
Виж: Индекс на НАЦИД


Допълнителна информация:
Научна степен: ОНС "доктор"
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Специалност: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)
Диплома №/дата: 30784 / 18.08.2006, утвърдено с Протокол No/дата: 10-05 / 05.06.2006


Тема на дисертационния труд: Интелигентни методи за търсене и обработка на данни в университетската информационна система
Спец. научен съвет: Автоматика и системи за управление
Място на съхранение: Научно-техническа и педагогическа библиотека
Анотация: Целта на дисертацията е разработване и изследване на интелигентни методи за търсене и обработка на данни в университетска информационна система. Модифицирани и изследвани са методите за оценка на сходството между две думи, съответно съдържащи се в текст-оригинал и текст-копие. Разработен е и изследван алгоритъм за съвместно използване на методите за оценка на сходството на две думи. Разработен е метод за повишаване на точността на оценката на сходство на две нива. Разработен е алгоритъм на базата на размита логика за разширяване на множеството от допустими стойности за отделните атрибути на обектите в базите от данни. Разработен е и изследван метод за търсене и обработка на данни в информационна система, чрез запитване на естествен език. Определени са факторите, характеризиращи една информационна система като интелигентна, и е предложена методология за оценка на степента на интелигентност на информационна система. Модифицираните методи за търсене и обработка на данни са приложени в разработената университетска информационна система (UMIS ver.1.0), даваща възможност за подобряване на цялостното функциониране на университет.
Дата на протокол: 05.06.2006
Научен ръководител: Тошко Ненов
Рецензенти: проф. Тодор Стоилов, доц. д-р Димитър Димитров

Публикационна дейност
Профил и публикации индексирани в ResearchGate
Профил и IEEE Collabratec®
Профил в IEEE Xplore®
Профил и публикации индексирани в Google Scholar
Публикации индексирани от SCOPUS

Scopus ID - 6507994985
WoS Researcher ID - ABA-4177-2020

Към януари 2024г. има 93 написани публикации:
• 13 статии в научни списания;
• 74 доклада на национални и международни научни конференции;
• 6 книги; (индексирани в Националния регистър на издаваните книги в България)
Виж списък на публикации в Индекс на НАЦИД

Към януари 2022г. има 82 написани публикации:
• 13 статии в научни списания;
• 63 доклада на национални и международни научни конференции;
• 6 книги;

Към януари 2019г. има 76 публикации (книги, статии, доклади и др.)
Към декември 2009г. има написани:
• 13 статии в научни списания;
• 32 доклада на национални и международни научни конференции;
• 2 учебника и 1 учебно помагало;
• 5 цитирания от които 3 в сб.трудове на международни конференции в чужбина и 2 на международни конференции в България.

Внедрявания и оригинални разработки
• Внедрена и в процес на експлоатация университетска информационна система – UMIS 1.0 в
Технически университет - Габрово и Технически университет - Варна.
UMIS (University Management Information System)

Хабилитация
Получава научно звание Доцент по научна специалност 02.21.07 "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (Бази от данни в индустриални системи) на 22.04.2010 г. от Висша атестационна комисия (ВАК).
Виж Индекс на НАЦИД

Curriculum Vitae & Scientific-research work
Може да прегледате Автобиография от тук
Download my Curriculum Vitae
Download my Scientific-research work

Социални мрежи
View Aldeniz Rashidov's profile on LinkedIn
Facebook

Map - местоположение


Завършени проекти
Име на проект: №1 Електронно гласуване в Технически университет - Габрово
Година: 2022
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Цел на проекта е преглед на съществуващи системи за електронно гласуване, проектиране и разработване на програмна система Електронно гласуване в предвид автоматизиране на процеса по провеждане на изборност на всички органи за управление в ТУ-Габрово, автоматизиране на процеса по приемане на правила и решения в ТУ-Габрово, значително съкращаване на времето за обработка на гласуването и отчитане на вота, намаляване на възможността за допускане на грешки, повишаване на точността и достоверността на обработваните данни.
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 7

Име на проект: №2 BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий".
Година: 2021
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проектът цели модернизиране на обучението на студнти от ПН 3.4 Социални дейности
Позиция в проекта: преподавател
Бр.заети: 80

Име на проект: №3 Изследване на методи и решения за сигурност на киберфизически системи при Индустрия 4.0
Година: 2020
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Цел на проекта е изследване на методи и решения за сигурност на киберфизическите системи при Индустрия 4.0. В рамките на проекта ще бъде натрупан изследователски и практически опит за създаване на системи за сигурност при индустриални среди, както и за индустриална киберсигурност насочена към защита на технологичните съоръжения
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 14

Име на проект: №4 Изследване на методи и решения за сигурност на киберфизически системи при Индустрия 4.0
Година: 2020
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Цел на проекта е изследване на методи и решения за сигурност на киберфизическите системи при Индустрия 4.0. В рамките на проекта ще бъде натрупан изследователски и практически опит за създаване на системи за сигурност при индустриални среди, както и за индустриална киберсигурност насочена към защита на технологичните съоръжения
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 14

Име на проект: №5 Разработване и изследване на системи за защита на класифицирана информация в автоматизирани информационни системи и мрежи
Година: 2019
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Разработване и изследване на системи за защита на класифицирана информация в автоматизирани информационни системи и мрежи
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 6

Име на проект: №6 Електронно анкетиране в Технически университет – Габрово
Година: 2019
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Цел на проекта е разработване на програмна система Електронно анкетиране в предвид автоматизирана обработка на анкетни карти, значително съкращаване на времето за обработка, намаляване на възможността за допускане на грешки, повишаване на точността и достоверността на обработваните данни.
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 2

Име на проект: №7 Студентски практики – Фаза 1
Година: 2017
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: BG05M2OP001-2.002-0001, ОП НОИР
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 14

Име на проект: №8 Разработване на умен диспансер за лекарства с архитектура, гарантираща защита на личната информация
Година: 2017
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Разработване на умен диспансер за лекарства с архитектура, гарантираща защита на личната информация
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 8

Име на проект: №9 Разработване на умен диспансер за лекарства с архитектура, гарантираща защита на личната информация
Година: 2017
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Разработване на умен диспансер за лекарства с архитектура, гарантираща защита на личната информация
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 8

Име на проект: №10 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
Година: 2016
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Стратегическо партньорство в областта на мехатрониката за иновативен и интелигентен растеж на европейските малки и средни предприятия (MechMate)
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 8

Име на проект: №11 MechMate (Strategic Partnership in the field of Mechatronics for innovative and smart growth of
Година: 2016
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: международен научен или образователен проект
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 10

Име на проект: №12 Усъвършенстване на университетската информационна система на ТУ-габрово в предвид административно и информационно обезпечаване на дистанционна форма на обучение
Година: 2015
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Усъвършенстване на университетската информационна система на ТУ-габрово в предвид административно и информационно обезпечаване на дистанционна форма на обучение
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 8

Име на проект: №13 Усъвършенстване на университетската информационна система на ТУ-габрово в предвид административно и информационно обезпечаване на дистанционна форма на обучение
Година: 2015
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Усъвършенстване на университетската информационна система на ТУ-габрово в предвид административно и информационно обезпечаване на дистанционна форма на обучение
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 8

Име на проект: №14 Automatization, Robotization for a new Reindustrialisated Europe
Година: 2013
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Целта на проекта е да разработи иновативно обучително решение за МСП, предоставящо актуални знания в сферата на Автоматизацията и Роботизацията, в т.ч. информация свързана с автоматизирано и роботизирано заваряване, безопасност на труда и контрол на качеството в производствения процес. Консорциумът по проекта включва общо пет партньори – три от които са участвали в изпълнението на проект AutoMatic и два нови партньора от Полша.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 12
Web: http://www.ariale.eu/

Име на проект: №15 Сензори за влажност на базата на нови металоокисни и оксихалогенидни материали с наноструктура
Година: 2013
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Сензори за влажност на базата на нови металоокисни и оксихалогенидни материали с наноструктура
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 6

Име на проект: №16 Усъвършенстване на процесите на управление в ТУ Габрово посредством прилагане на информационни технологии
Година: 2013
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Цел на проекта е усъвършенстване на системата за управление на ТУ Габрово за повишаване на качеството на учебната, научната и административната дейност посредством използване на информационни технологии.
Позиция в проекта: координатор
Бр.заети: 15
Web: http://umis.tugab.bg/pr0043

Име на проект: №17 Виртуална среда за онлайн прием на кандидат-студенти
Година: 2012
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Виртуална среда за онлайн прием на кандидат-студенти
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 5

Име на проект: №18 Виртуална среда за онлайн прием на кандидат-студенти
Година: 2012
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Виртуална среда за онлайн прием на кандидат-студенти
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 5

Име на проект: №19 Виртуална среда за онлайн прием на кандидат-студенти
Година: 2012
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Виртуална среда за онлайн прием на кандидат-студенти
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 6

Име на проект: №20 Разработване и изследване на интелигентни сензори и разпределени системи за събиране и обработка на данни от тях
Година: 2011
Уч. година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Разработване и изследване на интелигентни сензори и разпределени системи за събиране и обработка на данни от тях
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 16

Име на проект: №21 Разработване и изследване на интелигентни сензори и разпределени системи за събиране и обработка на данни от тях
Година: 2009
Уч. година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Университетски проект - Университетски проекти за научни изследвания при ТУ Габрово
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №22 Разработване и изследване на интелигентни сензори и разпределени системи за събиране и обработка на данни от тях
Година: 2008
Уч. година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Университетски проект - Университетски проекти за научни изследвания при ТУ Габрово
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №23 Сензори за влажност на базата на нови металоокисни и оксихалкогенидни материали с наноструктура
Година: 2008
Уч. година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Национален проект – Национален фонд за научни изследвания
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №24 Интелигентно запитване в информационни системи и автоматизирано управление в сферата на образованието
Година: 2005
Уч. година: 2005
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Университетски проект - Университетски проекти за научни изследвания при ТУ Габрово Реализиране на запитване в информационна система на произволен естествен език
Период: 1 година
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 1

Име на проект: №25 Интелигентни средства и системи за измерване на базата на сензори с наноструктура
Година: 2005
Уч. година: 2005
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Университетски проект - Университетски проекти за научни изследвания при ТУ Габрово
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №26 Съвременни методи за управление и елементна база на системите за автоматизация
Година: 2004
Уч. година: 2004
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Университетски проект – Университетски проекти за научни изследвания при ТУ Габрово
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №27 Виртуален инструментариум за измерване на неелектрически величини
Година: 2004
Уч. година: 2004
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Университетски проект - Университетски проекти за научни изследвания при ТУ Габрово
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №28 Съвременни методи за управление и елементна база на системите за автоматизация
Година: 2003
Уч. година: 2003
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Университетски проект – Университетски проекти за научни изследвания при ТУ Габрово
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №29 Подобряване на обучението по технологични процеси и системи във виртуална среда
Година: 2002
Уч. година: 2003
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Университетски проект – Университетски проекти за научни изследвания при ТУ Габрово
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №30 Съвременни методи за управление и елементна база на системите за автоматизация
Година: 2002
Уч. година: 2003
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Университетски проект – Университетски проекти за научни изследвания при ТУ Габрово
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 5

Име на проект: №31 Разработване на Информационна система на ТУ - Габрово
Година: 2002
Уч. година: 2003
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Национален проект - Фондация “Отворено общество”
Позиция в проекта: участник

Име на проект: №32 Информационна система - Факултет
Година: 2001
Уч. година: 2003
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Национален проект - Фондация “Отворено общество” Целите които се поставени при реализацита на Информационна Система - Факултет са оптимизиране на цялостното функциониране на ТУ Габрово чрез създаване на достоверна информационна среда на процесите на мониторинг и управление на качеството на обучение на структурно определящото организационно ниво - Факултет
Период: 2 години
Позиция в проекта: Ръковод екип за реализиране
Бр.заети: 6
Web: http://aldeniz.hit.bg


Публикации
Публикация: №1 Рашидов, A., HTML, XHTML & CSS. София, книгоизд. Асеневци, 2012. -96с. ISBN 978-954-8898-28-7
Издателство: Книгоиздателство Асеневци, София
Изд.год.: 2012
Вид: Книга (бълг.издание)
Абстракт: Книгата е предназначена за всички, които имат желание да се научат да прилагат на практика HTML, XHTML и CSS и създават Web страници. Тя може да се използва и като учебно помагало при обучението на ученици и студенти, свързано с приложението на HTML, XHTML и CSS в различни проекти на Web-базирани информационни системи за обезпечаване на дейностите в различни предметни области.

Публикация: №2 Рашидов, A., Инсталиране и конфигуриране на Web съръри под Linux и Windows. Габрово, изд. Екс-Прес, 2012. -192с. ISBN 978-954-490-298-8
Издателство: Екс-Прес - Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Книга (бълг.издание)
Абстракт: Книгата е предназначена за всички, които имат желание да научат повече за особеностите на най-популярните Web сървъри – Apache и Microsoft IIS. Тя може да се използва и като учебно помагало при обучението на студенти и специа-листи, свързано с приложението на Web сървърите в различни проекти на информационни системи за обезпечаване автоматизирането на работата в администрацията на фирми и производствени системи.
Web: http://aldeniz.hit.bg/kniga3.htm

Публикация: №3 Рашидов, A., Ст. Йорданов, Индустриални мрежи и интерфейси в системите за автоматизация, изд. Екс-Прес, 2011. -122с. ISBN 978-954-490-254-4
Издателство: Екс-Прес ООД - Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Книга (бълг.издание)
Абстракт: Книгата може да се използва като учебно помагало в обучението по програми за повишаване на квалификацията и преквалификация на работещи в малки и средни предприятия. За усвояване на материала обучаваните в тази област трябва да имат базови знания по математика и физика. Тя може да бъде използвана и от студенти и специалисти при обучение в области, свързани с приложението на комуникационните мрежи в индустриалните системи за управление. Книгата е достъпна от адрес http://www.automatic-project.eu/index.php?t=84http://aldeniz.hit.bg/kniga4.htm
Web: http://www.automatic-project.eu/index.php?t=84

Публикация: №4 Рашидов, A., Бази от данни в индустриални системи. Габрово, изд. В. Априлов, 2007. -176с. (Учебник). ISBN 978-954-683-366-2
Издателство: изд. В. Априлов, Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Книга (бълг.издание)
Абстракт: Тази книга е предназначена за всички, които имат желание да научат за базите от данни започвайки от основите до приложението им в различни големи проекти на информационни системи за обезпечаване автоматизирането на работата в администрации на фирми и производствени системи.
Web: http://aldeniz.hit.bg/kniga1.html

Публикация: №5 Рашидов, A., Бази от данни в индустриални системи. Ръководство за лабораторни упражнения. Габрово, изд Васил Априлов, 2007. -96с. ISBN 978-954-683-369-3
Издателство: изд Васил Априлов, Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Книга (бълг.издание)
Абстракт: Ръководство за лаборатни упражнения по дисциплина бази от данни в индустриални системи
Web: http://aldeniz.hit.bg/kniga2.html

Публикация: №6 Рашидов, А., Web базирани индустриални информационни Системи. София, изд. ИК Екопрогрес, 2005. -144с. (Учебник) ISBN 954-91293-8-1
Издателство: ИК Екопрогрес
Изд.год.: 2005
Вид: Книга (бълг.издание)
Абстракт: Книгата е предназначена за обучение на студенти по дисциплината ‘Индустриални Информационни Системи’. Учебната дисциплина Индустриални Информационни Системи има за цел да формира знания за проектиране и разработка на Web базирани информационни системи за събиране и обработка на данни в съвременните автоматизирани системи за управление. Разглеждат се бази данни на MSSQL, Web сървъри (Аpache), проектиране на Web базирани бази данни, програмиране във Web среда (PHP интерпретатор), проектиране и разработка на примерна система за „Събиране и обработка на данни”. Основната цел на обучението е студентите да бъдат подготвени като проектанти и разработчици на Web базирани системи за приложимост в управлението на индустриални обекти. Книгата може да се използва и от специалистите в тази област.
Web: http://aldeniz.hit.bg/kniga.html

Публикация: №7 Рашдиов, А., Ф. Рашидова, Р. Иларионов, Метод за определяне на степента на предпочитание на иновативни инструменти и подходи в обучението, Национална конференция Дигитална трансформация на образованието – Проблеми и решения, оценяване и акредитация, РУ Ангел Кънчев, април 2023, стр. 397-404, ISBN 978-954-712-892-7.
Издателство: Национална конференция Дигитална трансформация на образованието – Проблеми и решения, оценяване и акредитация, РУ Ангел Кънчев
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №8 Rashidov А., F. Rashdiova, "Determining the Level of Preference for Innovative Services in Educational Institutions", 2023 International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA), Istanbul, Turkey, 2023, pp. 1-5., ISBN 979-8-3503-3752-5.
Издателство: International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA), Istanbul, Turkey, 2023
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №9 Rashidov A., Determining of the degree of intelligence of artificial intelligence systems, 14th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies, Online (Technical Assistance - IIT Mandi), India, July 6-8, 2023, ISBN 978-1-7281-8595-8
Издателство: 14th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies, Online (Technical Assistance - IIT Mandi), India
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №10 Rashidova F., A. Rashidov, Algorithm for compiling аn examination timetabling at a higher education institutions, 14th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies, Online (Technical Assistance - IIT Mandi), India, July 6-8, 2023 ISBN 978-1-7281-8595-8
Издателство: 14th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies, Online (Technical Assistance - IIT Mandi), India
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №11 Rashidova F., A. Rashidov, A mathematical model for compiling an optimal examination timetabling in a higher education institution, 14th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies, Online (Technical Assistance - IIT Mandi), India, July 6-8, 2023 ISBN 978-1-7281-8595-8
Издателство: 14th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies, Online (Technical Assistance - IIT Mandi), India
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №12 A. Rashidov, "E-voting system in a higher education institution", ICOCO 2023, IEEE Inter-national Conference on Computing, Hybrid, Langkawi Island, Malaysia, 2023, pp.199-204
Издателство: IEEE International Conference on Computing, ICOCO 2023, Hybrid, Langkawi Island, Malaysia
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Abstract – This paper presents the main points and stages in the design and development of an electronic voting system and processing of its results in a higher education institution are presented. The main tasks and requirements of the designed system are described. The base model, information flows, relational scheme of the database, and the block diagram of the functional modules of the system are presented. The system automates the creation and processing of ballots in different variants, considering the specifics of elections in a higher education institution: election of governing bodies, election of student representatives, decision-making on the educational process, and management of the institution. The key functionalities of the system solve some problems encountered in existing e-voting systems. It provides accountability in voting and ensures anonymity in the voting process, protection from hacker attacks, reliability, and uptime in operation. It allows voter identity verification and voting by authorized persons. Includes simplified voting procedure and result processing. The processing of results is transparent and fair. It has an intuitive and easy-to-use program interface

Публикация: №13 A. Rashidov, Determining the Degree of Preference for Various Aspects of E-Voting Sys-tem in Higher Education Institutions, 2023,14th International Conference on Electrical and Electronics Engineering ELECO,2023, Online, Bursa, Turkey, 2023
Издателство: 14th International Conference on Electrical and Electronics Engineering ELECO,2023, Online, Bursa, Turkey
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: The method being discussed offers the opportunity to determine the degree of preference (DP) for different aspects of an electronic voting system (EVS) in higher education institution (HEI). This method analyzes the data collected to assess how voters respond to various aspects of the EVS in HEI and election authorities can employ this method to enhance the delivery of electronic voting services, ensuring their effectiveness and alignment with voters' needs and preferences. The additional ability of the method to predict preferences will be useful for planning future updates and improvements to the EVS, as well as for making a more accurate and lasting decision regarding electoral procedures. The analysis proves valuable in identifying the most favored and effective EVS features and how they can be leveraged to enhance the voting process. Furthermore, it supports informed decision-making for election authorities. The considered method is a valuable tool for enhancing the EVS, aligning it with user requirements, and offering insights for resource optimization and anticipation of future needs.

Публикация: №14 A. Rashidov, SWOT Analysis of E-Voting System in Higher Education Institutions, 2023,14th International Conference on Electrical and Electronics Engineering ELECO,2023, Online, Bursa, Turkey, 2023
Издателство: 14th International Conference on Electrical and Electronics Engineering ELECO,2023, Online, Bursa, Turkey
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Electronic voting (EV) systems have become integral to modern democratic processes, including those within higher education institutions (HEIs). This study employs a comprehensive SWOT analysis to evaluate the existing EV system in HEI. The analysis elucidates the system's strengths, which encompass its robust security measures, user training initiatives, and innovative features, ensuring a transparent and accessible electoral process. Concurrently, it identifies weaknesses, such as dynamic cybersecurity challenges and potential technological limitations, requiring vigilant monitoring, training, and infrastructure upgrades. The analysis uncovers opportunities for system enhancement. Addressing the identified threats, including cybersecurity vulnerabilities and user resistance, is crucial for ensuring the system's resilience and widespread acceptance. This SWOT analysis serves as a valuable tool for evaluating the EV system in HEIs. It lays the foundation for a strategic plan to enhance the system, improving its security, efficiency, and accessibility. Ultimately, this research contributes to the advancement of transparent and secure electoral processes in HEIs.

Публикация: №15 Hadzhiev V., A. Rashidov, Implementation of a Data and Information Management System Based on a Hybrid Model for Structuring, Storing, and Processing Distributed Data on the Internet, 13th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies, Online (Technical Assistance - IIT Mandi), India, October 3-5, 2022.
Издателство: 13th International Conference on Computing Communication and Networking Technologies
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №16 V. Hadzhiev and A. Rashidov, A Hybrid Model for Structuring, Storing and Processing Distributed Data on the Internet, 2021 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), 2021, pp. 82-85, doi: 10.1109/ICAI52893.2021.9639240.
Издателство: 2021 International Conference Automatics and Informatics (ICAI)
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The purpose of this article is to present a model for structuring, storing and processing data from users of the global network - Internet, which are located around the globe. For this purpose, three different architectures are combined which are organized in three levels of hierarchy. The model provides a gradual centralization of data storage, to ensure easy retrieval of summary information, related to various user requirements.
Web: https://ieeexplore.ieee.org/document/9639240

Публикация: №17 V. Hadzhiev and A. Rashidov, An Organization of the Storage and Data Flow in a Hybrid Model for Structuring, Storing and Processing Distributed Data on the Internet, 2021,13th International Conference on Electrical and Electronics Engineering ELECO,2021, pp. 589-593, doi: 10.23919/ELECO54474.2021.9677648.
Издателство: 2021 13th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO)
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: This paper aims to present the structure and data flows in a hybrid model for structuring, storing and processing distributed data on the Internet. The proposed organization of data storage is a combination of centralized tables (entity - relationships) and data marts (star schema) which are the basis of operational, distributed and centralized data repositories. The presented data flow diagram illustrates the interaction between individual data sources, data storage and delivery components, and user applications.
Web: https://ieeexplore.ieee.org/document/9677648

Публикация: №18 Хаджиев, В., А. Рашидов. Обзор и анализ на методи и модели за структуриране, съхраняване и обработка на данни в интернет. Списание Автоматика и информатика. 2019, кн. 2, 27-32, ISSN 0861-7562
Издателство: сп. Автоматика и информатика
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: This paper aims to review and analyze known models and methods for data structuring, storing and processing in the Internet. A SWOT analysis has been made to look at the strengths and weaknesses of known models
Web: https://sai-bg.com/wp-content/uploads/2021/08/5-Paper-5-V.Hadjiev-A.Rashidov-pages-27-32-AI-2-2019.pdf

Публикация: №19 Хаджиев, В., А. Рашидов. Обзор и анализ на архитектури за структуриране, съхраняване и обработка на данни в облак. Списание Автоматика и информатика. 2019, кн. 3, 12-16, ISSN 0861-7562
Издателство: сп. Автоматика и информатика
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: This paper aims to review known architectures with application in data structuring, storage and processing. Concepts of architectures used in the construction of data warehouses have been discussed. A comparative analysis has been made, to look at the advantages and disadvantages of these architectures.
Web: https://sai-bg.com/wp-content/uploads/2020/10/AI-3-2019.pdf

Публикация: №20 Хаджиев В., Рашидов А., Обзор и анализ на архитектури за структуриране, съхраняване и обработка на данни в Облак, Сборник доклади от международна научна конференция Автоматика и информатика ‘19, София, 2019, том 1, стр. 219-222,ISSN1313-1850
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Автоматика и информатика ‘19, София, 2019, том 1,
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Хаджиев В., Рашидов А., Обзор и анализ на методи и модели за структуриране, съхраняване и обработка на данни в Интернет, Сборник доклади от международна научна конференция Автоматика и информатика ‘19, София, 2019, том 1, стр. 215-218,ISSN1313-1850
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Автоматика и информатика ‘19, София, 2019, том 1
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Hadzhiev V., A. Rashidov, Overview and analysis of methods and models for data structuring, storage and processing in the Internet, 2019 11th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Turkey, 2019
Издателство: IEEE, Proc. Of 2019 11th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: This paper aims to review and analyze known models and methods for data structuring, storing and processing in the Internet. A SWOT analysis has been made to look at the strengths and weaknesses of known models.
Web: https://ieeexplore.ieee.org/document/8990416

Публикация: №23 Рашидов, А., Система за създаване, провеждане и обработка на анонимни анкети в образованието, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’19, Габрово, 2019, vol.2, pp.I-...-I-.... ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция Унитех 2019
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Presented is the information service in Internet to help of quality of education - e-Survey – creating, organizing and processing of anonymous surveys in education. The electronic survey system is developed in main for automation of pro-cessing of the surveys. The electronic survey in education shortening processing time, reducing errors, increasing the ac-curacy and reliability of the data being processed. The platform works through the Web at address https://anket.aldeniz.eu. Students and scholars can solve survey, which are created by team of quality of education in University (school). Also the users may make up and resolve surveys on their mobile devices.

Публикация: №24 Рашидов, А., Интеграция на административните и информационните услуги при дистанционна форма на обучение във висшите училища, Сборник научни доклади от Седма национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Боровец 2018, стр.119-125, ISBN 978-954-07-4509-1
Издателство: Сборник научни доклади от Седма национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Боровец 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: Представен е базов модел на административно и информационно обезпечаване (АИО) на редовна, задочна и дистанционна форми на обучение (РЗДФО) във висше училище и проект за усъвършенстване на Университетс-ка информационна система UMIS в предвид АИО на дистанционна форма на обучение (ДФО) и изграждането на завършен процес при провеждане на ДФО. Университетска информационна система UMIS се използва в няколко български университета и автоматизира административните процеси при редовна и задочна форми на обучение. Предложен е разширен модел на базата от данни (БД) на UMIS, съответстващ на базовия модел на АИО на РЗДФО. Представени са модулите за усъвършенстване и специфицирани новите модули на UMIS в предвид АИО на РЗДФО
Web: http://ncel.e-center.uni-sofia.bg/index.php

Публикация: №25 Rashidov, A., The platform Mobi&Learn+ for mobile learning in higher education, Proceedings on 7th National Conference on e-learning in higher education, Borovets 2018, pp.189-197, ISBN 978-954-07-4509-1
Издателство: Proceedings on 7th National Conference on e-learning in higher education, Borovets 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: Here is presented the platform Mobi&Learn+ for mobile learning in higher education (HE). The platform complies with the regulatory requirements in education in the Republic of Bulgaria and provides complete process in conducting elec-tronic distance learning (EDO) in universities, in which process the administrative procedures and specific features of EDO are combined. Each new course is associated with a discipline, registered in the university system and consists of introduction, resources, lessons, lesson summary, lesson sections, quizzes, quiz summary and quiz resources. The plat-form allows speech synthesis and thus provides an opportunity to be used by disabled learners. The courses can be downloaded and used locally by mobile devices
Web: http://ncel.e-center.uni-sofia.bg/index.php

Публикация: №26 Рашидова, Ф., А. Рашидов, Разписание на учебните занятия при дистанционна форма на обучение във висшите училища, Сборник научни доклади от Седма национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Боровец 2018, стр.170-178, ISBN 978-954-07-4509-1
Издателство: Сборник научни доклади от Седма национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Боровец 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: This report presents a model of the process for the establishment of timetabling at full-time, part-time and distance learning in the university. The sequence of actions in the realization of the process for setting up the timetabling, the interactions and the links between the different units in the university in the elaboration of timetabling is considered A database project of a centralized system for automated compilation of timetabling in full-time, part-time and dis-tance learning is presented. The project of the database is based on the model of the process for the establishment of the timetabling in full-time, part-time and distance learning and provides centralized establishment of timetabling in higher education.
Web: http://ncel.e-center.uni-sofia.bg/index.php

Публикация: №27 Рашидов, А., Методи за защита на Web приложения, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’17, Габрово, 2017, vol.2, pp.I-366-I-372. ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция Унитех 2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Proposed are methods for protection and enhancing the security of the applications in the Internet at Web server level. The methods cover the most popular Web server - Apache HTTP Server and they can be used alone or in combi-nation. The presented methods provide optimal protection of the Web-based modules and applications of the University Information System (UMIS) of Technical University of Gabrovo (http://umis.tugab.bg)

Публикация: №28 Иванов В., А. Рашидов, Система за автоматично управление на осветлението, Списание на ТУ-София, Филиал Пловдив, България - Фундаментални науки и приложения, том 21, книга 1, 2015
Издателство: Списание на ТУ-София, Филиал Пловдив, България - Фундаментални науки и приложения
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Настоящата работа представя проект и реализация на система за автоматично управление на осветлението в складови и производствени помещения, посредством IP видео наблюдение

Публикация: №29 Рашидов, A., Платформа за мобилно обучение - Mobi&Learn, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’15, Габрово, 2015, vol.1, pp.I-371-I-376, ISSN 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’15, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Presented is the information service in Internet to help of education - mobile learning platform -Mobi&Learn, as a kind form of e-learning in different levels of education - schools and universities, businesses, vocational and dual train¬ing and more. The platform works through the Web at address http://mobilearn.aldeniz.eu. Registered users (students and others) can upload and use the courses, which are created by teachers or by them, on their mobile devices through the mobile application available in Google Play at https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rashidov.mlearn.

Публикация: №30 Димитров Д., А.Рашидов, Виртуална среда за анкетиране на търсенето на научния продукт, Сборник доклади от международна научна конференция "Техника, технологии, образование" ICTTE 2014, Ямбол 2014
Издателство: Международна научна конференция 'Техника, технологии, образование' ICTTE 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Scientific activities at the universities cannot be financed only by targeted subsidies from the state budget. The developed system provides an alternative mechanism for raising funds by analyzing the needs of the market. Based on the analysis of market needs can be made marketing strategy of offering scientific products
Web: https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2014/

Публикация: №31 Лазраов М., А. Рашидов, Системи за подпомагане вземането на решения - един иновативен подход за решаване на икономически задачи, Сборник доклади от международна научна конференция 'Техника, технологии, образование' ICTTE 2014
Издателство: Международна научна конференция 'Техника, технологии, образование' ICTTE 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Managers of organizations every day have to solve various economic problems. Solving the economic problem can be defined as a management decision. Computing resources on the PC supposed to develop software solutions to automate the process of solving economic problems, with a focus on performance. Purpose of this report is to develop a methodology for the design of information systems for management decision making. With so synthesized methodology will design an information system for management decision making.
Web: https://sites.google.com/a/trakia-uni.bg/ictte-2014/

Публикация: №32 Рашидов А., Ф. Рашидова, Обезпечаване на дистанционна форма на обучение в Технически университет - Габрово, Сборник доклади от 5-та национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Русе, 2014, ISBN-978-954-712-611-4
Издателство: Сборник доклади от 5-та национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Русе, 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: The paper presents information services that provided distance learning at Technical university of Gabrovo. The basic functionality and features of services are discussed. The information services are developed and fully functioning at Technical university of Gabrovo and accessed through global network Internet at addresses: http://umis.tugab.bg/e-mat, http://umis.tugab.bg/tests and http://umis.tugab.bg/moodle

Публикация: №33 Лазраов М., А. Рашидов, Виртуално професионално обучение, Сборник доклади от 5-та национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Русе, 2014, ISBN-978-954-712-611-4
Издателство: Сборник доклади от 5-та национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Русе, 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Абстракт: The paper presents ideology virtual training of students and workers.

Публикация: №34 Лазраов М., А. Рашидов, Информационна система за подпомагане вземането на управленски решения, Научно списание 'Известия' на ТУ-Габрово vol 48' 2014 ISSN 1310-6686
Издателство: Научно списание 'Известия' на ТУ-Габрово vol 48' 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: This paper presents an information system to support management decision making. This system implements the immune method of management decision. The system is applicable for solving three types of economic problems. Information system is characterized by clearly defined workflows. The system is designed user friendly interface. Information system is able to generate different types of reports

Публикация: №35 Рашидова Ф., М. Лазаров, А. Рашидов, Aвтоматизиране на процеса за определяне на себестойността на дейностите, извършвани във висше училище, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’14, Габрово, 2014, vol.1, pp.I-???. ISSN 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’14, Габрово, 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The developed financial model and information system allows to plan and determine the real cost price of the main activities (educational and research) at the Technical University of Gabrovo. Calculating the cost price of each specialty and student of it allows to determine the profitability of the relevant specialty and to make appropriate management decisions.

Публикация: №36 Запрянов М., А. Рашидов, Методи за защита на информацията в информационни системи от неправомерен достъп, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’14, Габрово, 2014, vol.1, pp.I-331-I-33. ISSN 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’14, Габрово, 2014, vol.1
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This paper aims to present the main methods for protection of information in information system from unauthorized access. Presented are the characteristics of the methods. Highlighted are their advantages and disadvantages and is made a comparative analysis

Публикация: №37 Лазаров, Мирослав, Алдениз Рашидов. "Имунен метод за вземане на управленски решения", Компютърни науки и комуникации, том 3, бр. 4 (2014), с.131-137. ISSN 1314-7846
Издателство: Списание Компютърни науки и комуникации
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Статията представя Имунен метод за вземане на управленски решения. Предлагания метод е базиран на принципите на клетъчния имунен отговор. Имунният метод за вземане на управленски решения е напълно приложим при генериране на управленски решения. Методът има за цел премахване на субективизма при генериране на управленски решения. Методът успешно преодолява ограниченията свързани с математическото моделиране на икономическите задачи. Имунният метод за вземане на управленски решения притежава свойствата обучение и самообучение.
Web: http://ojs.bfu.bg/index.php/knk/issue/view/32/showToc
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №38 Рашидов А., Ф. Рашидова, Система за електронно тестово изпитване и оценяване, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’13, Габрово, 2013, vol.1, pp.I-321-I-326. ISSN 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’13
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Presented is the information service in Internet - "Electronic system for knowledge test and assessment". The realized system provides a better assessment of the knowledge on students by using of the closed and open questions types in the tests. The system allows testing of a large number of learners in different subjects in which training is conducted at different levels of education - schools and universities, businesses, vocational training and more. The system is universal, fully operational and functioned through the Web at address http://umis.tugab.bg/tests.
Web: Online testing; Student applicants; Information system

Публикация: №39 Хаджиев В., А. Рашидов, Електронно здравно досие на пациенти, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’13, Габрово, 2013, vol.1, pp.I-265-I-269. ISSN 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’13
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Presented is the medical information system. Realized system store, update and provide medical information to persons authorized to access the system. At the same time, this vital information can be accessed anytime, from anywhere in the global Internet network. This saves both time and financial costs. One important advantage of the system is that it includes information about the history of a disease, which at this stage is not supported by the existing medical information systems in Bulgaria

Публикация: №40 Рашидов А., Облачно базираните бази от данни - бъдещето на традиционните бази от данни, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’12, Габрово, 2012, vol.1, pp.I-632-I-637. ISSN 1313-230X
Издателство: Mеждународна научна конференция Унитех’12
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Облачните БД са важен аспект за успешното мигриране към облачните структури, които през последните години търпят изключително бързо развитие и обхващат все повече потребители. Облачните БД като услуга са тенденция в развитието на БД, тъй като отключват потенциала за реша-ване на съществуващите проблеми при традиционните БД. Те имат редица предимства пред традиционните БД като по-висока производителност, автоматична скалируемост и мащабируемост, малки инвестиционни разходи, бързо автоматично възстановяване при срив и др.

Публикация: №41 Рашидов А., WEB услуга за приемане на кандидатстудентски документи, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’12,аброво, 2012, vol.1, pp.I-650-I-654. ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция Унитех’12, Габрово, 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Представена е информационна услуга в Интернет за целогодишно онлайн приемане на кандидатстудентски документи. Системата подобрява мобилността при кандидат-стване, премахва ограниченията на класическата схема за приемане на документи и осигурява алтернатива за приемане на кандидатстудентски документи във ВУ. Систе-мата е напълно работоспособна и функционира в Технически университет – Габрово през Web на адрес http://umis. tugab.bg/online

Публикация: №42 Рашидов А., М. Лазаров, Ф. Рашидова, Виртуална среда за онлайн тестово изпитване на кандидат-студенти, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’12, Габрово, 2012, vol.1, pp.I-644-I-649. ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция Унитех’12, Габрово, 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Представена е информационна услуга в Internet – "Виртуална среда за онлайн тес-тово изпитване на кандидат-студенти" като иновативен подход за тестово изпитване и целогодишно привличане на кандидат-студенти, чиито предпочитания и компетенции отговарят максимално на професионалните области, по които се провежда обучение в дадено ВУ, и като алтернатива за онлайн тестово изпитване на студенти по дисциплини, включени в техния учебен план. Системата е напълно работоспособна и функционира през Web на адрес http://umis.tugab.bg/tests.

Публикация: №43 Лазаров М., Рашидов А., Информационна система за вземане на управленски решения на базата на класическия модел, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’11, Габрово, 2011, vol.1, pp.I-555-I-558. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’11, Габрово, 2011, vol.1
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This paper aims to present management information system for decisions making based on classic model. Information system is developed, which applied at decision making . A Universal model of the relational database (DB - MDCM) is developed, which applied in information system for decisions making. The structure of an information system (IS - MDCM) is presented.

Публикация: №44 Лазаров М., Рашидов А., Автоматизиране процеса на решаване на основните икономически задачи, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’11, Габрово, 2011, vol.1, pp.I-524-I-527. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’11, Габрово, 2011, vol.1
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This paper aims to present methodology (MAPSMET) to automate the process of solving main economic tasks. A Universal model of the database (DB - MAPSMET) is developed, which applied at solve various economic tasks. The structure of an information system (IS - MAPSMET) is presented, which assured the methodology MAPSMET.

Публикация: №45 Рашидов А., Автоматизиране на процесите на отчитане и регулиране на температура в помещенията на училище, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’11, Габрово, 2011, vol.1, pp.I-549-I-554. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’11, Габрово, 2011, vol.1
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Тази статия има за цел да представи проект на система за поддържане на висока енергийна ефективност на (висше или друго) училище, чрез отчитане и регулиране на температурата в отделните му помещения. Предложена е идеология за поддържане на висока енергийна ефективност във висши или други училища. Разработени са модел на комуникационна мрежа, модел на база от данни, осигуряващ предложената идеология и програмен модел на системата

Публикация: №46 Рашидов А., Метод DCLF+ за проектиране на разпределена база от данни, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’11, Габрово, 2011, vol.1, pp.I-543-I-548. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’11, Габрово, 2011, vol.1
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The present paper proposes and examines a method DCLF+ for design of a distributed database, responding requirements of the decentralized business structures. DCLF+ is based on method DCLF (D)eclare, (C)onceptual, (L)ogical, Physical(F) for design of a centralized relational database. As in the method DCLF here is four models – declarative, conceptual, logical and physical. In DCLF+ is added an additional (distributive) level of design, in parallel with data and processing levels.

Публикация: №47 Рашидов А., Метод за определяне на степента на предпочитание на специалностите във висше училище, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’11, Габрово, 2011, vol.1, pp.I-513-I-518. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’11, Габрово, 2011, vol
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Представен e метод, който дава реална представа за степента на предпочитание на всяка една специалност в дадено висше училище. Методът обхваща всички заявени желания на кандидат-студента от един или няколко времеви периода. Това подпомага вземането на оптимални решения от ръководния състав на висшето училище. Допълнителните възможности на метода за прогнозиране и оценка на изменението на предпочитанията на специалностите позволяват да се вземе едно по по-точно и трайно решение

Публикация: №48 Георгиев, Г., Рашидов, А., Ненова, З. Система за измерване и контрол на параметри на работната среда. Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘10”, 19-20 ноември 2010г., Габрово. Сборник доклади. Том I, с. I-502 – I-506. ISSN: 1313-230Х.
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘10”, Габрово, Сборник доклади, Том I
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The present paper proposes a Web-based system for measurement and control of working environment parameters: temperature, humidity, air movement speed and illumination. It includes EXPERT type modules. The data obtained from the sensors are stored in data bases, which allows for monitoring of these parameters, data processing and parameter control in a predefined ranges.
Пълен текст:

Публикация: №49 Рашидов, A., Производствена изпълнителна система - BARCONT, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’09, Габрово, 2009, vol.1, pp.I631-I635. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’09, Габрово, vol.1
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This paper aims to present manufacturing execution system - BARCONT. The system allows registering and monitoring of the operations in firm through global Internet. Also the system allows online data acquisition from terminal devices (barcode) in local area network. With offered ideology for registering and monitoring in real time of each manipulation at development of the production, the realized system improve management mechanisms in manufacturing and increase precision, validity at taking of managerial decisions.

Публикация: №50 Рашидов, A., Ф. Рашидова, Университетска виртуална среда за електронно обучение - UNIVEL, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’09, Габрово, 2009, vol.1, pp.I636-I641. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех '09
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This paper aims to present University Virtual Learning Environments - UNIVEL in Technical university of Gabrovo. The system allow help to lecturers at organization of the courses for their students. UNIVEL includes data for assimilation stage of the course from students (exams results). UNIVEL is introduced in Technical university of Gabrovo and completely efficient and successfully functioning in World Wide Web through address <http://umis.tugab.bg/e-mat>

Публикация: №51 Рашидов, А., Защита на Web-база от данни от неправомерен достъп // Инженерни науки, 2009 кн.1
Издателство: сп. Инженерни науки, кн.1
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №52 Рашидов, А., Защита на Web-база от данни от неправомерен достъп // Автоматика и Информатика, 2008, бр.4. ISSN 0861-7562
Издателство: сп. Автоматика и Информатика, бр.4.
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №53 Rashidov, A., Web-database used in industrial systems, Proc. of Fourth International Bulgarian –Greek Scientific Conference, Kavala, Greece, 2008, v.II, pp.685-689. ISBN: 978-954-580-255-3
Издателство: Proc. of Fourth International Bulgarian–Greek Scientific Conference, Kavala, Greece, v.II
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №54 Rashidov, A., SQL extension for relational database management systems, Congress with International Participation HIPNEF, Vrnjacka Banja, Serbia, 2008, pp.501-506. ISBN 978-86-80587-87-5 (MF)
Издателство: Congress with International Participation HIPNEF, Vrnjacka Banja, Serbia
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №55 Rashidov, A., University Management Information Environment, Congress with International Participation HIPNEF, Vrnjacka Banja, Serbia, 2008, pp.495-500. ISBN 978-86-80587-87-5 (MF)
Издателство: Congress with International Participation HIPNEF, Vrnjacka Banja, Serbia
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №56 Rashidov, A., Declarative level of design of a relational database at method DCLF, 8th International Conference Research and Development in Mechanical Industry, Uzice, Serbia, 2008, pp.777-781. ISBN 978-86-83803-24-3
Издателство: 8th International Conference Research and Development in Mechanical Industry, Uzice, Serbia
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №57 Rashidov, A., Virtual Environment for Information Provision, Management and Development of the Main Activities in Universities, Proc. of Fourth International Bulgarian –Greek Scientific Conference, Kavala, Greece, 2008, v.II, pp.625-628. ISBN: 978-954-580
Издателство: Proc. of Fourth International Bulgarian –Greek Scientific Conference, Kavala, Greece, v.II
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №58 Rashidov, A., SQL extension for relational database management systems, 8th International Conference Research and Development in Mechanical Industry, Uzice, Serbia, 2008, pp.782-786. ISBN 978-86-83803-24-3
Издателство: 8th International Conference Research and Development in Mechanical Industry, Uzice, Serbia
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №59 Рашидов, A., Приложение на хаотична синхронизация за защитено предаване на данни при web-базите от данни, Сборник доклади от международна научна конференция Автоматика и информатика ‘08, София, 2008, том 1. с.X-21-24. ISSN 1313-1850
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Автоматика и информатика ‘08, София, том 1
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №60 Рашидов, A., Web - базирана информационна система за отчитане на учебната заетост на университетски преподаватели, Сборник доклади от международна научна конференция Автоматика и информатика ‘08, София, 2008, том 1. с.X-9-12. ISSN 1313-1850
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Автоматика и информатика ‘08, София, том 1
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №61 Rashidov, A., Web-based data acquisition and control system, Proc. of the international scientific conference UNITECH ’08, Gabrovo, 2008, vol.1, pp.I500-I505. ISSN 1313-230X
Издателство: Proc. of the international scientific conference UNITECH ’08, Gabrovo, vol.1
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №62 Рашидов, A., Ф. Рашидова, Информационна система за следене и регистриране на научни публикации и проекти, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’08, Габрово, 2008, vol.1, pp.I495-I499. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех’08, Габрово, vol.1
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №63 Желева, С., A. Рашидов, Информационна система за оценяване и анализиране качеството на обучение, развитието и реализацията на студентите, Сборник доклади на Шеста национална младежка научно-практическа сесия, София, 2008, с.108-113
Издателство: Сборник доклади на Шеста национална младежка научно-практическа сесия, София
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №64 Rashidov, А., Web-based system for automated control // Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, 2008, №6, p.29-33. ISSN 1437-7624
Издателство: Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, №6
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №65 Rashidov, A., WEB-BASED INFORMATION-CONTROLLING SYSTEM // Journal "Proc. of International Conference on Manufacturing Systems", 2008 , p.295-300. ISSN 1842-3183
Издателство: Journal "Proc. of International Conference on Manufacturing Systems"
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №66 Rashidov, А., Universal Architecture of the connection on a web application with database in industrial systems // Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, 2008, №6, p.25-28. ISSN 1437-7624
Издателство: Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, №6
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №67 Rashidov, A., Application of a Web-database in manufacturing systems // Journal "Proc. of International Conference on Manufacturing Systems", 2008, p.301-304. ISSN 1842-3183
Издателство: Journal "Proc. of International Conference on Manufacturing Systems"
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №68 Рашидов, А., Размити множества в релационна база от данни // Автоматика и Информатика, 2008, бр.2, с.28-30. ISSN 0861-7562
Издателство: сп. Автоматика и Информатика, бр.2
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №69 Рашидов, A., Декларативен модел на релационна база от данни, Сборник научни трудове от международна научна конференция на ТУ Русе, Русе, 2008, т.47, серия 3.2. ISSN 1311-3321
Издателство: Сборник научни трудове от международна научна конференция на ТУ Русе, Русе, т.47, серия 3.2
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: http://conf.ru.acad.bg/bg/docs/cp/3.2/3.2-24.pdf

Публикация: №70 Rashidov, A., Estimation of the degree of Intelligence of Database Management Systems, Proc. Of International Conference Automation and Informatics, Sofia, 2007, pp.VI 1-4. ISSN 1313-1850
Издателство: Proc. Of International Conference Automation and Informatics, Sofia
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: http://en.wikiversity.org/wiki/Intelligence_quotient_of_information_systems

Публикация: №71 Rashidov, A., S. Jordanov, A method of structuring, storing and processing data on the Internet, Proc. of International Conference Automation and Informatics, Sofia, 2007. pp.V 1-4. ISSN 1313-1850
Издателство: Proc. of International Conference Automation and Informatics, Sofia
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №72 Yordanov, S., S. Ivanov, Rashidov, А., Process Control In A System Of A Serial Connected Bioreactors, Proc. of the sixteenth International Scientific and applied science conference, Sozopol, 2007, vol. 3. pp.77-81. ISSN 1313-1842
Издателство: Proc. of the sixteenth International Scientific and applied science conference, Sozopol, vol. 3.
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №73 Rashidov, A., Estimation of the degree of Intelligence of Database Management Systems, CEEPUS WEB Summer School 2007– Information Systems in Automation, Maribor, Slovenia, 2007, in CD-ROM. ISBN 978-961-248-054-7/ COBISS.SI-ID 59395585.
Издателство: CEEPUS WEB Summer School 2007– Information Systems in Automation, Maribor, Slovenia
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: http://en.wikiversity.org/wiki/Intelligence_quotient_of_information_systems

Публикация: №74 Rashidov, A., S. Jordanov, A method of structuring, storing and processing data on the Internet, CEEPUS WEB Summer School 2007– Information Systems in Automation, Maribor, Slovenia, 2007, in CD-ROM. ISBN 978-961-248-054-7
Издателство: CEEPUS WEB Summer School 2007– Information Systems in Automation, Maribor, Slovenia
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №75 Yordanov, S., S. Ivanov , A. Rashidov, Process Control In A System Of A Serial Connected Bioreactors, CEEPUS WEB Summer School 2007– Information Systems in Automation, Maribor, Slovenia, 2007, in CD-ROM. ISBN 978-961-248-054-7
Издателство: CEEPUS WEB Summer School 2007– Information Systems in Automation, Maribor, Slovenia
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №76 Рашидов А., Немигенчев И., Петров Д., Маркова Д. Виртуальная Университетская среда // Journal of the International Scientific-Practical Conference – Problems of eng pedagogic education, theory and practice, 2007, № 17, с.120-126. Серия КВ № 4688 /21.11.00
Издателство: Journal of the International Scientific-Practical Conference,№ 17
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №77 Рашидов, A., Метод DCLF за проектиране на релационна база от данни, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех ’07, Габрово, 2007, том 1, с.499-504. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех ’07, Габрово, том 1
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №78 Рашидов, A., Концептуално ниво на проектиране на релационна база от данни при метод DCLF, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех ’07, Габрово, 2007, том 1, с.505-508. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех ’07, Габрово, том 1
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №79 Рашидов, A., Логическо ниво на проектиране на релационна база от данни при метод DCLF, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех ’07, Габрово, 2007, том 1, с.509-511. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех ’07, Габрово, том 1
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №80 Рашидов, A., Физическо ниво на проектиране на релационна база от данни при метод DCLF, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех ’07, Габрово, 2007, том 1, с.516-519. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех ’07, Габрово, том 1
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №81 Rashidov, A., Intelligent inquiry in information systems, Journal of the Technical University of Gabrovo, Том 33, 2006, с. 54-61.
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo, Том 33
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №82 Рашидов, А., Т. Ненов, Оценяване интелигентността на информационни системи, сп. Автоматика и информатика, 2006
Издателство: сп. Автоматика и информатика
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Web: http://en.wikiversity.org/wiki/Intelligence_quotient_of_information_systems

Публикация: №83 Рашидов, A., Ф. Рашидова, Автоматизиране и методи за автоматизиране при изготвяне на разпис на учебните занятия, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех ’06, Габрово, 2006, том 1, с.474-478. ISBN 10:954-683-351-7
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех ’06, Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №84 Рашидов, A., Автоматизиране на процеса на публикуване във Web, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех ’06, Габрово, 2006, том 1, с.465-468. ISBN 10:954-683-351-7
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех ’06, Габрово, том 1
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №85 Рашидов, A,. Автоматизиране на процесите на обработка на управленски задачи, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех ’06, Габрово, 2006, том 1, с.421-425.ISBN 10:954-683-351-7
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех ’06, Габрово, том 1
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №86 Рашидов, A., Архитектура на връзката на Web-приложение с разпределено хранилище от данни, Сборник доклади от международна научна конференция Унитех ’06, Габрово, 2006, том 1, с.375-378. ISBN 10:954-683-351-7
Издателство: Сборник доклади от международна научна конференция Унитех ’06, Габрово, том 1
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №87 Рашидов, A., Интелигентни методи за търсене и обработка на данни в университетска информационна система, Автореферат, изд. Васил Априлов, 2006
Издателство: изд. Васил Априлов
Изд.год.: 2006
Вид: Дисертация

Публикация: №88 Rashidov, A., T. Nenov. Intelligent methods for data search and processing, Proc. of the International Conference CEEPUS Summer School 2005–Intelligent Control Systems-2005, Brno, Czech Republic, 2005, pp.73-77
Издателство: Proc. of the International Conference CEEPUS Summer School 2005
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №89 Rashidov, A., Intelligent methods for data-processing and search in information systems, Proc. of the International IEEE Conference – Intelligent systems 2004, Vol.3, 2004, pp.129-134
Издателство: Proc. of the International IEEE Conference – Intelligent systems 2004, Vol.3
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1344866

Публикация: №90 Rashidov, A., Doctoral Students Information System, Proc. of the International Conference Automatics and Informatics 2003 – Sofia, Bulgaria, 2003, pp.79-81
Издателство: Proc. of the International Conference Automatics and Informatics 2003
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Abstract: The present paper deals the Doctoral Information Systems developed in addition to the University Information System at the Technical University of Gabrovo. The Doctoral Information System allows basic functions in the management of the University - organization of the teaching process, organization and management of doctoral students, information desk. The system possibilities are expanded by using internet applications for publishing regularly updated data about the doctoral students of the University.

Публикация: №91 Rashidov, A., Faculty Information System, Proc. of the International Conference Automatics and Informatics 2002 – Sofia, Bulgaria, 2002, pp.57-60.
Издателство: Proc. of the International Conference Automatics and Informatics 2002
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №92 Rashidov, А., Т. Nenov, Network intelligent data acquisition and control device // Journal of the University of Applied Sciences Mittweida, 2001, №3, p.3-10. ISSN 1437-7624
Издателство: Journal of the University of Applied Sciences Mittweida №3
Изд.год.: 2001
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Abstract:The structure of the network intelligent data acquisition and control device system has been discussed. The CAN and IEEE1451 interfaces have been examined and the possibilities of developing a network intelligent data acquisition and control device system have been shown. The authors propose the use of these interfaces for development of a decentralized heterogeneous network intelligent data acquisition and control device system. The solution proposed can be used in the implementation of various industrial applications

Публикация: №93 Рашидов, А., Т. Ненов, "Многозадачна операционна система за управление на машини с цифрово програмно управление", Автоматика и Информатика - бр.3, 1997, стр. 51-55, ISSN 0861-7562
Издателство: Автоматика и Информатика, бр.3
Изд.год.: 1997
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Abstract: A specialized Multitasking Control Operating System is examined like a superstructure of DOS, oprating in the protected mode of CPU. Here submited MOS is intended for a control of machines with CNC. The structure ordanization an functioning of the MOS are submited here so and functioning of the server-client-CNC-mashine system.


Интереси
Интерес: Delphi, C ASSEMBLER PHP, JAVASCRIPT Бази данни, MSSQL


Водени дисциплини
Дисциплина: 0408,1,Индустриални информационни системи - р. о.
Резюме: Предмет на дисциплината са Web базирани информационни системи , като неделима част на съвременните автоматизирани системи за управление. Учебната дисциплина ИНДУСТРИАЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ има за цел да формира знания за проектиране и разработка на Web базирани информационни системи за събиране и обработка на данни в съвременните автоматизирани системи за управление. Обучението има теоретико-приложен характер, като се отчита спецификата на специалността „Автоматика, информационна и управляваща техника”. Отчетени са входните връзки с дисциплината „Програмиране и използване на компютри”. Разглеждат се бази данни на Microsoft Structured Query Language (MSSQL), проектиране на Web базирани бази данни, програмиране във Web среда, проектиране и разработка на примерна система за „Събиране и обработка на данни”. Основната цел на обучението е студентите да бъдат подготвени като проектанти и разработчици на Web базирани системи за приложимост в управлението на индустриални обекти
Web: http://aldeniz.hit.bg/IIS.htm
Учебна програма: IndustrialniInformacionniSistemi.doc

Дисциплина: 2154,0,Бази от данни в индустриални системи - р. о.
Резюме: Предмет на дисциплината са базите от данни, като неделима част на съвременните автоматизирани системи за управление. Учебната дисциплина Бази от данни в индустриални системи има за цел да формира знания за проектиране и разработка на системи за управление на индустриални обекти с бази от данни. Дисциплината има теоретико-приложен характер, като се отчита спецификата на специалността „Автоматика, информационна и управляваща техника”. За изучаването на дисциплината е необходимо студентите да са получили знания по „Програмиране и използване на компютри” и „Обектно ориентирано програмиране”. Разглеждат се бази от данни на Microsoft Structured Query Language (MSSQL), методика на проектиране на бази от данни за управление на индустриални обекти, проектиране на системи за управление на индустриални обекти с бази от данни. Основната цел на обучението е студентите да получат знания за проектиране и разработване на бази от данни в системи за управлението на индустриални обекти.
Учебна програма: BDIS.rar

Дисциплина: 1676,0,Индустриални компютьрни мрежи - р. о.
Резюме: Предмет на дисциплината са индустриалните компютърните мрежи, като неделима част на съвременните автоматизирани системи за управление. Учебната дисциплина "Индустриални компютърни мрежи" има за цел да формира знания за съвременните концепции за мрежови комуникации в индустриалните системи за автоматизация. Дисциплината има теоретико-приложен характер, като се отчита спецификата на специалността „Автоматика, информационна и управляваща техника”. За изучаването на дисциплината е необходимо студентите да са получили знания по „Компютърно базирани системи за управление” и „Организация на компютъра”. Основно внимание е отделено на полевите индустриални мрежи за свързване на интелигентни крайни устройства, като предпоставка за създаване на системи с отворена архитектура. Прави се сравнителен анализ на множество съвременни индустриални мрежи за пренасяне на разнотипна информация в промишлена среда. Разглеждат се и особеностите на системите за управление с мрежова комуникация.
Учебна програма: IKM_AIUT_bakalavyr1.doc


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 0408,1,Индустриални информационни системи - р. о.
Дисциплина 2: 0408,1,Индустриални информационни системи (р. о., магистър)
Дисциплина 3: 0518,1,Информационни системи в безопасността на труда (з. о., магистър)
Дисциплина 4: 1676,0,Индустриални компютьрни мрежи - р. о.
Дисциплина 5: 1676,0,Индустриални компютьрни мрежи (р. о., бакалавър)
Дисциплина 6: 2033,0,Микроконтролери в системите за управление - р. о.
Дисциплина 7: 2154,0,Бази от данни в индустриални системи - р. о.
Дисциплина 8: 2154,0,Бази от данни в индустриални системи (р. о., бакалавър)
Дисциплина 9: 2341,0,Интернет базирани системи (з. о., бакалавър)
Дисциплина 10: 2341,0,Интернет базирани системи (р. о., бакалавър)


Написани рецензии на дипломни работи
Теодоси Генчев Цанков
(фак.№:20411140):
Достъп до бази от данни през World Wide Web
Айлин Али Хюсеин
(фак.№:20735603):
Създаване и изследване на аналитична база от данни
Суай Мюмюн Халибрям
(фак.№:20505114):
Изследване на механизъма за блокировки в среда на MS SQL Server 2000
Георги Владимиров Георгиев
(фак.№:20611114):
Управление на мобилен робот в 2D пространството
Петър Андонов Петков
(фак.№:20511120):
Разработване на система за сигнализация и блокировка в цех за производство за формалин (Неохим АД)
Мирослав Любомиров Лазаров
(фак.№:20805002):
Разработване на информационна система за нуждите на студентско общежитие
Иван Димитров Василев
(фак.№:20611104):
Конфигуриране и настройване на комуникационен модул CP 243-1 IT на SIEMENS
Траян Димов Иванов
(фак.№:20711130):
Разработване на приложение за сградна автоматизация посредством "smartphone"
Николай Димитров Цананеев
(фак.№:20811162):
Разработване на мобилно приложение за организиране на задачи в производството
Диляна Стефчева Андреева
(фак.№:20811136):
Web базирана информационна система за фризьорски салон


Задания на дипломни работи /успешно защитени/
Даниела Иванова Николова
(фак.№:31501):
Разработка на Web модули към УИС за отчитане на учебната заетост на преподавателите
Елица Димитрова Панайотова
(фак.№:33599):
Разработване на модули и справки към информационна система на ВУ
Лъчезар Иванов Лалев
(фак.№:31700):
Разработване на модул "Качество на обучение" към Университетска информационна система
Светлана Маркова Маркова
(фак.№:33399):
Разработване на модули и справки към Докторантска информационна система
Тихомир Махайлов Семчов
(фак.№:32395):
Web-базирана обучаваща виртуална лаборатория
Павел Стефанов Ганчев
(фак.№:32999):
Разработка на модул "Форма 2" и справки към ИС "Факултет"
Георги Николаев Георгиев
(фак.№:31398):
Система за цифрово програмно управление ТИКСИ-30Т
инж. Даниела Иванова Николова
(фак.№:20511003):
Разработка на Web-базирана система за събиране и обработка на данни
инж. Мариан Симеонов Андреев
(фак.№:20411006):
Web-базирана система за управление на съдържанието на сайт
Димитър Стефанов Митрев
(фак.№:20311113):
Web-базирана информационна система за обезпечаване работата на застрахователно дружество
Сийка Живкова Желева
(фак.№:20311108):
Информационна система за оценяване и анализиране качеството на обучение, развитието и реализацията на студентите
Георги Иванов Георгиев
(фак.№:20311103):
Автоматизирано управление на библиотека
Христо Антонов Христов
(фак.№:20311120):
Разработка на динамична Web-страница на университетско звено ‘Катедра’
инж. Виждан Хайри Ибрям
(фак.№:20641603):
Web-базирана система за проверка и оценка на знания на студенти
Метин Найдънов Кърпачев
(фак.№:20211106):
Web-базирана система за обезпечаване на дейностите на книжарница
инж. Сийка Живкова Желева
(фак.№:20711003):
Web-базирана информационно-управляваща техника
инж. Христо Антонов Христов
(фак.№:20711006):
Разработване на модули към система за управление съдържанието на Web-сайт – E107
инж. Лъчезар Иванов Лалев
(фак.№:20411001):
Електронен магазин в Internet
Ангел Динев Георгиев
(фак.№:20405109):
Web-базирана информационна система за обезпечаване на електронен телефонен указател
МЕТИН НАЙДЪНОВ КЪРПАЧЕВ
(фак.№:20811006):
ВИСОКОСКОРОСТНИ КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ДАННИ
КАЛИН ЗДРАВКОВ ПЕНКОВ
(фак.№:20311121):
СИСТЕМА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПРОИЗВОДСТВЕНА ФИРМА
ДИМИТЪР САШЕВ МОЛЛОВ
(фак.№:20511128):
ON-LINE СИСТЕМА ЗА ХОТЕЛСКИ РЕЗЕРВАЦИИ
НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ КОЛЕВ
(фак.№:20511132):
WEB БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
БИРГЮЛ БЕХЧЕТОВА МЮМЮНОВА ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Моделиране и изследване на архивирането на разпределена база от данни
МИРОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ЛАЗАРОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Информационна система за подпомагане вземането на управленски решения
МАРИН ХРИСТОЗОВ ЗАПРЯНОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Разработване и изследване на метод за защита на информацията в информационни системи от неправомерен достъп
ВЕЛИН САБИНОВ ХАДЖИЕВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Моделиране на операции по структуриране, съхраняване и обработка на данни в Интернет
РАДОСТИН ХРИСТОВ ЛЕФТЕРОВ ДЕЙСТВАЩ Разработване и имплементиране на методи за киберсигурност в университетска информационна система