ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ПЕНЧО АНГЕЛОВ СТОЙЧЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Стопански факултет
Катедра: Математика, информатика и природни науки
Кабинет(и): 1327
Служебен тел.: (066 827)+412
E-mail1:
Месторождение: гр. Габрово
Постоянен aдрес: 5304 гр. Габрово, ул.Осениковец 4

Съдържание:
Проекти (8)
Книги (13)
Публикации (89)
Учебни материали (4)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Изследване състоянието на компонентите на околната среда
Година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта е да бъдат извършени научни изследвания в една от основните области, засегнати в Националната стратегия за устойчиво развитие на Република България до 2020 г. - опазването на околната среда (извършване мониторинг на състоянието на компонентите на околната среда и опазване чистотата им). Научни дейности: Изследователска дейност е разделена в 6 направления: 1. Изследване състоянието на водоизточниците и съвременни методи за пречистване на замърсени води; 2. Изследване качеството на атмосферния въздух в урбанизирани територии; 3. Приложение на ултразувковото и микровълново въздействие при модификация на органични съединения чрез принципите на „Зелената химия”; 4. Разработване на методи за мониторинг на състоянието на екосистеми чрез контрол на състоянието на техни специфични представители; 5. Изследване светлинното замърсяване на околната среда; 6. Изследване възможностите за повишаване ефективността на фотоволтаичните системи.
Позиция в проекта: самостоятелен проект
Бр.заети: 16

Име на проект: №2 Опазване на околната среда и устойчиво развитие
Година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта е да бъдат извършени научни изследвания в една от основните области, засегнати в Националната стратегия за устойчиво развитие на Република България до 2020 г. - опазването на околната среда (извършване мониторинг на състоянието на компонентите на околната среда и опазване чистотата им, намаляване и елиминиране на неустойчивите модели на производство и потребление с цел съхраняване на природното равновесие). Изследователска дейност е разделена в 5 направления: 1. Пречистване на битови и промишлени отпадъчни води; 2. Проучване, оценка и анализ на замърсяването на въздуха в урбанизирани територии; 3. Приложение на принципите на „зелената химия” при модификация на органични съединения и приложението им в химическата и хранителна промишленост; 4. Определяне на подходящи биоиндикатори за провеждане на периодичен мониторинг и проследяване на състоянието на околната среда; 5. Изследване възможностите за съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия.
Позиция в проекта: -
Бр.заети: 16

Име на проект: №3 Мониторинг и управление на компонентите на околната среда
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Изследователска дейност е разделена в 3 направления: 1. Пречистване на битови и промишлени отпадъчни води; 2. Проучване, оценка и анализ на замърсяването на въздуха в урбанизирани територии; 3. Идентифициране на опасностите и моделиране на изследваните дейности.
Позиция в проекта: -
Бр.заети: 17

Име на проект: №4 Проучване, оценка, отстраняване и контрол на замърсителите на околната среда - 3 етап
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Изследователска дейност е разделена в 2 направления: 1. Проучване, оценка и анализ на замърсяването на въздуха в урбанизирани територии; 2. Идентифициране на опасностите, оценка на риска и моделиране на изследваните дейности.
Позиция в проекта: -
Бр.заети: 11

Име на проект: №5 Разработване на лазерно устройство с пари меден бромид за медицинско приложение
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Разработване на лазерно устройство с пари меден бромид за медицинско приложение
Позиция в проекта: водеща организация
Бр.заети: 8

Име на проект: №6 Проучване, оценка, отстраняване и контрол на замърсителите на околната среда - 2 етап
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Изследователска дейност е разделена в 3 направления: 1. Биологично пречистване на отпадъчни води; 2. Проучване, оценка и анализ на замърсяването на въздуха в урбанизирани територии; 3. Идентифициране на опасностите, оценка на риска и моделиране на изследваните дейности.
Позиция в проекта: -
Бр.заети: 12

Име на проект: №7 Проучване, оценка, отстраняване и контрол на замърсителите на околната среда - 1 етап
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Изследователска дейност е разделена в 2 направления: 1. Биологично пречистване на отпадъчни води; 2. Проучване, оценка и анализ на замърсяването на въздуха в урбанизирани територии.
Позиция в проекта: -
Бр.заети: 14

Име на проект: №8 Предотвратяване и контрол на замърсяването на водите от индустрията и бита
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Научно-изследователската дейност е разделена в 4 направления: 1) Замяна на опасните вещества в PVC компаунди; 2) Изследване на новите технически решения в градските пречиствателни станции за отпадъчни води; 3) Устойчиво управление на влажните зони; 4) Идентифициране на опасностите и оценка на риска в изследваните дейности.
Позиция в проекта: -
Бр.заети: 11


Публикации
Публикация: №1 Стойчев, П. Водите на Община Габрово. Университетско издателство „Васил Априлов” - Габрово, 2020, стр. 172. ISBN 978-954-683-617-5.
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов” - Габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Василев, Д., М. Колева, П. Стойчев, Учебна тетрадка по химия, Унив. изд. "Васил Априлов" , Габрово, 2019, ISBN: 978-954-683-602-1
Издателство: Унив. изд. "Васил Априлов" , Габрово
Изд.год.: 2019
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Василев, Д., М. Колева, П. Стойчев, Учебна тетрадка по химия, Унив. изд. "Васил Априлов" , Габрово, 2018, ISBN: 978-954-683-581-9
Издателство: Унив. изд. "Васил Априлов" , Габрово
Изд.год.: 2018
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Василев, Д., М. Колева, П. Стойчев, Учебна тетрадка по химия, Унив. изд. "Васил Априлов" , Габрово, 2018, ISBN: 978-954-683-581-9
Издателство: Унив. изд. "Васил Априлов" , Габрово
Изд.год.: 2017
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №5 Стойчев, П. Техники за пречистване на водите - 1 част (механично пречистване), Издателство „Екс-Прес”, Габрово, 2016, ISBN: 978-954-490-527-9
Издателство: Издателство „Екс-Прес”, Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №6 Колева, М., П. Стойчев, Д. Василев. Ръководство за упражнения по химия. Университетско издателство “В. Априлов” – Габрово, 2016, 178 с., ISBN 978-954-683-517-8
Издателство: Университетско издателство “В. Априлов” – Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №7 Василев, Д., М. Колева, П. Стойчев, Лабораторен дневник по химия, Унив. изд. "Васил Априлов" , Габрово, 2015, ISBN: 978-954-683-526-0
Издателство: Унив. изд. "Васил Априлов"
Изд.год.: 2015
Вид: Учебна литература - Учебно пособие
Пълен текст:

Публикация: №8 Колева, М., П. Стойчев, Д. Василев, Ръководство за упражнения по химия, Университетско издателство „В. Априлов”, Габрово, 2014. ISBN: 978-954-683-517-8
Издателство: Университетско издателство „В. Априлов”- Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №9 Василев, Д., А. Цонева, М. Колева, П. Стойчев, Тетрадка за лабораторни упражнения по химия, Издателство „Екс-Прес”, Габрово, 2013, ISBN: 978-954-490-412-8
Издателство: Издателство „Екс-Прес”, Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебно пособие
Пълен текст:

Публикация: №10 Стойчев, П. Техники за пречистване на въздуха - 1 част (механично пречистване), Издателство „Екс-Прес”, Габрово, 2013, ISBN: 978-954-490-427-2
Издателство: Издателство „Екс-Прес”, Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №11 Стойчев, П. Техники за пречистване на въздуха - 2 част (физикохимично и химично пречистване), Издателство „Екс-Прес”, Габрово, 2013, ISBN: 978-954-490-428-9.
Издателство: Издателство „Екс-Прес”, Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №12 Василев, Д., А. Цонева, М. Колева, П. Стойчев, Лабораторен дневник по химия, Унив. изд. „В. Априлов”, Габрово, 2011, ISBN: 978-954-683-459-1
Издателство: Унив. изд. „В. Априлов”, Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Учебна литература - Учебно пособие
Пълен текст:

Публикация: №13 Бояджийски, Г., М. Колева, П. Стойчев. Ръководство за лабораторни упражнения по химия. Университетско издателство “В. Априлов” – Габрово, 2009, 232 с., ISBN 978-954-490-069-4.
Издателство: Университетско издателство “В. Априлов” – Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №14 Стойчев, П. Изследване физико-химичните показатели на водите в местните водоизточници на габровските фирми. Международна научна конференция УНИТЕХ’20, 20-21.11.2020 г, с. II-313-316, ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’20
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Стойчев, П. Активна реакция, електропроводимост и твърдост на питейните води в Габрово. Международна научна конференция УНИТЕХ’20, 20-21.11.2020 г, с. II-317-320, ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’20
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Стойчев, П. Концепция за газификация на гр. Севлиево. Международна научна конференция «Техника, технологии, образование, сигурност ‘19», Велико Търново, 29.05-01.06.2019 г. НТС по машиностроене, София, том 1, стр.79-81. ISSN: 2535-0315 (Print), ISSN: 2535-0323 (Online)
Издателство: Международна научна конференция «Техника, технологии, образование, сигурност ‘19», Велико Търново,
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Стойчев, П. Преценяване необходимостта от ОВОС при газоснабдяване на Горна Росица. Международно списание „Устойчиво развитие”, брой 2/2019, година IX, с.30-34. ISSN: 1314-4138 (print),
Издателство: Международно списание „Устойчиво развитие”
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №18 Стойчев, П. Изследване качеството на питейните води в Община Габрово. Международна научна конференция УНИТЕХ’19, 15-16.11.2019 г, с. III-299-304, ISSN 1313-230X.
Издателство: УНИТЕХ’19
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №19 Стойчев, П. Изследване степента на пречистване на отпадъчните води в Община Габрово. Международна научна конференция УНИТЕХ’19, 15-16.11.2019 г, с. III-305-310, ISSN 1313-230X.
Издателство: УНИТЕХ’19
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №20 Стойчев, П. Радиоекологичен мониторинг на питейните води и дънните утайки в района на АЕЦ „Козлодуй”. Международна научна конференция УНИТЕХ’18, 16-17.11.2018 г, с. III-204-209, ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’18, 16-17.11.2018 г,
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: В публикацията са обобщени резултатите от радиационния мониторинг на околната среда на АЕЦ “Козлодуй” през 2017 година. Анализирани са резултатите за общата бета активност в питейните води на региона. Обобщени са данните от мониторинга на дънните утайки . Извършени са сравнения с данните от минали години на експлоатация на АЕЦ.

Публикация: №21 Стойчев, П. Изследване състоянието на водоизточниците в Габровски регион. Международна научна конференция УНИТЕХ’18, 16-17.11.2018 г, с. III-210-215, ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’18, 16-17.11.2018 г
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: Водата е от съществено значение за живота, но тя може да бъде и преносител на болести. Инфекциозните заболявания, причинени от болестотворни бактерии, вируси и паразити, са най-често срещаните здравни рискове, свързани с питейната вода. Целта на настоящото изследване е обобщаване на резултатите от мониторинга на питейните води в региона на гр. Габрово.

Публикация: №22 Стойчев, П., А. Ценов. Радиоекологичен мониторинг на въздуха и отлаганията в района на АЕЦ “Козлодуй”. Академично списание „Индустриални технологии”, том 4, кн.1, 2017, стр.106-113. ISSN 1314-9911.
Издателство: Академично списание „Индустриални технологии”
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: Main object of control in radiation monitoring of the environment is the aerosol activity of air. In order to locate possible environmental impacts on air as a result of the work of NPP "Kozloduy" there has been established a sample processing network with checkpoints within a 100 km range. The field measurements of the radiation in emergency situations are covered by mobile laboratories. The radioactivity of air is controlled by a new generation of high-tech devices - the DH-60810EV.2 model of the company "F & J Specialty Products", USA. They also report the meteorological parameters (temperature and pressure), which contributes to the greater accuracy of the final results. Since 2009 the new LB-5211 filters (fibreglass) have been used for radioecological monitoring of atmospheric fallout. The precise sample processing and monitoring technique ensures high accuracy and sensitivity of analyses. This article presents the long-term results (1992 - 2016) for the activity of 137Cs and 7Be. The registered radioactivity of 137Cs in air is about 100 000 times lower than the standards in the country and about 1 000 times lower compared to the natural radioactivity of the cosmogeneous 7Be. The operation of NPP "Kozloduy" has not affected the radiation purity of the air within the 100 km zone. And no tecnogenic radionuclides from atmospheric fallout have been registered at the control points on the site and within the100 km zone of NPP "Kozloduy". Основен обект на контрол при радиационния мониторинг на околната среда е аерозолната активност на въздуха. За локализиране на евентуалното екологично въздействие върху въздуха от работата на АЕЦ “Козлодуй” е създадена пробоотборна мрежа с контролни постове до 100 km. Полевите измервания на радиационната обстановка в аварийни ситуации се обезпечават с мобилни лаборатории. Радиоактивността на атмосферния въздух се контролира с ново поколение високо-технологични устройства модел DH-60810EV.2 на фирма “F&J Specialty Products”, USA. Те отчитат и метеорологичните параметри (температура и налягане), което допринася за по-голяма прецизност на крайните резултати. От 2009 г. за радиоекологичен мониторинг на отлаганията от атмосферата се използват новите филтри LB-5211 (стъкловлакно). Прецизната техника за пробоотбор и мониторинг, гарантира висока точност и чувствителност на анализите. Представени са дългосрочните резултати (от 1992 до 2016 г.) за активността на 137Cs и 7Be. Регистрираната радиоактивност на 137Cs във въз-духа е около 100 000 пъти по-ниска от нормите в страната и около 1 000 пъти по-малка спрямо естес-твената радиоактивност на космогенния 7Be. Експлоатацията на АЕЦ “Козлодуй” не е повлияла на радиационната чистота на атмосферния въздух в 100 km зона. На контролните постове от площад-ката и 100 km зона на АЕЦ “Козлодуй” не са регистрирани техногенни радионуклиди от атмосферните отлагания.

Публикация: №23 Влъкненски, Ц., П. Стойчев, Р. Чутуркова. Замърсяване на въздуха със серовъглерод (CS2) в района на град Свищов. Академично списание „Индустриални технологии”, том 4, кн.1, 2017, стр.114-121. ISSN 1314-9911
Издателство: Академично списание „Индустриални технологии”
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: This dispersion model and assessment of air pollution with carbon disulphide (CS2) in Svishtov are developed in accordance with the requirements of Bulgarian legislation and the Framework Directive 96/62/EC on the assessment and control of the Atmospheric Air Quality (AAQ). For this purpose is used SELMAGIS software fully compatible with geographical information system Ar-cGIS. SELMAGIS is a modular system, containing dispersion model AUSTAL2000. Based on evaluation of the main sources of CS2 in Svishtov, input data for the model from point and area sources are systematized, contributing to the determination of (AAQ) in relation to atmospheric pollution with CS2. This dispersion model and assessment of air pollution with carbon disulphide (CS2) in Svishtov are devel-oped in accordance with the requirements of Bulgarian legislation and the Framework Directive 96/62/EC on the assessment and control of the Atmospheric Air Quality (AAQ). The software used for this purpose is SELMAGIS, which is fully compatible with geographical information system ArcGIS. SELMAGIS is a modular system, containing dispersion model AUSTAL2000. Based on evaluation of the main sources of CS2 in Svishtov, input data for the model from point and area sources have been systematized, contributing to the determination of (AAQ) in relation to atmospheric pollution with CS2. The influence of the "Industry" group sources on the pollution of urban areas in the town of Svishtov with CS2 in 2014 can be assessed as moderate and constant, and at the presence of northwest winds in the area, as varying from moderate to significant. At a local scale the release of large amounts of CS2 is a prerequisite for its accumulation in the environment as well as for its biochemical transformation to H2S and other sulfur products. Secondarily it makes possible the generation of latent background imissions of H2S in the area and the town throughout the year. The influence of the"Domestic heating" sources on air quality in Svishtov in 2014 in terms of CS2 can be evaluated as periodical and moderate during the heating season. For the urbanized parts of the town during the heating season in adverse weather conditions (quiet weather) it becomes a primary source of pollution with CS2

Публикация: №24 Стойчев, П., Х. Крачунов. Экономической оценки последствия взаимодействия общества с окружающей средой. 5 th International Conference ″Law, Economy and Management in Modern Ambience″ LEMiMA 2017. 20–22. April 2017, Belgrade, Serbia, p. 485–494
Издателство: 5 th International Conference ″Law, Economy and Management in Modern Ambience″ LEMiMA
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Взаимосвязь человека с окружающей природной средой можно наглядно представить в виде зкономико-зкологических моделей. Критериальным принципом зкономико-зкологических моделей всегда било эквивалентное распределение производимых и реализуемых стоимостей, а также потребностей в ресурсах для воспроизводства создаваемых стоимостей, либо равновесие, складивающееся на основе соотношений спроса и предложения со всеми их возможными конкретными формами и модификациями в условиях зколого-устойчивого развития. По зтой причине модели, построенные на данном принципе, охватывают в явной или неявной форме в основном сферу рыночных отношений. Понятия зквивалентность, равновесие, зффективностьр отражают не только ту часть зкономических благ, которая реализуется через рынок, но охватывают весь универсальный спектр воспроизводственних отношений социально-зкономико-зкологической системи.

Публикация: №25 Стойчев, П. Анализ на резултатите от радиоекологичния мониторинг на природните води в района на АЕЦ „Козлодуй”. Международна научна конференция УНИТЕХ’17, 17-18.11.2017 г, с. 185-190, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’17
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Стойчев, П. Проучване акумулацията на живак в сладководните хидробионти в Черноморски басейнов район. Международна научна конференция УНИТЕХ’17, 17-18.11.2017 г, с. 179-184, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’17
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Влъкненски, Ц., П. Стойчев, Р. Чутуркова. „Дисперсионно моделиране и оценка замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ10) в урбанизирани територии на Централна Северна България (2014)”. Международно списание „Устойчиво развитие”, брой 2/2016, година VI, с.69-75. ISSN: 1314-4138 (print), ISSN: 2367-5454 (online) http://www.sd-journal.org/.
Издателство: Международно списание „Устойчиво развитие”
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №28 Ценов, А., П. Стойчев. Радиоекологичен мониторинг в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Международна научна конференция УНИТЕХ’16, 18-19.11.2016 г, том 1, с. 379-383, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’16
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №29 Влъкненски, Ц., П. Стойчев, Р. Чутуркова. Дисперсионно моделиране и оценка замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ10) в урбанизирани територии на Централна Северна България. «Устойчиво развитие – лято 2016» на тема «Екологична сигурност и климатични промени», 27-29.06.2016 г., Технически университет - Варна
Издателство: «Устойчиво развитие – лято 2016» на тема «Екологична сигурност и климатични промени», 27-29.06.2016 г., Технически университет - Варна
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №30 Стойчев, П. Предотвратяване на риска от големи аварии с химични вещества. Международна научно практическа конференция «Устойчиво развитие – лято 2016» на тема «Екологична сигурност и климатични промени», 27-29.06.2016 г., Технически университет - Варна.
Издателство: Международна научно практическа конференция «Устойчиво развитие – лято 2016» на тема «Екологична сигурност и климатични промени», 27-29.06.2016 г., Технически университет - Варна.
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №31 Ценов, А., П. Стойчев. Автоматизирана информационна система за радиационен мониторинг (АИСРМ) на населени места в наблюдаваната зона на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Международна научна конференция УНИТЕХ’16, 18-19.11.2016 г, том 1, с. 384-388, ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’16
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №32 Бонов, Н., П. Стойчев. Организация на аварийното планиране и реагиране на Република България в случай на ядрена или радиационна авария. Научна конференция „Радиационната безопасноств съвременния свят”, 11 ноември 2016 г., НВУ «В. Левски», гр. Велико Търново, с.5-15, ISBN 978-954-753-243-4.
Издателство: Научна конференция „Радиационната безопасноств съвременния свят”, 11 ноември 2016 г., НВУ «В. Левски», гр. Велико Търново
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №33 Бонов, Н., П. Стойчев. Класификация на аварийното състояние и оперативни нива за намеса в случай на ядрена или радиационна авария. Научна конференция „Радиационната безопасноств съвременния свят”, 11 ноември 2016 г., НВУ «В. Левски», гр. Велико Търново, с.16-25, ISBN 978-954-753-243-4.
Издателство: Научна конференция „Радиационната безопасноств съвременния свят”, 11 ноември 2016 г., НВУ «В. Левски», гр. Велико Търново
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №34 Стойчев, П. Избор на вариант за третиране на утайките от ПСОВ – В. Търново. Научни известия на НТС по машиностроене, София, м. юни 2016 г., брой 8 (194), том 1, стр.58-61. ISSN: 1310-3946.
Издателство: Научни известия на НТС по машиностроене
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №35 Влъкненски, Ц., П. Стойчев, Р. Чутуркова. „Дисперсионно моделиране и оценка замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ10) в урбанизирани територии на Централна Северна България (2014)”. Международно списание „Устойчиво развитие”, брой 2/2016, година VI, с.69-75. ISSN: 1314-4138 (print), ISSN: 2367-5454 (online) http://www.sd-journal.org/.
Издателство: Международно списание „Устойчиво развитие”
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №36 Влъкненски, Ц., П. Стойчев, Р. Чутуркова. Дисперсионно моделиране и оценка замърсяването на въздуха със серовъглерод (CS2) в района на гр. Свищов, Р. България. Международна научно практическа конференция «Устойчиво развитие – лято 2016» на тема «Екологична сигурност и климатични промени», 27-29.06.2016 г. гр. Варна, МДУ „Фредерик Жолио – Кюри”.
Издателство: Международна научно практическа конференция «Устойчиво развитие – лято 2016» на тема «Екологична сигурност и климатични промени», 27-29.06.2016 г. гр. Варна, МДУ „Фредерик Жолио – Кюри”.
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №37 Стойчев, П., П.Далев. Устойчиво управление на отпадъци от биологичен произход и оползотворяването им чрез биотехнологични методи. Международна научна конференция “Устойчиво развитие - зима 2015”, София, БАН, 25-27.03.2015 г.
Издателство: Международна научна конференция “Устойчиво развитие - зима 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №38 Стойчев, П. Изследване необходимостта от реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води – В. Търново. Научни известия на НТС по машиностроене, София, м. май 2015 г., брой 4 (167), том 1, стр.19-22. ISSN: 1310-3946
Издателство: Научни известия на НТС по машиностроене, София
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №39 Влъкненски, Ц., П. Стойчев, Р. Чутуркова. Фоново замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици в урбанизирани територии на Централна Северна България. Международно списание „Устойчиво развитие”, брой 22, м. януари/февруари 2015 г., с.82-90. ISSN: 1314-4138 (print), ISSN: 2367-5454 (online) http://www.sd-journal.org/.
Издателство: Международно списание „Устойчиво развитие”
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №40 Стойчев, П. Проучване, анализ и екологична оценка на сяроочистващата инсталация в ТЕЦ “Марица-изток 3”. Международна научна конференция УНИТЕХ’15, 20-21.11.2015 г, том 1, с. 490-495, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’15 20-21.11.2015 г.
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №41 Стойчев, П. Система за мониторинг и управление в Пречиствателна станция за отпадъчни води - Габрово. Международна научна конференция УНИТЕХ’15, 20-21.11.2015 г, том 1, с. 496-501, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’15, 20-21.11.2015 г.
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №42 Стойчев, П., П. Далев „Устойчиво управление на отпадъци от биологичен произход и оползотворяването им чрез биотехнологични методи”. Международно списание „Устойчиво развитие”, брой 5/26, м. септември/октомври 2015 г., с.86-92. ISSN: 1314-4138 (print), ISSN: 2367-5454 (online)
Издателство: Международно списание „Устойчиво развитие”
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №43 Стойчев, П., „Иновативни решения в Пречиствателна станция за отпадъчни води - Габрово”. Международно списание „Устойчиво развитие”, брой 5/26, м. септември/октомври 2015 г., с.99-103. ISSN: 1314-4138 (print), ISSN: 2367-5454 (online)
Издателство: Международно списание „Устойчиво развитие”
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №44 Vlaknenski Ts., P. Stoychev, R. Chuturkova. Dispersion modeling of atmospheric emissions of particulate matter (PM10) and evaluation of the contribution of different sources of air pollution in the town of Svishtov, Bulgaria. Journal Scientific and Applied Research, 2014, vol. 5, 202 – 212, ISSN: 1314-6289.
Издателство: Bulgaria. Journal Scientific and Applied Research
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст:

Публикация: №45 Stoychev, P., Ts. Vlaknenski, R. Chuturkova. Synchronization between Bulgarian and European legislation on conservation of Air quality. International scientific e-journal ECONOMIC PROCESSES MANAGEMENT, epm.fem.sumdu.edu.ua, №2-2-14, УДК 502.3:502.175, JEL Classification: K33, K42, Q5.
Издателство: International scientific e-journal ECONOMIC PROCESSES MANAGEMENT, epm.fem.sumdu.edu.ua
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №46 Влъкненски, Ц., П. Стойчев, Р. Чутуркова. Климатични фактори имащи принос към нивата на замърсяване на въздуха в урбанизирани територии на Централна северна България. Международна научна конференция УНИТЕХ’14, 21-22.11.2014 г., том 1, с. 391-398, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’14
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №47 Далев, П., П. Стойчев. Биоразградимите полимери – суровини и технологии. Международна научна конференция УНИТЕХ’14, 21-22.11.2014 г., том 1, с. 373-376, ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’14
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №48 Тотев, Х., П. Стойчев. Прилагането на теориите за състоянието на пазара на ценни книжа - гарант за устойчив растеж. Международно списание „Устойчиво развитие”, брой 10, 2013 г., с.52-56. ISSN 1314-4138.
Издателство: Международно списание „Устойчиво развитие”, брой 10
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №49 Влъкненски, Ц., П. Стойчев, Р. Чутуркова. Инвентаризация на емисиите на фини прахови частици в атмосферния въздух от битовото отопление в урбанизирани територии на централна северна България. Списание „Екологично инженерство и опазване на околната среда” No3-4, 2013, с.43-50, ISSN 1311-8668.
Издателство: Списание „Екологично инженерство и опазване на околната среда”
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №50 Влъкненски, Ц., П. Стойчев, Р. Чутуркова. Оценка на замърсяването и сравнителна характеристика на емисиите на фини прахови частици от автомобилния транспорт в урбанизирани територии на България. Списание „Екологично инженерство и опазване на околната среда” No3-4, 2013, с.51-57, ISSN 1311-8668.
Издателство: Списание „Екологично инженерство и опазване на околната среда”
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №51 Тотев, Х., П. Стойчев. Ролята на суаповия дилър на пазара с иновативни финансови инструменти като фактор за устойчив растеж. Международно списание „Устойчиво развитие”, брой 7, 2013 г., с.20-25. ISSN 1314-4138.
Издателство: Международно списание „Устойчиво развитие”,
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №52 Тотев, Х., П. Стойчев. Реформите в банковия сектор като фактор за стимулиране растежа на икономиката. Международно списание „Устойчиво развитие”, брой 7, 2013 г., с.30-34. ISSN 1314-4138.
Издателство: Международно списание „Устойчиво развитие”
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №53 Тотев, Х., П. Стойчев. Устойчиво развитие чрез участие на международните капиталови пазари. Международно списание „Устойчиво развитие”, брой 10, 2013 г., с.63-66. ISSN 1314-4138
Издателство: Международно списание „Устойчиво развитие”
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №54 Влъкненски, Ц., П. Стойчев, Р. Чутуркова. Проучване замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в урбанизирани територии на централна северна България. Международно списание „Устойчиво развитие”, брой 12, 2013 г., с.36-43. ISSN 1314-4138.
Издателство: Международно списание „Устойчиво развитие”
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №55 Влъкненски, Ц., П. Стойчев, Р. Чутуркова. „Оценка на приноса на източниците на замърсяване с фини прахови частици върху качеството на атмосферния въздух в урбанизирани територии в България”. Международно списание „Устойчиво развитие”, брой 13, 2013 г., с.45-50. ISSN 1314-4138.
Издателство: Международно списание „Устойчиво развитие”
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №56 Тотев,Х. Оценка на технико-икономическите показатели на пречиствателни станции за битови отпадъчни води. Международна научно-техническа конференция "УНИТЕХ 2013" ТУ, Габрово - ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научно-техническа конференция "УНИТЕХ 2013" ТУ, Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №57 Тотев,Х. Икономическото въздействие от развитието на добива на шистов газ. Международна научно-техническа конференция "УНИТЕХ 2013" ТУ, Габрово - ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научно-техническа конференция "УНИТЕХ 2013" ТУ, Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №58 Стойчев, П. Изследване ефективността на технологиите за дезинфекция на води. Международно списание „Устойчиво развитие”, брой 4, м. юни 2012 г., с.131-133. ISSN: 1314-4138 (print), ISSN: 2367-5454 (online) http://www.sd-journal.org/.
Издателство: Международно списание „Устойчиво развитие”, брой 4
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Web: http://www.sd-journal.org/

Публикация: №59 Иванов, В., П. Стойчев. Основни нормативни документи в областта на устойчивото управление на качеството на атмосферния въздух чрез контрол на емисиите от горивни източници. Международно списание „Устойчиво развитие”, брой 4, м. юни 2012 г., с.134-138. ISSN: 1314-4138 (print), ISSN: 2367-5454 (online) http://www.sd-journal.org/.
Издателство: Международно списание „Устойчиво развитие”, брой 4
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Web: http://www.sd-journal.org/

Публикация: №60 Стойчев, П. Устойчиво управление на влажните зони. Международно списание „Устойчиво развитие”, брой 5, м. септември 2012 г., с.16-21. ISSN: 1314-4138 (print), ISSN: 2367-5454 (online) http://www.sd-journal.org/.
Издателство: Международно списание „Устойчиво развитие”, брой 5,
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Web: http://www.sd-journal.org/.

Публикация: №61 Иванов, В., П. Стойчев. Устойчиво управление на качеството на атмосферния въздух чрез транспониране на европейските нормативни документи от областта на атмосферния въздух. Международно списание „Устойчиво развитие”, брой 5, м. септември 2012 г., с.47-50. ISSN: 1314-4138 (print), ISSN: 2367-5454 (online) http://www.sd-journal.org/.
Издателство: Международно списание „Устойчиво развитие”, брой 5,
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Web: http://www.sd-journal.org/.

Публикация: №62 Влъкненски, Ц., П. Стойчев. Анализ на данните от имисионен контрол и оценка нивата на специфични замърсители в атмосферния въздух на гр. Свищов. Международно списание „Устойчиво развитие”, брой 5, м. септември 2012 г., с.78-83. ISSN: 1314-4138 (print), ISSN: 2367-5454 (online) http://www.sd-journal.org/.
Издателство: Международно списание „Устойчиво развитие”, брой 5
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Web: http://www.sd-journal.org/

Публикация: №63 Влъкненски, Ц., П. Стойчев. Анализ на данните от автоматичен имисионен контрол и оценка нивата на замърсяването на атмосферния въздух в гр. Горна Оряховица с фини прахови частици (ФПЧ 10). Международно списание „Устойчиво развитие”, брой 5, м. септември 2012 г., с.84-89. ISSN: 1314-4138 (print), ISSN: 2367-5454 (online) http://www.sd-journal.org/.
Издателство: Международно списание „Устойчиво развитие”, брой 5
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №64 Влъкненски, Ц., П. Стойчев. Дисперсно моделиране на емисиите на Фини прахови частици (ФПЧ 10) в гр. Горна Оряховица. Международно научно on-line списание „Наука и технологии”, Издава „Съюз на учените” - Стара Загора, Том 2, Номер 2, 2012 г. стр. 55-60.
Издателство: Международно научно on-line списание „Наука и технологии”, Издава „Съюз на учените” - Стара Загора. Том 2, Номер 2,
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Web: http://journal.sustz.com/VolumeII/Number2/index.html

Публикация: №65 Влъкненски, Ц., П. Стойчев. Дисперсионно моделиране на атмосферните емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) и оценка приноса на отделните източниците на замърсяване на въздух в гр. Севлиево, България. Международна научна конференция УНИТЕХ’12, 16-17.11.2012 г., том 2, с. 395-400, ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’12
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №66 Влъкненски, Ц., П. Стойчев. Инвентаризация на емисии от битово отопление в гр. Свищов, България и количествена оценка на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици (ФПЧ 10). Международна научна конференция УНИТЕХ’12, 16-17.11.2012 г., том 2, с. 401-406, ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’12
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №67 Крачунов, Х., П. Стойчев. Цели, задачи и дейност на международна асоциация „Устойчиво развитие”. Международна научна конференция УНИТЕХ’12, 16-17.11.2012 г., том 2, с. 407-410, ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’12
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №68 Стойчев, П, Х. Крачунов. Състояние и перспективи за използване на влажните зони в България. Международна научна конференция УНИТЕХ’12, 16-17.11.2012 г., том 2, с. 411-416, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’12
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №69 Влъкненски, Ц., П. Стойчев. Анализ на данните от автоматичен имисионен контрол и оценка на замърсяването на атмосферния въздух в гр. Свищов с фини прахови частици (ФПЧ 10). Научна конференция „Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата”, 25-26 октомври 2012 г., гр. Велико Търново, с.168-176, ISBN 978-954-753-104-8
Издателство: Научна конференция „Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата”, 25-26 октомври 2012 г., гр. Велико Търново
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №70 Влъкненски, Ц., П. Стойчев. Инвентаризация на емисии от битово отопление в гр. Горна Оряховица и количествена оценка на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици (ФПЧ 10). Научна конференция „Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата”, 25-26 октомври 2012 г., гр. Велико Търново, с.177-186, ISBN 978-954-753-104-8
Издателство: Научна конференция „Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата”, 25-26 октомври 2012 г., гр. Велико Търново
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №71 Стойчев, П. Замяна на опасните вещества в PVC компаунди. Международна научна конференция УНИТЕХ’11, 18-19.11.2011 г., том 3, с. 494-499, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’11
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №72 Стойчев, П., М. Николова, П. Събев. Моделиране на процеса на дезинфекция на отпадъчни води. Международна научна конференция УНИТЕХ’11, 18-19.11.2011 г., том 3, с. 476-481, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’11
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №73 Стойчев, П., М. Николова. Намаляване на потенциалните отрицателни въздействия от градските пречиствателни станции. Международна научна конференция УНИТЕХ’11, 18-19.11.2011 г., том 3, с. 500-505, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’11
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №74 Стойчев, П. Изследване на новите технически решения в градските пречиствателни станции за отпадъчни води. Международна научна конференция УНИТЕХ’11, 18-19.11.2011 г., том 3, с. 506-511, ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’11
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №75 Лукянов, С., П. Стойчев. Характеристика на неизяснени пожари, причинени от нитроцелулозни лакове. Международна научна конференция УНИТЕХ’10, 19-20.11.2010 г., том 3, с. 513-516, ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’10
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №76 Стойчев, П. Пречистване на вода за нуждите на фармацевтичните производства. Международна научна конференция УНИТЕХ’10, 19-20.11.2010 г., том 3, с. 534-539, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’10
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №77 Стойчев, П. Пречистване на битови отпадъчни води от малки обекти. Международна научна конференция УНИТЕХ’10, 19-20.11.2010 г., том 3, с. 540-545, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’10
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №78 Стойчев, П., М. Николова. Предотвратяване и контрол на замърсяването в регионално депо за опасни отпадъци. Международна научна конференция УНИТЕХ’10, 19-20.11.2010 г., том 3, с. 552-557, ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’10
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №79 Николова, М., П. Стойчев. Идентифициране на опасностите при дезинфекция на замърсени води. Международна научна конференция. Uniteh-10. Габрово, 2010, III-546...III-551, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция. Uniteh-10. Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №80 Стойчев, П. Намаляване на екологичните проблеми в галваничните производства чрез отлагане на покрития на базата на тривалентния хром. Международна научна конференция УНИТЕХ’09, 20-21.11.2009 г., том 3, с. 548-552, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’09
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №81 Стойчев, П. Изследване на новостите в концепциите за дезинфекция на замърсени води. Международна научна конференция УНИТЕХ’09, 20-21.11.2009 г., том 3, с. 553-558, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’09
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №82 Стойчев, П. Екологосъобразно управление на биомедицински и медицински опасни отпадъци. Международна научна конференция УНИТЕХ’09, 20-21.11.2009 г., том 3, с. 559-564, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’09
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №83 Николова, М., П. Стойчев. Идентифициране на опасностите от биомедицински и медицински отпадъци. Международна научна конференция УНИТЕХ’09, 20-21.11.2009 г., том 3, с. 570-573, ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’09
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №84 Стойчев, П. Съвременни технологични схеми за пречистване на битови отпадъчни води от населени места с над 10 000 жители. Международна научна конференция УНИТЕХ’08, 21-22.11.2008 г., том 3, с. 425-430, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’08,
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №85 Стойчев, П. Най-добри налични техники за пречистване на отпадъчните води от текстилните предприятия. Международна научна конференция УНИТЕХ’08, 21-22.11.2008 г., том 3, с. 431-436, ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’08
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №86 Николова, М., П. Стойчев. Идентифициране на опасностите при механично пречистване на отпадъчни води. Международна научна конференция Uniteh-08. Габрово, 2008, III-437...III-441, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция Uniteh-08. Габрово
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №87 Стойчев, П., М. Николова. Възможности за намаляване на риска от спомагателните процеси при ултрафилтрация. Международна научна конференция Uniteh-06. Габрово, 2006, III-398...III-402, ISSN 978-954-683-353-2
Издателство: Международна научна конференция Uniteh-06
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №88 Николова, М., П. Стойчев. Методика за оценка на риска при пречистване на води чрез ултрафилтрация. Русенски университет „Ангел Кънчев”, Сборник доклади на научна конференция, 2006, с. 93-98
Издателство: Русенски университет „Ангел Кънчев”, Сборник доклади на научна конференция
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №89 Stoychev, P. A., I. S. Simeonov. Automation of a Technological Process for Ultra filtration Purification of Waters Contaminated with Dyes. 3rd International Conference RaDMI 2003, September, 19-23, 2003, Herceg Novi, Serbia and Montenegro, pp. 1993-1997
Издателство: 3rd International Conference RaDMI 2003, September, 19-23, 2003, Herceg Novi, Serbia and Montenegro
Изд.год.: 2003
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 0978,0,Екология (р. о., бакалавър)
Дисциплина 2: 2155,0,Екологичен мониторинг и експертизи (р. о., бакалавър)
Дисциплина 3: 2156,0,Технологии за пречистване на водите (р. о., бакалавър)
Дисциплина 4: 2334,0,Технологии и техника за пречистване на въздуха (р. о., бакалавър)