ВХОД
МАТЕРИАЛИ (28)
ДРУГИ

ДИСЦИПЛИНА
"ФИЗИКА (Р. О., БА"
(задочно обучение, ОКС "бакалавър")

Вид материал: Лекция
Описание: Механика
Материал: 5bbf1799ead1b_MEHANIKA.pdf // от 11/10/2018
Преподавател: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ

Вид материал: Лекция
Описание: Термодинамика
Материал: 5bbf17efda8f4_TERMODINAMIKA.pdf // от 11/10/2018
Преподавател: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ

Вид материал: Лекция
Описание: Електричество и магнетизъм
Материал: 5bbf1836a260e_ELEKTRICHESTVO_I_MAGNETIZAM.pdf // от 11/10/2018
Преподавател: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ

Вид материал: Лекция
Описание: Трептения и вълни
Материал: 5bbf187566382_TREPTENIYA_I_VALNI.pdf // от 11/10/2018
Преподавател: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ

Вид материал: Лекция
Описание: Оптика1
Материал: 5bbf2f96b0a0d_OPTIKA_01.pdf // от 11/10/2018
Преподавател: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ

Вид материал: Лекция
Описание: Оптика2
Материал: 5bbf2fc5e3597_OPTIKA_02.pdf // от 11/10/2018
Преподавател: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ

Вид материал: Лекция
Описание: Атомна физика
Материал: 5bbf300b59928_ATOMNA_FIZIKA.pdf // от 11/10/2018
Преподавател: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ

Вид материал: Лекция
Описание: Ядрена физика
Материал: 5bbf30512d99d_YADRENA_FIZIKA.pdf // от 11/10/2018
Преподавател: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ

Вид материал: Упражнение
Описание: 02 Международна система измерителни единици
Материал: // от 10/10/2018
Преподавател: ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА

Вид материал: Упражнение
Описание: 03 Точност на измерванията
Материал: // от 10/10/2018
Преподавател: ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА

Вид материал: Упражнение
Описание: 04 Графично представяне на резултатите
Материал: // от 10/10/2018
Преподавател: ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА

Вид материал: Упражнение
Описание: 06 л.у. " Определяне вискозитета на течности по метода на Стокс"
Материал: // от 10/10/2018
Преподавател: ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА

Вид материал: Упражнение
Описание: 07 л.у. "Определяне период на елементарна клетка"
Материал: // от 10/10/2018
Преподавател: ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА

Вид материал: Упражнение
Описание: 09 л.у. "Определяне на кинематични и динамични величини при движение на сферично тяло по наклонен улей"
Материал: // от 10/10/2018
Преподавател: ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА

Вид материал: Упражнение
Описание: 10 л.у. Cp/Cv
Материал: // от 10/10/2018
Преподавател: ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА

Вид материал: Упражнение
Описание: 18 л.у. Феромагнити
Материал: // от 10/10/2018
Преподавател: ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА

Вид материал: Упражнение
Описание: 21 л.у. U-видна тръба
Материал: // от 10/10/2018
Преподавател: ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА

Вид материал: Упражнение
Описание: 22 л.у. Скорост на звука
Материал: // от 10/10/2018
Преподавател: ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА

Вид материал: Упражнение
Описание: 23 л.у. "Определяне диаметъра на тънка нишка с помощта на лазер"
Материал: // от 10/10/2018
Преподавател: ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА

Вид материал: Упражнение
Описание: 26 л.у. "Определяне на зависимостта на показателя на пречупване на светлината във въздух от налягането"
Материал: // от 10/10/2018
Преподавател: ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА

Вид материал: Упражнение
Описание: 27 л.у. "Определяне показателя на пречупване на стъкло с микроскоп"
Материал: // от 10/10/2018
Преподавател: ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА

Вид материал: Упражнение
Описание: 29 л.у. "Определяне на светлинен поток и светлинен добив на светлинен източник"
Материал: // от 10/10/2018
Преподавател: ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА

Вид материал: Упражнение
Описание: 30 л.у. "Определяне интензитета на нажежаема лампа"
Материал: // от 10/10/2018
Преподавател: ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА

Вид материал: Упражнение
Описание: 31 л.у. "Изследване спектъра на газоразрядна лампа с помощта на монохроматор УМ2"
Материал: // от 10/10/2018
Преподавател: ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА

Вид материал: Упражнение
Описание: 32 л.у. "Снемане характеристики на фотоклетка"
Материал: // от 10/10/2018
Преподавател: ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА

Вид материал: Упражнение
Описание: 35 л.у. "Изследване зависимостта на електропроводимостта на полупроводниците от интензитета на електричното поле"
Материал: // от 10/10/2018
Преподавател: ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА

Вид материал: Упражнение
Описание: 37 л.у. "Изследване на температурната зависимост на съпротивлението на образци от метал и полупроводник"
Материал: // от 10/10/2018
Преподавател: ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА

Вид материал: Упражнение
Описание: 38 л.у. "Определяне параметрите на фоторезистор"
Материал: // от 10/10/2018
Преподавател: ДАНИЕЛА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА