ФАКУЛТЕТ
"МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ"
 Обща информация
Декан: доц. д-р инж. Красимир Илиев Друмев
Тел.:  +359 (0)66 801 222; +359 (0)66 827 284
E-mail: kid@tugab.bg
 
Зам. декан УД: доц. д-р инж. Димчо Йорданов Пулов
Тел.:  +359 (0)66 801 222; +359 (0)66 827 519
E-mail: pulov@mail.bg
 
Зам. декан НИД и КП: доц. д-р инж. Христо Недев Христов
Тел.:  +359 (0)66 801 222; +359 (0)66 827 275
E-mail: christo@tugab.bg
 
Факултетна канцелария
инж. Петя Йорданова Янкова
Тел.:
+359 (0)66 827
236
E-mail:
petya@tugab.bg
 
Люба Миткова Джонова
Тел.:
+359 (0)66 827 236
E-mail: djonova_75@abv.bg

 

От 19 век град Габрово се обособява като център на занаятите, текстилната и металообработващата промишленост. В момента тук работят най-крупните производители на телфери, режещи инструменти и пластмасови изделия в страната и големи фирми за текстилни, уредостроителни, електротехнически, мебелни и др. изделия.

В град Габрово и един регион от 70-80 километра около него се намират структуроопределящите за страната предприятия за машиностроенето и неговите подотрасли в Казанлък, Стара Загора, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Дряново, Трявна, Тетевен, както и единственият завод за автомобили в България.

Факултет "Машиностроене и уредостроене" е създаден с Постановление на Министерски съвет №27/22.07.1983 и до края на 2014 г. в него са получили инженерно образование над 9000 машинни инженери.

Академичният състав се състои от висококвалифицирани преподаватели, обединени в 5 катедри:

 • Машиностроене и уредостроене;
 • Енергийна техника;
 • Индустриален дизайн и текстилна техника;
 • Машиностроителна техника и технологии;
 • Техническа механика.

Факултетът извършва обучение в три акредитирани професионални направления, за образователно – квалификационни степени „бакалавър" и „магистър":

Направление "Машинно инженерство"

 • Мехатроника (с възможност за двойна диплома с ВУ-Шмалкалден, Германия)
 • Компютърни технологии в машиностроенето
 • Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника
 • Дизайн, техника и технологии в текстила.

Направление "Общо инженерство"

 • Компютърен дизайн в индустрията
 • Техника и технологии за опазване на околната среда

Направление "Материали и материалознание"

 • Технология на материалите и материалознание

Факултетът е акредитиран от Националната агенция за оценка и акредитация през 2013 г. за обучение в образователната и научна степен "доктор" по научните специалности:

 1. Материалознание и технология на машиностроителните материали;
 2. Машини и съоръжения за леката промишленост;
 3. Машинознание и машинни елементи;
 4. Металорежещи машини и системи;
 5. Метрология и метрологично осигуряване;
 6. Приложна механика;
 7. Промишлена топлотехника;
 8. Рязане на материалите и режещи инструменти;
 9. Строителна механика, съпротивление на материалите;
 10. Теория на машините, механизмите и автоматичните линии;
 11. Технология на машиностроенето;
 12. Технология на текстилните материали;
 13. Точно уредостроене;
 14. Хидравлични и пневматични задвижващи системи.

Факултетът разполага с модерна материална база, включваща машини с цифрово програмно управление, роботи, компютърна и измервателна техника.

Всички студенти получават фундаментална подготовка в областта на машинното и общото инженерство, специализирани компютърни умения за моделиране и симулиране на процеси в различни среди, иновативни дизайнерски познания по съвременни CAD-CAM-CAE системи от среден и висок клас, креативни мениджърскии лидерски умения в управлението на големи производствени процеси и цикли.

Учебните планове и програми са разработени съгласно Европейските норми, съгласувани са с водещи фирми в страната и са с много добра кохезия към Университетите от ЕС, което позволява интензивен външен обмен на студенти, докторанти и преподаватели. По време на обучението се извършва международен обмен на студенти за обучение през един или два семестъра по европейската програма Еразъм, както и възможност за получаване на двойна диплома за студентите от специалност „Мехатроника" с Висше училище – Шмалкалден, Германия.


Катедри
No Катедра
1.ЕНЕРГИЙНА ТЕХНИКА
2.ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН И ТЕКСТИЛНА ТЕХНИКА
3.МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ И ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ
4.МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ
5.МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
6.ТЕКСТИЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
7.ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА