ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ГЕНАДИ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ
Кабинет(и): 2405
Служебен тел.: (066 827)+406
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (15)
Книги (4)
Публикации (84)
Докторанти (9)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Разработване на модели и алгоритми за активна компенсация на динамичните грешки, допускани в процеса на измерване на равнинни повърхнини
Година: 2022
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на този проект е разработване на модели и алгоритми за активна компенсация на динамичните грешки, допускани в процеса на измерване на равнинни повърхнини.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 16

Име на проект: №2 Разработване и изследване на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти - III част
Година: 2021
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на този проект е разработване на необходимата теоретична база на измерванията в динамичен режим на параметри на движещи се обекти и създаване на тази основа на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №3 Разработване и изследване на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти - II част
Година: 2020
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Разработване и изследване на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти - II част
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №4 Разработване и изследване на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти - I част
Година: 2019
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: сновната цел на този проект е разработване на необходимата теоретична база на измерванията в динамичен режим на параметри на движещи се обекти и създаване на тази основа на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 14

Име на проект: №5 Разработване, реализация и изследване на трикоординатна измервателна система с механичен модул във вид на делта-робот - III част
Година: 2018
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на този проект е разработване и реализация на трикоординатна измервателна система с механичен модул във вид на делта-робот. Целта на настоящия етап от проекта е да се проведе синтез на системата за управление на робота, избор на алгоритъм за управление, избор на задвижване, на преобразуватели за положение, захранване и др.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №6 Измерване и контрол на малкомодулни зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №7 Проектиране и изработка на зъбни вариатори с асиметричен профил на зъбите
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №8 Моделиране и практическа реализация на вълнови зъбни предевки
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №9 АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
Година: 2013
Уч. година: 2013
Описание: Актуализация на образователния процес в Технически университет-Габрово в съответствие с изискванията на бизнеса.
Позиция в проекта: Бенефициент
Бр.заети: 398

Име на проект: №10 Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ-Габрово
Година: 2013
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Функционален експерт по дейност 10.1
Позиция в проекта: -
Бр.заети: -

Име на проект: №11 Моделиране и практическа реализация на нелинейни закони на зацепване на зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №12 Конструиране на некръгли зъбни колела с асиметричен профил на зъбите
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №13 Конструиране на елементи и възли от фината механика и уредостроенето
Година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №14 Моделиране на екстремни малкомодулни зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Изследване, реализация и внедряване на гама модернизирани еволвентни цилиндрични зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите и екстремни качествени показатели.

Име на проект: №15 ИЗСЛЕДВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МОДЕРНИЗИРАНИ ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ С АСИМЕТРИЧЕН ПРОФИЛ
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Изследване, реализация и внедряване на гама модернизирани еволвентни цилиндрични зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите и екстремни качествени показатели.


Публикации
Публикация: №1 Симеонов Св., Г.Цветанов, М.Ненчева Елементи и възли в мехатрониката, ръководство за лабораторни упражнения ,УИ "В.Априлов", Габрово 2014г., ISBN:978-954-683-523-9
Издателство: УИ "В.Априлов", Габрово 2014г.,
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Илиев Ил.,Св.Симеонов,Г.Цветанов, М.Ненчева Финомеханична техника, ръководство за лабораторни упражнения,Университетско издателство "В.Априлов", Габрово 2008г., ISBN 978-954-683-390-7
Издателство: ,Университетско издателство "В.Априлов", Габрово 2008г.,
Изд.год.: 2008
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Цветанов Г., М.Ненчева Методология на проектирането и автоматизирано конструиране, ръководство за лабораторни упражнения, ЕКС-ПРЕС, Габрово 2006г., ISBN-10:954-9442-47-0; ISBN-13:954-9442-47-2
Издателство: ЕКС-ПРЕС, Габрово 2006г.,
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Илиев Ил.,Св.Симеонов,Г.Цветанов, М.Ненчева Машинознание, ръководство за лабораторни упражнения и курсови работи, ЕКС-ПРЕС, Габрово 2006г., ISBN-10:954-9442-62-4; ISBN-13:978-954-9442-62-5
Издателство: ЕКС-ПРЕС, Габрово 2006г.,
Изд.год.: 2006
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №5 Цветанов Г., М. Ненчева, С.Хаджиев, Проблеми при геометричен синтез на планетни предавки с асиметричен профил на зъбите, Дни на механиката, Машиностроене и машинознание, Варна, книга 1 2022 г., стр. 3- 8 ISSN 1312 – 8612;
Издателство: Дни на механиката, Машиностроене и машинознание, Варна, книга 1 2022 г., стр.3- 8 ISSN 1312 – 8612;
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст:

Публикация: №6 Цветанов Г., М. Ненчева, П.Ненчев, Анализ на параметрите на червячна модулна фреза със специално предназначение, Дни на механиката, Машиностроене и машинознание, Варна, книга 1 2022 г., стр. 8- 13 ISSN 1312 – 8612;
Издателство: Дни на механиката, Машиностроене и машинознание, Варна, книга 1 2022 г.,стр. 8- 13 ISSN 1312 – 8612;
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст:

Публикация: №7 Цветанов Г., М. Ненчева, С.Хаджиев, Проектиране на инструмент за изработване на малкомодулни зъбни колела с асиметричен профил на зъбите, АДП – 2022 Созопол, сб. доклади брой 4, 07.2022, стр.52-55 ISSN 2682-9584;
Издателство: Издателство на ТУ - София
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №8 Цветанов Г., Х. Петров. Основни видове задвижвания в индустриални роботи за асемблиране на скрепителни елементи.АДП 2022, Издателство на ТУ-София, Брой 4 от юли 2022, ISSN 2682-9584
Издателство: ADP 2022, Брой 4 от юли 2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Cvetanov, G., T. Karadzhov, Geometric Synthesis of Involute Planetary Gears with Connected Gear Wheels of Type 2K-H. Environment. Technology. Resources. Rezekne, Latvia, Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference. Volume 3, 49-53, 2021, Online ISSN 2256-070X, DOI: 10.17770/etr2021vol3.6643, Scopus SJR 0.11
Издателство: Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference. Volume 3
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №10 Cvetanov, G., T. Karadzhov, R. Miteva, Determination of the elastic displacements in plain strained condition of involute cylindrical gears with asymmetric profile. Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics, AMEE 2020, Sofia, AIP Conference Proceedings, Volume 2333, 2021, ISSN 0094243X, ISBN 978-073544077-7, DOI: 10.1063/5.0042511, Scopus SJR 0.177
Издателство: AMEE 2020, Sofia, AIP Conference Proceedings, Volume 2333
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №11 Cvetanov, G., T. Karadzhov, Consequences of the Basic Law of Flat Interlocking of Involute Cylindrical Gears. Environment. Technology. Resources. Rezekne, Latvia, Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference. Volume 3, 54-57, 2021, Online ISSN 2256-070X, DOI: 10.17770/etr2021vol3.6576, Scopus SJR 0.11
Издателство: Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference. Volume 3
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №12 Cvetanov, G., Ts. Karadzhov, R. Miteva, Basic Law of the Flat Interlocking of Involute Cylindrical Gears with Asymmetric Profiles. Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics, AMEE 2020, AIP Conference Proceedings, Volume 2333, 2021, ISSN 0094243X, ISBN 978-073544077-7, DOI 10.1063/5.0042513. Scopus SJR 0.177
Издателство: AMEE 2020, AIP Conference Proceedings, Volume 2333
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №13 Цветанов Г., С. Хаджиев, П. Ненчев. Геометричен синтез на самоспиращи предавки с асиметричен профил. Механика на машините, Книга 1, НК по ТММ, 2021, 51-55, ISSN 0861-9727
Издателство: Механика на машините
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №14 Цветанов Г., С. Хаджиев, П. Ненчев. Геометричен синтез на зъбни предавки в обобщени параметри. Механика на машините, Книга 1, НК по ТММ, 2021, 56-60, ISSN 0861-9727
Издателство: Механика на машините, Книга 1, НК по ТММ
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №15 Хаджиев С., Г. Цветанов, Ц. Караджов.Екстремни параметри на малкомодулни зъбни колела с асиметричен профил,АДП 2021, Издателство на ТУ-София,Брой 3 от юли 2021, ISSN 2682-9584
Издателство: АДП 2021, Издателство на ТУ-София,Брой 3 от юли 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Цветанов Г., С Хаджиев, П.Ненчев, Проектиране на планетни зъбни механизми с използване на CAD/CAM Дни на механиката, Машиностроене и машинознание, Варна, книга 1 2020 г., стр. 80- 83,ISSN 1312 – 8612
Издателство: Машиностроене и машинознание, Книга 1, НК по ТММ
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №17 Цветанов Г., С. Хаджиев, М. Ненчева.Оптимално проектиране на планетни предавки с асиметричен профил. Машиностроене и машинознание, Книга 1, НК по ТММ, 2020, 84-88, ISSN 1312-8612
Издателство: Машиностроене и машинознание, Книга 1, НК по ТММ
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №18 Цветанов Г., Ц.Караджов Компютърен дизайн в мехатрониката, Учебно пособие, УИ "Васил Априлов", Габрово 2020 г, 196 стр.,ISBN 978-954-683-618-2
Издателство: УИ "Васил Априлов", Габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Учебна литература - ELSE - лекции

Публикация: №19 Цветанов Г., Ц. Караджов, С. Хаджиев. Зъбни предавки с асиметричен профил и вътрешно зацепване.АДП 2021, Издателство на ТУ-София,Брой 2 от юли 2020, ISSN 2682-9584
Издателство: ADP 2020, Брой 2 от юли 2020
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Цветанов Г., Ц. Караджов, С. Хаджиев. Товароносимост на некръгли зъбни колела с асиметричен профил на зъбите.АДП 2021, Издателство на ТУ-София,Брой 2 от юли 2020, ISSN 2682-9584
Издателство: ADP 2020, Брой 2 от юли 2020
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Dichev, D., I. Zhelezarov, R. Dicheva, D. Diakov, H. Nikolova, G. Cvetanov. Algorithm for estimation and correction of dynamic errors. XXX International Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance 2020", September, 2020, Sozopol, Bulgaria, pp. 91-95, ISSN 1313-9126
Издателство: International Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance"
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Цветанов Г., М. Ненчева ,Ив.Георгиев, Класификация и структура на съосни зъбни предавки с асиметричен профил, Дни на механиката, Варна, книга 1 2019 г., стр. 62- 66 ISSN 0861 – 9727;
Издателство: Машиностроене и машинознание, Дни на механиката, Варна, книга 1 2019 г., стр. 62- 66 ;
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст:

Публикация: №23 Цветанов Г., М. Ненчева, С.Хаджиев, Интерференция при еволвентни цилиндрични зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите, АДП – 2019 Созопол, сб. доклади, 06.2019,стр. 46 - 50 ISSN 2682-9584;
Издателство: АДП – 2019 Созопол, сб. доклади, 06.2019,стр. 46 - 50 ISSN 2682-9584;
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №24 Цветанов Г., М. Ненчева, П.Ненчев, Пространствени области на съществуване при еволвентни цилиндрични зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите, АДП – 2019 Созопол, сб. доклади, 06.2019,стр. 51 - 55 ISSN 2682-9584;
Издателство: , АДП – 2019 Созопол, сб. доклади, 06.2019,стр. 51 - 55 ISSN 2682-9584;
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №25 Цветанов Г., М. Ненчева. Определяне на обемната якост на зъба при асиметричен профил на зъбите и различни възможности на образуване. АДП-2018, Созопол, сб. доклади, 06.2018, ISSN1310-3946
Издателство: АДП-2018, Созопол, сб. доклади
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Цветанов Г., М. Ненчева ,Ст.Къртунов Използване на монокристален силиций във фотоволтаични системи, АДП – 2017 Созопол, сб. доклади, 06.2017, ISSN 1310-3946;
Издателство: АДП – 2017 Созопол, сб. доклади, 06.2017, ISSN 1310-3946;
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №27 Цветанов Г., М. Ненчева ,П.Рачев Изследване на физикомеханични свойства на нанокомпозити от силиций, АДП – 2017 Созопол, сб. доклади, 06.2017, ISSN 1310-3946;
Издателство: АДП – 2017 Созопол, сб. доклади, 06.2017, ISSN 1310-3946;
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №28 Савов Ст., Г. Цветанов, П. Рачев. Проектиране на епициклични зъбни механизми с използване на CAD/CAM. Механика на машините, 2017
Издателство: Нацинален комитет по теория на машините и механизмите, ТУ-Варна, Институт по механика към БАН
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №29 Цветанов Г.,М. Ненчева, Ст. Савов.Оптимално проектиране на 2К-Н предавки с асиметричен профил на зъбите. Механика на машините, Варна 2017
Издателство: Нацинален комитет по теория на механизмите и машините, ТУ-Варна, Институт по механика към БАН
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №30 Симеонов С.,Г.Цветанов,Ив. Георгиев.Определяне кинематичните параметри на зъбен вариатор с асиметричен профил на зъбите.Механика на машините,Варна, 2017
Издателство: Национален комитет по теория на механизмите и машините, ТУ-Варна, Институт по механика към БАН
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №31 Цветанов Г., С. Големанова, Ем. Божилов Изследване на заклинването при кинематични вълнови предавки с асиметричен профил, ХXV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДИСКРЕТНОТО ПРОИЗВОДСТВО
Издателство: ХXV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДИСКРЕТНОТО ПРОИЗВОДСТВО
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №32 Цветанов Г., П. Ненчев, Ив. Георгиев. Методи на формообразуване и моделиране на зъбите на ексцентрикова предавка с асиметричен профил, Унитех, Габрово 2016
Издателство: ТУ-Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №33 Цетанов Г., Ст. Савов, М. Ненчева, В. Кисьова.Проектиране на стенд за определяне на износването при еволвентни цилиндрични зъбни предавки.Унитех, Габрово, 2016
Издателство: ТУ-Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №34 Определяне кинематичните параметри на зъбен вариатор с асиметричeн профил Нацинален комитет по теория на механизмите и машините, ТУ-Варна, Институт по механика към БАН
Издателство: Нацинален комитет по теория на механизмите и машините, ТУ-Варна, Институт по механика към БАН
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №35 Методи на формообразуване на зъбите на ексцентрикова предавка с асиметричен профил Международна научна конференция УНИТЕХ’16– Габрово 18-19.11.2016
Издателство: УНИТЕХ’16– Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №36 Ненчева М., Г.Цветанов Конструкции на зъбни предавки с асиметричен профил, VІІІ Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 1 2016 г., ISSN 0861 – 9727;
Издателство: Механика на машините, Варна
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст:

Публикация: №37 Цветанов Г., Ил. Железаров., Ан. Пурнарас. Модифицирани области на съществуване при еволвентни цилиндрични зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите.Механика на машините,Варна 2016
Издателство: МЕХАНИКА НА МАШИНИТЕ
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №38 Симеонов С., Г. Цветанов, Ан. Пурнарас Сравняване показателите на зъбно зацепване при асиметричен профил на зъбите.Механика на машините, Варна 2016
Издателство: Механика на машините
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №39 Цветанов Г., М. Ненчева, Ем. Божилов. Хибридни зъбни профили в мехатрониката. Механика на машините. Варна 2016
Издателство: ТУ-ВАРНА
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №40 Цветанов Г., М. Ненчева Възможност за контрол технологичните размери при еволвентни цилиндрични малкомодулни зъбни предавки, VІІ Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 1 2015 г., ISSN 1312 – 8612
Издателство: VІІ Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 1 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №41 Обзор на методите при конструиране на зъбни вариатори Международна научна конференция УНИТЕХ’15– Габрово 20-21.11.2015
Издателство: УНИТЕХ’15– Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №42 Цветанов Г.,Ив. Георгиев. Обзор на методите при конструиране на зъбни вариатори. Унитех, Габрово, 2015
Издателство: ТУ-Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №43 Цветанов Г.,С. Големанова.Кинематичен анализ на механизъм с променлива скорост на задвижващия вал. Унитех, Габрово, 2015
Издателство: ТУ-ГАБРОВО
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №44 Железаров, И., Г. Цветанов, М. Ненчева. Геометрични ограничения при синтез на еволвентни цилиндрични предавки в обобщени параметри. Машиностроене и машинознание. Варна. 2014. стр. 70 – 73. ISSN 1312-8612
Издателство: Машиностроене и машинознание, т. 20
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №45 Ненчева М., Г.Цветанов Проектиране на финомеханични зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите, VІ Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 1 2014 г., ISSN 1312 – 8612
Издателство: VІ Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 1 2014 г.
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №46 Цветанов Г., Ненчева М., Определяне на преходната крива при еволвентни цилиндрични зъбни колела произведени по метода на центроидното обвиване, Unitech 2014 Габрово, сб. доклади, том IIІ, 21–22.11.2014, ISSN 1313-230X
Издателство: Unitech 2014 Габрово, сб. доклади, том IIІ, 21–22.11.2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №47 Симеонов С., Г. Цветанов, М. Ненчева. Проектиране на зъбни вариатори с асиметричен профил на зъбите. Машиностроене и машинознание.Варна 2013
Издателство: ТУ-Варна
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №48 Tsvetanov G., A. Pournaras. Development of strains by means of elasticity theory novel model, Unitech, Gabrovo, 2014
Издателство: Unitech 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №49 Г. Цветанов, Ем. Божилов Възможности на равнинното зацепване при асиметричен зъбен профил и зъбодълбачно колело. Унитех 2014
Издателство: Unitech 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №50 Железаров, И. и Г. Цветанов. Актуализиране на учебните програми в ТУ - Габрово съгласно изискванията на бизнеса. УНИТЕХ. Габрово. 2014. pp. III-326-330. ISSN 1313-230X
Издателство: UNITECH
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №51 Tsvetanov, G., Ts. Karadzhov, Eirini Xylapecidou. Mechanics and Motion of a Three Link Articulated Robots. Unitech’13, Gabrovo, 22-23 November, 2013, volume III, p. 279-282, ISSN 1313-230X.
Издателство: Unitech’13, Gabrovo
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №52 Zhelezarov, I. S., G. T. Tsvetanov, P. Z. Panayotov. Control of the involute cylindrical gears with an asymmetrical tooth profile. RadMI 2013. Kopaonik, Serbia. 2013. p. 293 – 298. ISBN 978-86-6075-042-8
Издателство: RadMI
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: При еволвентни цилиндрични зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите възникват затруднения с измерване и контрол на технологичните размери. Това ограничава използването на известните стандарти и зависимости като внася допълнителни случайни грешки в измерването, които са геометричен сбор от радиални и тангенциални. В доклада се предлага използването на размера по ролки като универсален при определяне степента на точност на колела с асиметричен профил на зъбите чрез използването му за контрол на радиалното биене

Публикация: №53 Симеонов С., Г. Цветанов, М. Ненчева Параметрично движение на инструмента в диференциална форма при еволвентни цилиндрични зъбни предавки с асиметричен профил, ІV Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 1 20
Издателство: ІV Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 1 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №54 Цетанов Г., Пл. Панайотов. Зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите.ІV Национална конференция по машиностроене и машинознание.Варна 2012
Издателство: ТУ-Варна
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №55 Цветанов Г., П. Панайотов. Зъбни предавки с асиметричен профил и циклоидно зацепване.Унитех 2012
Издателство: ТУ-Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №56 Симеонов С.,Г.Цветанов,П.Панайотов.Ексцентрикова зъбна предавка с асиметричен профил на зъбите.Машиностроене и машинознание, Варна 2011
Издателство: ТУ-Варна
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №57 Симеонов С., Г. Цветанов, М. Ненчева Практическа апробация на еволвентни цилиндрични зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите ІІI Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 2 2011 г., ISSN 0861 – 9727
Издателство: ІІI Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 2 2011 г.
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №58 Симеонов С., Г. Цветанов, М. Ненчева Еволвентно зацепване при цилиндрични зъбни предавки с асиметричен профил в обобщени параметри ІІІ Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 2 2011 г., ISSN 0861 – 9727
Издателство: ІІІ Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 2 2011 г
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №59 Simeonov S., G. Tcvetanov, M. Nencheva. Lost motion of tooth gearings of asymmetric tooth profile 10th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry”, RaDMI 2010, ISBN 978-86-6075-017-6
Издателство: 10th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry”, RaDMI 2010,
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №60 Симеонов С., Г. Цветанов, М. Ненчева Екстремна товароносимост при еволвентни цилиндрични зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите Unitech’10 Габрово, сб. доклади, том II, 19-20.11.2010, ISSN 1313-230X
Издателство: Unitech’10 Габрово, сб. доклади, том II, 19-20.11.2010,
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №61 Ненчева М., Г. Цветанов Класификация на грешки при обработка на цилиндрични зъбни колела с асиметричен профил на зъбите АМО’2010 Варна, сб. доклади, 27–29.06.2010, ISSN 1313–4264
Издателство: АМО’2010 Варна, сб. доклади, 27–29.06.2010,
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №62 Симеонов С., Г. Цветанов, М. Ненчева Еластични деформации в зъбна предавка с асиметричен профил на зъбите АМО’2010 Варна, сб. доклади, 27–29.06.2010, ISSN 1313–4264
Издателство: АМО’2010 Варна, сб. доклади, 27–29.06.2010,
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №63 Simeonov S.,G.Tsvetanov,M.Nencheva.Lost motion of tooth gearings of asymmetric tooth profile.Radmi 2010
Издателство: Scientific and Technical Center for Intellectual Property
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №64 Цветанов Г., М. Ненчева Екстремни еволвентни цилиндрични зъбни предавки в обобщени параметри, I Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 1 2009 г., ISSN 1312 - 8612
Издателство: I Национална конференция по машиностроене и машинознание Дни на механиката, Варна, книга 1 2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №65 Симеонов С., Г Цветанов, М. Ненчева Възможности за контрол на еволвентни цилиндрични зъбни колела с асиметричен профил на зъбите, АМО’2009 Кранево, сб. доклади, том II, 25–27.06.2009, ISSN 1313-4264
Издателство: АМО’2009 Кранево, сб. доклади, том II, 25–27.06.2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №66 Цветанов Г., М. Ненчева Специфични проблеми при контрол точността на малкомодулни цилиндрични зъбни колела с асиметричен профил на зъбите, АМО’2009 Кранево, сб. доклади, том II, 25–27.06.2009, ISSN 1313-4264
Издателство: АМО’2009 Кранево, сб. доклади, том II, 25–27.06.2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №67 Симеонов С., Г. Цветанов, М. Ненчева Сравняване на товароносимостта на зъбно зацепване при асиметричен профил на зъбите, Unitech’09 Габрово, сб. доклади, том II, 20–21.11.2009, ISSN 1313-230X
Издателство: Unitech’09 Габрово, сб. доклади, том II, 20–21.11.2009,
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №68 Цветанов Г., М. Ненчева Проектиране на еволвентни цилиндрични зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите, Unitech’09 Габрово, сб. доклади, том II, 20–21.11.2009, ISSN 1313-230X
Издателство: Unitech’09 Габрово, сб. доклади, том II, 20–21.11.2009,
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №69 Цветанов Г., М. Ненчева. Определяне на граничните профилни ъгли на инструмента при еволвентни цилиндрични зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите
Издателство: I Национална конференция по машиностроене и машинознание
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №70 Simeonov S., St. Kartunov, G. Tsvetanov.Determination of displacement and tensions by finite element method for asymmetric gesr profile Croatia 2009
Издателство: 8th international Conference “Research and Development in Mechanical Industry
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №71 Симеонов С., Г. Цветанов, М. Ненчева. Възможности за геометричен синтез при вътрешно зацепване и минимална разлика между броя зъби, Механика на машините, Варна, книга 2 2008 г., ISSN 0861 - 9727
Издателство: Механика на машините, Варна, книга 2 2008 г.,
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №72 SImeonov S., G. Tcvetanov, M. Nencheva. Determination of displacements and tensions for asymmetric gear profile, 8th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry”, RaDMI 2008, ISBN 978-86-83803-24-3
Издателство: 8th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry”, RaDMI 2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №73 Цветанов Г., М. Ненчева. Методи за изработка на малкомодулни зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите
Издателство: Unitech’08
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №74 Симеонов С., Г. Цветанов, М. Ненчева. Определяне на оптималната геометрия на преходната крива при асиметричен зъбен профил, Амтex 2007, Габрово, 23–24.11.2007, сб. доклади, том II, ISBN 978 – 954 – 683 – 384 – 6
Издателство: Амтex 2007, Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №75 Ненчева М., Г. Цветанов.Деформации на зъба при еволвентни цилиндрични зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите.Механика на машините.книга III, Варна 2007,ISSN 0861-9727
Издателство: ТУ-Варна
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №76 Симеонов Св.,М. Петров,Г. Цветанов,Ст. Енчев. Коефициент на формата на зъба при еволвентни цилиндри зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите. Механика на машините,книга III,Варна 2007, ISSN 0861-9727
Издателство: ТУ-Варна
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №77 Симеонов Св.,Г.Цветанов.Еволвентни цилиндрични зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите.Механика на машините
Издателство: ТУ-Варна
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №78 Цветанов Г.Възможности на равнинното зацепване при асиметрия на профила и зъбодълбачно колело.Машиностроене и машинознание.Сливен 2007
Издателство: ТУ-Варна
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №79 Цветанов, Г., М. Колева. Установяване на вероятността за възникване на авария на химични инсталации в нефтопреработващата промишленост. Международна научна конференция УНИТЕХ’06, Габрово, 24-25 ноември 2006, том 3, с. 348 – 352 (ISBN 954 – 683 – 353 -3)
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’06, Габрово, 24-25 ноември 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №80 Симеонов С., Г. Цветанов, М. Ненчева. Свободен геометричен синтез при автоматизирано проектиране на еволвентни цилиндрични зъбни предавки, UNITEX `06, Габрово, 24–25.11.2006, сб. доклади, том II, ISBN 10: 954 – 683 – 352 – 8; ISBN 13: 978 – 954 – 68
Издателство: UNITEX `06, Габрово, 24–25.11.2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №81 Ненчева М., Г. Цветанов. Показатели за определяне точността на малкомодулни зъбни колела, Метрология и метрологично осигуряване, Созопол, 12 – 16 .09.2006г., ISBN 10: 954 – 334 – 035 – 8; ISBN 13: 978 – 954 – 334 – 035 – 4
Издателство: Метрология и метрологично осигуряване, Созопол, 12 – 16 .09.2006г.,
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №82 Симеонов Св., Г. Цветанов.Разширяване възможностите на еволвентното зацепване при цилиндрични зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите.Механика на машините.книга v, Варна 2005, ISSN 0861-9727
Издателство: ТУ-Варна
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №83 Симеонов Св., Ил. Илиев, Г. Цветанов. Една възможност за увеличаване дебита на зъбни помпи.Механика на машините.ТУ-Варна.книга V, Варна 2002, ISSN 0861-9727
Издателство: ТУ-Варна
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №84 Симеонов Св.,Г. Цветанов. Определяне параметрите на изходен контур за асиметрични зъбни профили.Механика на машините.книга V, Варна 2002 г., ISSN 0861-9727
Издателство: ТУ-Варна
Изд.год.: 2002
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
МИРОСЛАВА ДОЧЕВА НЕНЧЕВА ДИПЛОМИРАН
ПЛАМЕН ЖИВКОВ ПАНАЙОТОВ ДИПЛОМИРАН Моделиране на некръгли малкомодулни зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите
ЕМИЛИЯН ИВАНОВ БОЖИЛОВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Изследване и реализация на вълнови предавки с асиметричен профил на зъбите
АНДРЕАС НИКОЛАУ ПУРНАРАС ДИПЛОМИРАН Изследване и перспективи на механизма Антикитера
ВИОЛЕТА СТОЕВА АНДОНОВА-КИСЬОВА ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Моделиране и изследване процеса на износване на зъбни предавки с асиметричен профил
ИВАН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Изследване на зъбни вариатори с асиметричен профил на зъбите
СТИЛИЯН САВОВ САВОВ ОТЧИСЛЕН БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА Проектиране и реализация на 2К-Н зъбни предавки с асиметричен профил
СЕВЕРИН АСЕНОВ ХАДЖИЕВ ОТЧИСЛЕН С ПРАВО НА ЗАЩИТА Оптимизация на планетни зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ПЕТРОВ ДЕЙСТВАЩ Проектиране и изследване на роботизирана система за асемблиране на скрепителни елементи