ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: КАЛИН ВЛАДИМИРОВ АНАСТАСОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Машиностроене и уредостроене
Катедра: Машиностроителна техника и технологии
Съдържание:
Проекти (1)
Публикации (3)


Завършени проекти
Име на проект: №1 НОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО
Година: 2020
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Създаване на нова конструкция режещо-деформационен метчик с помощта на технология чрез 3D принтер. Изследване на качествата и параметрите на получената с инструменти по този метод резба и сравняването й с такава, получена чрез конвенционални инструменти; Технологическа оптимизация на процеса формообразуване на вътрешни резби на различни материали по параметрите производителност, трайност и качество на обработената повърхнина; Оптимален избор на инструмент за получаване на вътрешни резби при механично обработване. Проектиране, изработване, създаване условия за приложение на зъбостругови инструменти в процеса зъбоструговане. Автоматизирано проектиране на затягащи устройства в приспособления за установяване на заготовките при механично обработване.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 15


Публикации
Публикация: №1 Dichev, D., Zhelezarov, I., Anastasov, K., Dicheva, R., Kupriyanov, O., Malakov, I., Nikolova, H., Ormanova, M., Petrov, N. Increasing the accuracy of making threaded gauges based on statistical methods. In XXXIII International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance (MMA), 2023, September. DOI: 10.1109/MMA59144.2023.10317905
Издателство: International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №2 Александрова, И., Х. Митев, К. Анастасов. Оптимизиране на темперираща система на шприцформи за инжекционно формоване на полимери. В: Международна научна конференция „Мехатроника, еко– и енергоспестяващи системи и технологии“. Габрово, май 2023, 88-91.
Издателство: Международна научна конференция „Мехатроника, еко– и енергоспестяващи системи и технологии“
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №3 Trifonov, P., K. Anastasov, H. Hristov, I. Aleksandrova. Regarding the Possibilities of Applying the Metal Injection Moulding Method in Bimetal Cutting Tools Production. - In:: Proceedings of the International Scientific conference UNITECH’17, University Publishing House „V. Aprilov” – Gabrovo, III, 117-121, ISBN: 978-954-683-383-9.
Издателство: Proceedings of the International Scientific conference UNITECH’17, vol. III
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я