ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: КАЛИН КРАСИМИРОВ КРУМОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Машиностроене и уредостроене
Катедра: Машиностроителна техника и технологии
Кабинет(и): 1329
Служебен тел.: (066 827)+378
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (9)
Книги (9)
Публикации (48)


Завършени проекти
Име на проект: №1 НОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО
Година: 2022
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Създаване на нова конструкция режещо-деформационен метчик с помощта на технология чрез 3D принтер. Изследване на качествата и параметрите на получената с инструменти по този метод резба и сравняването й с такава, получена чрез конвенционални инструменти; Технологическа оптимизация на процеса формообразуване на вътрешни резби на различни материали по параметрите производителност, трайност и качество на обработената повърхнина; Оптимален избор на инструмент за получаване на вътрешни резби при механично обработване. Проектиране, изработване, създаване условия за приложение на зъбостругови инструменти в процеса зъбоструговане. Автоматизирано проектиране на затягащи устройства в приспособления за установяване на заготовките при механично обработване.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 15

Име на проект: №2 НОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО
Година: 2021
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Икономическа оптимизация на процеса еластично абразивно отрязване на стомани С45 и 42Cr4 по параметрите производителност и технологична себестойност. Автоматизиран избор на оптимална схема на установяване на заготовките при механично обработване.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 15

Име на проект: №3 НОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО
Година: 2020
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Разработване на методика и проектиране на зъбостругови инструменти. Многоцелева оптимизация на процеса еластично абразивно отрязване на стомани С45 и 42Cr4 по метода на обобщената функция на полезност.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 16

Име на проект: №4 НОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО
Година: 2019
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Моделиране и изследване на специални режещи инструменти за обработване на профилни повърхнини по метода на центроидното обхождане. Моделиране и изследване на нова конструкция режещо-деформационни метчици с повишена якост и надеждност, съчетаващи двата метода на формообразуване - рязане и пластична деформация, и създаващи възможности за интензифициране на процеса на обработване на вътрешни резби при повишаване на качеството им. Моделиране и оптимизация на процеса еластично абразивно отрязване с цел осигуряване на условия за увеличаване на трайността на инструмента, интензивността на процеса рязане и качеството на обработените повърхнини.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №5 НОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО
Година: 2018
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Моделиране и изследване на нова конструкция режещо-деформационни метчици с повишена якост и надеждност, съчетаващи двата метода на формообразуване - рязане и пластична деформация, и създаващи възможности за интензифициране на процеса на обработване на вътрешни резби при повишаване на качеството им. Моделиране и изследване на специални режещи инструменти за струговане на профилни повърхнини по метода на центроидното обхождане. Изследване на характеристики на оборудване с паралелна кинематика съобразно технологичните му приложения, както и разработване на нови приложения, окомплектовка, оборудване и програмно осигуряване.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 19

Име на проект: №6 Изследване на влиянието на технологичната наследственост върху геометричната точност при механично обработване на ротационни заготовки
Година: 2015
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Изследванията направени в проекта са свързани със закономерностите, описващи откопирването на геометричните параметри, характеризиращи геометричната точност на изходните заготовки преди механичното обработване в параметри, описващи геометричната точност на повърхнините на обработените детайли. Анализите касаещи състоянието на проблема засягат стабилността на ТС МПИД (Машина-Приспособление-Инструмент-Детайл), имаща пряко отношение спрямо обектите на изследване. Направено е прецизиране на някои термини и понятия и са изведени експериментални количествени зависимости за изследваните закономерности, като са посочени начини за тяхното използване. Ключови думи: технологична наследственост; стабилност; механично обработване; ротационни заготовки; геометрична точност.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 10

Име на проект: №7 Моделиране обработването на детайли със сложна форма на стругови машини с ЦПУ с поддържане на постоянен технологичен параметър
Година: 2014
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Определяне на времето на рязане, трайността и износването на инструмента при обработване на повърхнини със сложна форма при променливи подаване и дълбочина на рязане и зададен постоянен технологически параметър (площ на срязвания слой метал, сила или мощност на рязане, грапавост на обработваната повърхнина, силови деформации в системата МПИД и др.).
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 10

Име на проект: №8 Моделиране обработването на детайли със сложна форма на стругови машини със ЦПУ
Година: 2013
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Цел – математическо моделиране на процеса на обработване на детайли със сложна форма на стругови машини с ЦПУ и оптимизиране на режимите. Хипотеза – оптимизиране на условията за програмно обработване на ротационни детайли със сложна форма може да се осъществи чрез математическо моделиране на това обработване. Подход – системно-морфологичен и разновидностите му за търсене на нови технически решения.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 9

Име на проект: №9 Моделиране обработването на детайли със сложна форма, предназначени за транспортната техника, на стругови машини с ЦПУ
Година: 2009
Уч. година: 2009
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Период: 1 година
Бр.заети: 3


Публикации
Публикация: №1 Метев Х., Крумов К. Технологическа екипировка (ръководство за упражнения и курсова задача). УИ "В. Априлов", Габрово, 2021, с. 95, ISSN: 978-954-683-646-5
Издателство: УИ "В. Априлов", Габрово
Изд.год.: 2021
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Метев Х., Т. Кузманов, К. Крумов. Размерен анализ и синтез в машиностроенето. Изд. „ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово, 2017, с.112, ISBN 978-954-490-566-8.
Издателство: Изд. „ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово
Изд.год.: 2017
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №3 Метев Х., Т. Кузманов, К. Крумов. Технология на машиностроенето ч.2, Технологически методи за механично обработване. Изд. „ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово, 2016, с.164, ISBN 978-954-490-496-8.
Издателство: Изд. „ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №4 Кузманов Т., Х. Метев, К. Крумов. Технология на машиностроенето ч.3, Типови технологически процеси. Изд. „ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово, 2015, с.128, ISBN 978-954-490-471-5
Издателство: Изд. „ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №5 Кузманов Т., Х. Метев, К. Крумов. Технология на машиностроенето ч.5, Технологии за сглобяване и ремонт. Изд. „ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово, 2015, с.132, ISBN 978-954-490-467-8
Издателство: Изд. „ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №6 Кузманов Т., Х. Метев, И. Амуджев, К. Крумов. Процеси и оборудване за механично обработване. УИ „В. Априлов“ – Габрово, 2015, с.208, ISBN 978-954-683-543-7.
Издателство: УИ „В. Априлов“ – Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №7 Кузманов Т., К. Крумов. Техническа подготовка на производството. Изд. „ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово, 2013, с.174, ISBN 978-954-490-419-7.
Издателство: Изд. „ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №8 Кузманов Т., К. Крумов. Управление на качеството. Изд. „ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово, 2013, с.176, ISBN 978-954-490-383-1
Издателство: Изд. „ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №9 Кузманов Т., К. Крумов. Управление на качеството, ръководство за упражнения. Изд. „ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово, 2013, с.96, ISBN 978-954-490-382-4.
Издателство: Изд. „ЕКС-ПРЕС“ ООД – Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №10 Metev H, Krumov K. Determination of Accuracy in Finishing Machining Trough Surface Plastic Deformation with Account of the Phenomenon of Technological Heredity. In: 12th International scientific conference “TechSys 2023”- Engineering, Technologies and Systems, Technical University of Sofia, Plovdiv Branch, 18-20 May 2023 (AIP Conf. Proc. 3078, 2024). DOI: 10.1063/5.0208291, ISSN: 0094243X (Scopus)
Издателство: 12th International scientific conference “TechSys 2023”- Engineering, Technologies and Systems, Technical University of Sofia, Plovdiv Branch, 18-20 May 2023
Изд.год.: 2024
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Karlovski, G., K. Krumov, I. Aleksandrova. Selection of coolant and cutting based on statistical measurements when working with quick-change holders. In: 33rd International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance, MMA 2023, Proceedings, Sozopol, 7-11 September 2023, 38-42, ISSN 1313-9126 (print) (online).
Издателство: 33rd International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance, MMA 2023
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Karlovski, G., K. Krumov, I. Aleksandrova et al. Improving the hard turning process when machining bearing steels. In: 2022 XXXII International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance (MMA), Proceedings, Sozopol, 7-11 September, 2022, 63-65, ISSN 1313-9126 (print) (online).
Издателство: 2022 XXXII International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance (MMA)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Karlovski, G., K. Krumov, I. Aleksandrova et al. Selection of Instrumentation Based on Statistical Analysis. In: 2022 XXXII International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance (MMA), Conference Proceedings, Sozopol, 7-11 September, 2022, Code 185634, DOI: 10.1109/MMA55579.2022.9992429, ISBN 978-166548569-2
Издателство: 2022 XXXII International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance (MMA)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Metev H., Vlahova M., Krumov K. Structure snd Information Provision of a System for Automated Design of Clamping Devices in Fixtures for Workpieces Locating in Machining. 11th International scientific conference “TechSys 2022”- Enginneering, technologies and systems, Technical University of Sofia, Plovdiv Branch, 26-28 May 2022
Издателство: 11th International scientific conference “TechSys 2022”- Enginneering, technologies and systems, Technical University of Sofia, Plovdiv Branch, 26-28 May 2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Metev H., Krumov K., Vlahova B. Economic Aspects Of The Modular Tools. 11th International scientific conference “TechSys 2022”- Enginneering, technologies and systems, Technical University of Sofia, Plovdiv Branch, 26-28 May 2022.
Издателство: 11th International scientific conference “TechSys 2022”- Enginneering, technologies and systems, Technical University of Sofia, Plovdiv Branch, 26-28 May 2022.
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Metev H, Krumov K., Gitan A. Selection of Locators in Automated Design of Fixtures for Locating Workpieces During Machining. Environment. Technology. Resources. Rezekne, Latvia. 13th International Scientific and Practical Conference. Vol.3, pp. 202-207.2021. ISSN 2256-070X.
Издателство: 13th International Scientific and Practical Conference
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №17 Metev H., Krumov K., Determination of inaccuracy by milling taking into account the phenomenon of technological heredity. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 9th International scientific conference “TechSys 2020”- Enginneering, technologies and systems, 14-15 may 2020, Plovdiv, Bulgaria, vol. 878. (doi:10.1088/issn.1757- 899X; Online ISSN: 1757-899X; Print ISSN: 1757-8981).
Издателство: 9th International scientific conference “TechSys 2020”- Enginneering, technologies and systems
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Метев Х., К. Крумов, А. Захариева. Сравнения на неточности при струговане с и без отчитане на явлението технологична наследственост. Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес – 2018“, Пловдив, сб. докл. с. 58-63, 2017. ISSN 2367-8569.
Издателство: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес – 2018“, Пловдив,
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №19 Метев Х., К. Крумов, А. Захариева. Определяне на коефициентите на трансформация при фрезоване с отчитане на явлението технологична наследственост. Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес – 2018“, Пловдив, сб. докл. с. 121-124., 2018. ISSN 2367-8569.
Издателство: Младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес – 2018“, Пловдив
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №20 Metev H., Krumov K., Lengerov A. Determination of inaccuracies in the reporting by turning the phenomenon of heredity technology. 7th International scientific conference “TechSys 2018”- Enginneering, technologies and systems, 17-19 may 2018, Plovdiv, Bulgaria, vol. II. pp. 227- 232. ISSN online: 2535-0048.
Издателство: 7th International scientific conference “TechSys 2018”- Enginneering, technologies and systems, 17-19 may 2018, Plovdiv, Bulgaria
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Метев Х., Т. Кузманов, К. Крумов, Т. Ковачев. Определяне на елементарните неточности при струговане с отчитане на явлението технологична наследственост, Екология и здраве 2016, Дом на науката и техниката - Пловдив, 2016, 459-465. ISSN 2367-9530
Издателство: Екология и здраве 2016, Дом на науката и техниката - Пловдив
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №22 Ангелова, Й., К.Крумов, Т. Кузманов, Оценяване на метода лазерно маркиране с разпределение на приоритетите, Екология и здраве 2016, Дом на науката и техниката - Пловдив, 2016, 489-494
Издателство: Дом на науката и техниката - Пловдив
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Метев Х., Т. Кузманов, К. Крумов, Т. Ковачев. Определяне на коефициентите на трансформация при струговане с отчитане на явлението технологична наследственост. Младежки форуми „Наука, технологии, иновации, бизнес“ 14.04.2016, Дом на науката и техниката, Пловдив, стр. 62-66, сб. доклади ISSN 2367-8569.
Издателство: Младежки форуми „Наука, технологии, иновации, бизнес“ 14.04.2016, Дом на науката и техниката, Пловдив
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №24 Крумов К. Качествена оценка на процеса калиброване зъбите на зъбни колела. Младежки форуми „Наука, технологии, иновации, бизнес“ 14.04.2016, Дом на науката и техниката, Пловдив, стр. 72-75, сб. доклади ISSN 2367-8569.
Издателство: Младежки форуми „Наука, технологии, иновации, бизнес“ 14.04.2016, Дом на науката и техниката, Пловдив
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №25 Метев Х., Кузманов Т., Крумов К. Технологична наследственост и влиянието и върху точността при механично обработване на ротационни заготовки. сп. „Машиностроене и машинознание“, бр.26, с. 121-126, Варна, 2016г. ISSN 1312-8612
Издателство: сп. „Машиностроене и машинознание“, бр.26,Варна
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №26 Крумов К., Х. Метев, Т. Кузманов. Геометрична точност при механично обработване на конзолно установени заготовки. сп. „Машиностроене и машинознание“, бр.26, ТУ-Варна, 2016. с.127-132.
Издателство: сп. „Машиностроене и машинознание“, бр.26, ТУ-Варна
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №27 Метев Х., Кузманов Т., Крумов К., Станев С. Методика за определяне на коефициентите на трансформация при обстъргване с отчитане на явлението технологическа наследственост. сп. „Машиностроене и машинознание“, бр.23, с. 8-11 Варна, 2015г.
Издателство: сп. „Машиностроене и машинознание“, бр.23, Варна
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №28 Метев Х., Кузманов Т., Станев С., Крумов К. Анализ и оценка на сумарната неточност и взаимното влияние на нейните съставящи с отчитане на явлението технологическа наследственост. сп. „Машиностроене и машинознание“, бр.23,с. 3-7, Варна, 2015г. ISSN 1312-8612.
Издателство: сп. „Машиностроене и машинознание“, бр.23, Варна
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №29 Метев Х., Кузманов Т., Крумов К. Определяне на точността при обстъргване на външни ротационни повърхнини с отчитане на явлението технологическа наследственост. сп. „Известия на ТУ – Габрово“, т.49,с. 21-28, 2015, ISSN 1310-6686
Издателство: сп. „Известия на ТУ – Габрово“, т.49
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №30 Е. Георгиев, К. Крумов, Т. Кузманов, Оптимизация на режимите на рязане при обработване на челни повърхнини върху стругови машини с ЦПУ, сп. Машиностроене и машинознание, бр.20, ТУ-Варна, 2014, с. 7-9.
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, бр.20, ТУ-Варна
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №31 И. Иванов, К. Крумов, Х. Метев, Т. Кузманов, Оптимизация на режимите на рязане при обработване на елипсовидни повърхнини върху стругови машини с ЦПУ, сп. Машиностроене и машинознание, бр.20, ТУ-Варна, 2014, с. 10-13.
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, бр.20, ТУ-Варна
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №32 Метев Х., Кузманов Т., Станев С., Крумов К. Технологична наследственост при механично обработване на ротационни заготовки. сп. „Машиностроене и машинознание“, бр.20, Варна, 2014 г., с.14-17, ISSN 1312-8612
Издателство: сп. „Машиностроене и машинознание“, бр.20, Варна
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №33 Метев Х., Т. Кузманов, С. Станев, К. Крумов. Технологическа наследственост и проявлението й при различни етапи на производство на машиностроителни изделия, Научна конференция с международно участие „Приоритетите в транспорта - през моя поглед“ . Сб. докл.,10-11.04.2014, Пловдив. с.70-75.
Издателство: Научна конференция с международно участие „Приоритетите в транспорта - през моя поглед“, Сб. докл.,10-11.04.2014, Пловдив
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №34 Кузманов Т., Х. Метев, К. Крумов, С. Станев. Количествена оценка на технологическата наследственост, Научна конференция с международно участие „Приоритетите в транспорта - през моя поглед“.Сб. докл.,10-11.04.2014, Пловдив. с.117-123.
Издателство: Научна конференция с международно участие „Приоритетите в транспорта - през моя поглед“, Сб. докл.,10-11.04.2014, Пловдив
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №35 Кузманов Т., Х. Метев, К. Крумов. Използване на технологическата себестойност за оптимизиране на многопроходна стругова обработка на детайли със сложна ротационна форма върху стругови машини с ЦПУ. Известия на ТУ-Габрово, бр. 48, 2014. с.50-55.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, бр. 48
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №36 Кузманов Т., Х. Метев, К. Крумов, Математически модел на обработване на детайли със сложна ротационна форма върху машини с ЦПУ, Известия на ТУ-Габрово, бр. 46, 2013, с.44-47.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, бр. 46
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №37 Иванов И., Е. Георгиев, Л. Филипова, К. Крумов, И. Амуджев, Т. Кузманов, Оптимизация на режимите на рязане при обработване на детайли с конусни повърхнини върху стругови машини с ЦПУ, сп. Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, 2012.
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №38 Иванов И., Е. Георгиев, Л. Филипова, К. Крумов, И. Амуджев, Т. Кузманов, Оптимизация на режимите на рязане при обработване на детайли със сферични повърхнини върху стругови машини с ЦПУ, сп. Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, 2012.
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №39 Крумов К. К. Експериментално изследване на точността при процеса ППД чрез събиране на въртения около кръстосани оси. Трета национална конференция по машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, 2011, с. 84-90.
Издателство: Трета национална конференция по машиностроене и машинознание, Варна
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №40 Амуджев И. М., Крумов К. К., Кузманов Т. В. Моделиране на получаваната микротвърдост при процеса ППД чрез събиране на въртения около кръстосани оси. Трета национална конференция по машиностроене и машинознание, Варна, бр. 13, кн. 1, 2011, с. 64-68.
Издателство: Трета национална конференция по машиностроене и машинознание, Варна
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №41 Крумов К. К., Амуджев И. М., Дунчева Г. В., Максимов Й. Т. Моделиране на получаваната грапавост при процеса ППД чрез събиране на въртения около кръстосани оси. Част I: Сканиране на факторното пространство. Известия на Технически университет Габрово 39 (2010) 16-23.
Издателство: УИ “В. Априлов”, ТУ Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №42 Амуджев И. М., Крумов К. К., Дунчева Г. В., Максимов Й. Т. Моделиране на получаваната грапавост при процеса ППД чрез събиране на въртения около кръстосани оси. Част II: Планиран експеримент. Известия на Технически университет Габрово 39 (2010) 24-29
Издателство: УИ “В. Априлов”, ТУ Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №43 Дунчева Г. В., Крумов К. К., Амуджев И. М., Кузманов Т. В. КЕ моделиране на дълбочината на уякчения слой при процеса ППД чрез събиране на въртения около кръстосани оси. UNITECH’10, 19-20 ноември, Г., 2010, том II, с. 70-78.
Издателство: UNITECH’10, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №44 Крумов К. К. Оптимизиране на процеса ППД на външни цилиндрични повърхнини посредством събиране на въртения около кръстосани оси. Известия на ТУ-Габрово, т. 40, 2010, Г., с. 32-35.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, т. 40, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Друга

Публикация: №45 Крумов К. К., Дунчева Г. В., Амуджев И. М., Кузманов Т. В. Моделиране на остатъчните напрежения при процеса ППД чрез събиране на въртения около кръстосани оси. Известия на ТУ-Габрово, т. 40, 2010, Г., с. 26-31.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, т. 40, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Друга

Публикация: №46 Maximov J. T., G. V. Duncheva, I. M. Amudjev, K. K. Krumov, T. V. Kuzmanov. A new single-roller burnishing technique decreasing roughness obtained. Journal of Materials Science and Engineering with Advanced Technology 2 (2) (2010) 177-202.
Издателство: Scientific Advances Publishers
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: This article presents outcomes from comprehensive study of a new single-roller burnishing technique of external cylindrical surfaces, directed to achieving smaller roughness of workpieces made of low alloyed constructional steel. The method differs from the conventional roller burnishing because it is performed in conditions of tangential and axial skid between the deforming roller having toroidal operating surface and the workpiece being burnished. This positive effect for roughness has been achieved by a single-roller burnishing device, allowing crossing of the roller and the burnished workpiece axes, as well as adjusting the crossing angle. The process has been studied experimentally by an optimal composed-second-order experimental design. The levels of the burnishing parameters have been determined by means of a preliminary experiment and a one-factor-at-a-time method has been employed to this purpose. On the basis of a conducted analysis of variance (ANOVA) and analysis of regression the optimal burnishing parameters for obtaining minimal roughness have been determined. Using the obtained optimum parameters, an additional experiment has been carried out with 10 types of lubricants. It has been found that the roughness obtained is minimum when the liquid lubricants Blasocut 2000 and cerosine were used. By means of an additional experiment conducted with the optimum burnishing parameters and using Blasocut 2000 it has been found that the optimal number of passes is three, and the minimum roughness has been obtained.

Публикация: №47 Кузманов Т., И. Амуджев, К. Крумов. Влияние на технологическите параметри върху качеството и производителността при обработване на детайли от металокерамична твърда сплав с безкрайна еластична диамантена лента, сп. Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, В., 2009, кн. 11, с. 11-14.
Издателство: сп. Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №48 Дунчева Г. В., Крумов К. К., Максимов Й. Т., Рашев Г. Е. Крайно-елементна симулация на остатъчните напрежения в повърхностния слой на заготовки, подложени на ППД. Известия на ТУ-Габрово, т. 38, 2009, Г., с. 41-51.
Издателство: Известия на ТУ-Габрово, т. 38, Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Друга