ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ТОДОР НЕДЕВ ТОДОРОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Автоматика,информационна и управляваща техника
Кабинет(и): 3411
Служебен тел.: (066 827)+593
E-mail1:
Факс/Skype: t611223
Съдържание:
Проекти (13)
Публикации (25)


Завършени проекти
Име на проект: №1 СЕНЗОРНИ СИСТЕМИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА ПАРАМЕТРИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Година: 2022
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: -
Позиция в проекта: член на колектива
Бр.заети: 13

Име на проект: №2 Училища за творци: Включване на 3D дизайн и програмиране в обучението в средните училища с цел насърчаване креативността и ангажираността на учениците с науката, технологиите, инженерството и математи
Година: 2022
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: -
Позиция в проекта: член на колектива
Бр.заети: 7

Име на проект: №3 Училища за творци: Включване на 3D дизайн и програмиране в обучението в средните училища с цел насърчаване креативността и ангажираността на учениците с науката, технологиите, инженерството и математи
Година: 2021
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: -
Позиция в проекта: член на колектива
Бр.заети: 7

Име на проект: №4 СЕНЗОРИ И СЕНЗОРНИ СИСТЕМИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА ПАРАМЕТРИ НА ВЪЗДУШНАТА СРЕДА
Година: 2021
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: -
Позиция в проекта: член на колектива
Бр.заети: 14

Име на проект: №5 СЕНЗОРИ И СЕНЗОРНИ СИСТЕМИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА ПАРАМЕТРИ НА ВЪЗДУШНАТА СРЕДА
Година: 2020
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: -
Позиция в проекта: член на колектива
Бр.заети: 14

Име на проект: №6 Училища за творци: Включване на 3D дизайн и програмиране в обучението в средните училища с цел насърчаване креативността и ангажираността на учениците с науката, технологиите, инженерството и математи
Година: 2020
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: -
Позиция в проекта: член на колектива
Бр.заети: 7

Име на проект: №7 Разработване на иновативни подходи за професионално образование с цел стимулиране на кариерната реализация и обучението в сферата на науката, технологиите, инженерството и математиката
Година: 2019
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: -
Позиция в проекта: член на колектива
Бр.заети: 7

Име на проект: №8 СЕНЗОРНИ СИСТЕМИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА ПАРАМЕТРИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Година: 2019
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: -
Позиция в проекта: член на колектива
Бр.заети: 15

Име на проект: №9 СЕНЗОРИ И СЕНЗОРНИ СИСТЕМИ ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАРАМЕТРИ НА ВЪЗДУШНАТА СРЕДА И КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Година: 2018
Уч. година: 2018
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: -
Позиция в проекта: член на колектива
Бр.заети: 15

Име на проект: №10 Проект Е-1401/2014г. Тема: „Разработване на мултисензорна система на базата на газови сензори за окачествяване на хранителни продукти”
Година: 2014
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Бр.заети: 5

Име на проект: №11 Проект Е-2013-1-PL1-LEO05-37568/2013-2015г. Automatization, Robotization for a new Reindustrialisated Europe(ARIALE) Тема: „To develop innovative training solution providing up-to date knowledge on A
Година: 2013
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - международен

Име на проект: №12 Проект Е-1305/2013г. Тема: „Разработване на мултисензорна система от тип „електронен нос” на базата на газови сензори” Ръководител: Доц. д-р инж. Ст. Иванов Преподаватели: 1.Проф. д-р инж. Тошко Нен
Година: 2013
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Бр.заети: 4

Име на проект: №13 Проект Е-1213/2012г Тема: „Измерване и контрол на параметри на въздушната среда”
Година: 2012
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Бр.заети: 8


Публикации
Публикация: №1 Ivanov, Stefan; Todorov, Todor; Nenov, Toshko; Wilk-Jakubowski, Jacek; ,Multisensor Sunflower Oil Quality Assessment System Based on “Electronic Nose”,2023 International Conference Automatics and Informatics (ICAI),,,290-294,2023,IEEE
Издателство: 2023 International Conference Automatics and Informatics (ICAI)
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №2 Стефан Иванов, Тодор Тодоров, Елена Монова, РАЗРАБОТВАНЕ НА ИЗКУСТВЕНА НЕВРОННА МРЕЖА ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА СИРЕНЕ, Unitech'2022, Габрово, 2022
Издателство: Унитех, 2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №3 Stefan Ivanov, Todor Todorov, Elena Monova, COLLECTING DATA FOR CHEESE AGING USING GAS SENSORS, Unitech'2022, Gabrovo, 2022
Издателство: Унитех'2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №4 Todorov T., IDENTIFICATION OF SUNFLOWER OIL WITH "ELECTRONIC NOSE" SYSTEM BASED ON GAS SENSORS, International scientific conference “Automation and informatics’ 19”, 3-5 october, Sofia, 2019, Proceedings papers ISSN1313-1850, р. 65-67.
Издателство: Society of Automatics and Informatics(SAI)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Mihalev G, S. Yordanov, T.Todorov, InteStudy of Calibration Process of Camera Through Industrial Robot – Part 1 rnational Conference, Аutomatics and Informatics'2019,October 3-5, 2019, Sofia, Bulgaria,,.111-114 ISSN1313-1850
Издателство: International Conference, Аutomatics and Informatics'2019,October 3-5, 2019, Sofia, Bulgaria,,.111-114
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №6 Mihalev G, S. Yordanov, T.Todorov, Study of Calibration Process of Camera Through Industrial Robot – Part 2, International Conference, Аutomatics and Informatics'2019,October 3-5, 2019, Sofia, Bulgaria,,.115-118, ISSN1313-1850
Издателство: International Conference, Аutomatics and Informatics'2019,October 3-5, 2019, Sofia, Bulgaria,
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №7 S. Yordanov, S.Ivanov , T.Todorov, G. Mihalev,, Intelligent System for Qualification of Food Products Based on Esp32 and Gass Sensors, International Conference on "Artificial Intelligence and E-leadership, AIEL 2019, 10-11 October 2019, Plovdiv, Bulgaria, ISSN 2682-9517
Издателство: International Conference on "Artificial Intelligence and E-leadership, AIEL 2019, 10-11 October 2019, Plovdiv, Bulgaria
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст:

Публикация: №8 Stankov S., S. Ivanov, T.Todorov, An application of deep neural networks in industrial robotics for detection of humans - Proc. XXVIII International Scientific Conference Electronics - ET2019, September 12 - 14, 2019, Sozopol, Bulgaria, ( Sсopus)
Издателство: XXVIII International Scientific Conference Electronics - ET2019
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Todorov T., REMOTE CONTROL AND DIAGNOSTICS OF LIFT SYSTEM, Technical University of Gabrovo, UNIVERSITY PUBLISHING HOUSE "V. APRILOV"-GABROVO, 2018,p.p. I 265-266, ISSN 1313-230X
Издателство: UNIVERSITY PUBLISHING HOUSE "V. APRILOV"-GABROVO
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Todor Todorov, IDENTIFYING OF BEANS FROM DIFFERENT GEOGRAFICAL AREAS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 18 – 19 November 2016, GABROVO, ISSN1313-230X, I-334-338
Издателство: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: In the current paper is presented a multi-sensor system of type "electronic nose" that is based on gas sensors. With the help of this system are classified two types of beans from different geographical areas. An artificial neural network (ANN) is trained with the acquired data. After training the ANN successfully classifies the test sample

Публикация: №11 Todor Todorov, Stefan Ivanov, Toshko Nenov, Determining the Aging of Cheese from Sheep's Milk by "Electronic Nose" Multi-sensor System
Издателство: 10 th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas „Jubilee Conference Without Borders”
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Production of a high quality cheese is a complex and time consuming process requiring exact compliance with the technology of manufacturing. This work presents the results of test of sheep's milk cheese done by "electronic nose" multi-sensor system based on metal oxide gas sensors. Several samples of cheese were measured during different stages of its aging. The collected data is used for training, validation and test of artificial neural network for determining the aging of sheep cheese.

Публикация: №12 Тодоров, Т., Йорданов, Ст., Михалев, Г., Окачествяване на хранителни продукти с невронна мрежа, Международна научна конференция UNITECH 2014, 21-22 ноември, 2014, Габрово, I-292-297. Сборник доклади.
Издателство: Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Йорданов, Ст., Михалев, Г., Тодоров, Т., Използване на система за машинно следене плаването на печат, Международна научна конференция UNITECH 2014, 21-22 ноември, 2014, Габрово, I-286-291. Сборник доклади.
Издателство: Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 В. Начев, Т. Тодоров, Т. Титова, Ч. Дамянов, “Технологията “електронен нос” и нейното използване в хранителната индустрия”, Международна научна конференция, Управление на енергийни, индустриални и екологични системи, Банкя, 8-9 май 2014, 53-56. Сборник доклади.
Издателство: София
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Начев В, Т. Титова, Ч. Дамянов, Т. Тодоров. „Eлектронен нос” в хранителната индустрия, сп. Автоматика и информатика, 1, 30-36, 2014
Издателство: сп. Автоматика и информатика
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №16 Тодоров, Т., Т. Ненов, Ст. Иванов. Мултисензорна система за окачествяване на хранителни продукти. Автоматика и информатика. 2014, No 3, с.41-46
Издателство: сп. Автоматика и информатика
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №17 Тодоров, Т., Т. Ненов, Ст. Иванов. Мултисензорна система „електронен нос” за определяне състоянието на сурово свинско месо. Международна научна конференция UNITECH 2014, 21-22 ноември, 2014, Габрово, Сборник доклади, с. I-253 - I-257.
Издателство: Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Тодоров, Т., Определяне на зрелостта на кашкавал от краве мляко чрез мултисензорна система „електронен нос”. Международна научна конференция UNITECH 2014, 21-22 ноември, 2014, Габрово, Сборник доклади, с. I-243 - I-246.
Издателство: Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №19 Тодоров, Т., Т. Ненов, Ст. Иванов. Система за окачествяване на хранителни продукти на базата на газови сензори. Международна научна конференция Автоматика и информатика’2014, 1-3 октомври 2014 г., София, Сборник доклади, с. 59-62.
Издателство: София
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Тодоров, Т. Приложение на системата Електронен нос, Международна научна конференция UNITECH 2013, 22-23 октомври, 2013, Габрово, 299-304, Сборник доклади.
Издателство: Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Тодоров, Т., Иванов, Ст., Ненов, Т. Компютърно базирана система за контрол на хранителни продукти, Международна научна конференция Хранителна наука, техника и технологии 2013, 18-19 октомври, 2013, Пловдив, LX-29-33, Сборник доклади.
Издателство: Пловдив
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Тодоров, Т., Електронен нос в хранителната индустрия, Международна научна конференция Хранителна наука, техника и технологии 2013, 18-19 октомври, 2013, Пловдив, LX-34-39, Сборник доклади.
Издателство: Пловдив
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Тодоров, Т., Т. Ненов, Ст. Иванов. Газов сензорен модул. Международна научна конференция UNITECH 2013, 22-23 октомври, 2013, Габрово, Сборник доклади, с. I-305 – I-309
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2013, 22-23 октомври, 2013, Габрово, Сборник доклади
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Тодоров, Т. “Програмен продукт за решаване на задачи за многокритериално вземане на решение”, Международна научна конференция “Автоматика и информатика 13”, 3-7 октомври, София, 2013, І 43-45. Сборник доклади.
Издателство: София
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 Тодоров, Т. “Контрол и диагностика на силови трансформатори”, Международна научна конференция UNITECH 2012, 16-17 ноември 2012, Габрово, 577-582. Сборник доклади.
Издателство: Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я