ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ТОДОР НЕДЕВ ТОДОРОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Автоматика,информационна и управляваща техника
Кабинет(и): 3411
Служебен тел.: (066 827)+593
E-mail1:
Месторождение: гр. Ямбол
Факс/Skype: t611223
Съдържание:
Проекти (4)
Публикации (16)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Проект Е-1213/2012г Тема: „Измерване и контрол на параметри на въздушната среда”
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Бр.заети: 8

Име на проект: №2 Проект Е-1305/2013г. Тема: „Разработване на мултисензорна система от тип „електронен нос” на базата на газови сензори” Ръководител: Доц. д-р инж. Ст. Иванов Преподаватели: 1.Проф. д-р инж. Тошко Нен
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Бр.заети: 4

Име на проект: №3 Проект Е-1401/2014г. Тема: „Разработване на мултисензорна система на базата на газови сензори за окачествяване на хранителни продукти”
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Бр.заети: 5

Име на проект: №4 Проект Е-2013-1-PL1-LEO05-37568/2013-2015г. Automatization, Robotization for a new Reindustrialisated Europe(ARIALE) Тема: „To develop innovative training solution providing up-to date knowledge on A
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - международен


Публикации
Публикация: №1 Todor Todorov, IDENTIFYING OF BEANS FROM DIFFERENT GEOGRAFICAL AREAS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 18 – 19 November 2016, GABROVO, ISSN1313-230X, I-334-338
Издателство: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: In the current paper is presented a multi-sensor system of type "electronic nose" that is based on gas sensors. With the help of this system are classified two types of beans from different geographical areas. An artificial neural network (ANN) is trained with the acquired data. After training the ANN successfully classifies the test sample

Публикация: №2 Todor Todorov, Stefan Ivanov, Toshko Nenov, Determining the Aging of Cheese from Sheep's Milk by "Electronic Nose" Multi-sensor System
Издателство: 10 th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas „Jubilee Conference Without Borders”
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Production of a high quality cheese is a complex and time consuming process requiring exact compliance with the technology of manufacturing. This work presents the results of test of sheep's milk cheese done by "electronic nose" multi-sensor system based on metal oxide gas sensors. Several samples of cheese were measured during different stages of its aging. The collected data is used for training, validation and test of artificial neural network for determining the aging of sheep cheese.

Публикация: №3 Тодоров, Т., Йорданов, Ст., Михалев, Г., Окачествяване на хранителни продукти с невронна мрежа, Международна научна конференция UNITECH 2014, 21-22 ноември, 2014, Габрово, I-292-297. Сборник доклади.
Издателство: Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №4 Йорданов, Ст., Михалев, Г., Тодоров, Т., Използване на система за машинно следене плаването на печат, Международна научна конференция UNITECH 2014, 21-22 ноември, 2014, Габрово, I-286-291. Сборник доклади.
Издателство: Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 В. Начев, Т. Тодоров, Т. Титова, Ч. Дамянов, “Технологията “електронен нос” и нейното използване в хранителната индустрия”, Международна научна конференция, Управление на енергийни, индустриални и екологични системи, Банкя, 8-9 май 2014, 53-56. Сборник доклади.
Издателство: София
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Начев В, Т. Титова, Ч. Дамянов, Т. Тодоров. „Eлектронен нос” в хранителната индустрия, сп. Автоматика и информатика, 1, 30-36, 2014
Издателство: сп. Автоматика и информатика
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №7 Тодоров, Т., Т. Ненов, Ст. Иванов. Мултисензорна система за окачествяване на хранителни продукти. Автоматика и информатика. 2014, No 3, с.41-46
Издателство: сп. Автоматика и информатика
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №8 Тодоров, Т., Т. Ненов, Ст. Иванов. Мултисензорна система „електронен нос” за определяне състоянието на сурово свинско месо. Международна научна конференция UNITECH 2014, 21-22 ноември, 2014, Габрово, Сборник доклади, с. I-253 - I-257.
Издателство: Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Тодоров, Т., Определяне на зрелостта на кашкавал от краве мляко чрез мултисензорна система „електронен нос”. Международна научна конференция UNITECH 2014, 21-22 ноември, 2014, Габрово, Сборник доклади, с. I-243 - I-246.
Издателство: Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №10 Тодоров, Т., Т. Ненов, Ст. Иванов. Система за окачествяване на хранителни продукти на базата на газови сензори. Международна научна конференция Автоматика и информатика’2014, 1-3 октомври 2014 г., София, Сборник доклади, с. 59-62.
Издателство: София
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Тодоров, Т. Приложение на системата Електронен нос, Международна научна конференция UNITECH 2013, 22-23 октомври, 2013, Габрово, 299-304, Сборник доклади.
Издателство: Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Тодоров, Т., Иванов, Ст., Ненов, Т. Компютърно базирана система за контрол на хранителни продукти, Международна научна конференция Хранителна наука, техника и технологии 2013, 18-19 октомври, 2013, Пловдив, LX-29-33, Сборник доклади.
Издателство: Пловдив
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Тодоров, Т., Електронен нос в хранителната индустрия, Международна научна конференция Хранителна наука, техника и технологии 2013, 18-19 октомври, 2013, Пловдив, LX-34-39, Сборник доклади.
Издателство: Пловдив
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Тодоров, Т., Т. Ненов, Ст. Иванов. Газов сензорен модул. Международна научна конференция UNITECH 2013, 22-23 октомври, 2013, Габрово, Сборник доклади, с. I-305 – I-309
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2013, 22-23 октомври, 2013, Габрово, Сборник доклади
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Тодоров, Т. “Програмен продукт за решаване на задачи за многокритериално вземане на решение”, Международна научна конференция “Автоматика и информатика 13”, 3-7 октомври, София, 2013, І 43-45. Сборник доклади.
Издателство: София
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Тодоров, Т. “Контрол и диагностика на силови трансформатори”, Международна научна конференция UNITECH 2012, 16-17 ноември 2012, Габрово, 577-582. Сборник доклади.
Издателство: Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я