ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Комуникационна техника и технологии
Кабинет(и): 2202
Служебен тел.: (066 827)+375
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (5)
Книги (5)
Публикации (88)
Написани рецензии (3)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Разработване на ИКТ-базирани системи за изследване и мониторинг на трафика и потребителския достъп с Изкуствен интелект
Година: 2023
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основните дейности по проекта се състоят в интеграция на концепциите "Изкуствен интелект и Дълбоко обучение", "Машинно обучение" и "Оптимизация" при проектиране и разработване на ИКТ приложения в модулни системи за планиране на трафичното натоварване, администриране на входящия и изходящия трафик, контрол на достъпа до информационни трафични ресурси чрез гласов анализ, лицево разпознаване и пръстова биометрия с насоченост към клиенти на бизнеса и индустрията.
Позиция в проекта: Ръководител на проект
Бр.заети: 19

Име на проект: №2 Синтез на интелигентни системи за разпознаване на обекти в информационно-комуникационни структури
Година: 2022
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Обект на изследване са аномалии, неоторизиран достъп, тенденции в опериране с Интернет съдържание, генериран трафик от различни информационни и телекомуникационни системи. Основен аспект е насочен към виртуалните и WEB – базирани системи с отдалечен достъп за лицево разпознаване, пръстова биометрия и контрол на достъпа в административни, бизнес и индустриални учреждения, както и системи за разпознаване на текстово съдържание и системи „Интелигентен дом“.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 12

Име на проект: №3 Синтез и изследване на модели за разпознаване на реч, изображения и биометрична информация, оценка и оптимизация при предаването на телетрафични данни в информационно-комуникационните системи
Година: 2021
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Предметът на дейност е насочен към разработка и внедряване на методики за Data Mining за обработка и оценка на информационни масиви от различен обем и формат, както ѝ синтез на модели за идентификация и прогнозен анализ с изследване на взаимовръзки между различни групи и нива. Ключово направление също е планирането и оптимизирането на натоварването на обслужващи сървърни звена за подобряването на качеството на обслужване и обезпечаване на цялостта на предаваните данни спрямо смущаващи влияния в информационни и телекомуникационни системи.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 14

Име на проект: №4 Обработване на информацията, изследване на основни процеси и повишаване на сигурността в комуникационните системи
Година: 2020
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Анализ и прогнозиране на трафика в телекомуникационните системи и Интернет мрежата по отношение на контрол на достъпа и информационната защита; контрол на качеството и оптимизация при обработването на информация с наличието на шумове и смущаващи въздействия; разпознаване на тонове, човешка реч и гласови команди въз основа на анализ на звука в интелигентни и биомедицински информационни системи; синтез и изследване на цифрови модулационни устройства, на генератори и квадратурни генератори.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 14

Име на проект: №5 Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни
Година: 2018
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проектът предвижда създаване на Център за компетентност за "Дигитализация наикономиката в среда на Големи данни" в приоритетно направление на ИСИС "Информатика и ИКТ". Центърът ще бъде ИКТ комплексна инфраструктура с интегрирани научно-изследователски организационни структури и със специален фокус върху прилагане на научните резултати в различни бизнес области на България. Научноизследователският комплекс ще бъде базиран върху най-съвременните научни и технологически световни достижения, международни и индустриални стандарти и най-добри бизнес практики, базирайки го върху водещите световни технологии. ЦК-ДИГД ще извършва от една страна научни изследвания, а от друга ще създава иновативни решения, които ще осигуряват развитието на фирмите и организациите в България да осъществяват дигитализация на своята дейност с прилагане на ИКТ в среда на Големи данни. Дигитализирането на основни икономически области с прилагане на ИКТ средства и Големи данни ще създаде огромен национален потенциал за увеличаване на конкурентоспособността на българската икономика.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 10


Публикации
Публикация: №1 Балабанова И., Георгиев Г., „Мултиплексни оптични системи и мрежи“. Специализиран учебник по „Оптични комуникации“ в електронен формат, Университетско издателство „Васил Априлов“, 161 стр., ISBN: 978-954-683-694-6, 2023.
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов“
Изд.год.: 2023
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №2 Балабанова И., Георгиев Г., „Моделиране и изследвания на процеси в бизнеса и индустрията с изкуствен интелект и машинно обучение“. Ръководство за лабораторни упражнения в електронен формат, Габрово, 1-153 стр., 2021.
Издателство: Технически университет - Габрово
Изд.год.: 2021
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Балабанова И., Г. Георгиев. Моделиране и анализ на телетрафични процеси в комуникациите. Ръководство за лабораторни упражнения по Теория на телетрафика., ISBN:978-954-683-622-9, изд. "В.Априлов", Габрово, 2020.
Издателство: изд. "В.Априлов", Габрово,2020
Изд.год.: 2020
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Балабанова И., Георгиев Г., „Ръководство за лабораторни упражнения по телекомуникационни преносни линии и оптични комуникации“. Изд. „Васил Априлов“, Габрово, 246 стр.,ISBN: 978-954-683-608-3, 2019.
Издателство: Ръководство за лабораторни упражнения. Изд. „Васил Априлов“
Изд.год.: 2019
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №5 Балабанова И., Георги Георгиев. Проектиране и изследване на цифрови филтри и модели за сигнална идентификация. Методично ръководство за лабораторни упражнения. Изд. "Васил Априлов" 2018, ISBN:978-954-683-582-6
Издателство: Учебно пособие, Изд. "Васил Априлов" 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №6 Balabanova I., Zhorova T., Georgiev G., “Internet Traffic Zone Identification by Backpropagation and Probabilistic Neural Networks”. Rezekne Academy of Technologies Publishing, Proc. of 14th International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. Resources” (ETR 2023), 15 – 16 June 2023, Rezekne, Latvia, pp. 1-6, 2023, Online ISSN: 2256-070X, (Scopus, SJR 0.113). In print!
Издателство: Rezekne Academy of Technologies, 14th International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. Resources” (ETR 2023)
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №7 Balabanova I., Sidorova K., Georgiev G., “Voice Profile Identification Using FFT, Multilayer PNN and FFNN Approach”. AIP Publishing, Proc. of International Conference on Electronics, Engineering Physics and Earth Science (EEPES 2023), 21 – 23 June 2023, Kavala, Greece, vol. 3063(1), 2024, pp. 1-10, 2023, (Scopus, SJR 0.19).
Издателство: AIP Publishing, Proc. of International Conference on Electronics, Engineering Physics and Earth Science (EEPES 2023)
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №8 Balabanova I., Zhorova T., Georgiev G., “Amplitude Noise Level Prediction in Signals with Noises by Statistics Extraction and CFNN Techniques”. AIP Publishing, Proc. of International Conference on Electronics, Engineering Physics and Earth Science (EEPES 2023), 21 – 23 June 2023, Kavala, Greece, vol. 3063(1), pp. 1-10, 2024, (Scopus, SJR 0.19). In print!
Издателство: AIP Publishing, Proc. of International Conference on Electronics, Engineering Physics and Earth Science (EEPES 2023)
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №9 Georgiev G., „Noise Classification and Traffic Parameter Prediction in ICT Infrastructures with Artificial Neural Networks”, International Scientific Conference UNITECH 2023, 17 - 18 November 2023, Gabrovo, vol. I, I-233 – I-237, ISSN 1313-230X.
Издателство: International Scientific Conference UNITECH 2023
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Balabanova I., Georgiev G., Zhorova T. WEB Traffic Monitoring by Descriptive Statistics and Multilayer Neural Networks. Proceedings of University of Ruse, 27-28 October 2023, Ruse, Bulgaria, vol. 62, pp. 1-9, 2023. (ROAD Database), ISSN 1311-3321. In print!
Издателство: Proceedings of University of Ruse 2023
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Balabanova I., Georgiev G. Forecasting of Teletraffic Performance Using Regression Analysis, FFNN, GRNN and CFNN. MDPI Engineering Proceedings Journal - of 4th International Conference on Communications, Informatics, Electronic and Energy Systems, 2023, vol. 60(1), pp. 1-7, 2024, ISSN 2673-4591.
Издателство: MDPI Engineering Proceedings
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №12 Balabanova I., Kostadinova S., Markova V., Kogias P., Daskalaki D., Sadinov S., Georgiev G., “Identification of Noises and Speech Signals by Artificial Neural Networks”. Journal of Engineering Science and Technology Review (JESTR), vol. 15, № 3, pp. 193-196, 2022. (Scopus).
Издателство: Journal of Engineering Science and Technology Review (JESTR)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №13 Balabanova I., Georgiev G., “Image Recognition by FFT, Artificial Intelligence and k-Nearest Neighbors Approach”. IOP Publishing, Journal of Physics: Conference Series - EEPES’22, vol. 2339, pp. 1-8, 2022. (Scopus).
Издателство: IOP Publishing, Journal of Physics: Conference Series
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Kostadinova S., Markova V., Kostov N., Balabanova I., Georgiev G., “Latency Analysis for 5G Optical Transport Network”. IEEE International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA), 2 - 4 June 2022, Varna, Bulgaria, pp. 1-4, 2022. (IEEE Xplore, Scopus). In print!
Издателство: IEEE International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №15 Balabanova I., Kostadinova S., Georgiev G., “Recognition of Noises and Noise Speech Signals by Artificial Neural Networks”. IEEE International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA), 2 - 4 June 2022, Varna, Bulgaria, pp. 119-122, 2022. (IEEE Xplore, Scopus).
Издателство: IEEE International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Balabanova I., Kostadinova S., Georgiev G., “Stress Recognition Using Sound Analysis, k NN, Decision Tree and Artificial Intelligence Approach”. IEEE International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA), 2 - 4 June 2022, Varna, Bulgaria, pp. 123-126, 2022. (IEEE Xplore, Scopus).
Издателство: IEEE International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Balabanova I., Georgiev G., “Categorization and Predictive Analysis of Finance Indices by Machine Learning”. Journal of Informatics and Innovative Technologies (JIIT), № 1(4), pp. 1-5, 2022. (Scopus) In print!
Издателство: Journal of Informatics and Innovative Technologies (JIIT)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №18 Balabanova I., Georgiev G., “Predictive Economic Data Analysis by Statistics and Artificial Intelligence Techniques”. Proceedings of 30th National Conference with International Participation Telecom’2022, 27 – 28 October 2022, Sofia, Bulgaria, pp. 1-4, 2022. (IEEE, Scopus). In print!
Издателство: 30th National Conference with International Participation Telecom’2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Balabanova I., Georgiev G., “Traffic Load Prediction in Markov Chains Using Artificial Intelligence Techniques”. Proceedings of International Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems (CIEES 2022), 24 – 26 November 2022, Veliko Tarnovo, Bulgaria, pp. 1-6, 2022. (IEEE, Scopus). In print!
Издателство: Proceedings of International Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems (CIEES 2022)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Balabanova I., Zhorova T., Georgiev G., “Internet Traffic Analysis by ANFIS, k-Nearest Neighbors and Decision Tree Approach“. Proceedings of University of Ruse, vol. 61, pp. 1-7, 2022. (ROAD database). In print!
Издателство: Proceedings of University of Ruse 2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 И. Балабанова, С. Садинов, Д. Даскалаки, Г. Георгиев, Прогнозиране на комуникационното трафично натоварване посредством изкуствени невронни мрежи., Международна научна конференция UNITECH 2021, 19 ноември 2021, Габрово, България, том. 1, стр. I-183-188, 2021, ISSN: 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Balabanova I., Georgiev G., “Face Recognition by Wavelet Transformation, Deep FFNN and ANFIS Approach”. 29th National Conference with International Participation (TELECOM), 28-29 October 2021, Sofia, Bulgaria, pp. 1-4, 2021. (IEEE Xplore, Scopus).
Издателство: 29th NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "TELECOM 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №23 Balabanova I., Georgiev G., “Speech Profile Recognition by Fourier Spectral, FFNN and ANFIS Techniques”. 29th National Conference with International Participation (TELECOM), 28-29 October 2021, Sofia, Bulgaria, pp. 1-4, 2021. (IEEE Xplore, Scopus).
Издателство: 29th NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "TELECOM 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Balabanova I., Karapenev B., Rankovska V., Georgiev G., “Design of ICT Prototype for Big Data Economic Analysis”. AIP Publishing, International Scientific Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems (CIEES), 25-79 November 2021, Ruse, Bulgaria, pp. 1-8, 2021. (IEEE Xplore, Scopus).
Издателство: International Scientific Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems – CIEES 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 Balabanova I., Sadinov S., Daskalaki D., Georgiev G., “Synthesis of Classification and Predictive FFNN Models on the Basis of Tenzoresistive Transducer Data”. AIP Publishing, International Scientific Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems (CIEES), 25-79 November 2021, Ruse, Bulgaria, pp. 1-7, 2021. (IEEE Xplore, Scopus).
Издателство: International Scientific Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems – CIEES 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Balabanova I., Georgiev G., Karapenev B., Rankovska V., “Voice Analysis for Personal Identification Using FFT, Machine Learning and AI Techniques”. AIP Publishing, International Scientific Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems (CIEES), 25-79 November 2021, Ruse, Bulgaria, pp. 1-8, 2021. (IEEE Xplore, Scopus).
Издателство: International Scientific Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems – CIEES 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Balabanova I., Georgieve G., “Forecast Analysis of Traffic Load in Telecommunication System by ANFIS, FFNN and GRNN”. Proceedings of University of Ruse, 5-6 November 2021, Ruse, Bulgaria, vol. 60, pp. 1-9, 2021. (ROAD Database).
Издателство: 60-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето IV"
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Balabanova I., Sadinov S., Daskalaki D., Georgiev G., “Prediction of Communication Traffic Load by Artificial Neural Networks”. International Scientific Conference Unitech’2021, Gabrovo, Bulgaria, pp. 1-6, 2021.
Издателство: International Scientific Conference Unitech'21 - Gabrovo
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №29 Балабанова И., Садинов С., Даскалаки Д., Георгиев Г., „Прогнозиране на сили върху детайли чрез приложение на изкуствен интелект“. Сборник доклади на V-та Националната научна конференция с Международно участие „TechCо 2021“, 2-3 Юли 2021, Ловеч, България, 66-70 стр., 2021.
Издателство: V-та Националната научна конференция с Международно участие „TechCо 2021"
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №30 Balabanova I., Kostadinova S., Markova V., Georgiev G., “Identification of Tones with Noises by Artificial Intelligence”. Proc. 28-th National Conference with International Participation "Telecom 2020", October 29 - 30, 2020, Sofia, Bulgaria, pp. 1-4, 2020
Издателство: Telecom 2020
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №31 Balabanova I., Markova V., Kostadinova S., Georgiev, G., “Comparative Analysis between Machine Learning Methods in Tones Classification”. Proc. 28-th National Conference with International Participation "Telecom 2020", October 29 - 30, 2020, Sofia, Bulgaria, pp. 1-4, 2020.
Издателство: Telecom 2020
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №32 Balabanova I., Kostadinova S., Markova V., Sadinov S., Georgiev, G., “Voice Control and Management in Smart Home System by Artificial Intelligence”. International Scientific Conference of Communications, Information, Electronic and Energy Systems – CIEES 2020, 26 -28 November 2020, Borovets, Bulgaria, pp. 1-6
Издателство: CIEES 2020
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №33 Balabanova I., Kostadinova S., Markova V., Sadinov S., Georgiev, G., “Statistical Techniques to Determine of Optimal and Acceptable Noise Levels”. International Scientific Conference of Communications, Information, Electronic and Energy Systems – CIEES 2020, 26 -28 November 2020, Borovets, Bulgaria, pp. 1-6
Издателство: CIEES 2020
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №34 Balabanova V., Georgiev G., “Voice Classification by Artificial Neural Networks with LM and SCG Algorithms”. Proceedings of 59th Annual Science Conference of Ruse University “New Industries, Digital Economy, Society – Projections of the Feature III”, 12 – 13 November 2020, Ruse, Bulgaria, vol. 59, pp. 1-10, 2020. ISSN: 2603-4123 (on-line)
Издателство: Conference of Ruse University
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №35 Balabanova, I.S., Kostadinova, S.S., Markova, V.I., Sadinov, S.M., Georgiev, G.I. Statistical techniques to determine of optimal and acceptable noise levels. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, 1032(1), 012006
Издателство: Journal of Engineering Science and Technology Review, Kavala, Greecе
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №36 Balabanova I., Kostadinova S., Markova V., Georgiev G., "Speech Stress Recognition by Sound Analysis and Multilayer Artificial Neural Networks". 2020 International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA), Varna, Bulgaria, pp. 77-80, 2020. IEEE Xplore - doi: 10.1109/BIA50171.2020.9244508, (Scopus).
Издателство: International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA), Varna
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №37 Balabanova I., Kostadinova S., Markova V., Georgiev G., "Synthesis of Prediction Models for Levels of Noises in Electrical Signals". 2020 International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA), Varna, Bulgaria, pp. 149-152, 2020. IEEE Xplore - doi: 10.1109/BIA50171.2020.9244489, (Scopus).
Издателство: International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA), Varna
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №38 Balabanova I ; S. Kostadinova ; V. Markova ; G. Georgiev. Categorization of Markov Chains M/ M /c/k by Feed-forward Neural Networks. 2019 International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA), DOI: 10.1109/BIA48344.2019.8967461,IEEE-Xplore.,pp(1-5).
Издателство: IEEE-Xplore.
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №39 Balabanova I., S. Kostadinova ; V. Markova ; G. Georgiev. Analysis and Categorization of Traffic Streams by Artificial Intelligence. International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA) 2019, Page(s): 1 - 5, Date Added to IEEE Xplore: 27 January 2020 ISBN Information: DOI: 10.1109/BIA48344.2019.8967461 ,IEEE-X-plore
Издателство: IEEE, Proceedings of International Conference on Biomedical Innovations and Application (BIA)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №40 Kogias P, Balabanova I., Malamatoudis M., Georgiev G., Sadinov S., “Reduction and identification of noise signals using artificial neural networks with various activation functions. Proc. of papers, 2019 International Conference in Telecommunications, Informatics, Energy and Management (TIEM), 12 – 14 September, Kavala, Greece, 2019, ISSN 2367-8437, pp.78-82.
Издателство: Proc. of papers, 2019 International Conference in Telecommunications, Informatics, Energy and Management (TIEM)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №41 Balabanova I., S.Sadinov, G. Georgiev. APPLICATION OF REGRESSION ANALYSIS AT PREDICTION OF TELETRAFFIC PARAMETERS. Годишник на Висше училище по телекомуникации и пощи, том III, ISSN 2367-8437,2019,p. (31-35)
Издателство: Годишник на Висше училище по телекомуникации и пощи, том III
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №42 Balabanova I, S. Sadinov, G Georgiev. INVESTIGATION OF DISCRIMINANT MODELS FOR SIGNAL IDENTIFICATION.Годишник на Висше училище по телекомуникации и пощи, том III, ISSN 2367-8437, p.( 36-40)
Издателство: Годишник на Висше училище по телекомуникации и пощи, том III
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №43 Balabanova I., Georgiev G, Kostadinova S., “Signal Analysis with Application of k-Nearest Neighbors Method”. Proceedings of 54th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST), 27 – 29 June, Ohrid, North Macedonia, Issue 1, pp. 146-149, 2019. ISSN: 2603-3267.
Издателство: Proceedings of 54th International Scientific Conference on Information
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №44 Iliev M., Balabanova I., Kostadinova S., Georgiev G., “Processing and Analysis of Signals with Superposed Noises by Artificial Neural Networks”. IEEE, Proceedings of 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE), 4 – 6 September, Ruse, Bulgaria, pp. 1-8, 2019.
Издателство: IEEE, Proceedings of 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №45 Iliev M., Balabanova I., Kostadinova S., Georgiev G., “Statistical Processing and Quality of Service for Incoming Traffic in Markov Chains”. IEEE, Proceedings of 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE), 4 – 6 September, Ruse, Bulgaria, pp. 1-7, 2019.
Издателство: IEEE, Proceedings of 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №46 Balabanova I., Kostadinova S., Karapenev B., Georgiev G., “Application of Discriminant Analysis for Signals Identification in Communication Systems”. Scopus, SJR-0.160, Conference on Telecommunications, Informatics and Energy Systems (TIEM), 12 – 14 September, Kavala, Greece, 2019. In print!
Издателство: Conference on Telecommunications, Informatics and Energy Systems (TIEM)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №47 Balabanova I., Kostadinova S., Georgiev G., “Regression Analysis and Optimization of Teletraffic Models for Parameters Forecasting”. Scopus, SJR-0.160, Conference on Telecommunications, Informatics and Energy Systems (TIEM), 12 – 14 September, Kavala, Greece, 2019. In print!
Издателство: Conference on Telecommunications, Informatics and Energy Systems (TIEM)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №48 Iliev M., Balabanova I., Georgiev G., Karapenev B., “Optimization of Models for Traffic Prediction in Markov Chains”. ROAD, Proceedings of 58th Annual Science Conference of Ruse University “New Industries, Digital Economy, Society – Projections of the Feature II”, 24 – 26 October, Ruse, Bulgaria, Vol. 58, Book 3.2, 2019. ISSN: 2603-4123. In print!
Издателство: ROAD, Proceedings of 58th Annual Science Conference of Ruse University “New Industries, Digital Economy, Society – Projections of the Feature II”
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №49 Iliev M., Balabanova I., Georgiev G., Karapenev B., “Analysis of the Quality of Customer Traffic in Markov Chains”. ROAD, Proceedings of 58th Annual Science Conference of Ruse University “New Industries, Digital Economy, Society – Projections of the Feature II”, 24 – 26 October, Ruse, Bulgaria, Vol. 58, Book 3.2, 2019. ISSN: 2603-4123. In print!
Издателство: ROAD, Proceedings of 58th Annual Science Conference of Ruse University “New Industries, Digital Economy, Society – Projections of the Feature II”
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №50 Georgiev G., I. Balabanova, P. Kogias, S. Sadinov and S. Kostadinova. Research Article Identification of Sine, Squire, Triangle and Sawtooth Waveforms with Uniform White and Inverse F Noises by Adaptive Neuro - Fuzzy Interface System. ISSN: 1791 - 2377, Journal of Engineering Science and Technology Review 11 (3) ( 2018) pp.128 - 132
Издателство: Journal of Engineering Sc ience and Technology Review 11 (3) ( 2018) 128 - 1 32
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №51 Balabanova I, G. Georgiev, S. Kostadinova. WEB Design of Digital Filters in LabVIEW and Connection with MSSQL and MySQL Databases. Proc. XXVII International Scientific Conference Electronics - ET2018, September 13 - 15, 2018, 978-1-5386-6691-3, IEEE,Sozopol,2018, pp. 51-54
Издателство: Proc. XXVII International Scientific Conference Electronics - ET2018, September 13 - 15, 2018, Sozopol, Bulgaria
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №52 Balabanova I, G. Georgiev, S. Sadinov S., Kostadinova. Synthesizing of Models for Identification of Teletraffic Markov Chains by Artificial Neural Networks and Decision Tree Method. SCOPUS ELSEVIER, Journal of ELECTRICAL ENGINEERING (Slovakia), vol. 69, No (5), 2018, ISSN: 1335-3632. IMPACT FACTOR: 0.549, pp. 379-384.
Издателство: SCOPUS ELSEVIER, Journal of ELECTRICAL ENGINEERING (Slovakia), vol. 69, No (5), 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №53 Илиев M., И. Балабанова, Г. Георгиев. Регресионни модели за прогнозиране на параметри на трафика на верига на Марков M/M/1/k. 57-Научна конференция РУ§СУ 18, Русе, 2018, Серия „Комуникационни системи и мрежови технологии“, p. (31-40) .ISSN: 1311-3321.
Издателство: 57-Научна конференция РУ§СУ 18, Русе, 2018, Серия „Комуникационни системи и мрежови технологии“
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №54 Илиев M., И. Балабанова, Г. Георгиев. Определяне на принадлежността на телетрафични модели на вериги на Марков с помощта на невронно-размит класификатор. 57-Научна конференция РУ§СУ 18, Русе, ISSN: 1311-3321, p. (15-22), 2018, Серия „Комуникационни системи и мрежови технологии“. In press!
Издателство: 57-Научна конференция РУ§СУ 18, Русе, 2018, Серия „Комуникационни системи и мрежови технологии“.
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №55 Georgiev G., “Synthesis of Neuron Models for Prediction of Traffic Parameters of Markov Chain M/M/c/k”. Proceedings of University of Ruse, Volume 57, book 3.2, FRI-2G.302-1-CSNT-03, 2018, pp. 22-30. ISSN: 1311-3321
Издателство: Proceedings of University of Ruse, Volume 57, book 3.2, FRI-2G.302-1-CSNT-03
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №56 Sadinov S., I. Balabanova, G. Georgiev. Statistical models for predcting of teletraphic parameters of Marckov chains. International Journal 'Information Models and Analyses", ITHEA 2018, Volume 7, Numbe,ISSN: 1314-6416, 2018, pp (77-88)
Издателство: International Journal 'Information Models and Analyses", Volume 7, Number 1, 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №57 Balabanova I., Georgiev G., Kostadinova S. Artificial Neural Network for Identification of Signals with Superposed Noises. Proceedings of the Second International Scientific Conference “Intelligent Information Technologies for Industry” (IITI’17).ISBN: 978-3-319-68321-8, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 679., Springer, Cham, pp 488-495.
Издателство: Proceedings of the Second International Scientific Conference “Intelligent Information Technologies for Industry” (IITI’17)
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №58 Балабанова И., Г. Георгиев, С. Костадинова. Идентифициране на сигнали с насложени шумове с приложение на дискриминантен анализ. Booklet of the 56-th Science Conference of Ruse University, Volume 56, book 3.2,FRI-2G.302-1-CSNT-01, Bulgaria, 2017. (9-14)стр.
Издателство: Booklet of the 56-th Science Conference of Ruse University
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №59 Balabanova I., G. Georgiev, S. Kostadinova. Modeling of Digital Filters by LabVIEW WEB Application for Education in Telecommunications., Booklet of the 56-th Science Conference of Ruse University, Bulgaria,ISBN: 978-954-712-733-3, 2017.FRI-2G.302-1-CSNT-01, Награда: „THE BEST PAPER“, Crystal Prize` 17, p.(92-96).
Издателство: Booklet of the 56-th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017.
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №60 Балабанова И., Г. Георгиев. Изследване на влиянието на параметри на телетрафичен модел на гласови услуги. Сп. "Известия" на ТУ - Габрово, Том 53, 2016,ISSN: 1310-6686, p.(1-7)
Издателство: Списание "Изветия" на Технически университет - Габрово, Том 53
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №61 Балабанова И., Г. Георгиев. Изследване на влиянието на интензивността на постъпване на повикванията и размера на опашката върху средното време за престой в системата и вероятността за загуби на телетрафичен модел на гласови източници. Списание „Известия на Технически университет - Габрово”, Том 53, 2016, ISSN: 1310-6686, (1-5)стр.
Издателство: Списание „Известия на Технически университет - Габрово”, Том 53, 2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №62 G. Georgiev, I. Balabanova, S. Kostadinova, R. Dimova, “Structure Synthesis of ANFIS Classifier for Teletraffic System Resources Identification”, 2016 IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom), Varna, Bulgaria, 2016.
Издателство: IEEE
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №63 I. Balabanova, G. Georgiev, P. Penchev, S. Kostadinova, R. Dimova, “Classification of Teletraffic Service Devices by K-NN, ANFIS and ANN Classificators”, 2016 IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom), Varna, Bulgaria, 2016. Paper in Special Session!
Издателство: IEEE
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №64 I. Balabanova, G. Georgiev, R. Dimova, S. Kostadinova, “Teletraffic System Performance Evaluation based on LABVIEW Virtual Instruments Development”, 2016 IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom), Varna, Bulgaria, 2016.
Издателство: IEEE
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №65 Балабанова И, Г. Георгиев, С. Костадинова. Компютърно моделиране и интегриране в WEB базирано приложение на цифрови IIR филтри с LabVIEW и изкуствени невронни мрежи. 55-Научна конференция РУ§СУ 16,ISSN: 1311-3321 Русе, 2016. (235-245)стр., "THE BEST PAPER". Кристален приз!
Издателство: Русенски университет - Международна научна конференция
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №66 Георгиев Г, И. Балабанова, П. Пенчев. Разработка на виртуален инструмент за филтриране, изследване и анализ на сигнали и шумове чрез IIR и FIR цифрови филтри в LabVIEW . TOM 55, Серия 3.2, РУ§СУ 16, ISSN: 1311-3321,Русе, 2016, p.(65-72)
Издателство: Меджународна научна конференция - Русе
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №67 Balabanova I, G. Georgiev, P. Kogias, S.Sadinov. "SELECTION OF PLAN OF EXPERIMENT BY STATISTICAL ANALYSIS OF THE PARAMETERS OF TELETRAFFIC MODEL WITH VOICE SERVICES”,ISSN: 1791-2377, JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY REVIEW 9(6)2016, SJR-0.160, P.76-81.
Издателство: JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY REVIEW Vol 9(6), Greece
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Web: www.jestr.org

Публикация: №68 Балабанова И., Г. Георгиев, С. Костадинова.Идентифициране на параметри на телетрафичен модел на гласови източници с приложение на ANN и ANFIS класификатори. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 54, серия 3.2 , 2015, ISSN 1311-3321. p(67-72).
Издателство: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 54, серия 3.2
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №69 Балабанова И., Г. Георгиев, П. Пенчев. Количествено идентифициране на телетрафични обслужващи устройства посредством дърво на решенията и ANN класификатор НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 54, серия 3.2 , 2015, ISSN:1311-3321, p(9-16).THE BEST PAPER - Удостоен с награда!
Издателство: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 54, серия 3.2
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №70 Георгиев Г., Разпознаване на газови замърсители на въздушната среда в затворени помещения. XXV Национален научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2015”, 7-11 септември 2015, Созопол. Сборник доклади. с.343 – 348. ISSN: 1313-9126.
Издателство: XXV Национален научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2015”, 7-11 септември 2015, Созопол. Сборник доклади. с.343 – 348.
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №71 Ненова З., Георгиев Г., Иванов С., Компютърно базирана система за мониторинг на параметри на параметри на въздушната среда в затворени помещения. Научни трудове на Русенския университет, 9-10 октомври 2015г., Русе. ISSN:1311-3321, Том 54, серия 3.1, с.186-190.
Издателство: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2015, Том 54, серия 3.1
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №72 Георгиев Г., Определяне на груповата принадлежност на газови замърсители с приложение на ANFIS класификатор. Международна научна конференция „УНИТЕХ‘15“, 20-21 ноември 2015г., Габрово. Сборник доклади. Том I, с.I-377 - I-382. ISSN: 1313-230Х.
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ‘15“, Габрово, Сборник доклади, Том I
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №73 Георгиев Г., И. Балабанова. Класифициране на телетрафични системи с явни загуби посредством изкуствена невронна мрежа. Електронно списание: „Компютърни науки и комуникации”, Том 4, №1 (2015), БСУ - Бургас, ISSN: 1314-7846, p(85-94).
Издателство: Електронно списание: „Компютърни науки и комуникации”, Том 4, №1 (2015), БСУ - Бургас
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №74 Георгиев Г., И. Балабанова. Класифициране на телетрафични системи с явни загуби посредством дърво на решенията. Електронно списание: „Компютърни науки и комуникации”, Том 4, №2 (2015), БСУ - Бургас, ISSN: 1314-7846, p(36-43).
Издателство: Електронно списание: „Компютърни науки и комуникации”, Том 4, №2 (2015), БСУ - Бургас
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №75 Георгиев, Г., З. Ненова. Разпознаване и определяне на концентрацията на летливи органични съединения във въздушна среда. Научни трудове на Русенския университет, 2014, том 53, серия 3.1, с. 82-87.
Издателство: Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 3.1
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №76 Георгиев Г., Иванов С., Ненова З., Виртуални инструменти за измерване на концентрацията на въглероден окис и ацеталдехид в затворени помещения. Научни трудове на Русенския университет, Том 52, серия 3.1, 2013г., с.141-146. ISSN: 1311-3321.
Издателство: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2013, Том 52, серия 3.1
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №77 Georgiev G., Nenova Z., Ivanov S., Artificial Neural Network-Based Classification of Volatile Organic Compounds for Indoor Air Quality Control. XLIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2014, 25 – 27 June, Nis, Serbia. Vol. 2, pp.425-428. ISBN: 978-86-6125-109-2.
Издателство: "XLIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies", ICEST 2014, Serbia, Niš
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №78 Георгиев Г., Определяне на груповата принадлежност на летливи органични съединения посредством k-NN класификатори. Международна научна конференция „УНИТЕХ‘14“, 21-22 ноември 2014г., Габрово. Сборник доклади. Том I, с.I-272 – I-277. ISSN: 1313-230Х.
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ‘14“, Габрово, Сборник доклади, Том I
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №79 Георгиев Г., И. Балабанова, С. Костадинова. Определяне принадлежността на параметри на телетрафичен модел на гласови източници посредством k-nn класификатори. Списание „Известия на Съюза на учените - Русе”, Серия Технически науки, Том 11, 2014, ISSN: 1311-106Х, (29-35)стр.
Издателство: Известия на Съюза на учените - Русе”, Серия Технически науки, Том 11, 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст:

Публикация: №80 Иванов С., Г. Георгиев, Въвеждане на информация от баркодове в MySQL база данни посредством LabVIEW приложение, Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘13”, 2013г., Габрово. Сборник доклади. Том I, с.I.291 –I.293
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘13”
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №81 Георгиев Г., Измерване на концентрацията на летливи органични съединения в учебни помещения. Международна научна конференция „УНИТЕХ‘13“, 22-23 ноември 2013г., Габрово. Сборник доклади. Том I, с. I-314 – I-318. ISSN: 1313-230Х.
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ‘13“, Габрово, Сборник доклади, Том I
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №82 Георгиев Г., Ненова З., Контрол на замърсители на въздушната среда в затворени помещения. Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘12“ , 16-17 ноември 2012г., Габрово. Сборник доклади. Том II, с. II-371 – II-376. ISSN: 1313-230Х.
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘12“, Габрово, Сборник доклади, Том I
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №83 Георгиев Г., Недев Н., Христов П., Виртуални инструменти в обучението по електрически измервания. Международна научна конференция „УНИТЕХ‘12“ , 16-17 ноември 2012г., Габрово. Сборник доклади. Том I, с. I-169 – I-172. ISSN: 1313-230Х.
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ‘12“, Габрово, Сборник доклади, Том I
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №84 Георгиев, Г., З. Ненова. Контрол на качеството на въздушната среда в затворени помещения. Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2012, Том 51, серия 1.2, с.212-216.
Издателство: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2012, Том 51, серия 1.2
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №85 Георгиев, Г. Модел на база данни на система за мониторинг на параметри на работната среда. Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘11”, 18-19 ноември 2011г., Габрово. Сборник доклади. Том I, с. I-537 – I-542. ISSN: 1313-230Х.
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘11”, Габрово, Сборник доклади, Том I
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The process of monitoring of the working environment is fundamental for ensuring appropriate and safe and comfortable work environment, which increases efficiency and working capacity. Monitoring includes the observation of the status of operating parameters, registration of their changes, processing and analysis of measurement data, and control of selected parameters in order to maintain of optimal working conditions. A database model is proposed, which allows for physical storage and systematization of the structural information from the measurement process of the work environment.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №86 Георгиев, Г. Система за автоматизирано управление на библиотечни фондове през WEB среда. Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘11”, 18-19 ноември 2011г., Габрово. Сборник доклади. Том I, с. I-531 – I-536. ISSN: 1313-230Х.
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘11”, Габрово, Сборник доклади, Том I
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The present work describes a system for automated management of libraries, which comprise books, newspapers and magazines. The possibility to manage the information stored through a WEB environment provides efficient servicing and administration of the system in real time. It also provides the processes for operating with data, which includes requests for publications, authors, publishers, physical storage location, checking and registration of the taken or returned books, etc., shortening the servicing time and facilitating reader servicing..
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №87 Георгиев, Г., Рашидов, А., Ненова, З. Система за измерване и контрол на параметри на работната среда. Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘10”, 19-20 ноември 2010г., Габрово. Сборник доклади. Том I, с. I-502 – I-506. ISSN: 1313-230Х.
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘10”, Габрово, Сборник доклади, Том I
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The present paper proposes a Web-based system for measurement and control of working environment parameters: temperature, humidity, air movement speed and illumination. It includes EXPERT type modules. The data obtained from the sensors are stored in data bases, which allows for monitoring of these parameters, data processing and parameter control in a predefined ranges.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №88 Георгиев, Г. Модел на система за мотивиране на персонала. Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘10”, 19-20 ноември 2010г., Габрово. Сборник доклади. Том III, с. III-271 – III-276. ISSN: 1313-230Х.
Издателство: Международна научна конференция „УНИТЕХ ‘10”, Габрово, Сборник доклади, Том III
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: One of the basic problems related with occupational psychology is related with the personal motivation in the contemporary company environment. The motivated personnel are a prerequisite for achieving a high effectiveness, success, productivity and low staff flow. The motivation system must be based on the personal needs, the needs of group of people or the company itself.
Пълен текст: Изтегли


Написани рецензии на дипломни работи
Ралица Стоянова Стойкова
(фак.№:20891605):
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при изграждане на ветроенергиен парк
Росен Тенков Иванов
(фак.№:20936618):
Моделиране на режимните параметри на електрически мрежи с програмния продукт Powerworld
Сергей Панчев Панчев
(фак.№:20736639):
Мълниезащита на сгради с конвенционални и активни мълниеприемници