ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: МАРИАНА ДИМИТРОВА ИЧКОВА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Машиностроене и уредостроене
Катедра: Материалознание и механика на материалите
E-mail1:
Съдържание:
Публикации (26)


Публикации
Публикация: №1 V. P. Dunchev, M. D. Ichkova, Finite element simulations of static mechanical surface treatment processes – a review and prospects, Journal of the Technical University of Gabrovo, 60 (2020) 14-24
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №2 Maximov JT, Duncheva GV, Anchev AP, Ichkova MD. Slide burnishing – review and prospects. Int J Adv Manuf Technol 104 (2019) 785-801
Издателство: SPRINGER
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №3 Атанасова М., Ив. Барзев, Ив. Амуджев, М. Ичкова. Моделиране на уякчаването около отвори от цветни сплави след "Сферично дорноване".
Издателство: "Машиностроене и машинознание", книга 1, година XI
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №4 Кузманов В. Т., Ичкова М. Д., Максимов Й. Т. Моделиране и оптимизиране на полето на остатъчните напрежения около болтови отвори в наставови възли, въведени чрез диамантно заглаждане, Част І: Свързан термо-механичен крайно-елементен анализ. Механика на машините 109 (2015) 3-10
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №5 Кузманов В. Т., Ичкова М. Д., Максимов Й. Т. Моделиране и оптимизиране на полето на остатъчните напрежения около болтови отвори в наставови възли, въведени чрез диамантно заглаждане, Част ІІ: Многоцелева оптимизация. Механика на машините 109 (2015) 11-12
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №6 Maximov J. T., Duncheva G. V., Anchev A. P., Ichkova M. D. Modelling of strain hardening behaviour of 2024T3 aluminium alloy at room and high temperatures. Computational Materials Science 83 (2014) 381-393
Издателство: ELSEVIER
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: In this paper constitutive models of 2024-T3 aluminium alloy have been developed at room and high temperatures in order to be used in finite element simulations of cold hole working process. The material behaviour in the plastic field has been described by the non-linear kinematic hardening on the basis of uniaxial tensile test (half cycle) at 8 different temperatures in the range between 25 C and 200 C. The dependence of the yield stress at zero plastic strain and the kinematic hardening modulus C on the temperature have been established when the material parameter c is equal to 10. The latter determines the rate at which C decreases with increasing plastic deformation. The constitutive model authenticity has been proved by finite element simulations of the uniaxial tensile tests. The creep behaviour of the 2024-T3 aluminium alloy at high temperatures (150–200 C) has been described by the power-law model. The model material parameters A, n and m have been determined as functions of the temperature on the basis of uniaxial creep test. The constitutive model authenticity has been proved experimentally and by finite element simulations of the creep test. The obtained constitutive models have been used in finite element simulations of residual stress relaxation around cold worked open holes due to thermal overloading.
Пълен текст:

Публикация: №7 Максимов Й. Т., Дунчева Г. В., Анчев А. П., Ичкова М. Д. Математично моделиране на уякчаването и пълзенето на алуминоева сплав 2024-Т3 при стайна и висока температура. Известия на ТУ-Габрово 45 (2013) 17-32.
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"-Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №8 Ичкова М., Събев С. Влияние на някои легиращи елементи и режима на термообработка върху механичните характеристики на горещо щампови стомани Механика на машините 18 (2013) 3-6
Издателство: Технически университет - Варна
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №9 Ичкова М., Събев С., Изследване влиянието на работната температура върху механичните характеристики на щампова стомана 4Х5МФАС. Известия на ТУ-Габрово 43 (2012) 27-30
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"-Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №10 Ичкова М. Параметрично изследване на инструмент за студено разширение на отвори. Известия на ТУ - Габрово 44 (2012) 25-29
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"-Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №11 Анчев А., Ичкова М. Крайно-елементен подход за определяне на коефициента на концентрация на напреженията при огъване. Механика на машините 97 (2012) 67-71
Издателство: Технически университет - Варна
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №12 Анчев А., М. Ичкова, Определяне на коефициента на концентрация на напреженията при опън – натиск по МКЕ, Известия – ТУ Габрово, т.42 стр.28-33. 2011.
Издателство: Известия – ТУ Габрово, т.42 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №13 Дунчева Г., Ичкова М. Моделиране на уякчаването на алуминиева сплав 2024 Т3 Известия на ТУ-Габрово 40 (2010) 7-13
Издателство: Известия на ТУ-Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №14 Анчев А., С. Петков, Т. Кузманов, М. Ичкова. Експериментално изследване на осовата сила при метод за ППД на външни цилиндрични повърхнини. Машиностроене и Машинознание. Варна. Т5 стр.55-58.
Издателство: Машиностроене и Машинознание т.5
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №15 Максимов Й., Дунчева Г., Ичкова М., Кузманов Т., 3D крайно-елементен анализ на студено разширени отвори с ъглова пукнатина. Механика на машините 73 (2008) 3-8
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №16 Ичкова М.Д., Митев И., Дунчева Г.В., Максимов Й.Т. Структурни промени в средно-въглеродни стомани под действие на цикличен товар. Международна научна конференция AMTECH ’07, 23-24 Ноември, Габрово, 2007 г., с. I-108 – I-114
Издателство: Университетско издателство "Васил Априлов"-Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Максимов Й., Дунчева Г., Ичкова М., Моделиране на уякчаването на конструкционна стомана под действие на цикличен товар. Известия на Технически университет Габрово 34 (2007) 9-18
Издателство: Издателство "Васил Априлов" - ТУ-Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №18 Ganev N., Ичкова М., Дунчева Г., Максимов Й., Двукратно студено разширение на отвори. Част I: Експериментално определяне на остатъчните напрежения, Механика на машините, 69 (2007) 33-38
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №19 Максимов Й., Ичкова М., Дунчева Г., Ganev N., Двукратно студено разширение на отвори. Част II: Крайно-елементна симулация, Механика на машините, 69 (2007) 39-42
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №20 Дунчева Г., Ичкова М., Синтез и класификация на методи за създаване на зона с остатъчни натискови напрежения около скрепителни отвори с прилагане на диференциално-морфологичния подход. Международна научна конференция UNITECH'06, Габрово, 2006 Т2 146-152
Издателство: UNITECH'06
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Ичкова М.Д., Дунчева Г.В., Максимов Й.Т. Крайно-елементно симулиране на процеса студено разширение на отвори чрез транслационно движещ се дорн. Известия на Технически университет Габрово 33 (2006) 15-23
Издателство: Издателство "Васил Априлов" - ТУ-Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №22 Ичкова М., Дунчева Г., Максимов Й., Кузманов Т., Крайно-елементен подход за оптимизиране на процеса StressWave. Механика на машините 64 (2006) 34-38
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №23 Maximov J. T., Kuzmanov T. V., Anchev A. P., Ichkova M. D. Finite element analysis of spherical mandrelling process of holes with cracks. Journal of Materials Processing Technology 171 (3) (2006) 459-466
Издателство: ELSEVIER
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: Residual compressive circumferential normal stresses around fastener holes enhance the fatigue life of the service components in metal structures. Fastener holes are considered as potential crack initiation sites for structures that undergo cyclic fatigue loading because of the stress and strain concentration. However, the use of a cold holes expansion by means of spherical mandrelling process to introduce a compressive residual stress field in the material surrounding the hole can enhance the service life of stressed structural components. This paper presents the outcomes from finite element simulation of spherical mandrelling process of holes with cracks. Isotropic plastic hardening and Von Mises yielding criterion have been used in the analysis. Two cases of depth of the crack have been analyzed. A two-dimensional elastic–plastic coupled thermomechanical finite element analysis has been performed. A tensile stress is then applied to the cold-expanded pre-cracked hole to assess the benefit of the spherical mandrelling process.
Пълен текст:

Публикация: №24 Максимов Й.Т., Кузманов Т.В., Ичкова М.Д. Изследване на възможностите за създаване на натискова зона около скрепителни отвори в конструкционни елементи, Част ІІ: Разпределение на остатъчните натискови напрежения при процеса StressWave. Механика на машините 55 (2005) 29-33
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №25 Максимов Й., Кузманов Т., Ичкова М., Изследване на възможностите за създаване на натискова зона около скрепителни отвори в конструкционни елементи, Част І: Моделиране на процеса StressWave. Механика на машините 55 (2005) 23-28
Издателство: Технически университет Варна
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №26 Анчев А., Ичкова М., Максимов Й., Крайно-елементна симулация на процеса сферично дорноване на отвори при наличие на пукнатина. Межд. научна конференция UNITECH'04, Габрово, 2004, том ІІ, стр. 95-101
Издателство: УИ “В. Априлов”, ТУ Габрово
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я