ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ТОДОРОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Машиностроене и уредостроене
Катедра: Материалознание и механика на материалите
Кабинет(и): 1332
Служебен тел.: (066 827)+827 417
E-mail1:
Съдържание:
Проекти (13)
Книги (2)
Публикации (32)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Математическо моделиране и оптимизиране на механичните свойства на карбидо-бейнитни чугуни
Година: 2018
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта на проекта е: на базата на получени експериментални данни от изпитания на стандартни пробни тела, създаване на математични модели за влиянието на количеството карбидна фаза, върху механичните характеристики на карбидо-бейнитни сферографитни чугуни.
Позиция в проекта: .
Бр.заети: 15

Име на проект: №2 Математическо моделиране и оптимизиране процеса на износване на карбидо-бейнитни чугуни
Година: 2017
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: На база на резултатите, получени от експериментални изследвания на образци от карбидо-бейнитни чугуни в условията на абразивно износване и сухо триене е проведено математическо моделиране и оптимизиране процеса на износване. Изследваните чугуни са с различно процентно съдържание на карбидна фаза и изотермично закалени в горно и долно бейнитната област.
Позиция в проекта: .
Бр.заети: 23

Име на проект: №3 Моделиране процеса на износване на зъбни предавки с асиметричен профил.
Година: 2016
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: .
Позиция в проекта: .
Бр.заети: 24

Име на проект: №4 Проектиране и изработка на зъбни вариатори с асиметричен профил на зъбите
Година: 2016
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: .
Позиция в проекта: .
Бр.заети: .

Име на проект: №5 Износоустойчивост на бейнитни чугуни със сфероидален графит
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Бр.заети: 19

Име на проект: №6 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование"
Година: 2013

Име на проект: №7 Изследване на карбидо-бейнитни сферографитни чугуни получени по метода на стопяеми модели
Година: 2012
Уч. година: 2012
Период:
Бр.заети: 8

Име на проект: №8 Получаване и изследване на карбидо-бейнитни чугуни със сфероидален графит
Година: 2011
Бр.заети: 12

Име на проект: №9 Получаване и изследване на карбидо-бейнитни чугуни със сфероидален графит
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №10 Повърхностно уякчаване на сплавите при насищане с бор, азот и преходни метали
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - международен

Име на проект: №11 Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите
Година: 2009

Име на проект: №12 Иновационно внедряване на икономично легиран сферографитен чугун с бейнитна метална основа
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово

Име на проект: №13 Изотермично закалени карбидо-бейнитни чугуни със сфероидален графит
Година: 2007
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово


Публикации
Публикация: №1 Максимов Й., Вл.Дунчев, Вл. Тодоров. Металознание и термична обработка Част I Металознание. УИ В. Априлов. Габрово. 2024. ISBN 978-954-683-696-0
Издателство: УИ В. Априлов.
Изд.год.: 2024
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №2 Максимов Й., А. Анчев, Вл. Тодоров. Металознание и термична обработка Част II Термична обработка на металите. УИ В. Априлов. Габрово. 2022. ISBN 978-954-683-664-9
Издателство: УИ В. Априлов
Изд.год.: 2022
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)
Web: https://epublish.tugab.bg/uchebni-materiali/category/33-metaloznanie-i-termichna-obrabotka

Публикация: №3 Vladimir Todorov, Vladimir Dunchev, INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE INITIAL MICROSTRUCTURE UNDER DIFFERENT MODES OF HEAT TREATMENT ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF 35CrMnSi STEEL, Journal of the Technical University of Gabrovo 64 (2022) 50-55
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №4 Dikova T, Maximov J, Todorov V, Georgiev G, Panov V. Optimization of Photopolymerization Process of Dental Composites. Processes. 2021; 9(5):779
Издателство: MDPI
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №5 В. Тодоров, М. Свиленов, Г. Рашев.
Издателство: FOUNDRY 2018, XXV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Structure and mechanical properties of CADI obtained by a precision casting method
Издателство: UNITECH 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Тодоров, Вл., Г. Рашев, М. Атанасова, Structure and mechanical properties of CADI obtained by a precision casting method, Международна научна конференция УНИТЕХ`18, 2018, стр. 245-250. ISSN 1313 – 230X
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ`18
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 В. Тодоров, Г. Рашев, М. Свиленов. ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ НА КАРБИДО-БЕЙНИТНИ СФЕРОГРАФИТНИ ЧУГИНИ В УСЛОВИЯТА НА СУХО ТРИЕНЕ
Издателство: SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING “INDUSTRY 4.0”
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №9 В. Тодоров, Г. Дунчева, М. Атанасова, Г. Рашев. Моделиране, изследване и оптимизиране на износоустойчивостта на карбидо-бейнитни чугуни при абразивно износване и сухо триене
Издателство: Известия на Технически университет Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №10 Дунчева Г.,Вл. Тодоров, М. Атанасова,Г.Рашев. Моделиране, изследване и оптимизиране на механичните характеристики на карбидо-бейнитни чугуни
Издателство: Известия на Технически университет Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №11 В. Тодоров. Bainite ductile cast iron - possibilities and problems
Издателство: Scientific technical union of mechanical engineering
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Г. Рашев, В. Тодоров, С. Савов. Study of the wear resistance of bainitic cast iron with different carbide phase
Издателство: Unitech2015, vol.3, Gabrovo
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Г. Рашев, Л. Цанов, Д. Кисьов, С. Савов, В. Тодоров. Stand for examining the durability of ductile iron
Издателство: Unitech2014, vol.3, Gabrovo
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Р. Гагов, Г. Рашев, В. Тодоров Bottle risers shaped - a modern practical solution
Издателство: "Унитех 2013" Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The proper dimensioning of the elements of the filling system is an important condition for obtaining high-quality castings. The paper views the possibility for obtaining compact castings by using bottle risers shaped. The way of calculating the dimensions of this type of risers is presented as well.

Публикация: №15 Рашев Г., Тодоров В., Бонев И., Гагов Р., BORON IN DUCTILE CAST IRONS
Издателство: Машини технологии материали, година VI, том 3, 2012, стр. 8-12.
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №16 Г. Рашев, В. Тодоров, Р. Гагов, И. Бонев, OBTAINING OF CADI OF LOST WAX CASTING PROCESS
Издателство: Унитех12, 16-17 ноември, 2012, Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Г. Рашев, В. Тодоров, CADI – STRUCTURE AND PROPERTIES
Издателство: Унитех11, 18-19 ноември, 2011, Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The present paper considers the influence of the amount of the carbide phase on the structure and properties of austempered ductile cast iron. The content of the carbide phase in the structure of cast iron is up to 15% after casting. Austempering is in the temperature ranges of 300º to 400º C, respectively in the lower and upper bainite

Публикация: №18 Г. Рашев, И. Ангелов, В. Тодоров. Wear-resistance of carbidic austempered ductile iron
Издателство: "Унитех' 10" Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Г. Рашев, В. Тодоров. Production of wear-resistant carbidic austempered ductile iron
Издателство: "Унитех' 10" Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Rashev G., M.Petrov, I.Angelov, V.Todorov, COMPUTATIONALMTHOD FOR SELECTION OF STEELFOR FOR MACHINE ELEMENTS BY GIVEN SETS OF INDICATORS, Union of Mechanical Engineering, MTM Machines Technologies materials Year IV, Issue 12/2010
Издателство: Union of Mechanical Engineering, MTM Machines Technologies materials
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: Calculation method is proposed for the selection of steel grade for machine elements in accordance with a group of indicators set by ref-erence to the technological, mechanical and their economic indicators. Suitability is assessed by the summary of the utility function of desir-ability, as complex quantitative criteria for assessing the quality of the metal. Method is illustrated with the example of choosing a particular brand of steel for production of shaft material requiring specified group of indicators.

Публикация: №21 Рашев Г., М. Петров, И. Ангелов, В. Тодоров. Computational method for selection of steel for machine elements by given sets of indicators
Издателство: Машини, технологии, материали. Година IV
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Rashev G., Angelov I., Pertov M., Todorov V. Methodology for determining the effect of scale factor on the fatigue strength of ductile cast iron
Издателство: RaDMI, Uzice, Serbia, vol I
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №23 Rashev G., Angelov I., Todorov V., Pertov M. Methodology for predicting the working strength of structural elements in the presence of a crack
Издателство: RaDMI, Uzice, Serbia, vol I
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №24 G. Rashev, I. Angelov, V. Todorov. Methodology for studyng the development of corrosion fatigue crack in cyclic bending test
Издателство: AMTECH, Plovdiv, vol. 15
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 G. Rashev, I. Angelov, V. Todorov. Modelling and optimization of austempered ductile irons
Издателство: AMTECH, Plovdiv, vol. 15
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №26 Г. Рашев, И. Ангелов, В. Тодоров. Influence of surface quality on fatigue strength
Издателство: "Унитех' 09" Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Г. Рашев, И. Ангелов, В. Тодоров. Methodology for assessing the energy absorbability of high-strength cast irons
Издателство: "Унитех'09" Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Rashev G., I. Angelov, V. Todorov. Methodology for determining the effect of the chemical composition on the strength characteristics of boron-alloyed ductile cast irons
Издателство: RaDMI, Uzice, Serbia
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №29 Рашев Г., И. Ангелов, В. Тодоров. Methodology for determining the structure-changing factors optimal in crack resistance for austempered ductile irons
Издателство: UNITECH, Габрово, v.II
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №30 Рашев Г., В. Тодоров. Ductile cast irons - new possibilities
Издателство: UNITECH Габрово, v.II
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №31 Рашев Г., И. Ангелов, В. Тодоров. METHODOLOGY FOR DETERMINING THE ANISOTROPY USING THE CRITERIA OF IMPACT TOUGHNESS FOR DUCTILE CAST IRON
Издателство: "Амтех'07" Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №32 Рашев Г., В. Тодоров. Tin in Ductile Cast Irons
Издателство: "АМТЕХ' 07" Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я