ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: МАРИЯН ПЕНЧЕВ НЯГОЛОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Хоноруван преподавател, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Автоматика,информационна и управляваща техника
Съдържание:
Публикации (2)


Публикации
Публикация: №1 Stoyanov B., M. Nyagolov, „Control of winding and unwinding processes of roll material”, Autex2011, Mulhouse, France, 2011, page 668-671. ISBN 978-2-7466-2858-8
Издателство: Autex2011, Mulhouse, France, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №2 Няголов М., Б. Стоянов, "Софтуерен PLC модул за управление на електромеханични системи за реализиране на гърбичен закон за движение", UNITECH, Габрово, 2010, том I, стр.483-488. ISSN 1313-230X
Издателство: UNITECH, Габрово, 2010, том I
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание