ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: КРАСЕН КИРОВ АНГЕЛОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Доцент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Комуникационна техника и технологии
Кабинет(и): 2304
Служебен тел.: 066827325
E-mail1:

Съдържание:
Проекти (15)
Книги (3)
Публикации (70)
Докторанти (4)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Планиране, проектиране и оптимизация на безжични комуникационни платформи, услуги и решения за 5G и IoT приложения
Година: 2022
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на проекта "Планиране, проектиране и оптимизация на безжични комуникационни платформи, услуги и решения за 5G и IoT приложения" е проучването, разработката, изследването и оптимизацията на иновативни интелигентни софтуерни и хардуерни функционални модули и системи, за осъществяване на качествена и надеждна теснолентова и широколентова безжична комуникация и предоставяне нов тип стрйминг и IoT комуникационни услуги.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 16

Име на проект: №2 Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България (NatuResEdu)
Година: 2021
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проектът се осъществява от консорциум от пет държавни висши училища - Лесотехнически университет, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Технически университет - Габрово, Тракийски университет - Стара Загора и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и седем водещи университети в Европа в качеството си на асоциирани партньори. Една от дейностите на проекта е фокусирана върху разработване и въвеждане на седем съвместни магистърски програми с дигитално образователно съдържание, които да осигуряват обучение съобразено с изискванията на пазара на труда в областта на устойчивото управление и използване на природните ресурси.
Позиция в проекта: Преподавател висше училище
Бр.заети: 7
Web: https://ltu.bg/bg/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%

Име на проект: №3 Студентски практики – фаза 2
Година: 2020
Уч. година: 2022
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проектът цели осигуряване на подкрепа за допълнителна практическа подготовка на студенти в реална работна среда, която да подобри възможностите на завършващите висше образование за по-успешна реализация на пазара на труда, както и създаване на условия за развитие на практически умения в областта, в която се обучават студентите.
Позиция в проекта: Академичен наставник
Бр.заети: 43
Web: http://sf.mon.bg/?go=projects&p=detail&projectsId=

Име на проект: №4 Разработка и изследване на иновативни информационно-базирани модули и системи за комуникации в Интернет на нещата (IoT) (трета година)
Година: 2019
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел на проекта „Разработка и изследване на иновативни информационно-базирани модули и системи за комуникации в Интернет на нещата (IoT)“ е проучването, разработката и изследването на софтуерни и хардуерни функционални модули и системи, базирани на ИКТ, за осъществяване на качествена и надеждна комуникация и предоставяне на нов тип комуникационни услуги в съвременните системи, свързани с Интернет на нещата.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 17

Име на проект: №5 Квантови комуникации, интелигентни системи за сигурност и чисти технологии (КВАЗАР)
Година: 2018
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: В рамките на проекта ще бъде изграден Център за компетентност (ЦК), който ще обедини материалните, техническите и човешките ресурси на 8 организации (3 института на Българската академия на науките и 4 университета, както и една неправителствена организация). Подобен ЦК, обединяващ посочената в заглавието му тематика, отсъства както в ЕС, така и в България. По тази причина ЕК и НАТО определят квантовата комуникация заедно с роботиката като хипертехнология на 21 век. Това е ясно изразена ниша, която чрез капацитета на партньорите, ще стане водещо направление с мултидисциплинарна важност.
Позиция в проекта: Специалист комуникационна и компютърна техника
Бр.заети: 6
Web: http://www.news-quasar.bg

Име на проект: №6 Дигитализация на икономиката в среда на големи данни (ДИГД)
Година: 2018
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Създаване на Център за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ и изграждане на научен комплекс, на базата на върхови постижения в областта на ИКТ, за работа с големи данни за целите на дигитализацията на икономиката в България и провеждане на научни изследвания със създадената инфраструктура.
Позиция в проекта: Изследовател
Бр.заети: 11
Web: https://www.tugab.bg/nauchna-deinost/tehnologichen

Име на проект: №7 Създаване на иновативни информационно-базирани образователни модули за обучение по комуникационна техника и технологии
Година: 2017
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Въвеждането на ИКТ технологии и използването им в процеса на обучение на студенти и докторанти по Комуникационна техника и технологии налага като първа стъпка да се направи систематизиране и обобщаване на информацията, необходима за изграждане на информационно-базирани модули за обучение и информационни масиви. Предвижда се да се генерира план-програма задаваща вида, формата и съдържанието на модулите. Основните модули ще бъдат ориентирани по дисциплини „Осигурителна техника“, „Радиокомуникационна техника“, „Сателитна и наземна телевизия“, „Аудио- и видео техника“, „Телевизионна техника“, „Мобилни клетъчни комуникации“, „Системи за защита на информацията“, влизащи в бакалавърските и магистърските учебни планове по специалности „Комуникационна техника и технологии“ и „мобилни и сателитни комуникации“. (Фаза 2)
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 22

Име на проект: №8 Създаване на иновативни информационно-базирани образователни модули за обучение по комуникационна техника и технологии
Година: 2016
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Въвеждането на ИКТ технологии и използването им в процеса на обучение на студенти и докторанти по Комуникационна техника и технологии налага като първа стъпка да се направи систематизиране и обобщаване на информацията, необходима за изграждане на информационно-базирани модули за обучение и информационни масиви. Предвижда се да се генерира план-програма задаваща вида, формата и съдържанието на модулите. Основните модули ще бъдат ориентирани по дисциплини „Осигурителна техника“, „Радиокомуникационна техника“, „Сателитна и наземна телевизия“, „Аудио- и видео техника“, „Телевизионна техника“, „Мобилни клетъчни комуникации“, „Системи за защита на информацията“, влизащи в бакалавърските и магистърските учебни планове по специалности „Комуникационна техника и технологии“ и „мобилни и сателитни комуникации“.
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 15

Име на проект: №9 Процедура за съставяне на методика за планиране на насложени мрежи и контрол качеството на обслужване
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел, определяща научните изследвания по предлаганата тема: „Процедура за съставяне на методика за планиране на насложени мрежи и контрол на качеството на обслужване“ е разработка на методично ръководство за изграждане на Структурна кабелна система, отговаряща на съвременните изисквания относно поддържане на все по-широк спектър от мрежови приложения и качество на обслужване, което е пряко свързано с достъпа на мрежовите ресурси.
Период: 3 години
Бр.заети: 17

Име на проект: №10 Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ-Габрово
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Общата цел на проекта е развитие, внедряване и устойчивост на дистанционно обучение с използване на съвременни виртуални технологии, съобразно съвременните тенденции в учебния процес за динамичност, достъпност и ефективност, като се отчита опита и специфичните особености за ТУ – Габрово.
Период: 3 години
Web: http://dlearn.tugab.bg/index.php/bg/home

Име на проект: №11 Повишаване ефективносттa и качеството на обслужване в учрежденска телефонна мрежа (Технически университет – Габрово)
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основната цел, определяща научните изследвания по предлаганата тема: „Повишаване ефективността и качеството на обслужване в учрежденска телефонна мрежа (Технически университет – Габрово)” е администрирането на цифрови централи Panasonic KX-TDA - 600 и KX-TDA -100, изграждане на работни чертежи на учрежденската телефонна мрежа, подмяна репартитори в Корпус 6 и пренареждането на главния репартитор в Корпус 1. Трасиране на телефонната мрежа на територията на ТУ – Габрово. Да се проведат експериментални изследвания и измервания в учрежденската телефонна мрежа.
Период: 3 години
Бр.заети: 14

Име на проект: №12 Повишаване ефективността и качеството на обслужване в широколентови хибридни кабелни телевизионни мрежи
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2009-2011
Бр.заети: 6

Име на проект: №13 Изследване възможностите за повишаване ефективността и качеството на обслужване в широколентови хибридни кабелни телевизионни мрежи
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 2008
Бр.заети: 5

Име на проект: №14 Двупосочен обмен на данни чрез сателит и стандартни кабелни мрежи
Година: 2005
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Бр.заети: 12

Име на проект: №15 Планиране на мултимедийни телекомуникационни мрежи с управление на трафика и качеството на обслужване
Година: 2005
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Период: 2005 - 2008
Бр.заети: 22


Публикации
Публикация: №1 Садинов С., И. Неделчев, И. Балабанова, К. Ангелов, Ръководство за лабораторни упражнения и курсово проектиране по комуникационни вериги, Университетско издателство „Васил Априлов”, ISBN 978-954-683-519-2, 143 стр.
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов”
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Койчев, К., С. Садинов, И. Балабанова, К. Ангелов. Комуникационни вериги. Ръководство за решаване на курсови задачи и лабораторни упражнения. Изд. Алма матер интернационал, Габрово, 2010.
Издателство: Алма Матер Интернационал, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Койчев, К., K. Ангелов, С. Садинов. Проектиране на интерактивни кабелни телевизионни мрежи. Изд. Екс-Прес, Габрово, 2010.
Издателство: Екс-Прес, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №4 Angelov K.; Sadinov, S. System for remote visualization and control of data from low voltage power supply grids, AIP Conference Proceedings, International Scientific Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems, CIEES 2021Ruse25-27 November 2022
Издателство: AIP Conference Proceedings Volume 2570, 18 August 2022 Article number 020015International
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №5 Мюмюнали С., Х. Христов, М. Томов, К. Ангелов, Разработка и изследване на SDR-базиран честотен понижаващ преобразувател за сателитен приемник по стандарт DVB-S2, Сборник доклади от научна конференция TechCo– Lovech 2022, стр. 59 – 64, 2022 (ISSN: 2535-079X).
Издателство: Сборник доклади от научна конференция TechCo– Lovech 2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Web: https://www.tugab.bg/images/tk-lovech/Techco-Lovech-22.pdf

Публикация: №6 Ташев П., Н. Манчев, К. Ангелов, Изследване и сравнителен анализ на производителността на LoRa крайни устройства за мониторинг на улично осветление, Сборник доклади от научна конференция TechCo– Lovech 2022, стр. 47 – 52, 2022 (ISSN: 2535-079X).
Издателство: Сборник доклади от научна конференция TechCo– Lovech 2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Web: https://www.tugab.bg/images/tk-lovech/Techco-Lovech-22.pdf

Публикация: №7 Manchev N., Angelov K., Karapenev B., “Energy Performance Analysis of LoRaWAN End Device with Autonomous Power Supply”. 31st International Scientific Conference Electronics, ET 2022 - Proceedings, Sozopol, Bulgaria, 13-15 September 2022, pp. 1-6. (ISBN 978-166549878-4, DOI: 10.1109/ET55967.2022.9920213).
Издателство: XXXI International Scientific Conference Electronics (ET)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85141545359&doi=10.1109%2fET55967.2022.9920213&origin=inward&txGid=1c6d71953ed075ade1419d3b6da077

Публикация: №8 Sadinov S., Angelov K., Kogias, P., Influence of the efficiency of optical conversion modules on the performance in passive optical networks, AIP Conference Proceedings Volume 2570, Article number 020017, International Scientific Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems, CIEES 2021, Ruse25-27 November 2021
Издателство: AIP Conference Proceedings Volume 2570, Article number 020017, International Scientific Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems, CIEES 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №9 Manchev N., B. Karapenev, K. Angelov, “Design and Development of Smart Home Electrical Management and Switching Panel”. XXX International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria, pp. 1-4, 2021, (DOI: 10.1109/ET52713.2021.9580002). (Scopus)
Издателство: XXX International Scientific Conference Electronics (ET)
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://ieeexplore.ieee.org/document/9580002

Публикация: №10 Ташев П., К. Ангелов, Н. Манчев, Изследване и анализ на производителността на IoT комуникационни протоколи, Сборник доклади от научна конференция TechCo– Lovech 2021, стр. 71 – 76, 2021 (ISSN: 2535-079X).
Издателство: Сборник доклади от научна конференция TechCo – Lovech 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.
Web: https://www.tugab.bg/images/tk-lovech/Techko-Lovech-2021.pdf

Публикация: №11 Ташев П., К.Ангелов, Н. Манчев, Сравнителен анализ на производителността на LoRa модулация за приложения в IoT. Международна научна конференция UNITECH 2021, 19 ноември 2021, Габрово, България, том. 1, стр. I-163-168, 2021, ISSN: 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади отмеждународна научна конференция UNITECH 2021, том 1
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Бонев Е., К. Ангелов, Х. Стойчева, К. Траманзас, Разработка и изследване на Raspberry Pi-базиранa платформа за IP телефония в локална компютърна мрежа. Международна научна конференция UNITECH 2021, 19 ноември 2021, Габрово, България, том. 1, стр. I-169-174, 2021, ISSN: 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади отмеждународна научна конференция UNITECH 2021, том 1
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №13 Sadinov S., K. Angelov, Study and Analysis of Performance Limits Due to Nonlinearities in OQPSK Modulated DWDM System, Proceedings of The Bulgarian Academy of Sciences, ISSN 2367 -5535 (Online), Volume 74, Issue No7, 2021, pp.1050-1057. (Scopus, WoS, IF 0,378 - Journal Citation Reports ™ 2020, Q4)
Издателство: Proceedings of The Bulgarian Academy of Sciences, ISSN 2367 -5535
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №14 Sadinov S., Angelov K., Kogias P., Modelling and Performance Analysis of DWDM Passive Optical Network, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 1032 (1), art. No 012003, 2021, pp 1-8. (ISSN 17578981, DOI 10.1088/1757-899X/1032/1/012003), (Scopus, SJR 0,198)
Издателство: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 1032 (1), art. No 012003
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №15 P. Kogias, Malamatoudis M., Sadinov S., Angelov K., Building and Configuration of a Playout Multiviewer Monitoring System, Solid State Technology, vol. 64 (2), 2021, pp. 1851-1859. (ISSN 0038-111X)
Издателство: Solid State Technology
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №16 Angelov K., S. Sadinov, Modelling and Simulation Analysis of Routing Algorithms in Multichannel Optical Communication Networks, The Journal of CIEES, vol. 1 (1), June 2021, pp. 29 – 33, (ISSN: 2738-7283 (Print), 2738-7291 (Online), DOI: 10.48149/jciees.2021.1.1.5).
Издателство: The Journal of CIEES
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №17 Sadinov S., K. Angelov, Design of Transmission Channel Simulator for Communication with Artificial Pico- and Nanosatellites. XXX International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria, pp. 1-4, 2021, (DOI: 10.1109/ET52713.2021.9579592).
Издателство: XXX International Scientific Conference Electronics (ET)
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №18 Angelov K., Sadinov S., Kogias P., “Deployment of Mesh Network in an Indoor Scenario for Application in IoT Communications”. International Scientific Conference of Communications, Information, Electronic and Energy Systems – CIEES 2020, November 26 – 29, Borovets, Bulgaria, 2020, pp. 1-6.
Издателство: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 1032, International Scientific Conference of Communications, Information, Electronic and Energy Systems (CIEES 2020) 26th-29th November
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №19 Angelov K., “Development and Implementation of a Demonstration Model of Smart Parking with LoRa-Based Communication Module”. Proc. XI National Conference with International Participation "Electronica 2020", July 23 - 24, Sofia, Bulgaria, 2020, pp. 1-4.
Издателство: Proc. XI National Conference with International Participation "Electronica 2020"
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://ieeexplore.ieee.org/document/9305111

Публикация: №20 Ангелов К., Манчев Н., Садинов С., Иванов Т., „Планиране и изследване на зона на радиопокритие в LoRaWAN комуникационна мрежа“. Международна научна конференция UNITECH 2020, 20-21 ноември 2020, Габрово, Том I, стр. I-263-268, 2020, ISSN: 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади, Том 1, Технически университет - Габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Ангелов К., Мюмюнали С., Иванов Т., Садинов С., „Анализ и изследване на комуникационния канал за връзка с изкуствени пико- и наносателити“. Международна научна конференция UNITECH 2020, 20-21 ноември 2020, Габрово, Том I, стр. I-269-273, 2020, ISSN: 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади, Том 1, Технически университет - Габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №22 Ангелов К., „Оценка на ефективността на оптични приемо-предавателни модули за приложение във високоскоростни оптични комуникационни мрежи“. Сборник доклади от научна конференция TechCo– Lovech 2020, стр. 40 – 45, 2020, ISSN: 2535-079X.
Издателство: Сборник доклади от научна конференция TechCo– Lovech 2020, Технически колеж - Ловеч
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №23 Ангелов К., „Оценка на BER характеристиките и Q-фактора при използване на Reed-solomon Кодиране в оптични цифрови преносни мрежи“. Сборник доклади от научна конференция TechCo– Lovech 2020, стр. 46 – 51, 2020, ISSN: 2535-079X.
Издателство: Сборник доклади от научна конференция TechCo– Lovech 2020, Технически колеж - Ловеч
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №24 Иванов Т., Садинов С., Ангелов К., „Подход за конфигуриране на автоматичен контрол на усилването за система със софтуерно дефинирано радио“. Сборник доклади от научна конференция TechCo– Lovech 2020, стр. 52 – 57, 2020, ISSN: 2535-079X.
Издателство: Сборник доклади от научна конференция TechCo– Lovech 2020, Технически колеж - Ловеч
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №25 Angelov K., N. Manchev, P. Kogias and S. Sadinov, Design and Development of a Platform for Test Applications in LoRa/LoRaWAN, Journal of Engineering Science and Technology Review (JESTR), Kavala Institute of Technology, ISSN: 1791-9320, E-ISSN:1791-2377, 2019, pp. 17-21 (Scopus, SJR 0,189)
Издателство: Journal of Engineering Science and Technology Review (JESTR), Kavala Institute of Technology, Greece
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №26 Sadinov, S., K. Angelov, P. Kogias, M. Malamatoudis, A. Aleksandrov. The Impact of Channel Correlation on the System Performance and Quality of Service in 5G Networks. 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE)
Издателство: 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE)
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Angelov K., S. Sadinov, P. Kogias, Development of a Simple SDR-based System for Monitoring of VHF and UHF Radio Frequency Bands, 2020 XXIX International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria, 2020, Electronic ISBN:978-1-7281-7426-6, pp. 1-4, (DOI: 10.1109/ET50336.2020.9238302).
Издателство: XXIX International Scientific Conference Electronics
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Sadinov, S., Angelov, K., & Kogias, P., Modelling and performance analysis of modulation formats and dispersion compensation schemes in a high-speed optical communication network. Journal of Engineering Science and Technology Review, , 22-25.
Издателство: Journal of Engineering Science and Technology Review
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №29 Angelov, K., Sadinov, S., Kogias, P., Development of a Module for Retransmission and Monitoring of DVB-S/S2 Signals over IP Network, 10th National Conference with International Participation, ELECTRONICA 2019 - Proceedings May 2019, Article number 8825628, Category numberCFP19P58-ART; Code 151781
Издателство: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №30 Angelov K., S. Sadinov, P. Kogias, Modelling and optimization of multichannel optical communication lines, International Scientific Conference UNITECH 2019, 15-16 November 2019, Gabrovo, ISSN 1313-230X, Vol. 1, pp. I-322-326.
Издателство: International Scientific Conference UNITECH 2019, 15-16 November 2019, Gabrovo, ISSN 1313-230X, Vol. 1,
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №31 Manchev N., K. Angelov, P. Kogias and S. Sadinov, Development of Multichannel LoRaWAN Gateway for Educational Applications in Low-Power Wireless Communications, 2019 IEEE XXVIII International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria, 2019, Electronic ISBN: 978-1-7281-2574-9 (DOI: 10.1109/ET.2019.8878492)
Издателство: 2019 IEEE XXVIII International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria,
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №32 Sadinov S., K. Angelov, P. Kogias, M. Malamatoudis, Approach for MIMO Wireless Channel Modelling and System Characterization for an Indoor Environment, Proc. 27-th National Conference with International Participation "TELECOM 2019", October 30 - 31, 2019, Sofia, Bulgaria.
Издателство: Proc. 27-th National Conference with International Participation "TELECOM 2019", October 30 - 31, 2019, Sofia, Bulgaria
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №33 Angelov K., S. Sadinov, Investigation of the Reliability of Service Equipment in Communication Networks, Proc. 27-th National Conference with International Participation "TELECOM 2019", October 30 - 31, 2019, Sofia, Bulgaria.
Издателство: Proc. 27-th National Conference with International Participation "TELECOM 2019", October 30 - 31, 2019, Sofia, Bulgaria.
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №34 Angelov K., N. Manchev, P. Kogias, S. Sadinov, Design and Development of a Platform for Test Applications in LoRa/LoRaWAN, Proc. of papers, 2019 International Conference in Telecommunications, Informatics, Energy and Management (TIEM), 12 – 14 September, Kavala, Greece, 2019, ISSN 2367-8437, pp.27-31.
Издателство: Proc. of papers, 2019 International Conference in Telecommunications, Informatics, Energy and Management (TIEM)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №35 Angelov K., S. Sadinov, P. Kogias, Modelling and Performance Analysis of Modulation Formats and Dispersion Compensation Schemes in a High-Speed Optical Communication Network, Proc. of papers, 2019 International Conference in Telecommunications, Informatics, Energy and Management (TIEM), 12 – 14 September, Kavala, Greece, 2019, ISSN 2367-8437, pp.32-36.
Издателство: Proc. of papers, 2019 International Conference in Telecommunications, Informatics, Energy and Management (TIEM)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №36 Angelov K., S. Sadinov, P. Kogias, Computer Modelling and Analysis of Dispersion Compensation Schemes in Optical Communication Lines, International Scientific Conference UNITECH 2018, 16-17 November 2018, Gabrovo, ISSN 1313-230X, Vol. 2, pp. II-33-37.
Издателство: International Scientific Conference - UNITECH 2018, Gabrovo
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №37 Дойкин А., К. Ангелов К., Особености при дигитализацията на произведения на църковните изкуства в храмовата архитектура, Международна научна конференция UNITECH 2018, 16-17 ноември 2018, Габрово, ISSN 1313-230X, Том 2, стр. II-38-42.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ 2018, Габрово
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №38 Angelov K., S. Sadinov, P. Kogias and M. Malamatoudis, Simulation Study and Analysis of High Speed Single Channel Transmission in Optical Communication Line, Proc. IX National Conference with International Participation Conference "Electronica 2018", Sofia, Bulgaria, IEEE Catalog Number CFP18P58-POD, ISBN (online) 978-1-5386-5801-7, pp. 162-165.
Издателство: Proc. IX National Conference with International Participation Conference "Electronica 2018", Sofia, Bulgaria, IEEE Catalog Number CFP18P58-POD
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://ieeexplore.ieee.org/document/8439510/

Публикация: №39 Sadinov S., K. Angelov, P. Kogias. INVESTIGATION OF THE RELIABILITY OF THE CABLE TELEVISION HEADEND USING A MARKOV PROCESSES. in: Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 54’2017, Gabrovo, 2017, pp. 65-68, ISSN: 1310-6686
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Web: http://epubl.tugab.bg/documents/cat_view/46-----/60--54-----

Публикация: №40 Angelov K., S. Sadinov, P. Kogias, M. Malamatoudis, Modeling and Analysis of Broadband Optical Communication System Based on a Passive Optical Network, International Scientific Conference - UNITECH 2017, Gabrovo, ISSN 1313-230X, Vol. 2, pp. II-104-107
Издателство: International Scientific Conference - UNITECH 2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №41 Sadinov S., K. Angelov, P. Kogias and M. Malamatoudis, Iterative Estimation and Simulation Analysis of the Amplifying Sections in Optical Communication Network, Proc. XXVI International Scientific Conference Electronics - ET2017, September 13-15, 2017, Sozopol, Bulgaria, ISBN 978-1-5386-1752-6, IEEE Catalog Number CFP17H39-CDR, pp.300-303.
Издателство: XXVI International Scientific Conference Electronics - ET2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №42 Angelov K., S. Sadinov and P. Kogias, Practical Model for Management, Monitoring and Research of Passive Optical Network, Proc. XXVI International Scientific Conference Electronics - ET2017, September 1315, 2017, Sozopol, Bulgaria, ISBN 978-1-5386-1752-6, IEEE Catalog Number CFP17H39-CDR, pp.77-80.
Издателство: XXVI International Scientific Conference Electronics - ET2017
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №43 Sadinov S, P. Kogias, K. Angelov, Determination of Distortion in Broadband Amplifiers for Different Standards of Signals in CATV Networks, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol.11, No.17, 2016, ISSN 1819-6608, pp. 10684-10688.
Издателство: Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol.11, No.17, 2016, ISSN 1819-6608
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Web: http://www.arpnjournals.com/jeas/volume_17_2016.htm

Публикация: №44 Садинов С., М. Маламатудис, П. Когиас, К. Ангелов, Симулационно изследване на модел за предаване на цифров телевизионен сигнал по стандарт DVB-S/S2, 55-та годишна конференция на Русенския университет “Интелигентна специализация - иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация”, Научни трудове на Русенски Университет – 2016, ISSN 1311-3321, SAT-2G.302-1-CSNT-01.
Издателство: 55-та годишна конференция на Русенския университет “Интелигентна специализация - иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация”, Научни трудове на Русенски Университет – 2016, ISSN 131
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://www.uni-ruse.bg/news/Lists/List/DispForm.aspx?ID=652

Публикация: №45 Ангелов К., П. Когиас, М. Маламатудис, С. Садинов, Експериментално изследване на параметрите и характеристиките на сигнали в системите за сателитна цифрова телевизия, Международна конференция - UNITECH 2016, Габрово, 18-19.11.2016г., сборник доклади - Том 2, стр.134-139, ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна конференция - UNITECH 2016
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: http://unitech.tugab.bg/index.php

Публикация: №46 Ангелов К., П. Когиас, С. Садинов, Анализ на механизмите в DOCSIS 3.0 стандарт за обединяване на честотни канали в обратния канал на кабелни телевизионни мрежи, UNITECH 2015, Габрово, 20-21.11.2015г., сборник доклади - Том 2, стр. II-147 - II-150, ISSN 1313-230X.
Издателство: сборник доклади - Том 2, UNITECH 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №47 Ангелов К., И. Балабанова, Анализ на механизмите в DOCSIS стандарт за баланс на асиметрията в пропусканата честотна лента в кабелна телевизионна мрежа, Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 47, pp.47-53, ISSN 1310-6686, 2014.
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 47
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №48 Angelov K., S. Sadinov, N. Varbanova, Optical Receiver Sensitivity Evaluation in Presence of Noise in Digital Communication System, ICEST 2012, Proc. of Papers, Vol. 1, pp.85-88, ISBN 978-619-167-002-4, V. Tarnovo, Bulgaria, 2012.
Издателство: ICEST 2012, Proc. of Papers, Vol. 1, V. Tarnovo, Bulgaria
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №49 Ангелов К., И. Балабанова, Н. Върбанова, Изследване на вероятността за отказ от обслужване в мрежи със спектрално мултиплексиране, Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 44, pp.80-85, ISSN 1310-6686, 2012.
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 44,
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №50 Angelov K., S. Sadinov, K. Koitchev, Estimation of Optical Receiver Sensitivity in HFC Network, ICEST 2011, Proc. of Papers, Vol. 1, pp.111-114, ISBN: 978-86-6125-031-6, Nish, Serbia, 2011.
Издателство: ICEST 2011, Proc. of Papers, Vol. 1, Nish, Serbia
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №51 N. Varbanova, K. Angelov, S. Sadinov, Estimation of Optical Link Length for High-Speed Aplications, ICEST 2011, Proc. of Papers, Vol. 3, pp.607-610, ISBN: 978-86-6125-033-0, Nish;, Serbia, 2011.
Издателство: ICEST 2011, Proc. of Papers, Vol. 3, Nish, Serbia
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №52 Ангелов К., С. Садинов, Н. Върбанова, Влияние на ефективността на оптичния предавател и приемник в оптична линия за приложение в хибридни оптично-коаксиални мрежи. UNITECH 2011, Proceedings, Vol. 1, pp.348-353, ISSN 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 2011.
Издателство: UNITECH 2011, Proceedings, Vol. 1, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №53 Садинов С., К. Ангелов, К. Койчев, Н. Върбанова, Способи за транслиране на сателитни телевизионни канали по кабелни телевизионни мрежи, UNITECH 2011, Proceedings, Vol. 1, pp.343-347, ISSN 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 2011.
Издателство: UNITECH 2011, Proceedings, Vol. 1, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №54 Angelov K., K. Koitchev, N.Varbanova, S. Sadinov, Estimating the Number of Amplifying Sections in Hybrid Fiber-Coaxial Television Network Using an Iterative Approach, ICEST 2010, Proc. of Papers, Vol. 1, pp.57-60, ISBN: 978-9989-786-57-0, Ohrid, Macedonia, 2010.
Издателство: ICEST 2010, Proc. of Papers, Vol. 1, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №55 Angelov K., An Approach to Increase the Bandwidth in Hybrid Fiber-Coaxial cable Television Networks, Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods & Technologies, Vol. 4, Part 3, pp.52-65, ISSN: 1313-2539 Info Invest, Bulgaria, 2010.
Издателство: Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods & Technologies, Vol. 4, Par
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №56 Koitchev K., K. Angelov, S. Sadinov, Determining Bit Error Rate in Digital Optical Transmission Network Using the Q-Factor, ICEST 2010, Proc. of Papers, Vol. 1, pp.53-56, ISBN: 978-9989-786-57-0, Ohrid, Macedonia, 2010.
Издателство: Proc. of Papers, Vol. 1, ICEST 2010,
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №57 Койчев К., С. Садинов, К. Ангелов. Разпределение на трафика при анализ на модели в клетъчна мрежа. UNITECH 2010, Proceedings, Vol. 1, стр.324-328, ISSN 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 2010.
Издателство: Proceedings, Vol. 1, UNITECH 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №58 Sadinov S., K. Koitchev, P. Penchev, K. Angelov, Simulation Evaluation of BER Characteristics for M-PSK and M-QAM Modulations used in the Reverse Channel of Cable TV Nets, Journal “Electronics and Electrical Engineering” Vol. 7 (95), pp.71-76, ISSN 1392-1215, TECHNOLOGIJA Kaunas, Lithuania, 2009.
Издателство: Journal “Electronics and Electrical Engineering” Vol. 7 (95), TECHNOLOGIJA Kaunas, Lithuania
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №59 Angelov K., K. Koitchev, N. Varbanova, Estimating losses from transient and intersymbol distortions in hybrid fiber-coaxial television network, ICEST 2009, Proc. of Papers Vol. 1, pp.113-116, Sofia, Bulgaria, 2009.
Издателство: ICEST 2009, Proc. of Papers Vol. 1, Sofia, Bulgaria
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №60 Angelov K., K. Koitchev, N. Varbanova, Analysis of methods for establishing fiber-to-the-premise over cable television networks, UNITECH 2009, Proceedings Vol. 1, pp.271-278, ISSN: 1313-230X, Gabrovo, Bulgaria, 2009.
Издателство: UNITECH 2009, Proceedings Vol. 1, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №61 Angelov K., S. Sadinov, N. Varbanova, Iterative approach for estimating regeneration sections length in an optical communication system with a wavelength-division multiplexing, Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods & Technologies, Vol. 3, Part 2, pp.59-71, Info Invest, Bulgaria, 2009.
Издателство: Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods & Technologies, Vol. 3, Par
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №62 Ангелов К., К. Койчев, С. Садинов, Н. Върбанова. Технически аспекти при проектиране на обратния канал в широколентови кабелни телевизионни мрежи. Journal Materials, Methods & Technologies – International Scientific Publications, Vol. 2, Part 2, стр.110-131, ISSN:1313-2539, Слънчев Бряг, България, 2008.
Издателство: Technomat & Infotel 2008, Journal Materials, Methods & Technologies – International Scientif
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №63 S. Sadinov, K. Koitchev, K. Angelov, G. Traikovski. Determinatin of BER using Simulation model for WCDMA systems. International Scientific Conference UNITECH’07, 23-24 November 2007, Gabrovo, pp.283-287
Издателство: International Scientific Conference UNITECH’07, 23-24 November 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №64 Ангелов К., К. Койчев, Н. Върбанова, С. Садинов. Относно възможностите за доставка на IP-базирани Triple Play услуги в хибридни оптично-коаксиални кабелни телевизионни мрежи. Technomat & Infotel 2007, International Scientific Publications Vol. 1, стр.117-134, ISBN 978-954-9368-24-6, Слънчев Бряг, България 2007.
Издателство: Technomat & Infotel 2007, International Scientific Publications Vol. 1, Слънчев Бряг, България
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №65 Ангелов К., Н. Върбанова, К. Койчев, С. Садинов. Пренос на гласова информация в интерактивни кабелни телевизионни мрежи. Technomat & Infotel 2007, International Scientific Publications Vol. 1, стр.107-116, ISBN 978-954-9368-24-6, Слънчев Бряг, България 2007.
Издателство: Тechnomat & Infotel 2007, International Scientific Publications Vol. 1, Слънчев Бряг, България
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №66 Angelov K., K. Koitchev, S. Sadinov. Influence of Optical Fiber Nonlinear Effects in HFC Television Networks with WDM Multiplexing. ICEST 2007, Proc. of Papers, pp.287-290, ISBN 9989-786-06-2, Ohrid, Macedonia, 2007.
Издателство: ICEST 2007, Proc. of Papers, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №67 Koitchev K., K. Angelov, S. Sadinov. Boundary Conditions when using Quadrature Modulations in Coaxial Cable Television Networks. ICEST 2007, Proc. of Papers, pp.421-424, ISBN 9989-786-06-2, Ohrid, Macedonia, 2007.
Издателство: ICEST 2007, Proc. of Papers, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №68 Varbanova N., K. Koitchev, K. Angelov. Planning of VoIP System for Hybrid Fiber-Coaxial Television Networks. ICEST 2007, Proc. of Papers, pp.425-428, ISBN 9989-786-06-2, Ohrid, Macedonia, 2007.
Издателство: ICEST 2007, Proc. of Papers, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №69 Angelov K., K. Koitchev, S. Sadinov. An Investigation of Noise Influences in Optical Transmitters and Receivers in Cable TV Networks. ICEST 2006, Proc. of Papers, pp.102-105, ISBN 978-954-9518-37-5, Sofia, Bulgaria, 2006.
Издателство: ICEST 2006, Proc. of Papers, Sofia, Bulgaria
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №70 Koitchev K., K. Angelov, S. Sadinov. An Effectiveness Investigation of Erbium-Doped Fiber Amplifiers for Cable TV Networks in presence of Noise. ICEST 2006, Proc. of Papers, pp.106-108, ISBN 978-954-9518-37-5, Sofia, Bulgaria, 2006.
Издателство: ICEST 2006, Proc. of Papers, Sofia, Bulgaria
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
ПЛАМЕН МИХАЙЛОВ ТАШЕВ ДЕЙСТВАЩ Изследване и приложение на енергийно-ефективни мрежи за безжични комуникации
МИХАИЛ ГЕОРГИОС АНГЕЛАКИС ДЕЙСТВАЩ Методи и средства за интелигентен мониторинг и контрол на радиоканали в безжични комуникационни мрежи
ВИКТОР ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ ДЕЙСТВАЩ Изследване и приложение на методи за интелигентна идентификация и оторизация в интегрирани системи за сигурност
ИВАН ДИМИТРОВ ЗЛАТЕВ ДЕЙСТВАЩ Изследване на интелигентни методи за управление на ресурсите в телекомуникационни мрежи