ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: БОРИСЛАВ ЦОНЕВ СТОЯНОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Машиностроене и уредостроене
Катедра: Индустриален дизайн и текстилна техника
Кабинет(и): 2506, 2109
Служебен тел.: (066 827)+246
E-mail1:
Месторождение: Габрово

Съдържание:
Обща информация
Проекти (23)
Публикации (38)
Водени дисциплини (6)
Учебни материали (2)


Обща информация
Научно развитие
Завършва висше образование в ТУ-Габрово през 2001г., специалност ТТТ. От 2003г. е редовен докторант в катедра ТМ, с научен ръководител доц. д-р инж. Стефан Русев. Защитава докторска дисертация на тема "Динамика на ходов и подемен механизъм на верижен електротелфер" през 2006г. От декември 2006г. е "доктор" по научна специалност 02.01.04 "Теория на механизмите, машините и автоматичните линии”. През януари 2007г. започва работа, като редовен „ старши асистент” в ТУ-Габрово, катедра ТТТ. От октомври 2007г. е назначен на длъжност "главен асистент".


Завършени проекти
Име на проект: №1 МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЛИНЕЙНО ПЛЕТАЧЕН АВТОМАТ /ЛПА/, ПРЕОБОРУДВАН ЗА ПЛЕТЕНЕ НА ОКОМПЛЕКТОВАЩИ ДЕТАЙЛИ ЗА ПОЛО-ШЪРТИ
Година: 2018
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Обобщеното състояние на проблема и необходимостта от практическо изследване за намаляване на дефектите на окомплектоващи детайли за поло-шърти, изработени на модернизиран ЛПА показва целесъобразността на направеното предложение. Световното разпространение на поло-шърти и също така моден хит от десетилетия несъмнено дават предпоставка за достигане на научно-приложни и приложни резултати, които биха имали незабавен икономически ефект. Такива възможности за реализация са: • Укроено плетене на малогабаритни детайли; • Постигане на дизайнерски ефекти – цветови, двулицеви и жакардови надписи; • Изработка на специални ефекти върху малки детайли за уникални серии; • Намаляване на дефектността; • Намаляване на времето за изработка на единица изделие; • Възможност за използване на получените резултати и опит при други текстилни машини с негативно нишкодоставяне – например при двуцилиндровите чорапни автомати.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 12

Име на проект: №2 НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИТЕ НА ОКОМПЛЕКТОВАЩИ ДЕТАЙЛИ ЗА ПОЛО-ШЪРТИ
Година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Целта при разработването на проекта е: изработка на различни видове яки и бандове, усъвършенстване на нишкодоставянето и оптимизиране на технологичните параметри на плетене. Задачите, които трябва да бъдат решени с оглед на поставената цел са: 1. Определяне на техническите възможности за изработка на окомплектовъщи детайли за поло-шърти. Извършване на литературен обзор; 2. Създаване на класификация на специалните дефекти върху окомплектовъщите детайли; 3. Закупуване на мострени количества прежди с различна линейна плътност и състав; 4. Извършване на лабораторни експерименти с ЛПА Е12; 5. Определяне на технологични параметри за постигане на различни специални ефекти върху окомплектоващи детайли. Технологична последователност на плетачния процес.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 13

Име на проект: №3 ЛАЗЕРНА ОБРАБОТКА НА ПЛАТОВЕ С УЧАСТИЕ НА СИНТЕТИЧНИ МАТЕРИАЛИ
Година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Практическото решаване на проблема се изразява в провеждане на следните дейности: 1. Определяне на техническите възможности за обработка на текстилни изделия с лазер. Извършване на литературен обзор; 2. Създаване на класификация на специалните ефекти върху изделия от синтетични материали, обработени с лазер; 3. Закупуване на мостри от синтетични материали; 4. Извършване на лабораторни експерименти върху мостри от синтетични материали, чрез лазерна обработка; 5. Определяне на технологични параметри за постигане на различни специални ефекти върху изделия от синтетични материали.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 11

Име на проект: №4 "Специални ефекти върху изделия от Деним изработени с лазер"
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Изработка и оптимизиране на различни специални ефекти върху изделия от Деним, постигнато чрез лазерна обработка, и установяване на технология за производството им.
Период: 1 година
Позиция в проекта: Член
Бр.заети: 10

Име на проект: №5 BG051PO001-3.1.10-001 - Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по договор Д01-3995/08.05.2012, "Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение".
Период: 2014
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 6
Web: http://www.tugab.bg/

Име на проект: №6 „Изследване технологичните възможности на лазерно маркираща система LMM-06-20”
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Научно-изследователски договор към ТУ-Габрово
Период: 1 година
Бр.заети: 10

Име на проект: №7 "Проектиране и изработка на лазерно маркираща система"
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Научно-изследователски договор към ТУ-Габрово
Период: 1 година
Позиция в проекта: Член
Бр.заети: 9

Име на проект: №8 BG051PO001-3.1.09-0017 - Система за кариерно развитие на академичния състав в Технически университет - Габрово
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Курсове за езикова подготовка се провеждат в рамките на проекта „BG051PO001-3.1.09-0017", "Система за кариерно развитие на академичния състав в Технически университет - Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “РЧР”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС.
Период: 2013-2014
Позиция в проекта: Участник
Бр.заети: 98
Web: http://as-career.infobg.org/

Име на проект: №9 „Изследване на механизми за транспорт на материала при шевните машини”
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Научно-изследователски договор към ТУ-Габрово
Период: 1 година
Позиция в проекта: Член
Бр.заети: 9

Име на проект: №10 BG051PO001-4.3.04-0051 - Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ-Габрово
Година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Общата цел на проекта е развитие, внедряване и устойчивост на дистанционно обучение с използване на съвременни виртуални технологии, съобразно съвременните тенденции в учебния процес за динамичност, достъпност и ефективност, като се отчита опита и специфичните особености за ТУ – Габрово.
Период: 2012-2014
Позиция в проекта: Участник
Web: http://dlearn.tugab.bg/

Име на проект: №11 „Разработване на методики за изследване и работа с био-микроскоп Мотик-ВА-210”
Година: 2011
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Научно-изследователски договор към ТУ-Габрово
Период: 1 година
Позиция в проекта: Член
Бр.заети: 2

Име на проект: №12 „Разработване на методика за определяне на опипа на трикотажни системи”
Година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Научно-изследователски договор към ТУ-Габрово
Период: 1 година
Позиция в проекта: Член
Бр.заети: 2

Име на проект: №13 „Проектиране на мотален механизъм при модернизирани рингови предачни машини”
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Научно-изследователски договор към ТУ-Габрово
Период: 1 година
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 1

Име на проект: №14 „Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите”
Година: 2009
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“
Период: 2 години
Позиция в проекта: Член
Бр.заети: 12

Име на проект: №15 “Модернизиране на рингови предачни машини”
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Научно-изследователски договор към ТУ-Габрово
Период: 1 година
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 1

Име на проект: №16 „Центробежна технология и инсталация за почистване и полиране на листов (лентов) прокат от черни и цветни метали и сплави”
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Проект изпълнен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България. Европейски фонд за регионално развитие. Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013”. Операция 1.1.1: „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” 2007БГ161РО003/1.1.1-01/2007
Период: 2 години
Позиция в проекта: Член
Бр.заети: 7

Име на проект: №17 "Повишаване професионалната квалификация на работници в областта на високите технологии"
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - международен
Описание: Проект за провеждане на практика по програма „Леонардо да Винчи” в рамките на Програмата за учене през целия живот
Период: 1 година
Позиция в проекта: Член
Бр.заети: 7

Име на проект: №18 „Изследване върху управлението на качеството и разработка на методи и технически средства за оценка и контрол на качеството на плетено горно облекло”
Година: 2007
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Научно-изследователски договор към ТУ-Габрово
Период: 1 година
Позиция в проекта: Член
Бр.заети: 3

Име на проект: №19 „Изследване на кинематичното смущение при верижна предавка с кръглозвенна верига”
Година: 2006
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Научно-изследователски договор към ТУ-Габрово
Период: 1 година
Позиция в проекта: Член
Бр.заети: 2

Име на проект: №20 „Анализ и оценка на динамичните натоварвания във верижен електротелфер”
Година: 2005
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Научно-изследователски договор към ТУ-Габрово
Период: 1 година
Позиция в проекта: Член
Бр.заети: 2

Име на проект: №21 "Експериментално изследване на динамичните явления при работа на подвижен верижен електротелфер"
Година: 2004
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Научно-изследователски договор към ТУ-Габрово
Период: 1 година
Позиция в проекта: Член
Бр.заети: 2

Име на проект: №22 „Идентифициране коефициентите на еластичност и демпфиране на механизъм за повдигане на верижен електротелфер”
Година: 2004
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Научно-изследователски фонд “Подпомагане на млади научни работници, студенти и аспиранти” към ТУ-Габрово
Период: 1 година
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 1

Име на проект: №23 “Development of technology and equipment for multi-color vector crimson of fancy-yarn”
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Програма ФАР - Дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност”
Период: 1 година
Позиция в проекта: конструктор
Бр.заети: 5
Web: http://www.kardena-teks.com/mwb.html


Публикации
Публикация: №1 Стоянов Б., Кр. Друмев, Д. Генов, „Оптимизиране на еластичните показатели на прежда в състав 100% ПАН произведена на предачна машина ПСК-225“, Unitech, Габрово, 2018, том II, стр. 329-332. ISSN 1313-230X
Издателство: Unitech, Габрово, 2018, том II
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: In this paper the influence of the pressure in the spinning and coupling chamber upon elongation of produced on machine PSK-225 acrylic yarn are investigated. All another known factors are fixed on constant level during prepared examinations. Through the planned experiment is determined the effect of the pressure in the spinning and coupling chamber on the elongation of the yarn. The regression equation for studied parameter is worked out
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №2 Стоянов Б., Кр. Друмев, Д. Генов, „Моден дизайн с помощта на лазерни гравиращи технологии“, Известия на Технически университет Габрово, Том 52`2016, стр.53-57, ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на Технически университет Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №3 Стоянов Б., Кр. Друмев, Д. Генов, „Микроскопски анализ на памучни тъкани обработени с лазер“, Известия на Технически университет Габрово, Том 52`2016, стр.58-60, ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на Технически университет Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №4 Стоянов Б., „Определяне на оптималните параметри на изтеглителен апарат BP-IM на рингова предачна машина“, сборник доклади XIX научна конференция с международно участие ЕМФ 2014, том II, 2014, стр. 186-192, ISSN 1314-5371
Издателство: сборник доклади XIX научна конференция с международно участие ЕМФ 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №5 Стоянов Б., „Увеличаване на плътността на намотаване на прежда на рингова предачна машина чрез изменение профила на ексцентрика на моталния апарат“, UNITECH, Габрово, 2014, том III, стр. 233-238. ISSN 1313-230X
Издателство: сборник доклади UNITECH, Габрово
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Александров С., Б. Стоянов, „Изследване скоростта на влагоразпространение в хавлиени тъкани в зависимост от времето на обработка с различни омекотители”, Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, Година VIII, Книга 1, 2013, стр. 46-49, ISSN 1312-8612
Издателство: Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, Година VIII, Книга 1,
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №7 Стоянов Б., С. Александров, „Изследване физичните характеристики и определяне корелационната зависимост между разтегливост и абсолютната здравина на щрайхгарна прежда 120 tex 80/20 ВВ/ПА”, Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, Година VIII, Книга 1, 2013, стр. 50-53, ISSN 1312-8612
Издателство: Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, Година VIII, Книга 1
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №8 Stoyanov B., “Motion`s law of mechanism realized winding of cone coils”, Journal of the Technical university of Gabrovo, Vol.46’2013, page 48-51, ISSN 1310-6686
Издателство: Journal of the Technical university of Gabrovo, Vol.46’2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №9 The investigation compares the physical characteristics
Издателство: ТУ Варна, конференция "Механика на машините" година ХХ,
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №10 Стоянов Б., „Изграждане на началната намотка на модернизирана предачна машина”, Механика на машините, ТУ-Варна, Година ХХ, Книга 4, 2012, стр. 25-28, ISSN 0861-9727
Издателство: Механика на машините, ТУ-Варна
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Stoyanov B., M. Nyagolov, „Control of winding and unwinding processes of roll material”, Autex2011, Mulhouse, France, 2011, page 668-671. ISBN 978-2-7466-2858-8
Издателство: Autex2011, Mulhouse, France, 2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №12 Стоянов Б., К. Кръстев, ”Избор на кинематичен модел и конструктивни особености на устройство за навиване на преждови тела с пресичащи се оси”, Известия на Техническия университет Габрово, Том 41’2011, page 47-50. ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на Техническия университет Габрово, Том 41’2011
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №13 Иларионов Р., Б. Стоянов, К. Кръстев, „Програмно управление на устройство за навиване на преждови тела с пресичащи се оси”, списание „Автоматика и информатика”, София, 2011, брой 2, стр. 30-34. ISSN 0861-7562
Издателство: „Автоматика и информатика”, София, 2011, брой 2
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №14 Стоянов Б., Д. Валачев, "Опитно определяне на пълното усилие в нишка, намотавана на устройство с пресичащи се оси", Текстил и облекло, София, 12/2010, година LVIII, стр.356-362. ISSN 1310-912X
Издателство: Текстил и облекло, София, 12/2010, година LVIII
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №15 Няголов М., Б. Стоянов, "Софтуерен PLC модул за управление на електромеханични системи за реализиране на гърбичен закон за движение", UNITECH, Габрово, 2010, том I, стр.483-488. ISSN 1313-230X
Издателство: UNITECH, Габрово, 2010, том I
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №16 Ilarionov R., B. Stoyanov, ”3D – object data acquisition and input”, Management of technology step to sustainable production, MOTSP 2009, Šibenik, Croatia, page 155-160. ISBN 978-953-6313-09-9
Издателство: Management of technology step to sustainable production, MOTSP 2009, Šibenik, Croatia
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №17 Стоянов Б., "Теоретично изследване влиянието на геометричните параметри върху динамиката на навиване на конусни намотки", UNITECH, Габрово, 2009, том II, стр. 296-300. ISSN 1313-230X
Издателство: UNITECH, Габрово, 2009, том II
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №18 Стоянов Б., "Кинематичен анализ на мотален механизъм на рингова предачна машина", UNITECH, Габрово, 2009, том II, стр. 301-303. ISSN 1313-230X
Издателство: UNITECH, Габрово, 2009, том II
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №19 Стоянов Б., Д. Валачев, "Сравнителен анализ на опитно определени усилия в нишки при намотаването им на устройство с пресичащи се оси", UNITECH, Габрово, 2009, том II, стр. 380-384. ISSN 1313-230X
Издателство: UNITECH, Габрово, 2009, том II
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №20 Валачев Д., Б Стоянов, "Тариране на тензометрични датчици за измерване на усилие в нишка при устройство за намотаване с пресичащи се оси", Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, година IV, книга 1,2009, стр.47 до 50.
Издателство: Машиностроене и машинознание, ТУ-Варна, година IV,книга 1
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №21 Валачев Д., Б Стоянов, "Вибрационен анализ на устройство за намотаване на преждови тела с пресичащи се оси, ТУ-Варна, година IV, книга 1,2009, стр.51 до 54.
Издателство: ТУ-Варна, година IV, книга 1,2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №22 Стоянов Б., Д. Валачев, "Опитно определяне на пълното усилие в нишка, намотавана на устройство с пресичащи се оси", Общотекстилна конференция 2009-"Иновации в текстила и облеклото", София, 17-18 септември 2009г
Издателство: "Опитно определяне на пълното усилие в нишка, намотавана на устройство с пресичащи се оси
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №23 Валачев Д., Б Стоянов, "Установка за измерване на усилието, възникващо в нишка при намотаване на устройство с пресичащи се оси", UNITECH, Габрово, 2008, том II,стр.355 до 357.
Издателство: UNITECH, Габрово, 2008,
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Стоянов Б., "Модернизиране на рингови предачни машини", UNITECH, Габрово, 2008., том II, стр. 253 до 256. ISSN 1313-230X
Издателство: UNITECH, Габрово, 2008., том II
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №25 Стоянов Б., "Работна скорост на вретената при модернизирана рингова предачна машина", UNITECH, Габрово, 2008, том II, стр. 280 до 284. ISSN 1313-230X
Издателство: UNITECH, Габрово, 2008, том II
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №26 Стоянов Б., "Контрол на изтеглителния процес при модернизирана рингова предачна машина", UNITECH, Габрово, 2008., том II, стр. 303 до 305. ISSN 1313-230X
Издателство: UNITECH, Габрово, 2008., том II
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №27 Стоянов Б., Д. Валачев, "Изследване физичните показатели на прежди за отчитане напреженията при устройство за намотаване с пресичащи се оси", UNITECH, Габрово, 2008., том II, стр. 352 до 354. ISSN 1313-230X
Издателство: UNITECH, Габрово, 2008., том II
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №28 Валачев Д., Б. Стоянов, "Резултати от експерименталното определяне на усилието, възникващо в нишка при намотаване на устройство с пресичащи се оси", UNITECH, Габрово, 2008., том II, стр. 358 до 360. ISSN 1313-230X
Издателство: UNITECH, Габрово, 2008., том II
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №29 Ilarionov R., B. Stoyanov, ”Selection of a kinematic model and design features of a 3D scanner”, Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 36’2008, page 10-14. ISSN 1310-6686
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 36’2008
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №30 Иларионов Р., Ст. Деевски, Ст. Милчев, Б. Стоянов, Ив. Симеонов, Д. Марков, П. Стоянов, К. Кръстев, М. Няголов, Ст. Стефанов, Д. Риза, ”Въвеждане на 3D обекти в изчислителна среда”, Пленарен доклад, UNITECH, Габрово, 2007, стр. 45 до 55. ISSN 1313-230X
Издателство: Пленарен доклад, UNITECH, Габрово, 2007
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №31 Стоянов Б., Ст. Генчев, "Изследване динамичните натоварвания във верижен електротелфер при работа на подемния механизъм", Механика на машините, ТУ-Варна, година XIV, книга 2, 2006, стр. 130 до 133. ISSN 0861-9727
Издателство: Механика на машините, ТУ-Варна, година XIV, книга 2
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №32 Стоянов Б., С. Петков, Н. Митев, "Изследване динамичните натоварвания във верижен електротелфер при работа на ходовия механизъм", Механика на машините, ТУ-Варна, година XIV, книга 2, 2006, стр.134 до 137. ISSN 0861-9727
Издателство: Механика на машините, ТУ-Варна, година XIV, книга 2
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №33 Стоянов Б., Ст. Генчев, "Надлъжни трептения във верижен електротелфер при еднократно и двукратно окачване на товара", Механика на машините, ТУ-Варна, година XIII, книга 1, 2005, стр.15 до 18. ISSN 0861-9727
Издателство: Механика на машините, ТУ-Варна, година XIII, книга 1
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №34 Стоянов Б., "Кинематика на повдигателен механизъм на верижен електротелфер", Механика на машините, ТУ-Варна, година XIII, книга 1, 2005, стр.11 до 14. ISSN 0861-9727
Издателство: Механика на машините, ТУ-Варна, година XIII, книга 1
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №35 Стоянов Б., "Идентифициране параметрите на релсов път на верижен електротелфер", УНИТЕХ, Габрово, 2005г., том II, стр. 118 до 120. ISSN 954-683-325-8
Издателство: УНИТЕХ, Габрово, 2005г., том II
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №36 Стоянов Б., Ст. Генчев, Ц. Иванов, "Кинематика на механизъм с кръглозвенна верига", Механика на машините, ТУ-Варна, година XII, книга 2, 2004, стр. 3 до 6. ISSN 0861-9727
Издателство: Механика на машините, ТУ-Варна, година XII, книга 2
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №37 Генчев Ст., М. Петров, Б. Стоянов, "Разпределение на напреженията в звена на кръглозвенна верига", Механика на машините, ТУ-Варна, година XII, книга 1, 2004, стр.52 до 55. ISSN 0861-9727
Издателство: Механика на машините, ТУ-Варна, година XII, книга 1
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №38 Стоянов Б., Ст. Генчев, М. Петров, "Разпределение на напреженията във верижните звена на кръглозвенна верига при зацепване с верижно колело", Механика на машините, ТУ-Варна, година XII, книга 1, 2004, стр.56 до 59. ISSN 0861-9727
Издателство: Механика на машините, ТУ-Варна, година XII, книга 1
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание


Водени дисциплини
Дисциплина: 0534,0,Теоретични основи на предачното производство - р. о.
Резюме: Дисциплината „Теоретични основи на предачното производство” запознава студентите с теорията на предачните процеси при преработване на естествените и химичните влакна и техните смеси, с методите за проектиране и теоретично определяне физико-механичните показатели на текстилните нишки и технологичните разчети за управление на производствения процес. Студентите се запознават още и с определяне предивната способност на суровините и техните смеси, проектиране на прежди от различни видове влакна, изработени по различни технологии. Технологични разчети за настройване работата на решещите и предпредачни машини, проектиране на пресукани прежди и теоретично определяне на техните свойства. В упражненията обучаващите се занимават с примерни разработки на смеси на текстилни влакна и проектиране на прежди в основните видове предачества – памучно, вълнено, ленено-конопено.
Учебна програма: UPROG - TOPP - Stoyanov - bak - ro - 2010.doc

Дисциплина: 1995,0,Автоматизация на технологичните процеси в текстилната промишленост - р. о.
Резюме: Дисциплината "Автоматизация на технологичните процеси в текстилната промишленост" има за цел да запознае студентите с теорията на автоматичното регулиране и със съвременното ниво на автоматизация на отделни машини и технологични преходи в подотраслите на текстилната промишленост. В лабораторните упражнения се придобиват знания по автоматизирани машини, процеси, линии при подотраслите предене, тъкане, облагородяване, конфекциониране.
Учебна програма: UPROG - ATPTP - Stoyanov - bak - ro - 2010.doc

Дисциплина: 1521,0,Машини и процеси в предачеството - р. о.
Резюме: Дисциплината "Машини и процеси в предачеството" запознава студентите със специфичните терминологични понятия, употребявани в предачното производство, с целите и същността на различните технологични процеси по преходи, с конструктивните особености на машините, предназначени за преработване на различните видове текстилни суровини – естествени и химични, от растителен и животински произход и техните смеси. Студентите се запознават още и с най-новите постижения и направления в развитието на техниката и технологията в областта на преденето. В упражненията обучаващите се занимават с примерни кинематични схеми на възловите машини в технологичния поток, провеждат технологични и кинематични изчисления за настройка на машините по преходи и оптимизиране на целокупния предачен процес.
Учебна програма: UPROG - MPP - Stoyanov - bak - ro - 2010.doc

Дисциплина: 0649,1,Съвременни предачни методи - р. о.
Резюме: Курсът по дисциплината “Съвременни предачни методи” има за цел да запознае студентите със съвременните насоки в развитието на предачната техника и технологии. В курса са разгледани различни видове машини и процеси в преденето, пресукването и получаването на високообемни и ефектни прежди. Студентите се запознават с експлоатационните параметри на машините при преработване на различни текстилни влакнести материали. В упражненията обучаващите се занимават с примерни кинематични схеми на съответните машини в технологичния поток, провеждат технологични и кинематични изчисления за тяхната настройка.
Учебна програма: UPROG - SPM - Stoyanov - mag - ro - 2010.doc

Дисциплина: 0724,1,Текстилни изпитвания - р. о.
Резюме: Курсът по дисциплината има за цел да запознае студентите с основните свойства на текстилните материали, полуфабрикати и готови изделия, с начините, средствата и методите за установяване на тези свойства. Студентите ще бъдат запознати с някои основни понятия и методи на статистическата обработка на резултатите, получени при лабораторните изследвания и технологичния контрол на основата, на който ще могат да вземат правилни технологични, организационни и производствени решения. В упражненията обучаващите се ще получат практически умения за работа с използваната апаратура за изследване свойствата на текстилните материали.
Учебна програма: UPROG - TI - Stoyanov - bak - ro - 2010.doc

Дисциплина: 1519,0,Текстилно материалознание - р. о.
Резюме: Курсът по дисциплината има за цел да запознае студентите с основните свойства на текстилните материали, полуфабрикати и готови изделия, с начините, средствата и методите за установяване на тези свойства. Студентите ще бъдат запознати с някои основни понятия и методи на статистическата обработка на резултатите, получени при лабораторните изследвания и технологичния контрол на основата, на който ще могат да вземат правилни технологични, организационни и производствени решения. В упражненията обучаващите се ще получат практически умения за работа с използваната апаратура за изследване свойствата на текстилните материали.
Учебна програма: UPROG - TM - Stoyanov - bak - ro - 2010.doc


Учебни материали по дисциплини
Дисциплина 1: 0724,1,Текстилни изпитвания - р. о.
Дисциплина 2: 1521,0,Машини и процеси в предачеството - р. о.