ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ГОРАН ДАНАИЛОВ ГОРАНОВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Електроника
Кабинет(и): 2307, 2314
Служебен тел.: (066 827)+531, 251
E-mail1:
E-mail2:
Месторождение: Враца
Постоянен aдрес: гр.Габрово ул. "Христо Ботев" 14 ап.9. ет.3
Web страница: http://electronica.tugab.bg/

Съдържание:
Проекти (12)
Книги (4)
Публикации (57)


Завършени проекти
Име на проект: №1 „ Методи и средства за конверсия на мотоциклет с двигател с вътрешно горене в електрически мотоциклет“
Година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: „ Методи и средства за конверсия на мотоциклет с двигател с вътрешно горене в електрически мотоциклет“
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 5

Име на проект: №2 „WEB-базиран контрол на улично осветление с безконтактно захранване и предаване на информация“
Година: 2018
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: „WEB-базиран контрол на улично осветление с безконтактно захранване и предаване на информация“
Позиция в проекта: изследовател
Бр.заети: 5

Име на проект: №3 Проект BG05M2OP001-1.002 “Изграждане и развитие на Център за компетентност “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (Quasar)”,
Година: 2017
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Изграждане и развитие на Център за компетентност “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (Quasar)
Позиция в проекта: изследовател
Бр.заети: 20

Име на проект: №4 „Управление, мониторинг и контрол на автомобилен трафик, чрез интелигентни модули с безконтактно захранване и галванично разделена среда за комуникация“.
Година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: „Управление, мониторинг и контрол на автомобилен трафик, чрез интелигентни модули с безконтактно захранване и галванично разделена среда за комуникация“.
Позиция в проекта: изследовател
Бр.заети: 5

Име на проект: №5 „Обмен на данни чрез WiFi модул за индустриални безконтактни системи за предаване на електрическа енергия“
Година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: „Обмен на данни чрез WiFi модул за индустриални безконтактни системи за предаване на електрическа енергия“
Позиция в проекта: изследовател
Бр.заети: 5

Име на проект: №6 Н 07/6 от 24.08.16 ФНИ, „Нов неразрушителен метод за изследване на повърхността на полупроводникови структури“
Година: 2016
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: „Нов неразрушителен метод за изследване на повърхността на полупроводникови структури“.
Позиция в проекта: изследовател
Бр.заети: 10

Име на проект: №7 „Разработка и изследване на управляващи системи за асинхронни трифазни и стъпкови електромотори “.
Година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: „Разработка и изследване на управляващи системи за асинхронни трифазни и стъпкови електромотори “.
Позиция в проекта: изследовател
Бр.заети: 5

Име на проект: №8 “Система за събиране и обработка на информация за повишаване на енергийната ефективност на индустриални електронни устройства “
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: “Система за събиране и обработка на информация за повишаване на енергийната ефективност на индустриални електронни устройства “
Позиция в проекта: изследовател
Бр.заети: 5

Име на проект: №9 "Проектиране и разработка на автономна управляваща система на базата на PLC за запалването на бензинов генератор"
Година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Проектиране и разработка на автономна управляваща система на базата на PLC за запалването на бензинов генератор
Позиция в проекта: ръководител
Бр.заети: 1

Име на проект: №10 „Система за управление на резонансен инвертор за безконтактна зарядна станция за електромобили“.
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: „Система за управление на резонансен инвертор за безконтактна зарядна станция за електромобили“.
Позиция в проекта: изследовател
Бр.заети: 4

Име на проект: №11 Проект BG051PO001-3.3.06-0008 "Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии"
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: ОБЩА ЦЕЛ: Подобряване качеството на обучение и научни изследвания, чрез създаване на по-добри условия за работа на докторанти, постдокторанти и млади учени. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: Мотивиране и стимулиране развитието на научния потенциал на партньорите по проекта. Създаване на предпоставки за по-качествена и резултатна научноизследователската дейност на партньорите по проекта.
Позиция в проекта: Ментор
Бр.заети: 12

Име на проект: №12 Проект BG051PO001-4.3.04. "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование"
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще!
Позиция в проекта: Преподавател експертна дейност
Бр.заети: 25


Публикации
Публикация: №1 Горан Горанов, Цифрова Схемотехника, Университетско издателство Габрово 2016, ISBN 978-954-683-554-3
Издателство: Университетско издателство Габрово 2016
Изд.год.: 2016
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №2 Горан Горанов, Искрен Кандов, Цифрова схемотехника Ръководство за лабораторни упражнения, Издателство “Екс-Прес” Габрово 2015, ISBN 978-954-490-481-4
Издателство: “Екс-Прес” Габрово 2015
Изд.год.: 2015
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №3 Горан Горанов, Петър Томчев, Импулсни и Цифрово Устройства Ръководство за лабораторни упражнения, Издателство “Екс-Прес” Габрово 2014,ISBN 978-954-490-444-9
Издателство: “Екс-Прес” Габрово 2014
Изд.год.: 2014
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Горан Горанов, ПРОГРАМИРУЕМИ ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛЕРИ SIEMENS – S5, S7 ISBN 978-954-490-300-8
Издателство: ЕКС-ПРЕС Габрово
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №5 Petar Panayotov, Goran Goranov, Leather Area Measuring System, Proc. X National Conference with International Participation Conference "Electronica 2019", May 16 - 17, 2019, Sofia, Bulgaria (Scopus)
Издателство: Proc. X National Conference with International Participation Conference "Electronica 2019", May 16 - 17, 2019, Sofia, Bulgaria ©2019 IEEE
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Petar Panayotov, Goran Goranov, Development of Control System Based on the Fuzzy Controller, Proc. X National Conference with International Participation Conference "Electronica 2019", May 16 - 17, 2019, Sofia, Bulgaria (Scopus)
Издателство: Proc. X National Conference with International Participation Conference "Electronica 2019", May 16 - 17, 2019, Sofia, Bulgaria ©2019 IEEE
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Goran Goranov, Gergana Mironova, Optimization of ECG Registration Module for PC, Proc. X National Conference with International Participation Conference "Electronica 2019", May 16 - 17, 2019, Sofia, Bulgaria, SCOPUS
Издателство: Proc. X National Conference with International Participation Conference "Electronica 2019", May 16 - 17, 2019, Sofia, Bulgaria ©2019 IEEE
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Stoynova, A., I. Aleksandrova, A. Aleksandrov, G. Goranov. Non-Contact Measurement and Monitoring of Cut-off Wheel Wear. In: 28th International Scientific Conference Electronics, ET 2019 – Proceedings, 2019, Article number 8878321, DOI: 10.1109/ET.2019.8878321
Издателство: 28th International Scientific Conference Electronics, ET 2019 – Proceedings
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Petar Panaiotov, Goran Goranov, Development of a Solar MPPT controller with AI for control SEPIC converter, XXVIII International Scientific Conference Electronics - ET2019, 12 - 14 September, Sozopol., Electronic ISBN: 978-1-7281-2574-9 (SCOPUS)
Издателство: XXVIII International Scientific Conference Electronics - ET2019, 12 - 14 September, Sozopol.
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №10 Anatoliy Aleksandrov, Kazolis Dimitrios, Goran GORANOV and Ivaylo Belovski, Analog-Behavioural Approach for Modelling a Dual-Collector Magnetotransistor in a Static Mode of Operation., TIEM 2019, 12-14 September, Kavala Greece, Journal of Engineering Science and Technology Review. Pp. 232-236, ISSN 17912377
Издателство: TIEM 2019, 12-14 September, Kavala Greece, Journal of Engineering Science and Technology Review.
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №11 Anatoliy Aleksandrov, Goran GORANOV, Pavel Hubenov, ALL Digital PWM Control of a three-phase BLDC motor., TIEM 2019, 12-14 September, Kavala Greece, Journal of Engineering Science and Technology Review. Pp. 227-231, ISSN 17912377
Издателство: TIEM 2019, 12-14 September, Kavala Greece, Journal of Engineering Science and Technology Review
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №12 Anatolii Aleksandrov, Kazolis Dimitrios Theodosius, Goran Goranov, Gergana Mironova SIMULATION STUDY OF STATIC MAGNETOELECTRIC CHARACTERISTICS OF A DUAL-COLLECTOR MAGNETOTRANSISTOR, Journal of TU-Gabrovo, Vol -59 2019, pp.83-86, ISSN 1310-6686
Издателство: Journal of TU-Gabrovo, Vol -59
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №13 Goranov, G., A. Aleksandrov, D. Kazolis, G. Mironova. Microprocessor System for Studying the Parameters of Dual-collector Bipolar Magnetic Transistor. In 2019 - IEEE International conference on High Technology for Sustainable Development HiTech, Electronic ISBN: 978-1-5386-7039-2
Издателство: HiTech
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №14 Hristov I, Goran GORANOV, and Radoslava Hristova, Nonlinear Wave Simulation on the Xeon Phi Knights Landing Processor. EPJ Web MMCP, Volume 173, 2018 Dubna Russia. ISSN:2100-014X (SJR) (Scopus)
Издателство: EPJ Web MMCP 2017
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2018/08/epjconf_mmcp2018_06007/epjconf_mmcp2018_06007.html

Публикация: №15 GORANOV G., P. Hubenov, Arduino Nano Signal Processing Board for CoolRunner-2 PLD, QUAESTI - VIRTUAL MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE – Volume 6, Zilina, Slovakia December, 10 - 15. 2018, pp.132-136, ISBN: 978-80-554-1537-6. (academic.microsoft.com)
Издателство: QUAESTI - VIRTUAL MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE – Volume 6, Zilina, Slovakia
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина
Web: https://quaesti.com/archive/?vid=1&aid=2&kid=160601-396

Публикация: №16 Iskren Kandov, Goranov. G, Mironova G., Petrov B., Todorova V. , WEB-BASED SYSTEM FOR MEASURING THE HUMAN HEART RATE, Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 54’2016 ISNS 1310-6686
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 54’2016
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №17 A. Aleksandrov, GORANOV G., P. Hubenov, Mathematical model of structured menu based on logics, The 5th International Virtual Conference on Advanced Scientific Results, EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina-June, 26. - 30. 2017, ISBN: 978-80-554-1337-2 ISSN: 1339-9071 (MS Academic)
Издателство: The 5th International Virtual Conference on Advanced Scientific Results, EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina (MS Academic)
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: https://academic.microsoft.com/#/search?iq=%40goran%20goranov%40&q=goran%20goranov&filters=&from=0&sort=0

Публикация: №18 ГОРАНОВ. Г., Г. Миронова, Разработка на система за управление на охлаждаща система с пелтие елементи, Машиностроене и електроника, бр. 3 (София), 2017 стр. 41-44 ISSN 0025-455x
Издателство: Машиностроене и електроника, бр. 3 (София)
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Web: http://www.mbe-bg.com/

Публикация: №19 GORANOV G., P. Hubenov, Schematic design of I2C communication based on logics, The 5th International Virtual Conference on Advanced Scientific Results, EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina-June, 26. - 30. 2017, стр.248-252 ISBN: 978-80-554-1337-2 ISSN: 1339-9071 (MS Academic)
Издателство: The 5th International Virtual Conference on Advanced Scientific Results, EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina (MS Academic)
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: http://www.scieconf.com/archive/?vid=1&aid=1&kid=90501

Публикация: №20 Кандов И., А. Александров, Г. Горанов. Система за събиране и обработване на информация от сензор на Хол, чрез едноплатков компютър. Сборник доклади от МНК UNITECH’17, Габрово, 2017, 327-330. ISSN1313-230X
Издателство: МНК UNITECH’17, Габрово
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Nikolay Madzharov, GoranGoranov Converters with Energy Dosing for Charging of EV’s Li-ionBatteries, ICEST, Ohrid 2016
Издателство: ICEST 2106
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №22 Goran Goranov, Pavel Hubenov, Schematic design of control system based on programmable environment, Electronics 2016, pp. 134-138, issn 1313-3985
Издателство: Електроника 2016, Национална конференция с международно участие
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №23 Goranov G., Nikolay Madzharov, Iskren Kandov, Resonant Inverter Whit ALL Digital PLL Control, EPE 2016 Iasi Romania, october 20 - 22, pp.653-657 DOI: 10.1109/ ICEPE.2016.7781420, ISBN: 978-1-5090-6130-3 (Scopus)
Издателство: EPE 2016 Iasi Romania
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?reload=true&queryText=Resonant%20Inverter%20with%20ALL%20Digital%20PLL%20Control&newsearch=true

Публикация: №24 Goranov G., Nikolay Madzharov, Optimization and analysis ALL Digital PLL For resonant inverter, ICEST 2016, june 28 - 30, pp. 309-313 ISBN 978-9989-786-78-5
Издателство: ICEST 2016, june 28 - 30
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: http://icestconf.org/proceedings-of-papers/

Публикация: №25 Aleksandrov A., G.Goranov, P. Hubenov, Mathematical model of control system based on programmable environment, ICEST 2016, june 28 - 30, pp. 293-297 ISBN 978-9989-786-78-5
Издателство: ICEST 2016, june 28 - 30
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Web: http://icestconf.org/proceedings-of-papers/

Публикация: №26 Александров, А., Г. Горанов, П. Хубенов.ШИМ генератор основан на математически анализ реализиран в програмируема среда.Машиностроене и електроника, бр.5-6 София, 2015, 20-26
Издателство: Машиностроене и електроника, бр.5-6 София
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №27 Kandov, I., A. Aleksandrov., G. Goranov. Intelligent system for management of gasoline generator, SFITES 2015, Kavala, Greece, 29 – 30 May, ISBN 978-954-8483-43-6 (стр.51 – 55).
Издателство: SFITES 2015, Kavala, Greece
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №28 Kandov, I., A.Aleksandrov., G.Goranov. Web-based system for monitoring gasoline generator, Scientific Forum Challenges in Engineering and Information Science 2015 (CISE2015), Sinaia, Rumania. 25 – 27 June, ISBN 978-954-8483-35-3 (стр. 32 – 34).
Издателство: CISE 2015, Sinaia, Rumania
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №29 Кандов, И., А. Александров., Г. Горанов. Система за измерване разхода на вода базирана на сензор на Хол, 2015 ISSN: 1310-6686
Издателство: Journal of the TechnicalUniversity of Gabrovo
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст:

Публикация: №30 Goranov G., P. Hubenov, Development of Hardware Control on Dot Matrix Liquid Crystal Display, ICEST 2015, Bulgaria, Sofia, june 24 - 26, 2015, pp. 18-22, ISBN 978-86-6125-108-5
Издателство: ICEST 2015, Bulgaria, Sofia, june 24 - 26,
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №31 Kandov, I., A.Aleksandrov,G.Goranov, J.Kanev.Web based system for control and measuring parameters of sensor network, Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET), 2014, ISBN / ISSN: 978-1-4673-6730-1 ,(Scopus)
Издателство: ITHET 2014, York, England
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №32 Горанов Г. П. Хубенов, Система за управление на трифазен двигател на базата на CPLD, Машиностроене и електроника, бр.2, 2014 стр. 14-17, ISSN 0025-455x
Издателство: Машиностроене и електроника
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №33 Горанов Г., Електронен нивелир на базата на сензор ADXL335, Машиностроене и Машинознание, година IX, книга 3, 2014, Издателство ТУ-Варна. Стр. 11-14. ISSN 1312-8612
Издателство: Машиностроене и Машинознание Издателство ТУ-Варна
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №34 Hristova. R., G. Goranov, N. Stamboliysli, Web-Based Registry for Virtual organization on Grid Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 48’, 2014, pp. 91-94, ISSN 1310-6686
Издателство: Journal of the Technical University of Gabrovo
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №35 Горанов, Г., А. Александров. Регулиране на температурата чрез CPLD система за управление по метода cycle by cycle. Сборник доклади на НКМУ EЛЕКТРОНИКА’2014, София-2014, стр.339-343, ISSN 1313-3985
Издателство: Сборник доклади на НКМУ EЛЕКТРОНИКА’2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №36 Горанов, Г., Р. Христова, А. Дянков. Софтуерно приложение за мобилни устройства, разработено на базата на ABAP. Сборник доклади на НКМУ EЛЕКТРОНИКА’2014, София-2014, стр.217-223, ISSN 1313-3985
Издателство: Сборник доклади на НКМУ EЛЕКТРОНИКА’2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №37 Goranov G., R. Hristova , Development of Software Program for Direct Insertion into MySQL Database from Communication Interface, ICEST 2014, XLIX ICEST., Serbia; june 25 - 27, 2014, pp. 259-263,ISBN 978-86-6125-108-5
Издателство: ICEST 2014 XLIX international scientific conference on information, communication and energy systems and technologies, Serbia
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №38 Goranv Goran, I.Kandov, Development of a system for power supply monitoring and autonomous ignition of gasoline generator, ICEST 26-29 Juny, 2013, Makedonia pp. 793-79, ISBN 978-86-6125-108-5
Издателство: ICEST 26-29 Juny Makedonia
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №39 Hristova, R., G. Goranov, User-level Framework for Performance Monitoring of HPC Applications, AMITANS 2013, AIP Conference Proceedings, 1561, 144-152, 2013, doi: 10.1063/1.4827223, ISSN: 0094-243X (Scopus)
Издателство: AMITANS 2013, AIP Conference Proceedings, 1561 SJR
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №40 Карапенев Б., Г. Горанов. Синтез и симулация на прекодер от HDB3 в двоичен NRZ код, Известия на Техническия университет Габрово, том 46, стр. 81÷83, ISSN 1310-6686, 2013 г.
Издателство: Известия на Техническия университет Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №41 ГОРАНОВ Горан., Генератор, управлявани от код в структурата на ALL DPLL реализиран в програмируема логическа среда, Машиностроене и електроника, бр.1, 2013 стр. 38-41, ISSN 0025-455x
Издателство: Машиностроене и електроника
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №42 ГОРАНОВ Г, И. Кандов, В. Аянова, Електронно измерване разхода на течност или флуид, Journal of Technical University -Sofia Plovdiv Branch, Bulgaria “Fundamentals Science and Applications” vol.19, 2013,pp. 103-106, ISSN 1310-8271
Издателство: Journal of Technical University -Sofia Plovdiv Branch, Bulgaria
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №43 ГОРАНОВ Г, И. Кандов, Приложение и Възможности на Специализиран език ABEL за проектиране в XILINX CPLD XC9500, Journal of Technical University -Sofia Plovdiv Branch, Bulgaria “Fundamentals Science and Applications” vol.19, 2013, pp.107-110, ISSN1310-8271
Издателство: Journal of Technical University -Sofia Plovdiv Branch, Bulgaria “Fundamentals Science and Applications”
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №44 Георгиев Д., Г. ГОРАНОВ, Сензор с ефект на хол с паралелен изход, Journal of Technical University -Sofia Plovdiv Branch, Bulgaria “Fundamentals Science and Applications” vol.19, 2013, pp.69-72 ISSN 1310-8271
Издателство: Journal of Technical University -Sofia Plovdiv Branch, Bulgaria “Fundamentals Science and Applications”
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №45 ГОРАНОВ Г., И. Кандов, Относно възможностите и приложенията на ново ARM архитектури, Електроника 2012, ДНТ 14-16 юни, стр. 101 -106, ISSN 1313-3985 IEEE
Издателство: Електроника 2012, ДНТ
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №46 R. Goranova, GORANOV G., WEB Service module for Access to g-Lite. Fourth Intersectional Conference on Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences – 11-16 June 2012, pp 63-67.,ISSN 0094-243X (Scopus)
Издателство: Fourth Intersectional Conference on Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences (MS academic) SJR
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://academic.microsoft.com/#/search?iq=%40goran%20goranov%40&q=goran%20goranov&filters=&from=0&sort=0

Публикация: №47 R. Goranova, GORANOV G., Elena Hinova, WEB based system for teamwork evaluation. Sixth international conference ISGT 2012 Sofia, Bulgaria June 1-3. –pp 38-43, ISSN 1314-4855
Издателство: Sixth international conference ISGT 2012 Sofia, Bulgaria
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №48 ГОРАНОВ Г., И. Кандов, В. Аянова, МИКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗЧЕТКОВ ПОСТОЯННОТОКОВ ДВИГАТЕЛ, Електроника 2012, ДНТ, стр.156-151, ISSN 1313-3985 IEEE
Издателство: Електроника 2012, ДНТ, XI Национална Конференция
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №49 Георгиев Д., Г. ГОРАНОВ,ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЕНЗОР DS1621 ЗА ТЕМПЕРАТУРНА КОМПЕНСАЦИЯ В ТЕСТВАЩА СИСТЕМА ЗА СЕНЗОРИ НА ХОЛ, Електроника 2012, ДНТ, стр 75-80 ISSN 1313-3985
Издателство: Електроника 2012, ДНТ, XI Национална Конференция
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №50 Александров, A., Г. Горанов, Д. Георгиев. Автоматизирана система за изследване на галваномагнитни сензори. –Машиностроене и електротехника, 2012, № 3, 22-2
Издателство: Машиностроене и електротехника № 3
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №51 Горанов,Г.,И. Кандов.Електронен модул за управление на бензинови инжектори разработен на базата на
Издателство: Унитех 2011,ТУ-Габрово, стр. 247 -252.
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №52 ГОРАНОВ Горан. Цифров PLL в структурата на транзисторни преобразуватели - разработка и експериментално изследвания, Е+Е, 2011, N 1-2, стр. 29-33. ISSN 0861-4717
Издателство: Е+Е (София), N 1-2
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №53 ГОРАНОВ Г. А. Александров, Относно възможностите за приложение на IP- камери за контрол и наблюдение на технологични процеси, Машиностроене и електроника, бр.7-8 (София), 2011, N 1-2, стр. 55-57. ISSN 0025-455x
Издателство: Машиностроене и електроника, бр.7-8 (София)
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №54 ГОРАНОВ Горан., Функционални възможности и метод на проектиране в развойна система Spartan-3E на фирмата Xilinx. Известия на ТУ- Габрово 2011, стр. 83-87. ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на ТУ- Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №55 Драганов, Н., Г. Горанов, А. Александров, П. Пенчев. Галваномагнитно устройство за измерване на магнитно поле. Списание Известия на ТУ-Габрово, Том 37, Габрово, 2009, ISSN 1310-6686, стр.70-73
Издателство: Списание Известия на ТУ-Габрово, Том 37, Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №56 ДРАГАНОВ Н., ГОРАНОВ Г., А. Александров. Галванометрично устройство за безконтактно измерване на постоянен ток. Сборник доклади – UNITECH 08, Том 1 стр. 142-146, 21-22 ноември. 2008. ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади – UNITECH 08, Том 1
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №57 Горанов Г. Използване на метода Fractional-N за реализация на генератор, управляван от код, в програмируемо логическо устройство, Автоматика и информатика (София), 38, 2007, N1, стр. 38-40. ISSN 0861 -7562
Издателство: Автоматика и информатика (София), 38, N1, стр. 38-40.
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание