ЛИЧНА СТРАНИЦА
С ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

auto EN

Име: ХРИСТО СТЕФАНОВ КИЛИФАРЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Компютьрни системи и технологии
Кабинет(и): 3406
Служебен тел.: (066 827)+281
E-mail1:
E-mail2:

Съдържание:
Обща информация
Проекти (6)
Публикации (42)


Обща информация
Образование
На 25.05.2017 г. защитава образователната и научна степен Доктор в професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника" по научна специалност "Компютърни системи, комплекси и мрежи" с дисертация на тема "Компютърно базирана система за безконтактно ултразвуково изследване на материали"
Завършва като инженер-магистър през 2002 г. Технически университет – Габрово, специалност "Компютърни системи и технологии".

Професионална дейност
Професионалната си дейност започва през 2002 г. като асистент в Технически университет – Габрово по научната специалност - 02.21.02 - Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника.
2002 г. - 2006 г. - асистент
2006 г. - 2011 г. - старши асистент
2011 г. - сега - главен асистент

Преподавани дисциплини
КСТ
Микропроцесорна техника (МТ)
Компютърна периферия (КП)
Компютърна графика (КГ)
Компютърни графични системи (КГС)
Моделиране и визуализиране на обекти (МВО)

АИУТ
Микропроцесорна техника (МПТ)
Цифрова и микропроцесорна техника (ЦМПТ)
Технически средства за автоматизация (ТСА)
Програмируеми логически контролери (ПЛК)
Проектиране на системи за управление (ПСУ)
Индустриални компютърни мрежи (ИКМ)

Основни области на научна и преподавателска дейност
Системи с микроконтролери, CPLD/FPGA устройства и програмируеми логически контролери (PLC); Вградени системи; Задвижващи системи; Човеко-машинен интерфейс (HMI); Отдалечен контрол на технологични обекти и SCADA системи; Автоматизация на технологични процеси; Технически средства за автоматизация; Алтернативни източници на енергия


Завършени проекти
Име на проект: №1 Съвременни методи за окачествяване на храни и материали
Година: 2020
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Изследване на съвременни методи за окачествяване на храни и материали, базирани на ултразвуково безконтактно измерване за определяне състоянието на обекти и среди с цел на тяхното идентифициране и класифициране.
Позиция в проекта: Ръководител
Бр.заети: 13

Име на проект: №2 Усъвършенстване на университетската информационна система на ТУ-габрово в предвид административно и информационно обезпечаване на дистанционна форма на обучение
Година: 2015
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Усъвършенстване на университетската информационна система на ТУ-габрово в предвид административно и информационно обезпечаване на дистанционна форма на обучение
Позиция в проекта: ?
Бр.заети: 8

Име на проект: №3 Разработване и изследване на система за интелигентно управление на клас дискретни технологични процеси
Година: 2014
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1

Име на проект: №4 Automatization, Robotization for a new Reindustrialisated Europe (ARIALE) (Автоматизация и роботизация за нова реиндустриализираща се Европа)
Година: 2013
Вид проект: Научен проект - международен
Период: 2
Web: http://www.ariale.eu/

Име на проект: №5 Усъвършенстване на системата за управление на ТУ Габрово за повишаване на качеството на учебната, научната и административната дейност посредством използване на информационни технологии
Година: 2013
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Цел: Усъвършенстване на системата за управление на ТУ Габрово за повишаване на качеството на учебната, научната и административната дейност посредством използване на информационни технологии Финансиране: Министерство на образованието, младежта и науката по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” от Европейски социален фонд
Период: 1
Web: http://umis.tugab.bg/pr0043/

Име на проект: №6 Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ-Габрово
Година: 2012
Уч. година: 2013
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Дейност 9.3: „Разработване на електронни учебни материали по утвърдени изисквания по дисциплини в учебни планове на специалности” Финансиране: Министерство на образованието, младежта и науката по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” от Европейски социален фонд
Период: 2
Web: http://dmoodle.tugab.bg/


Публикации
Публикация: №1 Kilifarev, H., D. Genkov. Development of a Microcontroller Based Automated Greenhouse Cultivation System for Mushrooms – Hardware, Proceedings of International Conference Automatics and Informatics 2023 (ICAI'23) - IEEE Xplore, October 05 - 07, 2023, Varna, Bulgaria, pp. (under print)
Издателство: International Conference Automatics and Informatics 2023 (ICAI'23) - IEEE Xplore
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This paper presents the development of a microcontroller based automated system for greenhouse cultivation of mushrooms. For more successful greenhouse production, it is important to get the most out of each period or phase of development of the grown product. The system is fully automatic in the individual phases of development of the grown products, and the monitoring of the microclimate and soil parameters, as well as the control of the processes, is by means of measuring sensors and executive mechanisms located in selected places in the greenhouse. There are similar controllers and systems for large-scale production plants from various manufacturers, but the main drawback is their high cost. This gives reason to look for a solution at a lower price with components offered in the commercial network, using the Arduino platform. The main goal for the developed prototype of the system is to be built with relatively cheap components, but to offer enough functionality and adaptability to monitor and control the different technological processes in the all phases of the greenhouse cultivation of different types of mushrooms. The developed automation system is dedicated for small-scale production greenhouses with a local simplified user interface to select the operating mode and to visualize the parameters.

Публикация: №2 Kilifarev, H., D. Genkov. Development of a Microcontroller Based Automated Greenhouse Cultivation System for Mushrooms – Software, Proceedings of International Conference Automatics and Informatics 2023 (ICAI'23) - IEEE Xplore, October 05 - 07, 2023, Varna, Bulgaria, pp. (under print)
Издателство: International Conference Automatics and Informatics 2023 (ICAI'23) - IEEE Xplore
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This paper presents the software development for a microcontroller based automated system for greenhouse cultivation of mushrooms. The system is designed to be fully automatic in the individual phases of development of the grown products, and the monitoring of the microclimate and soil parameters, as well as the control of the processes, is by means of measuring sensors and executive mechanisms located in selected places in the greenhouse. The hardware of the prototype system is built with relatively cheap components and is based on Arduino platform, but can offer enough functionality and adaptability to monitor and control the different technological processes in the all phases of the greenhouse cultivation of different types of mushrooms. A local simplified user interface to the system is designed to select the operating mode and to visualize the currently measured and set parameters. The working algorithm is presented, as well as the used program libraries. Various tests were carried out on the system prototype to prove its operability in different modes and situations.

Публикация: №3 Kilifarev, H., Development of a monitoring device for metal fragments in food products – hardware, Proceedings of 70-th Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology - 2023” (FoSET 2023), 23-24 November 2023, Plovdiv, Bulgaria, pp. (under print)
Издателство: 70-th Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology - 2023” (FoSET 2023)
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This report presents a development of a device for monitoring metal fragments in food products. The work is focused on the design and hardware implementation of the device. The offered similar developments with industrial application by companies are at a relatively high price. This gives reason to look for a solution at a lower price with components offered in the commercial network, using the Arduino platform. From the known methods for detecting metal fragments, the Induction Pulse method was chosen. The present development could be applied, for example, in small companies with activities in the food industry, in the retail network, in catering establishments, as well as in activities from other industries.

Публикация: №4 Kilifarev, H., Development of a monitoring device for metal fragments in food products – software, Proceedings of 70-th Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology - 2023” (FoSET 2023), 23-24 November 2023, Plovdiv, Bulgaria, pp. (under print)
Издателство: 70-th Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology - 2023” (FoSET 2023)
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This report presents a development of a device for monitoring metal fragments in food products. The work is focused on the software design and implementation in a prototype device. Tests have been conducted on it to prove its operability. The offered similar developments with industrial application by companies are at a relatively high price. This gives reason to look for a solution at a lower price with components offered in the commercial network, using the Arduino platform. From the known methods for detecting metal fragments, the Induction Pulse method was chosen. The present development could be applied, for example, in small companies with activities in the food industry, in the retail network, in catering establishments, as well as in activities from other industries.

Публикация: №5 Genkov, D. T. Raykov, Hr. Kilifarev, Video Lectures Management System, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS`2022, October 06 - 08, 2022, Varna, Bulgaria (ICAI'22)
Издателство: International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS`2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Kilifarev, H., D. Genkov, Model for determining of optimal ultrasonic sensors measurement zone, Proceedings of International Conference Automatics and Informatics 2022 (ICAI'22) - IEEE Xplore, October 06 - 08, 2022, Varna, Bulgaria
Издателство: International Conference Automatics and Informatics 2022 (ICAI'22) - IEEE Xplore
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: One of the most common ways the ultrasonic waves propagates in gases is in the form of narrow beam of rays and their distribution can be examined by the methods of geometrical optics. In the present paper is proposed a model for determining of the boundary distances of the working zone of parallel placed ultrasonic sensors when for the research purposes are used the reflected waves from the surface of an object. The model can be used for calculation and simulation of optimal distance to the researched object and for correct placement of ultrasonic sensors in a measuring device.

Публикация: №7 Килифарев, Х. Контролер за ултразвуково измерване на скорост и посока на вятъра. Сборник доклади от Международна научна конференция УНИТЕХ’22, Габрово, 18-19 Ноември, 2022.
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция УНИТЕХ’22
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The subject of the present work is the development of a controller for measuring wind speed and direction with a four-arm ultrasonic anemometer based on an Arduino platform and ultrasonic distance measurement modules. The aim of the development is the study of the possibility, through the use of relatively cheap components in the system, to implement the functionality of an ultrasonic anemometer with an LCD to display the measurement data. The results of the work could be used for educational purposes as well as a development base in the creation of future developments of similar devices.

Публикация: №8 Килифарев, Х. Полезни схеми за работа с ултразвукови сензори за окачествяване на храни и материали. Сборник доклади от Международна научна конференция УНИТЕХ’20, Том I, Габрово, 20-21 Ноември, 2020, стр. I-340 – I-346, ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция УНИТЕХ’20, Технически университет - Габрово
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: In this paper are discussed useful electronic circuits for work with piezoelectric ultrasonic sensors. The presented schemes are suitable for construction of devices for emission and reception of ultrasonic waves when working with one or more ultrasonic sensors. The schemes can be used in food and material testing systems for their quality and identification, and also for researching of new alternative energy sources and systems for energy harvesting.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №9 Топалов, И., Н. Шопов, Ц. Десев, Х. Килифарев. Компютърна система за характеризиране на хранителни пяни чрез ултразвук. Сборник доклади от Международна научна конференция УНИТЕХ’19, Том II, Габрово, 15-16 Ноември, 2019, стр. II-63 – II-68, ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция УНИТЕХ’19, Том II, Габрово, 15-16 Ноември, 2019, стр. II-63 – II-68
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The current report proposes a non-contact and non-destructive method for characterization of food foams. The method is based on using ultrasonic emitter and receiver which detect the reflected signals from the irradiated object. The results were processed by spectral analysis of signals method - Discrete Wavelet Transform (DWT) of Haar implemented with fast conversion.

Публикация: №10 Килифарев, Х. Разработване на сушилня за преработено месо за домашно ползване базирана на Arduino микроконтролер. Сборник доклади от Международна научна конференция УНИТЕХ’19, Том II, Габрово, 15-16 Ноември, 2019, стр. II-79 – II-84, ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция УНИТЕХ’19, Том II, Габрово, 15-16 Ноември, 2019, стр. II-79 – II-84
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: In the present paper is shown the development process of a dryer unit for processed meat for home purposes. The functional block diagram of the dryer is presented. The choice of the components and units for realization is made. The graphical user interface is realized by Nextion display which have touch functionality. The algorithm of work of the dryer is presented and described. On its base the software for Arduino microcontroller is made. The developed dryer unit gives the opportunity to be adapted for the drying process of other materials without changes in the current hardware configuration.

Публикация: №11 Симеонов, И., Н. Иванов, Хр. Килифарев. Подход за симулиране на процеса на обработка на зашумени сигнали. Сборник доклади от Международна научна конференция на факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски“, 19-20 Април, 2018, Долна Митрополия, стр. 374 – 379, ISBN 978-954-713-114-9
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция на факултет „Авиационен”, Долна Митрополия
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This paper considers the concept of building and implementing of a specialized approach intended to support the process of the development and simulation of the weak, noisy signals for the purposes of university education based on the hardware, software and multimedia tools.
Web: https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=681168

Публикация: №12 Александров, А., И. Генчев, Х. Килифарев, Симулационно изследване на електромеханична спирачка, включена в една от фазите на асинхронен електродвигател, Сборник доклади от Международна научна конференция Унитех’18, Технически университет – Габрово, 16-17 Ноември, 2018, Габрово, стр. 184-189, ISSN 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция Унитех’18, Технически университет – Габрово
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: A simulation study of an electromechanical brake with automatic air gap control is included in one of the phases of an asynchronous motor for the frequency of the supply voltage from the inverter (8, 20, 35, 50, 60) Hz

Публикация: №13 Килифарев, Х., И. Симеонов, Р. Иларионов. Модел за определяне на работната зона на паралелно поставени ултразвукови сензори. Сборник доклади от Международна научна конференция „УНИТЕХ’16”, Том II, 18 – 19 Ноември, 2016, Габрово, стр. II-236 – II-241, ISSN 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция „УНИТЕХ’16”
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: In the present paper is proposed a model for determining of the boundary distances of the working zone of parallel placed ultrasonic sensors when for the research purposes are used the reflected waves from the surface of an object. The model can be used for obtaining of optimal distance to the researched object.

Публикация: №14 Килифарев, Х. Интелигентен ултразвуков измервателен модул. Сборник доклади от Международна научна конференция „УНИТЕХ’15”, Том II, 20 – 21 Ноември, 2015, Габрово, стр. II-213 – II-218, ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция „УНИТЕХ’15”
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The present paper describes a system for non-contact research of materials with the help of ultrasonic waves. The measuring module is used for researching of materials (objects) with the purpose of their recognition (classification). After irradiation with ultrasonic waves and their reflection from the studied object, they are received and converted into electrical signals. They are discretized and transferred to a computer system by a certain communication protocol, where the data are stored and processed in several stages. The communication between the intelligent ultrasonic measurement module and computer is through a USB interface. Through a set of defined commands are performed setting up of the hardware components in the module and the transfer of the discretized data from the current measurement.

Публикация: №15 Колев, К.И., Х. С. Килифарев, И. С. Симеонов. Един експресен подход за синтез на FIRMWARE за микропроцесорни системи. Сборник доклади от Международна научна конференция „УНИТЕХ’14”, Том II, 21 – 22 Ноември, 2014, Габрово, стр. II-255 – II-260, ISSN 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция „УНИТЕХ’14”
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: This paper presents a novel express approach for synthesis of firmware for microprocessor-based systems for small automation. The microprocessor embedded system was implemented by 8-bit microcontroller C8051F120. The inputs and outputs are galvanically isolated from sensors and activators. The full schematics diagram of the microprocessor system is given. The proposed algorithmic approach is based on sequential flow charts. The novel idea is a fusion of state diagrams of Moore’s automata and logic charts of firmware for microprocessor systems. The classic method of state diagram and proposed approach are compared. The functional and price analyses are made.

Публикация: №16 Килифарев, Х. С. Realization of a system form research of mediums and materials based on embedded system SAM9-L9261. Сборник доклади от Международна научна конференция „УНИТЕХ’12”, Том I, 18 – 19 Ноември, 2012, Габрово, стр. I-623 – I-628, ISSN 1313-230X.
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция „УНИТЕХ’12"
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The present paper describes a system for non-contact study of mediums and materials with the help of ultrasonic waves. After their reflection from the researched object and conversion into an electrical signal, it is discretized and processed mathematically for obtaining of distinctive signs. These signs are used for classification and determining the researched object as belonging to any of the already known classes of the system previously created during its training with known samples. The system hardware consists of two main modules - measuring intelligent sensor system and embedded system SAM9-L9261. The exchange of information between modules is through USB interface and the results from the work of the system are displayed on the graphic LCD display which is part of the hardware configuration of the embedded system.

Публикация: №17 Rajcho Ilarionov, Nikolai Shopov, Ivan Simeonov, Nikolai Madzharov, Hristo Kilifarev. Ultrasonic method for metal recognition by means of fast wavelet transformation. Proc.of the International Scientific Conference on Management of Technology MOTSP 2010,Rovinj,Croatia,2-4 June,2010;*Acta Technica Corviniensis-Bulletin of Engineering, Tom IV (Year 2011), Fascicule 2 [April-June], Faculty of Engineering-Hunedoara, Romania, pp. 21-26. (ISBN 978-953-7738-09-9,*ISSN 2067-3809)
Издателство: Proc. MOTSP'10,Rovinj,Croatia;*ACTA TECHNICA CORVINIENSIS-Bulletin of Engineering-Hunedoara, Ro
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: A method for classification of metals is proposed in this paper. An ultrasound non-contact echo-location method is used for gathering information from tested metal samples, made of Aluminum, Chrome-Nickel, Brass, Copper, Cast-iron and Steel. The reflected signal is received and processed using methods for recognition of images. For forming of attributes for classification an apparatus of the discrete wavelet transformations with orthogonal wavelet basis functions is applied. The classification is realized by the method of “k-nearest neighbors” (kNN). The received data are shown and an evaluation of errors in the classification is done.
Web: http://acta.fih.upt.ro/pdf/2011-2/ACTA-2011-2-01.pdf

Публикация: №18 Ilarionov, R., P. Borovska, P. Panayotov, N. Shopov, I. Simeonov, H. Ibrishimov, H. Kilifarev, D. Ivanova, V. Ganchovska, P. Boyanova. Computer control system for processes in milk processing by ultrasound. Proceedings of the Sixth International Scientific Conference Computer Science’2011, Ohrid, Macedonia, 01-03 September 2011, pp. 176-181 (ISBN: 978-954-438-914-7)
Издателство: Proceedings of the Sixth International Scientific Conference Computer Science’2011, Ohrid, Macedonia
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: Rennet coagulation of milk is the basic structure forming process for the manufacture of cheese. During this process, the milk passes from a sol to a gel. The process is irreversible, which suggests the use of non destructive methods of control. This control is implemented with a computer system that allows non-contact study of the process in dynamics. The Discrete Wavelet Transform (DWT) is the basic method which is applied over the reflected ultrasonic signal from the coagulating milk. There are applied data correlated with referent monitoring.
Web: http://csconf.org/ComputerScience11_Pr.pdf

Публикация: №19 Ilarionov, R., I. Simeonov, H. Kilifarev, S. Yordanov, N. Shopov, H. Ibrishimov. Ultrasonic Device for Non-Contact Studying of Materials. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’10, Sofia, Bulgaria, 17-18 June, 2010, pp. 38–45. (ISBN 978-1-4503-0243-2)
Издателство: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’10, So
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Ilarionov, R., N. Shopov, I. Simeonov, H. Kilifarev. Ultrasound Detection of Explosives Using Wavelets for Synthesis of Features. Sensors and Materials, Volume 22, Number 8, 2010, ISSN 0914-4936. Impact factor 0.398
Издателство: Sensors and Materials, Volume 22, Number 8, 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №21 Yordanov S.Y., Simeonov I.S., Ilarionov R.T., Kilifarev H.S., Ibrishimov H.I., Madzharov N.D., Inteligent Ultrasonic Sensor., 10th International Conference RADMI 2010., 16-19 September 2010, Donji Milanovac, Serbia., pp.686-690.
Издателство: 10th International Conference RADMI 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №22 Yordanov, S., R. Ilarionov, I. Simeonov, H. Kilifarev, N. Shopov, H. Ibrishimov. System for Non-Contact Ultrasonic Study of Mediums and Materials Intended for Embedding into Automated Manufacturing Systems. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’10, Sofia, Bulgaria, 17-18 June, 2010, pp. 353–358. (ISBN 978-1-4503-0243-2)
Издателство: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’10
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The main feature of ultrasound waves is their high frequency, allowing to be broadcast in the form of a narrow beam of rays and their distribution to be examined by the methods of geometrical optics. This allows ultrasound to be used for scientific and applied research. By the nature of distribution and absorption in gases, liquids and solids can be obtained valuable information about the structure and properties of substances. This article examines the use of hardware-software system designed for noncontact ultrasonic study of mediums and materials.
Web: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1839379.1839441&coll=DL&dl=GUIDE

Публикация: №23 Ilarionov, R., I. Simeonov, H. Kilifarev, S. Yordanov, N. Shopov, H. Ibrishimov. Ultrasonic Device for Non-Contact Studying of Materials. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’10, Sofia, Bulgaria, 17-18 June, 2010, pp. 38–45. (ISBN 978-1-4503-0243-2)
Издателство: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’10
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: In this paper is described the design and implementation of a device for non-contact ultrasonic studying of materials. Presented is a scheme solution of the device, into which are provided several key features for work with purpose for greater versatility. There are presented block diagrams of algorithms of the software necessary for some modes of work of the device with microcontroller PIC16F84A. These modes are related to the way for excitation of the ultrasonic transmitter and the synchronization of measurement. The principle of work of the system is described in details.
Web: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1839379.1839387&coll=DL&dl=GUIDE

Публикация: №24 Yordanov S., Ilarionov R., Simeonov I., Kilifarev H., Ibrishimov H. NON-CONTACT ULTRASONIC INVESTIGATION OF THE STEEL HARDNESS. 10th International Conference, “Research and Development in Mechanical Industry”, RaDMI 2010, Proceedings, Volume 1, 16 - 19. September 2010, Donji Milanovac, Serbia, pp. 90-98 (PLENARY PAPER). (ISBN 978-86-6075-016-9)
Издателство: Proc. of 10th International Conference, “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2010
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: The main peculiarity of ultrasonic waves is their high frequency, which allows they to be emitted in the type of narrow beam of rays and their propagation to be considered according to the methods of geometrical optics. This one allows the ultrasound to be used for scientific and applied investigations. According to the character of its propagation and its absorption in gases, fluids and solid bodies, valuable information can be obtained about the properties and the structure of substances. The present paper deals with the utilization of apparatus-program system destined for non-contact ultrasonic recognition of the steel hardness.
Web: http://www.radmi.org/proceedings.html

Публикация: №25 Йорданов, С., Р. Иларионов, И. Симеонов, Н. Шопов, Х. Килифарев. IDENTIFICATION OF THE STEEL HARDNESS BY MEANS OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS. Сборник доклади от X Юбилейна международна научна конференция УНИТЕХ’10, Том I, 19-20 Ноември 2010, Габрово, стр. I-532 – I-537. (ISSN 1313-230X)
Издателство: Сборник доклади от X Юбилейна международна научна конференция УНИТЕХ’10
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: The paper deals with apparatus-programme system destined for recognition of materials by means of an analysis of signals received by ultrasonic sensors using the apparatus of artificial neural networks.

Публикация: №26 Иларионов, Р., И. Симеонов, Б. Петров, Х. Килифарев, Н. Шопов, Р. Райчев. Ултразвуково устройство за следене процеса на засяване на зърнено-житни култури с редови сеялки. Сборник научни трудове от научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии-2010”, Том LVII, Свитък 2, Пловдив, 15-16 октомври 2010, стр. 301-306. (ISSN 0477-0250)
Издателство: Сборник н. трудове от междунар. н. конфер. „Хранителна наука, техника и технологии-2010”
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Иларионов, Р., И. С. Симеонов, Б. Р. Петров, Х. С. Килифарев. Анализ на процеса на засяване на зърнено-житни култури с редови сеялки. Сборник научни трудове от научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2010”, Том LVII, Свитък 2, Пловдив, 15-16 октомври 2010, стр. 307-312. (ISSN 0477-0250)
Издателство: Сборник н. трудове от междунар. н. конфер. „Хранителна наука, техника и технологии-2010”
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Иларионов, Р. Т., И. С. Симеонов, Х. С. Килифарев. Проектиране на устройство за измерване на разстояние. Инженерни науки, кн. 3/2009, стр. 29-42
Издателство: Инженерни науки, кн. 3/2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №29 Иларионов, Р. Т., П. С. Иванов, И. С. Симеонов, Х. С. Килифарев, К. Х. Орманджиев. Акустичен метод за измерване на разстояние с пиезоелектрични преобразуватели. Инженерни науки, кн. 2/2009, стр. 16-25
Издателство: Инженерни науки, кн. 2/2009
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №30 Иларионов, Р. Т., П. С. Иванов, И. С. Симеонов, Х. С. Килифарев, К. Х. Орманджиев., "Акустичен метод за измерване на разстояние с пиезоелектрични преобразуватели" , сп. "Инженерни науки", кн.2/2009, стр. 16-25.
Издателство: сп. "Инженерни науки", кн.2/2009, стр. 16-25.
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №31 Ilarionov, R., I. Simeonov, N. Shopov, H. Kilifarev, Computer-based System for Ultrasonic Identification of Foods, Unitech’09, Gabrovo, Bulgaria, 20-21 November 2009, pp. I-212 – I-218. (ISSN 1313-230X)
Издателство: Proceedings of the International Scientific Conference Unitech’09
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: In the paper is presented a scheme solution of a system for identification of foods. The system is intended for control of quality and harmlessness of foods and also for their identification. It is used ultrasonic non-contact method. The scheme solution is on the base of one chip microcontroller PIC16F84A. The identification is made with the help of personal computer and the data from the current measurements are discretized and transferred from digital oscilloscope. There are presented algorithms of the software for the microcontroller and the system principle of work is described in detail.
Web: http://www.kst.tugab.bg/staff/isim/10.pdf

Публикация: №32 Shopov, N., R. Ilarionov, I. Simeonov, H. Kilifarev . Non-contact ultrasound method for identification of yogurt according to its butter content, CompSysTech’09, University of Rouse, Bulgaria, 18-19 June 2009, pp. I.1-1 – I.1-6 (ISSN 1313-9037)
Издателство: Proceedings of the International Conference on CompSysTech’09
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: In the current paper is proposed an approach for identification of yogurt according to its butter content, based on the methods for recognition of images with receiving of initial information by ultrasound. There are results presented from the made research regarding the ability for synthesis of symptoms for classification by means of discrete wavelet transformation. Classifiers are synthesized with the method “K-nearest-neighbors” (KNN) and are tested with independent control sample. It is realized a classification of yogurt with butter content 1, 2, 3, 3.6 and 5% with accuracy above 94%.
Web: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1731740.1731749&coll=DL&dl=GUIDE&CFID=80064470&CFTOKEN=93591506

Публикация: №33 Иларионов, Р. И. Симеонов, Н. Шопов, Х. Килифарев. Компютърно базирана система за ултразвукова идентификация на хранителни продукти. Сборник с доклади от научна конференция УНИТЕХ'09, Том I. Габрово, 20-21 Ноември 2009, стр.I-212-I-218.ISSN 1313-230X
Издателство: Сборник с доклади от международна научна конференция УНИТЕХ'09, Том I. Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №34 Симеонов, И., Х. Килифарев, Р. Иларионов. Акустична система за паркиране на автомобили. Сборник доклади от Международна научна конференция УНИТЕХ’08, Том I, Габрово, 21-22 ноември 2008, стр. I-480 - I-485.
Издателство: Сборник доклади от Международна научна конференция УНИТЕХ’08, Том I,
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №35 Shopov, N., R. Ilarionov, I. Simeonov, H. Kilifarev. Formation of Attribute Spaces using Wavelets in Automatic Classification of Explosives. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’08, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 June, 2008, pp. I.1-1 – I.1-6
Издателство: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’08, Ga
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №36 Simeonov, I., H. Kilifarev, R. Ilarionov, Acoustic Parking System for Automibiles, Unitech’08, Proceedings of the International Scientific Conference, Unitech’08, Gabrovo, Bulgaria, 21-22 November 2008, volume I, pp. I-480 - I-485
Издателство: Proceedings of the International Scientific Conference, Unitech’08
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: In the current paper is presented the designing of acoustic parking system for automobiles based on one-chip microcontroller PIC16F84A from Microchip. For measurement of the distance behind the automobile to near objects is used echolocation principle. Ultrasound waves are transmitted, which after their reflection from an object behind the automobile are received. After this the time from the moment of their transmission to the moment of their return is obtained. The measured time is proportional to the distance to object, because the speed of spreading of the ultrasound waves in an air medium is known and the temperature have weak influence over it. In the current work a temperature correction is not implemented because of the lower demands for accuracy in the measurements.

Публикация: №37 Kilifarev, H., I Simeonov, R. Ilarionov, Improvement and Optimization of an embedded system for short-time weather forecasting, CompSysTech’08, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 June, 2008, pp. I.2-1 – I.2-6
Издателство: Proceedings of the International Conference on CompSysTech’08
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: In this paper is presented the improvement of the hardware and the optimization of the algorithm of a system for short-time weather forecasting, developed by the authors. With a purpose of reading of more parameters there are proposed some solutions, related with giving of more accurate forecasts. The algorithm of work of the system is optimized as for base methods for prediction are accepted the Trends and Persistent methods, and the read of the surface effects are reduced to the influence of the fronts, the wind, the clouds cover and the lightnings. This leads to reducing of the requirements for processing resources of the used microcontroller and the volume of the processed statistical data. Under account are taken some modern methods for atmosphere sounding, and by them to increase the accuracy and to extend the range of the given forecasts.
Web: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1500879.1500886&coll=DL&dl=GUIDE&CFID=232972892&CFTOKEN=73571125

Публикация: №38 Simeonov, I., H. Kilifarev, R. Ilarionov. Algorithmic realization of system for short-term weather forecasting. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’07, Rousse, Bulgaria, 14-15 June, 2007, pp. I.3-1 – I.3-6
Издателство: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’07, Ro
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №39 Kilifarev, H., System for conditioning of rechargeable batteries, International Study in Automatic Control, ISAC 2006, July, 2006, Kosice, Slovakia, pp. 141-149
Издателство: International Study in Automatic Control, ISAC 2006
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №40 Simeonov, I., H. Kilifarev, R. Ilarionov. Embedded system for short-term weather forecasting, CompSysTech'06, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 15-16 June, 2006, pp. IIIB.24-1 - IIIB.24-6. (ISBN 978-954-9641-46-2)
Издателство: Proceedings of International Conference on CompSysTech'06
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Абстракт: In this paper the specific solution is considered for the creation of embedded system by modulus principle for data acquisition, processing and visualization, related to temperature, atmospheric pressure, humidity, wind speed and direction, intended for giving of short-term weather forecast. The system reads and visualize on a display also the current time by means of built-in clock. The visualization is made with the help of seven-segment digital indicators and light emitting diodes (LEDs). The system is based on the one-chip microcontroller of type PIC16F877

Публикация: №41 Ilarionov, R., I. Simeonov, H. Kilifarev. Information system with Light display for visualization of Temperature, Pressure & Time. CompSysTech 05, 16-17 June, Varna, Bulgaria, 2005
Издателство: Information system with Light display for visualization of Temperature, Pressure & Time. CompSys
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №42 Kilifarev, H., Condition identification system for rechargeable batteries, International Scientific Conference on Information, Communication and Technologies, ICEST 2004, 16-19 June, 2004, Bitola, Macedonia, volume 2, pp. 513-516
Издателство: International Scientific Conference on Information, Communication and Technologies, ICEST 2004
Изд.год.: 2004
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: In this paper are described the basе characteristics of different types rechargeable batteries and some of functional possibilities of some real systems for their analysis. The base methods for defining of some important parameters of rechargeable batteries are shown. A general scheme of a device is presented which own the functional possibilities to make identification (analysis) of rechargeable batteries, to charge them and to make their service maintenance.