ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: МИЛКА ГРИГОРОВА АТАНАСОВА
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Главен асистент, висше училище
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Машиностроене и уредостроене
Катедра: Материалознание и механика на материалите
Кабинет(и): 1228
Служебен тел.: (066 827)+317
Съдържание:
Проекти (8)
Книги (1)
Публикации (21)


Завършени проекти
Име на проект: №1 "Повишаване на иновационната дейност в „Адтех“ ООД, чрез разработване на продуктова иновация (услуга) – Система за лазерно маркиране“
Година: 2021
Уч. година: 2021
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: "Повишаване на иновационната дейност в „Адтех“ ООД, чрез разработване на продуктова иновация (услуга) – Система за лазерно маркиране“
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 4

Име на проект: №2 Технология за производство на сложни отливки от високоякостен чугун с механични характеристики надхвърлящи утвърдените в стандарта БДС EN 1563 2012.
Година: 2018
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово
Описание: Повишаване на иновационната дейност в „ОСЪМ" АД, чрез разработването на производствена иновация - технология за производство на сложни отливки от високоякостен чугун с механични характеристики надхвърлящи утвърдените в стандарта БДС EN 1563 2012.
Позиция в проекта: участник
Бр.заети: 3

Име на проект: №3 "Разработване и изследване на нов подход за повишаване на уморната дълготрайност на конструкционни елементи със скрепителни отвори"
Година: 2015
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 година

Име на проект: №4 „Нова уякчаваща технология и инструментална екипировка за обработване на отвори”
Година: 2014
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - външен за ТУ Габрово

Име на проект: №5 "Повишаване на уморната дълготрайност на автомобилни алуминиеви носачи, посредством диамантно заглаждане"
Година: 2014
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 1 година

Име на проект: №6 Метод, устройства и инструменти за повишаване на уморната дълготрайност на отвори в алуминиева сплав D16T
Година: 2012
Уч. година: 2012
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Бр.заети: 6

Име на проект: №7 "Пластично формообразуване на едностранно открити високи конични детайли"
Година: 2010
Уч. година: 2010
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово

Име на проект: №8 „Интензифицирано пластично формообразуване на пространствени детайли с равнинна симетрия”
Година: 2008
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Период: 3 години


Публикации
Публикация: №1 Амуджев, И., М. Атанасова
Издателство: "Екс-прес", Габрово
Изд.год.: 2019
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №2 Vassilev, D., N. Petkova, M. Atanasova, P. Denev, Modern engineering techniques for the production of modified polysaccharides with biological activity, Innovation in woodworking industry and engineering design, 12 (1), 2023, 41–46, ISSN 1314-6149, e-ISSN 2367-6663
Издателство: Innovations in Woodworking and Engineering Design
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст:

Публикация: №3 Vassilev, D., N. Petkova, M. Atanasova, P. Denev, Application of caprate aliphatic esters as bio-plasticizers and/or bio-additives in plastics, International scientific conference UNITECH`2022, 18-19 november 2022, Gabrovo, Bulgaria, pp II-289- II-294, ISSN: 1313-230X
Издателство: International scientific conference UNITECH`2022
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №4 Vassilev, D., N. Petkova, M. Atanasova, M. Koleva, P. Denev, Sonochemical Synthesis of Laurate Sucrose Ester as Bio-Based Plasticizer and Bio-Additive for PVC, Biointerface Research in Applied Chemistry, 12 (6), 2022, 7394-7403, ISSN: 2069-5837
Издателство: Biointerface Research in Applied Chemistry
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №5 Василев, Д., М. Атанасова, Измерване на шум на работно място при механично обработване на метали и оценка на риска за работещите от въздействието му, VI Международна конференция INDUSTRY 4.0 2021, Vol. 3/13. WINTER SESSION, стр. 312-314, ISSN (Print) - 2535-0153, ISSN (Online) - 2535-0161
Издателство: SCIENTIFIC-TECHNICAL UNION of MECHANICAL ENGINEERING
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №6 Василев, Д., Н. Петкова, М. Атанасова, М. Колева, П. Денев, Приложение на въглехидратните естери като съ-пластификатори и биоразградими добавки в пластмаси, Международна научна конференция “УНИТЕХ’21” – Габрово
Издателство: International Scientific Conference UNITECH`2021, Gabrovo, Bulgaria
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №7 Тодоров, Вл., Г. Рашев, М. Атанасова, Structure and mechanical properties of CADI obtained by a precision casting method, Международна научна конференция УНИТЕХ`18, 2018, стр. 245-250. ISSN 1313 – 230X
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ`18
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №8 Structure and mechanical properties of CADI obtained by a precision casting method
Издателство: UNITECH 2018
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №9 Атанасова М., Ив. Барзев, Ив. Амуджев, М. Ичкова. Моделиране на уякчаването около отвори от цветни сплави след "Сферично дорноване".
Издателство: "Машиностроене и машинознание", книга 1, година XI
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №10 Дунчева Г., М. Атанасова, Ан. Анчев, Ив. Амуджев. Определяне на оптималните стойности на технологичните параметри и стегнатостта на процеса "Сферично дорноване" при обработване на отвори от месинг CuZn20Al2.
Издателство: "Машиностроене и машинознание", книга 1, година XI
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №11 Дунчева Г., М. Атанасова, Ив. Амуджев. Разработване на Специализиран технологичен софтуер (Електронен справочник) за потребителите на новата уякчаваща технология, реализираща метода "Сферично дорноване".
Издателство: 'Известия",vol. 52, Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №12 В. Тодоров, Г. Дунчева, М. Атанасова, Г. Рашев. Моделиране, изследване и оптимизиране на износоустойчивостта на карбидо-бейнитни чугуни при абразивно износване и сухо триене
Издателство: Известия на Технически университет Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №13 Дунчева Г.,Вл. Тодоров, М. Атанасова,Г.Рашев. Моделиране, изследване и оптимизиране на механичните характеристики на карбидо-бейнитни чугуни
Издателство: Известия на Технически университет Габрово
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №14 T. Bakalova, K. Baruvkova, P. Louda, M. atanasova. Type liquid lubricants as an active full- fledged element of the tribological system.
Издателство: Списание на ТУ- София, филиал Пловдив "Фундаментални науки и приложения"
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №15 А.. Анчев, M. Атанасова, И. Амуджев, Г. Дунчева. Влияние на смазките върху осовата сила при пластично деформиране на отвори с деформираща сфера. Машиностроене и Машинознание т.23 стр. 16-19, Варна 2015, ISSN 1312-8612.
Издателство: Машиностроене и Машинознание т.23
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №16 M. Атанасова, А.. Анчев, И. Амуджев, Г. Дунчева. Изледване на осовата сила при пластинчо деформиране на отвори с дефорираща сфера. Машиностроене и Машинознание т.23 стр. 20-23, Варна 2015, ISSN 1312-8612.
Издателство: Машиностроене и Машинознание
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №17 Атанасова М. Г. "Синтез и анализ на методи за довършващо обработване на отвори чрез ППД въз основа на диференциално- морфологичния метод"
Издателство: "Известия" на ТУ- Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №18 Atanasova M., E. Kostov,WAY THE MILLING PISTON PAIRS,Международном форуме молодёжи «Молодёжь и сельскохозяйственная техника в ХХI веке, 2012
Издателство: Международном форуме молодёжи «Молодёжь и сельскохозяйственная техника в ХХI веке
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №19 Костов Е., М. Атанасова, Върху деформируемостта на тънколистови стомани за дълбоко изтегляне
Издателство: УНИТЕХ`09, Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №20 Костов Е., М. Григорова, Пластично формообразуване на двустранно открити стъпаловидни детайли
Издателство: УНИТЕХ`08
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Емил Костов, М.Г.Атанасова; Power intensification of swelling process,
Издателство: Trakya University, Journal Sci.8(2):95-98
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание