ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
ПЕРСОНАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ
auto EN

Име: БОЯН ДИМИТРОВ КАРАПЕНЕВ
Месторабота: Технически университет - Габрово
Длъжност (звание): Заместник-декан
Научна степен: Доктор (научно-образователна), Технически науки
Факултет: Електротехника и електроника
Катедра: Комуникационна техника и технологии
Кабинет(и): 2303
Служебен тел.: 066 827415
E-mail1:
Факс/Skype: bkarapenev
Съдържание:
Проекти (12)
Книги (6)
Публикации (78)
Докторанти (4)


Завършени проекти
Име на проект: №1 Обработване на информацията, изследване на основни процеси и повишаване на сигурността в комуникационните системи
Година: 2020
Уч. година: 2020
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Анализ и прогнозиране на трафика в телекомуникационните системи и Интернет мрежата по отношение на контрол на достъпа и информационната защита; контрол на качеството и оптимизация при обработването на информация с наличието на шумове и смущаващи въздействия; разпознаване на тонове, човешка реч и гласови команди въз основа на анализ на звука в интелигентни и биомедицински информационни системи; синтез и изследване на цифрови модулационни устройства, на генератори и квадратурни генератори.
Позиция в проекта: 1
Бр.заети: 14

Име на проект: №2 Моделиране и изследване на параметри и оптимизиране на процеси в телекомуникационните мрежи и системи
Година: 2019
Уч. година: 2019
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основнaтa цел на проекта e: моделиране и изследване на параметри и оптимизиране на процеси в телекомуникационните мрежи и системи, и по-конкретно извършването на синтез, проектиране, моделиране и изследвания на модели за идентификация на типа и нивото на шумове към аналогови и цифрови сигнали, вериги на Марков, цифрови модулационни устройства и изследване на модулационна схема за 5G мобилни комуникации, генератори и квадратурни генератори, както и изследване на характеритиките на протокола IPv6.
Позиция в проекта: 1
Бр.заети: 14

Име на проект: №3 Оптимизиране на параметри и изследване на основни процеси в телекомуникационните мрежи и системи
Година: 2018
Уч. година: 2017
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основнaтa цел на проекта e: извършването на синтез, проектиране, моделиране и изследвания, свързани с радиочестотното планиране, цифровите модулационни устройства и квадратурните генератори, цифровата филтрация и цифровите филтри в телекомуникационните мрежи и системи, както и изследване на характеритики на протокола IPv6.
Позиция в проекта: 2
Бр.заети: 20

Име на проект: №4 Оптимизиране на параметри и изследване на основни процеси в телекомуникационните мрежи и системи
Година: 2017
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Основнaтa цел на проекта e: извършването на синтез, проектиране, моделиране и изследвания, свързани с радиочестотното планиране, цифровите модулационни устройства, цифровите филтри и прилагането на VoIP технологията в телекомуникацион-ните мрежи и системи.
Позиция в проекта: 1
Бр.заети: 19

Име на проект: №5 Радиочестотно планиране на телекомуникационни мрежи и цифрови модулационни формати
Година: 2016
Уч. година: 2016
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Научно-изследователски проект за изследвания по научните направления на ТУ - Габрово
Позиция в проекта: 1
Бр.заети: 7

Име на проект: №6 Радиочестотно планиране и мониторинг на телекомуникационни мрежи
Година: 2015
Уч. година: 2015
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Проектът има за цел извършването на изследвания, свързани с радиочестотното планиране и мониторинга на телекомуникационните мрежи.
Позиция в проекта: 2
Бр.заети: 9

Име на проект: №7 Изследване на основни показатели в телекомуникационните мрежи
Година: 2014
Уч. година: 2014
Вид проект: Научен проект - вътрешен в ТУ Габрово
Описание: Изследване на основни показатели в телекомуникационните мрежи
Позиция в проекта: 1
Бр.заети: 9

Име на проект: №8 "Цифров пренос на данни в съвременните комуникационни системи"
Година: 2013
Период: 1 г.
Позиция в проекта: член
Бр.заети: 4

Име на проект: №9 „Радиочестотно планиране и високочестотни устройства”
Година: 2012
Период: Продължителност 1 г.

Име на проект: №10 „Безжични комуникационни мрежи и високочестотни устройства”
Година: 2009
Период: Продължителност 3 г.

Име на проект: №11 „Моделиране и изследване на високочестотни комуникационни устройства”
Година: 2008
Период: Продължителност 1 г.

Име на проект: №12 “Високоефективни усилватели на мощност”
Година: 2005
Период: Продължителност 3 г.


Публикации
Публикация: №1 Карапенев Б., Автоматизация на проектирането. Практическо ръководство за работа с продукта Circuit Design Suite. Учебно пособие. Издателство „М-ПРЕС”, ISBN 978-954-8455-80-0, 2016 г.
Издателство: Издателство „М-ПРЕС”
Изд.год.: 2016
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №2 Карапенев Б. Аналогова схемотехника. Методическо ръководство за курсово проектиране, Издателство „М-ПРЕС”, 2012 г., 137 стр., ISBN 978-954-8455-47-3.
Издателство: Издателство „М-ПРЕС”
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебно пособие
Абстракт: Целта на курсовия проект по Аналогова схемотехника е затвърждаване на теоретичните знания за устройството, принципа на действие и методите за проектиране на аналоговите схеми и устройства с транзистори, операционни усилватели и интегрални схеми - диференциални усилватели, многостъпални постояннотокови и променливотокови усилватели, нискочестотни усилватели на мощност с предусилватели, високочестотни избирателни и широколентови усилватели на мощност, генератори на хармонични трептения и др., а също така и практическа реализация на конкретни принципни схеми, тяхното симулационно и експериментално изследване – получаване на амплитудни и амплитудночестотни характеристики, определяне на качествените им показатели и др., и разработване на техническа документация на проектираното или практически реализираното и изследвано устройство.

Публикация: №3 Ташков Н. Д., Б. Карапенев. Предаване на данни – ръководство за лабораторни упражнения. Габрово, издателство „М-ПРЕС”, ISBN 978-954-8455-49-7, 2012 г., 150 стр.
Издателство: издателство „М-ПРЕС”
Изд.год.: 2012
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №4 Немигенчев Илия, Боян Карапенев. Комуникационни преобразувателни устройства. Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово, 2007 г., ISBN 978-954-683-361-7, 192 стр.
Издателство: Университетско издателство „Васил Априлов”, Габрово, 2007 г.
Изд.год.: 2007
Вид: Учебна литература - Учебник (българско издание)

Публикация: №5 Ташков Н. Д., Б. Карапенев. Предаване на данни – ръководство за лабораторни упражнения. Габрово, издателство „АЛМА МАТЕР Интернационал”, ISBN 954-318-012-1, 2005 г., 112 стр.
Издателство: издателство „АЛМА МАТЕР Интернационал”
Изд.год.: 2005
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №6 Ташков Н. Д., Б. Карапенев. Предаване на данни и компютърни комуникации – ръководство за лабораторни упражнения. Велико Търново, 2002 г., 96 стр.
Издателство: Велико Търново
Изд.год.: 2002
Вид: Учебна литература - Учебно пособие

Публикация: №7 Karapenev B., S. Sadinov. “Performance analysis of a three-stage quadrature RC generator with operational amplifiers”. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), Vol. 14, No. 1, February 2024, pp. 175~183, ISSN: 2088-8708, DOI: 10.11591/ijece.v14i1.pp175-183, pp. 175-183.
Издателство: International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)
Изд.год.: 2024
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Абстракт: This paper presents the special features of RC harmonic oscillation generators and their widespread use and in particular the quadrature generators which provide two output signals dephased at 90º or 270º. Quadrature generators can be classified as those with an aperiodic frequency-determining circuit or with a phase inverter group which are used to generate oscillations of one or more fixed frequencies. Studies of a three-stage quadrature RC generator circuit with operational amplifiers have been performed. The results obtained from the simulation and experimental studies performed are presented for the selected circuit. It can be assumed that the experimental and simulation results completely coincide to an accuracy of up to 20% for the amplitude of the generated signals and to the total accuracy for the generated frequency. Quadrature generators are very widely used in communication technology and, most importantly, in the structure of digital frequency, phase and quadrature-amplitude modulators and demodulators, in vector RLC meters and many other electronic circuits and devices in practice.
Web: https://ijece.iaescore.com/index.php/IJECE/article/view/33958/17069
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №8 Karapenev B., S. Sadinov. “Performance Analyses of a Two-stage Quadrature RC Generator with Three Integrators”. 8th International Scientific Conference “Telecommunications, Informatics, Energy and Management” – TIEM 2023. ISBN 978-625-94286-0-4, December 1-3, 2023, Bandirma/Balikesir, Turkey, pp. 13-19.
Издателство: 8th International Scientific Conference “Telecommunications, Informatics, Energy and Management” – TIEM 2023
Изд.год.: 2023
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина
Абстракт: This paper presents the special features of RC harmonic oscillation generators and their widespread use and in particular the quadrature generators which provide two output signals dephased at 90o or 270o. Quadrature generators can be classified as those with an aperiodic frequency-determining circuit or with a phase inverter group which are used to generate oscillations of one or more fixed frequencies. Studies of a two-stage quadrature RC generator circuit with three integrators implemented with operational amplifiers have been performed. The results obtained from the simulation and experimental studies performed are presented for the selected circuit. It can be assumed that the experimental and simulation results completely coincide to an accuracyof up to 25% for the amplitude of the generated signals and to the total accuracy for the generated frequency. Quadrature generators are very widely used in communication technology and, most importantly, in the structure of digital frequency, phase and quadrature-amplitude modulators and demodulators, in vector RLC meters and many other electronic circuits and devices in practice.

Публикация: №9 Manchev N., Angelov K., Karapenev B., “Energy Performance Analysis of LoRaWAN End Device with Autonomous Power Supply”. 31st International Scientific Conference Electronics, ET 2022 - Proceedings, Sozopol, Bulgaria, 13-15 September 2022, pp. 1-6. (ISBN 978-166549878-4, DOI: 10.1109/ET55967.2022.9920213).
Издателство: XXXI International Scientific Conference Electronics (ET)
Изд.год.: 2022
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85141545359&doi=10.1109%2fET55967.2022.9920213&origin=inward&txGid=1c6d71953ed075ade1419d3b6da077

Публикация: №10 Balabanova I., Karapenev B., Rankovska V., Georgiev G., “Design of ICT Prototype for Big Data Economic Analysis”. AIP Publishing, International Scientific Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems (CIEES), 25-79 November 2021, Ruse, Bulgaria, pp. 1-8, 2021. (IEEE Xplore, Scopus).
Издателство: International Scientific Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems – CIEES 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №11 Balabanova I., Georgiev G., Karapenev B., Rankovska V., “Voice Analysis for Personal Identification Using FFT, Machine Learning and AI Techniques”. AIP Publishing, International Scientific Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems (CIEES), 25-79 November 2021, Ruse, Bulgaria, pp. 1-8, 2021. (IEEE Xplore, Scopus).
Издателство: International Scientific Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems – CIEES 2021
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №12 Manchev N., B. Karapenev, K. Angelov, “Design and Development of Smart Home Electrical Management and Switching Panel”. XXX International Scientific Conference Electronics (ET), Sozopol, Bulgaria, pp. 1-4, 2021, (DOI: 10.1109/ET52713.2021.9580002). (Scopus)
Издателство: XXX International Scientific Conference Electronics (ET)
Изд.год.: 2021
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Web: https://ieeexplore.ieee.org/document/9580002

Публикация: №13 Karapenev B., Design and Studies of a Wine-bridge RC Harmonic Oscillation Generator with an Operational Amplifier, Indonesian Journal of Electrical Engineering and Informatics (IJEEI), Vol. 8, No. 4, December 2020, pp. 658~665, ISSN: 2089-3272, DOI: 10.11591/ijeei.v8i4.1446
Издателство: Indonesian Journal of Electrical Engineering and Informatics (IJEEI)
Изд.год.: 2020
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №14 Balabanova I., Kostadinova S., Karapenev B., Georgiev G., “Application of Discriminant Analysis for Signals Identification in Communication Systems”. Scopus, SJR-0.160, Conference on Telecommunications, Informatics and Energy Systems (TIEM), 12 – 14 September, Kavala, Greece, 2019. In print!
Издателство: Conference on Telecommunications, Informatics and Energy Systems (TIEM)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от нац. конф. в чужбина

Публикация: №15 Iliev M., Balabanova I., Georgiev G., Karapenev B., “Optimization of Models for Traffic Prediction in Markov Chains”. ROAD, Proceedings of 58th Annual Science Conference of Ruse University “New Industries, Digital Economy, Society – Projections of the Feature II”, 24 – 26 October, Ruse, Bulgaria, Vol. 58, Book 3.2, 2019. ISSN: 2603-4123. In print!
Издателство: ROAD, Proceedings of 58th Annual Science Conference of Ruse University “New Industries, Digital Economy, Society – Projections of the Feature II”
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №16 Iliev M., Balabanova I., Georgiev G., Karapenev B., “Analysis of the Quality of Customer Traffic in Markov Chains”. ROAD, Proceedings of 58th Annual Science Conference of Ruse University “New Industries, Digital Economy, Society – Projections of the Feature II”, 24 – 26 October, Ruse, Bulgaria, Vol. 58, Book 3.2, 2019. ISSN: 2603-4123. In print!
Издателство: ROAD, Proceedings of 58th Annual Science Conference of Ruse University “New Industries, Digital Economy, Society – Projections of the Feature II”
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №17 Karapenev B., Design and performance analysis of a twin T-bridge RC harmonic oscillation generator with an operational amplifier, Indonesian Journal of Electrical Engineering and Informatics (IJEEI), Vol. 7, No. 2, June 2019, pp. 338~344, ISSN: 2089-3272, DOI: 10.11591/ijeei.v7i2.694
Издателство: Indonesian Journal of Electrical Engineering and Informatics (IJEEI)
Изд.год.: 2019
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №18 Karapenev B., Synthesis and Studies of Digital Frequency Modulator-demodulator with Non-Coherent Demodulator Containing a Band-pass Active Filter. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC), Vol. 10, No 4, October - December 2018, Malaysia, ISSN: 2180-1843, eISSN: 2289-8131, SJR 2017 0,13, CiteScore 2017 0,44, pp. 65-74.
Издателство: Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC), Vol. 10, No 4, October - December 2018, Malaysia, ISSN: 2180-1843, eISSN: 2289-8131
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №19 Karapenev B., Studies of Synthesized and Implemented Digital Frequency Modulator-Demodulator, ITHEA, International Journal "Information Theories & Applications", Volume 25, Number 3, 2018, ISSN 1310-0513 (printed), 1313-0463 (online). pp. 289-299.
Издателство: ITHEA, International Journal "Information Theories & Applications"
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №20 Карапенев Б. Оптимизация и изследвания на квадратурен генератор. 57-ма Научна конференция на РУ & СУ 18, секция „Комуникационни системи и мрежови технологии“, Русе, България.
Издателство: Научна конференция на РУ & СУ 18
Изд.год.: 2018
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №21 Karapenev B., Synthesis and Study of Digital Frequency Modulator-Demodulator, Journal of Communications Technology, Electronics and Computer Science, Issue 13, pp. 1-9, 2017, ISSN 2457-905X.
Издателство: Journal of Communications Technology, Electronics and Computer Science
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №22 Karapenev B., Studies of Low-Frequency Power Amplifier Class D with Operational Amplifiers and Transistors, Journal of Electrical and Electronic Engineering. Vol. 5, No. 5, 2017, pp. 170-179.
Издателство: Journal of Electrical and Electronic Engineering
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №23 Карапенев Б., A comparative assessment between simulation and experimental results obtained from the study of the synthesized digital frequency modulator-demodulator, 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017.
Издателство: Science Conference of Ruse University, Bulgaria
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №24 Карапенев Б., И. Димитрова. Digital processing of audio signals in communications, 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017.
Издателство: Science Conference of Ruse University, Bulgaria
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №25 Карапенев Б., Синтез на макромодел на цифров некохерентен честотен демодулатор и симулационни изследвания на FSK модулатор-демодулатор. Известия на Технически университет Габрово, том 54, 2017, стр. 45-48, ISSN 1310-6686.
Издателство: Известия на Технически университет Габрово
Изд.год.: 2017
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №26 Карапенев Б., Симулационни изследвания на нискочестотен усилвател на мощност клас D с операционни усилватели и транзистори, Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 3.2, ISSN 1311-3321, 2016 г.
Издателство: Научни трудове на Русенския университет
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №27 Карапенев Б., А. Цеков. Експериментални изследвания на реализиран нискочестотен усилвател на мощност клас D с операционни усилватели и транзистори, Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 3.2, ISSN 1311-3321, 2016 г.
Издателство: Научни трудове на Русенския университет
Изд.год.: 2016
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №28 Карапенев Б., Цифров честотен модулатор с модул-таймер 555, Научни трудове на Русенския университет, том 54, серия 3.2, ISSN 1311-3321, 2015 г.
Издателство: Научни трудове на Русенския университет
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №29 Карапенев Б., Цифров честотен модулатор с тригер на Шмит, Научни трудове на Русенския университет, том 54, серия 3.2, ISSN 1311-3321, 2015 г.
Издателство: Научни трудове на Русенския университет
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №30 Карапенев Б., А. Крумов. Експериментални изследвания на реализиран нискочестотен усилвател на мощност клас D, Сборник доклади, том II, Международна научна конференция УНИТЕХ’2015, Габрово, стр. II-57÷II-62, ISSN 1313-230X, 2015 г.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’2015, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №31 Карапенев Б., Сравнителна оценка между получените параметри от изследванията на RC генератори на хармонични трептения, Сборник доклади, том II, Международна научна конференция УНИТЕХ’2015, Габрово, стр. II-76÷II-80, ISSN 1313-230X, 2015 г.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’2015, Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №32 Карапенев Б., Проектиране на честотен модулатор с варикап. Известия на Технически университет Габрово, том 51, стр. 61-65, ISSN 1310-6686, 2015 г.
Издателство: Известия на Технически университет - Габрово
Изд.год.: 2015
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №33 Карапенев Б., И. Димитрова. Синтез и симулация на кодер декодер от двоичен NRZ в диференциален код. Известия на Технически университет Габрово, том 47, стр. 41÷46, ISSN 1310-6686, 2014 г.
Издателство: Известия на Технически университет Габрово, том 47
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: This paper presents the essence of the primary binary codes of the digital signal and also of basics of differential coding. A structural-functional diagram of coder-decoder from binary NRZ to differential code and vice versa is presented. A circuit (model) of coder-decoder with TTL integrated circuits (ICs) and logic elements has been synthesized. The obtained simulation results are shown using Electronics Workbench Pro software.

Публикация: №34 Karapenev B., Optimization of Model Parameters of Experimentally Studied Broadband Transmission Line Transformers with Ferrite Toroidal Cores Amidon FT82-43 and FT114-43, American International Journal of Research in Science, Technology, Engineering & Mathematics (AIJRSTEM), ISSN(Print): 2328-3491, ISSN(Online): 2328-3580, ISSN(CD-ROM): 2328-3629 (March-May 2014, Issue 6, Volume 1), pp. 1-5.
Издателство: American International Journal of Research in Science, Technology, Engineering & Mathematics (AI
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №35 Карапенев Б., Принцип на действие и изследвания на диодни аналогови амплитудни демодулатори. Известия на Технически университет Габрово, том 48, стр. 73-77, ISSN 1310-6686, 2014 г.
Издателство: Известия на Технически университет Габрово, том 48
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №36 Карапенев Б., Проектиране и изследване на диоден последователен амплитуден демодулатор. Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 3.2, стр. 80-86, ISSN 1311-3321, 2014 г.
Издателство: Научни трудове на Русенския университет
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №37 Карапенев Б., Изследване на диоден паралелен амплитуден демодулатор. Сравнителна оценка на получените резултати с тези на последователния. Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 3.2, стр. 92-95, ISSN 1311-3321, 2014 г.
Издателство: Научни трудове на Русенския университет
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №38 Карапенев Б., Проектиране и изследване на транзисторен амплитуден демодулатор. Сборник доклади, том II, Международна научна конференция УНИТЕХ’2014, Габрово, стр. II-70÷II-75, ISSN 1313-230X, 2014 г.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’2014
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №39 Карапенев Б., Проектиране и изследване на транзисторни амплитудни модулатори. Сборник доклади, том II, Международна научна конференция УНИТЕХ’2014, Габрово, стр. II-100÷II-105, ISSN 1313-230X, 2014 г.
Издателство: Проектиране и изследване на транзисторни амплитудни модулатори
Изд.год.: 2014
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №40 Karapenev B., Modeling and Studies of Broadband Transmission Line Transformers with Ferrite Toroidal Cores Amidon FT82-43 and FT114-43, American International Journal of Research in Science, Technology, Engineering & Mathematics (AIJRSTEM), ISSN(Print): 2328-3491, ISSN(Online): 2328-3580, ISSN(CD-ROM): 2328-3629, March, May 2013, Issue 2, Volume 1, pp. 82-87.
Издателство: American International Journal of Research in Science, Technology, Engineering & Mathematics (AI
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в чужд. списание

Публикация: №41 Karapenev B., Design and Modeling of a Single-Ended High-Frequency Amplifier Stage for 28 MHz, Journal of Information Communication and Control Systems and Technologies, University of Ruse Angel Kanchev, Bulgaria, Year II, No. 1/2013, ISSN 1314-7455, pp. 60-64.
Издателство: Journal of Information Communication and Control Systems and Technologies, University of Ruse Angel
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №42 Карапенев Б., Изследване на основния процес при кодирането на цифровия комуникационен канал „Изравняване на енергията на сигнала”, Научни трудове на Русенския университет, том 52, серия 3.2, стр. 35-40, ISSN 1311-3321, 2013 г.
Издателство: Научни трудове на Русенския университет
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №43 Карапенев Б., Изследване на основния процес при кодирането на цифровия комуникационен канал „Конволюционно кодиране”, Научни трудове на Русенския университет, том 52, серия 3.2, стр. 41-45, ISSN 1311-3321, 2013 г.
Издателство: Научни трудове на Русенския университет
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №44 Карапенев Б., Синтез и симулация на прекодер от двоичен NRZ в HDB3 код, Известия на Техническия университет Габрово, том 46, стр. 77÷80, ISSN 1310-6686, 2013 г.
Издателство: Известия на Техническия университет Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №45 Карапенев Б., Г. Горанов. Синтез и симулация на прекодер от HDB3 в двоичен NRZ код, Известия на Техническия университет Габрово, том 46, стр. 81÷83, ISSN 1310-6686, 2013 г.
Издателство: Известия на Техническия университет Габрово
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №46 Карапенев Б., Проектиране и изследване на еднотактен високочестотен широколентов усилвател, Сборник доклади, том II, Международна научна конференция УНИТЕХ’2013, Габрово, стр. II-142÷II-146, ISSN 1313-230X, 2013 г.
Издателство: Международна научна конференция УНИТЕХ’2013
Изд.год.: 2013
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №47 Карапенев Б., Симулационно изследване на пълен модел на мощни MOS радиочестотни транзистори, Научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 3.2, стр. 41-45, ISSN 1311-3321, 2012 г.
Издателство: Научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 3.2
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №48 Карапенев Б., Моделиране и симулационно изследване на опростен модел на мощни MOS радиочестотни транзистори, Научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 3.2, стр. 46-51, ISSN 1311-3321, 2012 г.
Издателство: Научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 3.2
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №49 Карапенев Б., Изследване на опростен модел на мощен MOS радиочестотен транзистор и двутактен широколентов усилвателен модул, Международна научна конференция UNITECH 2012, Габрово, ISSN 1313-230X, стр. I-277÷I-281.
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №50 Карапенев Б., Експериментални изследвания на еднотактен и двутактен широколентов усилвателен модул, Международна научна конференция UNITECH 2012, Габрово, ISSN 1313-230X, стр. I-282÷I-286.
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2012
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №51 Карапенев Б., Разработване на широколентово предусилвателно стъпало с паралелна високочестотна индуктивна корекция, Известия на Техническия университет Габрово, том 44, стр. 60÷64, ISSN 1310-6686, 2012 г.
Издателство: Известия на Техническия университет Габрово, том 44
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №52 Карапенев Б., Разработване на крайно широколентово стъпало с емитерна корекция, Известия на Техническия университет Габрово, том 44, стр. 65÷69, ISSN 1310-6686, 2012 г.
Издателство: Известия на Техническия университет Габрово, том 44
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №53 Karapenev B., Implementation and Experimental Studies of Broadband Transmission Line Transformers, Information Communication and Control Systems and Technologies, University of Ruse Angel Kanchev, Bulgaria, No. 1/2012, ISSN 1314-7455, pp. 47-51.
Издателство: Information Communication and Control Systems and Technologies
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №54 Карапенев Б., Садинов С., Когиас П., Кънев Й.. Синтез на симулационни модели за изследване на основни процеси от кодирането на канала за връзка при системата DVB-T. в: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 51, серия 3.2, Русе, 2012, стр. 78-84, ISSN 1311-3321
Издателство: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 51, серия 3.2
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №55 Карапенев Б. Оптимизация на моделните параметри на широколентови трансформатори с предавателни линии, Известия на Техническия университет Габрово, Том. 43, 2012 г., стр. 66-70, ISSN 1310-6686.
Издателство: Известия на Техническия университет Габрово, Том. 43, 2012 г.
Изд.год.: 2012
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание
Абстракт: This article presents the optimization of parameters of broadband transmission line transformer model using the voltage-controlled voltage source based on the obtained simulation and experimental results. There are presented comparative assessments between amplitude-frequency responses of broadband transmission line transformer with coefficient of resistant ratio 1:1, 4:1 and 1:4. Optimized values of model parameters are given in tabular form and also the type of obtained graphical dependencies.
Пълен текст: Изтегли

Публикация: №56 Карапенев Б. Изследвания на широколентови усилватели, реализирани с различни свързвания на два идентични двутактни широколентови усилвателни модули с БТ. Международна научна конференция UNITECH’11, Габрово, стр. I299-I303, ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’11, Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №57 Карапенев Б. Изследване на модел на широколентови трансформатори с предавателни линии със зависим източник на напрежение. Международна научна конференция UNITECH’11, Габрово, стр. I293-I298, ISSN 1313-230X.
Издателство: Международна научна конференция UNITECH’11, Габрово
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №58 Карапенев Б. Разработване на аудио усилвател с цифрово управление. Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 3.1, 2011 г., стр. 94-100, ISSN 1311-3321
Издателство: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 3.1, 2011 г.
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №59 Карапенев Б. Изследвания на широколентови усилватели, реализирани с различни свързвания на два двутактни широколентови усилвателни модули с биполярни и MOS транзистори. Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 3.2, 2011 г., стр. 49-55
Издателство: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 3.2, 2011 г.
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от национална конф.

Публикация: №60 Карапенев Б. Моделиране на тороидални ферити на фирмите МagneticsGroup и FeroxCube, и широколентови трансформатори с предавателни линии. Известия на Техническия университет Габрово, том 42, 2011 г., стр. 80-82, ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на Техническия университет Габрово, том 42, 2011 г.
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №61 Карапенев Б. Параметри и характеристики на основните градивни компоненти на широколентовите трансформатори с предавателни линии. Известия на Техническия университет Габрово, том 42, 2011 г., стр. 75-79, ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на Техническия университет Габрово, том 42, 2011 г.
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №62 Karapenev B. Experimental Studies of Broadband Transmission Line Transformers. Proceedings of Papers, Volume 1, International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2011, Nis, Serbia, pp. 153-156
Издателство: International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologie
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №63 Карапенев Б. Изравняване на енергията на сигнала и разместване на битове – едни от основните процеси при кодирането на канала. Известия на Техническия университет Габрово, том 41, 2011 г., стр. 70-73, ISSN 1310-6686
Издателство: Известия на Техническия университет Габрово, том 41, 2011 г.
Изд.год.: 2011
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание

Публикация: №64 Карапенев Б. Изследване на двутактен широколентов усилвателен модул. 10th anniversary international scientific conference UNITECH’10, Габрово, стр. I-278÷I-281, ISSN 1313-230X
Издателство: 10th anniversary international scientific conference UNITECH’10, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №65 Карапенев Б. Изследване на модели на широколентови трансформатори с предавателни линии. 10th anniversary international scientific conference UNITECH’10, Габрово, стр. I-272÷I-277, ISSN 1313-230X
Издателство: 10th anniversary international scientific conference UNITECH’10, Габрово
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №66 Karapenev Boyan D. Modeling and Study of Broadband Transmission Line Transformers, International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2010, Ohrid, Macedonia, pp. 157-160, ISBN: 978-9989-786-57-0
Издателство: International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologie
Изд.год.: 2010
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №67 Карапенев Б. Изследвания за сумиране и делене на сигнали при двутактни широколентови усилвателни модули. Международна научна конференция UNITECH 2009, Габрово, стр. I-229÷I-237, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2009, Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №68 Карапенев Б. Експериментално изследване на широколентови усилвателни модули. Международна научна конференция UNITECH 2009, Габрово, стр. I-225÷I-228, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2009, Габрово
Изд.год.: 2009
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №69 Tашков Н., К. Йосифов, Б. Карапенев. Конволюционен кодер-декодер. Международна научна конференция UNITECH 2008. Габрово, стр. I-208÷I-213, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2008, Габрово
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №70 Карапенев Б., И. Немигенчев, П. Данева. Изследване на еднотактен и двутактен широколентови усилвателни модули. Международна научна конференция UNITECH 2008, Габрово, стр. I-179÷I-183, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2008, Габрово
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №71 Nemigenchev I., P. Petrova, B. Karapenev. Radiofrequency power bipolar transistor modeling and simulation. Proceedings of Papers Volume 1, ICEST 2008, Nish, Serbia, pp. 265÷268, ISBN: 978-86-85195-61-7
Издателство: Proceedings of Papers Volume 1, ICEST 2008, Nish, Serbia
Изд.год.: 2008
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №72 Карапенев Б. Изследване на двустъпален широколентов усилвател, реализиран с еднотактен и двутактни широколентови усилвателни модули. Международна научна конференция UNITECH 2007, Габрово, стр. I-215÷I-219, ISSN 1313-230X
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2007, Габрово
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №73 Boyan D. Karapenev, Ilya N. Nemigenchev. Summing Signals of Push-pull Broadband Amplifier Modules. ICEST 2007, Ohrid, Macedonia, pp. 341÷344, ISBN: 9989-786-06-2
Издателство: International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologie
Изд.год.: 2007
Вид: Научна публикация - Доклад от межд.конф. в чужбина

Публикация: №74 Немигенчев И., Б. Карапенев. Сумиране на сигнали на двутактни широколентови усилвателни модули. Международна научна конференция UNITECH 2006, Габрово, ISBN 10: 954-683-351-7, стр. I-265÷I-270, ISBN 13: 978-954-683-351-8
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2006, Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №75 Немигенчев И., Б. Карапенев. Моделиране на широколентови трансформатори с предавателни линии. Международна научна конференция UNITECH 2006, Габрово, стр. I-260÷I-264, ISBN 10: 954-683-351-7, ISBN 13: 978-954-683-351-8
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2006, Габрово
Изд.год.: 2006
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №76 Ташков Н., Б. Карапенев, П. Иванов. Кам-модулатор. Международна научна конференция UNITECH 2005, Габрово, стр. I-195÷I-199, ISBN: 954-683-326-6
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2005, Габрово
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №77 Немигенчев И., Б. Карапенев, П. Данева. Изследване на широколентови усилвателни модули. Международна научна конференция UNITECH 2005, Габрово, стр. I-190÷I-194, ISBN: 954-683-326-6
Издателство: Международна научна конференция UNITECH 2005, Габрово
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Доклад от межд. конф. в Б-я

Публикация: №78 Николай Ташков, Боян Карапенев. Синтез и симулация на конволюционен кодер. Известия на Техническия университет Габрово, Vol. 32’ 2005 г., стр. 45-48, ISSN: 1310-6686
Издателство: Известия на Техническия университет Габрово, Vol. 32’ 2005 г.
Изд.год.: 2005
Вид: Научна публикация - Статия в бълг. списание


Докторанти
Име на докторантаСтатус Тема
ИВИЛИНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА ОТЧИСЛЕН БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА Изследване и адаптиране на параметри при цифрова обработка на аудио-сигнали в комуникациите
РАДОСЛАВ МАРИНОВ МАЗНЕВ ДЕЙСТВАЩ Мониторинг и контрол в кабелни телевизионни мрежи, базирани на оптична преносна среда
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ МАНЧЕВ ДИПЛОМИРАН Разработка и изследване на платформа за нискоенергийни безжични комуникации за Интернет на нещата
ИВАЙЛО РУМЕНОВ БОБЕВ ДЕЙСТВАЩ Изследване на сигналите при автоматичните регулировки в радиокомуникационните устройства